Firma SAKO Brno, a.s. IČO 60713470


SAKO Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAKO Brno, a.s. (60713470) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jedovnická 4247/2, Brno 628 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1994 a je stále aktivní. SAKO Brno, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o SAKO Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SAKO Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SAKO Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SAKO Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAKO Brno, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1371
IČO (identifikační číslo osoby) 60713470
Jméno SAKO Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 8 7.7.2014 - 27.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 7.7.2014 - 27.3.2015
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím představenstva ze dne 18.01.2011, kterým bylo znění stanov uvedeno do souladu se zákonem a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 02.02.2011. 31.3.2011 - 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12.10.2010. 17.2.2011 - 7.7.2014
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, prostřednictvím primátora Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, takto: 1. Schvaluje se zpráva představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem zpracovaná podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Základní kapitál společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a.s. se z původní výše 1,498,107.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát osm milionů jedno sto sedm tisíc korun českých) zvyšuje o částk u ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 1,505,817.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda pět set pět milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem tvořeným d ále uvedenými nemovitostmi ve výši 7,710.000,--Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých). Tato akcie bude nabídnuta určenému zájemci, jímž je dosavadní akcionář Město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ 44992785, který je upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem pro úpis této akcie je sídlo společnosti Brno, Jedovnická 2, PS Č 628 00, a lhůta pro jejich úpis je tři (3) týdny ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s ídla Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00, současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00 a lhůta k jejímu splacení je do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování nově emitované akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem upisovatele - Města Brna se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, IČ 44992785, tvořeným dále uvedenými nemovitostmi, a to: - pozemek p.č. 7884/57, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek p.č. 7884/63, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 124 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - budova bez čp/če, prům.obj., na pozemku p. č. 7884/57, k.ú. Židenice, obec Brno, - budova bez čp/če, prům.obj., na pozemku p. č. 7884/63 a p.č. 7884/64, vše k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 1660, o výměře 85 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK), p. č. 1661, o výměře 80 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, - pozemek p. č. 7875/8, o výměře 179 m2, k.ú. Židenice, obec Brno, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 7875/7, o původní výměře 332 m2, k.ú. Židenice, obec Brno na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vyhotoveného Ing. Jaroslavem Sáčkem, č. 2145-15/2009, - pozemek p. č. 9286/14, ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 70 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - pozemku p. č. 9291/17, ostatní plocha, způsob využití dráha, o výměře 46 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - pozemku p.č. 9293/4, ostatní plocha, způsob využi tí zeleň, o výměře 63 m2, k.ú. Líšeň, obec Brno, - objekt (stavba) vodní nádrže umělé (retenční nádrž) na pozemcích p. č. 7884/11, p. č. 7884/24 a p. č. 7884/25, vše v k.ú. Židenice, obec Brno. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným dne 03.02.2010 znaleckým ústavem - společností CD RATING, s.r.o., IČ: 26239779 pod číslem 409/2010 na částku ve výši 7,710.000,-Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc korun českých). Tento znalecký ústav byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 05.10.2009 pod číslem jednacím 35 Nc 6454/2009-24, které nabylo právní moci dne 28.10.2009, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.10.2009, č.j. 35 Nc 6504/2009-32, které nabylo právní moci dne 07.11.2009. Schvaluje se jejich hospodářská využitelnost pro společnost. Schvaluje se, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydána nově emitovaná akcie, a to 1 ks (slovy: jeden kus) kmenová listinná akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 7,710.000,-Kč (slovy: sedm milionů sedm set deset tisíc kor un českých) na zvýšení základního kapitálu společnosti. O tomto zvýšení základního kapitálu, včetně nepeněžitého vkladu, bylo již rozhodnuto, a to usneseními Zastupitelstva města Brna číslo Z5/034 konané dne 18.05.2010 a dále usnesením Rady města Brna číslo R5/161 konané dne 12.10.2010, která byla schválena. 3. Představenstvo společnosti se pověřuje zpracovat nové úplné znění stanov společnosti pro potřebu založení do sbírky listin rejstříkového soudu. 9.12.2010 - 17.2.2011
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.7.2007. 2.11.2007 - 7.7.2014
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a komu nální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 1.380.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta osmdesát milionů čtyři sta šedesát devě t tisíc korun českých) na novou výši 1.498.107.000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta devadesát osm milionů jedno sto sedm tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - sta tutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společno sti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých) a v emisním kursu 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 117.638.000,- Kč (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set třicet osm tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. 14.8.2007 - 2.11.2007
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 14.12.2006. 4.5.2007 - 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.06.2006. 24.8.2006 - 7.7.2014
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovna a ko munální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 1.120.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda jedno sto dvacet milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) na nov ou výši 1.380.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda tři sta osmdesát milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společ nosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých) a v emisním kursu 260.000.000,- Kč (slovy dvě s ta šedesát milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 260.000.000,- Kč (slovy dvě sta šedesát milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. 26.6.2006 - 24.8.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15.12.2005. 26.1.2006 - 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005. 22.12.2005 - 7.7.2014
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalovn a a komunální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 925.469.000,- Kč (slovy devět set dvacet pět milionů čtyři sta šedesát tisíc tisíc korun českých) na novou výši 1.120.469.000,- Kč (slovy jedna miliarda jedno sto dvacet milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) s tím, že nad duto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnost i spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milipnů korun českých) a v emisním kursu 195.000.000,- Kč (slo vy jedno sto devadesát pět milionů korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisovaní akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 195.000.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem spo lečnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskynuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. č.ú. 35-1447770217/0100. 6.9.2005 - 22.12.2005
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 08.12.2004. 23.2.2005 - 7.7.2014
Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti Spalov na a komunální odpady Brno, akciová společnost upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 860.469.000,-Kč ( slovy osm set šedesát milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) na novou výši 925.469.000,-Kč ( slovy devět set dvacet pět milionů čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých ) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 65.000.000,- Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-Statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie,které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy u upsání akcie ve lhůtě 1 ( slovy jednoho ) měsíce počínaje ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost v Brně, Jedovnická 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společn osti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 ( slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých) a v emisním kursu 65.000.000,- Kč ( slovy šedesát pě t milionů korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci-Statutárnímu městu Brno, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 65.000.000,-Kč ( slovy šedesát pět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciov á společnost v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě 1 ( slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm.c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemnce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie a k upsání akcie bude poskytnuta lhůta alespoň 14 ( slovy čtrnáct ) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 ( slovy čtrnáct) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., č.ú. 35-1447770217/0100. 17.12.2004 - 23.2.2005
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.2001. 27.6.2002 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.6.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, 8.10.2001 - 14.2.2002
b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - města Brna 8.10.2001 - 14.2.2002
c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů počínaje ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých) a v emisním kursu 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých), 8.10.2001 - 14.2.2002
e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 8.10.2001 - 14.2.2002
f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 17.810.000,00 Kč (slovy sedmnáct milionů osm set deset tisíc korun českých), 8.10.2001 - 14.2.2002
g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený HypoVereinsbank CZ a.s., pobočka Brno, č.ú. 5089412011/3800. 8.10.2001 - 14.2.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 7.11.2000 - 18.12.2000
Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 69.381.000,00 Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, 7.11.2000 - 18.12.2000
základní jmění bude zvýšeno upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 69.381.000,00 Kč, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - města Brna, 7.11.2000 - 18.12.2000
jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů počínající ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2, 7.11.2000 - 18.12.2000
jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 69.381.000,00 Kč a v emisním kursu 69.381.000.00 Kč, 7.11.2000 - 18.12.2000
v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 7.11.2000 - 18.12.2000
v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost, v Brně, Jedovnická 2 ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 69.381.000,00 Kč, 7.11.2000 - 18.12.2000
upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. 7.11.2000 - 18.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.11.2000. 7.11.2000 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 5.5.2000 - 22.6.2000
Základní jmění společnosti SAKO Brno, a.s., se sídlem Brno, Jedovnická 2, IČO 60 71 34 70 se zvyšuje o částku 601.529.000,- Kč, to je z dosavadní výše základního jmění 171.749.000,- Kč na částku 773.278.000,- Kč. 5.5.2000 - 22.6.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 5.5.2000 - 22.6.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním jednoho kusu kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 601.529.000,- Kč, slovy: šestset jedna milionů pětset dvacet devět tisíc korun českých, veřejně neobchodovatelné. 5.5.2000 - 22.6.2000
Emisní kurz upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 601.529.000,- Kč, slovy: šestset jedna milionů pětset dvacet devět tisíc korun českých. 5.5.2000 - 22.6.2000
Práva spojená s nově vydanou akcií jsou stejná jako práva spojená s akciemi dosavadními. 5.5.2000 - 22.6.2000
Nově emitovaná akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, nebude nabídnuta k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, ale bude upsána vlastníkem majetku, který tvoří předmět nepeněžitého vkladu, jediným akcionářem městem Brnem, se sídlem Brno, Dominikánské nám.1, IČO 44992785. 5.5.2000 - 22.6.2000
Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti SAKO Brno, a.s., Brno, Jedovnická 2. 5.5.2000 - 22.6.2000
Lhůta pro upisování akcií: nepeněžitý vklad bude splacen do patnácti dnů ode dne právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, tj. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to dle ustanovení § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, tedy movité věci na základě písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o předání a převzetí a vlastním předáním do rukou statutárního orgánu společnosti a nemovitosti na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o předání a převzetí a vlastním předáním do rukou statutárnímu orgánu společnosti. 5.5.2000 - 22.6.2000
S ohledem na skutečnost, že město Brno jako jediný akcionář bude upisovat jedinou nově emitovanou akcii svým nepeněžitým vkladem, nebude nová akcie upsána obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 204a odst.6 obchodního zákoníku, taktéž nedojde ke zveřejnění informace o přednostním právu na upisování akcií při zvýšení základního jmění podle ustanovení § 204a odst.2 obchodního zákoníku, dále se neurčuje místo ani lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cena, za níž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií a nestanoví se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu, ani emisní kurs nebo způsob jeho určení. 5.5.2000 - 22.6.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.5.2000. 5.5.2000 - 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.1999. 2.12.1999 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.10.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 22.10.1999 - 2.12.1999
a) základní jmění bude zvýšeno o částku 30.354.000,00 Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, 22.10.1999 - 2.12.1999
b) základní jmění bude zvýšeno upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.354.000,00 Kč 22.10.1999 - 2.12.1999
c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů od dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 22.10.1999 - 2.12.1999
d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.354.000,00 Kč a v emisním kursu 30.354.000,00 Kč, 22.10.1999 - 2.12.1999
e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), 22.10.1999 - 2.12.1999
f) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 22.10.1999 - 2.12.1999
g) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno upsat akcii v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 30.354.000,00 Kč, 22.10.1999 - 2.12.1999
h) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti vedený Investiční a poštovní bankou,a.s., č.ú. 111299041/5100. 22.10.1999 - 2.12.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.3.1999 a 6.5.1999. 2.6.1999 - 7.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.11.1998. 29.12.1998 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 5.11.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 13.11.1998 - 29.12.1998
a) základní jmění bude zvýšeno o částku 43,756.000,- Kč s tím, že nad tuto částku není upisování přípustné, 13.11.1998 - 29.12.1998
b) základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 43,756.000,- Kč, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 141,395.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění , (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou), 13.11.1998 - 29.12.1998
c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě do 3 týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 13.11.1998 - 29.12.1998
d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 43,756.000,- Kč, dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 97,639.000,- Kč, 13.11.1998 - 29.12.1998
e) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 43,756.000,- Kč v emisním kurzu 43,756.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, 13.11.1998 - 29.12.1998
f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), 13.11.1998 - 29.12.1998
g) v případě, ža akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 13.11.1998 - 29.12.1998
h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří dnů, která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 43,756.000,- Kč, 13.11.1998 - 29.12.1998
i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. 13.11.1998 - 29.12.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 13.7.1998. 27.10.1998 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 13.7.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 31.7.1998 - 27.10.1998
a) základní jmění bude zvýšeno o částku 24,923.000,- Kč s tím, že nad tuto částku není upisování akcií přípustné, 31.7.1998 - 27.10.1998
b) základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 24,923.000,- Kč, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 97,639.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou), 31.7.1998 - 27.10.1998
c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 31.7.1998 - 27.10.1998
d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, t.j. částky 24.923.000,- Kč, dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 72,716.000,- Kč, 31.7.1998 - 27.10.1998
e) jediný akcionář je při využití přednosního práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 24,923.000,- Kč v emisním kursu 24,923.000,- Kč s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, 31.7.1998 - 27.10.1998
f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písm. c), 31.7.1998 - 27.10.1998
g) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 31.7.1998 - 27.10.1998
h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů, která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c), a to v emisním kursu 24,923.000,- Kč, 31.7.1998 - 27.10.1998
i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů ode dne upsání na účet společnosti, vedený Investiční a poštovní bankou, a.s., č.ú. 111299041/5100. 31.7.1998 - 27.10.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 3.3.1998. 14.4.1998 - 7.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,716.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,716.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a/ upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, 7.1.1998 - 14.4.1998
b/ Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). 7.1.1998 - 14.4.1998
c/ jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 7.1.1998 - 14.4.1998
d/ jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč,slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, 7.1.1998 - 14.4.1998
e/ jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč,slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, 7.1.1998 - 14.4.1998
f/ rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene c) tohoto článku, 7.1.1998 - 14.4.1998
g/ v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 7.1.1998 - 14.4.1998
h/ v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, 7.1.1998 - 14.4.1998
i/ upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s.,pobočky Brno-město, č.ú. 79033-621/0100. 7.1.1998 - 14.4.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,784.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,784.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a/ upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, 18.12.1997 - 7.1.1998
b/ Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). 18.12.1997 - 7.1.1998
c/ jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 18.12.1997 - 7.1.1998
d/ jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, 18.12.1997 - 7.1.1998
e/ jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, 18.12.1997 - 7.1.1998
f/ rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene c) tohoto článku, 18.12.1997 - 7.1.1998
g/ v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 18.12.1997 - 7.1.1998
h/ v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. c) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, 18.12.1997 - 7.1.1998
i/ upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočky Brno-město, č.ú. 79033-621/0100. 18.12.1997 - 7.1.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění, doplněné rozhodnutím též ze dne 15.7.1997: Základní jmění se zvyšuje o částku 37,932.000,- Kč na 72,784.000,- Kč, zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie na akcii o jmenovité hodnotě 72,784.000,- Kč, novým peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs akcie je totožný s její jmenovitou hodnotou. a) upisování akcií nad částku, o níž se zvyšuje základní jmění, tj. o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, není přípustné, 29.10.1997 - 18.12.1997
b) Základní jmění bude zvýšeno zvýšením současné hodnoty dosavadní jedné akcie na jméno o částku 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, tedy na jmenovitou hodnotu akcie na jméno ve výši 72,716.000,- Kč, slovy: sedmdesátdva milionů sedmsetšestnáct tisíc korun českých, s tím, že druh, forma a podoba akcie se nemění, (jedná se o akcii kmenovou, na jméno, listinnou). 29.10.1997 - 18.12.1997
c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání zvýšeného základního jmění, které je oprávněn vykonat ve lhůtě tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti, 29.10.1997 - 18.12.1997
d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání celé zvýšené hodnoty, tj. částky 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých dosavadní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 34,784.000,- Kč, slovy: třicetčtyři miliony sedmsetosmdesátčtyři tisíc korun českých, 29.10.1997 - 18.12.1997
e) jediný akcionář je při využití přednostího práva oprávněn upsat akcii na jméno ve jmenovité hodnotě zvýšené o 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých v emisním kursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma a podoba akcií se nemění, 29.10.1997 - 18.12.1997
f) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty uvedené v ustanovení písmene b) tohoto článku, 29.10.1997 - 18.12.1997
g) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta městu Brnu, 29.10.1997 - 18.12.1997
h) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě tří týdnů (3), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v ustanovení písm. b) tohoto článku, a to v emisním kursu 37,932.000,- Kč, slovy: třicetsedm milionů devětsettřicetdva tisíc korun českých, 29.10.1997 - 18.12.1997
i) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie do třiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., pobočky Brno-město, č.ú. 79033-628/01000. 29.10.1997 - 18.12.1997
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29.9.1997. 29.10.1997 - 7.7.2014
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 17.2.1997. 12.5.1997 - 7.7.2014

Aktuální kontaktní údaje SAKO Brno, a.s.

Kapitál SAKO Brno, a.s.

zakladni jmění 1 505 820 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.2011
zakladni jmění 1 498 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2007 - 17.2.2011
zakladni jmění 1 380 470 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.2006 - 2.11.2007
zakladni jmění 1 120 470 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2005 - 24.8.2006
zakladni jmění 925 469 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.2005 - 22.12.2005
zakladni jmění 860 469 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.2.2002 - 23.2.2005
zakladni jmění 842 659 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2000 - 14.2.2002
zakladni jmění 773 278 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.2000 - 18.12.2000
zakladni jmění 171 749 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1999 - 22.6.2000
zakladni jmění 141 395 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1998 - 2.12.1999
zakladni jmění 97 639 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.10.1998 - 29.12.1998
zakladni jmění 72 716 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1998 - 27.10.1998
zakladni jmění 34 784 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.1997 - 14.4.1998
zakladni jmění 34 784 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.1996 - 18.12.1997
zakladni jmění 15 177 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1994 - 14.5.1996

Akcie SAKO Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 7 710 000 Kč 1 17.2.2011
Kmenové akcie na jméno 117 638 000 Kč 1 2.11.2007
Kmenové akcie na jméno 260 000 000 Kč 1 24.8.2006
Kmenové akcie na jméno 195 000 000 Kč 1 22.12.2005
Akcie na jméno 65 000 000 Kč 1 23.2.2005
Akcie na jméno 17 810 000 Kč 1 14.2.2002
Akcie na jméno 69 381 000 Kč 1 18.12.2000
Akcie na jméno 601 529 000 Kč 1 22.6.2000
Akcie na jméno 141 395 000 Kč 1 2.12.1999
Akcie na jméno 30 354 000 Kč 1 2.12.1999
Akcie na jméno 141 395 000 Kč 1 29.12.1998 - 2.12.1999
Akcie na jméno 97 639 000 Kč 1 27.10.1998 - 29.12.1998
Akcie na jméno 72 716 000 Kč 1 14.4.1998 - 27.10.1998
Akcie na jméno 34 784 000 Kč 1 18.12.1997 - 14.4.1998
Akcie na jméno 34 784 000 Kč 1 14.5.1996 - 18.12.1997
Akcie na jméno 15 177 000 Kč 1 1.7.1994 - 14.5.1996

Sídlo SAKO Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jedovnická 4247/2 , Brno 628 00 23.3.2017
Adresa Jedovnická 4247/2 , Brno 628 00 7.7.2014 - 23.3.2017
Adresa Jedovnická 4247/2 , Brno 628 00 1.7.1994 - 7.7.2014

Předmět podnikání SAKO Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.7.2014
výroba tepelné energie 3.3.2011
výroba elektřiny 3.3.2011
rozvod tepelné energie 3.3.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.1.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.1.2011 - 7.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 26.1.2006 - 26.1.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 22.12.2005 - 26.1.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.10.1997
silniční motorová doprava nákladní 12.5.1997 - 26.1.2011
výroba tepla 21.8.1996 - 3.3.2011
zprostředkovatelská činnost 31.5.1996 - 26.1.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.5.1996 - 26.1.2011
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.7.1994 - 26.1.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady 1.7.1994 - 26.1.2011

Předmět činnosti SAKO Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
činnosti v oblasti životního prostředí, zdraví, zdravého životního stylu, občanské společnosti, sportu, kultury a charity, a dále: (a) maximálně efektivní výroba tepelné a elektrické energie s cílem udržet ve Statutárním městě Brně tuto výrobu z pohledu emisí CO2 neutrální (b) správa vlastního majetku (c) zajištění efektivního využití vlastního majetku s ohledem na jeho přirozenou obnovu (d) péče o všestranný rozvoj území města Brna (e) péče o potřeby obyvatel města Brna či jiných osob vykonávajících činnost na jeho území (f) naplňování veřejných zájmů na území města Brna a zájmů koncernu dle čl. V. odst. 4 stanov společnosti dle Koncernových pokynů. 17.5.2019

vedení firmy SAKO Brno, a.s.

Statutární orgán SAKO Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva (2) členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. 9.7.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a první místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a druhý místopředseda představenstva, popřípadě první místopředseda představenstva a druhý místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva, první místopředseda představenstva a jeden člen představenstv a či druhý místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s uvedením svých funkcí. 12.1.2007 - 9.7.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva, popřípadě předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s uvedením svých funkcí. 26.1.2006 - 12.1.2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 29.10.1997 - 26.1.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v nepřítomnosti předsedy předsta- venstva, a jeden člen představenstva. 1.7.1994 - 29.10.1997
člen představenstva Ing. Petr Hýbler 23.3.2017
Vznik členství 21.12.2016
Adresa: Zahradní 671 , Hrušovany u Brna 664 62
předseda představenstva Mgr. Filip Leder 19.12.2018
Vznik členství 1.12.2018
Vznik funkce 5.12.2018
Adresa: Šumavská 2278/34 , Brno 602 00
místopředseda představenstva JUDr. Robert Kerndl 19.12.2018
Vznik členství 1.12.2018
Vznik funkce 5.12.2018
Adresa: Lidická 562/33 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jiří Kadeřávek 19.12.2018
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: 326 , Sivice 664 07
člen představenstva Jiří Novotný 19.12.2018
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Turgeněvova 1133/16 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Stanislav Lupač 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Svatopluka Čecha 2815/102 , Brno 612 00
členka představenstva Ing. Ivana Plevová 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Markovičova 2435/34 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Václav B E N D A 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Slezákova 1531/38 , Brno 613 00
člen představenstva Doc.Ing. Jan Smejkal 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Rybářská 575/10 , Brno 603 00
místopředseda představenstva Ing. Václav B E N D A 23.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Slezákova 1531/38 , Brno 613 00
předseda představenstva Doc.Ing. Jan Smejkal CSc. 23.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Rybářská 575/10 , Brno 603 00
členka představenstva ing. Olga Nováková 23.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Voroněžská 2545/6 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Ivan Svoboda 23.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Antala Staška 73/25 , Brno 613 00
členka představenstva ing. Olga Nováková 12.5.1997 - 2.6.1999
Adresa: Voroněžská 2545/6 , Brno 616 00
člen představenstva ing. Ivan Svoboda 12.5.1997 - 2.6.1999
Adresa: Antala Staška 73/25 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Benda 12.5.1997 - 2.6.1999
Adresa: Slezákova 1531/38 , Brno 613 00
předseda představenstva Doc.Ing. Jan Smejkal CSc. 12.5.1997 - 2.6.1999
Adresa: Rybářská 575/10 , Brno 603 00
člen představenstva Ing. Petr Hajtmar CSc. 12.5.1997 - 15.9.1999
Adresa: Urbánkova 783/8 , Brno 624 00
místopředseda představenstva Ing. Vítězslav Dostál 2.6.1999 - 5.11.2002
Adresa: Lýskova 1037/9 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. František Polách 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Zákoutí 2863/17 , Brno 616 00
členka představenstva Ing. Jana Drápalová 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Oblá 416/69 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Ivan Dřímal 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Slavíčkova 415/10 , Brno 638 00
členka představenstva RNDr. Barbora Javorová 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Belcrediho 49/7 , Brno 628 00
předseda představenstva Petr Zbytek 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Prokofjevova 285/4 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Karel Peroutka 15.9.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Hlavní 310/98 , Lelekovice 664 31
člen představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský 19.6.2001 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Langrova 815/17 , Brno 627 00
místopředseda představenstva Ing. Vítězslav Dostál 5.11.2002 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Puchýřova 2322/11 , Brno 628 00
člen představenstva Petr Zbytek 14.1.2004 - 7.6.2005
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 18.11.2004
Adresa: Prokofjevova 285/4 , Brno 623 00
člen představenstva Mgr. Jeroným Tejc 14.1.2004 - 7.6.2005
Vznik funkce 24.4.2003
Adresa: Preslova 397/42 , Brno 602 00
člen představenstva MVDr. Martin Hovorka 14.1.2004 - 24.10.2005
Zánik členství 10.3.2005
Vznik funkce 24.4.2003
Adresa: Žižkova 3042/56 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Radomír Jonáš 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Bednářova 146/14 , Brno 619 00
místopředseda představenstva RNDr. Barbora Javorová 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Belcrediho 49/7 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Petr Paulczyňski 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Dykova 2264/8 , Brno 636 00
člen představenstva Josef Kameníček 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Pšeník 367/1 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Vích CSc. 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Podbělová 2724/14 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Leo Venclík 14.1.2004 - 8.12.2006
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Antala Staška 83/35 , Brno 613 00
člen představenstva Mgr. Jiří Janištin 7.6.2005 - 8.12.2006
Vznik funkce 18.11.2004
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Kotlanova 2158/6 , Brno 628 00
člen představenstva JUDr. Jeroným Tejc 7.6.2005 - 8.12.2006
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 9.11.2006
Adresa: Preslova 397/42 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Milan Venclík 24.10.2005 - 8.12.2006
Vznik členství 10.3.2005
Zánik členství 9.11.2006
Adresa: Antala Staška 83/35 , Brno 613 00
člen představenstva Naděžda Dušová 8.12.2006 - 2.11.2007
Vznik členství 9.11.2006
Adresa: Vlárská 1086/16 , Brno 627 00
1. místopředseda představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský 8.12.2006 - 15.10.2008
Vznik členství 9.11.2006
Vznik funkce 10.11.2006
Adresa: Schwaigrova 3/29 , Brno 617 00
člen představenstva Ing. Milan Venclík 2.11.2007 - 8.10.2010
Vznik členství 31.7.2007
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Antala Staška 83/35 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Jana Drápalová 8.12.2006 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Vznik funkce 10.11.2006
Zánik funkce 16.11.2010
Adresa: Oblá 416/69 , Brno 634 00
člen představenstva Mgr. Josef Haluza 8.12.2006 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Vznik funkce 16.11.2010
Adresa: Za školou 649/5 , Brno 617 00
člen představenstva Jiří Novotný 8.12.2006 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Turgeněvova 1133/16 , Brno 618 00
2.místopředseda představenstva RNDr. Barbora Javorová 12.1.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Vznik funkce 10.11.2006
Zánik funkce 16.11.2010
Adresa: Belcrediho 49/7 , Brno 628 00
člen představenstva PhDr. Jiřina Belcredi 12.1.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Pohankova 34/8 , Brno 628 00
člen představenstva RNDr. Mojmír Vlašín 12.1.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Drozdí 31/7 , Brno 621 00
člen představenstva Naděžda Křemečková 2.11.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Vlárská 1086/16 , Brno 627 00
1. místopředseda představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský 15.10.2008 - 27.12.2010
Vznik členství 9.11.2006
Zánik členství 16.11.2010
Vznik funkce 10.11.2006
Zánik funkce 16.11.2010
Adresa: Červený kopec 843/6 , Brno 639 00
místopředseda představenstva JUDr. Robert Kerndl 27.12.2010 - 27.12.2010
Vznik členství 16.11.2010
Vznik funkce 26.11.2010
Adresa: Lidická 562/33 , Brno 602 00
člen představenstva JUDr. Jiří Oliva 27.12.2010 - 10.6.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 20.11.2013
Adresa: Neumannova 530/53 , Brno 602 00
1. místopředseda představenstva JUDr. Robert Kerndl 27.12.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 11.9.2013
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 11.9.2013
Adresa: Lidická 562/33 , Brno 602 00
předseda představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský 27.12.2010 - 2.12.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 11.9.2013
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 11.9.2013
Adresa: Červený kopec 843/6 , Brno 639 00
člen představenstva Ludvík Kadlec 27.12.2010 - 2.12.2013
Vznik členství 16.11.2010
Adresa: Faměrovo náměstí 34/21 , Brno 618 00
1. místopředseda představenstva JUDr. Robert Kerndl 28.6.2013 - 2.12.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 11.9.2013
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 11.9.2013
Adresa: Lidická 562/33 , Brno 602 00
člen představenstva Mgr. Libor Šťástka 27.12.2010 - 16.12.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 20.11.2013
Adresa: Jiráskova 251/51 , Brno 602 00
člen představenstva JUDr. Jiří Oliva 10.6.2013 - 16.12.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 20.11.2013
Adresa: Neumannova 530/53 , Brno 602 00
2.místopředseda představenstva Ing. Jana Drápalová 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 16.11.2010
Vznik funkce 26.11.2010
Adresa: Oblá 416/69 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Mgr. Zdeněk Dufek 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Doubí 201/18 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Karel Doležal 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 16.11.2010
Adresa: Strmá 2885/8 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Mgr. Zdeněk Dufek 7.7.2014 - 1.8.2014
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Doubí 201/18 , Brno 644 00
předseda představenstva Jiří Novotný 2.12.2013 - 6.2.2015
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 25.10.2013
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Turgeněvova 1133/16 , Brno 618 00
1.místopředseda představenstva Ludvík Kadlec 2.12.2013 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 25.10.2013
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Faměrovo náměstí 15/34 , Brno 618 00
člen představenstva Jiří Zorník 2.12.2013 - 6.2.2015
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Stamicova 341/4 , Brno 623 00
2.místopředseda představenstva Ing. Jana Drápalová 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 26.11.2010
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Oblá 416/69 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Karel Doležal 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Strmá 2885/8 , Brno 616 00
člen představenstva Dušan Pazdírek 1.8.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Husova 172/9 , Brno 602 00
člen představenstva Bc. Marie Paděrová 1.8.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Zemědělská 1672/12 , Brno 613 00
člen představenstva Mgr. Marek Šlapal 1.8.2014 - 23.3.2017
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 20.12.2016
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: Fričova 2511/2 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Mgr. Martin Fadrný 6.2.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 2.12.2014
Vznik funkce 15.12.2014
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Martin Schwab 6.2.2015 - 9.2.2018
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 14.11.2017
Adresa: Nové sady 600/36 , Brno 602 00
člen představenstva Mgr. Jiří Mihola 6.2.2015 - 27.10.2018
Vznik členství 2.12.2014
Adresa: Pospíšilova 1818/12 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Jana Drápalová 6.2.2015 - 19.12.2018
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 15.12.2014
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Oblá 416/69 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Mgr. Martin Fadrný 5.7.2017 - 19.12.2018
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 15.12.2014
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Absolonova 1687/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Martin Itterheim 9.2.2018 - 19.12.2018
Vznik členství 15.11.2017
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: 72 , Rančířov 586 01
člen představenstva Mgr. Jiří Mihola 27.10.2018 - 19.12.2018
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Pospíšilova 1223/14 , Brno 613 00

Dozorčí rada SAKO Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Jankůj 3.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Vznik funkce 18.12.2018
Adresa: U luhu 220/14 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Richard Mrázek 3.1.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: Kopečná 999/33 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Hladík 3.1.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: Pod kaplí 288/33 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Benáček 4.6.2019
Vznik členství 25.4.2019
Adresa: 66 , Bílý Kámen 588 41
předseda dozorčí rady Bc. Roman Onderka MBA 15.7.2019
Vznik členství 7.5.2019
Vznik funkce 24.6.2019
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00
člen MUDr. Pavel Hála 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Úvoz 518/15 , Brno 602 00
člen Ing. Zdeněk Pospíchal 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Kozinova 319/11 , Brno 627 00
člen Pavel Hvížď 1.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Banskobystrická 351/48 , Brno 621 00
člen Ing. Miroslav Maier 1.7.1994 - 22.11.1995
Adresa: Sochorova 608/16 , Vyškov 682 01
člen Ing. Karel Perutka 1.7.1994 - 22.11.1995
Adresa: Hlavní 310/98 , Lelekovice 664 31
členka Jitka Kurcinová 1.7.1994 - 12.5.1997
Adresa: Voříškova 405/17 , Brno 623 00
člen ing. Jan Grůza 23.10.1995 - 12.5.1997
Adresa: Kuldova 759/11 , Brno 615 00
člen Ing. Jaroslav Maier 22.11.1995 - 12.5.1997
Adresa: Sochorova 608/16 , Vyškov 682 01
člen Mgr.ing. Miroslav Hrdina 23.10.1995 - 29.10.1997
Adresa: Hlinky 159/90 , Brno 603 00
členka Jitka Kurcinová 12.5.1997 - 29.10.1997
Adresa: Okrouhlá 434/15 , Brno 625 00
členka Jitka Bušíková 29.10.1997 - 29.10.1997
Adresa: Okrouhlá 434/15 , Brno 625 00
členka Jitka Bušínová 29.10.1997 - 29.10.1997
Adresa: Okrouhlá 434/15 , Brno 625 00
člen RNDr. Petr Duchoň 12.5.1997 - 4.3.1998
Adresa: Kuršova 986/12 , Brno 635 00
člen PaedDr. Vilém Buriánek 9.6.1998 - 8.7.1998
Adresa: Kachlíkova 889/11 , Brno 635 00
člen ing. František Polách 23.10.1995 - 2.6.1999
Adresa: Zákoutí 2863/17 , Brno 616 00
člen Ing. Karel Peroutka 22.11.1995 - 2.6.1999
Adresa: Hlavní 310/98 , Lelekovice 664 31
členka Ing. Alena Staňková 12.5.1997 - 2.6.1999
Adresa: Velkopavlovická 4070/21 , Brno 628 00
předseda Mgr.ing. Miroslav Hrdina 29.10.1997 - 2.6.1999
Adresa: Hlinky 159/90 , Brno 603 00
členka Jitka Bušinová 29.10.1997 - 2.6.1999
Adresa: Okrouhlá 434/15 , Brno 625 00
člen PaedDr. Vilém Buriánek 8.7.1998 - 2.6.1999
Adresa: Kachlíkova 889/11 , Brno 635 00
členka JUDr. Jana Haraštová 2.6.1999 - 24.3.2000
Adresa: Prokešova 410/28 , Brno 643 00
člen Ing. Jan Holík 12.5.1997 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Renčova 1360/6 , Brno 621 00
předseda PaedDr. Vilém Buriánek 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Kachlíkova 889/11 , Brno 635 00
místopředseda Bc. Ladislav Koukal 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Sejkorova 2754/22 , Brno 636 00
člen MUDr. Bořek Semrád 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Čápkova 40 , 602 00 Brno Česká republika
člen Doc.Ing. Jan Satoria DrSc. 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Šmejkalova 717/71 , Brno 616 00
člen Jan Bartůněk 2.6.1999 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Prušánecká 4172/12 , Brno 628 00
členka Bc. Alice Tomková 24.3.2000 - 14.1.2004
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Fryčajova 536/155 , Brno 614 00
člen Ing. Martin Prchal 14.1.2004 - 7.6.2005
Vznik funkce 24.4.2003
Adresa: Francouzská 418/82 , Brno 602 00
člen Jaroslav Opluštil 2.6.1999 - 13.2.2007
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Osová 596/8 , Brno 625 00
člen RNDr. Jana Suzová 2.6.1999 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Havlíčkova 170/72 , Brno 602 00
předseda Ing. Jan Holík 14.1.2004 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Renčova 1360/6 , Brno 621 00
místopředseda Ing. Zdeněk Polívka CSc. 14.1.2004 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Štolcova 841/81 , Brno 618 00
člen Jan König 14.1.2004 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Charbulova 322/61 , Brno 618 00
člen Jitka Bušinová 14.1.2004 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Okrouhlá 434/15 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Prchal 7.6.2005 - 13.2.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Okrouhlá 285/6 , Brno 625 00
člen Mgr. Zdeňka Tůmová 14.1.2004 - 4.5.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Venhudova 1625/23 , Brno 614 00
člen Doc. PhDr. Josef Kůta Csc. 14.1.2004 - 4.5.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 9.1.2007
Adresa: Vaculíkova 533/10 , Brno 638 00
člen dozorčí rady Mgr. Libor Štástka 13.2.2007 - 20.5.2008
Vznik členství 9.1.2007
Adresa: Jiráskova 251/51 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady JUDr. Pavel Blažek Ph.D. 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 16.11.2010
Adresa: Jaselská 202/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Naděžda Boháčová 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 7.12.2010
Adresa: Obilní trh 311/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Jaroslav Opluštil 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 7.12.2010
Adresa: Osová 596/8 , Brno 625 00
člen dozorčí rady František Urbánek 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 7.12.2010
Adresa: Rousínovská 1045/19 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Bc. Miloslav Humpolíček 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Galandauerova 2582/4 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Holík 13.2.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Renčova 1360/6 , Brno 621 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeňka Tůmová 4.5.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 16.11.2010
Adresa: Venhudova 1625/23 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Doc.PhDr. Josef Kůta CSc. 4.5.2007 - 27.12.2010
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Vaculíkova 533/10 , Brno 638 00
člen dozorčí rady Mgr. Libor Šťástka 20.5.2008 - 27.12.2010
Vznik členství 9.1.2007
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Jiráskova 251/51 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady JUDr. Pavel Blažek Ph.D. 27.12.2010 - 15.11.2012
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 31.8.2012
Vznik funkce 14.12.2010
Zánik funkce 31.8.2012
Adresa: Jaselská 202/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Bc. Marie Paděrová 27.12.2010 - 24.8.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Zemědělská 1672/12 , Brno 613 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Josef Drbal 27.12.2010 - 2.9.2013
Vznik členství 16.11.2010
Vznik funkce 14.12.2010
Adresa: Holzova 1085/16 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Mgr. Marián Hnát 27.12.2010 - 26.9.2013
Vznik členství 16.11.2010
Adresa: Jílkova 2547/122 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Jaroslav Opluštil 27.12.2010 - 17.4.2014
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Osová 596/8 , Brno 625 00
člen dozorčí rady RNDr. Daniel Borecký CSc. 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 16.11.2010
Adresa: Horníkova 2059/2 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Jiří Sedláček 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 16.11.2010
Adresa: Ulrychova 845/5 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Naděžda Boháčová 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Obilní trh 311/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ludmila Kovaříková 27.12.2010 - 7.7.2014
Vznik členství 7.12.2010
Adresa: Štefáčkova 2369/3 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Michalík 15.11.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 12.9.2012
Vznik funkce 11.10.2012
Adresa: Kunštátská 1486/31 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Bc. Marie Paděrová 24.8.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Zemědělská 1672/12 , Brno 613 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Josef Drbal 2.9.2013 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 14.12.2010
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Holzova 1085/16 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Mgr. Marián Hnát 26.9.2013 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Dulánek 852/7 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Jaroslav Opluštil 17.4.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Osová 596/8 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Michalík 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 11.10.2012
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Kunštátská 1486/31 , Brno 621 00
člen dozorčí rady RNDr. Daniel Borecký CSc. 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Horníkova 2059/2 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Jiří Sedláček 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Ulrychova 845/5 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Naděžda Boháčová 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Obilní trh 311/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ludmila Kovaříková 7.7.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 7.12.2010
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Štefáčkova 2369/3 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Bc. Vladan Krásný 1.8.2014 - 6.2.2015
Vznik členství 5.6.2014
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Irkutská 321/8 , Brno 625 00
člen dozorční rady RNDr. Daniel Borecký CSc. 6.2.2015 - 3.1.2019
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Horníkova 2059/2 , Brno 628 00
člen dozorční rady Jaroslav Škarda 6.2.2015 - 3.1.2019
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Svratecká 270 , Rajhradice 664 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Stanislav Juránek 6.2.2015 - 3.1.2019
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 15.12.2014
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Bělohorská 4086/95 , Brno 636 00
předseda dozorčí rady Václav Vincenc 6.2.2015 - 3.1.2019
Vznik členství 2.12.2014
Zánik členství 30.11.2018
Vznik funkce 15.12.2014
Zánik funkce 30.11.2018
Adresa: Hluboček 273/12 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Urubek 2.11.2016 - 3.1.2019
Vznik členství 18.10.2016
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: Kamenná čtvrť 632/47 , Brno 639 00
předseda dozorčí rady MVDr. Vlastimil Žďárský 3.1.2019 - 4.6.2019
Vznik členství 1.12.2018
Zánik členství 24.4.2019
Vznik funkce 18.12.2018
Zánik funkce 24.4.2019
Adresa: Červený kopec 843/6 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Bc. Marcel Kolaja 3.1.2019 - 4.6.2019
Vznik členství 1.12.2018
Zánik členství 1.4.2019
Adresa: Zaječí hora 100 10, 612 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Bc. Roman Onderka MBA 4.6.2019 - 15.7.2019
Vznik členství 7.5.2019
Adresa: Antonínská 565/20 , Brno 602 00

Sbírka Listin SAKO Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1371/SL 122 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 24.4.2015 12.6.2015 17.6.2015 67
B 1371/SL 121 notářský zápis [NZ 337/2015] stanovy Krajský soud v Brně 18.3.2015 26.3.2015 30.3.2015 20
B 1371/SL 120 ostatní výpis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 15.12.2014 28.1.2015 11.2.2015 1
B 1371/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.12.2014 28.1.2015 11.2.2015 2
B 1371/SL 118 notářský zápis [NZ 2235/14] rozhod. VH, NZ 2235/14 Krajský soud v Brně 12.11.2014 25.11.2014 28.11.2014 2
B 1371/SL 117 ostatní výpis z usnesení schůze Rady města Krajský soud v Brně 4.6.2014 10.7.2014 14.10.2014 1
B 1371/SL 116 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 9.5.2014 10.7.2014 14.10.2014 1
B 1371/SL 114 výroční zpráva [2013]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 18.4.2014 6.6.2014 9.6.2014 90
B 1371/SL 113 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 3.12.2013 12.12.2013 18.12.2013 1
B 1371/SL 112 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 3.12.2013 12.12.2013 18.12.2013 1
B 1371/SL 111 ostatní výpis z 291.jednání předst. Krajský soud v Brně 8.11.2013 12.11.2013 4.12.2013 1
B 1371/SL 110 ostatní usnesení schůze Rady města č.R6/114 Krajský soud v Brně 11.9.2013 12.11.2013 4.12.2013 1
B 1371/SL 109 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 104/2013 Krajský soud v Brně 7.8.2013 18.7.2013 11.9.2013 3
B 1371/SL 107 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 17.9.2012 14.11.2012 16.11.2012 2
B 1371/SL 106 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.8.2012 14.11.2012 16.11.2012 2
B 1371/SL 105 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.3.2012 28.6.2012 10.7.2012 109
B 1371/SL 104 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 5.4.2011 13.7.2011 166
B 1371/SL 103 ostatní - výpis z 258. jedn. představ. Krajský soud v Brně 18.1.2011 6.4.2011 2
B 1371/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.2.2011 7.3.2011 14
B 1371/SL 101 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 140/11 Krajský soud v Brně 2.2.2011 7.3.2011 2
B 1371/SL 100 ostatní -výpis usnesení schůze rady Krajský soud v Brně 27.1.2011 7.3.2011 3
B 1371/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.1.2011 18.2.2011 14
B 1371/SL 98 podpisové vzory + ČP - 9x Krajský soud v Brně 14.12.2010 18.2.2011 18
B 1371/SL 97 ostatní - výpis z 96. jedn. dozorčí r. Krajský soud v Brně 14.12.2010 18.2.2011 2
B 1371/SL 96 ostatní - výsledky voleb členů DR Krajský soud v Brně 7.12.2010 18.2.2011 1
B 1371/SL 95 ostatní - zápis o průb. a výsl. voleb Krajský soud v Brně 7.12.2010 18.2.2011 2
B 1371/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2010 18.2.2011 16
B 1371/SL 93 notářský zápis -rozh.jedin.akc., NZ 1546/2010 Krajský soud v Brně 8.12.2010 18.2.2011 2
B 1371/SL 92 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.11.2010 18.2.2011 2
B 1371/SL 91 podpisové vzory + ČP - 8x Krajský soud v Brně 26.11.2010 18.2.2011 16
B 1371/SL 90 ostatní - výpis z 256. jednání předst. Krajský soud v Brně 26.11.2010 18.2.2011 2
B 1371/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.1.2011 2.2.2011 14
B 1371/SL 88 posudek znalce č. 409/2010 Krajský soud v Brně 3.2.2010 14.12.2010 60
B 1371/SL 87 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,NZ 1250/10 Krajský soud v Brně 12.10.2010 14.12.2010 4
B 1371/SL 86 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 19.7.2010 142
B 1371/SL 85 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 9.3.2009 3.7.2009 157
B 1371/SL 84 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 16.2.2007 16.6.2008 2
B 1371/SL 83 ostatní -návrh na rozdělění zisku Krajský soud v Brně 4.4.2008 13.6.2008 1
B 1371/SL 82 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 16.3.2008 13.6.2008 190
B 1371/SL 81 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.8.2007 12.11.2007 1
B 1371/SL 80 ostatní -usnesení rady Krajský soud v Brně 3.8.2007 12.11.2007 1
B 1371/SL 79 ostatní -výpis schůze Krajský soud v Brně 9.7.2007 27.8.2007 6
B 1371/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.7.2007 27.8.2007 14
B 1371/SL 77 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 197/07 Krajský soud v Brně 24.7.2007 27.8.2007 4
B 1371/SL 76 ostatní -výpis schůze Krajský soud v Brně 19.6.2007 27.8.2007 3
B 1371/SL 75 ostatní - dohoda o zániku sml. o nájmu Krajský soud v Brně 31.7.2007 15.8.2007 2
B 1371/SL 74 výroční zpráva 2006 - konsolidační Krajský soud v Brně 16.3.2007 24.7.2007 213
B 1371/SL 73 výroční zpráva 2006 - plný rozsah Krajský soud v Brně 16.3.2007 24.7.2007 160
B 1371/SL 72 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.1.2007 24.5.2007 2
B 1371/SL 71 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 11.1.2007 24.5.2007 1
B 1371/SL 70 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.1.2007 21.2.2007 7
B 1371/SL 69 ostatní -výsledek voleb čl DR Krajský soud v Brně 12.12.2006 21.2.2007 2
B 1371/SL 68 ostatní -zápis ze 78. jed. DR Krajský soud v Brně 19.1.2007 21.2.2007 2
B 1371/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.12.2006 15.1.2007 14
B 1371/SL 66 notářský zápis -NZ 307/2006 Krajský soud v Brně 14.12.2006 15.1.2007 5
B 1371/SL 65 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 9.11.2006 15.1.2007 3
B 1371/SL 64 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.11.2006 13.12.2006 6
B 1371/SL 63 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 10.11.2006 13.12.2006 4
B 1371/SL 62 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 13.11.2006 13.12.2006 1
B 1371/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2006 19.9.2006 14
B 1371/SL 60 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 21.4.2006 3.8.2006 135
B 1371/SL 59 ostatní -sml.- o nájmu část. podniku Krajský soud v Brně 30.6.2006 3.8.2006 8
B 1371/SL 58 ostatní -výpis z usn. sch. rady Krajský soud v Brně 20.4.2006 3.8.2006 5
B 1371/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2006 3.8.2006 14
B 1371/SL 56 notářský zápis -NZ 141/2006 Krajský soud v Brně 1.6.2006 3.8.2006 3
B 1371/SL 55 ostatní -výpis z usn. rady města Krajský soud v Brně 23.9.2005 27.1.2006 3
B 1371/SL 54 notářský zápis NZ 272/2005-rozh. statut. Brna Krajský soud v Brně 15.12.2005 27.1.2006 2
B 1371/SL 51 ostatní -rozh. odvolání MVFr.M.Hovorku Krajský soud v Brně 17.3.2005 26.10.2005 1
B 1371/SL 50 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.3.2005 26.10.2005 2
B 1371/SL 49 ostatní -výpis z usn. sch. rady měst Krajský soud v Brně 10.3.2005 13.9.2005 6
B 1371/SL 48 notářský zápis -NZ 74/2005-rozh.měst.Brna Krajský soud v Brně 31.3.2005 13.9.2005 4
B 1371/SL 47 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 19.4.2005 13.7.2005 123
B 1371/SL 46 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.12.2004 9.6.2005 2
B 1371/SL 45 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.11.2004 9.6.2005 1
B 1371/SL 43 notářský zápis -NZ 241/2004 Krajský soud v Brně 8.12.2004 3.1.2005 4
B 1371/SL 42 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 19.4.2004 29.6.2004 113
B 1371/SL 40 notářský zápis - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 24.4.2003 20.1.2004 4
B 1371/SL 37 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 2.5.2003 20.1.2004 2
B 1371/SL 36 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2003 20.1.2004 1
B 1371/SL 35 ostatní - potvrzení Fú Krajský soud v Brně 23.6.2003 20.1.2004 3
B 1371/SL 34 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 4.4.2003 25.6.2003 109
B 1371/SL 33 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 11.4.2002 16.7.2002 56
B 1371/SL 32 ostatní - sml. o upsání akcie Krajský soud v Brně 17.5.2001 13.3.2002 3
B 1371/SL 31 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.10.2001 4.2.2002 19
B 1371/SL 30 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 19.6.2001 8.10.2001 4
B 1371/SL 29 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 30.4.2001 18.7.2001 58
B 1371/SL 28 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.2.2001 9.5.2001 3
B 1371/SL 27 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 1.11.2000 29.11.2000 4
B 1371/SL 26 posudek znalce č.2059-004/2000 Krajský soud v Brně 4.2.2000 15.5.2000 105
B 1371/SL 25 posudek znalce č.2058-003/2000 Krajský soud v Brně 10.1.2000 15.5.2000 178
B 1371/SL 24 posudek znalce č.329-3/00 Krajský soud v Brně 27.1.2000 15.5.2000 101
B 1371/SL 23 posudek znalce č.328-2/00 Krajský soud v Brně 27.1.2000 15.5.2000 118
B 1371/SL 22 posudek znalce č.319-3/00 Krajský soud v Brně 27.1.2000 15.5.2000 101
B 1371/SL 21 posudek znalce č.318-2/00 Krajský soud v Brně 27.1.2000 15.5.2000 118
B 1371/SL 20 posudek znalce č.983-4/2000 Krajský soud v Brně 4.2.2000 15.5.2000 32
B 1371/SL 19 posudek znalce č.982-3/2000 Krajský soud v Brně 4.2.2000 15.5.2000 147
B 1371/SL 18 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 4.5.2000 15.5.2000 84
B 1371/SL 17 notářský zápis - změna akcionáře Krajský soud v Brně 15.3.2000 4.4.2000 3
B 1371/SL 16 notářský zápis - VH, dodatek č. 4 ke stanovám Krajský soud v Brně 18.10.1999 23.11.1999 4
B 1371/SL 15 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 7.9.1999 20.10.1999 2
B 1371/SL 9 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 1.3.1999 28.6.1999 6
B 1371/SL 14 notářský zápis - VH, dodatek č.2 ke stanovám Krajský soud v Brně 29.3.1999 28.6.1999 4
B 1371/SL 13 notářský zápis - VH, dodatek č.3 ke stanovám Krajský soud v Brně 6.5.1999 28.6.1999 3
B 1371/SL 12 notářský zápis - volební řád Krajský soud v Brně 3.3.1999 28.6.1999 10
B 1371/SL 10 ostatní - zápis o výsledcích voleb Krajský soud v Brně 19.5.1999 28.6.1999 2
B 1371/SL 8 notářský zápis - dodatek č.3 ke stanovám Krajský soud v Brně 5.11.1998 7.1.1999 4
B 1371/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.7.1998 10.9.1998 5
B 1371/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 3.3.1998 5.5.1998 2
B 1371/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 6.2.1998 7
B 1371/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.6.1994 6.2.1998 32
B 1371/SL 39 ostatní - chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAKO Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60713470
Jméno SAKO Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.7.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo SAKO Brno, a.s.

Živnosti a provozovny SAKO Brno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Černovická 454/15, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1004372183
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 7.6.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Jedovnická 4247/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1004372175
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.7.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Jedovnická 4247/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1004372175
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Černovická 454/15, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1004372183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.1996

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Černovická 454/15, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1004372183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Jedovnická 4247/2, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1004372175
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.2015

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 6 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.2002
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SAKO Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hýbler
Člen statutárního orgánu Mgr. Filip Leder
Člen statutárního orgánu JUDr. Robert Kerndl
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Kadeřávek
Člen statutárního orgánu Jiří Novotný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAKO Brno, a.s.

IČO: 60713470
Firma: SAKO Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Židenice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.7.1994

Sídlo SAKO Brno, a.s.

Sídlo: Jedovnická 4247/2, Brno 628 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Silniční nákladní doprava
tracking image