Hlavní navigace

FIRMA RenoFarma Javorník, a.s. IČO: 00146897

RenoFarma Javorník, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, .

RenoFarma Javorník, a.s. (00146897) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 47, 74275 Lichnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1972 RenoFarma Javorník, a.s. nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o RenoFarma Javorník, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro RenoFarma Javorník, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje RenoFarma Javorník, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 30. 8. 1972
Spisová značka: B 4347
IČO (identifikační číslo osoby): 00146897
Jméno: ZD Javorník a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.2010
Zapsána dne: 30.8.1972
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k převodu akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti 1.1.2020 - 30.7.2021
Ve společnosti ZD Javorník a.s. se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, Identifikační číslo: 001 46 897, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 4347, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou sp olečnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučen ím, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018. 1.1.2019
Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (Hlavní akcionář), kte rá vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti so učasně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (ak cií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyři cet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znalecký m posudkem č. 539 9 - 2018 vyhotoveným dne 19.2.2018 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/ 12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností ZD Javorník a.s. činí ke dni ocenění 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyřicet jedna haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprá vněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své ak cie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode D ne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. 18.4.2018
Na společnost ZD Javorník a.s., IČ: 00146897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4347, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti PKZ AGRO, s.r.o., IČ: 25840738, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21040. 6.5.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 12.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014 - 12.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014 - 12.5.2015
Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak, že k převodu těchto akcií je třeba předchozího souhlasu představenstva společnosti. 22.7.2014 - 1.1.2020
Obchodní společnost ZD Javorník a.s. změnila svou právní formu z původní právní formy: družstvo na novou právní formu: akciová společnost, a to dle Projektu přeměny formou změny právní formy ze dne 25.5.2010, který byl schválen členskou schůzí družstva Ja vorník dne 29.6.2010. 1.9.2010
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva na hospodářském výsledku v rozsahu svého členského podílu. 10.7.1991 - 11.8.1993
Ručení: Člen družstva odpovídá za ztrátu družstva a to do výše svých podílů na hospodářských výsledcích družstva nebo části ročních odměn do částky, která by odpovídala podílu na hospodářských výsledcích, vypočtených dle jednotných zásad 28.4.1989 - 10.7.1991
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1. Jednotného zemědělského družstva v Tiché (Dz 288) 2. Jednotného zemědělského družstva v Bordovicích (Dz 352) 3. Jednotného zemědělského družstva v Lichnově (Dz 400) na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 19.2.1972 se souhlasem rady ONV v Novém Jičíně z 2. června 1972 a přijetím schválených stanov. 30.8.1972 - 11.8.1993
Zastupování: Družstvo před úřady, soudy a veřejností zastupuje předseda (zástupce předsedy) 30.8.1972 - 11.8.1993

Kapitál RenoFarma Javorník, a.s.

Základní kapitál 34 851 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2010
Základní kapitál 25 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.1.1999  - 1.9.2010
Základní kapitál 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1998  - 13.1.1999
Základní kapitál 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.12.1994  - 14.4.1998
Základní kapitál 71 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.1993  - 16.12.1994

Akcie RenoFarma Javorník, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 34 851 000 Kč 1 30.7.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 34 851 1.9.2010  - 30.7.2021

Sídlo RenoFarma Javorník, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 47, Lichnov 74275, Česká republika 1.1.2020
Adresa: 71, Tichá 74274, Česká republika 2.6.2014 - 1.1.2020
Adresa: , Tichá , Česká republika 13.1.1999 - 17.1.2006
Adresa: , Frenštát p.R. , Česká republika 28.4.1989 - 10.7.1991

Předmět podnikání RenoFarma Javorník, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 30.7.2021
Zemědělská výroba 30.7.2021
zemědělská a potravinářská výroba, prodej zemědělských a potravinářských produktů a výrobků 1.1.2020 - 30.7.2021
slévárenství, modelářství 22.7.2014 - 30.7.2021
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.7.2014 - 30.7.2021
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2010 - 30.7.2021
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 17.1.2006 - 10.3.2010
přípravné práce pro stavby 17.1.2006 - 10.3.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 17.1.2006 - 10.3.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 17.1.2006 - 10.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 17.1.2006 - 10.3.2010
poskytování technických služeb 17.1.2006 - 10.3.2010
výroba krmiv a krmných směsí 17.1.2006 - 10.3.2010
opravy pracovních strojů 17.1.2006 - 22.7.2014
opravy silničních vozidel 17.1.2006 - 30.7.2021
mlynářství 17.1.2006 - 30.7.2021
zemní a jiné související práce ve stavebnictví (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ) 13.1.1999 - 10.3.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 13.1.1999 - 10.3.2010
silniční motorová doprava nákladní 13.1.1999 - 22.7.2014
silniční motorová doprava 11.8.1993 - 13.1.1999
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 11.8.1993 - 13.1.1999
demolice a zemní práce 11.8.1993 - 13.1.1999
1. podnikání v zemědělské výrobě a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 11.8.1993 - 17.1.2006
výroba a opravy zemědělských strojů 11.8.1993 - 17.1.2006
opravy motorových vozidel 11.8.1993 - 17.1.2006
vodoinstalatérství 11.8.1993 - 17.1.2006
kovoobrábění 11.8.1993 - 17.1.2006
kovářství 11.8.1993 - 17.1.2006
zednictví 11.8.1993 - 17.1.2006
truhlářství 11.8.1993 - 17.1.2006
zámečnictví 11.8.1993 - 17.1.2006
řezání na pile a inpregnace dřeva 11.8.1993 - 17.1.2006
zpracování pohanky - loupání 11.8.1993 - 17.1.2006
výroba pekárenských výrobků 11.8.1993 - 17.1.2006
vedení hospodářské a účetní agendy 11.8.1993 - 17.1.2006
2. živnostenské podnikání v oborech: 11.8.1993 - 10.3.2010
pronájem jiných strojů a přístrojů 11.8.1993 - 10.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.8.1993 - 10.3.2010
zprosředkování obchodu a služeb 11.8.1993 - 10.3.2010
slévání železných i neželezných kovů 11.8.1993 - 22.7.2014
Předmětem činnosti družstva je: 10.7.1991 - 11.8.1993
a) zemědělská výroba 10.7.1991 - 11.8.1993
b) potravinářská výroba 10.7.1991 - 11.8.1993
c) práce a služby pro členy a občany spočívající v: pořezu kulatiny, prodeji řeziva a odpadového dřeva, stolařských pracích prodeji betonové směsi, dopravě nákladními automobily, traktory a autobusy pracích mechanizačními prostředky, opravách soukromých motorových dopravních prostředků, odborných poradách a službách laboratoře, prodeji výrobků vyprodukovaných nad úroveň potřeb družstva, prodeji jídel a potravinářských výrobků, prodeji suvenýrů a propagačního materiálu 10.7.1991 - 11.8.1993
d) obchodní činnost 10.7.1991 - 11.8.1993
e) jiná hospodářská činnost: - dřevovýroba - výroba palet, dřevěných obalů a výrobků ze dřeva, pořez kulatiny, - kovovýroba - obrábění kovů a výroba náhradních dílů zemědělských strojů a jiných průmyslových výrobků a zařízení včetně provádění montáže na finální výrobky - slévárenství - výroba hliníkových odlitků, - opravárenství - opravy automobilů, traktorů, zemědělských strojů, jejich skupin a podskupin - doprava - nákladními a osobními automobily, traktory, traktory a autobusy, práce mechanizačními prostředky družstva i pro jiné organizace - stavební činnost - při investiční výstavbě, rekonstrukcích a opravách, demolice, demontáže, rekultivační a meliorační práce - výroba a prodej betonové směsi i pro jiné organizace - nákup zemědělských přebytků a potravinářských výrobků od organizací a občanů za účelem jejich zpracování, případně prodeje v maloobchodě - výroba suvenýrů a propagačních materiálu - množení a kopírování tiskovin - zahraničně obchodní činnost 10.7.1991 - 11.8.1993
1. Hlavní hospodářskou činností družstva je provozování zemědělské výroby. V zájmu jejího dalšího rozvoje bude družstvo 28.4.1989 - 10.7.1991
a) racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, která je základním výrobním prostředkem družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
b) racionálně a efektivně hospodařit v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které jsou v užívání družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
2. Družstvo bude provozovat tyto další hospodářské činnosti: 28.4.1989 - 10.7.1991
a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky, zejména mléčné, masné a pekárenské 28.4.1989 - 10.7.1991
b) vyrábět výrobky a vykonávat činnosti sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. Pokud k této činnosti bude potřeba souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem 28.4.1989 - 10.7.1991
c) poskytovat práce a služby občanům v takovém rozsahu, aby tato činnost nenarušovala hlavní předmět hospodářské činnosti družstva a to zejména: pořez kulatiny, prodej řeziva a odpadového dřeva, stolařské práce, dopravu a jiné mechanizační práce, prodej betonové směsi, výrobu a prodej jídel a potravinářských výrobků, odborné porady a služby, laboratoře, ubytovací služby 28.4.1989 - 10.7.1991
d) prodávat vlastní vyrobené zboží 28.4.1989 - 10.7.1991
1. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využítí výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož k zabezpečování společensky prospěšné výroby a služeb, bude družstvo provozovat kromě zemědělské výroby i jinou činnost 28.4.1989 - 10.7.1991
2. Jinou hospodářskou činnost bude družstvo provádět jen po předchozím souhlasu orgánu hospodářského řízení 28.4.1989 - 10.7.1991
3. Jiná hospodářská činnost nesmí být provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby 28.4.1989 - 10.7.1991
4. Jiná hospodářská činnost družstva: 28.4.1989 - 10.7.1991
a) dřevovýroba - výroba palet, dřevěných obalů a výrobků ze dřeva 28.4.1989 - 10.7.1991
b) kovovýroba - obrábění kovů a výroba náhradních dílů zemědělských strojů a jiných průmyslových zařízení a výrobků včetně provádění montáže a finální výrobek - montáž výrobků z elektronických součástek 28.4.1989 - 10.7.1991
c) slévárenství - výroba hliníkových a bronzových odlitků 28.4.1989 - 10.7.1991
d) provádění oprav aut, traktorů, zemědělských strojů, jejich skupin a podskupin 28.4.1989 - 10.7.1991
f) kompletní stavební činnost při investiční výstavbě, rekonstrukcích a opravách, demolice, demontáže, rekultivační a meliorační práce 28.4.1989 - 10.7.1991
g) prodej betonové směsi organizacím, členům, i občanům, provádění pomocných prací při individuální bytové výstavbě a údržbě členům družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
h) provádění poradenské a školící činnosti a elektroservisu radiostanic a výpočetní techniky 28.4.1989 - 10.7.1991
ch)nákup zemědělských přebytků a potravinářských výrobků od organizací a občanů pro účely jejich zpracování, případně prodeje v maloobchodě 28.4.1989 - 10.7.1991
i) výroba a prodej jídel, restaurační činnost ve vlastních zařízeních, ubytovací služby a služby cestovního ruchu 28.4.1989 - 10.7.1991
j) výroba a prodej suvenýrů a propagačního materiálu 28.4.1989 - 10.7.1991
k) laboratorní rozbor, porady a služby, výroba testovacích souprav 28.4.1989 - 10.7.1991
l) zájmově umělecká činnost amatérských souborů družstva 28.4.1989 - 10.7.1991
e) dopravu nákladními a osobními automobily, traktory a autobusy, práce mechanizačními prostředky družstva organizacím členům i občanům 28.4.1989 - 10.7.1991
8. Zpracování vlastních přebytků zemědělské výroby i přebytků zemědělské výroby z ostatních zemědělských organizací ČSSR, včetně jejich realizace v maloobchodní síti 10.2.1988 - 28.4.1989
Místo provozování: provozovny družstva ve Frenštátě p.R., Tiché a později zřízené prodejny v obcích v obvodu družstva 10.2.1988 - 28.4.1989
7. Provádění elektroservisu radiostanic a zemědělských strojů, včetně výpočetní techniky 5.2.1987 - 28.4.1989
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: I. 1. Dřevovýroba a) výroba palet, dřevěných obalů a drobných výrobků podle požadavků odběratelů, t.j. Zempo-Comex Praha, NHKG Ostrava, Tatra Kopřivnice aj. soc. organizací v provozovnách ve Frenštátě 28.5.1984 - 28.4.1989
b) pořez kulatiny pro socialistické organizace v okrese Nový Jičín, provozovna Frenštát 28.5.1984 - 28.4.1989
c) prodej řeziva a odpadového dřeva, provozovna Frenštát 28.5.1984 - 28.4.1989
d) ojedinělé stolařské práce pro organizace a občany, provozovna Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
2. Kovovýroba a) obrábění kovů a výroba náhradních dílů pro OKR Ostrava, zemědělské organizace, aj. zájemce, v provozovnách Bordovice a Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
b) výroba a montáž předmětu z plechu zejména pro opravárenský závod Bludovice, v provozovnách Bordovice a Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
c) výroba secích strojků pro výsev trav pro Zempo a zem. organizace, v provozovně Frenštát p.R. 28.5.1984 - 28.4.1989
4. Zemní práce autobagrem, HONy apod., pro soc. organizace a občany v okrese Nový Jičín 28.5.1984 - 28.4.1989
5. Doprava nákladními auty a traktory pro soc. organizace a občany v okrese Nový Jičín 28.5.1984 - 28.4.1989
6. Provádění stavebních prací pro cizí organizace a prodej betonové směsi organizacím a členům JZD Javorník Tichá, kteří jsou stabilizovaní formou nenávratných půjček na individuelní bytovou výstavbu 28.5.1984 - 28.4.1989
d) výroba kovovýrobků pro k,.p. Tesla Rožnov, prov. Bordovice 28.5.1984 - 28.4.1989
3. Slévárenství a) výroba hliníkových a bronzových odlitků pro MEZ Frenštát, Ostroj Frýdlant, Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom aj. organizace ve slévárnách Bordovice, Frenštát, Bílovec 28.5.1984 - 28.4.1989
Provádění stavebních prací pro cizí organizace, na území okresu Nový Jičín 18.3.1981 - 28.5.1984
b) pořez kulatiny ve mzdě pro socialistické organizace a občany v okrese Nový Jičín, provozovny Trojanovice, Tichá 14.5.1980 - 28.5.1984
2. Kovovýroba a) obrábění kovů a výroba náhr. dílů pro OKR Ostrava, dále pro zemědělské organizace aj. zájemce, v provozovnách JZD v Bordovicích a Frenštátě p.R. 14.5.1980 - 28.5.1984
b) výroba a montáž předmětu z plechu, zejména pro Opravárenský závod Bludovice, v provozovnách JZD v Bordovicích a ve Frenštátě p. R. 14.5.1980 - 28.5.1984
3. Slévárna - výroba hliníkových odlitků pro n.p. MEZ Frenštát p.R., Ostroj Frýdlant aj. soc. organizace, ve slévárně v Bordovicích a Frenštátě p.R. 14.5.1980 - 28.5.1984
4. Zemní práce autobagrem, HONy a pod. pro socialistické organizace v okrese Nový Jičín a občany, v okrese Nový Jičín 14.5.1980 - 28.5.1984
5. Doprava nákladními auty a traktory pro socialistické organizace a občany, v okrese Nový Jičín 14.5.1980 - 28.5.1984
II. Rozsah přidružené výroby se stanoví maximálně ve výši uvedené ve schváleném výrobně finančním plánu družstva na příslušný rok a to pro každou z jednotlivých činností zvláště. 14.5.1980 - 28.5.1984
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: I. 1. Dřevovýroba a) výroba palet, dřevěných obalů a drobných dřevěných výrobků podle požadavku odběratelů, t.j. Zempo-Comex Praha, NHKG Ostrava, Tatra Kopřivnice aj. soc. organizace v provozovnách v Trojanovicích a Tiché 14.5.1980 - 28.5.1984
4. Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) těžby lomového kamene pro výrobu písků a drti pro potřebu vlastní investiční výstavby, pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k úpravám cest a pod. v lomech Bordovice, Tichá a Trojanovice 10.12.1976 - 14.5.1980
b) pořezu kulatiny na vlastníh pilách v Tiché a v Trojanovicích pro vlastní potřebu družstevníků a soc. organizací z místa a blízkého okolí a okresu Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
c) výroby palet a obalů na zeleninu (zeleninové klece) pro soc. organizace a pro účely exportu. Z odpadu vyrábět palivová kola pro Uhelné sklady Nový Jičín. Materiál (kulatina) je zajištěna z místních zdrojů a nákupem. Výroba řeziva pro zpracování zeleninových klecí a palet je zajištěna na vlastních pilách v Tiché a Trojanovicích. Zeleninové klece budou dodány n.p. Zelenina Ostrava palety se použivají pro vývoz prostřednictvím vývozní společnosti Zempo-Comex Praha 10.12.1976 - 14.5.1980
d) v zájmu plného využití mechanizačních prostředků v období mimo vlastní potřebu, bude družstvo provádět práce autobagrem DC-30 pro cizí v místě bydliště i okrese Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
e) dopravy nákladními auty a traktory pro cizí v okrese Nový Jičín 10.12.1976 - 14.5.1980
f) veškeré práce pro obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy družstva a ostatní obyvatelstvo v místě 10.12.1976 - 14.5.1980
g) slévarna barevných kovů v Bordovicích a Trojanovicích v rozsahu určeném SVFP 10.12.1976 - 14.5.1980
h) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce, dále secí adaptéry, luční brány a oběžné škrabáky chlévské mrvy, a náhradní díly k oběžným škrabákům, pro ÚPZT a JZD v dílnách JZD 10.12.1976 - 14.5.1980
Celkový rozsah přidružené výroby činí do 60 % z CHP družstva ročně. 10.12.1976 - 14.5.1980
Na základě rozhodnutí MěNV ve Frenštátě pod Radhoštěm, ze dne 13.12.1973 č.j. Výst.-1002/73-T bylo povoleno užívat pilu na pozemku parc. č. 2020/1. 10.12.1976 - 14.5.1980
2. Družstvo využívá lesy a hospodaření v nich náleží do hlavního předmětu jeho činnosti. 10.12.1976 - 28.4.1989
3. V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení vydaného ONV, přidruženou výrobu a toto povolení určuje druh a rozsah přidru- žené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje velkovýroby ani zneuživána k nedovolenému podnikání, nebo ziskávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost, jako přidr. výrobu, jen získá-li toto povolení. 10.12.1976 - 28.4.1989
1. Hlavním předmětem činností družstva je zemědělská velkovýroba, zahrnuje v sobě jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zem. velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. 10.12.1976 - 28.4.1989
Podle souhlasu odboru dopravy ONV v Novém Jičíně ze dne 4.6.1976, zn. Dopr. 277/1.714/76-Šo je povolena doprava pro cizí na dobu od roku 1976-1980. 4.8.1976 - 28.4.1989
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) těžba lomového kamene pro výrobu písků a drti, pro potřebu vlastní investiční výstavby pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k úpravám cest a pod., v lomech Bordovice, Tichá, Trojanovice 3.3.1976 - 10.12.1976
b) pořez kulatiny na vlastních pilách v Tiché a v Trojanovicích pro vlastní potřebu, popř,. pro potřebu družstevníků a soc. organizací z místa a blízkého okolí a okresu N. Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
c) výrobu palet a obalů na zeleninu /zeleninové klece/ pro socialistické organizace a pro účely exportu. Z odpadu vyrábět palivová kola pro uhelné sklady Nový Jičín. Materiál (kulatina) je zajištěna z místních zdrojů a nákupem. Výroba řeziva pro zpracování zeleninových klecí a palet je zajištěna na vlastních pilách v Tiché a Trojanovicích. Zeleninové klece budou dodány n.p. Zelenina Ostrava a palety se použijí pro vývoz prostřednictvím vývozní společnosti Zempo-Comex Praha 3.3.1976 - 10.12.1976
d) v zájmu plného využití mechanizačních prostředků v období mimo vlastní potřebu bude družstvo provádět práce autobagrem DO-30 pro cizí v místě i okrese Nový Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
e) doprava nákladními auty a traktory pro cizí v okrese N. Jičín 3.3.1976 - 10.12.1976
f) veškeré práce pro obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy družstva a ostatní obyvatelstvo v místě 3.3.1976 - 10.12.1976
g) slévarna barevných kovů v Bordovicích a Trojanovicích v rozsahu určeném SVFP 3.3.1976 - 10.12.1976
h) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce, dále secí adaptéry, luční brány a oběžné škrabáky chlévské mrvy a náhradní díly k běžným škrabákům, pro ÚPZT a JZD v dílnách kovovýroby JZD 3.3.1976 - 10.12.1976
Přidruženou výrobu provozuje družstvo v období vegetačního klidu a mimo špičkové práce Celkový rozsah přidružené výroby činí do 60 % celkové hrubé produkce. 3.3.1976 - 10.12.1976
Doprava povolena odborem dopravy ONV v Novém Jičíně rozhodnutím z 9.8.1972 č.j. Dopr. 277/1/2/843/1972/ Šo do 31. prosince 1972. 14.12.1972 - 3.3.1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí být zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva. Druh a rozsah přidružené výroby určují stanovy družstva. 30.8.1972 - 3.3.1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: a) Těžbu lomového kamene pro výrobu písku a drti pro potřebu vlastní investiční výstavby, pro stavbu a adaptaci rodinných domků družstevníků a ostatních občanů, k opravám cest a pod. 30.8.1972 - 3.3.1976
b) pořez kulatiny na vlastní pile pro vlastní potřebu, členy JZD a pro cizí v okrese Nový Jičín 30.8.1972 - 3.3.1976
c) dřevovýrobu, výrobu palet, beden a podobné hrubé zpracování dřeva 30.8.1972 - 3.3.1976
d) dopravu nákladními auty a traktory pro cizí v okrese Nový Jíčín 30.8.1972 - 3.3.1976
e) obrábění kovů pro OKR Ostrava a jiné zájemce 30.8.1972 - 3.3.1976
f) veškeré práce při obhospodařování záhumenků a nutnou dopravu traktory i auty pro členy i ostatní obyvatelstvo v místě 30.8.1972 - 3.3.1976
g) slévárnu barevných kovů v Bordovicích v rozsahu určeném v SVFP. 30.8.1972 - 3.3.1976
Přidruženou výrobu provozuje družstvo v období vegetačního klidu a mimo špičková období 30.8.1972 - 3.3.1976
Celkový rozsah přidružené výroby činí do 50 % CHP družstva. 30.8.1972 - 3.3.1976
1. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba 30.8.1972 - 10.12.1976
2. Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsoby hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výrobku a odstranění namáhavé lidské práce 30.8.1972 - 10.12.1976
3. V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě soustavného zúrodňování půdy, účelné využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádi nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám a škůdcům a plevelům 30.8.1972 - 10.12.1976
4. Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky 30.8.1972 - 10.12.1976
5. V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravění a plemenářské práci 30.8.1972 - 10.12.1976
6. Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz 30.8.1972 - 10.12.1976
7. Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení - stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, t.j. vlastními pracovními silami a s využitím materiálu z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic. 30.8.1972 - 10.12.1976
8. Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodařní, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů 30.8.1972 - 10.12.1976

Vedení firmy RenoFarma Javorník, a.s.

Statutární orgán RenoFarma Javorník, a.s.

Člen správní rady Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Člen správní rady Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Předseda správní rady Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 30.7.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
Člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
Předseda představenstva Mgr. Petr Vlasák
Ve funkci od 1.1.2020 do 30.7.2021
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
předseda představenstva Petr Vlasák
Ve funkci od 27.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Miroslav Dvořák
Ve funkci od 27.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 30.8.2016 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 30.8.2016 do 1.1.2020
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
předseda představenstva Petr Vlasák
Ve funkci od 27.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha
člen představenstva Miroslav Dvořák
Ve funkci od 27.5.2016 do 1.1.2020
Adresa Na lysině 1181/6, 14700 Praha
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 27.5.2016 do 30.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 27.5.2016 do 30.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva Philippe Marc Moreels
Ve funkci od 27.5.2016 do 30.8.2016
Adresa Hriňovská 11 , 81102 Bratislava
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 22.7.2014 do 27.5.2016
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 11.7.2013 do 22.7.2014
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 1.8.2013 do 22.7.2014
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 2.6.2014 do 22.7.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 11.7.2013 do 22.7.2014
Adresa Žerotínova 992, 75501 Vsetín
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 1.8.2013 do 22.7.2014
Adresa 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 2.6.2014 do 22.7.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 1.9.2010 do 2.6.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 1.9.2010 do 2.6.2014
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 1.9.2010 do 1.8.2013
Adresa Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva František Dobiáš
Ve funkci od 1.9.2010 do 1.8.2013
Adresa Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 1.9.2010 do 11.7.2013
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 1.9.2010 do 11.7.2013
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 18.6.2007 do 1.9.2010
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva Josef Hub
Ve funkci od 11.2.2008 do 1.9.2010
Adresa Zahradní 362, 74242 Šenov u Nového Jičína
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 10.3.2010 do 1.9.2010
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Januška
Ve funkci od 18.6.2007 do 1.9.2010
Adresa Hálkova 286, 76502 Otrokovice
člen představenstva Josef Hub
Ve funkci od 11.2.2008 do 1.9.2010
Adresa Zahradní 362, 74242 Šenov u Nového Jičína
předseda představenstva Roman Staněk
Ve funkci od 10.3.2010 do 1.9.2010
Adresa Zámecká 133/78, 75701 Valašské Meziříčí
předseda představenstva Antonín Kyjovský
Ve funkci od 18.6.2007 do 10.3.2010
Adresa 124, 76861 Osíčko
předseda představenstva Antonín Kyjovský
Ve funkci od 18.6.2007 do 10.3.2010
Adresa 124, 76861 Osíčko
člen představenstva JUDr. Igor Zmydlený
Ve funkci od 18.6.2007 do 11.2.2008
Adresa Výletní 1336, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva JUDr. Igor Zmydlený
Ve funkci od 18.6.2007 do 11.2.2008
Adresa Výletní 1336, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Petr Klíč
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa 301, 74274 Tichá
předseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa Rožnovská 653, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Pavel Mičulek
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa 97, 74274 Tichá
předseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa Rožnovská 653, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Pavel Mičulek
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa 97, 74274 Tichá
člen představenstva Petr Klíč
Ve funkci od 17.1.2006 do 18.6.2007
Adresa 301, 74274 Tichá
předseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 26.9.1996 do 17.1.2006
Adresa Rožnovská 653, Frenštát pod Radhoštěm
člen představenstva Petr Klíč
Ve funkci od 13.1.1999 do 17.1.2006
Adresa , Tichá 301
místopředseda představenstva JUDr. Bohumír Petřík
Ve funkci od 13.1.1999 do 17.1.2006
Adresa Horní 640 , Frenštát pod Radhoštěm
předseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 26.9.1996 do 17.1.2006
Adresa Rožnovská 653, Frenštát pod Radhoštěm
místopředseda představenstva JUDr. Bohumír Petřík
Ve funkci od 13.1.1999 do 17.1.2006
Adresa Horní 640 , Frenštát pod Radhoštěm
člen představenstva Petr Klíč
Ve funkci od 13.1.1999 do 17.1.2006
Adresa , Tichá 301
člen představenstva Ing. Petr Vašíček
Ve funkci od 11.8.1993 do 13.1.1999
Adresa 130, Tichá
místopředseda představenstva Ladislav Šmajstrla
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 98, Trojanovice
člen představenstva Ing. Jiří Adamec
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 95, Tichá
člen představenstva Alexander Brezani
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa Kopaná 765, Frenštát pod Radhoštěm
člen představenstva František Mičulek
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 62, Tichá
člen představenstva Ilona Krpcová
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 308, Tichá
člen představenstva Božena Mláděnková
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 16, Bordovice
člen představenstva Vítězslav Havel
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 82, Tichá
člen představenstva Zdeněk Švrček
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 249, Tichá
člen představenstva Marta Šablaturová
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 133, Trojanovice
člen představenstva Ing. Petr Vašíček
Ve funkci od 11.8.1993 do 13.1.1999
Adresa 130, Tichá
člen představenstva Alexander Brezani
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa Kopaná 765, Frenštát pod Radhoštěm
člen představenstva Ing. Jiří Adamec
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 95, Tichá
člen představenstva František Mičulek
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 62, Tichá
místopředseda představenstva Ladislav Šmajstrla
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 98, Trojanovice
člen představenstva Ilona Krpcová
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 308, Tichá
člen představenstva Vítězslav Havel
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 82, Tichá
člen představenstva Marta Šablaturová
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 133, Trojanovice
člen představenstva Zdeněk Švrček
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 249, Tichá
člen představenstva Božena Mláděnková
Ve funkci od 26.9.1996 do 13.1.1999
Adresa 16, Bordovice
člen představenstva František Havel
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 120, Tichá
člen představenstva Vojtěch Holub
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 385, Lichnov
člen představenstva Jiřina Galková
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 40, Tichá
člen představenstva Pavel Dobečka
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 80, Bordovice
místopředseda představenstva František Mičulek
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 421, Tichá
člen představenstva Jan Pícha
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 843, Frenštát p.R.
člen představenstva František Žižka
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 39, Tichá
člen představenstva Jan Švrček
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 249, Tichá
předseda představenstva Ladislav Šmajstrla
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 98, Trojanovice
člen představenstva Pavel Špaček
Ve funkci od 16.12.1994 do 26.9.1996
Adresa 67, Tichá
člen představenstva Vojtěch Holub
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 385, Lichnov
člen představenstva František Havel
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 120, Tichá
člen představenstva Jiřina Galková
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 40, Tichá
člen představenstva Pavel Dobečka
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 80, Bordovice
místopředseda představenstva František Mičulek
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 421, Tichá
člen představenstva Jan Pícha
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 843, Frenštát p.R.
člen představenstva Jan Švrček
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 249, Tichá
člen představenstva František Žižka
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 39, Tichá
předseda představenstva Ladislav Šmajstrla
Ve funkci od 11.8.1993 do 26.9.1996
Adresa 98, Trojanovice
člen představenstva Pavel Špaček
Ve funkci od 16.12.1994 do 26.9.1996
Adresa 67, Tichá
člen představenstva Josef Petr
Ve funkci od 11.8.1993 do 16.12.1994
Adresa 87, Tichá
člen představenstva Josef Petr
Ve funkci od 11.8.1993 do 16.12.1994
Adresa 87, Tichá
místopředseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 7.10.1991 do 11.8.1993
Adresa 405, Lichnov
místopředseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 7.10.1991 do 11.8.1993
Adresa 405, Lichnov
předseda představenstva Ing. Vítězslav Quarda
Ve funkci od 28.4.1989 do 7.10.1991
Adresa 20, Lichnov
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Konvička
Ve funkci od 16.9.1991 do 7.10.1991
Adresa Střelniční 964, Frenštát p. Radhoštěm
předseda představenstva Ing. Vítězslav Quarda
Ve funkci od 28.4.1989 do 7.10.1991
Adresa 20, Lichnov
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Konvička
Ve funkci od 16.9.1991 do 7.10.1991
Adresa Střelniční 964, Frenštát p. Radhoštěm
místopředseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 11.10.1990 do 16.9.1991
Adresa 405, Lichnov
místopředseda představenstva Pavel Macíček
Ve funkci od 11.10.1990 do 16.9.1991
Adresa 405, Lichnov
místopředseda představenstva JUDr. Dimitrij Hora
Ve funkci od 28.4.1989 do 11.10.1990
Adresa 178, Ostrava 3
místopředseda představenstva JUDr. Dimitrij Hora
Ve funkci od 28.4.1989 do 11.10.1990
Adresa 178, Ostrava 3
člen představenstva Jiří Havel
Ve funkci od 30.8.1972 do 28.4.1989
Adresa 420, Tichá
člen představenstva František Žiška
Ve funkci od 30.8.1972 do 28.4.1989
Adresa 39, Tichá
člen představenstva Anna Petrovičová
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 735, Trojanovice
člen představenstva Josef Kocián
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 735, Trojanovice
člen představenstva Josef Prašivka
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 1387, Frenštát
člen představenstva Oldřich Moravec
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 380, Věřovice
člen představenstva Milada Gochová
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1380, Frenštát p/R
člen představenstva Milan Drozd
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 406, Tichá
člen představenstva Jaromír Bordovský
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1313, Frenštát p./R.
předseda družstva Josef Havlíček
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1420, Frenštát
člen představenstva František Havel
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 120, Tichá
člen představenstva Zdeněk Harabiš
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 110, Vlčovice
člen představenstva Marie Mynářová
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 403, Lichnov
člen představenstva Vojtěch Holub
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 385, Lichnov
člen představenstva Zdeňka Slováčková
Ve funkci od 28.5.1984 do 28.4.1989
Adresa Kopaná 1638, Frenštát p.R.
člen představenstva Jiří Havel
Ve funkci od 30.8.1972 do 28.4.1989
Adresa 420, Tichá
člen představenstva František Žiška
Ve funkci od 30.8.1972 do 28.4.1989
Adresa 39, Tichá
člen představenstva Josef Kocián
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 735, Trojanovice
člen představenstva Oldřich Moravec
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 380, Věřovice
člen představenstva Josef Prašivka
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 1387, Frenštát
člen představenstva Anna Petrovičová
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.4.1989
Adresa 735, Trojanovice
člen představenstva Marie Mynářová
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 403, Lichnov
člen představenstva Vojtěch Holub
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 385, Lichnov
člen představenstva Zdeněk Harabiš
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 110, Vlčovice
člen představenstva František Havel
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 120, Tichá
člen představenstva Milan Drozd
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 406, Tichá
člen představenstva Jaromír Bordovský
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1313, Frenštát p./R.
předseda družstva Josef Havlíček
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1420, Frenštát
člen představenstva Milada Gochová
Ve funkci od 18.3.1981 do 28.4.1989
Adresa 1380, Frenštát p/R
člen představenstva Zdeňka Slováčková
Ve funkci od 28.5.1984 do 28.4.1989
Adresa Kopaná 1638, Frenštát p.R.
člen představenstva Františka Kovářová
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.5.1984
Adresa 198, Tichá
člen představenstva Františka Kovářová
Ve funkci od 3.3.1976 do 28.5.1984
Adresa 198, Tichá
člen představenstva Josef Štefek
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 308, Tichá
člen představenstva Jaroslav Klimíček
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 20, Bordovice
člen představenstva Josef Šenk
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 249, Tichá
předseda představenstva Bohuslav Špaček
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 260, Lichnov
člen představenstva Vlasta Trávničková
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 200, Lichnov
člen představenstva Josef Havlíček
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 1420, Frenštát
člen představenstva Jaromír Polášek
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 478, Trojanovice
člen představenstva Mojmír Švrček
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 886, Frenštát
předseda představenstva Bohuslav Špaček
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 260, Lichnov
člen představenstva Josef Štefek
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 308, Tichá
člen představenstva Jaroslav Klimíček
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 20, Bordovice
člen představenstva Josef Šenk
Ve funkci od 30.8.1972 do 18.3.1981
Adresa 249, Tichá
člen představenstva Mojmír Švrček
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 886, Frenštát
člen představenstva Vlasta Trávničková
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 200, Lichnov
člen představenstva Josef Havlíček
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 1420, Frenštát
člen představenstva Jaromír Polášek
Ve funkci od 3.3.1976 do 18.3.1981
Adresa 478, Trojanovice
člen představenstva František Pavel
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 33, Lichnov
člen představenstva Vladimír Tichavský
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 30, Lichnov
člen představenstva Josef Petr
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 87, Tichá
člen představenstva Mojmír Maralík
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 325, Tichá
člen představenstva Josef Drozd
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 54, Lichnov
člen představenstva Vojtěch Kupčík
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 15, Tichá
člen představenstva Vojtěch Pavel
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 123, Bordovice
člen představenstva Marie Drozdová
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 6, Lichnov
člen představenstva Drahomíra Kyralová
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 142, Bordovice
člen představenstva Mojmír Maralík
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 325, Tichá
člen představenstva Drahomíra Kyralová
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 142, Bordovice
člen představenstva František Pavel
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 33, Lichnov
člen představenstva Josef Drozd
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 54, Lichnov
člen představenstva Vladimír Tichavský
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 30, Lichnov
člen představenstva Marie Drozdová
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 6, Lichnov
člen představenstva Vojtěch Pavel
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 123, Bordovice
člen představenstva Josef Petr
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 87, Tichá
člen představenstva Vojtěch Kupčík
Ve funkci od 30.8.1972 do 3.3.1976
Adresa 15, Tichá

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje RenoFarma Javorník, a.s.

IČO: 00146897
Firma: RenoFarma Javorník, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Lichnov
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanci
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo RenoFarma Javorník, a.s.

Sídlo: 47, Lichnov 74275

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Chov mléčného skotu
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba mlýnských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Slévárenství
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků