Firma Safety Real, fond SICAV, a.s. IČO 24799751


Safety Real, fond SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Safety Real, fond SICAV, a.s. (24799751) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 213/44, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2011 a je stále aktivní. Safety Real, fond SICAV, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Safety Real, fond SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Safety Real, fond SICAV, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Safety Real, fond SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Safety Real, fond SICAV, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16888
IČO (identifikační číslo osoby) 24799751
Jméno Safety Real, fond SICAV, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.2.2011
Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, která byla uvedena v projektu rozdělen í odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 19.6.2017 a schváleném dne 24.7.2017. 1.8.2017
Společnost může vytvářet podfondy. 1.8.2017
Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČO 03056864, se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 213/44, PSČ 186 00, která byla uvedena v projektu rozdělení o dštěpením sloučením, vyhotoveném formou notářského zápisu dne 19.8.2016. 1.10.2016
Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti BOHEMIANS REAL a.s., IČO 25110543, se sídlem Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 101 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odště pením sloučením, vyhotoveném dne 19.8.2016 a schváleném dne 26.9.2016. 1.10.2016
Společnost GALLORANTE a.s., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 635, PSČ 252 41, IČ 282 17 934 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Safety Real investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00, IČ 247 99 751. Na společnost Safety Real investiční fond, a.s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti GALLORANTE a.s., a to dle projektu rozdělení. 23.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.9.2014 - 23.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 2.9.2014 - 23.12.2014
Společnost Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. přijala dne 10.9.2013 rozhodnutí následujícího obsahu: Valná hromada společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) o částku 17.00 0.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na částku 69.000.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionů korun českých) za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 170 (slovy: jedno sto sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun čes kých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu panu Martinu Bendovi, narozenému 8. 9. 1971, bytem Borač 46, okres Brno-venkov. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou for mu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem upisování je sídlo společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 284 95 349, na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upisování akcií jsou 3 (slovy: tři) týdny počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následuj ící pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůt y pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácen í emisního kurzu akcií, číslo 0002134117/5800 vedený u J & T BANKA, a.s., do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu akcií. Poukázky na akcie nebudou vydány. Finančních prostředky získané emisí akcií budou použity k investiční činnosti společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 247 99 751, se sídlem: Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00. 27.9.2013 - 17.10.2013
Jediný akcionář obch.společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. učinil dne 11.října 2011 v působnosti její valné hromady toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 o částku 50.000.000,--Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva milióny ko run českých) tedy na částku 52.000.000,--Kč (sovy: padesát dva milioónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akc ií předem určenému zájemci - společnosti ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. V Procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 500 ks (s lovy: pět set kusů) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář - Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000, IČ 28495349 - prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k upsání nových akcií s tím, že tyto budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemc em, kterým je ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. Emisní kurz upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nové akcie budou upsány ve lhůtě do 3 (slovy: tří) týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a to v sídle společnosti Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 13000, IČ 28495349, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin. Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem - společností ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180, splacen v celém rozsahu nejpozději ve lhůtě 15ti d nů od upsání nových akcií na zvláštní účet zřízený na firmu společnosti Safety Real uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 u J&T Banka, a.s. číslo účtu 0002105359/0800. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rohodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 17.10.2011 - 3.11.2011

Aktuální kontaktní údaje Safety Real, fond SICAV, a.s.

Kapitál Safety Real, fond SICAV, a.s.

zakladni jmění 34 086 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2017
zakladni jmění 34 086 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.1.2015 - 1.8.2017
zakladni jmění 69 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.2013 - 29.1.2015
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.2011 - 17.10.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.2011 - 3.11.2011

Akcie Safety Real, fond SICAV, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 34 086 1.8.2017
Akcie kusové na jméno 0 Kč 34 914 29.1.2015 - 24.11.2016
Akcie kusové na jméno 0 Kč 34 086 29.1.2015 - 1.8.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 690 17.10.2013 - 29.1.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 3.11.2011 - 17.10.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 11.2.2011 - 3.11.2011

Sídlo Safety Real, fond SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 213/44 , Praha 186 00 1.10.2016
Adresa Bořivojova 828/33 , Praha 130 00 29.1.2015 - 1.10.2016
Adresa Bořivojova 828/33 , Praha 130 00 11.2.2011 - 29.1.2015

Předmět podnikání Safety Real, fond SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 29.1.2015
výkon činnosti podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 2.9.2014 - 29.1.2015
kolektivní investování podle zákona č. 189/2004Sb. vykonané na základě povolení ČNB 11.2.2011 - 2.9.2014

vedení firmy Safety Real, fond SICAV, a.s.

Statutární orgán Safety Real, fond SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím tří pověřených zmocněnců. Pověření zmocněnci jednají vždy následujícím způsobem: Pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem B nebo pověřený zmocněnec A jedná vždy společně s pověřeným zmocněncem C. Pověřený zmocněnec B nebo C musí vždy jednat s pověřeným zmocněncem A. 17.4.2018
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Každý pověřený zmocněnec může jednat samostatně. 10.1.2018 - 17.4.2018
Společnost zastupuje statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Podepisování za společnost provádí statutární ředitel tak, že k firmě společnosti připojí pověřený zmocněnec statutárního ředitele obchodní firmu statutárního ředitele a s vůj podpis. 24.11.2016 - 10.1.2018
Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. 29.1.2015 - 24.11.2016
Za společnost jedná ve všech záležitostech člen představenstva v plném rozsahu, samostatně a bez omezení. Podepisování za společnost provádí člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí alespoň jedna z fyzických osob pověřených zastupováním právnické osoby při výkonu funkce člena představenstva obchodní firmu člena představenstva a svůj podpis, a d ále připojí své jméno a uvede způsob zastupování právnické osoby ve funkci člena představenstva (zda za právnickou osobu jedná na základě zmocnění nebo jako pověřený člen statutárního orgánu právnické osoby). 2.9.2014 - 29.1.2015
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a další člen představenstva. 11.2.2011 - 2.9.2014
místopředseda představenstva Ing. Jiří Brada 11.2.2011 - 6.2.2012
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 4.1.2012
Vznik funkce 11.2.2011
Zánik funkce 4.1.2012
Adresa: Nádražní 259 , Nelahozeves 277 51
předseda představenstva Ing. Michal Vlach 11.2.2011 - 6.2.2012
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 4.1.2012
Vznik funkce 11.2.2011
Zánik funkce 4.1.2012
Adresa: Galandauerova 2588/10 , Brno 612 00
předseda představenstva Ing. Hynek Žirovnický 6.2.2012 - 9.1.2013
Vznik členství 4.1.2012
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 4.1.2012
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: Českolipská 395/10 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Richard Harazim 11.2.2011 - 2.9.2014
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 1.7.2014
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: U Bažantnice 305 , Přezletice 250 73
místopředseda představenstva Monika Fuková 6.2.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 4.1.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 4.1.2012
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Jindřichova 2189/4 , Brno 616 00
předseda představenstva Petra Nováková 9.1.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Liliová 218/3 , Praha 110 00

Dozorčí rada Safety Real, fond SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Monika Fuková 11.2.2011 - 6.2.2012
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 4.1.2012
Adresa: Jindřichova 2189/4 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Klára Matuszková 11.2.2011 - 15.6.2014
Vznik členství 11.2.2011
Vznik funkce 11.2.2011
Adresa: Dunajská 201/1 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Taťána Drhlíková 11.2.2011 - 2.9.2014
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 8.8.2014
Zánik funkce 8.8.2014
Adresa: Nádražní 259 , Nelahozeves 277 51
člen dozorčí rady Jaroslav Havlíček 6.2.2012 - 29.1.2015
Vznik členství 4.1.2012
Zánik členství 23.1.2015
Zánik funkce 23.1.2015
Adresa: Urbánkova 3371/69 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Klára Vlachová 15.6.2014 - 29.1.2015
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 23.1.2015
Vznik funkce 11.2.2011
Zánik funkce 23.1.2015
Adresa: Podolská 1488/8 , Praha 147 00

Sbírka Listin Safety Real, fond SICAV, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16888/SL 25 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 38
B 16888/SL 24 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 23.1.2015 27.1.2015 11.2.2015 5
B 16888/SL 23 ostatní zápis ze SR Městský soud v Praze 23.1.2015 27.1.2015 11.2.2015 2
B 16888/SL 22 notářský zápis [NZ 31/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2015 27.1.2015 11.2.2015 24
B 16888/SL 21 notářský zápis [NZ 4575/2014-projekt rozdělení] Městský soud v Praze 11.11.2014 18.11.2014 7.1.2015 23
B 16888/SL 20 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 18.11.2014 7.1.2015 7
B 16888/SL 19 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 38
B 16888/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 734/2014 Městský soud v Praze 8.8.2014 13.8.2014 1.10.2014 35
B 16888/SL 17 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 18.9.2014 38
B 16888/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.10.2013 7.1.2014 15.1.2014 23
B 16888/SL 14 notářský zápis NZ 236/2013 Městský soud v Praze 10.9.2013 16.9.2013 30.9.2013 18
B 16888/SL 13 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 40
B 16888/SL 12 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 17.12.2012 4.1.2013 4.2.2013 5
B 16888/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.5.2012 23.5.2012 37
B 16888/SL 9 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 4.1.2012 16.2.2012 6
B 16888/SL 10 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 4.1.2012 16.2.2012 2
B 16888/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2011 7.11.2011 23
B 16888/SL 7 ostatní smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 21.10.2011 7.11.2011 7
B 16888/SL 6 notářský zápis NZ 833/2011 Městský soud v Praze 11.10.2011 7.11.2011 16
B 16888/SL 5 ostatní statut Městský soud v Praze 5.11.2010 18.1.2011 14.2.2011 30
B 16888/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 156/2010 Městský soud v Praze 1.4.2010 18.1.2011 14.2.2011 29
B 16888/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.1.2011 18.1.2011 14.2.2011 2
B 16888/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.1.2011 18.1.2011 14.2.2011 2
B 16888/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.1.2011 18.1.2011 14.2.2011 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 24799751
Firma: Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 11.2.2011

Sídlo Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Křižíkova 213/44, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image