Firma Rybníková a.s. IČO 60733276


Rybníková a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rybníková a.s. (60733276) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ostružinová 3175/36, Praha 106 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 1995 a je stále aktivní. Rybníková a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Rybníková a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rybníková a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Rybníková a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Rybníková a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rybníková a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5268
IČO (identifikační číslo osoby) 60733276
Jméno Rybníková a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.1.1995
V důsledku realizace rozdělení společnosti WASTECH a.s., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 607 33 276, formou odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi (a) Dubenecká a.s., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 0 0 Praha 10, IČ: 074 76 728 a (b) Ostružinová s.r.o., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 074 76 744, přešly na nástupnické společnosti odštěpované části jmění rozdělované společnosti WASTECH a.s., specifikované v projektu rozděl ení ze dne 26.10.2018 a dle stejného projektu rozdělení došlo také k povinnému snížení základního kapitálu společnosti WASTECH a.s. Rozhodným dnem přeměny je 1.11.2018. 27.11.2018
V důsledku realizace rozdělení společnosti WASTECH a.s., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 607 33 276, formou odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi (a) Dubenecká a.s., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 0 0 Praha 10, IČ: 074 76 728 a (b) Ostružinová s.r.o., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 074 76 744, přešly na nástupnické společnosti odštěpované části jmění rozdělované společnosti WASTECH a.s., specifikované v projektu rozděl ení ze dne 26.10.2018 a dle stejného projektu rozdělení došlo také k povinnému snížení základního kapitálu společnosti WASTECH a.s. 27.11.2018 - 27.11.2018
Dne 17.7.2018 uzavřela společnost 1. rybářská spol. s r.o., se sídlem Ostružinová 3175/36, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 051 19 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 258626, jakožto kupující, a společnost WASTECH a.s., se sídlem Praha 10, Ostružinová 36/3175, PSČ 106 00, IČ: 607 33 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce č. 5268, jakožto prodávající, smlouvu o koupi závodu ve smyslu ust. § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětem této smlouvy je úplatný převod závodu prodávajícího - hmotné a nehmotné složky podnikání související s provozováním školicího střediska Brtnice v katastrálním území Brtnice a v katastrálním úz emí Rychlov u Kněžic, který společnost WASTECH a.s. vytvořila, a který z její vůle slouží k provozování její činnosti, a to k provozu školicího střediska Brtnice, ve prospěch kupujícího. Smlouvou o koupi závodu přešla na kupujícího všechna práva a povinno sti, pohledávky a závazky, movité věci a smluvní vztahy, na které se prodej výslovně vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů. 18.7.2018
Počet členů správní rady: 1 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
1) Jediný akcionář Ing. Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960, bytem Praha 1 - Staré Město, U Milosrdných 850/8, PSČ 110 00 (dále též jen „jediný akcionář“), rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti WASTECH a.s. (dále též jen &#8222 ;Společnost“) z jeho současné výše 70.000.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých) na novou výši 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých), tj. o částku 30.000.000,-- Kč (slovy třicet milionů korun českých), a to bez připušt ění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním 30 (slovy třiceti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 2. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 3. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude činit 1.750.000,-- Kč (slovy jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) za jednu akci, tedy s emisním ážiem ve výši 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun) na jednu akcii. Emisní kurs bude splácen p ouze peněžitým vkladem s možností započtení. Všech 30 (slovy třicet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez veřejné nabídky, přičemž nebudou upisovány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, (neboť tento Jediný akcionář tímto prohlašuje, že se svéh o přednostního práva výslovně vzdává), ale budou upsány postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. Ing. Lubomír Umanec, nar. 14.5.1960, bytem Praha 1 - Staré Město, U Milosrdných 850/8, PSČ 110 00, který upíše těchto 30 (slovy třicet) kusů nově upisovaných akcií ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi Jediným akcionářem a Společností. 4. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 5. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 2) Jediný akcionář tímto rozhodl o možnosti započtení části své peněžité pohledávky za Společností, a to konkrétně ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kur su ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), a to takto: - připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti, kterou má Jediný akcionář ve výši 83.000.000,- Kč, a to konkrétně započtení v části 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu Jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu 30 (slovy třiceti) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun čes kých), která je ve výši 52.500.000,-- Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) 3) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.11.2013 - 5.12.2013
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Wastech a.s. učinila dne 1.10.2007 rozhodnutí, o němž byl učiněn notářský zápis NZ 667/2007, N 739/2007 sepsaný JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze a s notářskou kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 69.000.000,-Kč (slovy šedesát devět milionů korun českých), t.j. ze současné výše 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na novou výši 70.000.000,--Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých), u psáním nových akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku a s tím, že: a) Důvod zvýšení základního kapitálu: důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění finančních zdrojů pro její podnikání. b) Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu se provádí postupem podle § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, a sice úpisem 69 (slovy šedesáti devíti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě , každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), které nebudou kótované, jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,--Kč (slovy jeden milion korun českých), a jeji chž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. ----------- Nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty předem určenému zájemci, panu Petru Stalzerovi, r.č. 620114/1364, s bydlištěm Praha 4, Podolí, Levá 375/5, PSČ 140 00, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě ve řejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: jediný zájemce upíše všech 69 (slovy šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listin né podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých), které nebudou kótované, jejichž emisní kurz se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých ). To znamená, že emisní kurz všech těchto 69 kusů upisovaných nových akcií bude představovat částku 69.000.000,-Kč (slovy šedesát devět milionů korun českých). Všech těchto 69 (slovy šedesát devět) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v lis tinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), bude upsáno uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi společností a jediným zájemcem v sídle společnosti, a to do dvou měsíců ode dne zápisu usnesení této mimořádné valn é hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude tomuto jedinému zájemci oznámen vyvěšením oznámení představenstva v sídle společnosti a předložením návrhu smlouvy o úpisu. K přijetí návrhu smlouvy o ú pisu musí být jedinému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14ti (slovy čtrnácti) dnů od doručení návrhu. ?Mimořádná Valná hromada společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného zájemce vůči společnosti, kterou jediný zájemce nabyl postoupením pohledávky Smlouvou o jejím postoupení ze dne 3.9.2007 od společnosti ?GOZER? Betreuung und Acq uisition von Neukunden und Kundenstrukturen GmbH se sídlem Kübeckgasse 18/14, 1030 Vídeň Rakousko, a to pohledávky na splacení části jistiny ve výši 70.000.000,- Kč z úvěru poskytnutého společnosti na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené s účinn ostí k 20. lednu 2004, ve znění jejích dodatků, a to v její části ve výši 69.000.000,--Kč proti pohledávce společnosti vůči tomuto jedinému zájemci na splacení emisního kurzu nových akcií jež budou vydány na zvýšení základního kapitálu v rozsahu 69.000.00 0,-Kč, přičemž po započtení obou pohledávek bude zbývající část peněžité pohledávky jediného zájemce za společností činit 1.000.000,-Kč, a dále mimořádná valná hromada schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o zapo čtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a jediným zájemcem na straně druhé v písemné formě nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti s tím, že návrh na zápis nové výše základního kapitálu bude podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit jedinému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše všech 69 (slovy šedesát devět) nových akcií společnosti. K přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být jedinému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy čtrnáct) dnů od doručení návrhu. 5.10.2007 - 6.11.2007
Obchodní společnost WASTECH a.s. se sídlem v Praze 10, Pomněnková 49, PSČ 106 00, IČO 60 73 32 76 se v y m a z á v á z oddílu B, vložky 1483 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 29.12.1998 - 19.11.2013
Obchodní společnost WASTECH a.s. se sídlem Praha 10, Pomněnková 49, PSČ 106 00, IČ 60733276 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 5268. 17.3.1998 - 19.11.2013
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 19.11.1997. 16.1.1998 - 6.3.2002
Jediný akcionář: Vodní zdroje Holešov, a.s. Holešov, Tovární 1423, IČO 46 90 00 21 27.2.1997 - 16.1.1998
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12.12.1996. 27.2.1997 - 19.11.2013
Základní jmění: splaceno 25.10.1996 - 19.11.2013

Aktuální kontaktní údaje Rybníková a.s.

Kapitál Rybníková a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2018
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2013 - 27.11.2018
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2007 - 5.12.2013
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.1.1995 - 6.11.2007

Akcie Rybníková a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 27.11.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.9.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 99 4.9.2016 - 27.11.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 99 5.12.2013 - 4.9.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 69 6.12.2010 - 5.12.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 6.12.2010 - 4.9.2016
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 69 6.11.2007 - 6.12.2010
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 27.2.1997 - 6.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 3.1.1995 - 27.2.1997

Sídlo Rybníková a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ostružinová 3175/36 , Praha 106 00 18.7.2018
Adresa Ostružinová 3175/36 , Praha 106 00 9.4.2004 - 18.7.2018
Adresa Ostružinová 3175/36 , Praha 106 00 5.6.2001 - 9.4.2004
Adresa Pomněnková 2464/49 , Praha 106 00 16.1.1998 - 5.6.2001
Adresa Tovární 1423 7, 769 01 Holešov Česká republika
3.1.1995 - 16.1.1998

Předmět podnikání Rybníková a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 3.7.2014
silniční a motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahujícíc 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířad nebo věcí 3.7.2014
výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 6.12.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.9.2008
geologické práce 11.9.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 8.11.2005 - 11.9.2008
geologické práce v oblasti hydrogeologie, sanační geologie 8.11.2005 - 3.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 10.8.2005 - 11.9.2008
přípravné práce pro stavby 10.8.2005 - 11.9.2008
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení 50 kg na jeden kus balení 10.8.2005 - 11.9.2008
ubytovací služby 10.8.2005 - 11.9.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 10.8.2005 - 11.9.2008
výroba a zpracování paliv a maziv 10.8.2005 - 6.12.2013
silniční a motorová doprava nákladní 10.8.2005 - 3.7.2014
zemědělská výroba : a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické použití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jinéh o právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. c) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní. 10.8.2005 - 3.7.2014
zemědělská výroba - chov ryb 2.3.2004 - 3.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 4.3.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 4.3.2003
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava 4.3.2003 - 11.9.2008
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 4.3.2003 - 11.9.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 4.3.2003 - 11.9.2008
geologické práce 5.6.2001 - 8.11.2005
činnost prováděná hornickým způsobem 5.6.2001 - 3.7.2014
projektování činnosti prováděné hornickým způsobem 5.6.2001 - 3.7.2014
projektování a vyhodnocování geologických prací včetně jejich provádění s výjimkou činností prováděných hornickým způsobem 27.2.1997 - 5.6.2001
obchodní činnost-nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.1997 - 11.9.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.3.1996
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací 4.3.1996 - 27.2.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1996 - 27.2.1997
posuzování vlivů na životní prostředí 4.3.1996 - 11.9.2008
podnikání v oblasti nakládání s odpady 3.1.1995 - 4.3.1996
poradensko-posudková činnost v oblasti nakládání s odpady 3.1.1995 - 11.9.2008
zprostředkovatelská činnost 3.1.1995 - 11.9.2008

vedení firmy Rybníková a.s.

Statutární orgán Rybníková a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 3.7.2014
Jednání za společnost: Za společnost je oprávněn jednat navenek kterýkoli člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému,otištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu firmy společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva. 6.3.2002 - 3.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva, nebo jiná představenstvem zmocněná osoba. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně každý člen představenstva, nebo jiná představenstvem zmocněná osoba. 3.1.1995 - 6.3.2002
statutářní ředitel Barbora Klimšová 24.11.2018
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: U Vojanky 734/33 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Hanák 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Nivy 1528 , Otrokovice 765 02
místopředseda představenstva Marek Fojtů 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Dolní Jasenka 767 , Vsetín 755 01
člen představenstva RNDr. Aleš Cahlík 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Jiráskova 1817 , Vsetín 755 01
člen představenstva RNDr. Jiří Čihař 4.3.1996 - 25.10.1996
Adresa: 251 66 Senohraby u Prahy 51 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Marcel Pejzl 4.3.1996 - 25.10.1996
Adresa: Trachtova 1129/1 , Praha 158 00
předseda představenstva Viktor Korejs 4.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Americká 703/2 , Praha 120 00
místopředseda představenstva RNDr. Jiří Čihař 25.10.1996 - 27.2.1997
Adresa: 51 , 251 66 Senohraby u Prahy Česká republika
členka představenstva Ing. Yvona Jonášová 25.10.1996 - 23.8.2000
Adresa: Alšova 1647/1 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva RNDr. Jiří Čihař 27.2.1997 - 23.8.2000
Adresa: 51 , 251 66 Senohraby u Prahy Česká republika
předseda představenstva Viktor Korejs 27.2.1997 - 6.3.2002
Vznik členství 12.12.1996
Zánik členství 28.6.2001
Vznik funkce 12.12.1996
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Americká 703/2 , Praha 120 00
místopředseda představenstva RNDr. Pavel Wurst 23.8.2000 - 6.3.2002
Vznik členství 28.6.1999
Zánik členství 28.6.2001
Vznik funkce 28.6.1999
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Ortenova 76 , Kutná Hora 284 01
členka představenstva Ing. Yvona Jonášová 23.8.2000 - 6.3.2002
Adresa: Kmochova 825/1 , Praha 150 00
předseda Img. Lubomír Umanec 6.3.2002 - 6.3.2002
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: Na krčské stráni 1436/34 , Praha 140 00
člen RNDr. Katuše Kubíková 6.3.2002 - 29.9.2004
Vznik členství 18.9.2001
Adresa: Křib 1809 , Česká Třebová 560 02
místopředseda Ing. Yvona Jonášová 6.3.2002 - 10.8.2005
Vznik členství 28.6.1999
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: Kmochova 825/1 , Praha 150 00
předseda Ing. Lubomír Umanec 6.3.2002 - 5.10.2009
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: Na krčské stráni 1436/34 , Praha 140 00
člen RNDr. Katuše Kubíková 29.9.2004 - 10.4.2013
Vznik členství 18.9.2001
Adresa: T. G. Masaryka 173 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda Ing. Yvona Jonášová 10.8.2005 - 10.4.2013
Vznik členství 28.6.1999
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: U Židovského hřbitova 1713 , Beroun 266 01
člen představenstva Radek Tonner 10.4.2013 - 16.7.2013
Vznik členství 18.3.2013
Adresa: Na zbořenci 276/14 , Praha 120 00
předseda Ing. Lubomír Umanec 5.10.2009 - 14.12.2013
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: U milosrdných 850/8 , Praha 110 00
místopředseda Katuše Kubíková 10.4.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 18.3.2013
Adresa: T. G. Masaryka 173 , Ústí nad Orlicí 562 01
člen představenstva Radek Tonner 16.7.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 18.3.2013
Adresa: Boloňská 305/8 , Praha 109 00
předseda Ing. Lubomír Umanec 14.12.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: U milosrdných 850/8 , Praha 110 00
statutářní ředitel Barbora Klimšová 3.7.2014 - 24.11.2018
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: 30. dubna 2938/3 , Ostrava 702 00

Dozorčí rada Rybníková a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Milan Půček 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Štěpánská 1888 , Vsetín 755 01
místopředsedkyně Ing. Bronislava Výpustová 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Střelnice 1591 , Holešov 769 01
člen Ing. Jan Neiser 3.1.1995 - 4.3.1996
Adresa: Ondříčkova 1939/26 , Opava 746 01
člen Ing. Jiří Jílek 4.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Květnového vítězství 1741/4 , Praha 149 00
předseda JUDr. Jaroslav Kubica 4.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Za Cukrovarem 213 , Holešov 769 01
místopředseda Ing. Miloň Polešák 4.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Oblá 459/79 , Brno 634 00
člen Karel Štika 4.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Široká 25/6 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Miloň Polešák 27.2.1997 - 25.3.1997
Adresa: Oblá 459/79 , Brno 634 00
předseda JUDr. Jaroslav Kubica 27.2.1997 - 6.3.2002
Vznik členství 12.12.1996
Zánik členství 28.6.2001
Vznik funkce 12.12.1996
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Za Cukrovarem 213 , Holešov 769 01
člen Karel Štika 27.2.1997 - 6.3.2002
Adresa: Široká 25/6 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Miloň Polešák 25.3.1997 - 6.3.2002
Vznik členství 12.12.1996
Zánik členství 28.6.2001
Vznik funkce 12.12.1996
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Sabinova 2515/4 , Brno 616 00
předseda Karel Štika 6.3.2002 - 29.9.2004
Vznik členství 12.12.1996
Zánik členství 21.6.2004
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 21.6.2004
Adresa: Široká 25/6 , Praha 110 00
člen Martin Urban 6.3.2002 - 13.6.2007
Vznik členství 18.9.2001
Zánik členství 22.12.2006
Adresa: Dr.Beneše 255 , 250 01 Brandýs nad Labem,Stará Boleslav Česká republika
předseda Ing. Jana Krygelová 29.9.2004 - 5.10.2009
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 22.12.2006
Vznik funkce 22.6.2004
Zánik funkce 22.12.2006
Adresa: 187 , Ptice 252 18
člen dozorčí rady Ing. Regina Židlíková 13.6.2007 - 5.10.2009
Vznik funkce 22.12.2006
Zánik funkce 9.9.2009
Adresa: Havlíčkova 447 , Čerčany 257 22
předseda dozorčí rady Ing. Jana Krygelová 5.10.2009 - 5.10.2009
Vznik členství 22.12.2006
Zánik členství 9.9.2009
Vznik funkce 22.12.2006
Zánik funkce 9.9.2009
Adresa: 187 , Ptice 252 18
předseda dozorčí rady Mgr. Radek Tonner 5.10.2009 - 10.4.2013
Vznik členství 9.9.2009
Zánik členství 18.3.2013
Vznik funkce 9.9.2009
Zánik funkce 18.3.2013
Adresa: Na zbořenci 276/14 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Jakub Meloun 5.10.2009 - 10.4.2013
Vznik členství 9.9.2009
Adresa: Buková 111 , Šimonovice 463 12
místopředseda Ing. Vlastimil Subera 6.3.2002 - 3.7.2014
Vznik členství 18.9.2001
Vznik funkce 19.9.2001
Adresa: Pražského 629/29 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Jakub Meloun 10.4.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 9.9.2009
Vznik funkce 18.3.2013
Adresa: Buková 111 , Šimonovice 463 12
člen dozorčí rady Miloš Šivara 10.4.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 18.3.2013
Adresa: Brodská 96 , Příbram 261 01

Prokura Rybníková a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloš Šivara 3.7.2014 - 27.11.2018
Adresa: Brodská 96 , Příbram 261 01

Sbírka Listin Rybníková a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5268/SL 71 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 1.6.2015 29.1.2016 3.2.2016 1
B 5268/SL 70 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 22.6.2015 39
B 5268/SL 69 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2015 11.6.2015 22.6.2015 1
B 5268/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 12.9.2014 36
B 5268/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2014 Městský soud v Praze 16.6.2014 30.6.2014 18.7.2014 9
B 5268/SL 66 notářský zápis NZ 915/2013 Městský soud v Praze 14.11.2013 28.11.2013 12.12.2013 10
B 5268/SL 65 notářský zápis NZ 915/2013 Městský soud v Praze 14.11.2013 14.11.2013 25.11.2013 11
B 5268/SL 64 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.8.2013 13.9.2013 35
B 5268/SL 63 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 26.6.2013 21.8.2013 10.9.2013 1
B 5268/SL 62 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 18.3.2013 4.4.2013 15.4.2013 1
B 5268/SL 61 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 29.6.2012 29.8.2012 19.9.2012 1
B 5268/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 5.9.2012 38
B 5268/SL 59 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 30.6.2011 21.11.2011 22.11.2011 1
B 5268/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 38
B 5268/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2010 16.12.2010 23
B 5268/SL 56 notářský zápis NZ 1033/2010 Městský soud v Praze 25.11.2010 6.12.2010 7
B 5268/SL 55 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 24.6.2010 6.10.2010 6.10.2010 1
B 5268/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.10.2010 5.10.2010 22
B 5268/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.10.2010 5.10.2010 23
B 5268/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.3.2010 12.5.2010 24
B 5268/SL 51 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.3.2010 12.5.2010 1
B 5268/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.2.2010 12.5.2010 3
B 5268/SL 49 notářský zápis NZ 246/2010 Městský soud v Praze 18.3.2010 12.5.2010 14
B 5268/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.10.2009 19
B 5268/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.9.2009 12.9.2009 20
B 5268/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2008 13.10.2008 24
B 5268/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.11.2007 13.10.2008 24
B 5268/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 2.10.2008 18
B 5268/SL 43 notářský zápis NZ 667/2007 Městský soud v Praze 1.10.2007 8.10.2007 19
B 5268/SL 42 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 22.12.2006 21.6.2007 22
B 5268/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.12.2006 21.6.2007 24
B 5268/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2005 21.6.2007 26
B 5268/SL 39 podpisové vzory +čest.prohláš. Městský soud v Praze 23.5.2007 21.6.2007 1
B 5268/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 5268/SL 38 notářský zápis -NZ 145/2005 Městský soud v Praze 29.6.2005 18.8.2005 0
B 5268/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2005 4.8.2005 8.8.2005 0
B 5268/SL 35 notářský zápis NZ 145/2005+VH Městský soud v Praze 29.6.2005 4.8.2005 8.8.2005 0
B 5268/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 4.8.2005 8.8.2005 0
B 5268/SL 33 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 31.8.2004 26.11.2004 0
B 5268/SL 32 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.9.2004 26.11.2004 0
B 5268/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2004 26.11.2004 0
B 5268/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 20.7.2004 20.8.2004 0
B 5268/SL 29 notářský zápis -NZ10/04 Městský soud v Praze 21.1.2004 17.3.2004 0
B 5268/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.9.2003 6.10.2003 0
B 5268/SL 27 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.9.2003 22.9.2003 6.10.2003 0
B 5268/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ212/02 Městský soud v Praze 22.10.2002 24.3.2003 25.3.2003 0
B 5268/SL 25 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 22.7.2002 23.7.2002 0
B 5268/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ335/01 Městský soud v Praze 25.9.2001 18.7.2002 0
B 5268/SL 23 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 18.7.2002 0
B 5268/SL 22 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 5.6.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 5268/SL 21 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.7.2002 17.7.2002 0
B 5268/SL 20 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.7.2002 17.7.2002 0
B 5268/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.7.2002 17.7.2002 0
B 5268/SL 18 ostatní  - zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 5268/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 25.4.2002 0
B 5268/SL 16 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 25.4.2002 0
B 5268/SL 15 zpráva o vztazích za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.12.2001 25.4.2002 0
B 5268/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.9.2001 25.4.2002 0
B 5268/SL 13 účetní závěrka -audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.7.2001 21.9.2001 0
B 5268/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.2.2001 8.6.2001 0
B 5268/SL 11 notářský zápis -NZ106/01 Městský soud v Praze 20.2.2001 8.6.2001 0
B 5268/SL 10 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 20.2.2001 8.6.2001 0
B 5268/SL 9 ostatní - zápis z VH+ÚZ r.1999 Městský soud v Praze 30.6.2000 25.7.2000 10.8.2000 0
B 5268/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998+VH+představ. Městský soud v Praze 31.12.1998 30.7.1999 14.9.1999 0
B 5268/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ557/97 Městský soud v Praze 19.11.1997 14.9.1999 0
B 5268/SL 4 účetní závěrka Městský soud v Praze 31.12.1996 14.9.1999 0
B 5268/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 21.11.1994 14.9.1999 0
B 5268/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.1999 0
B 5268/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 12.12.1996 14.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rybníková a.s.

IČO (identifikační číslo) 60733276
Jméno Rybníková a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 3.1.1995
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 7

Sídlo Rybníková a.s.

Živnosti a provozovny Rybníková a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 116, Dubenec 261 01
Identifikační číslo provozovny 1008570834
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 20.11.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Antonína Dvořáka 2243, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1009385763
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Ostružinová 3175/36, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1001898443
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.3.2001

Živnost č. 2 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Antonína Dvořáka 2243, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1009385763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Ostružinová 3175/36, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1001898443
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2001

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 116, Dubenec 261 01
Identifikační číslo provozovny 1008570834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2012

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.2002

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Ostružinová 3175/36, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1001898443
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2016

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 116, Dubenec 261 01
Identifikační číslo provozovny 1008570834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2012

Živnost č. 7 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 116, Dubenec 261 01
Identifikační číslo provozovny 1008570834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poradensko - posudková činnost v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.2005
Zánik oprávnění 27.11.2013

Živnost č. 20 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rybníková a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Barbora Klimšová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WASTECH a.s.

IČO: 60733276
Firma: WASTECH a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.1.1994

Sídlo WASTECH a.s.

Sídlo: Ostružinová 3175/36, Praha 106 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Těžba a dobývání j. n.
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti
Příprava staveniště
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Geologický průzkum
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image