Firma ROTEXTILE, a. s., v likvidaci IČO 45534233


ROTEXTILE, a. s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ROTEXTILE, a. s., v likvidaci (45534233) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Horní Rokytnice 186, 512 44 Rokytnice nad Jizerou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ROTEXTILE, a. s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ROTEXTILE, a. s., v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o ROTEXTILE, a. s., v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro ROTEXTILE, a. s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 578
IČO (identifikační číslo osoby) 45534233
Jméno ROTEXTILE, a. s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Rozhodnutím jediného akcionáře byla společnost ke dni 1. 7. 2006 zrušena slikvidací abyl jmenován likvidátor. 24.8.2006
Usnesení valné hromady 5. 8. 2005:- Valná hromada určuje, že na základě stavového výpisu pořízeného Střediskem cenných papírů ze dne 29. 7. 2005 aprohlášení společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG ze dne 11. 7. 2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností ROTEXTILE, a. s. ve vlastnictví společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 2, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném uObvodového soudu vBayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je hlavním akcionářem společnosti ROTEXTILE, a. s. spodílem na hlasovacích právech společnosti ROTEXTILE, a. s. ve výši 99,39 %, neboť je pro něj ve Středisku cenných papírů deponováno 1.823.375 kusů kmenových akcií společnosti vzaknihované podobě znějících na majitele ojmenovité hodnotě 35,- Kč každá, tedy akcie osouhrnné jmenovité hodnotě 63.818.125,- Kč.- Valná hromada konstatuje aosvědčuje, že společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném uObvodového soudu vBayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným kpřechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník vplatném znění.- Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem arozhoduje opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie společnosti vzaknihované podobě znějící na majitele ojmenovité hodnotě 35,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG, se sídlem Rastede, Bahnhofstrasse 21, PSČ 26180, Spolková republika Německo, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném uObvodového soudu vBayreuthu, oddíl B, vložka č. HRB 4, ato za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník vplatném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo kakciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.- Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 29,- Kč (slovy: dvacet devět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii vzaknihované podobě na majitele ojmenovité hodnotě 35,- Kč aže výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Activities a.s., znalecký ústav, se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891 ze dne 07.07.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 307/52/2005.- Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 2 měsíce ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akci 15.8.2005
Valná hromada společnosti na návrh představenstva rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:1) K zajištění restrukturalizace firmy se základní kapitálspolečnosti zvyšuje z částky 2,071.265,- Kč(dvamilionysedmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých) načástku 64,209.215,- Kč(šedesátčtyřimilionydvěstědevěttisícdvěstěpatnáct korunčeských), tedy o částku 62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských). 5.11.2002
2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emitováním novýchkmenových akcií v počtu 1,775.370 kusů(jedenmilionsedmsetsedmdesátpěttisíctřistasedmdesát) o jmenovitéhodnotě jedné akcie 35,- Kč (třicetpět korun českých) znějícíchna majitele, v zaknihované podobě. 5.11.2002
3) Nově emitované akcie budou nabídnuty přednostně k upsánísoučasným akcionářům podle množství jimi vlastněných akcií. Nakaždou akcii je možno upsat 30 (třicet) nově emitovaných akcií.4) Upisování nad částku 62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských) se nepřipouští. 5.11.2002
5) Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání největšímu současnému akcionáři, tj.společnosti Mechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei BayreuthAG.6) Upisování bude provedeno peněžitými vklady nebo zápočtempohledávek za společností.7) Vzhledem k tomu, že všechny pohledávky společnostiMechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG jsou vparitní podobě započitatelné, ponechává valná hromada výběrzapočítávaných pohledávek na tomto upisovateli. 5.11.2002
8) Lhůta pro uplatnění přednostního práva současných akcionářůpro upisování nově emitovaných akcií se stanovuje na dva týdnyode dne doručení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové -obchodního rejstříku - o zápisu usnesení této valné hromadykonané dne 5.6.2002, společnosti.9) Upisování se bude provádět zápisem do listiny upisovatelů,který bude k dispozici v sídle společnosti v Rokytnici nadJizerou, v kanceláři ředitele Ing. Milana Erlebacha.10) Lhůta pro upsání přednostně neupsaných akcií pro společnostMechanische Baumwoll-Spinnerei & Weberei Bayreuth AG sestanovuje na jeden měsíc počínaje dnem následujícím po uplynutílhůty stanovené pro akcie upisované přednostně. Poslední dentéto třicetidenní lhůty končí v 16.00 hod. 5.11.2002
11) Upisovatelé zaplatí 100% (jednosto%) hodnoty upsaných akciípeněžitě na účet společnosti číslo 8306-581/0100 vedený uKomerční banky a.s. pobočky v Semilech, expozitury v Rokytnicin. Jiz., nejpozději poslední den lhůty pro upsání akcií. 5.11.2002
12) Návrh smlouvy o započtení pohledávek vypracuje společnostMechanische Baumwoll-Spinerei & Weberei Bayreuth AG a k podpisutéto smlouvy se stanovuje lhůta 25 dní (dvacetpět dní) ode dnekonání valné hromady. Výše zápočtu bude odpovídat poměru akciívlastněných touto společností. V závislosti na výsledkuupisování akcií podle § 204a obchodního zákoníku bude výšezápočtu upravena dodatkem ke smlouvě tak, aby celá výše zápočtudosáhla celkové částky zvýšení základního kapitálu tj.62,137.950,- Kč(šedesátdvamilionyjednostotřicetsedmtisícdevětsetpadesát korunčeských). 5.11.2002
Rozhodnutí valné hromady ze dne 12.6.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti na návrh představenstva: 21.12.2001
1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky59.179.000-Kč (padesátdevětmilionůjednostosedmdesátdevěttisíckorun českých) na částku 2.071.265,- Kč(dvamilionysedmdesátjedentisícdvěstěšedesátpět korun českých),tedy o částku 57.107.735.-Kč(padesátsedmmilionůjednostosedmtisícsedmsettřicet pět korunčských). 21.12.2001
2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je zreálněnínominální hodnoty akcie, úhrada ztrát z minulých let, tvorbarezervního fondu k pokrytí případných ztrát z rekonstrukčních amodernizačních akcií, vytvoření fondů rozvoje na pokrytímodernizačních záměrů. 21.12.2001
3. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tj.57.107.735,-Kč bude naloženo tímto způsobem:a) na úhradu ztrát z minulých let bude použita částka16.525.560,45-Kč(tj.šestnáctmilionůpětsetdvacetpěttisícpětsetšedesátkorunčeských, čtyřicetpět halérů),b) do rezervního fondu bude přidělena částka 5.917.900,-Kč(pětmilionůdevětsetsedmnácttisícdevětset korun českých),c) na vytvoření fondu rozvoje na pokrytí modernizačních záměrůbude použita částka 34.664.274,55 Kč(třicetčtyřimilionyšestsetšedesátčtyřitisícedvěstěsedmdesátčtyřikoruny české, padesátpět haleřů).d) Finance ze snížení základního kapitálu nebudou poskytnuty kjekémukoliv plnění ve prospěch akcionářů.e) Snížení základního kapitálu nezhorší dobytnost pohledávekvěřitelů. 21.12.2001
4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením nominálníhodnoty emitovaných akcií z částky 1.000,-Kč (jedentisíc korunčeských) na 35,-Kč (třicetpět korun českých). 21.12.2001
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 30.6.1993. 19.8.1993
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 21.4.1993 ve zněnízměny ze dne 1.2.1993. 13.5.1993
Akcie59 179 akcií na doručitele ve jm. hodnotě Kč 1 000,-- 13.5.1993 - 2.4.1996
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 21. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme-nování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku SEBA, zá-vod 10, Rokytnice n. Jiz., st. p.. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Kapitál ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

zakladni jmění 64 209 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2003
zakladni jmění 2 071 260 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.11.2002 - 26.4.2003
zakladni jmění 59 179 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.5.1993 - 5.11.2002
zakladni jmění 51 082 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 13.5.1993

Sídlo ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Horní Rokytnice 186 , 512 44 Rokytnice nad Jizerou Česká republika
Horní Rokytnice 186, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
29.4.2015
Adresa 512 44 Rokytnice n. Jiz. - Horní Rokytnice 186 Česká republika
Rokytnice n. Jiz. - Horní Rokytnice 186, PSČ 51244
5.11.2002 - 29.4.2015
Adresa 512 44 Rokytnice n. Jiz. Česká republika
Rokytnice n. Jiz., PSČ 51244
1.5.1992 - 5.11.2002

Předmět podnikání ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba textilních vláken a tkanin 21.12.2001 - 12.3.2008
Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 21.12.2001 - 12.3.2008
Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 21.12.2001 - 12.3.2008
Velkoobchod 21.12.2001 - 12.3.2008
Specializovaný maloobchod 21.12.2001 - 12.3.2008
Ubytovací služby 21.12.2001 - 12.3.2008
Poskytování technických služeb 21.12.2001 - 12.3.2008
Hostinská činnost 21.12.2001 - 12.3.2008
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 21.12.2001 - 12.3.2008
výroba a prodej textilních výrobků a oděvů 13.5.1993 - 21.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámciživností volných 13.5.1993 - 21.12.2001
ubytovací služby 13.5.1993 - 21.12.2001
drobné údržbářské práce s vyjímkou elektro 13.5.1993 - 21.12.2001
hostinská činnost - závodní stravování 13.5.1993 - 21.12.2001
silniční motorová doprava 13.5.1993 - 21.12.2001
Výroba a prodej bavlnářských výrobků a oděvů z tkanin. 1.5.1992 - 13.5.1993
Výroba tepelné energie. 1.5.1992 - 13.5.1993
Výroba elektrické energie. 1.5.1992 - 13.5.1993
Výroba a montáž strojírenských výrobků. 1.5.1992 - 13.5.1993
Výkon funkce zřizovatele SOU. 1.5.1992 - 13.5.1993
Pomocné výkony v nákladní dopravě. 1.5.1992 - 13.5.1993
Maloobchodní prodej bavlnářských výrobků. 1.5.1992 - 13.5.1993
Maloobchodní prodej střihů a vzorů a provádění střihové služby. 1.5.1992 - 13.5.1993

vedení firmy ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Statutární orgán ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen představenstva Denis Riediger 29.4.2015
Vznik členství 12.2.2015
Adresa: Rašínovo nábřeží 1696 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Rašínovo nábřeží 1696/66, Nové Město, 120 00 Praha 2
člen představenstva Augustin Zaplatílek 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: 468 41 Tanvald 563 Česká republika
Tanvald 563, PSČ 46841
člen představenstva Zdeňka Chlumáková 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: 512 44 Rokytnice n. J. Česká republika
Rokytnice n. J., PSČ 51244
člen představenstva Ing. Jaroslav Hejral 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: 512 44 Rokytnice n. J. 580 Česká republika
Rokytnice n. J. 580, PSČ 51244
člen představenstva Otakar Moťka 19.8.1993 - 7.12.1994
Adresa: Pražská 870 , 294 21 Bělá p. Bezdězem Česká republika
Bělá p. Bezdězem, Pražská 870, PSČ 29421
člen představenstva Ing. Miroslav Maxa 19.8.1993 - 7.12.1994
Adresa: Slunečnicová 2281 , 106 00 Praha 10-Zahrad.město Česká republika
Praha 10-Zahrad.město, Slunečnicová 2281, PSČ 10600
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Hořínek 19.8.1993 - 13.2.1996
Adresa: Boloňská 307 , 109 00 Praha 10-H.Měcholupy Česká republika
Praha 10-H.Měcholupy, Boloňská 307/46, PSČ 10900
člen představenstva Dipl.Ing. Aleš Kupka 7.12.1994 - 13.2.1996
Adresa: 2.května 4099 , 760 00 Zlín Česká republika
Zlín, ul.2.května 4099, PSČ 76000
předseda představenstva Ing. Václav Vlček 19.8.1993 - 30.8.1996
Adresa: Litvínovská 20 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 19000
člen představenstva Doc.Ing. Antonín Pešek CSc. 19.8.1993 - 30.8.1996
Adresa: Hrdličkova 2177 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2177, PSČ 14000
Člen představenstva JUDr. Václav Komrska 13.2.1996 - 30.8.1996
Adresa: Dobropolská 22 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 10200
místopředseda představenstva Ing. Jan Fiala 13.2.1996 - 5.11.2002
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: U smaltovny 20 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U smaltovny 20, PSČ 17000
Člen představenstva Josef Böckmann 3.2.1998 - 5.11.2002
Zánik členství 19.5.2002
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Jägerskamp 15 , Ahaus Spolková republika Německo
Jägerskamp 15, 48583 Ahaus
Předseda představenstva JUDr. Václav Komrska 30.8.1996 - 1.10.2003
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Dobropolská 22 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 10200
místopředseda představenstva Ing. Jan Fiala 5.11.2002 - 1.10.2003
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Tulipánová 116 , 252 43 Průhonice Česká republika
Průhonice, Tulipánová 116, PSČ 25243
člen představenstva Ing. Milan Erlebach 7.12.1994 - 24.9.2004
Adresa: 512 41 Víchová nad Jizerou 27 Česká republika
Víchová nad Jizerou 27, PSČ 51241
Člen představenstva Gerhard Löffelmann 3.2.1998 - 12.2.2005
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Nibelungenstr. 37 , Bayreuth Spolková republika Německo
Nibelungenstr. 37, 95444 Bayreuth
Člen představenstva Reinhold Bernhard Jödden 5.11.2002 - 15.8.2005
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 5.8.2005
Adresa: Grabenstrasse 44 , Stadtlohn Spolková republika Německo
Grabenstrasse 44, 48703 Stadtlohn
Místopředseda představenstva JUDr. Václav Komrska 1.10.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 5.8.2005
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 5.8.2005
Adresa: Dobropolská 22 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dobropolská 22, PSČ 10200
Předseda představenstva Ing. Jan Fiala 1.10.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 5.8.2005
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 5.8.2005
Adresa: Tulipánová 116 , 252 43 Průhonice Česká republika
Průhonice, Tulipánová 116, PSČ 25243
Člen představenstva Ing. Jiří Holubec 12.2.2005 - 15.8.2005
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 5.8.2005
Adresa: 512 44 Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 348 Česká republika
Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice 348, PSČ 51244
Člen představenstva Dr. Frank Amm 24.9.2004 - 21.3.2007
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Frankenwaldstr. 54 , Bayreuth Spolková republika Německo
Bayreuth, Frankenwaldstr. 54
Člen představenstva Ing. Otakar Fišer 15.8.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 5.8.2005
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: 512 03 Libštát 300 Česká republika
Libštát 300, PSČ 51203
Člen představenstva Lubomír Vališka 15.8.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 5.8.2005
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Jana Weisse 1205 , 514 01 Jilemnice Česká republika
Jilemnice, Jana Weisse 1205, PSČ 51401
člen představenstva Thomas Stritzelberger 21.3.2007 - 27.2.2009
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 11.2.2009
Adresa: Robert-Koch-Strasse 11 , Eningen Spolková republika Německo
72800 Eningen, Robert-Koch-Strasse 11
člen představenstva Ing. Otakar Fišer 27.2.2009 - 25.2.2015
Vznik funkce 11.2.2009
Zánik funkce 18.9.2014
Adresa: 512 03 Libštát 300 Česká republika
Libštát 300, PSČ 51203

Dozorčí rada ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Alena Jiroušová 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: 512 11 Vysoké n. Jiz. 98 Česká republika
Vysoké n. Jiz. 98, PSČ 51211
Jméno Ing. Lidmila Kocourková 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: 512 45 Rokytnice n. Jiz. 33 Česká republika
Rokytnice n. Jiz. 33, PSČ 51245
Jméno Jiří Baudiš 1.5.1992 - 19.8.1993
Adresa: Rokytnice n. Jiz. Česká republika
Rokytnice n. Jiz.
člen doz.rady Dipl.Ing. Aleš Kupka 19.8.1993 - 7.12.1994
Adresa: 2.května 4099 , 760 00 Zlín Česká republika
Zlín, ul.2.května 4099, PSČ 76000
předseda doz.rady JUDr. Vladimír Němeček 19.8.1993 - 30.8.1996
Adresa: Psohlavců 1498 , 147 00 Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, Psohlavců 1498, PSČ 14700
člen doz.rady Ing. Miroslav Maxa 7.12.1994 - 30.8.1996
Adresa: Slunečnicová 2281 , 106 00 Praha 10-Zahrad.město Česká republika
Praha 10-Zahrad.město, Slunečnicová 2281, PSČ 10600
člen doz.rady Zdeňka Holubcová 19.8.1993 - 3.9.1999
Adresa: Horní 547 , 512 44 Rokytnice n.Jizerou Česká republika
Rokytnice n.Jizerou, Horní 547, PSČ 51244
Člen doz.rady Miroslav Kovář 3.9.1999 - 1.10.2003
Adresa: Horní 545 , 512 44 Rokytnice nad Jizerou Česká republika
Rokytnice nad Jizerou, Horní 545, PSČ 51244
Člen doz.rady Ing. Jiří Holubec 30.8.1996 - 24.9.2004
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Na vrších 467 , Jaroměř Česká republika
Jaroměř, Na vrších 467, okres Náchod, PSČ 55101
Člen dozorčí rady Antonín Jindra 1.10.2003 - 24.9.2004
Vznik členství 20.5.2003
Adresa: 512 44 Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 241 Česká republika
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 241, PSČ 51244
Člen doz.rady Ing. Václav Vlček 30.8.1996 - 24.8.2006
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Litvínovská 20 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 19000
Člen dozorčí rady Ing. Eva Suchomelová 24.9.2004 - 21.3.2007
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Labská 59 , 551 01 Jaroměř Česká republika
Jaroměř, Labská 59, PSČ 55101
Člen dozorčí rady Ing. Václav Vlček 24.8.2006 - 21.3.2007
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Litvínovská 20 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 20, PSČ 19000
Člen dozorčí rady Milena Čeřovská 24.9.2004 - 29.5.2007
Vznik členství 13.5.2004
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: 512 44 Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 638 Česká republika
Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 638, PSČ 51244

Likvidace ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Denis Riediger 28.6.2016
Adresa: Rašínovo nábřeží 383 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Rašínovo nábřeží 383/58, Nové Město, 128 00 Praha 2
Jméno Mgr. Vladimír Richter 24.8.2006 - 17.10.2007
Adresa: Na Výsluní 1152 , 514 01 Jilemnice Česká republika
Jilemnice, Na Výsluní 1152, PSČ 51401
Jméno Thomas Stritzelberger 17.10.2007 - 21.10.2008
Adresa: Robert-Koch-Strasse 11 , Eningen Spolková republika Německo
72800 Eningen, Robert-Koch-Strasse 11
Jméno Uwe Stahmer 21.10.2008 - 28.6.2016
Adresa: Otto-Hahn-Straße 9 , Bad Zwischenahn Spolková republika Německo
26160 Bad Zwischenahn, Otto-Hahn-Straße 9

Sbírka Listin ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 578/SL 37 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2015 12.8.2015 27
B 578/SL 36 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2015 4.5.2015 3
B 578/SL 35 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2014 24.6.2014 25
B 578/SL 34 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2013 1.7.2013 24
B 578/SL 33 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2012 26.6.2012 25
B 578/SL 32 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 15.6.2011 25
B 578/SL 29 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2007 28.11.2007 3
B 578/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2007 15.10.2007 4
B 578/SL 26 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2007 26.2.2007 26.2.2007 10
B 578/SL 25 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2006 26.9.2006 40
B 578/SL 24 notářský zápis, zrušení právnické osoby, ostatní, podpisové vzory 2005 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2006 27.7.2006 25.8.2006 54
B 578/SL 22 notářský zápis, posudek znalce NZ 173/2005 Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2005 9.8.2005 9.8.2005 107
B 578/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva úz. za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2005 12.7.2005 12.7.2005 69
B 578/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.10.2004 29.10.2004 29.10.2004 3
B 578/SL 19 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2004 29.6.2004 29.6.2004 9
B 578/SL 18 výroční zpráva [2003] Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2004 11.6.2004 40
B 578/SL 16 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2003 23.6.2003 44
B 578/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 3.7.2002 3.7.2002 30
B 578/SL 14 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2002 4.6.2002 47
B 578/SL 13 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000] Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2001 18.1.2002 18.1.2002 47
B 578/SL 12 účetní závěrka [2000] Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2001 17.12.2001 21
B 578/SL 6 výroční zpráva - jza r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 40
B 578/SL 5 výroční zpráva - za r. 2000 - doplněk Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2001 18.9.2001 18.9.2001 48
B 578/SL 11 podpisové vzory - 5x Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2001 30.7.2001 30.7.2001 5
B 578/SL 10 notářský zápis - NZ 147/2001 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2001 30.7.2001 30.7.2001 2
B 578/SL 9 notářský zápis - NZ 103/2001 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2001 13.7.2001 13.7.2001 13
B 578/SL 8 notářský zápis - NZ 104/2001 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2001 13.7.2001 13.7.2001 8
B 578/SL 4 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2000 18.7.2000 18.7.2000 25
B 578/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva - za r. 1999, 1998 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2000 18.7.2000 18.7.2000 32
B 578/SL 2 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1998 12.8.1998 12.8.1998 56
B 578/SL 1 ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 12.3.1997 27.5.1997 27.5.1997 40
B 578/SL 27 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2007 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 45534233
Jméno ROTEXTILE, a. s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jilemnice
Vznik první živnosti: 15.10.1992
Celkový počet živností: 9

Sídlo ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Živnosti a provozovny ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Živnost č. 1 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 2 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 3 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1992
Zánik oprávnění 14.7.2007
Konec oprávnění 21.1.2007

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1993
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 7 Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2001
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 8 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2001
Zánik oprávnění 14.7.2007

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2001
Zánik oprávnění 14.7.2007

Statutární orgán ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

Člen statutárního orgánu Thomas Stritzelberger
Člen statutárního orgánu Denis Dieter Riediger

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

IČO: 45534233
Firma: ROTEXTILE, a. s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Semily
Základní územní jednotka: Rokytnice nad Jizerou
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tkaní textilií
tracking image