Firma Servis Leasing a.s. IČO 60196971


Servis Leasing a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Servis Leasing a.s. (60196971) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václava Řezáče 315, Most 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1994 a je stále aktivní. Servis Leasing a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Servis Leasing a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Servis Leasing a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Servis Leasing a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Servis Leasing a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Servis Leasing a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 2246
IČO (identifikační číslo osoby) 60196971
Jméno Servis Leasing a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.6.2014 - 9.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 18.6.2014 - 9.8.2016
Dne 16.8.2007 rozhodl jediný akcionář ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, č. NZ 201/2007, N 210/2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 55,000.000,- Kč (slovy: padesát pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. S novými akciemi jsou spojena stejná práv a jako s akciemi dosavadními. 3. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám , neboť upisovatel je jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s., který toto rozhodnutí činí. 5. Jediný akcionář současně rozhoduje, že proto pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 45.000.000,- Kč (slovy: čtyři cet pět miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 17.12.2004 a peněžitou pohledávku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) plynoucí z uzavřené sml ouvy o půjčce mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 8.9.2004. Dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 10.9.2007 - 1.12.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, č. NZ 242/2006, N 271/2006 ze dne 3.10.2006, bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Servis Leasing a. s., takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 190.000.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů korun českých). 2. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztrát minulých let a současně za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejst říku naloženo takto: - částka ve výši 7.083.000,- Kč (slovy: sedm milionů osmdesát tři tisíce korun českých) bude použita k úhradě ztráty minulých let; - částka ve výši 182.917.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce devět set sedmnáct tisíc korun českých) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií. Dosavadní jmenovitá hodnota 20 (slovy: dvaceti) kusů akcií ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se snižuje na novou výši 12.000 ,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) dosavadní jmenovitá hodnota 249 (slovy: dvě stě čtyřiceti devíti) kusů akcií ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou výši 240.000,- Kč (slovy:dvě stě čtyřicet tisíc korun českýc h). 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny činí 15 dní (slovy: patnáct dní) od doručení výzvy představenstva společn osti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti. 16.11.2006 - 16.7.2007
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve výši 101.000.000,- Kč, který byl zcela splacen, peněžitým vkladem a to částkou 149.000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Navrhuje se zvýšit dosavadní základní kapitál společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem a to upsáním 149 akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč s emisním kursem každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč; upsat akcie může pouze jediný akcionář společnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje od dnešního dne do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu; jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na návrh na uzavření této smlouvy učiněným společností jedinému akcionáři nebo naopak - návrh může být přijat a tak může být smlouva uzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným než jediným akcionářem bude neúčinné; připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek shora uvedeného akcionáře společnosti vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto akcionáři na splacení celého emisního kursu a to pohledávky ve výši 88.000.000,- Kč k 19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutí peněžních prostředků ve výši 100.000.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 30.3.2001, ve znění jejího dodatku ze dne 14.12.2001, uzavřené mezi společností, jako dlužníkem a akcionářem jako veřitelem a pohledávky ve výši 61.000.000,- Kč k 19.12.2001, vzniklé na základě poskytnutí peněžních prostředků ve výši 61.000.000,- Kč podle smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2001, ve znění jejího ddatku ze dne 14.12.2001, uzavřené mezi společností, jako dlužníkem a akcionářem jako věřitelem s tím, že možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením a s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; akcionář musí společnosti doručit písemný návrh dohody o započtení do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 26.4.2002 - 9.7.2002
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 3.4.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění o částku 100.000.000,- Kč úpisem akcií. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Celkem bude upsáno 100 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Nově upisované akcie budou mít podobu listinnou a budou znít na majitele. Emisní kurz akcií je 1.500.000,- Kč. Akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií, každý v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Toto přednostní právo mohou akcionáři uplatnit v sídle společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s. V. Řezáče 315, Most, ve lhůtě do dvou týdnů od zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Počet akcií, které lze upsat s využitím přednostního práva je 100 kusů, jde o akcie kmenové, zněnící na majitele, v podobě listinné o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a s emisním kurzem 1.500.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč lze upsat 5 nových akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody dle ust. § 205 obchod. zák., která nahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 1.500.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz takto upisovaných akicí platebním příkazem na účet č. 19-2223980287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do 10 kalendářních dnů po provedení úpisu. 18.6.1997 - 8.6.1998
Ke dni zápisu bylo splaceno 30% základního jmění společnosti. 4.5.1994 - 8.6.1998

Aktuální kontaktní údaje Servis Leasing a.s.

Kapitál Servis Leasing a.s.

zakladni jmění 115 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2007
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2007 - 1.12.2007
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2002 - 16.7.2007
zakladni jmění 101 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.1998 - 9.7.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1994 - 8.6.1998

Akcie Servis Leasing a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 23 14.2.2012
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 23 1.12.2007 - 14.2.2012
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 12 10.9.2007 - 1.12.2007
Akcie na jméno 12 000 Kč 20 16.7.2007 - 10.9.2007
Akcie na jméno 240 000 Kč 249 16.7.2007 - 10.9.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 249 9.7.2002 - 16.7.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 26.4.2002 - 9.7.2002
Akcie na jméno 50 000 Kč 20 26.4.2002 - 16.7.2007
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 8.6.1998 - 26.4.2002
Akcie na majitele 50 000 Kč 20 20.2.1997 - 26.4.2002
Akcie na jméno 50 000 Kč 20 4.5.1994 - 20.2.1997

Sídlo Servis Leasing a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václava Řezáče 315 , Most 434 01 14.2.2012
Adresa Na krčské stráni 1956/37 , Praha 140 00 26.4.2002 - 14.2.2012
Adresa V jámě 699/1 , Praha 110 00 4.5.1994 - 26.4.2002

Předmět podnikání Servis Leasing a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.5.2009 - 14.2.2012
pronájem a půjčování věcí movitých 10.8.2002 - 18.5.2009
zprostředkování obchodu 10.8.2002 - 18.5.2009
zprostředkování služeb 10.8.2002 - 18.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 10.8.2002 - 18.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.8.2002 - 18.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 10.8.2002 - 18.5.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.5.1994 - 10.8.2002
odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu 4.5.1994 - 10.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.5.1994 - 18.5.2009
realitní kancelář 4.5.1994 - 18.5.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 4.5.1994 - 18.5.2009
organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí 4.5.1994 - 18.5.2009

vedení firmy Servis Leasing a.s.

Statutární orgán Servis Leasing a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech. 9.8.2016
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 18.6.2014 - 9.8.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva. 14.2.2012 - 18.6.2014
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 25.8.2010 - 14.2.2012
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, nebo prokurista samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představentva nebo prokurista, který připojí ke svému podpisu dodatek označující prokuru. 8.6.1998 - 25.8.2010
Způsob jednání jménem společnosti : společnost zastupuje a jedná jejím jménem představenstva nebo jednotliví členové představenstva nebo prokurista. Je-li jmenováno více prokuristů společnosti, jedná každý z nich sammostatně. Podepisovaná za společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu spolenčosti připojí svůj podpis předseda představenstva nevo osoba, na kterou přeneslpředseda představenstva svou provomoc. Prokurista za společnosti podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojísvůj podpis s dovětkem "p.p." nebo " per procura". 20.2.1997 - 8.6.1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 4.5.1994 - 20.2.1997
Člen představenstva Ing. Marek Viktorýn 9.8.2016
Vznik členství 1.8.2016
Adresa: Sulova 1356 , Praha 156 00
člen představenstva Mgr. Vojtěch Smejkal 4.5.1994 - 20.2.1997
Adresa: Africká 627/32 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Antonín Koláček 4.5.1994 - 8.6.1998
Adresa: Choceradská 3120/8 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Pavel Tulach 4.5.1994 - 8.6.1998
Adresa: Štěp. Bendy 585 , Veltrusy 277 46
člen Ing. Oldřich Lošťák 20.2.1997 - 8.6.1998
Adresa: Kpt. Jaroše 29/2 , Most 434 01
člen Ing. Tomáš Kovařík 20.2.1997 - 8.6.1998
Adresa: K lánu 503/7 , Praha 160 00
člen Věra Schönmannová 8.6.1998 - 26.4.2002
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: K závorám 147 , 143 00 Praha 4 Česká republika
předseda představenstva ing. Pavel Tulach 8.6.1998 - 14.6.2002
Adresa: Štěp. Bendy 585 , Veltrusy 277 46
předseda představenstva ing. Pavel Tulach 14.6.2002 - 9.7.2002
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
člen Ing. Josef Borovička CSc 8.6.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Murmanská 1469/8 , Praha 100 00
člen Ing. Vladimír Rouček 8.6.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
člen Ing. Helena Hermanová 26.4.2002 - 16.7.2007
Vznik funkce 19.12.2001
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
předseda představenstva ing. Pavel Tulach 9.7.2002 - 16.7.2007
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Ing. Jiří Jindrák 19.11.2003 - 25.8.2008
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: K Vodárně 1661 , Vlašim 258 01
člen Ing. Helena Hermanová 16.7.2007 - 8.6.2010
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 17.5.2010
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Pavel Tulach 16.7.2007 - 14.1.2011
Vznik členství 18.1.2007
Vznik funkce 7.2.2007
Zánik funkce 21.12.2010
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Vladislav Brunclík 8.6.2010 - 14.1.2011
Vznik členství 17.5.2010
Adresa: Černokostelecká 2111/131 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jiří Jindrák 25.8.2008 - 30.5.2011
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 10.5.2011
Adresa: K Vodárně 1661 , Vlašim 258 01
člen představenstva Ing. Pavel Tulach 14.1.2011 - 30.5.2011
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 10.5.2011
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46
člen představenstva Ing. Radek Ječný DiS. 30.5.2011 - 30.5.2011
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 23.5.2011
Adresa: Biskupcova 1890/47 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Paul 30.5.2011 - 11.7.2012
Vznik členství 25.5.2011
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: K lomu 965 , Starý Plzenec 332 02
člen představenstva Ing. Luboš Krauskopf 11.7.2012 - 26.9.2013
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 11.9.2013
Adresa: Popovice 1 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen představenstva Ing. Ivana Stará 30.5.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 11.5.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Veletržní 591/41 , Praha 170 00
předseda představenstva Vladislav Brunclík 14.1.2011 - 23.4.2014
Vznik členství 17.5.2010
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Černokostelecká 2111/131 , Praha 100 00
Člen představenstva Marek Viktorýn 26.9.2013 - 9.8.2016
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: Sulova 1356 , Praha 156 00
Člen představenstva Petr Procházka 7.2.2014 - 9.8.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: Potoční 46 , Meziboří 435 13
Předseda představenstva Vladimír Šístek 23.4.2014 - 9.8.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.7.2016
Vznik funkce 6.3.2014
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Devonská 1179/4 , Praha 152 00

Dozorčí rada Servis Leasing a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Bc. Roman Bauer 20.11.2018
Vznik členství 1.11.2018
Adresa: Marie Majerové 806 , Jirkov 431 11
člen dozorčí rady ing. Eduard Stehlík 4.5.1994 - 20.2.1997
Adresa: Makovského 1227/15 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Věra Schönmannová 4.5.1994 - 8.6.1998
Adresa: K závorám 147 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen Ing. Vratislav Pražák 20.2.1997 - 26.4.2002
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: Za Zámeckým dvorem 633/1 , Most 434 01
člen Ing. Pavel Medek 8.6.1998 - 26.4.2002
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: Máchova 1216 , Turnov 511 01
předseda dozorčí rady ing. Miroslava Spůrová 4.5.1994 - 19.11.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57 , Praha 150 00
člen Ing. Jiří Jindrák 26.4.2002 - 19.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Vznik funkce 19.12.2001
Adresa: K Vodárně 1661 , Vlašim 258 01
člen Věra Schönmannová 26.4.2002 - 19.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Vznik funkce 19.12.2001
Adresa: Klostermannova 1251/18 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady ing. Miroslava Spůrová 19.11.2003 - 19.11.2003
Vznik členství 11.10.2002
Vznik funkce 15.10.2002
Adresa: Přechodní 623 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
člen Ing. Petr Babický 19.11.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Bochovská 623/2 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady ing. Miroslava Spůrová 19.11.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 11.10.2002
Vznik funkce 15.10.2002
Adresa: Přechodní 1328/10 , Praha 140 00
člen Ing. Jan Krenk 19.11.2003 - 18.7.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 29.3.2005
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
předseda Ing. Petr Babický 16.3.2004 - 18.7.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 21.1.2005
Vznik funkce 24.11.2003
Zánik funkce 21.1.2005
Adresa: Bochovská 623/2 , Praha 158 00
člen ing. Miroslava Spůrová 16.3.2004 - 9.10.2006
Vznik členství 11.10.2002
Zánik členství 1.8.2006
Adresa: Přechodní 1328/10 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Bc. Miroslav Dykas 12.8.2005 - 18.5.2009
Vznik členství 8.6.2005
Adresa: Dlouhá 666 , Klášterec nad Ohří 431 51
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Jan Rančák CSc. 18.7.2005 - 8.6.2010
Vznik členství 25.3.2005
Zánik členství 17.5.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Zánik funkce 17.5.2010
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Dykas 18.5.2009 - 25.11.2010
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: 300 , Klášterec nad Ohří 431 51
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šístek 8.6.2010 - 25.11.2010
Vznik členství 17.5.2010
Vznik funkce 19.5.2010
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vlček 9.10.2006 - 14.1.2011
Vznik členství 1.8.2006
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: Pražská 1011 , Žatec 438 01
člen dozorčí rady Ing. Viera Vojtěchová 25.11.2010 - 14.1.2011
Vznik členství 15.9.2010
Zánik členství 20.12.2010
Adresa: A. Jiráska 179 , Dobroměřice 440 01
člen dozorčí rady Ing. Lenka Frőhlichová 14.1.2011 - 14.1.2011
Vznik členství 20.12.2010
Adresa: Slezská 1970/81 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Malý 14.1.2011 - 12.4.2013
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 19.3.2013
Adresa: 116 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Marek Viktorýn 12.4.2013 - 26.9.2013
Vznik členství 19.3.2013
Zánik členství 11.9.2013
Adresa: Sulova 1356 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Šístek 25.11.2010 - 7.2.2014
Vznik členství 17.5.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 19.5.2010
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Devonská 1179/4 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Fröhlichová 14.1.2011 - 7.2.2014
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Slezská 1970/81 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Luboš Krauskopf 26.9.2013 - 9.8.2016
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: 1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Předseda dozorčí rady Petr Mrvík 7.2.2014 - 9.8.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.7.2016
Vznik funkce 8.1.2014
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Prokopa Diviše 1625/14 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Jitka Kopecká 7.2.2014 - 9.8.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: Vladislava Vančury 2249/4 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Petr Antoš 9.8.2016 - 20.11.2018
Vznik členství 1.8.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Na Madlenkách 991 , Mníšek pod Brdy 252 10

Prokura Servis Leasing a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavel Tulach 20.2.1997 - 9.7.2002
Adresa: Štěp. Bendy 585 , Veltrusy 277 46
Jméno Ing. Pavel Tulach 9.7.2002 - 25.11.2010
Adresa: Žižkova 441 , Veltrusy 277 46

Sbírka Listin Servis Leasing a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2246/SL 83 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2015 18.9.2015 23
B 2246/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 10.6.2015 11.6.2015 46
B 2246/SL 81 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2014 20.6.2014 24.6.2014 36
B 2246/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2014 17.6.2014 23.6.2014 11
B 2246/SL 79 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 244/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2014 17.6.2014 23.6.2014 24
B 2246/SL 78 rozhod. o statut. orgánu záp. z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2014 19.3.2014 30.4.2014 3
B 2246/SL 77 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2014 19.3.2014 30.4.2014 2
B 2246/SL 76 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2013 17.1.2014 14.2.2014 2
B 2246/SL 75 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2013 24.9.2013 2.10.2013 2
B 2246/SL 74 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2013 17.6.2013 18.6.2013 36
B 2246/SL 73 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2013 17.6.2013 18.6.2013 2
B 2246/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2012 10.7.2012 18.7.2012 1
B 2246/SL 71 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 12/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 26.4.2012 24
B 2246/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 26.4.2012 12
B 2246/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 13.4.2012 17.4.2012 34
B 2246/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o likvidaci, zpráva o vztazích r.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2010 14.9.2011 16.9.2011 39
B 2246/SL 67 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2011 2.6.2011 2
B 2246/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2011 2.6.2011 3
B 2246/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2011 2.6.2011 1
B 2246/SL 64 ostatní zápis ze zasedání předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2011 2.6.2011 2
B 2246/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2011 2.6.2011 1
B 2246/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2011 2.6.2011 1
B 2246/SL 61 ostatní záp.ze zasedání č.7/2010 předs Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 27.1.2011 3
B 2246/SL 60 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2010 25.1.2011 41
B 2246/SL 59 ostatní - projekt rozdělení Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2010 1.12.2010 28
B 2246/SL 58 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 10.8.2010 1
B 2246/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2010 10.8.2010 22
B 2246/SL 56 notářský zápis NZ 83/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 10.8.2010 12
B 2246/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2010 10.6.2010 2
B 2246/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2010 10.6.2010 2
B 2246/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2009 3.12.2009 5.12.2009 22
B 2246/SL 52 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 3.12.2009 5.12.2009 1
B 2246/SL 51 notářský zápis NZ 256/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 3.12.2009 5.12.2009 2
B 2246/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2008 10.9.2009 12.9.2009 26
B 2246/SL 49 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 21.10.2008 1
B 2246/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2007 1.10.2008 8.10.2008 34
B 2246/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2007 10.9.2008 12.9.2008 22
B 2246/SL 46 účetní závěrka - příl.+přeh.o pen.toc.r.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2007 10.9.2008 12.9.2008 8
B 2246/SL 45 zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 10.9.2008 12.9.2008 2
B 2246/SL 44 notářský zápis NZ 201/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2007 8.1.2008 10
B 2246/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2007 8.1.2008 22
B 2246/SL 42 ostatní -záp.ze zased.č.1/07před.+usn. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2007 17.10.2007 7
B 2246/SL 41 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2007 17.10.2007 1
B 2246/SL 40 notářský zápis NZ 201/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2007 17.10.2007 11
B 2246/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2007 17.10.2007 22
B 2246/SL 38 zpráva auditora za rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 2
B 2246/SL 37 účetní závěrka r.2006-příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 12
B 2246/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 13
B 2246/SL 35 notářský zápis NZ 242/06 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2006 2.1.2007 14
B 2246/SL 34 ostatní -rozhod.jed.akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2006 7.11.2006 1
B 2246/SL 33 zpráva auditora r.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 3.8.2006 17.8.2006 2
B 2246/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 4.7.2006 12.7.2006 31
B 2246/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 31.10.2005 1
B 2246/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2005 31.10.2005 1
B 2246/SL 28 notářský zápis -NZ 126/05 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2005 31.10.2005 11
B 2246/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2005 31.10.2005 22
B 2246/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004+rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2004 28.7.2005 2.8.2005 31
B 2246/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 1
B 2246/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 40
B 2246/SL 23 ostatní zápis o odst.a volbě představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2003 18.3.2004 1
B 2246/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 17.12.2003 1
B 2246/SL 21 notářský zápis NZ 141/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 17.12.2003 14
B 2246/SL 20 stanovy společnosti /bez data/ Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 22
B 2246/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 25.6.2003 9.7.2003 2
B 2246/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 25.6.2003 9.7.2003 41
B 2246/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2001 27.1.2003 1
B 2246/SL 16 notářský zápis NZ 524/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 27.1.2003 13
B 2246/SL 15 stanovy společnosti -2x Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2003 22
B 2246/SL 14 notářský zápis NZ 140/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 27.1.2003 16
B 2246/SL 13 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2002 13.11.2002 13.11.2002 4
B 2246/SL 12 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2002 13.11.2002 13.11.2002 2
B 2246/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2002 3.7.2002 25
B 2246/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 2.7.2002 3.7.2002 19
B 2246/SL 9 stanovy společnosti (bez data) 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 21.5.2002 44
B 2246/SL 8 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2000 28.6.2001 12.9.2001 14
B 2246/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1997/1998/1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2001 16.2.2001 110
B 2246/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 14.5.1997 16.2.2001 24
B 2246/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.1999 32
B 2246/SL 3 notářský zápis NZ 240/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.1997 5.8.1999 3
B 2246/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 98/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.1997 5.8.1999 30
B 2246/SL 1 notářský zápis NZ 102/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.1996 5.8.1999 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Servis Leasing a.s.

IČO (identifikační číslo) 60196971
Jméno Servis Leasing a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mostu
Vznik první živnosti: 4.5.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo Servis Leasing a.s.

Živnosti a provozovny Servis Leasing a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Václava Řezáče 315, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1003640575
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.12.2008
Provozovna č. 2
Provozovna U průhonu 466/22, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1011072718
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.4.2015

Živnost č. 2 Organizační zajištění výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího podeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb.,o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.1.2012

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Servis Leasing a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marek Viktorýn

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Servis Leasing a.s.

IČO: 60196971
Firma: Servis Leasing a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Most
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.5.1994

Sídlo Servis Leasing a.s.

Sídlo: Václava Řezáče 315, Most 434 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image