Hlavní navigace

FIRMA s. n. o. p. cz a.s. IČO: 63998203

s. n. o. p. cz a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

s. n. o. p. cz a.s. (63998203) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Stanislava Maliny 452, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 1995 a je stále aktivní. s. n. o. p. cz a.s. má tři živnosti.

Jako zdroj dat o s. n. o. p. cz a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro s. n. o. p. cz a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 8. 9. 1995
Spisová značka: B 760
IČO (identifikační číslo osoby): 63998203
Jméno: FSD Písek a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.9.1995
Zapsána dne: 8.9.1995
Akcie společnosti FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A., založené a existující dle francouzského práva, se sídlem Brioude (43100), avenue d´Auvergne, Francie, reg. č. 381 904 382 RCS Le-Puy-en-Velay (dále jen FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A.), ve společnosti s.n.o.p. cz a.s. jsou zastaveny ve prospěch BNP PARIBAS, společnosti založené a existující podle francouzského práva, se sídlem 16 boulevard des Italiens 75009 Paříž, Francie, reg. č. 662 042 449 RCS Paříž (dále jen BNP PARIBAS), na základě smlouvy o zřízení zástavn ího práva k akciím ze dne 27. května 2019 uzavřené mezi FINANCIERE SNOP-DUNOIS S.A., jako zástavcem, a BNP PARIBAS, jako zástavním věřitelem. 10.7.2019
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 12. 3. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta miliony korun českých), z původní výše 545,000.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun če ských) na částku 845,000.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 300 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má jediného akcionáře, Akcionář tímto vylučuje přednostní právo na upisování akcií postupem dle § 204a obchodního zákoníku. Akcionář rozhoduje, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Akcionář (výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská republika). Všechny akcie budou upsány Akcionářem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Voršilská 10 ve lhůtě tří týdnů. Akcionář rozhoduje, že prvním dnem lhůty j e den 25. března 2009, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo Společnosti tím, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 24. března 2009. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Akcionáři, res p. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 15. dubna 2009. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Akcionáři oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elek tronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomuto účelu zřízený číslo 04160/00078012627 rib 50, vedený u banky Société Générale, 3 promenade J ean Rostand, BP 51, 95005 Bobigny CEDEX. 19.3.2009 - 30.4.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 10. 12. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), z původní výše 395,000.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů kor un českých) na částku 545,000.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 150 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská republ ika, zaspaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Voršilská 10 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. j eho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 13. 12. 2007, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby ná vrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 12. 12. 2007. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 13. 12. 2007. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát mil ionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 7. 12. 2007, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 150,000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. (dekret KAČR č. 158), jednající auditorem Pavlem Škraňkou (osvědčení KAČR č. 2025) ze dne 3. 12. 2007 je v účetnictví Společnosti ke dni 31. 10. 2007 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 630,611 .742,46 Kč, z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 150,000.000,- Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, bude splacena částečně, a to v rozsah u uvedeném shora. 12.12.2007 - 20.12.2007
Usnesením zastupitelstva města Písek byla k 30.5.2007 přejmenována ulice Dobešice na Stanislava Maliny. 15.8.2007
Rozhodnutí akcionáře ze dne 30.5.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti : Jediný akcionář společnosti zvyšuje z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě milonů korun českých), z původní výše 195,000.000,- Kč ( slovy: sto devadesát pět mili onů korun českých) na částku 395,000.000,- Kč ( tři sta devadesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 200 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ( dále jen ,, Zájemce " ), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnosti FINANCIERE SNOP - DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d´Auvergne, 431 00 Brioude, Fra ncouzská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Petrská 12 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře příi výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 5.6.2006, přičemž Akcinář pověřuje představenstvo tím, aby návr h na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 2.6.2006. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 5.6.2006. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu:barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společnost, a to ve výši 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě mi lionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 25.5.2006, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 200,000.000,- Kč ( slovy: dvě stě milionů korun českých ). Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. ( dekret KAČR č. 158), jednající auditorkou Ing. Janou Švenkovou ( osvědčení KAČR č. 1216) ze dne 11.5.2006 je v účetnictví Společnosti ke dni 11.5.2006 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 692,567.348,- Kč, z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 200,000.000,-Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kt erou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za společností bude splacena částečně, a to v roz sahu uvedeného shora. 7.6.2006 - 3.7.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 130,000.000,-Kč (slovy: sto třicet milionů korun českých), z původní výše 65,000.000,-Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) na částku 195,000.000,-Kč (slovy: sto devadesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 130 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS, akciová společnost s představenstvem, se sídlem Avenue d'Auvergne, 431 00 Brioude, Francouzská re publika, zapsaná v Obchodním rejstříku v Le Puy En Velay pod číslem B 381 904 382. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. na adrese Praha 1, Petrská 12 ve lhůtě tří týdnů. Vzhledem ke skutečnosti, že Zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce, je úkonu, tedy rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, přítomen, oznamuje se Zájemci, že prvním dnem lhůty je den 20.5.2005, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby náv rh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 19.5.2005. Návrh smlouvy o upsání bude Zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 20.5.2005. V případě, že by došl o z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: barthelemy@akvk.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemci za společností, a to část ve výši 130,000.000,-Kč (slovy: sto tři cet milionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu sni splatná a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, vznikla na základě Dohody dle § 570 a násl. občanského zákoníku uz avřené dne 2. 5. 2005, na jejímž základě dosahuje ke dni uzavření Dohody pohledávka Zájemce za Společností částky 136,022.828,72 Kč. Dle vyjádření auditora MAZARS AUDIT s.r.o. (dekret KAČR č. 158), jednající auditorkou Ing. Janou Švenkovou (osvědčení KAČR č. 1216) ze dne 31.3.2005 je v účetnictví Společnosti ke dni 31.3.2005 veden závazek Společnosti vůči Zájemci v celkové výši 5 21,698.722,-Kč z čehož na započtení dle tohoto rozhodnutí bude použita částka 130.000.000,-Kč. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kt erou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. 22.6.2005 - 8.7.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.11.1999 o zvýšení základního jmění společnost: - Základní jmění společnosti se zvyšuje o 64,000.000,-Kč, slovy šedesátčtyři milióny korun českých. - Nepřipouští se upisování akcií nad částku zvýšeného základního jmění společnosti. - Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a to 64 000 ks (slovy šedesátčtyřitisíce) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých. - Emisní kurz jedné akcie je roven jmenovité hodnotě akcie, emisní ážio se nestanovuje. - Akcie jsou neobchodovatelné. - Emisní kurz bude splacen vkladem části pohledávek v jejich nominální hodnotě, které drží společnost FINANCIERE SNOP-DUNOIS vůči obchodní společnosti FSD Písek a.s. se sídlem Písek, Sedláčkova 6, a to a) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 6.12.1995 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 5,820.999,98 Kč b) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 28.12.1995 (výpis z účtu č. 7565790267/0100 u Komerční banky a.s.) ve výši 3,228.780,- Kč c) pohledávka z titulu splacení části platby za dlužníka při koupičásti podniku dne 12.3.1996 ve výši 23,859.203,-Kč d) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 12.6.1996 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 7,985.000,-Kč e) Pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 3.7.1996 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 13,292.500,-Kč f) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 3.1.1997 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 7,738.500,-Kč g) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 5.3.1997 (výpis z účtu č. 7565790267/0100 u Komerční banky a.s.) ve výši 2,032.800,-Kč h) pohledávka z titulu poskytnuté půjčky peněz v hotovosti dne 30.7.1997 (výpis z účtu č. 25802800 u Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) ve výši 32.937,02 (Celkem půjčeno dne 30.7.1997 1,497.750 FRF, nesplacená část pohledávky ke dni 22.11.1999 je 375.606,-Kč, vkládaná část pohledávky je 32.937,02 Kč) Celková výše pohledávek 64,000.000,-Kč 13.12.1999 - 21.12.1999
Vložka 3387 oddíl B obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze se pro změnu sídla společnosti ,kterým je nyní Písek,Sedláčkova 6 u z a v í r á . Nadále je místně příslušný k řízení pro tuto právnickou osobu Krajský soud České Budějovice. 12.8.1997
Shora uvedená obchodní společnost byla usnesením Obchodního soudu pro Prahu l ze dne 8.9.l995 č.j. Firm 43926/95, Rg B 3387/l-24 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u zmíněného obvodního soudu. Po změně sídla z Prahy do Písku došlo dne ll.2.l997 k zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. Rg B 76O. 11.2.1997

Kapitál s. n. o. p. cz a.s.

Základní kapitál 845 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2009
Základní kapitál 545 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2007  - 30.4.2009
Základní kapitál 395 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.7.2006  - 20.12.2007
Základní kapitál 195 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.2005  - 3.7.2006
Základní kapitál 65 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1999  - 8.7.2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.1995  - 21.12.1999

Akcie s. n. o. p. cz a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 845 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 545 20.12.2007  - 30.4.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 395 3.7.2006  - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 195 8.7.2005  - 3.7.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 19.3.2004  - 8.7.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 000 21.12.1999  - 19.3.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 8.9.1995  - 21.12.1999

Sídlo s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Stanislava Maliny 452, Písek 39701, Česká republika 8.12.2016
Adresa: Dobešice 452, Písek 39701, Česká republika 1.9.2000 - 15.8.2007
Adresa: Sedláčkova 6, Písek 39712, Česká republika 4.4.1996 - 1.9.2000
Adresa: Trojanova 5/1993, Praha 2 12000, Česká republika 8.9.1995 - 4.4.1996

Předmět podnikání s. n. o. p. cz a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to ve všech oborech činnosti náležejících do živnosti volné, s výjimkou oboru "Výroba, obchod a služby jinde nezařazené" 23.12.2021
Zámečnictví, nástrojářství 9.3.2009
Obráběčství 9.3.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.3.2009 - 23.12.2021
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/91 Sb., a jeho příl. 8.9.1995 - 9.3.2009
Výroba nástrojů. 8.9.1995 - 9.3.2009
Kovoobrábění. 8.9.1995 - 9.3.2009
Stavba strojů s mechanickým pohonem. 8.9.1995 - 9.3.2009

Vedení firmy s. n. o. p. cz a.s.

Statutární orgán s. n. o. p. cz a.s.

člen správní rady Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 23.12.2021
Adresa Boulevard Jean Mermoz 22 , 92200 Neuilly-sur-Seine
předseda správní rady Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 31.10.2014 do 23.12.2021
Adresa Boulevard du Commandant Charcot 45 , 92200 Neuilly-sur-Seine
statutární ředitel Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 31.10.2014 do 1.1.2021
Adresa Boulevard du Commandant Charcot 45 , 92200 Neuilly-sur-Seine
člen představenstva Petr Pechek
Ve funkci od 16.10.2012 do 31.10.2014
Adresa Kollárova 1574, 39701 Písek
člen představenstva Enrique Cerdan Orcoyen
Ve funkci od 16.10.2012 do 31.10.2014
Adresa Igualada-barcelona C/Osona 1, 8700 Barcelona
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 16.10.2012 do 31.10.2014
Adresa , 93250 Villemomble, 29 rue Rene et Pierre Charton
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 27.5.2008 do 16.10.2012
Adresa , 93250 Villemomble, 29 rue Rene et Pierre Charton
člen představenstva Herve Daenens
Ve funkci od 27.5.2008 do 16.10.2012
Adresa , 60128 Plailly, Sente Du Russet 4
člen představenstva Petr Pechek
Ve funkci od 3.6.2008 do 16.10.2012
Adresa Kollárova 1574, 39701 Písek
člen představenstva Petr Pechek
Ve funkci od 9.4.2004 do 3.6.2008
Adresa Kollárova 1574, 39701 Písek
člen představenstva Marc Arie Andries Francois
Ve funkci od 13.8.1999 do 27.5.2008
Adresa , 2 rue Léon Bernard 92220 Bagneux
předseda představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 13.8.1999 do 27.5.2008
Adresa , 29 rue Rene Et Pierre Charton, 93250 Villemomble
člen představenstva Gilles Daniel Jean Lepage
Ve funkci od 18.7.2001 do 9.4.2004
Adresa , Lotissement Les Églantiers, Rue Des Combes Favre, 1250 Jasseron
člen představenstva Hervé Armand Daenens
Ve funkci od 13.8.1999 do 18.7.2001
Adresa , Muille-Villette (Somme) 108 rue de Paris
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 13.8.1999
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 8.9.1995 do 24.2.1998
Adresa 36, Turkovice
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard
Ve funkci od 4.4.1996 do 24.2.1998
Adresa , Turkovice 36
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire
Ve funkci od 4.4.1996 do 24.2.1998
Adresa , Turkovice 36
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire
Ve funkci od 4.4.1996 do 24.2.1998
Adresa , Turkovice 36
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Předseda představenstva Michel Paul Marcel Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
První místopředseda představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Druhý místopředseda představenstva Bernard Rene Emile Allard
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Člen představenstva Michel Henri Yves Pinaire
Ve funkci od 24.2.1998 do 24.2.1998
Adresa Semice 150, 39701 Semice
Člen představenstva Sylvie Angele Gabrielle Pinaire
Ve funkci od 8.9.1995 do 4.4.1996
Adresa 36, Turkovice
Člen představenstva Michel Paul Marcel Pinaire
Ve funkci od 8.9.1995 do 4.4.1996
Adresa 36, Turkovice
Člen představenstva Bernard Rene Emile Allard
Ve funkci od 8.9.1995 do 4.4.1996
Adresa 36, Turkovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

IČO (identifikační číslo): 63998203
Jméno: s. n. o. p. cz a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 8. 9. 1995
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Živnosti s. n. o. p. cz a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 9. 1995

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Stavba strojů s mechanickým pohonem
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č. 455/1991 Sb.,a jeho příloh
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 9. 1995

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 9. 1995

Statutární orgán s. n. o. p. cz a.s.

Člen statutárního orgánu: Petr Pechek
Člen statutárního orgánu: Michel Henri Yves Pinaire
Člen statutárního orgánu: Enrique Cerdan Orcoyen

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje s. n. o. p. cz a.s.

IČO: 63998203
Firma: s. n. o. p. cz a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Písek
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 8. 9. 1995

Sídlo s. n. o. p. cz a.s.

Sídlo: Stanislava Maliny 452, Písek 39701

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod