Firma SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. IČO 00012661


SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. (00012661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 106, Litomyšl 570 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1990 a je stále aktivní. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka C 22416
IČO (identifikační číslo osoby) 00012661
Jméno SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 3.12.1990
Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 28. srpna 2015 jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 70 712 přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o . se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661 22.10.2015
Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podrobuje změnou své společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014 - 1.2.2017
Na základě fúze sloučením přešlo na společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ Fabrics s.r.o. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 259 18 966, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v odd. C, vložka 14524. 28.7.2012
Společnost změnila právní formu rozhodnutím o změně právní formy ze dne 31.3.2006 ze společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, identifikační číslo 000 12 661, vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 71. 1.6.2006
Mimořádná valná hromada, konaná dne 2. září 2005 v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění, přijala usnesení následujícího obsahu: "Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1991, Sb. obchodního zákoníku v platném znění - konstatuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo vlastní celkem 2.039.932 z celkového počtu 2.045.816 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednou akcii, ISIN 77 0990001388, vydaných Společností v zaknihované podobě, jejichž jmenovitá hodnota činí přibližně 99,71 % základního kapitálu společnosti, což je osvědčeno výpisy z registru emitenta Společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotovenými k 25. červenci 2005 a  k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 26. srpnu 2005. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH je tedy hlavním akcionářem společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. - rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností Saint-Gobain Vertex, a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Kč na jednu akcii vydaných v zakn ihované podobě ve formě na majitele ISIN 770990001388, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH, se sídlem Herzogenrath, Spolková republika Německo, za protiplnění ve výši 5 .021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti Saint Gobain Vertex, a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mim ořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. - určuje, že společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne všem ostaním akcionářům společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun če ských) za jednu akcii ISIN 770990001388 o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem T ACOMA Consulting, a.s., se sídlem Olivova 2096/4 Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 639 98 581, pod č. 69-1/2005 ze dne 22. července 2005, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v rámci práva výkupu účastnický ch cenných papírů ve výši 5.021 Kč (slovy: pět tisíc dvacet jedna korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. projed nalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH za spravedlivou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností SAI NT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v její žádosti o svolání valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti. Společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zák oníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva společnost SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Stř edisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li vlastn ík, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. - pověřuje představenstvo společnosti Saint-Gobain Vertex, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti: a dále k poskytnutí potřebné součinnosti společnosti SAINT-GOBAIN Vetrotex Deutschland GmbH v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám." 5.10.2005 - 1.6.2006
Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti VERTEX, a.s. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní jmění akciové společnosti VERTEX, a.s. se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 570 21, IČO 00 012 661, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložka 71, dále jen "společnost", se zvyšuje o 340.970.000,- Kč, slovy třistačtyřicetmilionůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých, upsáním nových akcií. Celková výše základního jmění společnosti po zvýšení činí: 2.045.816.000,- Kč, slovy: dvěmiliardyčtyřicetpětmilionůosmsetšestnácttisíc 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování nových akcií nad částku tohoto zvýšení, t.j. nad 340.970.000,- Kč se nepřipouští. 4.5.1999 - 8.7.1999
Základní charakteristika: - počet akcií: 340.970 ks - jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč - emisní kurz: 2.900,- Kč/ks - forma akcií: na doručitele - druh akcií: kmenové - podoba akcií: zaknihovaná - obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při upisování akcií mají stávající akcionáři nebo osoby, které listinami prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na dosavadním základním jmění /dále jen přednostní právo/. Za jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč získá akcionář jednu akcii nové série o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. 4.5.1999 - 8.7.1999
Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů a začíná běžet následující den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den výše uvedené lhůty, tedy den následující po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti v Obchodním věstníku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Úpisu se zúčastní osoby, jenž budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo osoby, jenž prokáží, že řádně nabyly samostatné převoditelné přednostní právo na úpis akcií. Upisovatel se dále prokáže občanským průkazem, v případě zastoupení plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, právnická osoba navíc úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatel se zapíše do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, zda se jedná o vklad peněžitý nebo nepeněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a její podpis. 4.5.1999 - 8.7.1999
Při splacení vkladu nebo jeho části vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede: - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií 4.5.1999 - 8.7.1999
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci - VETROTEX Deutschland GmbH se sídlem BICHEROUX strasse 61, 521 34 Herzogenrath, SRN. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisování akcií touto osobou proběhne v patnáctidenní lhůtě počínající prvním pracovním dnem následujícím po ukončení prvního kola v sídle společnosti VERTEX, a.s., a to na adrese Litomyšl, Sokolovská 106, v kanceláři č. 309, III. poschodí, od 9.oo do 14.oo hod. v pracovních dnech. Emisní kurs takto upisovaných akcií je 2.900,- Kč/ks. 4.5.1999 - 8.7.1999
Upisovatelé, jenž budou využívat přednostního práva, i osoba určená valnou hromadou pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jsou povinni splatit 100% ceny upsaných akcií včetně emisního ažia nejpozději do sedmi dnů po skončení lhůt stanovených k upisování. Výši ceny upsaných akcií, která nepřevýší 50.000,- Kč, je upisovatel povinen uhradit v plné výši v hotovosti při úpisu. Ostatní platby mohou probíhat buď v hotovosti složením celé částky do pokladny v sídle společnosti, nebo převodem na účet společnosti č.: 160380209/1900 u Societe Generale pobočka Praha, variabilní symbol: IČO nebo rodné číslo fyzické osoby. Při platbě ze zahraničí uveďte bankovní spojení: Societe Generale, Prague branch Pobřežní 3, 186 00, Prague 8 Czech Republic SWIFT: SOGECZPP account number: 16038020 beneficiary: VERTEX 4.5.1999 - 8.7.1999
Platba se považuje za včasnou, bude-li nejpozději v poslední den stanovené lhůty připsána na účet společnosti. V opačném případě bude společnost postupovat dle stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona. 4.5.1999 - 8.7.1999
Ostatní skutečnosti: Základní jmění zvýšeno rozhodnutím představenstva ze dne 21.9.1994. 2.11.1994 - 8.7.1999
Právní poměry - změny schváleny na valné hromadě dne 25.5.1994. 1.8.1994 - 1.6.2006
generální ředitel - ing. Jiří Z a g o r a ul. Jateční čp. 155, 570 01 Litomyšl 27.1.1994 - 1.6.2006
Cizojazyčné mutace obchodního jména: anglicky: VERTEX Company Limited francouzsky: VERTEX Societe Anonyme německy: VERTEX Aktiengesellschaft rusky: VERTEX Akcioněrnoje obščestvo 12.11.1993 - 24.7.1995
Nové stanovy schváleny na valné hromadě dne 22.9.1993. 12.11.1993 - 14.8.1996
Podnikový rejstřík bere na vědomí doplňení stanov doplňkem č.1/1991, kterým se vkládá nový článek Xa. 23.10.1991 - 4.5.1993
Zapisuje se změna Stanov v bodu IV, odst.1, nyní zní: Základní kapitál společnosti je oceněn na 1.313 279 tis.Kčs včetně pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795.762 tis - Kčs, cena pozemků činí 30.732 tis. Kčs. Dále bod VII, odst.2. Zakladatelský plán se doplňuje v bodě 3. 25.1.1991 - 4.5.1993
Výše základního kapitálu: Výše základního kapitálu společnosti činí 1 313 279 tis. Kčs, včetně započtení cen pozemků, z toho hmotná část základního kapitálu činí 795 762 tis. Kčs. Základní kapitál byl oceněn bilanční metodou. Správnost stanovené výše základního kapitálu je stvrzena znaleckým posudkem z oboru ekonomiky Jana Koláře, odvětví účetní evidence. Základní kapitál je rozdělen na 118 195 akcií.Jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000-Kčs a zní na jméno. Výhradním majitelem akcií bude stát zastoupený ministerstvem průmyslu České republiky. 3.12.1990 - 4.5.1993
Zastupování společnosti: Společnost navenek zastupuje představenstvo. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti i jiné osoby. Výkonným orgánem společnosti je ředitel. Ředitel zastupuje společnost navenek v rámci oprávnění udělených mu představenstvem. Podepisování: Za společnost podepisuje představenstvo a to tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu spol.připojí svůj podpis předseda představ.,popř.místopředseda, v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představ., nebo dva členové představ., v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy. 3.12.1990 - 12.11.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle ustanovení §u 15 a násl. zák. o akciových společnostech rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č.485/ /90 ze dne 26.11.1990 s účinností od 1.12.1990. 3.12.1990 - 1.6.2006

Aktuální kontaktní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Kapitál SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

zakladni jmění 2 045 820 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.1999
zakladni jmění 1 704 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.1994 - 8.7.1999
zakladni jmění 1 578 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1994 - 2.11.1994
zakladni jmění 1 278 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1993 - 1.8.1994

Akcie SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 045 816 8.7.1999 - 1.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 704 846 24.7.1995 - 8.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 253 269 4.5.1993 - 24.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 25 577 4.5.1993 - 24.7.1995

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 20.10.2015
Adresa Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 1.6.2006 - 20.10.2015
Adresa Sokolovská 106 , Litomyšl 570 01 29.11.1995 - 1.6.2006
Adresa Ropkova 51 , Litomyšl 570 01 4.5.1993 - 29.11.1995
Adresa Ropkova 51 , Litomyšl 570 01 3.12.1990 - 4.5.1993

Předmět podnikání SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.7.2014
Projektová činnost ve výstavbě 15.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 15.9.2010
hostinská činnost 15.9.2010
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.9.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.9.2010
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba a zpracování skla Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Pronájem a pujčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projetkování elektrických zařízení Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. 15.9.2010 - 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 15.9.2010 - 1.7.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 15.9.2010 - 1.7.2014
Skladování zboží a manipulace s nákladem 5.9.2006 - 15.9.2010
Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu 15.8.2005 - 15.9.2010
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.11.2004 - 15.9.2010
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 24.11.2004 - 15.9.2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 24.11.2004 - 15.9.2010
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 24.11.2004 - 15.9.2010
Kopírovací práce 27.12.2002 - 15.8.2005
Nástrojařství 27.12.2002 - 15.8.2005
Kovoobráběčství 27.12.2002 - 15.8.2005
Truhlářství 27.12.2002 - 15.8.2005
Zednictví 27.12.2002 - 15.8.2005
Výroba a zpracovní skla 27.12.2002 - 15.9.2010
Velkoobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Specializovaný maloobchod 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování obchodu 27.12.2002 - 15.9.2010
Zprostředkování služeb 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektování elektrických zařízení 27.12.2002 - 15.9.2010
Příprava a vypracování technických návrhů 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.12.2002 - 15.9.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.12.2002 - 15.9.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.12.2002 - 15.9.2010
Ubytovací služby 27.12.2002 - 15.9.2010
Zámečnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Hostinská činnost 27.12.2002 - 15.9.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.12.2002 - 15.9.2010
Projektová činnost ve výstavbě 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.12.2002 - 15.9.2010
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé 27.12.2002 - 15.9.2010
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 27.12.2002 - 15.9.2010
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 27.12.2002 - 15.9.2010
Silniční motorová doprava nákladní 27.12.2002 - 15.9.2010
Pronájem průmyslového zboží 17.8.2000 - 27.12.2002
Zprostředkovatelská činnost 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé 17.8.2000 - 27.12.2002
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.8.2000 - 27.12.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.8.2000 - 27.12.2002
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách 17.8.2000 - 27.12.2002
Pronájem motorových vozidel 17.8.2000 - 27.12.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 7.10.1999 - 27.12.2002
Vedení účetnictví a účetní poradenství 4.5.1999 - 17.8.2000
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů) 21.8.1997 - 7.10.1999
Výroba skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů 21.8.1997 - 27.12.2002
Výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 14.8.1996 - 21.8.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroby skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 14.8.1996 - 21.8.1997
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí 14.8.1996 - 17.8.2000
Kopírování a rozmnožování 14.8.1996 - 27.12.2002
Nástrojařství 14.8.1996 - 27.12.2002
Kovoobráběčství 14.8.1996 - 27.12.2002
Truhlářství 14.8.1996 - 27.12.2002
Zednictví 14.8.1996 - 27.12.2002
Hostinská činnost 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektování elektrických zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Projektová činnost ve výstavbě 14.8.1996 - 27.12.2002
Silniční motorová doprava nákladní 14.8.1996 - 27.12.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.8.1996 - 27.12.2002
Konstrukce strojů a zařízení 14.8.1996 - 27.12.2002
Provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 14.8.1996 - 27.12.2002
Zámečnictví 14.8.1996 - 27.12.2002
výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů 28.3.1994 - 14.8.1996
výroba elektrické energie 4.5.1993 - 15.6.1993
výroba skleněných a minerálních vládek a výrobků z nich, a plastů 4.5.1993 - 28.3.1994
výroba a rozvod elektrického proudu v malých elektrárnách 4.5.1993 - 24.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.5.1993 - 14.8.1996
konstrukce strojů a zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
kopírování a rozmnožování 4.5.1993 - 14.8.1996
provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování 4.5.1993 - 14.8.1996
zámečnictví 4.5.1993 - 14.8.1996
truhlářství 4.5.1993 - 14.8.1996
zednictví 4.5.1993 - 14.8.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců (v oblasti výroba skleněných a minerálních vláken a výrobků z nich a plastů) 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování elektrických zařízení 4.5.1993 - 14.8.1996
projektování činnost v investiční výstavbě 4.5.1993 - 14.8.1996
provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí (platí do 1.10.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
hostinská činnost (bez ubytovaních zařízení), vyjma prodeje nalkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích (platí do 5.11.2002) 4.5.1993 - 14.8.1996
silniční motorová doprava (platí do 10.12.1993) 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
broušení a leštění kovů s výjimkouc broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 4.5.1993 - 14.8.1996
kovoobrábění 4.5.1993 - 14.8.1996
výroba sklených a minerálních vláken a výrobků z nich, desky Horbex, filtrační vložky a papíry, tvářené součásti z polyesterů, ostatní tvářené strojní součásti z ostatních termosetů, stavební izolační materiál z polotovarů z plastických hmot, krabice a nádoby z plast. hmot, přepravky, palety a ukládací bedny z plast. hmot, díly s příslušenstvím z polyesterů a z plast. hmot, drobné výrobky z ostatních termosetů, sedací nábytek, doplňkové stolky, sklolaminátové lodě, rekreační a sportovní zařízení pro dětská hřiště, netkané textilie, skleněné tkaniny pro průmyslové i spotřební použití, výroba staplových vláken a výrobků z nich s užitím pro tepelné a zvukové izolace, vlákno pro filtrační účely a výrobky z nich, 3.12.1990 - 4.5.1993
dále sortiment výrobků vznikajících využitím výrobních odpadů, výroba tepelné a elektrické energie převážně pro vlastní potřebu, provoz ubytovacích a rekreačních zařízení převážně pro potřeby pracovníků podniku a jejich rodinných příslušníků, projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, výkony výpočetní techniky, převážně pro vlastní potřebu, provádění zahraničně obchodní činnosti ve výrobcích, které jsou výrobním programem společnosti VERTEX, nebo které na ni navazují. 3.12.1990 - 4.5.1993
Povolením k zahraničně obchodní činnosti Federálního ministerstva zahraničního obchodu z 18.4.1990 čj. 6/375/63/90 byl udělen organizaci VERTEX souhlas se zahraniční obchodní činností v rozsahu jak je uvedeno v citovaném povolení. 3.12.1990 - 4.5.1993

Předmět činnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 1.7.2014
Ubytovací služby 1.7.2014
Velkoobchod a maloobchod 1.7.2014
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 1.7.2014
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 1.7.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.7.2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 1.7.2014
Projektování elektrických zařízení 1.7.2014
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 1.7.2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 1.7.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.7.2014
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 1.7.2014
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 1.7.2014
Výroba a zpracování skla 1.7.2014
Zprostředkování obchodu a služeb 1.7.2014
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 1.7.2014

vedení firmy SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Statutární orgán SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva jednatelé společně. 13.6.2011
Způsob jednání za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech vždy dva jednatelé společně. Za společnost jsou oprávněni jednat rovněž kterýkoliv z jednatelů a kterýkoliv z prokuristů, a to vždy společně, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. 27.7.2007 - 13.6.2011
Způsob jednání za společnost: Má-li společnost pouze jednoho jednatele jedná tento jednatel jménem společnosti samostatně. Je-li jednatelů více, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně. 1.6.2006 - 27.7.2007
Zastupování a podepisování: 1. Společnost bude zastupována představenstvem, a to vždy dvěma členy představenstva společnosti společně. 2. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti probíhá tak, že vždy dva tito členové představenstva společnosti připojí své vlastnoruční podpisy k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 26.1.1999 - 1.6.2006
Zastupování a podepisování: K jednání a zastupování společnosti je oprávněno předsta- venstvo v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. K samostatnému jednání a zastupování spo- lečnosti je oprávněn předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytiště- nému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a) předseda představenstva b) místopředseda představenstva c) dva členové představenstva společně d) osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. 14.8.1996 - 26.1.1999
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a nebo osoby, které k tomu jsou představenstvem písemně pověřeny. Ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem. Za společnost podepisuje předseda představenstva, místopředseda, nebo dva členové představenstva nebo osoba, která je k tomu představenstvem písemně zmocněna. 12.11.1993 - 14.8.1996
jednatel Ing. Miloš Pavliš 20.10.2015
Vznik funkce 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771 , Choceň 565 01
jednatel Karel Kyncl 20.10.2015
Vznik funkce 19.6.2013
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
Jednatel Ing. Markéta Kopecká 1.2.2017
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Zborovská 630 , Hradec Králové 500 11
Jednatel Jaroslaw Robert Malik 25.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
Jednatel Ing. Pavel Semirád 25.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: 291 , Libchavy 561 16
Jednatel Lucie Vejačková 2.8.2019
Vznik členství 1.7.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Václava Boštíka 402 , 570 01 Litomyšl Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Šeps 3.12.1990 - 25.1.1991
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Pavel Holejšovský 3.12.1990 - 25.1.1991
Adresa: Zlatnická 1122/11 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Paťava 3.12.1990 - 23.10.1991
Adresa: 569 65 Budislav 34, okr. Svitavy Česká republika
člen představenstva Dr. Viktor Kožený 3.12.1990 - 23.10.1991
Adresa: Boston , MA 02108-USA, ó Louisburg Sg. Česká republika
člen představenstva Dr. Jana Suchá 3.12.1990 - 23.10.1991
Adresa: Sokolovská 1996/179 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Pavel Holejšovský 25.1.1991 - 23.10.1991
Adresa: Zlatnická 1122/11 , Praha 110 00
předseda představ.-generál.řed Ing. Jaroslav Šeps 25.1.1991 - 4.5.1992
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
místopředseda představenstva Ing. Václav Talíř 23.10.1991 - 4.5.1992
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
člen představenstva Ing. Jaromír Čermák 23.10.1991 - 4.5.1992
Adresa: 17. listopadu 846/17 , Znojmo 669 02
člen představenstva Bohuslav Zedník 23.10.1991 - 4.5.1992
Adresa: Dvořákova 637 , Moravský Krumlov 672 01
člen představenstva Jaroslav Souček 23.10.1991 - 4.5.1993
Adresa: Písečná 769/11 , Hradec Králové 500 09
dozorčí rada Ing. Zdeněk Večeře 4.5.1992 - 4.5.1993
Adresa: Sídliště 323 , Moravský Krumlov 672 01
předseda představenstva Ing.jan Lorenc, Csc 23.10.1991 - 12.11.1993
Adresa: Pod altánem 2405/46 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jiří Rückl 23.10.1991 - 12.11.1993
Adresa: Rámová 739/1 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jaromír Hegr 23.10.1991 - 12.11.1993
Adresa: Mařákova 1108 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Josef Prokopec 23.10.1991 - 12.11.1993
Adresa: Křenická 209 , Broumov Česká republika
člen představenstva JUDr. Josef Kejík 4.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Pionýrská 469 , Moravský Krumlov 672 01
člen představenstva Ing. Jaromír Semerád 4.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Gagarinova 2750/14 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva Ing. Jaraslav Kudrna 4.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
dozorčí rada Ing. Václav Talíř 4.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
dozorčí rada JUDr. Rudolf Brož 4.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Pod lipami 2503/61 , Praha 130 00
Člen představenstva Jaroslav Šeps 4.5.1993 - 12.11.1993
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Pavel Smola 4.5.1993 - 12.11.1993
Adresa: Veverkova 1397/23 , Hradec Králové 500 02
dozorčí rada Milan Krejčí 4.5.1993 - 12.11.1993
Adresa: Dukelská 977 , Litomzšl Česká republika
ředitel společnosti Ing. Jaroslav Šeps 4.5.1992 - 27.1.1994
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
I. místopředseda představens. Ing. Jaroslav Šeps 12.11.1993 - 16.3.1994
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Roman Trebichavský 12.11.1993 - 16.3.1994
Adresa: Sklenárova 24 , Bratislava Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav 12.11.1993 - 28.3.1994
Adresa: Vosmíkových 23 , 180 00 Praha 8 Česká republika
II. místopředseda představens. Ing. Drahomír Ziegler 12.11.1993 - 1.8.1994
Adresa: Cíglerova 1082/16 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Šeps 16.3.1994 - 1.8.1994
Adresa: Pouchovská 787/65 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva RNDr. Vlastimil Brandejs 12.11.1993 - 14.8.1996
Adresa: Thámova 84/23 , Praha 186 00
II. místopředseda ing. Miloslav Novák 1.8.1994 - 14.8.1996
Adresa: Lucemburská 1578/3 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Mário Polák 1.8.1994 - 14.8.1996
Adresa: Robotnická ul. 55 , Senica nad Myjavou Česká republika
člen představenstva ing. Mário Polák 14.8.1996 - 6.1.1997
Adresa: Hálova ul. 1056 , 851 01 Bratislava V-Petržalka Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Brýdl 12.11.1993 - 7.4.1997
Adresa: Lidická 913 , Litomyšl 570 01
člen představenstva Ing. Miroslav Fric 12.11.1993 - 7.4.1997
Adresa: 478 , Dolní Újezd 569 61
I.místopředseda představenstva Ing. Jiří Zagora 16.3.1994 - 7.4.1997
Adresa: Jateční 155 , Litomyšl 570 01
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav 28.3.1994 - 7.4.1997
Adresa: Vosmíkových 1682/13 , Praha 180 00
Člen představenstva Ing. Kamil Ziegler 14.8.1996 - 7.4.1997
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen představenstva RNDr. Vlastimil Brandejs 14.8.1996 - 7.4.1997
Adresa: Pivcova 958/10 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Miloš Lisý 6.1.1997 - 7.4.1997
Adresa: Haberfeldova 983/8 , Praha 169 00
Člen představenstva ing. Petr Votoupal 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Vinohradská 343/6 , Praha 120 00
Člen představenstva Lukáš Oliva 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: 28. pluku 241/46 , Praha 100 00
Předseda představenstva ing. Bořivoj Frýbert 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
Druhý místopředseda představenstva ing. Bohuslav Poduška 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Fantova 1794/8 , Praha 155 00
První místopředseda představenstva ing. Milan Ptáček 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Františka Křížka 460/15 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks 12.11.1993 - 26.1.1999
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Člen představenstva RNDr. Stanislav Hájek 7.4.1997 - 26.1.1999
Adresa: U Hřiště 1118 , Čelákovice 250 88
Člen představenstva Ing. Jiří Zagora 7.4.1997 - 26.1.1999
Adresa: Jateční 155 , Litomyšl 570 01
Předseda představenstva Ing. Milan Ptáček 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Františka Křížka 460/15 , Praha 170 00
První místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vaněk 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
Druhý místopředseda představenstva Mgr. Petr Šedý 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Makovského 1339 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Člen představenstva Ing. Ivan Mikšátko 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: 17. listopadu 631 , Mladá Vožice 391 43
Člen představenstva Mgr. Aleš Blažek 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Sokolovská 53 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník 26.1.1999 - 5.5.2000
Adresa: Antonína Slavíčka 693/37 , Svitavy 568 02
Předseda představenstva Ing. Jiří Zagora 26.1.1999 - 27.12.2002
Adresa: Jateční 155 , Litomyšl 570 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Fric 26.1.1999 - 27.12.2002
Adresa: 478 , Dolní Újezd 569 61
Člen představenstva Ing. Karel Kyncl 26.1.1999 - 27.12.2002
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník 5.5.2000 - 27.12.2002
Adresa: Majakovského 2139/16 , Svitavy 568 02
Předseda představenstva Ing. Jiří Zagora 27.12.2002 - 22.3.2005
Vznik členství 9.10.2002
Zánik členství 18.11.2004
Vznik funkce 14.10.2002
Zánik funkce 18.11.2004
Adresa: Jateční 155 , Litomyšl 570 01
Člen představenstva Ing. Karel Kyncl 27.12.2002 - 22.3.2005
Vznik členství 9.10.2002
Zánik členství 18.11.2004
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Fric 27.12.2002 - 4.8.2005
Vznik členství 9.10.2002
Zánik členství 12.5.2005
Vznik funkce 14.10.2002
Zánik funkce 12.5.2005
Adresa: 478 , Dolní Újezd 569 61
Předseda představenstva Jeannoël Solesio 22.3.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 18.11.2004
Zánik členství 10.3.2006
Vznik funkce 10.12.2004
Zánik funkce 10.3.2006
Adresa: Francouzská republika
254, Rue des Gobins, 69390 Charly
Člen představenstva Ing. Karel Andrle 22.3.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 18.11.2004
Zánik členství 10.3.2006
Adresa: Osevní 315 , Litomyšl 570 01
Člen představenstva Ing. Miloš Veselý 4.8.2005 - 27.4.2006
Vznik členství 12.5.2005
Zánik členství 10.3.2006
Adresa: Osinalická 720/9 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Boucník 27.12.2002 - 1.6.2006
Vznik členství 9.10.2002
Vznik funkce 14.10.2002
Adresa: Majakovského 2139/16 , Svitavy 568 02
předseda představenstva Arnaud Pierre Genis 27.4.2006 - 1.6.2006
Vznik členství 10.3.2006
Vznik funkce 10.3.2006
Adresa: Belgické království
Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, PSČ 1180
člen představenstva Ing. Miloš Pavliš 27.4.2006 - 1.6.2006
Vznik členství 10.3.2006
Adresa: 99 , Morašice 569 51
člen představenstva Ing. Karel Kyncl 27.4.2006 - 1.6.2006
Vznik členství 10.3.2006
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
Jednatel Arnaud Pierre Genis 1.6.2006 - 16.7.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 11.7.2007
Adresa: Belgické království
Brusel, Avenue de la Sapiniere 22, 1180
jednatel Ing. Miloš Pavliš 16.7.2007 - 1.7.2014
Vznik funkce 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771 , Choceň 565 01
jednatel Raimund Heinl 16.7.2007 - 20.10.2015
Vznik funkce 11.7.2007
Adresa: Belgické království
Hauset, Kirchstr. 91, PSČ 4730
jednatel Karel Kyncl 10.7.2013 - 20.10.2015
Vznik funkce 19.6.2013
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
jednatel Lucie Vejačková 10.7.2013 - 20.10.2015
Vznik funkce 19.6.2013
Adresa: Husovo náměstí 3 , Vamberk 517 54
jednatel Jaroslaw Malik 10.7.2013 - 20.10.2015
Vznik funkce 19.6.2013
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
jednatel Ing. Miloš Pavliš 1.7.2014 - 20.10.2015
Vznik funkce 11.7.2007
Adresa: Větrná 1771 , Choceň 565 01
jednatel Lucie Vejačková 20.10.2015 - 10.6.2016
Vznik funkce 19.6.2013
Adresa: Husovo náměstí 3 , Vamberk 517 54
jednatel Lucie Vejačková 10.6.2016 - 1.2.2017
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Václava Boštíka 402 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Jednatel Zuzana Zítková 1.2.2017 - 4.7.2018
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Vítězná 338 , Tanvald 468 41
jednatel Jaroslaw Malik 20.10.2015 - 4.10.2018
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Pasieczna 4c , Zabrzeg Polská republika
jednatel Raimund Heinl 20.10.2015 - 25.3.2019
Vznik funkce 11.7.2007
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Kirchstr. 91 , 4730 Hauset Belgické království
Jednatel Ing. Tomáš Rosák 4.10.2018 - 25.3.2019
Vznik funkce 1.9.2018
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Počernická 513/56 , Praha 108 00
Jednatel Zuzana Zítková 4.7.2018 - 2.8.2019
Vznik funkce 1.2.2017
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Mirešická 357 , Jinočany 252 25

Dozorčí rada SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ivan Seyček 12.11.1993 - 24.7.1995
Adresa: Bezinková 164/6 , Praha 182 00
Jméno Jiří Bobek 12.11.1993 - 6.1.1997
Adresa: Na Výšinách 437/8 , Liberec 460 05
Jméno Ing. Václav Talíř 12.11.1993 - 6.1.1997
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
Jméno Prof.Ing. Jan Seger CSc. 24.7.1995 - 7.4.1997
Adresa: U zdravotního ústavu 1857/1 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jarmila Čermáková 6.1.1997 - 7.4.1997
Adresa: Novoborská 374/29 , Praha 190 00
Jméno Josef Pekárek 6.1.1997 - 7.4.1997
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
Jméno ing. Václav Talíř 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Bratří Čapků 1748/15 , Svitavy 568 02
Jméno ing. Lenka Kenderová 7.4.1997 - 30.6.1998
Adresa: Italská 384/1 , Praha 120 00
Jméno Ing. Jiří Koc 12.11.1993 - 14.9.1998
Adresa: Pod Kaštany 120 , Hodonice 671 25
Jméno Milan Krejčí 12.11.1993 - 14.9.1998
Adresa: Dukelská 977 , Litomyšl 570 01
Jméno ing. Petr Schut CSc. 7.4.1997 - 26.1.1999
Adresa: Vyžlovská 2249/48 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jiří Chroustovský 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Geologická 922 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Ing. Jakub Moš 30.6.1998 - 26.1.1999
Adresa: Nad stanicí 147/2 , Praha 162 00
Předseda dozorčí rady Marc Louis Paul Van Ossel, Dat.nar. 9. Února 1947 26.1.1999 - 2.10.2001
Zánik členství 27.9.2000
Adresa: Belgické království
Avenue Bel Air 31, 1330 Rixensart
Jméno Jaroslav Antoš 14.9.1998 - 27.12.2002
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 42 , Moravský Krumlov 672 01
Jméno Jan Coufal 14.9.1998 - 27.12.2002
Adresa: Znojemská 331 , 672 01 Moravský Krumlov Česká republika
Člen dozorčí rady Roberto Caliari 26.1.1999 - 31.3.2003
Adresa: Francouzská republika
225 Rue du Fbg St.-Honoré, 78008 Paris
Člen dozorčí rady Douglas James Mattscheck, Dat.nar. 23. Května 1955 26.1.1999 - 31.3.2003
Adresa: Spojené státy americké
36 Lebrun Circle, Amherst (NY), 14226
Člen dozorčí rady Edouard Koeune 26.1.1999 - 31.3.2003
Adresa: Spolková republika Německo
I. Rote-Haag-Weg 47, 52076 Aachen
Člen dozorčí rady Roberto Caliari 31.3.2003 - 24.11.2004
Vznik členství 25.10.2002
Adresa: Francouzská republika
225, Rue du Fbg St-Honoré, 78008 Paříž
Člen dozorčí rady Douglas James Mattscheck 31.3.2003 - 24.11.2004
Vznik členství 25.10.2002
Adresa: Spojené státy americké
36, Lebrun Circle, Amherst (NY), 14226
Předseda dozorčí rady Reinier Paul Neeteson 2.10.2001 - 15.8.2005
Vznik členství 22.3.2001
Zánik členství 12.5.2005
Vznik funkce 22.3.2001
Zánik funkce 12.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Fichthang 11, D-52074 Aachen
Člen dozorčí rady Ing. Josef Tmej 27.12.2002 - 1.6.2006
Vznik členství 23.8.2002
Adresa: 60 , Chotěnov 570 01
Člen dozorčí rady Václav Urban 27.12.2002 - 1.6.2006
Vznik členství 23.8.2002
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
Člen dozorčí rady Edouard Pierre Joseph Koeune 31.3.2003 - 1.6.2006
Vznik členství 25.10.2002
Adresa: Spolková republika Německo
I. Rote-Haag-Weg 47, 52076 Aachen
Člen dozorčí rady Jean-Philippe Buisson 24.11.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 12.5.2004
Adresa: Čínská lidová republika
Windsor Palace, Villa no 44, 2222 Jianhe Lu, 200336 Shanghai
Člen dozorčí rady Nadhir Laggoune 24.11.2004 - 1.6.2006
Vznik členství 12.5.2004
Adresa: Francouzská republika
28, route de Secheron - 73000 Jacob Bellecombette
Předseda dozorčí rady Reinier Paul Neeteson 15.8.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 12.5.2005
Vznik funkce 12.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
Fichthang 11, D-52074 Aachen

Prokura SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloš Pavliš 4.7.2006 - 16.7.2007
Adresa: Větrná 1771 , Choceň 565 01
Jméno Xavier Marie Lagresle 16.8.2006 - 18.6.2008
Adresa: Chemin du Moulin 208 , 734 20 Drumettaz-Clarafond Francouzská republika
Jméno Ing. Jiří Boucník 4.7.2006 - 5.6.2009
Adresa: Majakovského 2139/16 , Svitavy 568 02
Jméno Anja Griesche 11.7.2009 - 2.6.2010
Adresa: J. E. Purkyně 917 , Litomyšl 570 01
Jméno Ing. Pavel Kusý 4.7.2006 - 8.3.2011
Adresa: Dukelská 987 , Litomyšl 570 01
Jméno Anja Griesche 2.6.2010 - 5.3.2013
Adresa: U Školek 1196 , Litomyšl 570 01
Jméno Ing. Karel Kyncl 4.7.2006 - 10.7.2013
Adresa: Peciny 307 , Litomyšl 570 01
Jméno Ing. Lucie Vejačková 8.3.2011 - 10.7.2013
Adresa: Husovo náměstí 3 , Vamberk 517 54
Jméno Jaroslaw Malik 5.3.2013 - 10.7.2013
Adresa: Pasieczna 4 , Zabrzeg Polská republika

Sbírka Listin SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 22416/SL 71 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2015 22.12.2015 30.12.2015 45
C 22416/SL 70 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2015 23.12.2015 45
C 22416/SL 69 notářský zápis [NZ 219/2015] Projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 22.10.2015 15
C 22416/SL 68 notářský zápis [NZ 219/2015], změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 31.8.2015 1.9.2015 16
C 22416/SL 67 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2014 25.8.2014 27.8.2014 32
C 22416/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 172/2014 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 24.6.2014 24.7.2014 38
C 22416/SL 65 výroční zpráva [2013]  el Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 7.7.2014 87
C 22416/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 153/2013,spol.smlouva Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2013 4.7.2013 15.7.2013 9
C 22416/SL 62 ostatní prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2013 7.2.2013 6.3.2013 3
C 22416/SL 61 insolvenční rozhodnutí KSPA 59 INS 19109/2012-A-7 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2012 7.8.2012 10.8.2012 1
C 22416/SL 60 výroční zpráva 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 26.7.2012 3.8.2012 63
C 22416/SL 59 notářský zápis, účetní závěrka, ostatní NZ 127/2012,zápis,rozh. Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2012 2.7.2012 20.7.2012 63
C 22416/SL 58 změna právní formy, fúze NZ 127/2012 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2012 28.5.2012 28.5.2012 19
C 22416/SL 57 notářský zápis NZ 261/2011 Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2011 11.8.2011 30.8.2011 17
C 22416/SL 56 výroční zpráva 2010, el Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2011 11.8.2011 60
C 22416/SL 55 notářský zápis NZ 144/2011 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2011 7.6.2011 13.6.2011 41
C 22416/SL 54 podpisové vzory - L.Vejačková Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2011 11.2.2011 24.3.2011 1
C 22416/SL 53 ostatní -prohl.o souhl. s návrhem usn. Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2011 8.3.2011 6
C 22416/SL 52 účetní závěrka 2009, spol.smlouva, el. Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2010 20.7.2010 26.8.2010 7
C 22416/SL 51 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2010 20.7.2010 26.8.2010 52
C 22416/SL 49 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.5.2009 16.6.2009 16.6.2009 3
C 22416/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2009 15.6.2009 48
C 22416/SL 48 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 12.5.2009 12.5.2009 3
C 22416/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2008 27.11.2008 50
C 22416/SL 46 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2008 10.6.2008 112
C 22416/SL 45 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2008 22.5.2008 15
C 22416/SL 44 zakladatelské dokumenty, notářský zápis - NZ 113/2007, SS Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2007 25.7.2007 25.7.2007 22
C 22416/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2007 12.7.2007 12.7.2007 6
C 22416/SL 41 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 12.7.2007 50
C 22416/SL 40 výroční zpráva - rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2007 23.5.2007 23.5.2007 311
C 22416/SL 39 notářský zápis - NZ 90/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2006 4.9.2006 4.9.2006 19
C 22416/SL 38 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2006 25.7.2006 25.7.2006 15
C 22416/SL 37 notářský zápis - NZ 90/2006 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2006 30.6.2006 30.6.2006 19
C 22416/SL 35 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2006 11.5.2006 11.5.2006 57
C 22416/SL 36 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze, podpisové vzory - NZ 162/2006 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2006 9.5.2006 9.5.2006 208
C 22416/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2006 25.4.2006 25.4.2006 9
C 22416/SL 31 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu - NZ 31/2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 11.8.2005 11.8.2005 69
C 22416/SL 29 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2005 13.7.2005 13.7.2005 57
C 22416/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 30.6.2005 30.6.2005 6
C 22416/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2004 28.1.2005 28.1.2005 10
C 22416/SL 28 notářský zápis, podpisové vzory - NZ 43/2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2004 7.7.2004 7.7.2004 70
C 22416/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2004 15.6.2004 15.6.2004 75
C 22416/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva - NZ 47/2003, za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2003 12.6.2003 12.6.2003 132
C 22416/SL 25 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2002 12.11.2002 12.11.2002 15
C 22416/SL 24 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2002 5.11.2002 5.11.2002 13
C 22416/SL 23 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2002 1.10.2002 1.10.2002 10
C 22416/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 22.7.2002 22.7.2002 57
C 22416/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 48/2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2002 8.7.2002 8.7.2002 37
C 22416/SL 19 účetní závěrka - za rok 2000 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2001 13.3.2001 13.3.2001 28
C 22416/SL 18 notářský zápis - NZ 33/2000 + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2000 5.5.2000 5.5.2000 63
C 22416/SL 17 účetní závěrka - za rok 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2000 14.3.2000 14.3.2000 32
C 22416/SL 16 notářský zápis - NZ 114/99 - Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 8.9.1999 8.9.1999 58
C 22416/SL 15 notářský zápis - NZ 114/99 + stanovy + VH Krajský soud v Hradci Králové 25.8.1999 8.9.1999 8.9.1999 43
C 22416/SL 13 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 27.1.1999 2.3.1999 2.3.1999 2
C 22416/SL 12 notářský zápis - NZ 628/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 9.12.1998 9.12.1998 3
C 22416/SL 11 notářský zápis - NZ 627/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 9.12.1998 9.12.1998 22
C 22416/SL 9 notářský zápis - NZ 52/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1998 8.6.1998 8.6.1998 16
C 22416/SL 10 ostatní - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1998 8.6.1998 8.6.1998 2
C 22416/SL 8 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 4.5.1998 4.5.1998 18
C 22416/SL 7 notářský zápis - NZ 88/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 2.7.1997 2.7.1997 40
C 22416/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora - rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 16.4.1997 16.4.1997 20
C 22416/SL 5 ostatní - zápis ze zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1997 12.3.1997 12.3.1997 3
C 22416/SL 4 notářský zápis - NZ 27/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.2.1997 12.3.1997 12.3.1997 16
C 22416/SL 3 notářský zápis - NZ 149/96 Krajský soud v Hradci Králové 1.11.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 2 notářský zápis - NZ 132/96 Krajský soud v Hradci Králové 7.9.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 1 notářský zápis - NZ 212/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1996 18.12.1996 18.12.1996 0
C 22416/SL 33 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce, výroční zpráva -NZ 134/2005,r.2001-30.6.2005 Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2005 168
C 22416/SL 20 notářský zápis - NZ 48/2001 - VH - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2001 34
C 22416/SL 14 notářský zápis - NZ 54/99+UZ 1998 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1999 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00012661
Jméno SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Litomyšl
Vznik první živnosti: 3.9.1992
Celkový počet živností: 49
Aktivních živností: 10

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Živnosti a provozovny SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 75, Dyje 669 02
Identifikační číslo provozovny 1011164191
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájení provozování 17.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Zahradní 256, Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny 1000735630
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 21.5.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 106, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735681
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 14.12.1995
Provozovna č. 4
Provozovna Pod hradbami 176, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000735711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 13.3.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Sokolovská 88, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735729
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a zpracování skla

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 3.9.1992
Provozovna č. 6
Provozovna J. E. Purkyně 917, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000755967
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 8.11.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 106, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735681
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 106, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735681
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Zahradní 256, Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny 1000735630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.1997
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 88, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.1998

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 106, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735681
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2001

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 106, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735681
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Zahradní 256, Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny 1000735630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 88, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Pod hradbami 176, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000735711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.2000

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2004

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2004

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.11.1992
Přerušení oprávnění 1.9.2010

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 14.12.1992
Přerušení oprávnění 1.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Zahradní 256, Hodonice 671 25
Identifikační číslo provozovny 1000735630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.4.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Pod hradbami 176, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000735711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 88, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000735729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.1998

Živnost č. 10 Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 2.5.2000
Přerušení oprávnění 1.9.2010

Živnost č. 11 Konstrukce strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 12 Provoz ubytovacích a rekreačních zařízení k přechodnému ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 13 Výroba a zpracování skla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 7.6.2005

Živnost č. 16 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Kopírování a rozmnožování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 20 Výroba skleněných vláken a výrobků z nich, a výrobků z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 22 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 7.6.2005

Živnost č. 24 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 7.6.2005

Živnost č. 25 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 7.6.2005

Živnost č. 26 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 7.6.2005

Živnost č. 27 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 1.5.2001

Živnost č. 28 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1992
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 29 Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1992
Zánik oprávnění 22.2.1996

Živnost č. 30 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 5.11.2002

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava - druh a rozsah dopravy: nákladní vnitrostátní - Česká republika, nákladní mezinárodní - státy Evropy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 26.2.1996
Konec oprávnění 28.11.2004

Živnost č. 33 Výroba a rozvod elektrického proudu v malých elektrárnách

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.1993
Zánik oprávnění 10.5.1995

Živnost č. 34 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 26.10.2001

Živnost č. 35 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 39 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 40 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 41 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2000
Zánik oprávnění 23.2.2001

Živnost č. 42 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2000
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 43 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Markéta Kopecká
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Kyncl
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Pavliš
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Semirád
Člen statutárního orgánu Jaroslaw Robert Malik
Člen statutárního orgánu Lucie Vejačková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

IČO: 00012661
Firma: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Litomyšl
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 106, Litomyšl 570 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba skleněných vláken
Výroba zámků a kování
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání
tracking image