Menu Zavřít

FIRMA RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. IČO: 18188311

RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. (18188311) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, 75353 Všechovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1991 a je stále aktivní. RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoFarma Podhradní Lhota, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 1. 7. 1991
Spisová značka: B 11372
IČO (identifikační číslo osoby): 18188311
Jméno: ZD Podhradní Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.2010
Zapsána dne: 1.7.1991
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k převodu akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti 1.1.2020 - 8.8.2021
Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (Hlavní akcionář), kte rá vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti so učasně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (ak cií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 3.561,33 Kč (slovy: tři tisíce pět set šedesát jedna korun českých a třicet tři haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znal eckým posudkem č. 539 9 - 2018 vyhotoveným dne 19.2.2018 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD- SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na j méno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností ZD Podhradní Lhota a.s. činí ke dni ocenění 3.561,33 Kč (slovy: tři tisíce pět set šedesát jedna korun českých a třicet tři haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 36, 768 71 Podhradní Lhota, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcion áři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 36, 768 71 Podhradní Lhota v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Osta tní akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvykl ý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění p odle § 389 ZOK. 30.5.2019
Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (Hlavní akcionář), kte rá vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti so učasně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (ak cií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyři cet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znalecký m posudkem č. 539 9 - 2018 vyhotoveným dne 19.2.2018 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/ 12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností ZD Javorník a.s. činí ke dni ocenění 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyřicet jedna haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprá vněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své ak cie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode D ne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. 18.4.2018 - 30.5.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 24.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014 - 24.5.2016
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak, že k převodu těchto akcií je třeba předchozího souhlasu představenstva společnosti. 22.7.2014 - 1.1.2020
Obchodní společnost ZD Podhradní Lhota a.s., změnila právní formu z původní právní formy družstvo na novou právní formu akciová společnost, a to podle Projektu přeměny formou změny právní formy ze dne 25.5.2010, který byl schválen členskou schůzí družstva dne 29.6.2010. 1.9.2010
Zapisované základní jmění: 1,370.000,-- Kčs 12.1.1993 - 29.3.1993
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 11. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a) zák. č. 42/1992 Sb. 12.1.1993 - 1.9.2010
Družstvo se řídí stanovami přijatými na ustavující členské schůzi družstva konané dne 17. 5. 1991. 1.7.1991 - 12.1.1993
Ručení: Účelem ručení člena za případnou ztrátu hospodaření je nahradit ztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plyne z hospodář-ského rizika činnosti družstva a spoluúčasti člena (jeho snažení) Člen ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku ročními podíly a snížením členských podílů družstva. 1.7.1991 - 12.1.1993
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 1.7.1991 - 12.1.1993
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze ZD Podhradní Lhota ze dne 17. května 1991. Usnesením členské schůze ZD Bystřice pod Hostánem konané formou dílčích členských schůzí ve dnech 2. března až 2. dubna 1991 o rozdělení družstva. 1.7.1991 - 1.9.2010

Kapitál RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Základní kapitál 2 250 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.9.2010
Základní kapitál 2 466 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.1993  - 1.9.2010

Akcie RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 250 000 Kč 1 8.8.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 250 1.9.2010  - 8.8.2021

Sídlo RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 50, Všechovice 75353, Česká republika 8.8.2021
Adresa: 36, Podhradní Lhota 76871, Česká republika 20.10.2016 - 8.8.2021
Adresa: , Podhradní Lhota 76871, Česká republika 1.9.2010 - 29.2.2012
Adresa: , Podhradní Lhota, okr. Kroměříž , Česká republika 1.7.1991 - 1.9.2010

Předmět podnikání RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 8.8.2021
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 8.8.2021
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 22.7.2014 - 8.8.2021
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 4.9.2009 - 22.7.2014
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní vozidly do i nad 3,5 t celkové hmotnosti 8.6.2007 - 4.9.2009
truhlářství 12.1.1993 - 6.12.2006
čalounická výroba 12.1.1993 - 6.12.2006
zemědělská výroba včetně prodeje zemědělských výrobků 12.1.1993 - 4.9.2009
- provozování zemědělské výroby a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně zemědělská výroba včetně prodeje zemědělských výrobků a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, lesní půdě a vodních plochách, které užívá k chovu ryb - družstvo může zpracovávat zemědělské a ostatní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky. Vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. - družstvo může poskytovat práce a služby pro občany a organizace - družstvo může prodávat vlastní vyrobené zboží a výrobky - v rámci spolupráce může družstvo vytvářet společné podniky a kooperační sdružení 1.7.1991 - 12.1.1993
- předmětem hospodářské činnosti může být i jiná činnost, pokud není truhlářství provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu - v rámci jiné činnosti může družstvo provozovat: - maloobchodní prodej vlastních i nakoupených výrobků - ekonomický pronájem nevyužitých objektů, místností a prostor - výroba kovových předmětů a součástí - dřevovýroba, pořez kulatiny - výroba sedlářských a brašnářských výrobků - výroba a instalace děl užitého umění - šití účelových ochranných pomůcek /návleků, kombináž apod./ 1.7.1991 - 12.1.1993
- doprava nákladů, zapůjčování strojů a zařízení pro cizí čalounická výroba - práce stavebně montážní - opravárenská a servisní činnost - provoz jídelny pro vlastní a cizí - práce čalounické - zahraničně obchodní činnost, dovoz, vývoz zboží všeho druhu s vyjímkou zboží dle vl. nař. č. 256/1990 Sb. 1.7.1991 - 12.1.1993

Vedení firmy RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Statutární orgán RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Předseda správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 1.1.2020 do 8.8.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Miroslav Dvořák
Ve funkci od 24.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
předseda představenstva Petr Vlasák
Ve funkci od 24.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 31.8.2016 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
předseda představenstva Petr Vlasák
Ve funkci od 24.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Miroslav Dvořák
Ve funkci od 24.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 31.8.2016 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 24.5.2016 do 31.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 24.5.2016 do 31.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 24.5.2016 do 31.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 22.7.2014 do 24.5.2016
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 1.9.2010 do 22.7.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 18.10.2012 do 22.7.2014
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 9.7.2013 do 22.7.2014
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 1.9.2010 do 22.7.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 18.10.2012 do 22.7.2014
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 9.7.2013 do 22.7.2014
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 1.9.2010 do 9.7.2013
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 1.9.2010 do 9.7.2013
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Josef Hub
Ve funkci od 1.9.2010 do 18.10.2012
Adresa Zahradní 362, 74242 Šenov u Nového Jičína
člen představenstva Ing. Josef Hub
Ve funkci od 1.9.2010 do 18.10.2012
Adresa Zahradní 362, 74242 Šenov u Nového Jičína
místopředseda Josef Symerský
Ve funkci od 19.6.2008 do 1.9.2010
Adresa 20, 76871 Komárno
člen Zdeněk Januška
Ve funkci od 24.8.2009 do 1.9.2010
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
místopředseda Josef Symerský
Ve funkci od 19.6.2008 do 1.9.2010
Adresa 20, 76871 Komárno
člen Zdeněk Januška
Ve funkci od 24.8.2009 do 1.9.2010
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda Josef Pokusa
Ve funkci od 19.6.2008 do 23.4.2010
Adresa 20, 76824 Hulín
předseda Josef Pokusa
Ve funkci od 19.6.2008 do 23.4.2010
Adresa 20, 76824 Hulín
Antonín Kyjovský
Ve funkci od 19.6.2008 do 24.8.2009
Adresa 124, 76824 Osíčko
Antonín Kyjovský
Ve funkci od 19.6.2008 do 24.8.2009
Adresa 124, 76824 Osíčko
člen Ladislav Mašláň
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 93, 76871 Komárno
předseda Josef Symerský
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 20, 76871 Komárno
člen Ladislav Mašláň
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 93, 76871 Komárno
člen Miroslav Ovčačík
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 1, 76871 Komárno
člen Petr Tomášek
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 14, 76871 Podhradní Lhota
místopředseda Jiří Rýc
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 94, 76871 Podhradní Lhota
předseda Josef Symerský
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 20, 76871 Komárno
místopředseda Jiří Rýc
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 94, 76871 Podhradní Lhota
člen Petr Tomášek
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 14, 76871 Podhradní Lhota
člen Miroslav Ovčačík
Ve funkci od 7.9.2006 do 19.6.2008
Adresa 1, 76871 Komárno
předseda Josef Symerský
Ve funkci od 5.11.1993 do 7.9.2006
Adresa č. 20, Komárno
místopředseda Miroslav Janošec
Ve funkci od 5.11.1993 do 7.9.2006
Adresa č. 28, Podhradní Lhota
místopředseda Miroslav Janošec
Ve funkci od 5.11.1993 do 7.9.2006
Adresa č. 28, Podhradní Lhota
předseda Josef Symerský
Ve funkci od 5.11.1993 do 7.9.2006
Adresa č. 20, Komárno
předseda Ing. Karel Koláček
Ve funkci od 1.7.1991 do 5.11.1993
Adresa 41, Komárno
místopředseda Alois Doležal
Ve funkci od 1.7.1991 do 5.11.1993
Adresa 155, Podhradní Lhota
místopředseda Alois Doležal
Ve funkci od 1.7.1991 do 5.11.1993
Adresa 155, Podhradní Lhota
předseda Ing. Karel Koláček
Ve funkci od 1.7.1991 do 5.11.1993
Adresa 41, Komárno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

IČO (identifikační číslo): 18188311
Jméno: RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 7. 1991
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Živnosti RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 1. 1996

Statutární orgán RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Dvořák
Člen statutárního orgánu: Phillippe Marc Moreels

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

IČO: 18188311
Firma: RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Všechovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 7. 1991

Sídlo RenoFarma Podhradní Lhota, a.s.

Sídlo: 50, Všechovice 75353

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Silniční nákladní doprava
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel