Firma Seco GROUP a.s. IČO 60193450


Seco GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Seco GROUP a.s. (60193450) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podnikatelská 552, Praha 190 11. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a není již aktivní. Seco GROUP a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Seco GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Seco GROUP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Seco GROUP a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Seco GROUP a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Seco GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Seco GROUP a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2333
IČO (identifikační číslo osoby) 60193450
Jméno Seco GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Zaniklá dne 1.12.2017
Valná hromada společnosti schválila dne 7.6.2017 toto rozhodnutí: Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Seco GROUP a.s., se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, identifikační číslo: 60193450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2333 (dále jen Společnost), je společnost Vinohradská servisní s.r.o., IČ 05391423, se sídlem: Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262957 (dále také jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společno sti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 2. 5. 2017) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) ke dni d oručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a zároveň výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě (a pro vyloučení všech pochybností i ke dni konání této valné hromady). Hlavní akcionář je tedy oso bou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK. Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým ce nným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1,04 Kč (slovy: jedna koruna česká a čtyři haléře) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 145/6/2017 ze dne 21.4.2017 (dvacátého prvního dubna roku dva tisíce sedmnáct), který vypracovala Ing. Kateřina Valentová Worschová, znalec z oboru ekon omika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, se sídlem: Estonská 2569, 272 01 Kladno, IČ: 71475915. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK . Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpo zději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadave k na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva v provozovně společnosti v Jičíně na adrese Seco GROUP a.s., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, a to v pracovních dnech, v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení akcií je možné předem dojednat se Společností na tel. 493 500 152. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dn ů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. 9.6.2017 - 17.7.2017
Valná hromada rozhodla dne 24.2.2017 o štěpení akcií vydaných obchodní společností Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 233 3 na více akcií o nižší jmenovité hodnotě takto: každý 1 ks z 58.790 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč se štěpí na 500 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč, každý 1 ks z 225.629 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400,- Kč se štěpí na 400 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč, každý 1 ks ze 155 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.000,- Kč se štěpí na 23.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč a každý 1 ks z 3.750 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 51.050,- Kč se štěpí na 51.050 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Změna stanov obchodní společnosti Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2333 vyvolaná štěpením akcií nabývá dle § 431 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů účinnosti ke dni zápisu štěpení akcií do obchodního rejstříku. Obchodní společnost Seco GROUP a.s., IČ 60193450, se sídlem: Praha 9, Podnikatelská 552, Běchovice, PSČ 190 11, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 2333 vydá v souladu s § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních sp olečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů nové akcie a stanoví lhůtu k předložení dosavadních akcií k výměně až poté, co štěpení akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku. 15.3.2017 - 1.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 9 11.9.2014 - 15.3.2017
Počet členů dozorčí rady: 6 11.9.2014 - 17.7.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014 - 1.12.2017
Usnesení valné hromady Seco GROUP a.s. dne 28.6.2007 o snížení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti, za těchto podmínek: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty společnosti za předchozí roky a za rok 2006 a k vyrovnání této ztráty bude také použita částka odpovídající znížení základního kapitálu. 2. Rozsah snížení základního kapitálu: dosavadní výše základního kapitálu 629.298.200,- Kč se snižuje o částku ve výši 314.649.100,- Kč na novou výši základního kapitálu 614.649.100,- Kč. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmeovité hodnoty u všech vydaných akcií společnosti o jednu polovinu, tj. jmenovitá hodnota 3.750 ks akcií, která nyní činí 102.100,- Kč, bude snížena o částku 51.050,- Kč; jmenovitá hodnota 155 ks ak cií, která nyní činí 46.000,- Kč, bude snížena o částku 23.000 Kč na hodnotu 23.000,- Kč; jmenovitá hodnota 58.790 ks akcií, která nyní činí 1.000,- Kč, bude snížena o částku 500,- Kč na hodnotu 500,- Kč; jmenovitá hodnota 225.629 ks akcií, která nyní čin í 800,- Kč, bude snížena o částku 400,- Kč na hodnotu 400,- Kč. 4. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro předložení dosavadních listinných akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit 3 měsíce od uveřejnění oznámení společnosti akcionářům o místě, termínu a způsobu výměny akcií, přičemž tato lhůta nezačně běže dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení bude uveřejněno způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. 30.7.2007 - 28.9.2007
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Seco Trans a.s., se sídlem Kosmonosy, Boleslavská 98 jako nástupnická společnost jmění zanikajících obchodních společností: - SECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 00483982 - AGS Jičín a.s., se sídlem Jičín, Jungmannova 11, IČ: 00009989 - SECO GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 44/362, IČ: 61058360 - ELIGIUS, akciová společnost, se sídlem Turnov, Výšinka 719 4.2.2002 - 1.12.2017
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. 1.1.1994 - 1.12.2017
Založení společnosti: akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD Mladá Boleslav s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.1.1994 - 1.12.2017
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 1.12.2017

Kapitál Seco GROUP a.s.

zakladni jmění 314 649 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.9.2007 - 1.12.2017
zakladni jmění 629 298 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2002 - 28.9.2007
zakladni jmění 141 813 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 4.2.2002

Akcie Seco GROUP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 314 649 100 15.3.2017 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 58 790 11.9.2014 - 15.3.2017
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 225 629 11.9.2014 - 15.3.2017
Kmenové akcie na jméno 23 000 Kč 155 11.9.2014 - 15.3.2017
Kmenové akcie na jméno 51 050 Kč 3 750 11.9.2014 - 15.3.2017
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 58 790 28.9.2007 - 11.9.2014
Kmenové akcie na majitele 400 Kč 225 629 28.9.2007 - 11.9.2014
Kmenové akcie na majitele 23 000 Kč 155 28.9.2007 - 11.9.2014
Kmenové akcie na majitele 51 050 Kč 3 750 28.9.2007 - 11.9.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 58 790 4.2.2002 - 28.9.2007
Kmenové akcie na majitele 800 Kč 225 629 4.2.2002 - 28.9.2007
Kmenové akcie na majitele 46 000 Kč 155 4.2.2002 - 28.9.2007
Kmenové akcie na majitele 102 100 Kč 3 750 4.2.2002 - 28.9.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 141 813 1.1.1994 - 4.2.2002

Sídlo Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Podnikatelská 552 , Praha 190 11 1.1.2017 - 1.12.2017
Adresa Šaldova 408/30 , Praha 186 00 3.8.2006 - 1.1.2017
Adresa Pobřežní 362/44 , Praha 186 00 7.8.2002 - 3.8.2006
Adresa Boleslavská 98/6 , Kosmonosy 293 06 1.1.1994 - 7.8.2002

Předmět podnikání Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 6.9.2013 - 1.12.2017
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. 27.8.2009 - 6.9.2013
zámečnictví, nástrojářství 27.8.2009 - 1.12.2017
obráběčství 27.8.2009 - 1.12.2017
slévárenství, modelářství 27.8.2009 - 1.12.2017
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 27.8.2009 - 1.12.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.8.2009 - 1.12.2017
velkoobchod 29.7.2008 - 27.8.2009
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce "Vlečka AGS Jičín" 14.9.2005 - 29.7.2008
zpracování gumárenských směsí 25.5.2004 - 5.1.2005
opravy silničních vozidel 25.5.2004 - 9.2.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou náhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden ks balení - velkoobchod 25.5.2004 - 14.9.2005
realitní činnost 25.5.2004 - 3.8.2006
specializovaný maloobchod 25.5.2004 - 27.8.2009
ubytovací služby 25.5.2004 - 27.8.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 25.5.2004 - 27.8.2009
zprostředkování služeb 25.5.2004 - 27.8.2009
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy - příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp. motocykly 18.12.2002 - 5.1.2005
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 celkové hmotnosti 18.12.2002 - 27.8.2009
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 5.1.2005
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 5.1.2005
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 5.1.2005
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.8.2002 - 5.1.2005
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 3.8.2006
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 7.8.2002 - 3.8.2006
opravy pracovních strojů 7.8.2002 - 27.8.2009
předmět podnikání odštěpného závodu se shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 17.9.2011
předmět podnikání odštěpného závosu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 3.10.2016
předmět podnikání odštěpného závodu je shodný s předmětem podnikání společnosti Seco GROUP a.s. 7.8.2002 - 3.10.2016
pravy pracovních strojů 4.2.2002 - 7.8.2002
zlatnictví a klenotnictví 4.2.2002 - 8.7.2004
umělecko-řemeslné zpracování kovů 4.2.2002 - 8.7.2004
pekařství, cukrářství 4.2.2002 - 5.1.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 4.2.2002 - 5.1.2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.2.2002 - 14.9.2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí 4.2.2002 - 14.9.2005
hostinská činnost 4.2.2002 - 14.9.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.2.2002 - 14.9.2005
projektová činnost ve výstavbě 4.2.2002 - 14.9.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 4.2.2002 - 14.9.2005
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 4.2.2002 - 14.9.2005
přípravné práce pro stavby 4.2.2002 - 3.8.2006
projektování elektrických zařízení 4.2.2002 - 3.8.2006
vodoinstalatérství, topenářství 4.2.2002 - 3.8.2006
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 4.2.2002 - 3.8.2006
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 4.2.2002 - 27.8.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 4.2.2002 - 27.8.2009
zámečnictví 4.2.2002 - 27.8.2009
výuka obsluhy /řízení/ technických zařízení 4.2.2002 - 27.8.2009
slévárenství 4.2.2002 - 27.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.2.2002 - 27.8.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 4.2.2002 - 27.8.2009
nástrojařství 4.2.2002 - 27.8.2009
kovoobráběčství 4.2.2002 - 27.8.2009
skladování 17.12.1999 - 25.5.2004
cestovní kancelář 18.2.1999 - 26.10.2000
silniční motorová doprava nákladní 18.2.1999 - 18.12.2002
silniční motorová doprava osobní 18.2.1999 - 18.12.2002
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 18.2.1999 - 25.5.2004
provozování odstavných ploch motorových vozidel 18.2.1999 - 5.1.2005
poskytování silniční pomoci motoristům-v rámci živnosti ohlašovací volné 18.2.1999 - 5.1.2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.2.1999 - 9.2.2005
zprostředkování obchodu 18.2.1999 - 27.8.2009
pronájem bytových a nebytových prostor 18.2.1999 - 27.8.2009
mezinárodní zasilatelství 12.5.1995 - 27.8.2009
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 18.2.1999
provádění technických kontrol motorvých vozidel a jejich připojených vozidel 1.1.1994 - 26.10.2000
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 25.5.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - § 33 písm.a) zák.č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 25.5.2004
vulkanizace 1.1.1994 - 25.5.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 9.2.2005
opravy karoserií 1.1.1994 - 9.2.2005
vnitrostátní zasilatelství 1.1.1994 - 27.8.2009
reklamní činnost 1.1.1994 - 27.8.2009

vedení firmy Seco GROUP a.s.

Statutární orgán Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) předseda představenstva zastupuje navenek společnost samostatně, b) místopředseda představenstva zastupuje navenek společnost samostatně, c) člen představenstva zastupuje navenek společnost samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 30 mil. Kč, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. 15.3.2017 - 1.12.2017
Za společnosti jsou oprávněni jednat: a) předseda představenstva, místopředsedové představenstva a členové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. c) vždy společně alespoň čtyři členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 30% základního kapitálu společnosti - vždy mezi nimi musí být předseda a dva místopředsedové představenstva. 11.9.2014 - 15.3.2017
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) předseda představenstva, místopředsedové představenstva a členové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. c) vždy společně alespoň čtyři členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 30% základního kapitálu společnosti - vždy mezi nimi musí být předseda a oba místopředsedové představenstva. Podepisování jménem společnosti: Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněná jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti napsané, otištěné nebo vytištěné připojí svůj podpis, v případě prokuristů s dodatkem "prokurista". 14.9.2005 - 11.9.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a místopředsedové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda nebo 1.místopředseda představenstva. c) vždy společně alespoň čtyři členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 30% základního kapitálu společnosti - vždy mezi nimi musí být předseda a 1.místopředseda představenstva. Podepisování jménem společnosti: Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněná jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti napsané, otištěné nebo vytištěné připojí svůj podpis, v případě prokuristů s dodatkem "prokurista". 7.8.2002 - 14.9.2005
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) předseda představenstva, 1. místopředseda představenstva a místopředsedové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti, jakož i v záležitostech, které nelze finančně vyjádřit. b) vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního kapitálu společnosti - vždy jeden z nich musí být předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti: Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněná jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti napsané, otištěné nebo vytištěné připojí svůj podpis, v případě prokuristů s dodatkem "prokurista". 4.2.2002 - 7.8.2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: -předseda představenstva, místopředseda představenstva a členové představenstva, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního jmění společnosti, -vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 5% základního jmění- vždy jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 10.3.1999 - 4.2.2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) Předseda představenstva, místopředseda představenstva, generální ředitel (který je současně členem představenstva), nebo kterýkoli prokurista společnosti na základě udělené prokury, a to každý samostatně v záležitostech společnosti nepřesahujících ve finančním vyjádření 5 % základního jmění. b) Vždy společně alespoň dva členové představenstva, a to ve všech záležitostech přesahujících ve finančním vyjádření 10 % základního jmění. Za společnost podepisuje kterákoliv z osob pověřená jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti napsanému, otištěnému nebo vytištěnému připojí svůj podpis s uvedením funkce, v případě prokuristů s dodatkem prokurista. 12.5.1995 - 10.3.1999
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 12.5.1995
člen představenstva ing. Josef Hložek 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: 162 , Březno 294 06
člen představenstva Vladimír Dostál 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Elišky Krásnohorské 1088 , Bělá pod Bezdězem 294 21
člen představenstva ing. František Kadavý 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Jana Palacha 1124 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Radomír Rymel 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Jana Palacha 1030 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Jaroslav Ginsl 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Vodárenská 200 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva ing. Václav Kořínek 12.5.1995 - 18.2.1999
Adresa: Nad Šálkovnou 1532/17 , Praha 147 00
Člen představenstva Milan Hromada 12.5.1995 - 10.3.1999
Adresa: Dvořákova 835 , Turnov Česká republika
Předseda představenstva ing. Petr Klapák 12.5.1995 - 4.2.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Jabloňová 2882/102 , Praha 106 00
Místopředseda představenstva Miloslav Wolf 12.5.1995 - 4.2.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
Člen představenstva ing. Oldřich Housa 12.5.1995 - 4.2.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: 151 , Žďár 294 11
člen představenstva Jan Strnádek 10.3.1999 - 4.2.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Benešovská 770 , Semily 513 01
člen představenstva Ing. Jaromír Dědeček 10.3.1999 - 4.2.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Přemyslova 649 , Turnov 511 01
předseda Ing. Iva Kožená 4.2.2002 - 13.2.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: 154 , Libuň 507 15
místopředseda Jan Strnádek 4.2.2002 - 7.8.2002
Zánik členství 27.12.2001
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 27.12.2001
Adresa: Benešovská 770 , Semily 513 01
předseda Iva Kožená 13.2.2002 - 7.8.2002
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: 154 , Libuň 507 15
místopředseda Mgr. Josef Melichárek 4.2.2002 - 25.6.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 31.12.2002
Adresa: Dobiášova 857/8 , Liberec 460 06
1. místopředseda Ing. Petr Fischer 4.2.2002 - 12.11.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
místopředseda Ing. Eva Bugalová 4.2.2002 - 12.11.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: Ivana Olbrachta 4210/20 , Jablonec nad Nisou 466 04
předseda Iva Kožená 7.8.2002 - 12.11.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: 154 , Libuň 507 15
místopředseda Václav Dvořák 7.8.2002 - 12.11.2003
Vznik členství 27.12.2001
Vznik funkce 27.12.2001
Adresa: Kropáčkova 971 , Liberec 460 14
místopředseda Jiří Voplakal 4.2.2002 - 25.5.2004
Vznik funkce 28.6.2001
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
1. místopředseda Iva Kožená 12.11.2003 - 25.5.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 10.7.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: 154 , Libuň 507 15
místopředseda Ing. Eva Bugalová 12.11.2003 - 25.5.2004
Zánik členství 10.7.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 10.7.2003
Adresa: Ivana Olbrachta 4210/20 , Jablonec nad Nisou 466 04
místopředseda Václav Dvořák 12.11.2003 - 25.5.2004
Vznik členství 27.12.2001
Zánik členství 10.7.2003
Vznik funkce 27.12.2001
Zánik funkce 10.7.2003
Adresa: Kropáčkova 971 , Liberec 460 14
předseda Ing. Petr Fischer 12.11.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 10.7.2003
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
1. místopředseda Jiří Voplakal 25.5.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 5.1.2004
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
místopředseda Ing. Aleš Housa 25.5.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 5.1.2004
Adresa: 247 , Žďár 294 11
místopředseda Miloslav Wolf 12.11.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 10.7.2003
Vznik funkce 10.7.2003
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda Ing. Tomáš Linhart 25.5.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 5.1.2004
Adresa: U stadionu 837 , Jičín 506 01
místopředseda Martin Stiess 25.5.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 1.1.2004
Vznik funkce 5.1.2004
Adresa: Husova 436 , Kopidlno 507 32
1. místopředseda Ing. Petr Fischer 5.1.2005 - 14.9.2005
Vznik členství 28.6.2001
Vznik funkce 15.7.2004
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
místopředseda Jiří Voplakal 5.1.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
místopředseda Ing. Petr Fischer 14.9.2005 - 3.8.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen Miloslav Wolf 14.9.2005 - 29.7.2008
Vznik členství 10.7.2003
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
člen Ing. Aleš Housa 5.1.2005 - 10.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: 247 , Žďár 294 11
člen Ing. Tomáš Linhart 14.9.2005 - 10.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: U stadionu 837 , Jičín 506 01
člen Martin Stiess 14.9.2005 - 10.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: Husova 436 , Kopidlno 507 32
předseda Ing. Jaromír Dědeček 5.1.2005 - 27.8.2009
Vznik členství 15.7.2004
Zánik členství 15.7.2009
Vznik funkce 15.7.2004
Zánik funkce 15.7.2009
Adresa: Přemyslova 649 , Turnov 511 01
místopředseda Ing. Petr Fischer 3.8.2006 - 22.2.2010
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 4.1.2010
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 4.1.2010
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen představenstva Ing. Petr Dědeček 29.7.2008 - 22.2.2010
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: 18 , Mírová pod Kozákovem 511 01
místopředseda Jiří Voplakal 3.8.2006 - 17.9.2011
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2011
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 26.6.2011
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen Ing. Jiří Pávek 3.8.2006 - 17.9.2011
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 1.5.2011
Adresa: Dvořákova 615/2 , Liberec 460 01
člen Martin Stiess 10.2.2009 - 17.9.2011
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Husova 436 , Kopidlno 507 32
člen představenstva Bořek Kučera 22.2.2010 - 17.9.2011
Vznik členství 4.1.2010
Adresa: Sluneční 333 , Vysoké nad Jizerou 512 11
člen představenstva Ing. Petr Fischer 4.5.2012 - 22.8.2012
Vznik členství 10.3.2012
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen Ing. Tomáš Linhart 10.2.2009 - 7.2.2013
Vznik členství 5.1.2009
Adresa: 228 , Stružinec 512 51
člen Miloslav Wolf 29.7.2008 - 6.9.2013
Vznik členství 11.7.2003
Zánik členství 11.7.2013
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Dědeček 22.2.2010 - 6.9.2013
Vznik členství 11.7.2008
Zánik členství 11.7.2013
Vznik funkce 4.1.2010
Zánik funkce 11.7.2013
Adresa: 18 , Mírová pod Kozákovem 511 01
člen představenstva Ing. Jiří Pávek 17.9.2011 - 6.9.2013
Vznik členství 2.5.2011
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Dvořákova 615/2 , Liberec 460 01
člen Ing. Aleš Housa 10.2.2009 - 17.12.2013
Vznik členství 5.1.2009
Adresa: 259 , Žďár 294 11
místopředseda představenstva Ing. Petr Fischer 22.8.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 10.3.2012
Vznik funkce 8.6.2012
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen Tomáš Linhart 7.2.2013 - 17.12.2013
Vznik členství 5.1.2009
Adresa: K Vápenkám 551 , Jičín 506 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Dědeček 27.8.2009 - 11.9.2014
Vznik členství 16.7.2009
Zánik členství 16.7.2014
Vznik funkce 16.7.2009
Zánik funkce 16.7.2014
Adresa: Přemyslova 649 , Turnov 511 01
člen představenstva Bc. Bořek Kučera 17.9.2011 - 6.2.2015
Vznik členství 4.1.2010
Zánik členství 4.1.2015
Zánik funkce 4.1.2015
Adresa: Přemyslova 2225 , Turnov 511 01
člen Tomáš Linhart 17.12.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 26.11.2013
Zánik členství 30.6.2015
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: K Vápenkám 551 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Dědeček 6.9.2013 - 8.4.2016
Vznik členství 12.7.2013
Zánik členství 11.7.2013
Vznik funkce 12.7.2013
Zánik funkce 11.7.2013
Adresa: 18 , Mírová pod Kozákovem 511 01
člen Aleš Housa 17.12.2013 - 25.5.2016
Vznik členství 26.11.2013
Zánik členství 6.4.2016
Adresa: 259 , Žďár 294 11
místopředseda představenstva Petr Fischer 17.12.2013 - 18.7.2016
Vznik členství 10.3.2012
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 8.6.2012
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Pod Vodárnou 5227/16 , Jablonec nad Nisou 466 05
předseda představenstva Ing. Jaromír Dědeček 11.9.2014 - 18.7.2016
Vznik členství 17.7.2014
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 17.7.2014
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Přemyslova 649 , Turnov 511 01
člen představenstva Josef Masopust 11.9.2014 - 18.7.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: 4 , Dětenice 507 23
Jméno Bc. Bořek Kučera 6.2.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 5.1.2015
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 5.1.2015
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Přemyslova 2225 , Turnov 511 01
člen představenstva Ing. Miroslav Koláčný Ph.D., MBA 20.7.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 1.7.2015
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: 171 , Bukovno 293 01
místopředseda představenstva Petr Dědeček 8.4.2016 - 18.7.2016
Vznik členství 12.7.2013
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 12.7.2013
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: 99 , 511 01 Mírová pod Kozákovem Česká republika
místopředseda představenstva Jiří Voplakal 17.9.2011 - 3.10.2016
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 27.6.2016
Vznik funkce 27.6.2011
Zánik funkce 27.6.2016
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
Předseda představenstva Ing. Bohumil Hála 18.7.2016 - 3.10.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1284/12 , Praha 140 00
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Linhart 18.7.2016 - 3.10.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: K Vápenkám 551 , Jičín 506 01
Místopředseda představenstva Ing. Aleš Housa 18.7.2016 - 3.10.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: 259 , Žďár 294 11
člen představenstva Lucie Valšubová 18.7.2016 - 3.10.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 , Řevnice 252 30
člen Miloslav Wolf 6.9.2013 - 15.3.2017
Vznik členství 12.7.2013
Zánik členství 24.2.2017
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda představenstva Jiří Voplakal 3.10.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 24.2.2017
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 24.2.2017
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen představenstva Ing. Aleš Housa 3.10.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 24.2.2017
Adresa: 259 , Žďár 294 11
člen představenstva Lucie Valšubová 3.10.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 24.2.2017
Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 , Řevnice 252 30
člen představenstva Ing. Tomáš Linhart 3.10.2016 - 18.4.2017
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 31.3.2017
Adresa: K Vápenkám 551 , Jičín 506 01

Dozorčí rada Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Jaroslav Semler 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Studentská 1212 , Mnichovo Hradiště 295 01
Jméno Miluše Češková 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Havlíčkova 1149 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Miroslav Schneider 1.1.1994 - 12.5.1995
Adresa: Páterovská 796 , Bělá pod Bezdězem 294 21
Jméno ing. Petr Hejn 12.5.1995 - 18.2.1999
Adresa: Jičínská 230 , Sobotka 507 43
Předseda Jan Strnádek 12.5.1995 - 10.3.1999
Adresa: Benešovská 770 , Semily 513 01
Jméno ing. František Kadavý 12.5.1995 - 4.2.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Jana Palacha 1124 , Mladá Boleslav 293 01
člen Iva Kožená 18.2.1999 - 4.2.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: 154 , Libuň 507 15
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Vendl 10.3.1999 - 4.2.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: 19 , Mírová pod Kozákovem 511 01
člen Ing. Miroslav Vendl 4.2.2002 - 7.8.2002
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Sekerovy Loučky 19 , Mírová pod Kozákovem Česká republika
předseda Ing. Petr Klapák 4.2.2002 - 12.11.2003
Zánik členství 10.7.2003
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 10.7.2003
Adresa: Jabloňová 2882/102 , Praha 106 00
člen Ing. Jaromír Dědeček 4.2.2002 - 12.11.2003
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 10.7.2003
Zánik funkce 10.7.2003
Adresa: Přemyslova 649 , Turnov 511 01
člen Miloslav Wolf 7.8.2002 - 12.11.2003
Vznik členství 22.2.2002
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen Iva Kožená 25.5.2004 - 5.1.2005
Vznik členství 1.1.2004
Adresa: 154 , Libuň 507 15
člen Ing. Oldřich Housa 4.2.2002 - 3.8.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: Doubrava 151 , Ždár Česká republika
člen Ing. Miroslav Vendl 7.8.2002 - 3.8.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: 69 , Mírová pod Kozákovem 511 01
člen Ing. Josef Linhart 7.8.2002 - 21.5.2007
Vznik členství 22.2.2002
Zánik členství 7.3.2007
Adresa: 55 , Samšina 506 01
předseda Miloslav Wolf 12.11.2003 - 21.5.2007
Vznik členství 22.2.2002
Zánik členství 22.2.2007
Vznik funkce 10.7.2003
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen Iva Kožená 5.1.2005 - 27.8.2009
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 154 , Libuň 507 15
člen dozorčí rady Ing. Petr Fischer 22.2.2010 - 16.8.2010
Vznik členství 4.1.2010
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen Ing. Miroslav Vendl 3.8.2006 - 17.9.2011
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: 69 , Mírová pod Kozákovem 511 01
člen Ing. Oldřich Housa 3.8.2006 - 17.9.2011
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: 247 , Žďár 294 11
předseda dozorčí rady Miloslav Wolf 21.5.2007 - 4.5.2012
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 7.3.2012
Vznik funkce 7.3.2007
Zánik funkce 7.3.2012
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Linhart 21.5.2007 - 4.5.2012
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 7.3.2012
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Fischer 16.8.2010 - 4.5.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 9.3.2012
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen dozorčí rady Ing. Josef Linhart 4.5.2012 - 22.8.2012
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Iva Kožená 27.8.2009 - 11.9.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: 154 , Libuň 507 15
předseda dozorčí rady Miloslav Wolf 4.5.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 9.3.2012
Vznik funkce 9.3.2012
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Linhart 22.8.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Housa 17.9.2011 - 7.4.2015
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 18.2.2015
Zánik funkce 18.2.2015
Adresa: 247 , Žďár 294 11
předseda dozorčí rady Ing. Josef Linhart 11.9.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 18.2.2015
Vznik funkce 8.7.2014
Zánik funkce 18.2.2015
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Iva Kožená 11.9.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: 154 , Libuň 507 15
člen dozorčí rady Miloslav Wolf 11.9.2014 - 7.4.2015
Vznik členství 9.3.2012
Zánik funkce 24.2.2015
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Alexandra Voplakalová 7.4.2015 - 20.7.2015
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 4.6.2015
Vznik funkce 10.3.2015
Zánik funkce 4.6.2015
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Vendl 17.9.2011 - 18.7.2016
Vznik členství 16.6.2011
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: Přemyslova 2194 , Turnov 511 01
člen dozorčí rady Eva Chladová 7.4.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 19.2.2015
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Přemyslova 2195 , Turnov 511 01
člen dozorčí rady Petra Wolfová 7.4.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 19.2.2015
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Alexandra Voplakalová 20.7.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 5.6.2015
Zánik členství 29.6.2016
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Jindřich Kolumpek 4.5.2012 - 7.9.2016
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: Na výsluní 445 , Jičín 506 01
předseda dozorčí rady Miloslav Wolf 7.4.2015 - 7.9.2016
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 24.2.2015
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Pavel Suda 18.7.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: Petrovická 244/4 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jaroslav Šmíd 18.7.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: Zámecká 292 , Stěžery 503 21
člen dozorčí rady Ing. Josef Linhart 18.7.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Ing. Vít Ryjáček 18.7.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 22.8.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: V Zahradách 1084 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Miloslav Wolf 7.9.2016 - 3.10.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Pavel Suda 7.9.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: Petrovická 244/4 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jaroslav Šmíd 7.9.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: Zámecká 292 , Stěžery 503 21
člen dozorčí rady Ing. Josef Linhart 7.9.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: 55 , Samšina 506 01
člen dozorčí rady Ing. Vít Ryjáček 7.9.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: V Zahradách 1084 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Jindřich Kolumpek 7.9.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: Na výsluní 445 , Jičín 506 01
předseda dozorčí rady Miloslav Wolf 3.10.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Miloslav Wolf 20.12.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 12.10.2016
Zánik členství 24.2.2017
Vznik funkce 12.10.2016
Zánik funkce 24.2.2017
Adresa: 17. listopadu 1169 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Jindřich Kolumpek 20.12.2016 - 15.3.2017
Vznik členství 12.10.2016
Zánik členství 24.2.2017
Vznik funkce 12.10.2016
Zánik funkce 24.2.2017
Adresa: Na výsluní 445 , Jičín 506 01
předseda dozorčí rady Ing Vít Ryjáček 18.8.2017 - 1.12.2017
Vznik členství 18.8.2017
Vznik funkce 18.8.2017
Adresa: V Zahradách 1084 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Ing. Petr Kloutvor 18.8.2017 - 1.12.2017
Vznik členství 18.8.2017
Adresa: 73 , Holovousy 508 01

Prokura Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista je oprávněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista je oprávněn rovněž zcizit nebo zatížit nemovitou věc. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 3.10.2016
Jméno ing. Miloslav Pros 12.5.1995 - 10.3.1999
Adresa: 28. října 1051/35 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Petr Fischer 3.10.2016 - 1.12.2017
Adresa: Pod Vodárnou 5227/16 , Jablonec nad Nisou 466 05

Vedoucí organizační složky Seco GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Václav Dvořák 7.8.2002 - 12.11.2003
Adresa: Kropáčkova 971 , Liberec 460 14
Jméno Václav Dvořák 7.8.2002 - 12.11.2003
Adresa: Kropáčkova 971 , Liberec 460 14
Jméno Václav Dvořák 7.8.2002 - 12.11.2003
Adresa: Kropáčkova 971 , Liberec 460 14
Jméno Jiří Voplakal 7.8.2002 - 5.1.2005
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno Jiří Voplakal 7.8.2002 - 5.1.2005
Adresa: 9. května 465/44 , Jablonec nad Nisou 466 04
Jméno Radek Housa 5.1.2005 - 3.8.2006
Adresa: 151 , Žďár 294 11
Jméno Iva Kožená 7.8.2002 - 17.9.2011
Adresa: 154 , Libuň 507 15
Jméno Ing. Petr Fischer 7.8.2002 - 15.11.2013
Adresa: Stará osada 437/45 , Jablonec nad Nisou 466 05
Jméno Miloslav Wolf 5.1.2005 - 3.10.2016
Adresa: Na Radouči 1312 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Ing. Petr Fischer 15.11.2013 - 3.10.2016
Adresa: Pod Vodárnou 5227/16 , Jablonec nad Nisou 466 05

Sbírka Listin Seco GROUP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2333/SL 111 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.7.2015 16.9.2015 44
B 2333/SL 110 ostatní návrh na rozdělení zisku za rok 2014 Městský soud v Praze 4.6.2015 10.7.2015 16.9.2015 1
B 2333/SL 109 ostatní zápis o řádné VH Městský soud v Praze 4.6.2015 10.7.2015 16.9.2015 9
B 2333/SL 108 ostatní zápis z jednání dozorčí rady ( odvolání a jmenování členů představenstva) Městský soud v Praze 25.6.2015 10.7.2015 16.9.2015 2
B 2333/SL 107 notářský zápis [NZ 73/2015] Městský soud v Praze 19.2.2015 30.3.2015 8.4.2015 5
B 2333/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.6.2014 18.8.2014 25.9.2014 15
B 2333/SL 104 ostatní návrh na rozdělení zisku 2013 Městský soud v Praze 5.6.2014 18.8.2014 25.9.2014 1
B 2333/SL 103 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 25.9.2014 48
B 2333/SL 102 ostatní záp.z jed.DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 30.6.2014 18.8.2014 25.9.2014 2
B 2333/SL 100 ostatní záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 17.7.2014 18.8.2014 25.9.2014 1
B 2333/SL 99 ostatní zápis z DR - volba/odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 25.11.2013 13.12.2013 8.1.2014 2
B 2333/SL 98 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.9.2013 17.9.2013 46
B 2333/SL 97 ostatní návrh Městský soud v Praze 6.6.2013 3.9.2013 17.9.2013 1
B 2333/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2013 3.9.2013 17.9.2013 18
B 2333/SL 95 ostatní zápis z mim. zas. představenstva Městský soud v Praze 12.7.2013 3.9.2013 17.9.2013 1
B 2333/SL 94 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 6.6.2013 3.9.2013 17.9.2013 5
B 2333/SL 93 notářský zápis NZ 150/2013 Městský soud v Praze 6.6.2013 3.9.2013 17.9.2013 10
B 2333/SL 92 notářský zápis - NZ 204/2012 Městský soud v Praze 7.6.2012 17.9.2012 11
B 2333/SL 91 výroční zpráva rok 2011 Městský soud v Praze 17.4.2012 17.9.2012 46
B 2333/SL 90 stanovy společnosti - bez datumu Městský soud v Praze 17.9.2012 18
B 2333/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2012 15.5.2012 2
B 2333/SL 88 ostatní zápis z mim. jed. DR/volba Městský soud v Praze 9.3.2012 15.5.2012 2
B 2333/SL 87 ostatní zápis o řádní VH. Městský soud v Praze 16.6.2011 20.9.2011 6
B 2333/SL 86 notářský zápis NZ 252/2011 Městský soud v Praze 16.6.2011 20.9.2011 13
B 2333/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.8.2011 20.9.2011 1
B 2333/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2011 20.9.2011 1
B 2333/SL 83 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 27.6.2011 20.9.2011 1
B 2333/SL 82 ostatní záp.z mimořádného jedn.předs Městský soud v Praze 27.6.2011 20.9.2011 1
B 2333/SL 81 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 2.5.2011 20.9.2011 2
B 2333/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.9.2011 45
B 2333/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2011 20.9.2011 18
B 2333/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2010 7.9.2010 18
B 2333/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.1.2010 29.3.2010 2
B 2333/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2009 27.8.2009 18
B 2333/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.1.2009 10.2.2009 2
B 2333/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.1.2009 10.2.2009 2
B 2333/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2009 10.2.2009 2
B 2333/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2008 15.8.2008 1
B 2333/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.7.2008 15.8.2008 1
B 2333/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 15.8.2008 46
B 2333/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 15.8.2008 17
B 2333/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 15.8.2007 18
B 2333/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 16.8.2006 40
B 2333/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2006 16.8.2006 17
B 2333/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.2.2005 0
B 2333/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 26.7.2004 20.8.2004 0
B 2333/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 0
B 2333/SL 20 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 6.5.2002 7.11.2002 0
B 2333/SL 19 notářský zápis NZ126/2002 Městský soud v Praze 6.5.2002 7.11.2002 0
B 2333/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 8 ostatní -zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 18 ostatní -společný posudek/4x/ Městský soud v Praze 15.5.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 17 ostatní -společná zpráva dozorčích rad Městský soud v Praze 17.5.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 16 ostatní -společná zpráva o fúzi Městský soud v Praze 17.5.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 15 posudek znalce -5x Městský soud v Praze 5.4.2002 0
B 2333/SL 14 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 13.7.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 12 notářský zápis, změna právní formy, fúze -3x Městský soud v Praze 28.6.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 11 notářský zápis, změna právní formy, fúze /9str/ Městský soud v Praze 28.6.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 10 notářský zápis, změna právní formy, fúze /7str/ Městský soud v Praze 28.6.2001 5.4.2002 0
B 2333/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 8.1.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Seco GROUP a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193450
Jméno Seco GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 21
Vznik první živnosti: 7.2.1994
Celkový počet živností: 55

Sídlo Seco GROUP a.s.

Živnosti a provozovny Seco GROUP a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 2 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 4 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění technických kontrol motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 7 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1994
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1994
Zánik oprávnění 19.5.1997

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy - příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp. motocykly

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 13 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1995
Zánik oprávnění 6.3.2001

Živnost č. 16 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1995
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1995
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1995
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 19 Cestovní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 22.5.2000

Živnost č. 20 Provozování odstavných ploch motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 23 Poskytování silniční pomoci motoristům - v rámci živnosti ohlašovací volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 24 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1997
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 26 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 29 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 30 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 31 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 32 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 33 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 34 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 35 Zlatnictví a klenotnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.3.2004

Živnost č. 36 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 37 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 1.12.2017

Živnost č. 38 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 40 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 41 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 42 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 22.9.2004

Živnost č. 43 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 44 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 45 Výuka obsluhy/řízení/ technických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 47 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 48 Umělecko- řemeslné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.3.2004

Živnost č. 49 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 29.8.2005

Živnost č. 52 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2001
Zánik oprávnění 8.11.2006

Živnost č. 55 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Seco GROUP a.s.

IČO: 60193450
Firma: Seco GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Běchovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Seco GROUP a.s.

Sídlo: Podnikatelská 552, Praha 190 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Ostatní stavební instalace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Seco GROUP a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193450
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ60193450
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Seco GROUP a.s.
Sídlo Šaldova 408/30 PRAHA 8 - KARLÍN 186 00 PRAHA 86
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 13a, PRAHA 8, tel.: 266 013 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2108322/5800 28.5.2013
1106009497/5500 28.5.2013
5006000151/5500 28.5.2013
5006000143/5500 28.5.2013
1106008494/5500 28.5.2013
2012180001/6000 28.5.2013
1016004887/5500 28.5.2013
1260453369/0800 28.5.2013
994404-746172001/0800 1.4.2013
CZ4160000000002012180028 28.5.2013
DE72855901004558024106 28.5.2013
CZ5108009944041846172003 28.5.2013
CZ7808009944040646172004 28.5.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1994

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 60193450
Jméno firmy Seco GROUP a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka w5cf8h7
tracking image