Menu Zavřít

FIRMA RenoFarma Záhoran, a.s. IČO: 26810948

RenoFarma Záhoran, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

RenoFarma Záhoran, a.s. (26810948) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, 75353 Všechovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2003 a je stále aktivní. RenoFarma Záhoran, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o RenoFarma Záhoran, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoFarma Záhoran, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoFarma Záhoran, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 23. 7. 2003
Spisová značka: B 2696
IČO (identifikační číslo osoby): 26810948
Jméno: Záhoran, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.7.2003
Zapsána dne: 23.7.2003
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k převodu akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti 1.1.2020 - 30.7.2021
Ve společnosti Záhoran, a.s. se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice Identifikační číslo: 268 10 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2696, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou s polečnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení slouče ním, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018. 1.1.2019
Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (dále též jen Hlavní a kcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů S polečnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenný ch papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši: 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů) za jednu kmenovou akcii Sp olečnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti zněj ící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen společně Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 537-7-2018, vyhotoveným dne 19.2.20 18 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: d eset tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnot ě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněný m osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne opráv něným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcion áři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. 18.4.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.8.2014 - 26.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 14.8.2014 - 26.5.2016
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 23.4.2004 Jediný akcionář společnosti Záhoran, a.s. tj. Zemědělské družstvo Záhoran se sídlem ve Všechovicích IČ : 00 14 98 53 jednající členy představenstva ing. Jaroslavem Tomášem, předsedou představenstva a ing. Vladimírem Helískem, členem představenstva činí v  souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 28.6.2004 - 7.9.2004
1. zvyšuje základní kapitál o částku 35 976 000 Kč (třicetpětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisíc korun) upsáním nových akcií podle ust. § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 28.6.2004 - 7.9.2004
2. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 936 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 1 454 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč 390 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč všechny akcie mají listinnou podobu, 28.6.2004 - 7.9.2004
3. všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí) 28.6.2004 - 7.9.2004
4. bere na vědomí, že v souladu s ust. § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu (nemovitosti) dne 14.12.2003 vypracován znalecký posudek znalce Vladimíry Kubišové, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nem ovitostí pod poř. číslem 1084/2003. Znalec byl za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.9.2003 čj. Nc 5149/2003-7. O hodnotě nepeněžitého vkladu (věcí movitých) byl vypracován dne 10.1.2004 p osudek znalce Ing. Miroslava Štěpána, znalce pro základní obor ekonomika, odvětví specializace ceny a odhady motorových vozidel a zemědělských strojů a to pod číslem 01/21/03. O hodnotě nepeněžitého vkladu (zásob, nedokončené výroby, pohledávek) byl vypra cován dne 14.1.2004 znalecký posudek znalce Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., znalce z oboru ekonomiky, odvětví a specializace ceny a odhady zemědělských podniků pod poř. č. P 021/2003. Oba znalci za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu byli jmeno váni usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2003 č.j. Nc 5238/2003-6. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Hospodářská hodnota majetku, který je předmětem nepeněžitého vkladu je zjistitelná, vyplývá ze znaleckých posudků. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu akcií. 28.6.2004 - 7.9.2004
5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 28.6.2004 - 7.9.2004
6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydán y, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to Zemědělskému družstvu Záhoran, se sídlem Všechovice okres Přerov, IČ 00149853, 28.6.2004 - 7.9.2004
7. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 28.6.2004 - 7.9.2004
8. ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovice 50, PSČ 753 53 ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doruče ní návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci. Tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá prot i písemnému potvrzení o jeho převzetí a to do deseti dnů ode dne, kdy bude Krajským soudem v Ostravě doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií a sdělení představenstva, že lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. 28.6.2004 - 7.9.2004
9. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. h obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou a) nemovitosti a to: hala - sklad na pozemku p.č. st. 127/2 budova - ubytovna na pozemku p.č. st. 128 hala - ocelokůlna na pozemku p.č. st. 290/1 a p.č. st. 268 hala - garáže na pozemku p.č. st. 361 mostní váha na pozemku p.č. st. 289 vodárna na pozemku p.č. st. 368 trafostanice na pozemku p.č. st. 153/5 studna na pozemku p.č. 221/1 venkovní úpravy - rampa na pozemku p.č. st. 321 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 625 pro katastrální území Všechovice u KÚ v Přerově budova - mostní váha na pozemku p.č. st. 195 hala - sklad na pozemku p.č. st. 223 hala - posklizňová linka na pozemku p.č. st. 192/1, 192/2, 192/3 a 192/4 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 335 pro katastrální území Malhotice u KÚ v Přerově hala porodna na pozemku p.č. st. 121/1, 121/2 a 121/3 hala opravářské dílny na pozemku p.č. st. 122/1, 122/2, 122/3 a 122/4 čerpací stanice na pozemku p.č. st. 150 a 151 sklad zeleniny na pozemku p.č. st. 146 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 248 pro katastrální území Rouské u KÚ v Přerově. Hodnota nemovitosti pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena na částku 9 341 000 Kč (slovy: devětmilionůtřistačtyřicetjedentisíckorun českých). b) dopravní prostředky, stroje, zařízení, technologie zemědělských objektů a to: - zemědělské traktory v počtu 30 kusů, jejiž přesná specifikace je vymezena ve znaleckém posudku č. 01/21/03 str. 3 až 8. - osobní a nákladní automobily v počtu 15 kusů, rovněž jejich přesná identifikace je uvedena ve shora označeném posudku na straně 8 až 11. - Vleky a přívěsy v počtu 15 kusů, přesně vymezeny na straně 11 až 13 znaleckého posudku 01/21/03. - Stroje a zařízení, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu jsou položkově vymezeny na straně 14 až 21 znaleckého posudku č. 01/21/03. Hodnota těchto věcí movitých pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena částkou 5 542 000 Kč (slovy: petmilionůpětsetčtyřicetdvatisíckorun českých). c)- zemědělská zvířata, základní stádo v počtu 214 dojnic a mladá zvířata, které jsou specifikovány v příloze č. 1 (obratová soupiska zvířat), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - zásoby, které jsou specifikovány v příloze č. 2 (výpis stavu zásob), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - nedokončená výroba, pohledávky, cenné papíry, které jsou specifikovány v příloze č. 3 (hlavní kniha, účet 121, účty 311001-311500 a účet 063), jež tvoří nedílnou součást rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem částkou 21 093 274 Kč (slovy: dvacetjedenmiliondevadesáttřitisícdvěstěsedmdesátčtyřikorun). Za nepeněžitý vklad popsaný v tomto bodě pod písm. a) b) a c) bude vydáno 1936 ks akcií na jméno ve jmenovtié hodnotě 1000 Kč, 1454 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 390 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč. Nově vydané akcie jsou v listinné podobě. 28.6.2004 - 7.9.2004
10. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 28.6.2004 - 7.9.2004
11. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovic e 50, PSČ 753 53 takto: - nemovitosti formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí, - movité věci : předáním těchto věcí společnosti - pohledávky: smlouvou o postoupení pohledávky 28.6.2004 - 7.9.2004
12. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 39 411 000 Kč (slovytřicetdevětmilionůčtyřistajedenácttisíckorun českých) 28.6.2004 - 7.9.2004
Převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 23.7.2003 - 1.1.2020

Kapitál RenoFarma Záhoran, a.s.

Základní kapitál 39 411 000 Kč
Splaceno 100;00 %
Platnost od - do 30.7.2021
Základní kapitál 39 411 000 Kč
Splaceno 39 411 000 Kč
Platnost od - do 7.9.2004  - 30.7.2021
Základní kapitál 3 435 000 Kč
Splaceno 3 435 000 Kč
Platnost od - do 23.7.2003  - 7.9.2004

Akcie RenoFarma Záhoran, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 39 411 000 Kč 1 30.7.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 494 7.9.2004  - 30.7.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 971 7.9.2004  - 30.7.2021
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 390 7.9.2004  - 30.7.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 40 23.7.2003  - 7.9.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 23.7.2003  - 7.9.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 23.7.2003  - 30.7.2021

Sídlo RenoFarma Záhoran, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 50, Všechovice 75353, Česká republika 18.10.2016
Adresa: Všechovice 50, Všechovice 75353, Česká republika 23.7.2003 - 18.10.2016

Předmět podnikání RenoFarma Záhoran, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 5.9.2021
Zemědělská výroba 30.7.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 30.7.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2014 - 30.7.2021
velkoobchod 23.7.2003 - 14.8.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.7.2003 - 14.8.2014
přípravné práce pro stavby 23.7.2003 - 14.8.2014
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje 23.7.2003 - 30.7.2021
opravy silničních vozidel 23.7.2003 - 30.7.2021
hostinská činnost 23.7.2003 - 30.7.2021

Vedení firmy RenoFarma Záhoran, a.s.

Statutární orgán RenoFarma Záhoran, a.s.

Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Předseda správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Miroslav Dvořák
Ve funkci od 26.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 26.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
předseda představenstva Petr Vlasák
Ve funkci od 26.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 14.8.2014 do 26.5.2016
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 14.8.2014 do 26.5.2016
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 14.8.2014 do 26.5.2016
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 12.1.2009 do 14.8.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 22.10.2012 do 14.8.2014
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 10.7.2013 do 14.8.2014
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 10.9.2010 do 10.7.2013
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Josef Hub
Ve funkci od 10.9.2010 do 22.10.2012
Adresa Zahradní 362, 74242 Šenov u Nového Jičína
člen představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 14.8.2009 do 10.9.2010
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Ing. Josef Pokusa
Ve funkci od 14.8.2009 do 10.9.2010
Adresa 20, 76824 Hulín
předseda představenstva Antonín Kyjovský
Ve funkci od 25.4.2006 do 14.8.2009
Adresa 124, 76861 Osíčko
člen představenstva Ing. Josef Pokusa
Ve funkci od 12.9.2007 do 14.8.2009
Adresa 20, 76824 Hulín
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Gottfried
Ve funkci od 25.4.2006 do 12.1.2009
Adresa 229, 76321 Slavičín
člen představenstva Ing. Alena Němcová
Ve funkci od 25.4.2006 do 12.9.2007
Adresa 104, 75353 Horní Újezd
člen představenstva Ing. Alena Němcová
Ve funkci od 23.7.2003 do 25.4.2006
Adresa Všechovice 64, 75353 Všechovice
místopředseda představenstva Jan Šrámek
Ve funkci od 23.7.2003 do 25.4.2006
Adresa Malhotice 107, 75353 Všechovice
předseda představenstva Ing. Josef Tomáš
Ve funkci od 23.7.2003 do 25.4.2006
Adresa Všechovice 254, 75353 Všechovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RenoFarma Záhoran, a.s.

IČO (identifikační číslo): 26810948
Jméno: RenoFarma Záhoran, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 23. 7. 2003
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 6

Živnosti RenoFarma Záhoran, a.s.

Živnost č. 1 Mlékárenství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 4. 2009

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 3. 2004

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 2003

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 2003

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 2003

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 23. 7. 2003
Přerušeno od 17. 7. 2014

Statutární orgán RenoFarma Záhoran, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoFarma Záhoran, a.s.

IČO: 26810948
Firma: RenoFarma Záhoran, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Všechovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 23. 7. 2003

Sídlo RenoFarma Záhoran, a.s.

Sídlo: 50, Všechovice 75353

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních