Firma SCB Foundry, a.s. IČO 26114861


SCB Foundry, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SCB Foundry, a.s. (26114861) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Okružní 621/1, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2007 a je stále aktivní. SCB Foundry, a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o SCB Foundry, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SCB Foundry, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SCB Foundry, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SCB Foundry, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SCB Foundry, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1568
IČO (identifikační číslo osoby) 26114861
Jméno SCB Foundry, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.1.2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2. června 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti SCB Foundry, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na celkovou částku ve výši 102,000.000,- Kč (slovy: jednostodvamilion ů korun českých) takto: - peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno: - deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), - devadesát pět (95) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetdevět (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., se sídlem Chrudim IV., Průmyslová čp. 890, PSČ 537 01, IČ: 252 60 090, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 10838 (dále též ?obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., předem určený zájemce?). 4. Šedesátšest (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ: 005 08 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 224 (dále též ?obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., předem určený zájemce?). 5. Akcie společnosti SCB Foundry, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti SCB Foundry, a.s., na adrese České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 18.00 hodin. 6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti SCB Foundry, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná jim běžet prvý den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práv a obsahující náležitosti podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v půs obnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. za společností SCB Foundry, a.s., vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nem ovitostí, uzavřené dne 17.10.2007, mezi obchodní společností METALURGIE, s.r.o., jako prodávající a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako kupující, ve výši 34,000.000,- Kč (slovy : třicetčtyřimilionů korun českých), s tím, že celková výše pohledáv ky činí 62,880.000,-Kč (slovy: šedesátdvamilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - deseti (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetidevíti (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitý m vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 34,000.000,-Kč (slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). 10. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. za společností SCB Foundry, a.s, vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení dluhu dle Smlouvy o uznání závazku podle ust. § 3 23 obchodního zákoníku, dohody o jeho splacení a dohody o uznání závazku s přímou vykonatelností, uzavřené dne 29.05.2008 ve formě notářského zápisu, sepsaného dne 29.05.2008 panem JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, pod sp. zn. N 95/ 2008, NZ 90/2008, mezi obchodní společností ČKD Kutná Hora, a.s. jako věřitelem a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako dlužníkem, ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 68,007.67 4,71 Kč (slovy : šedesátosmmilionůsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých 71/100) proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - šedesátišesti (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých). 11. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. a 10. tohoto rozhodnutí. 12. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určeným zájemcům - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. a obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., je povinno vypracovat představenstvo společnosti SCB Foundry, a.s. a doručit ho předem určeným zájemcům ne jpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 13. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesn é určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 14. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští. 6.6.2008 - 28.11.2011

Aktuální kontaktní údaje SCB Foundry, a.s.

Kapitál SCB Foundry, a.s.

zakladni jmění 340 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.11.2011
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.2008 - 28.11.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.2007 - 19.6.2008

Akcie SCB Foundry, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 340 28.11.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.6.2008 - 28.11.2011
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 10 19.6.2008 - 28.11.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 95 19.6.2008 - 28.11.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.1.2007 - 19.6.2008

Sídlo SCB Foundry, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Okružní 621/1 , České Budějovice 370 01 19.11.2015
Adresa Okružní 621/1 , České Budějovice 370 01 8.1.2007 - 19.11.2015

Předmět podnikání SCB Foundry, a.s.

Platnost údajů od - do
Obráběčství 28.1.2009
Slévárenství, modelářství 28.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 28.1.2009
zámečnictví 8.1.2007 - 28.1.2009
slévárenství 8.1.2007 - 28.1.2009
kovoobráběčství 8.1.2007 - 28.1.2009
nástrojařství 8.1.2007 - 28.1.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 8.1.2007 - 28.1.2009
velkoobchod 8.1.2007 - 28.1.2009

vedení firmy SCB Foundry, a.s.

Statutární orgán SCB Foundry, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 18.4.2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 4.3.2015 - 18.4.2015
Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jední m dalším členem představenstva. 8.1.2007 - 4.3.2015
člen představenstva Vitaliy Kraplyna 28.11.2011
Vznik členství 21.11.2011
Adresa: Krasnoarmejskaja 57 2, Kremenčug Ukrajina
předseda představenstva Andriy Tertychko 13.3.2017
Vznik členství 2.1.2017
Vznik funkce 14.2.2017
Adresa: Krupskoi str., budova 28b, byt č. 2 , Grebinka city Ukrajina
místopředseda představenstva Iurii Bulich 13.3.2017
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 14.2.2017
Adresa: ul. 8. března 42 , Uzhgorod Ukrajina
člen představenstva Oleksandr Fesynets 13.3.2017
Vznik členství 1.11.2014
Adresa: Staroměstská 2769/10 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Bc. Jiří Fikota 8.1.2007 - 27.2.2009
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 18.11.2008
Vznik funkce 8.1.2007
Adresa: L.B. Schneidera 24 , 370 01 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Vojta 27.2.2009 - 8.6.2010
Vznik členství 18.11.2008
Zánik členství 30.10.2009
Adresa: Boženy Němcové 498/2 , Liberec 460 05
předseda představenstva Ing. Pavel Krenk 8.1.2007 - 28.11.2011
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Svatoplukova 458/23 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Jeřábek 8.1.2007 - 28.11.2011
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Antonína Dvořáka 2196/23 , Most 434 01
člen představenstva Michal Míček 28.11.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 21.11.2011
Adresa: 102 , Močovice 286 01
člen představenstva Michal Míček 27.7.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 14.8.2014
Adresa: 102 , Močovice 286 01
předseda představenstva Pavlo Ignatov 28.11.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 30.10.2014
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 30.10.2014
Adresa: Radunskaja 9-b , Kyjev Ukrajina
místopředseda představenstva Yuriy Atamanchuk 28.11.2011 - 31.12.2014
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 30.10.2014
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 30.10.2014
Adresa: ul. Mežigorskaja 28 , 4071 Kyjev Ukrajina
předseda představenstva Oleksandr Fesynets 4.3.2015 - 19.11.2015
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 1.11.2014
Adresa: Staroměstská 2769/10 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Oleksandr Fesynets 19.11.2015 - 16.9.2016
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 1.11.2014
Adresa: Brandlova 677 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Iurii Bulich 18.4.2015 - 13.3.2017
Vznik členství 1.11.2014
Adresa: ul. 8. března 42 , Uzhgorod Ukrajina
předseda představenstva Oleksandr Fesynets 16.9.2016 - 13.3.2017
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 14.2.2017
Adresa: Staroměstská 2769/10 , České Budějovice 370 04

Dozorčí rada SCB Foundry, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Libuše Čížová 8.1.2007 - 10.7.2007
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 27.3.2007
Vznik funkce 8.1.2007
Adresa: Dany Medřické 618/33 , Praha 190 15
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Vaníček 8.1.2007 - 27.2.2009
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 23.1.2008
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Kouřimská 938 , Kutná Hora 284 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Luděk Radil 8.1.2007 - 27.2.2009
Vznik členství 8.1.2007
Zánik členství 23.1.2008
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 23.1.2008
Adresa: Chlum 32 , 286 01 Čáslav Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Luděk Radil 27.2.2009 - 8.6.2010
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Chlum 32 , 286 01 Čáslav Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Vaníček 27.2.2009 - 28.11.2011
Vznik členství 23.1.2008
Zánik členství 21.11.2011
Adresa: Kouřimská 938 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Štoček 8.6.2010 - 28.11.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 21.11.2011
Adresa: 6 , Brambory 286 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Goldschmid 10.7.2007 - 26.11.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Korálkova 875 , Klatovy 339 01
člen dozorčí rady Vladimír Hadrava 26.11.2012 - 26.11.2012
Vznik členství 21.9.2012
Adresa: Jírovcova 2118/87 , České Budějovice 370 04
předseda dozorčí rady Volodymyr Sultan 28.11.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 13.12.2013
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 13.12.2013
Adresa: prospekt Čkalova 4 , Nove Ukrajina
místopředseda dozorčí rady Andriy Zakharchuk 28.11.2011 - 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 13.12.2013
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 13.12.2013
Adresa: Prospekt Pravdy 17 , Kyjev Ukrajina
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hadrava 26.11.2012 - 18.12.2014
Vznik členství 21.9.2012
Zánik členství 25.9.2014
Adresa: Jírovcova 2118/87 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Yuriy Linnik 31.12.2013 - 13.1.2015
Vznik členství 13.12.2013
Zánik členství 30.10.2014
Adresa: Staroměstská 2769/10 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Dmytro Kiseľov 31.12.2013 - 19.11.2015
Vznik členství 13.12.2013
Adresa: U Stromovky 1442/32 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Dmytro Kisel'ov 19.11.2015 - 10.6.2016
Vznik členství 13.12.2013
Adresa: J. Plachty 1087/48 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Dmytro Kisel'ov 10.6.2016 - 26.6.2016
Vznik členství 13.12.2013
Adresa: J. Plachty 1087/48 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Dmytro Kisel'ov 26.6.2016 - 23.8.2017
Vznik členství 13.12.2013
Zánik členství 5.7.2017
Adresa: J. Plachty 1087/48 , České Budějovice 370 04

Sbírka Listin SCB Foundry, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1568/SL 49 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2015 5.6.2015 29
B 1568/SL 48 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2014 30.3.2015 20.4.2015 2
B 1568/SL 47 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2014 25.2.2015 5.3.2015 2
B 1568/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2014 1.9.2014 20
B 1568/SL 45 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 532/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2014 1.9.2014 20
B 1568/SL 44 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2014 1.9.2014 3
B 1568/SL 43 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2014 1.9.2014 27
B 1568/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2013 30.12.2013 6.1.2014 1
B 1568/SL 41 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2013 20.8.2013 29
B 1568/SL 40 ostatní - Zápis z jednání volební komise Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2012 23.11.2012 30.11.2012 1
B 1568/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 28.3.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2012 30
B 1568/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora ke dni 31.12.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2012 32
B 1568/SL 37 výroční zpráva k datu 22.2.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2012 42
B 1568/SL 36 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2012 43
B 1568/SL 35 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2012 40
B 1568/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 4
B 1568/SL 28 ostatní - zápis ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2011 29.11.2011 4
B 1568/SL 27 ostatní - zápis ze schůze představen. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2011 29.11.2011 5
B 1568/SL 26 notářský zápis 569/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 21
B 1568/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 26
B 1568/SL 24 ostatní - zápis ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2011 29.11.2011 32
B 1568/SL 23 ostatní - zápis ze sch. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 16.11.2011 29.11.2011 32
B 1568/SL 22 ostatní -reorg. plán-nelze vložit-CD Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 0
B 1568/SL 21 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 1
B 1568/SL 20 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2011 6
B 1568/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2009 11.6.2010 3
B 1568/SL 18 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2009 11.6.2010 31
B 1568/SL 17 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2009 11.6.2010 3
B 1568/SL 16 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2010 1
B 1568/SL 15 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2009 42
B 1568/SL 14 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2009 1
B 1568/SL 13 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2009 18
B 1568/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2009 2
B 1568/SL 11 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2008 33
B 1568/SL 10 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2008 34
B 1568/SL 9 notářský zápis 163/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2008 14
B 1568/SL 8 notářský zápis 47/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2007 12.7.2007 2
B 1568/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2007 12.7.2007 2
B 1568/SL 6 ostatní - Volba DR - 29.3.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2007 12.7.2007 2
B 1568/SL 5 ostatní -Zápis DR - 27.3.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2007 12.7.2007 2
B 1568/SL 4 podpisové vzory - Čestné prohlášení - 6x Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2007 13
B 1568/SL 3 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2006 25.1.2007 1
B 1568/SL 2 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2006 25.1.2007 1
B 1568/SL 1 notářský zápis - NZ 166/2006 - ZL Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2006 25.1.2007 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SCB Foundry, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26114861
Jméno SCB Foundry, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 8.1.2007
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Sídlo SCB Foundry, a.s.

Živnosti a provozovny SCB Foundry, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Okružní 1/1, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1001683021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod

  • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.4.2007

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Okružní 1/1, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1001683021
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2007

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Okružní 1/1, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1001683021
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2007

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.1.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Okružní 1/1, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1001683021
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2007

Živnost č. 5 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SCB Foundry, a.s.

Člen statutárního orgánu Andriy Tertychko
Člen statutárního orgánu Vitaliy Kraplyna
Člen statutárního orgánu Oleksandr Fesynets
Člen statutárního orgánu Iurii Bulich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SCB Foundry, a.s.

IČO: 26114861
Firma: SCB Foundry, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.1.2007

Sídlo SCB Foundry, a.s.

Sídlo: Okružní 621/1, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Nespecializovaný velkoobchod
Technické zkoušky a analýzy
tracking image