Firma Sativa Keřkov, a.s. IČO 47469447


Sativa Keřkov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Sativa Keřkov, a.s. (47469447) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jemnická 355/3, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1992 a je stále aktivní. Sativa Keřkov, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Sativa Keřkov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Sativa Keřkov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Sativa Keřkov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Sativa Keřkov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Sativa Keřkov, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17441
IČO (identifikační číslo osoby) 47469447
Jméno Sativa Keřkov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1992
Počet členů statutárního orgánu: 2 21.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 21.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 21.5.2014
Usnesením ze dne 20. srpna 2013 mimořádná valná hromada společnosti Sativa Keřkov, a.s. rozhodla dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost TT Real, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 20.8.2013, č. NZ 761/2013, N 729/2013. Obsah rozhodnutí valné hromady: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Sativa Keřkov, a.s., je obchodní společnost TT Real, a.s., IČO 283 51 975, se sídlem Praha 5, Na Popelce 3187/12a, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 16116. II. Osvědčení společnosti TT Real, a.s., jakožto hlavního akcionáře Základní kapitál společnosti Sativa Keřkov, a.s., je rozdělen na 41 (čtyřicet jednu) kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, vydaných v listinné podobě a 8 913 (osm tisíc devět set třináct) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých) každé, vydaných v listinné podobě. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář TT Real, a.s., je hlavním akcionářem, neboť je k dneš nímu dni vlastníkem 5 058 (pěti tisíc padesáti osmi) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), znějících na majitele, a 40 (čtyřiceti) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějících na majitele jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,27 % (devad esát celých dvacet sedm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Sativa Keřkov, a.s. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti Sativa Keřkov, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,00Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) každé, a o jmenovité hodnotě 428,00Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavníh o akcionáře - společnost TT Real, a.s. IV. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 470,-- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428,-- Kč (čtyři sta dvacet osm korun českých), a 469 589,-- Kč (čtyři st a šedesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 428 000,-- Kč (čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem společnosti PROFI-TEN a.s., IČO 251 33 497, se sídlem Praha 1, Vodičkova č.or.20,č.p.682, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí lu B, vložce č. 4755; znalecký posudek má číslo 1625/2013 a byl vypracován dne 11. července 2013. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Pl atinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (P latinium), PSČ 616 00, IČO 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na a drese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538 705 711. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. VII. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost TT Real, a.s., sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po pře dložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné pa píry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. VIII. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti Sativa Keřkov, a.s., sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20. srpna 2013 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti Sativa Keřkov, a.s., k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. IX. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 23.9.2013 - 12.11.2013
Společnost se rozdělila odštěpením se založením nových nástupnických společností: Reality SH, a.s., se sídlem Praha, Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ: 150 00, IČ : 242 29 733 ASTIVA, a.s., se sídlem Praha, Smíchov, Na Popelce 3187/12a, PSČ: 150 00, IČ : 242 29 741 6.6.2012
Zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem, který tvoří stroje, zvířata, nemovitosti a zásoby v hodnotě 7.994.000,-Kč. O tuto částku se zvyšuje základní jmění z dosavadních 49.913 tis. Kč na hodnotu 57.907 tis. Kč. Jednotlivé vklady byly oceněny dvěma různými znaleckými posudky. Podle § 204 a) odst. 5 obchodního zákoníku dochází k vyloučení přednostního práva na úpis těchto akcií pro všechny akcionáře společnosti. Upisování nepeněžitých vkladů bude zahájeno v sídle společnosti třetí den ode dne zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Základní jmění společnosti bude po upsání akcií činit 57.907.000,- Kč a je rozděleno na 49.913 kusů akcií na majitele a 7.994 kusů akcií na jméno, každá z nich v nominální hodnotě 1.000,- Kč. 19.2.1997 - 28.12.1999
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 20.4.1993. 11.6.1993 - 17.9.1996
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v schváleném privatizačním projektu státního podni- ku OSEVA, s. p. Havlíčkův Brod. 1.10.1992 - 11.6.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.10.1992 - 30.6.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze l,Gorkého náměstí 32 na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.9.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.10.1992 - 17.9.1996

Aktuální kontaktní údaje Sativa Keřkov, a.s.

Kapitál Sativa Keřkov, a.s.

zakladni jmění 21 362 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2012
zakladni jmění 49 913 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1993 - 6.6.2012
zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1992 - 11.6.1993

Akcie Sativa Keřkov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 428 000 Kč 41 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 428 Kč 8 913 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 428 000 Kč 41 12.11.2013 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 428 Kč 8 913 12.11.2013 - 21.5.2014
Kmenové akcie na majitele 428 000 Kč 41 6.6.2012 - 12.11.2013
Kmenové akcie na majitele 428 Kč 8 913 6.6.2012 - 12.11.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 41 28.12.1999 - 6.6.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 913 28.12.1999 - 6.6.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 913 11.6.1993 - 28.12.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 48 000 1.10.1992 - 11.6.1993

Sídlo Sativa Keřkov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jemnická 355/3 , Praha 140 00 25.1.2018
Adresa Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 20.7.2011 - 25.1.2018
Adresa Keřkov 72 , Přibyslav 582 22 18.9.2006 - 20.7.2011
Adresa Dobrovského 3538 , Havlíčkův Brod 580 01 13.7.1995 - 18.9.2006
Adresa Dobrovského 2366 , Havlíčkův Brod 580 01 1.10.1992 - 13.7.1995

Předmět podnikání Sativa Keřkov, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - poskytování technických služeb 25.1.2018
výroba elektřiny 7.3.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.1.2011 - 25.1.2018
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 18.9.2006 - 25.1.2018
Zemědělská výroba a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní, 10.9.2004
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 10.9.2004 - 18.9.2006
Nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem 10.9.2004 - 7.1.2011
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 28.12.1999 - 10.9.2004
zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výroby 17.9.1996 - 10.9.2004
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalšíc h škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 21.6.1994 - 28.12.1999
Výroba a opravy zemědělských strojů 21.6.1994 - 10.9.2004
Práce specielní mechanizací 21.6.1994 - 10.9.2004
Nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem 21.6.1994 - 10.9.2004
obchodní činnost včetně obchodu a spolupráce 1.10.1992 - 21.6.1994
stavební činnost 1.10.1992 - 21.6.1994
poskytování prací a služeb 1.10.1992 - 21.6.1994
zahraničně obchodní činnost - v souladu s par. 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. /u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády č. 256/90 Sb./ 1.10.1992 - 21.6.1994
zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výraoby 1.10.1992 - 17.9.1996
novošlechtění brambor 1.10.1992 - 10.9.2004
udržovací šlechtění odrůd brambor a dalších plodin zapsaných v listině povolených odrůd a výroba základních stupňů sadby 1.10.1992 - 10.9.2004
předstihové množení perspektivních novošlechtěných odrůd bram- bor a dalších plodin 1.10.1992 - 10.9.2004
novošlechtění a udržovací šlechtění lnu, kmínu a případně dal- ších plodin a výroba základních stupňů osiv, 1.10.1992 - 10.9.2004
zemědělská výroba včetně chovu ryb a účelová činnost k efektiv- nímu hospodaření na zemědělské půdě 1.10.1992 - 10.9.2004
provádění účelové analytické činnosti chemickými a testačními laboratořemi 1.10.1992 - 10.9.2004
výroba, úprava a skladování sadby a osiv 1.10.1992 - 10.9.2004
úprava, zpracování a prodej výrobků, které podnik vyreábí 1.10.1992 - 10.9.2004
neveřejná silniční doprava nákladů a osob 1.10.1992 - 10.9.2004
- zřizování a provoz středních odborných učilišť a středisek praktického 24.4.1992 - 1.10.1992
novošlechtění brambor výcviku 24.4.1992 - 1.10.1992
- provoz vzdělávacích a sociálních zařízení 24.4.1992 - 1.10.1992

vedení firmy Sativa Keřkov, a.s.

Statutární orgán Sativa Keřkov, a.s.

Platnost údajů od - do
Za Společnost jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. 21.5.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. 7.1.2011 - 21.5.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Představenstvo je oprávněno stanovit okruh pracovníků společnosti, kteří zavazují společnost v případech a rozsahu kdy právní řád uznává zastupování právnické osoby a podepi sování za ni na základě organizačního řádu společnosti nebo jako je obvyklé v hospodářském styku. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představen stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.7.1995 - 7.1.2011
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.6.1994 - 13.7.1995
předseda představenstva Petr Endrle 15.9.2015
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: J. Opletala 901/21 , České Budějovice 370 05
místopředseda představenstva Jiří Fikar 15.9.2015
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: 27 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Josef Konrád 1.10.1992 - 13.7.1995
Adresa: Keřkov 84 Česká republika
člen představenstva Ing. Bohdan Juda 1.10.1992 - 13.7.1995
Adresa: 220 , Česká Bělá 582 61
člen představenstva Antonín Mrtka 21.6.1994 - 13.7.1995
Adresa: 238 , Česká Bělá 582 61
člen představenstva František Macek 21.6.1994 - 13.7.1995
Adresa: Vatín 0 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Domkář 13.7.1995 - 17.9.1996
Adresa: Okrouhlice , Chlístov 3 Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Bárta 1.10.1992 - 19.2.1997
Adresa: Kámen u Habrů 30 Česká republika
člen představenstva Ing. Miloslav Linhart 13.7.1995 - 19.2.1997
Adresa: 23 , Nížkov 592 12
místopředseda představenstva Ing. Josef Konrád CSc. 13.7.1995 - 19.2.1997
Adresa: Keřkov 84 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Kameník CSc. 19.2.1997 - 30.7.1998
Adresa: 86 , Keřkov Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Konrád CSc. 19.2.1997 - 30.7.1998
Adresa: 84 , Keřkov Česká republika
Člen představenstva Ing. Jindřich Kunc 30.7.1998 - 28.12.1999
Adresa: 194 , 270 24 Sýkořice Česká republika
Člen představenstva Ing. Božena Koláčková 17.9.1996 - 31.12.2003
Adresa: Jabloňová 284 , Třemošnice 538 43
Člen představenstva Terezie Vondrušová 28.12.1999 - 31.12.2003
Adresa: Bezručova 2896 , Mělník 276 01
Člen představenstva Ing. Aleš Hrbek 19.2.1997 - 21.5.2005
Adresa: U Mrázovky 2611/8 , Praha 150 00
Místopředseda představenstva Milan Milichovský 30.7.1998 - 21.5.2005
Vznik funkce 30.7.1998
Zánik funkce 18.7.2004
Adresa: Husova 1872 , Havlíčkův Brod 580 01
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek 21.5.2005 - 9.8.2005
Vznik členství 19.2.1997
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: U Mrázovky 2611/8 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Černý 13.7.1995 - 19.4.2008
Zánik členství 6.3.2008
Zánik funkce 6.3.2008
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen představenstva Lukáš Černý 21.5.2005 - 19.4.2008
Zánik členství 6.3.2008
Vznik funkce 23.8.2004
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek 9.8.2005 - 19.4.2008
Vznik členství 19.2.1997
Zánik členství 6.3.2008
Vznik funkce 23.8.2004
Zánik funkce 6.3.2008
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Jan Bašta 19.4.2008 - 28.9.2010
Vznik členství 6.3.2008
Zánik členství 31.3.2010
Vznik funkce 6.3.2008
Zánik funkce 31.3.2010
Adresa: Dolní 1 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Bohuslav Horáček 19.4.2008 - 23.10.2012
Vznik členství 6.3.2008
Zánik členství 19.9.2012
Adresa: U Štítu 207 , Pohled 582 21
místopředseda představenstva Jiří Fikar 19.4.2008 - 21.5.2014
Vznik členství 6.3.2008
Zánik členství 6.6.2013
Vznik funkce 6.3.2008
Zánik funkce 6.6.2013
Adresa: 27 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Petr Endrle 7.1.2011 - 15.8.2014
Vznik členství 27.10.2010
Vznik funkce 27.10.2010
Adresa: J. Opletala 901/21 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Daniel Adam 23.10.2012 - 15.9.2015
Vznik členství 19.9.2012
Zánik členství 30.6.2015
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Petr Endrle 15.8.2014 - 15.9.2015
Vznik členství 27.10.2010
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 27.10.2010
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: J. Opletala 901/21 , České Budějovice 370 05

Dozorčí rada Sativa Keřkov, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Daniel Adam 15.9.2015
Vznik členství 30.6.2015
Vznik funkce 30.6.2015
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
člen Ing. Josef Vampola 1.10.1992 - 13.7.1995
Adresa: Dvůr Králové 231 Česká republika
člen Ludmila Němcová 1.10.1992 - 13.7.1995
Adresa: 25 Dlouhá Ves Česká republika
člen Ing. Petr Dědič CSc. 1.10.1992 - 13.7.1995
Adresa: Dobrovského 2021 , Havlíčkův Brod 580 01
Jméno Václav Vacek 13.7.1995 - 17.9.1996
Adresa: 30 , Vilémovice Česká republika
Jméno Ing. Václav Vala 13.7.1995 - 19.2.1997
Adresa: 33 , Kámen Česká republika
Jméno Ing. Josef Bárta 19.2.1997 - 30.7.1998
Adresa: 30 , Kámen Česká republika
Jméno Anna Kulíková 17.9.1996 - 28.8.2000
Adresa: Družstevní 314 , Třemošnice 538 43
Jméno Mgr. Dagmar Kosinová 28.8.2000 - 23.4.2003
Zánik členství 8.6.2001
Adresa: Podhradí 52 , 538 43 Třemošnice Česká republika
Jméno Jan Lacina 13.7.1995 - 31.12.2003
Adresa: 8 , Kyjov 580 01
Jméno Ferdinand Bouchal 30.7.1998 - 19.4.2008
Zánik členství 6.3.2008
Zánik funkce 6.3.2008
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Novák 10.9.2004 - 19.4.2008
Zánik členství 6.3.2008
Adresa: U Bažantnice 788 , Heřmanův Městec 538 03
člen dozorčí rady Josef Kotlas 31.12.2003 - 7.1.2011
Vznik členství 17.4.2003
Zánik členství 17.7.2008
Adresa: Slunečná 1949 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Lucie Bezoušková 19.4.2008 - 7.1.2011
Vznik členství 6.3.2008
Zánik členství 27.10.2010
Adresa: U Cihláře 3733 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Michal Bašta 19.4.2008 - 20.7.2011
Vznik členství 6.3.2008
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 6.3.2008
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Kyjovská 3185 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Klára Faladová 7.1.2011 - 20.7.2011
Vznik členství 27.10.2010
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: K Rokli 3 4, 190 15 Praha Česká republika
člen dozorčí rady Marcela Hitzgerová 7.1.2011 - 20.7.2011
Vznik členství 27.10.2010
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Rozkošská 3005 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Daniel Adam 20.7.2011 - 23.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 19.9.2012
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 19.9.2012
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Romana Endrlová 20.7.2011 - 21.5.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 17.4.2014
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Barbora Adamová 23.10.2012 - 21.5.2014
Vznik členství 19.9.2012
Zánik členství 17.4.2014
Vznik funkce 19.9.2012
Zánik funkce 17.4.2014
Adresa: Ledečská 3016 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Jana Adamová 20.7.2011 - 15.9.2015
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 30.6.2015
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01

Sbírka Listin Sativa Keřkov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17441/SL 64 notářský zápis [NZ 63/2016] Městský soud v Praze 22.2.2016 4.3.2016 10.3.2016 6
B 17441/SL 63 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2015 21.8.2015 18.9.2015 5
B 17441/SL 62 zpráva auditora 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 27.8.2015 28.8.2015 5
B 17441/SL 61 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 8.7.2015 2
B 17441/SL 59 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 8.7.2015 4
B 17441/SL 58 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 5.8.2014 4
B 17441/SL 57 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 5.8.2014 4
B 17441/SL 56 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 5.8.2014 2
B 17441/SL 55 notářský zápis NZ 417/2014 Městský soud v Praze 17.4.2014 29.4.2014 26.5.2014 14
B 17441/SL 54 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 11.11.2013 27.11.2013 27
B 17441/SL 53 notářský zápis NZ 761/2013 Městský soud v Praze 20.8.2013 11.9.2013 24.9.2013 48
B 17441/SL 52 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 2
B 17441/SL 51 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 4
B 17441/SL 50 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 16.7.2013 2
B 17441/SL 49 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 19.9.2012 30.10.2012 31.10.2012 5
B 17441/SL 48 účetní závěrka k 5.6.2012-VZaZ Městský soud v Praze 5.6.2012 6.9.2012 21.9.2012 1
B 17441/SL 47 účetní závěrka k 5.6.2012-příloha Městský soud v Praze 5.6.2012 6.9.2012 21.9.2012 1
B 17441/SL 46 účetní závěrka k 5.6.2012-rozvaha Městský soud v Praze 5.6.2012 6.9.2012 21.9.2012 4
B 17441/SL 45 posudek znalce dodatek č.1 k 1415/2011 Městský soud v Praze 11.4.2012 12.6.2012 6
B 17441/SL 43 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.2.2012 12.6.2012 7
B 17441/SL 42 notářský zápis NZ 127/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 3.2.2012 12.6.2012 0
B 17441/SL 41 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 14.12.2011 12.6.2012 8
B 17441/SL 40 ostatní znalecká zpráva č.1373/2011 Městský soud v Praze 14.12.2011 12.6.2012 6
B 17441/SL 39 posudek znalce č.1415/2011 Městský soud v Praze 30.11.2011 12.6.2012 60
B 17441/SL 38 účetní závěrka - rozvaha k 1.7.2011 Městský soud v Praze 1.7.2011 21.12.2011 4.1.2012 4
B 17441/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora - k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 21.12.2011 4.1.2012 10
B 17441/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora . r, 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.12.2011 4.1.2012 10
B 17441/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora - r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.12.2011 4.1.2012 10
B 17441/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora . r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.12.2011 4.1.2012 10
B 17441/SL 33 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 14.12.2011 21.12.2011 22.12.2011 39
B 17441/SL 32 ostatní zápis z VH , zápis z DR Městský soud v Praze 18.7.2011 25.7.2011 7
B 17441/SL 29 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 18.7.2011 25.7.2011 6
B 17441/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 7.12.2010 5.1.2011 41
B 17441/SL 26 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 6.3.2008 19.3.2008 1.4.2008 7
B 17441/SL 25 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 19.12.2007 19.12.2007 1
B 17441/SL 24 ostatní - příloha k ú.z. Městský soud v Praze 19.12.2007 19.12.2007 1
B 17441/SL 23 účetní závěrka - výkaz zz k 30.11.2007 Městský soud v Praze 19.12.2007 19.12.2007 2
B 17441/SL 22 účetní závěrka - rozvaha k 30.11.2007 Městský soud v Praze 19.12.2007 19.12.2007 4
B 17441/SL 21 ostatní - příloha k ú.z. rok 2006 Městský soud v Praze 10.12.2007 10.12.2007 1
B 17441/SL 20 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 10.12.2007 10.12.2007 1
B 17441/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva zpráva o vztazích, 2005 Městský soud v Praze 26.5.2006 13.9.2006 14.9.2006 9
B 17441/SL 16 rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 6.5.2005 1.12.2005 1.12.2005 12
B 17441/SL 19 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2004 21.7.2004 2.8.2004 66
B 17441/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 20.5.2004 21.7.2004 21.7.2004 24
B 17441/SL 13 stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 12.5.2003 2.7.2003 2.7.2003 73
B 17441/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání 2001 Městský soud v Praze 25.3.2002 18.7.2002 18.7.2002 16
B 17441/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní 2000 Městský soud v Praze 12.12.2000 25.7.2001 25.7.2001 128
B 17441/SL 9 notářský zápis - NZ 471/2000 Městský soud v Praze 12.12.2000 19.2.2001 19.2.2001 11
B 17441/SL 8 účetní závěrka - za r. 1998 Městský soud v Praze 19.3.1999 19.2.2001 19.2.2001 11
B 17441/SL 7 účetní závěrka - za r. 1999 Městský soud v Praze 13.3.2000 19.2.2001 19.2.2001 11
B 17441/SL 5 ostatní - protokol ze zased. představ. Městský soud v Praze 4.6.1998 17.7.1998 17.7.1998 1
B 17441/SL 4 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 4.6.1998 17.7.1998 17.7.1998 4
B 17441/SL 2 notářský zápis - NZ 241/96 Městský soud v Praze 8.1.1997 8.1.1997 9
B 17441/SL 1 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 21.5.1996 27.8.1996 27.8.1996 4
B 17441/SL 6 notářský zápis - NZ 335/99 - stanovy Městský soud v Praze 4.6.1999 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Sativa Keřkov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47469447
Jméno Sativa Keřkov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 12.10.1993
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo Sativa Keřkov, a.s.

Živnosti a provozovny Sativa Keřkov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Keřkov 72, Přibyslav 582 22
Identifikační číslo provozovny 1001738055
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 12.10.1993

Živnost č. 2 Práce speciální zemědělskou mechanizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Nákup a prodej zboží vyjma předmětů vyhrazených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 14.5.2004

Živnost č. 5 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 14.5.2004

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 22.3.2000

Živnost č. 7 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 12.8.1999

Živnost č. 8 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Sativa Keřkov, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Endrle
Člen statutárního orgánu Jiří Fikar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Sativa Keřkov, a.s.

IČO: 47469447
Firma: Sativa Keřkov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1992

Sídlo Sativa Keřkov, a.s.

Sídlo: Na Popelce 3187/12, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba elektřiny
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
tracking image