Firma Rybářství Lipnice a.s. IČO 49969111


Rybářství Lipnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rybářství Lipnice a.s. (49969111) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 20, Český Rudolec 380 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Rybářství Lipnice a.s. má celkem čtyři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Rybářství Lipnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rybářství Lipnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Rybářství Lipnice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Rybářství Lipnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rybářství Lipnice a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1569
IČO (identifikační číslo osoby) 49969111
Jméno Rybářství Lipnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Jediný akcionář společnosti učinil dne 12. 3. 2007 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 55.0 00 ks akcií, tedy maximálně o 55,000.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 10,000.000,-Kč )slovy: deset milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na maj itele v listinné podobě ve výši 1.000,-Kč. Důvodem snížení je změna kapitálové struktury společnosti a zlepšení její efektivity, když volné finanční zdroje společnosti (přebytečný provozní kapitál), které nejsou nezbytně třeba k jejímu podnikání, budou ro zděleny mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Vzhledem k tomu, že společnost nemá vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213 c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty za jednu akci společnosti byla stanovena na částku 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu. 26.3.2007 - 24.8.2007
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 12. 1. 2007: "Valná hromada společnosti Rybářství Telč, a.s., se sídlem Lipnice 20, PSČ 380 01, IČ 499 69 111 (dále jen "společnost") rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům spo lečnosti ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, kterým je Ing. Peter Vavro, r.č. 61 05 23/6390, Řídelov 46, PSČ 58856 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím jednoho kalendářního měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo k všem účastnickým cenným papírům emitovaných společností, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Dosavadní v lastníci účastnických cenných papírů emitovaných společností je předloží společnosti prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva. Hlavní akcionář předložil valné hromadě čestné prohlášení o poč tu a číslech vlastněných akcií společnosti k 19. 9. 2006, když stejného dne překročil hranici 90% (slovy: devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a dále předl ožil originály všech těchto akcií uvedených v prohlášení, jakož i dalších, jím po podpisu čestného prohlášení nabytých akcií. Z uvedených listin, včetně listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář pan Ing. Peter Vavro vl astní ke dni konání valné hromady celkem 59.915 ks (slovy: padesát devět tisíc devět set patnáct kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p ředstavuje 92,18% (slovy: devadesát dva celých osmnáct setin procenta) podílu na základním kapitálu společnosti (po zaokrouhlení). Stejný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech. Valná hromada konstatuje, že společnost ověřila nabytí podílu h lavního akcionáře na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech (včetně data vzniku práva dle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku) jednak při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady z 15. 12. 2006, když žádost byla společnosti doručena stejného dne a stejně tak i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši 370.- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele, vydanou společností v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a to znaleckým posudkem č. 315-58/06 ze dne 11. 12. 2006, přičemž znalkyně v Závěrečné zprávě posudku konstatovala: "Přiměřené protiplnění za 1 kus akcie společnosti Rybářství Telč, a.s. s nominální hodnotou 1.000,- Kč, stanovená jak o alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti, je po zaokrouhlení 367,50 Kč (tři sta šedesát sedm korun českých a padesát haléřů)." K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů emitova ných společností, vlastněných osobami odlišnými od hlavního akcionáře za cenu 370,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát korun českých) udělila předchozí souhlas Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 14. 12. 2006 č. j. 45/N/1592006/3, které nabylo právní mo ci dne 14. 12. 2006. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě do jednoho měsíce (1) ode dne předložení akcií společnosti obchodníkovi s cennými papíry pověřenému převzetím akcií a výplatou protiplnění, kterým je A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 74, 602 00 Brno, IČ 262 57 530. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry předal hlavní akcionář před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. ve výši 1,881.450,- Kč (slovy: jeden mi lion osm set osmdesát jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých). Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předložil valné hromadě potvrzení A&CE Global Finance, a.s. z 8. 1. 2007 o tom, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady k ru kám A&CE Global Finance, a.s. peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění." 19.1.2007 - 26.3.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 24.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude snížen v rozsahu součtu jmenovité hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však v rozsahu jmenovité hodnoty 30.653 ks akcií, tedy maximálně o částku 30.653.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set padesát tři tisíc korun českých) tak, že výsledná výše základního kapitálu společnosti bude činit minimálně 65.000.000,- Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých), při jmenovité hodnotě 1 ks akcie na majitele v listinné podobě ve výši 1.000,- Kč. 2) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu 550,- Kč na jednu akcii vyplacena akcionářům prostřednictvím odkoupení akcií v rámci veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a ve zbytku zaúčtována jako nedaňový výnos společnosti. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií ve smyslu ustanovení § 213c obchodního zákoníku a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. 4) Výše úplaty za jednu akcii společnosti byla stanovena na částku 550,- Kč. 5) Lhůta pro předložení akcií při akceptaci uvedeného návrhu smlouvy bude činit 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Lhůta splatnosti kupní ceny bude činit 15 dnů od předložení akcií při akceptaci tohoto návrhu. 7) Představenstvo společnosti je pověřeno ve smyslu ustanovení § 213c odst. 6 obchodního zákoníku k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 8) Představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy v Obchodním věstníku do 30 dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodníh 22.8.2005 - 5.1.2006
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou dne 27.06.2003. 4.10.2003 - 9.2.2007
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 16.6.1997. 11.11.1997 - 9.2.2007
Ke dni 9. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 26. 6. 1995. 9.10.1995 - 9.2.2007

Aktuální kontaktní údaje Rybářství Lipnice a.s.

Kapitál Rybářství Lipnice a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.8.2007
zakladni jmění 65 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.1.2006 - 24.8.2007
zakladni jmění 95 653 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 5.1.2006

Akcie Rybářství Lipnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 12.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 13.8.2012 - 12.2.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 10 000 24.8.2007 - 13.8.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 65 000 5.1.2006 - 24.8.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 95 653 7.2.2004 - 5.1.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 95 653 1.1.1994 - 7.2.2004

Sídlo Rybářství Lipnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 20 , Český Rudolec 380 01 12.2.2015
Adresa 20 , Český Rudolec 380 01 1.1.2007 - 12.2.2015
Adresa Na Sádkách 417 , Telč 588 56 31.10.2006 - 1.1.2007
Adresa Na Sádkách 417 , Telč 588 56 1.1.1994 - 31.10.2006

Předmět podnikání Rybářství Lipnice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
provozování zemědělské výroby s tímto zaměřením: - živočišná výroba - produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše 9.2.2007
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.2.2007 - 28.1.2009
velkoobchod 9.2.2007 - 28.1.2009
Využívání rybníků a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násad a tržních ryb - zemědělská činnost 1.1.1994 - 9.2.2007
Chov kachen a hus, líhnutí a výkrm hrabavé drůbeže 1.1.1994 - 9.2.2007
Zpracování sladkovodních ryb - řeznictví 1.1.1994 - 9.2.2007
Stavební činnost - provádění jednoduchých staveb a poddodávek 1.1.1994 - 9.2.2007
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 9.2.2007
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 9.2.2007

vedení firmy Rybářství Lipnice a.s.

Statutární orgán Rybářství Lipnice a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání za společnost náleží statutárnímu řediteli. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 12.2.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná navenek jménem společnosti tento jeden člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 9.2.2007 - 12.2.2015
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. 1.1.1994 - 9.2.2007
Jméno Ing. Peter Vavro 12.2.2015
Vznik funkce 30.1.2015
Adresa: 46 , Řídelov 588 56
člen představenstva Ing. Peter Vavro 1.1.1994 - 25.5.1994
Adresa: Na Sádkách 323 , Telč 588 56
člen představenstva Ing. Jiří Štorek 1.1.1994 - 9.10.1995
Adresa: Hradecká 222 , Telč 588 56
člen představenstva JUDr. Václav Jelínek 9.10.1995 - 11.11.1997
Adresa: Dlouhá 778 , Pohořelice 691 23
člen představenstva ing. Jan Slanec 9.10.1995 - 15.4.1998
Adresa: Malé paseky 1333 , Dobříš 263 01
člen představenstva ing. Ludvík Smolek 9.10.1995 - 15.4.1998
Adresa: Puklicova 926/51 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Josef Kounovský 11.11.1997 - 15.4.1998
Adresa: Španielova 1319/49 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Peter Vavro 25.5.1994 - 21.1.2000
Adresa: Na Sádkách 323 , Telč 588 56
člen představenstva Bohumil Tesař 15.4.1998 - 20.10.2001
Adresa: Rošického 352 , Studená 378 56
předseda představenstva Ing. Peter Vavro 21.1.2000 - 19.5.2003
Vznik funkce 21.6.2001
Adresa: Na Sádkách 417 , Telč 588 56
člen představenstva Ing. Bohuslav Makovička 1.1.1994 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Na Sádkách 374 , Telč 588 56
člen představenstva Jaroslav Charvát 15.4.1998 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Fibichova 797 , Moravské Budějovice 676 02
člen představenstva Jiří Topka 15.4.1998 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: 37 , Horní Cerekev 393 01
člen představenstva Bohumil Tesař 20.10.2001 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Jiráskova 503 , Studená 378 56
předseda představenstva Ing. Peter Vavro 19.5.2003 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: 46 , Řídelov 588 56
předseda představenstva JUDr. Pavel Čapčuch 11.5.2006 - 31.10.2006
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Vznik funkce 28.3.2006
Zánik funkce 29.9.2006
Adresa: Zapletalova 16 , 620 00 Brno Česká republika
člen představenstva JUDr. Stanislav Keršner 11.5.2006 - 31.10.2006
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Adresa: Banskobystrická 219/7 , Brno 621 00
člen představenstva Bc. Pavel Šťastný 11.5.2006 - 31.10.2006
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Adresa: Jiráskova 223/19 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Irena Vavrová 31.10.2006 - 1.3.2007
Vznik členství 29.9.2006
Adresa: 46 , Řídelov 588 56
předseda představenstva Ing. Peter Vavro 31.10.2006 - 12.2.2015
Vznik členství 29.9.2006
Zánik členství 30.1.2015
Vznik funkce 29.9.2006
Zánik funkce 30.1.2015
Adresa: 46 , Řídelov 588 56

Dozorčí rada Rybářství Lipnice a.s.

Platnost údajů od - do
člen Jiří Topka 1.1.1994 - 9.10.1995
Adresa: 37 , Horní Cerekev 393 01
člen Jaroslav Charvát 1.1.1994 - 15.4.1998
Adresa: Nerudova 797 , 676 02 Moravské Budějovice Česká republika
člen ing. Karel Tureček 9.10.1995 - 15.4.1998
Adresa: Gabrielovo náměstí 9 , Chýnov 391 55
člen Jaroslav Šindelář 15.4.1998 - 20.10.2001
Adresa: Radkovská 283 , Telč 588 56
člen Jan Paclík 1.1.1994 - 11.5.2006
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Zahradní 761 , Pelhřimov 393 01
člen Josef Babor 15.4.1998 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: 3 , Borovná 588 56
člen Jindřich Lazárek 20.10.2001 - 11.5.2006
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 28.3.2006
Adresa: Myslibořská 355 , Telč 588 56
předseda dozorčí rady Aleš Mendel 11.5.2006 - 9.2.2007
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Vznik funkce 28.3.2006
Zánik funkce 29.9.2006
Adresa: Munkova 631/26 , Troubsko 664 41
člen dozorčí rady Jiří Pavlík 11.5.2006 - 9.2.2007
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Adresa: Školní 608/4 , Oslavany 664 12
člen dozorčí rady Jaroslava Poklonová 11.5.2006 - 9.2.2007
Vznik členství 28.3.2006
Zánik členství 29.9.2006
Adresa: Svážná 402/17 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Jaroslav Tichý 9.2.2007 - 13.4.2007
Adresa: Na Nohyláku 1370/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Jaroslav Tichý 13.4.2007 - 5.9.2013
Vznik členství 29.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Na Nohyláku 1370/1 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Irena Vavrová 1.3.2007 - 25.11.2013
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: 46 , Řídelov 588 56
člen dozorčí rady Mgr. Stanislav Strakoš 13.4.2007 - 25.11.2013
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Novodvorská 3068 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Jaroslav Tichý 5.9.2013 - 25.11.2013
Vznik členství 29.9.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Legionářů 4568/11 , Kroměříž 767 01
předseda dozorčí rady Jaroslav Tichý 25.11.2013 - 12.2.2015
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 30.1.2015
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 30.1.2015
Adresa: Legionářů 4568/11 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Stanislav Strakoš 25.11.2013 - 12.2.2015
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 30.1.2015
Adresa: Novodvorská 3068 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Irena Vavrová 25.11.2013 - 12.2.2015
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 30.1.2015
Adresa: 46 , Řídelov 588 56

Prokura Rybářství Lipnice a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Bc. Vít Fridrichovský 18.5.2018
Adresa: 91 , 588 62 Sedlejov Česká republika
Jméno Ing. Peter Vavro 11.5.2006 - 31.10.2006
Adresa: 46 , Řídelov 588 56
Jméno Ing. Bc. Vít Fridrichovský 5.4.2017 - 18.5.2018
Adresa: 45 , Sedlejov 588 62

Sbírka Listin Rybářství Lipnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1569/SL 77 ostatní Zápis o rozhodnutí správní rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2015 11.2.2015 12.2.2015 1
B 1569/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2015 11.2.2015 12.2.2015 3
B 1569/SL 74 notářský zápis [135/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2015 11.2.2015 12.2.2015 9
B 1569/SL 73 zpráva auditora ke dni 31.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.2.2015 2.2.2015 2
B 1569/SL 72 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora ke dni 31.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2015 28.1.2015 19
B 1569/SL 71 zpráva o vztazích ke dni 31.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2015 28.1.2015 2
B 1569/SL 70 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2011 22.11.2013 27.11.2013 2
B 1569/SL 69 ostatní Zápis z jednání ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2011 22.11.2013 27.11.2013 7
B 1569/SL 66 účetní závěrka [2013], zpráva auditora ke dni 31.3.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2013 22.11.2013 15
B 1569/SL 65 zpráva o vztazích ke dni 31.3.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 2
B 1569/SL 64 výroční zpráva [2012]  ke dni 31.3.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 5
B 1569/SL 63 účetní závěrka [2012], zpráva auditora ke dni 31.3.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 15
B 1569/SL 62 zpráva o vztazích ke dni 31.3.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 2
B 1569/SL 61 výroční zpráva [2011]  za období od 1.4.2010 do 31.3.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 4
B 1569/SL 60 účetní závěrka [2011], zpráva auditora ke dni 31.3.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 14
B 1569/SL 59 účetní závěrka [2010], zpráva auditora ke dni 31.3.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2013 18.11.2013 15
B 1569/SL 58 zpráva o vztazích k 31.3.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 2
B 1569/SL 57 výroční zpráva [2010]  k 31.3.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 4
B 1569/SL 56 zpráva auditora k 31.3.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 1
B 1569/SL 54 výroční zpráva [2009]  k 31.3.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 4
B 1569/SL 53 účetní závěrka [2009], zpráva auditora k 31.3.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 15
B 1569/SL 51 notářský zápis 1040/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2012 8.8.2012 16.8.2012 8
B 1569/SL 50 notářský zápis NZ 127/93 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.1993 31.8.2010 87
B 1569/SL 49 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 4
B 1569/SL 48 ostatní - zpráva o vztazích 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 3
B 1569/SL 47 ostatní - zpráva dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 1
B 1569/SL 46 ostatní - zpráva dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 1
B 1569/SL 45 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 7
B 1569/SL 44 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 1
B 1569/SL 43 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 8
B 1569/SL 42 notářský zápis 213/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2007 27.3.2007 3
B 1569/SL 40 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 12.2.2007 21
B 1569/SL 39 notářský zápis 18/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 12.2.2007 20
B 1569/SL 38 notářský zápis 869/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2006 12.2.2007 3
B 1569/SL 37 notářský zápis 44/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2007 0
B 1569/SL 35 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2006 11.1.2007 6
B 1569/SL 34 notářský zápis -NZ 317/2006-rozh. mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2006 11.1.2007 6
B 1569/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 11.1.2007 18
B 1569/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 4.10.2006 2.11.2006 2
B 1569/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2006 16.5.2006 10
B 1569/SL 30 notářský zápis -NZ 269/2006-prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 16.5.2006 5
B 1569/SL 29 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2006 16.5.2006 1
B 1569/SL 28 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 16.5.2006 1
B 1569/SL 27 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 16.5.2006 1
B 1569/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 16.5.2006 18
B 1569/SL 25 notářský zápis -NZ 268/2006-osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 28.3.2006 25.4.2006 4
B 1569/SL 24 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.2.2006 25.4.2006 38
B 1569/SL 23 notářský zápis - rozodnutí VH, NZ 172/05 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2005 12.9.2005 6
B 1569/SL 22 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2005 8.9.2005 7
B 1569/SL 21 notářský zápis NZ 172/2005 rozh. řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2005 8.9.2005 6
B 1569/SL 20 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.2.2005 26.7.2005 35
B 1569/SL 19 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.2.2004 12.7.2004 40
B 1569/SL 18 ostatní -zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 5.11.2003 4
B 1569/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2003 5.11.2003 17
B 1569/SL 16 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2003 5.11.2003 5
B 1569/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2003 28.5.2003 31
B 1569/SL 11 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2001 8.8.2002 31
B 1569/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2001 23.10.2001 11
B 1569/SL 14 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2001 23.10.2001 3
B 1569/SL 13 ostatní - zápis z předatavenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2001 23.10.2001 3
B 1569/SL 12 ostatní - zápis z volby dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2001 23.10.2001 16
B 1569/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2001 23.10.2001 6
B 1569/SL 7 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2001 18.9.2001 51
B 1569/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2000 4.4.2000 15
B 1569/SL 5 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.1999 13.8.1999 16
B 1569/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.1998 5.11.1998 17
B 1569/SL 3 ostatní - zápis z min. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.1998 26.5.1998 8
B 1569/SL 2 účetní závěrka - 1996, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1996 4.2.1998 24
B 1569/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.1997 4.2.1998 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rybářství Lipnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 49969111
Jméno Rybářství Lipnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Dačice
Vznik první živnosti: 18.5.1994
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo Rybářství Lipnice a.s.

Živnosti a provozovny Rybářství Lipnice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 20, Český Rudolec 380 01
Identifikační číslo provozovny 1001278496
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Fibichova 797, Moravské Budějovice 676 02
Identifikační číslo provozovny 1001278470
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.1.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 16, Zahrádky 378 53
Identifikační číslo provozovny 1011629411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.5.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Na Sádkách 489 588 56 Telč
Identifikační číslo provozovny 1011629429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.5.2017

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 27.12.2006

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1995
Zánik oprávnění 27.12.2006

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 27.12.2006

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.2005
Zánik oprávnění 27.12.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rybářství Lipnice a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Peter Vavro

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Rybářství Lipnice a.s.

IČO: 49969111
Firma: Rybářství Lipnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Český Rudolec
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Chov drůbeže
Sladkovodní rybolov
Velkoobchod s masem a masnými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image