Firma Selvaggio a.s. IČO 07375417


Selvaggio a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Selvaggio a.s. (07375417) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28. října 767/12, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 2018 a je stále aktivní. Selvaggio a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Selvaggio a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Selvaggio a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Selvaggio a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Selvaggio a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Selvaggio a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 23750
IČO (identifikační číslo osoby) 07375417
Jméno Selvaggio a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.8.2018
Valná hromada obchodní společnosti Selvaggio a.s. přijala dne 3.5.2019 toto rozhodnutí: "Valná hromada obchodní společnosti Selvaggio a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na částku 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) po zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitým zájemcům; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie A", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (d vacet tisíc korun českých), nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie A" nebo jednotlivě "Nová akcie"); (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii se zvláštními právy znějící na jméno o jmen ovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě); (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) Přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 9 % (devět procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie A či upisovatelů Akcií A (každý z nich dále jen "Akcionář A" a společn ě "Akcionáři A") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku"). Přednostní podíl na zisku se ur čí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře A v plné výši (ať již proto, že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů A, které nebylo k posuzovanému datu rozděleno mezi současné č i bývalé Akcionáře A (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva milio ny korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře A k souhrnu všech vkladů připadající ch na Akcie A (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové akcie budou nabídnuty urče ným zájemcům, kterými jsou: (a) obchodní společnost JCH KZ s.r.o., se sídlem Chodská 1206, 252 30 Řevnice, IČO: 07923228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309471 (dále jen "společnost JCH KZ s.r.o."); (b) obchodní společnost Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "společnost Teton a.s."); (společnost JCH KZ s.r.o. a společnost Teton a.s. dále společně také jen "Zájemci" nebo jednotlivě "Zájemce"), takto: (i) společnosti JCH KZ s.r.o. bude nabídnuto upsání 6 (šesti) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (ii) společnosti Teton a.s. bude nabídnuto upsání 94 (devadesáti čtyř) kusů Nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány jako cenný papír (v listinné podobě); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do tří dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 115-7749750227/0100, vedený u společnosti Komerční b anka, a.s., IČO: 45317054; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií." 10.5.2019

Aktuální kontaktní údaje Selvaggio a.s.

Kapitál Selvaggio a.s.

zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.5.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.8.2018 - 10.5.2019

Akcie Selvaggio a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 10.5.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 10.5.2019
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 3.5.2019 - 10.5.2019
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 20.8.2018 - 3.5.2019

Sídlo Selvaggio a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 767/12 , Praha 110 00 20.8.2018

Předmět podnikání Selvaggio a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2018

Předmět činnosti Selvaggio a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 20.8.2018

vedení firmy Selvaggio a.s.

Statutární orgán Selvaggio a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 10.5.2019
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 20.8.2018 - 10.5.2019
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 10.5.2019
Vznik členství 10.5.2019
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Jan Chaloupka 10.5.2019
Vznik členství 10.5.2019
Adresa: Chodská 1206 , Řevnice 252 30
statutární ředitel Ing. Miloš Kratochvíl 20.8.2018 - 10.5.2019
Vznik funkce 20.8.2018
Zánik funkce 10.5.2019
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00

Dozorčí rada Selvaggio a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Kateřina Zychová
Vznik členství 10.5.2019
Adresa: Jáchymova 27/4 , Praha 110 00

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Selvaggio a.s.

IČO (identifikační číslo) 07375417
Jméno Selvaggio a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 20.8.2018
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Selvaggio a.s.

Živnosti a provozovny Selvaggio a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.2018

Statutární orgán Selvaggio a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kratochvíl
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Chaloupka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Podobné firmy

tracking image