Firma Sev.en EC, a.s. IČO 28786009


Sev.en EC, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sev.en EC, a.s. (28786009) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Elektrárně 227, Chvaletice 533 12. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2010 a je stále aktivní. Sev.en EC, a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Sev.en EC, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sev.en EC, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Sev.en EC, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Sev.en EC, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sev.en EC, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2905
IČO (identifikační číslo osoby) 28786009
Jméno Sev.en EC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.2010
Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, ( dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společn ostí, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejn ěn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (d ále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9. 7.9.2018
Dle projektu fúze sloučením mezi společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 043 79 110, na straně jedné jako zanikající společností, a společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaleti ce, IČO 287 86 009, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti RXU Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Sev.en EC, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 12.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.6.2014 - 12.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 6.6.2014 - 12.12.2017
Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 3. srpna 2010 uzavřené mezi společností Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Elektrárna Chvaletice a.s.") a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s účinností ke dni 1. září 2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotku "Elektrárna Chvaletice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. 20.10.2010
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen ČEZ) jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Chvaletice, se sídlem Chvale tice, K elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190, zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: a) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, IČ 287 86 009 z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na celkovou novou výši 4.406.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta šest milionů korun českých); b) schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti ČEZ, a. s., představovanou organizační jednotkou "Elektrárna Chvaletice" - jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ 260 99 306, zapsaným Ministerstvem sprave dlnosti České republiky v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č.j. 2Nc 1209/2010-13 ze dne 10, února 2010, jež nabylo právní mo ci 16. února 2010; znalec ve svém zanleckém posudku č. 217/27/2010 ze dne 28.4.2010 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2009 činí 4.386.157.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů sto padesát sedm tisíc korun českých); c) určuje, že zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 4.386 ks (slovy: čtyř tisíc tří set osmdesáti šesti kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých); upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva po stanovisku dozorčí rady; d) určuje, že veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, a. s., jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., formou nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu b) tohoto rozhodnutí; souhrnný emisní kurs všec h nově upisovaných akcií činí 4.386.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posu dkem a souhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.; e) určuje, že ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ, a. s. - nebude oprávněn požadovat vypla cení tohoto rozdílu; f) určuje, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; g) určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Chvaletice a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze ups at nejpozději do 31. prosince 2010, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů p o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; h) určuje, že nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2011. 22.7.2010 - 20.10.2010

Aktuální kontaktní údaje Sev.en EC, a.s.

Kapitál Sev.en EC, a.s.

zakladni jmění 2 026 760 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2017
zakladni jmění 4 406 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.2015 - 12.12.2017
zakladni jmění 4 406 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.2010 - 25.11.2015
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.2.2010 - 20.10.2010

Akcie Sev.en EC, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 460 000 Kč 4 406 12.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 406 12.9.2013 - 12.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 406 20.10.2010 - 12.9.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 1.2.2010 - 20.10.2010

Sídlo Sev.en EC, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Elektrárně 227 , Chvaletice 533 12 25.11.2015
Adresa K Elektrárně 227 , Chvaletice 533 12 1.2.2010 - 25.11.2015

Předmět podnikání Sev.en EC, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.10.2017
projektová činnost ve výstavbě 25.10.2017
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.10.2017
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.10.2017
obchod s elektřinou 20.10.2010
výroba elektřiny 20.10.2010
rozvod tepelné energie 20.10.2010
výroba tepelné energie 20.10.2010
vodoinstalatérství, topenářství 20.10.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.10.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.2.2010

vedení firmy Sev.en EC, a.s.

Statutární orgán Sev.en EC, a.s.

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupuje společnost představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně nejméně dva členové představenstva. 6.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy nejméně dva členové představenstva. 12.9.2013 - 6.6.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 1.2.2010 - 12.9.2013
člen představenstva Ing. Petr Antoš 25.10.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Na Madlenkách 991 , Mníšek pod Brdy 252 10
místopředseda představenstva Ing. Jan Pozler 16.10.2018
Vznik členství 2.9.2015
Vznik funkce 2.10.2018
Adresa: Žižkova 1014 , Přelouč 535 01
předseda představenstva Ing. Luboš Pavlas 16.10.2018
Vznik členství 3.9.2018
Vznik funkce 5.9.2018
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44
člen představenstva Ing. Václav Matys 16.10.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Dobrovského 942 , Přelouč 535 01
předseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 1.2.2010 - 8.9.2010
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Mgr. Dita Svatošová 1.2.2010 - 8.9.2010
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: Tyršova 551/3 , Neratovice 277 11
člen představenstva Ing. Daniel Janeček 1.2.2010 - 8.9.2010
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Vnější 929/36 , Praha 141 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Volšický 8.9.2010 - 31.7.2013
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 30.6.2013
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 30.6.2013
Adresa: Československé armády 104 , Chvaletice 533 12
místopředseda představenstva Ing. Jan Pozler 8.9.2010 - 31.7.2013
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2010
Adresa: náměstí 17. listopadu 1234 , Přelouč 535 01
člen představenstva Ing. Miloš Gruber 8.9.2010 - 31.7.2013
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: 82 , Hoštka 411 72
předseda představenstva Jan Pozler 31.7.2013 - 12.9.2013
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 2.9.2013
Adresa: náměstí 17. listopadu 1234 , Přelouč 535 01
místopředseda představenstva Miloš Gruber 31.7.2013 - 12.9.2013
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 2.9.2013
Adresa: 82 , Hoštka 411 72
člen představenstva Miloš Gruber 12.9.2013 - 17.1.2014
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 82 , Hoštka 411 72
člen představenstva Zdeněk Fousek 12.9.2013 - 17.1.2014
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Fingerova 2178/15 , Praha 158 00
člen představenstva Milan Prokop 31.7.2013 - 6.6.2014
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 28.5.2014
Adresa: Spojovací 1441 , Přelouč 535 01
místopředseda představenstva Luboš Pavlas 12.9.2013 - 6.6.2014
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 2.9.2013
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44
místopředseda představenstva Jan Pozler 12.9.2013 - 6.6.2014
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 2.9.2013
Zánik funkce 28.5.2014
Adresa: náměstí 17. listopadu 1234 , Přelouč 535 01
člen představenstva Jan Pozler 6.6.2014 - 16.9.2015
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.9.2015
Adresa: náměstí 17. listopadu 1234 , Přelouč 535 01
předseda představenstva Jan Dienstl 12.9.2013 - 25.11.2015
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 2.9.2013
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen představenstva Luboš Pavlas 6.6.2014 - 25.11.2015
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44
předseda představenstva Jan Dienstl 25.11.2015 - 25.10.2017
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 30.9.2017
Vznik funkce 2.9.2013
Zánik funkce 30.9.2017
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen představenstva Luboš Pavlas 25.11.2015 - 25.10.2017
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44
člen představenstva Jan Pozler 16.9.2015 - 20.5.2018
Vznik členství 2.9.2015
Adresa: náměstí 17. listopadu 1234 , Přelouč 535 01
předseda představenstva Luboš Pavlas 25.10.2017 - 6.9.2018
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 2.9.2018
Vznik funkce 18.10.2017
Zánik funkce 2.9.2018
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44
člen představenstva Jan Pozler 20.5.2018 - 16.10.2018
Vznik členství 2.9.2015
Adresa: Žižkova 1014 , Přelouč 535 01
člen představenstva Ing. Luboš Pavlas 6.9.2018 - 16.10.2018
Vznik členství 3.9.2018
Adresa: Lesní 396 , Psáry 252 44

Dozorčí rada Sev.en EC, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Dvořáček 28.1.2016
Vznik členství 2.1.2016
Adresa: Československé armády 28 , Přelouč 535 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Dienstl 7.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Vznik funkce 18.10.2017
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Ing. David Knop-Kostka 1.9.2018
Vznik členství 2.1.2016
Adresa: Varhulíkové 1579/16 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Krpec 1.2.2010 - 23.2.2011
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Dubová 650 , Postoloprty 439 42
předseda dozorčí rady Mgr. Marek Šlégl 1.2.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 1.2.2011
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 1.2.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 1.2.2011
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Jan Dvořáček 23.2.2011 - 12.9.2013
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Studentská 1341 , Přelouč 535 01
předseda dozorčí rady Mgr. Marek Šlégl 14.4.2011 - 12.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.9.2013
Vznik funkce 14.3.2011
Zánik funkce 1.9.2013
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 14.4.2011 - 12.9.2013
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 1.9.2013
Vznik funkce 14.3.2011
Zánik funkce 1.9.2013
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
předseda dozorčí rady Tomáš Fohler 12.9.2013 - 25.11.2015
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 2.9.2013
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Jan Dvořáček 12.9.2013 - 25.11.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Československé armády 28 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Petr Karas 12.9.2013 - 25.11.2015
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Pod Věží 556 , Zvole 252 45
předseda dozorčí rady Tomáš Fohler 25.11.2015 - 28.1.2016
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 2.1.2016
Vznik funkce 2.9.2013
Zánik funkce 2.1.2016
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Jan Dvořáček 25.11.2015 - 28.1.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.1.2016
Adresa: Československé armády 28 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Petr Karas 25.11.2015 - 25.10.2017
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: Pod Věží 556 , Zvole 252 45
předseda dozorčí rady Ing. David Knop-Kostka 28.1.2016 - 7.11.2017
Vznik členství 2.1.2016
Vznik funkce 14.1.2016
Zánik funkce 18.10.2017
Adresa: V olšinách 1411/16 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Dienstl 25.10.2017 - 7.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Svojsíkova 2668/18 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Ing. David Knop-Kostka 7.11.2017 - 1.9.2018
Vznik členství 2.1.2016
Adresa: V olšinách 1411/16 , Praha 100 00

Sbírka Listin Sev.en EC, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2905/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2016 18.2.2016 2
B 2905/SL 30 ostatní RJA Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2015 8.9.2015 23.9.2015 1
B 2905/SL 27 výroční zpráva [2013]  el Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2014 4.9.2014 8.9.2014 60
B 2905/SL 26 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2014 29.5.2014 13.6.2014 1
B 2905/SL 25 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 135/2014 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2014 29.5.2014 13.6.2014 33
B 2905/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.9.2013 3.9.2013 16.9.2013 11
B 2905/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2012 29.6.2012 11.7.2012 56
B 2905/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2012 20.3.2012 27.3.2012 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sev.en EC, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28786009
Jméno Sev.en EC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přelouč
Vznik první živnosti: 1.2.2010
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 8

Sídlo Sev.en EC, a.s.

Živnosti a provozovny Sev.en EC, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.2010

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2010

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2010

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.8.2010

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.2017
Provozovna č. 1
Provozovna K Elektrárně 227, Chvaletice 533 12
Identifikační číslo provozovny 1011756170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.2017

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.2017
Provozovna č. 1
Provozovna K Elektrárně 227, Chvaletice 533 12
Identifikační číslo provozovny 1011756170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.2017

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.8.2017

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.8.2017

Statutární orgán Sev.en EC, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Antoš
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Pozler
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Pavlas
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Matys

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sev.en EC, a.s.

IČO: 28786009
Firma: Sev.en EC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Chvaletice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.2.2010

Sídlo Sev.en EC, a.s.

Sídlo: K Elektrárně 227, Chvaletice 533 12

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image