Hlavní navigace

FIRMA SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO: 00012661

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (00012661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 106, 57001 Litomyšl. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1990 a je stále aktivní. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. má více živností.

Jako zdroj dat o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 3. 12. 1990
Spisová značka: C 22416
IČO (identifikační číslo osoby): 00012661
Jméno: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.6.2006
Zapsána dne: 3.12.1990
Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28. srpna 2015 jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 70 712 přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o . se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661 22.10.2015
Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje změnou své společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014 - 1.2.2017
Na základě fúze sloučením přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Fabrics s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 18 966, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. C, vložka 14524. 28.7.2012
Společnost změnila právní formu rozhodnutím o změně právní formy ze dne 31.3.2006 ze společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661, vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 71. 1.6.2006
Mimořádná valná hromada, konaná dne 2. září 2005 v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesení následujícího obsahu: "Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění - konstatuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo vlastní celkem 2.039.932 z celkového počtu 2.045.816 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednou akcii, ISIN 77 0990001388, vydaných Společností v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 99,71 % základního kapitálu společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotovenými k 25. červenci 2005 a  k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 26. srpnu 2005. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH je tedy hlavním akcionářem společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. - rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností Saint-Gobain Vertex, a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Kč na jednu akcii vydaných v zakn ihované podobě ve formě na majitele ISIN 770990001388, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo, za protiplnění ve výši 5 .021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti Saint Gobain Vertex, a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mim ořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. - určuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne všem ostaním akcionářům společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun če ských) za jednu akcii ISIN 770990001388 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem T ACOMA Consulting, a.s., se sídlem Olivova 2096/4 Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 639 98 581, pod č. 69-1/2005 ze dne 22. července 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v rámci práva výkupu účastnický ch cenných papírů ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. projed nalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností SAI NT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v její žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zák oníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Stř edisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li vlastn ík, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. - pověřuje představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti: a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám." 5.10.2005 - 1.6.2006
Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti VERTEX, a.s. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní jmění akciové společnosti VERTEX, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, IČO 00 012 661, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložka 71, dále jen "společnost", se zvyšuje o 340.970.000,- Kč, slovy třistačtyřicetmilionůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých, upsáním nových akcií. Celková výše základního jmění společnosti po zvýšení činí: 2.045.816.000,- Kč, slovy: dvěmiliardyčtyřicetpětmilionůosmsetšestnácttisíc 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování nových akcií nad částku tohoto zvýšení, t.j. nad 340.970.000,- Kč se nepřipouští. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní charakteristika: - počet akcií: 340.970 ks - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč - emisní kurz: 2.900,- Kč/ks - forma akcií: na doručitele - druh akcií: kmenové - podoba akcií: zaknihovaná - obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při upisování akcií mají stávající akcionáři nebo osoby, které listinami prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na dosavadním základním jmění /dále jen přednostní právo/. Za jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč získá akcionář jednu akcii nové série o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. 4.5.1999 - 8.7.1999
Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a začíná běžet následující den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den výše uvedené lhůty, tedy den následující po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Úpisu se zúčastní osoby, jenž budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo osoby, jenž prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií. Upisovatel se dále prokáže občanským průkazem, v případě zastoupení plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, právnická osoba navíc úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatel se zapíše do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, zda se jedná o vklad peněžitý nebo nepeněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a její podpis. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při splacení vkladu nebo jeho části vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede: - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií 4.5.1999 - 8.7.1999
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci - VETROTEX Deutschland GmbH se sídlem BICHEROUX strasse 61, 521 34 Herzogenrath, SRN. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování akcií touto osobou proběhne v patnáctidenní lhůtě počínající prvním pracovním dnem následujícím po ukončení prvního kola v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. Emisní kurs takto upisovaných akcií je 2.900,- Kč/ks. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatelé, jenž budou využívat přednostního práva, i osoba určená valnou hromadou pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jsou povinni splatit 100% ceny upsaných akcií včetně emisního ažia nejpozději do sedmi dnů po skončení lhůt stanovených k upisování. Výši ceny upsaných akcií, která nepřevýší 50.000,- Kč, je upisovatel povinen uhradit v plné výši v hotovosti při úpisu. Ostatní platby mohou probíhat buď v hotovosti složením celé částky do pokladny v sídle společnosti, nebo převodem na účet společnosti č.: 160380209/1900 u Societe Generale pobočka Praha, variabilní symbol: IČO nebo rodné číslo fyzické osoby. Při platbě ze zahraničí uveďte bankovní spojení: Societe Generale, Prague branch Pobřežní 3, 186 00, Prague 8 Czech Republic SWIFT: SOGECZPP account number: 16038020 beneficiary: VERTEX 4.5.1999 - 8.7.1999
Platba se považuje za včasnou, bude-li nejpozději v poslední den stanovené lhůty připsána na účet společnosti. V opačném případě bude společnost postupovat dle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona. 4.5.1999 - 8.7.1999
Ostatní skutečnosti: Základní jmění zvýšeno rozhodnutím představenstva ze dne 21.9.1994. 2.11.1994 - 8.7.1999
Právní poměry - změny schváleny na valné hromadě dne 25.5.1994. 1.8.1994 - 1.6.2006
generální ředitel - ing. Jiří Z a g o r a ul. Jateční čp. 155, 570 01 Litomyšl 27.1.1994 - 1.6.2006
Cizojazyčné mutace obchodního jména: anglicky: VERTEX Company Limited francouzsky: VERTEX Societe Anonyme německy: VERTEX Aktiengesellschaft rusky: VERTEX Akcioněrnoje obščestvo 12.11.1993 - 24.7.1995
Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 22.9.1993. 12.11.1993 - 14.8.1996
Podnikový rejstřík bere na vědomí doplňení stanov doplňkem č.1/1991, kterým se vkládá nový článek Xa. 23.10.1991 - 4.5.1993
Zapisuje se změna Stanov v bodu IV, odst.1, nyní zní: Základní kapitál společnosti je oceněn na 1.313 279 tis.Kčs včetně pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795.762 tis - Kčs, cena pozemků činí 30.732 tis. Kčs. Dále bod VII, odst.2. Zakladatelský plán se doplňuje v bodě 3. 25.1.1991 - 4.5.1993
Výše základního kapitálu: Výše základního kapitálu společnosti činí 1 313 279 tis. Kčs, včetně započtení cen pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795 762 tis. Kčs. Základní kapitál byl oceněn bilanční metodou. Správnost stanovené výše základního kapitálu je stvrzena znaleckým posudkem z oboru ekonomiky Jana Koláře, odvětví účetní evidence. Základní kapitál je rozdělen na 118 195 akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000-Kčs a zní na jméno. Výhradním majitelem akcií bude stát zastoupený ministerstvem průmyslu České republiky. 3.12.1990 - 4.5.1993
Zastupování společnosti: Společnost navenek zastupuje představenstvo. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti i jiné osoby. Výkonným orgánem společnosti je ředitel. Ředitel zastupuje společnost navenek v rámci oprávnění udělených mu představenstvem. Podepisování: Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu spol.připojí svůj podpis předseda představ.,popř.místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představ., nebo dva členové představ., v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. 3.12.1990 - 12.11.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle ustanovení §u 15 a násl. zák. o akciových společnostech rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č.485/ /90 ze dne 26.11.1990 s účinností od 1.12.1990. 3.12.1990 - 1.6.2006

Kapitál SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Základní kapitál 2 045 816 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.1999
Základní kapitál 1 704 846 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.1994  - 8.7.1999
Základní kapitál 1 578 846 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1994  - 2.11.1994
Základní kapitál 1 278 846 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1993  - 1.8.1994

Akcie SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 045 816 8.7.1999  - 1.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 704 846 24.7.1995  - 8.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 253 269 4.5.1993  - 24.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 25 577 4.5.1993  - 24.7.1995

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Sokolovská 106, Litomyšl 57001, Česká republika 20.10.2015
Adresa: Sokolovská 106, Litomyšl 57021, Česká republika 1.6.2006 - 20.10.2015
Adresa: Ropkova 51 , Litomyšl, okr.Svitavy 57021, Česká republika 4.5.1993 - 29.11.1995
Adresa: Robkova 51 , Litomyšl, okr.Svitavy , Česká republika 3.12.1990 - 4.5.1993

Předmět podnikání SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.7.2014
Projektová činnost ve výstavbě 15.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 15.9.2010
hostinská činnost 15.9.2010
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.9.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.9.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba a zpracování skla Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Pronájem a pujčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projetkování elektrických zařízení Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 15.9.2010 - 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 15.9.2010 - 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.9.2010 - 1.7.2014
Skladování zboží a manipulace s nákladem 5.9.2006 - 15.9.2010
Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 15.8.2005 - 15.9.2010
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.11.2004 - 15.9.2010
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.11.2004 - 15.9.2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.11.2004 - 15.9.2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 24.11.2004 - 15.9.2010
Kopírovací práce 27.12.2002 - 15.8.2005
Nástrojařství 27.12.2002 - 15.8.2005
Kovoobráběčství 27.12.2002 - 15.8.2005
Truhlářství 27.12.2002 - 15.8.2005
Zednictví 27.12.2002 - 15.8.2005
Výroba a zpracovní skla 27.12.2002 - 15.9.2010
Velkoobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Specializovaný maloobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování obchodu 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování služeb 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektování elektrických zařízení 27.12.2002 - 15.9.2010
Příprava a vypracování technických návrhů 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.12.2002 - 15.9.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.12.2002 - 15.9.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.12.2002 - 15.9.2010
Ubytovací služby 27.12.2002 - 15.9.2010
Zámečnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Hostinská činnost 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektová činnost ve výstavbě 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé 27.12.2002 - 15.9.2010
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 27.12.2002 - 15.9.2010
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 27.12.2002 - 15.9.2010
Silniční motorová doprava nákladní 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem průmyslového zboží 17.8.2000 - 27.12.2002
Zprostředkovatelská činnost 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.8.2000 - 27.12.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.8.2000 - 27.12.2002
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 17.8.2000 - 27.12.2002
Pronájem motorových vozidel 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 7.10.1999 - 27.12.2002
Vedení účetnictví a účetní poradenství 4.5.1999 - 17.8.2000
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů) 21.8.1997 - 7.10.1999
Výroba skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů 21.8.1997 - 27.12.2002
Výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 14.8.1996 - 21.8.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 14.8.1996 - 21.8.1997
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí 14.8.1996 - 17.8.2000
Kopírování a rozmnožování 14.8.1996 - 27.12.2002
Nástrojařství 14.8.1996 - 27.12.2002
Kovoobráběčství 14.8.1996 - 27.12.2002
Truhlářství 14.8.1996 - 27.12.2002
Zednictví 14.8.1996 - 27.12.2002
Hostinská činnost 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektování elektrických zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektová činnost ve výstavbě 14.8.1996 - 27.12.2002
Silniční motorová doprava nákladní 14.8.1996 - 27.12.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.8.1996 - 27.12.2002
Konstrukce strojů a zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 14.8.1996 - 27.12.2002
Zámečnictví 14.8.1996 - 27.12.2002
výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 28.3.1994 - 14.8.1996
výroba elektrické energie 4.5.1993 - 15.6.1993
výroba skleněných a minerálních vládek a výrobků z nich, a plastů 4.5.1993 - 28.3.1994
výroba a rozvod elektrického proudu v malých elektrárnách 4.5.1993 - 24.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.5.1993 - 14.8.1996
konstrukce strojů a zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
kopírování a rozmnožování 4.5.1993 - 14.8.1996
provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 4.5.1993 - 14.8.1996
zámečnictví 4.5.1993 - 14.8.1996
truhlářství 4.5.1993 - 14.8.1996
zednictví 4.5.1993 - 14.8.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování elektrických zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování činnost v investiční výstavbě 4.5.1993 - 14.8.1996
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí (platí do 1.10.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
hostinská činnost (bez ubytovaních zařízení), vyjma prodeje nalkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích (platí do 5.11.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
silniční motorová doprava (platí do 10.12.1993) 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
broušení a leštění kovů s výjimkouc broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
kovoobrábění 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba sklených a minerálních vláken a výrobků z nich, desky Horbex, filtrační vložky a papíry, tvářené součásti z polyesterů, ostatní tvářené strojní součásti z ostatních termosetů, stavební izolační materiál z polotovarů z plastických hmot, krabice a nádoby z plast. hmot, přepravky, palety a ukládací bedny z plast. hmot, díly s příslušenstvím z polyesterů a z plast. hmot, drobné výrobky z ostatních termosetů, sedací nábytek, doplňkové stolky, sklolaminátové lodě, rekreační a sportovní zařízení pro dětská hřiště, netkané textilie, skleněné tkaniny pro průmyslové i spotřební použití, výroba staplových vláken a výrobků z nich s užitím pro tepelné a zvukové izolace, vlákno pro filtrační účely a výrobky z nich, 3.12.1990 - 4.5.1993
dále sortiment výrobků vznikajících využitím výrobních odpadů, výroba tepelné a elektrické energie převážně pro vlastní potřebu, provoz ubytovacích a rekreačních zařízení převážně pro potřeby pracovníků podniku a jejich rodinných příslušníků, projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, výkony výpočetní techniky, převážně pro vlastní potřebu, provádění zahraničně obchodní činnosti ve výrobcích, které jsou výrobním programem společnosti VERTEX, nebo které na ni navazují. 3.12.1990 - 4.5.1993
Povolením k zahraničně obchodní činnosti Federálního ministerstva zahraničního obchodu z 18.4.1990 čj. 6/375/63/90 byl udělen organizaci VERTEX souhlas se zahraniční obchodní činností v rozsahu jak je uvedeno v citovaném povolení. 3.12.1990 - 4.5.1993

Vedení firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Statutární orgán SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Jednatel Ing. Markéta Kopecká
Ve funkci od 1.2.2017
Adresa Zborovská 630, 50011 Hradec Králové
jednatel Ing. Miloš Pavliš
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa Větrná 1771, 56501 Choceň
jednatel Karel Kyncl
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa Peciny 307, 57001 Litomyšl
Jednatel Ing. Pavel Semirád
Ve funkci od 25.3.2019
Adresa 291, 56116 Libchavy
Jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 2.8.2019
Adresa Václava Boštíka 402, 57001 Litomyšl
Jednatel Jaroslaw Robert Malik
Ve funkci od 25.3.2019 do 30.12.2021
Adresa Pasieczna 4c , Zabrzeg
Jednatel Zuzana Zítková
Ve funkci od 4.7.2018 do 2.8.2019
Adresa Mirešická 357, 25225 Jinočany
jednatel Raimund Heinl
Ve funkci od 20.10.2015 do 25.3.2019
Adresa Kirchstr. 91 , 4730 Hauset
Jednatel Ing. Tomáš Rosák
Ve funkci od 4.10.2018 do 25.3.2019
Adresa Počernická 513/56, 10800 Praha
jednatel Jaroslaw Malik
Ve funkci od 20.10.2015 do 4.10.2018
Adresa Pasieczna 4c , Zabrzeg
jednatel Jaroslaw Malik
Ve funkci od 20.10.2015 do 4.10.2018
Adresa Pasieczna 4c , Zabrzeg
Jednatel Zuzana Zítková
Ve funkci od 1.2.2017 do 4.7.2018
Adresa Vítězná 338, 46841 Tanvald
jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 10.6.2016 do 1.2.2017
Adresa Václava Boštíka 402, 57001 Litomyšl
jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 10.6.2016 do 1.2.2017
Adresa Václava Boštíka 402, 57001 Litomyšl
jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 20.10.2015 do 10.6.2016
Adresa Husovo náměstí 3, 51754 Vamberk
jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 20.10.2015 do 10.6.2016
Adresa Husovo náměstí 3, 51754 Vamberk
jednatel Raimund Heinl
Ve funkci od 16.7.2007 do 20.10.2015
Adresa , Hauset, Kirchstr. 91, PSČ 4730
jednatel Jaroslaw Malik
Ve funkci od 10.7.2013 do 20.10.2015
Adresa Pasieczna 4c , Zabrzeg
jednatel Lucie Vejačková
Ve funkci od 10.7.2013 do 20.10.2015
Adresa Husovo náměstí 3, 51754 Vamberk
jednatel Karel Kyncl
Ve funkci od 10.7.2013 do 20.10.2015
Adresa Peciny 307, 57001 Litomyšl
jednatel Ing. Miloš Pavliš
Ve funkci od 1.7.2014 do 20.10.2015
Adresa Větrná 1771, 56501 Choceň
jednatel Ing. Miloš Pavliš
Ve funkci od 16.7.2007 do 1.7.2014
Adresa Větrná 1771, 56501 Choceň
Jednatel Arnaud Pierre Genis
Ve funkci od 1.6.2006 do 16.7.2007
Adresa , Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, 1180
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník
Ve funkci od 27.12.2002 do 1.6.2006
Adresa Majakovského 2139, 56802 Svitavy
člen představenstva Ing. Miloš Pavliš
Ve funkci od 27.4.2006 do 1.6.2006
Adresa 99, 56951 Morašice
předseda představenstva Arnaud Pierre Genis
Ve funkci od 27.4.2006 do 1.6.2006
Adresa , Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, PSČ 1180
člen představenstva Ing. Karel Kyncl
Ve funkci od 27.4.2006 do 1.6.2006
Adresa Peciny 307, 57001 Litomyšl
Předseda představenstva Jean-Noël Solesio
Ve funkci od 22.3.2005 do 27.4.2006
Adresa , 254, Rue des Gobins, 69390 Charly
Člen představenstva Ing. Karel Andrle
Ve funkci od 22.3.2005 do 27.4.2006
Adresa Osevní 315, 57001 Litomyšl
Člen představenstva Ing. Miloš Veselý
Ve funkci od 4.8.2005 do 27.4.2006
Adresa Osinalická 720/9, 18000 Praha 8
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Fric
Ve funkci od 27.12.2002 do 4.8.2005
Adresa 478, 56961 Dolní Újezd
Předseda představenstva Ing. Jiří Zagora
Ve funkci od 27.12.2002 do 22.3.2005
Adresa Jateční 155, 57001 Litomyšl
Člen představenstva Ing. Karel Kyncl
Ve funkci od 27.12.2002 do 22.3.2005
Adresa Peciny 307, 57001 Litomyšl
Člen představenstva Ing. Karel Kyncl
Ve funkci od 26.1.1999 do 27.12.2002
Adresa Peciny 307, Litomyšl
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Fric
Ve funkci od 26.1.1999 do 27.12.2002
Adresa 478, Dolní Újezd
Předseda představenstva Ing. Jiří Zagora
Ve funkci od 26.1.1999 do 27.12.2002
Adresa Jateční 155, Litomyšl
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník
Ve funkci od 5.5.2000 do 27.12.2002
Adresa Majakovského 2139, Svitavy
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník
Ve funkci od 26.1.1999 do 5.5.2000
Adresa Ant. Slavíčka 37, Svitavy
Člen představenstva Ing. Jiří Zagora
Ve funkci od 7.4.1997 do 26.1.1999
Adresa Jateční 155, Litomyšl
Člen představenstva RNDr. Stanislav Hájek
Ve funkci od 7.4.1997 do 26.1.1999
Adresa U hřiště 1118, Čelákovice
Druhý místopředseda představenstva Mgr. Petr Šedý
Ve funkci od 30.6.1998 do 26.1.1999
Adresa Makovského 1339/15, Praha 6
První místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vaněk
Ve funkci od 30.6.1998 do 26.1.1999
Adresa Vavřenova 1168, Praha 4
Člen představenstva Ing. Ivan Mikšátko
Ve funkci od 30.6.1998 do 26.1.1999
Adresa 17. listopadu 631, Mladá Vožice
Předseda představenstva ing. Milan Ptáček
Ve funkci od 30.6.1998 do 26.1.1999
Adresa Františka Křižíka 15, Praha 7
Člen představenstva Mgr. Aleš Blažek
Ve funkci od 30.6.1998 do 26.1.1999
Adresa Sokolovská 53, Praha 8
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks
Ve funkci od 12.11.1993 do 26.1.1999
Adresa Kodaňská 1459/48, Praha 10
Člen představenstva ing. Petr Votoupal
Ve funkci od 7.4.1997 do 30.6.1998
Adresa Vinohradská 6, Praha 2
První místopředseda představenstva ing. Milan Ptáček
Ve funkci od 7.4.1997 do 30.6.1998
Adresa Františka Křižíka 15, Praha 7
Člen představenstva Lukáš Oliva
Ve funkci od 7.4.1997 do 30.6.1998
Adresa 28. pluku 46, Praha 10
Druhý místopředseda představenstva ing. Bohuslav Poduška
Ve funkci od 7.4.1997 do 30.6.1998
Adresa Fantova 1794, Praha 5-Stodůlky
Předseda představenstva ing. Bořivoj Frýbert
Ve funkci od 7.4.1997 do 30.6.1998
Adresa Kroftova 9, Praha 5
I.místopředseda představenstva Ing. Jiří Zagora
Ve funkci od 16.3.1994 do 7.4.1997
Adresa Jateční 155, Litomyšl
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav
Ve funkci od 28.3.1994 do 7.4.1997
Adresa Vosmíkových 13, Praha 8
člen představenstva RNDr. Vlastimil Brandejs
Ve funkci od 14.8.1996 do 7.4.1997
Adresa Pivcova ul. 958/10, Praha 5-Hlubočepy
Člen představenstva Ing. Kamil Ziegler
Ve funkci od 14.8.1996 do 7.4.1997
Adresa Klapálkova 2243/11, 14000 Praha 4
Člen představenstva Ing. Miloš Lisý
Ve funkci od 6.1.1997 do 7.4.1997
Adresa Haberfeldova 8, 16900 Praha 6
člen představenstva Ing. Miroslav Brýdl
Ve funkci od 12.11.1993 do 7.4.1997
Adresa Lidická 913, Litomyšl
člen představenstva Ing. Miroslav Fric
Ve funkci od 12.11.1993 do 7.4.1997
Adresa 478, Dolní Újezd
člen představenstva ing. Mário Polák
Ve funkci od 14.8.1996 do 6.1.1997
Adresa Hálova ul. 1056/9, 85101 Bratislava V-Petržalka
člen představenstva RNDr. Vlastimil Brandejs
Ve funkci od 12.11.1993 do 14.8.1996
Adresa Thámova 23, Praha 8
člen představenstva ing. Mário Polák
Ve funkci od 1.8.1994 do 14.8.1996
Adresa Robotnická ul. 55 , Senica nad Myjavou
II. místopředseda ing. Miloslav Novák
Ve funkci od 1.8.1994 do 14.8.1996
Adresa Lucemburská 3/1578, Praha 3
člen představenstva Ing. Jaroslav Šeps
Ve funkci od 16.3.1994 do 1.8.1994
Adresa Pouchovská 787, Hradec Králové
II. místopředseda představens. Ing. Drahomír Ziegler
Ve funkci od 12.11.1993 do 1.8.1994
Adresa Cíglerova 1082, Praha 9
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav
Ve funkci od 12.11.1993 do 28.3.1994
Adresa Vosmíkových 23, Praha 8
I. místopředseda představens. Ing. Jaroslav Šeps
Ve funkci od 12.11.1993 do 16.3.1994
Adresa Pouchovská 787, Hradec Králové
člen představenstva Ing. Roman Trebichavský
Ve funkci od 12.11.1993 do 16.3.1994
Adresa Sklenárova 24 , Bratislava
ředitel společnosti Ing. Jaroslav Šeps
Ve funkci od 4.5.1992 do 27.1.1994
Adresa Pouchovská 787, 50000 Hradec Králové
předseda představenstva Ing.Jan Lorenc, Csc
Ve funkci od 23.10.1991 do 12.11.1993
Adresa Pod Altánem 46, Praha 10
člen představenstva Ing. Jaromír Hegr
Ve funkci od 23.10.1991 do 12.11.1993
Adresa Mařákova 1108, Litomyšl
člen představenstva Ing. Josef Prokopec
Ve funkci od 23.10.1991 do 12.11.1993
Adresa Křenická 209, Broumov
člen představenstva Ing. Jiří Rückl
Ve funkci od 23.10.1991 do 12.11.1993
Adresa Rámová 1/739, Praha 1
člen představenstva Ing. Jaromír Semerád
Ve funkci od 4.5.1992 do 12.11.1993
Adresa Gagarinova 14, 66902 Znojmo
člen představenstva JUDr. Josef Kejík
Ve funkci od 4.5.1992 do 12.11.1993
Adresa Pionýrská 469, 67201 Moravský Krumlov
místopředseda představenstva Ing. Jaraslav Kudrna
Ve funkci od 4.5.1992 do 12.11.1993
Adresa Farní 1010/19 , 16000 Praha 6- Strašnice
dozorčí rada JUDr. Rudolf Brož
Ve funkci od 4.5.1992 do 12.11.1993
Adresa Pod lipami 61 , Praha 3- Žižkov
dozorčí rada Ing. Václav Talíř
Ve funkci od 4.5.1992 do 12.11.1993
Adresa Bří Čapků 15, Svitavy
člen představenstva Ing. Pavel Smola
Ve funkci od 4.5.1993 do 12.11.1993
Adresa Veverkova 1397, Hradec Králové
Člen představenstva Jaroslav Šeps
Ve funkci od 4.5.1993 do 12.11.1993
Adresa Pouchovská 787, Hradec Králové
dozorčí rada Milan Krejčí
Ve funkci od 4.5.1993 do 12.11.1993
Adresa Dukelská 977 , Litomzšl
člen představenstva Jaroslav Souček
Ve funkci od 23.10.1991 do 4.5.1993
Adresa Písečná 769, Hradec Králové
dozorčí rada Ing. Zdeněk Večeře
Ve funkci od 4.5.1992 do 4.5.1993
Adresa Sídliště 323, Moravský Krumlov
předseda představ.-generál.řed Ing. Jaroslav Šeps
Ve funkci od 25.1.1991 do 4.5.1992
Adresa Pouchovská 787 , Hradec Králové 3
člen představenstva Bohuslav Zedník
Ve funkci od 23.10.1991 do 4.5.1992
Adresa Dvořákova 637, Moravský Krumlov
člen představenstva Ing. Jaromír Čermák
Ve funkci od 23.10.1991 do 4.5.1992
Adresa 17.listopadu 17, Znojmo
místopředseda představenstva Ing. Václav Talíř
Ve funkci od 23.10.1991 do 4.5.1992
Adresa Bří Čapků 15, Svitavy
člen představenstva Ing. Zdeněk Paťava
Ve funkci od 3.12.1990 do 23.10.1991
Adresa , Budislav 34, okr. Svitavy
člen představenstva Dr. Viktor Kožený
Ve funkci od 3.12.1990 do 23.10.1991
Adresa Boston , MA 02108-USA, ó Louisburg Sg.
člen představenstva Dr. Jana Suchá
Ve funkci od 3.12.1990 do 23.10.1991
Adresa Sokolovská 179 , Praha - Libeň
místopředseda představenstva Pavel Holejšovský
Ve funkci od 25.1.1991 do 23.10.1991
Adresa Zlatnická 11, Praha 1
člen představenstva Ing. Pavel Holejšovský
Ve funkci od 3.12.1990 do 25.1.1991
Adresa Zlatnická 11, Praha 1
člen představenstva Ing. Jaroslav Šeps
Ve funkci od 3.12.1990 do 25.1.1991
Adresa Pouchovská 787 , Hradec Králové 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 00012661
Jméno: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 1. 1. 1991
Celkový počet živností: 49
Aktivních živností: 10

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 106, Litomyšl 57021

Živnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Živnost č. 1 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 5. 2004

Živnost č. 2 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 5. 2004

Živnost č. 3 Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 5. 2000

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 3. 2000

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 4. 1999

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 1992

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 8 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 9. 1992

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 9. 1992

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a zpracování skla
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 9. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

IČO: 00012661
Firma: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Litomyšl
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 1. 1991

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 106, Litomyšl 57001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba skleněných vláken
Výroba zámků a kování
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání