Firma Reichenberg Immobilien, a.s. IČO 47115947


Reichenberg Immobilien, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Reichenberg Immobilien, a.s. (47115947) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Návršní 285/13, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 1992 a je stále aktivní. Reichenberg Immobilien, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Reichenberg Immobilien, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Reichenberg Immobilien, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Reichenberg Immobilien, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Reichenberg Immobilien, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Reichenberg Immobilien, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1811
IČO (identifikační číslo osoby) 47115947
Jméno Reichenberg Immobilien, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.12.1992
Valná hromada konaná dne 29. června 2012 přijala následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Reichenberg Immobilien a.s. (dále jen „Společnost“) je pan Petr Jeřábek, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72 (dále jen „hlavní akcionář& #8220; či “Petr Jeřábek“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 4.820 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč pořadových čísel: 0188 až 0194, 0243 až 4765, 4866 až 4930, 4956 až 5024 a 5045 až 5200. Z uvedeného vyplývá, že pan Petr Jeřábek je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 1.928.000,- Kč, což představuje podíl 92,39 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výku pu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 380 ks akcií, pořadová čísla: 0001 až 0187, 0195 až 0242, 4766 až 4865, 4931 až 4955 a 5025 až 5044, přejdou za podmínek podle § 1 83i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Petra Jeřábka, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií&#82 20;). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.292,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč, emitovanou společností Reichenberg Immobilien a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 120331 ze dne 25. května 2012, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Pra ha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Vý slednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst . 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. e) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této řádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytn utí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 10.9.2012 - 15.7.2013
Valná hromada společnosti, která se konala dne 25.6.2010 v Liberci, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z Kč 2.300.000,- na Kč 2.080.000,- tak, že se sníží nominální hodnota všech 5.200 ks akcií z původních Kč 500,- na nových Kč 400,-. Lhůt a pro předložení akcií k výměně za akcie s novou nominální hodnotou se stanoví na tři měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům počátek běhu této lhůty způsobem předepsaným stan ovami pro svolání valné hromady nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka představující snížení základního kapitálu, tj. Kč 520.000,- bude celá převedena do rezervního fondu společnosti. 26.7.2010 - 1.10.2010
Usnesením mimořádné valné hromady akcionářů ze dne 6.12.2007, osvědčeném notářským zápisem notářky v Liberci JUDr. Václavy Švarcové č.j. NZ 420/2007, N 454/2007, ze dne 12.12.2007, bylo rozhodnuto takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmilion třistatisíc korun českých) se nepřipouští 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 2600 ks (dva tisícešestset kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (pětset korun českých) , jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých) 3. Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých) bude činit 500,- Kč (pětset korun českých) 4. Lhůta pro upisování akcií nepočne dříve než jeden měsíc od zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku A. Upisování akcií s využitím přednostního práva 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro přednostní upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek bě hu lhůty pro výkon tohoto práva s využitím přednostního práva tak, že zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů bude provedeno představenstvem v Obchodním věstníku a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu ak cionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti 2. Představenstvo do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne uplynutí uvedené lhůty k upsání akcií zašle akcionářům, kteří v této lhůtě požádali o úpis akcií, návrh smlouvy o upsání akcií. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u Če ské spořitelny a.s., kterým za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list. B. Upisování akcií bez využití přednostního práva 1. Pokud nedojde k úpisu celé emise akcií a marně uplyne lhůta k využití přednostního práva k upsání akcií, bude se konat druhé kolo upisování akcií bez využití přednostního práva. Neupsané akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům následujícím způsobem - Bude-li upsáno více akcií než určila valná hromada, bude se krátit upsání akcií v poměru jmenovité hodnoty akcií, které tito akcionáři dosud vlastní. Podle tohoto pravidla je představenstvo oprávněno provést výběr i v situaci, kdy by stanovená část emis ního kursu nebyla některým akcionářem splacena v určené lhůtě s důsledkem zániku práv a povinností akcionáře z úpisu akcií a jestliže by neúčinnost upsání akcií měla za následek, že jmenovitá hodnota ostatních účinně upsaných akcií nedosáhne schválené čás tky zvýšení základního kapitálu. Takto je představenstvo oprávněno při upsání více akcií než určila valná hromada výběr přehodnotit a to nejdéle do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro upisování akcií. - Bude-li upsáno méně akcií než schválila valná hromada, je navýšení základního kapitálu neúčinné. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, všem akcionářům, takto: 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a počne běžet nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dn e následujícího po marném uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek běhu lhůty pro úpis akcií bez přednostního práva zveřejněním v Obchodním věstníku současně s oznámením úpisu akc ií s využitím přednostního práva a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti. 2. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obch. zák. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs j ím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání neplatné nebo neúčinné. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií bez přednostního práva splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u České spořitelny a.s., který za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list. 30.1.2008 - 23.7.2008
Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 18.4.2002. 13.9.2002 - 23.7.2008
Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 26.4.2001 7.3.2002 - 23.7.2008
ze základního jmění bylo splaceno Kčs 1.263.598,- v nepeněžitém plnění a Kčs 36.402,- v peněžitém vkladu - splaceno v plné výši 8.12.1992 - 23.7.2008
údaje o založení společnosti: společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 10.9.1992, zakladatelé se dohodli na stanovách, zvolili členy představenstva a dozorčí rady, splatili výši základního jmění 8.12.1992 - 23.7.2008

Aktuální kontaktní údaje Reichenberg Immobilien, a.s.

Kapitál Reichenberg Immobilien, a.s.

zakladni jmění 2 080 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2010
zakladni jmění 2 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2008 - 1.10.2010
zakladni jmění 1 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1992 - 23.7.2008

Akcie Reichenberg Immobilien, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 5 200 15.7.2015
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 5 200 1.10.2010 - 15.7.2015
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 5 200 23.7.2008 - 1.10.2010
Akcie na jméno 500 Kč 2 600 8.12.1992 - 23.7.2008

Sídlo Reichenberg Immobilien, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Návršní 285/13 , Praha 140 00 15.7.2015
Adresa Rumunská 47/16 , Liberec 460 01 31.8.2007 - 15.7.2015
Adresa Na pěšinách 70/54 , Praha 182 00 19.6.2002 - 31.8.2007
Adresa Na pěšinách 70/54 , Praha 182 00 8.12.1992 - 19.6.2002

Předmět podnikání Reichenberg Immobilien, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 15.7.2015
opravy silničních vozidel 15.7.2015
pronájem nebytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb 8.12.1992 - 15.7.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.12.1992 - 15.7.2015
opravy motorových vozidel 8.12.1992 - 15.7.2015

vedení firmy Reichenberg Immobilien, a.s.

Statutární orgán Reichenberg Immobilien, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 15.7.2015
Zastupování a podepisování Jménem společnosti jedná její předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis její předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 7.3.2002 - 15.7.2015
Zastupování a podepisování: Za společnost jsou oprávněni jedat a podepisovat vždy dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda či jím pověřený člen představenstva. 8.12.1992 - 7.3.2002
statutární ředitel Petr Jeřábek 12.5.2017
Vznik funkce 14.4.2015
Adresa: Nad obcí I 1415/23 , Praha 140 00
člen předtavenstva Ing. Karel Král 8.12.1992 - 14.2.1996
Adresa: Počernická 513/56 , Praha 108 00
člen představenstva Josef Prokop 8.12.1992 - 14.2.1996
Adresa: Fráni Šrámka 2623/22 , Praha 150 00
člen představenstva Ladislav Světlský 8.12.1992 - 14.2.1996
Adresa: U libeňského pivovaru 1077/13 , Praha 180 00
člen představenstva Karel Červenka 8.12.1992 - 4.9.1998
Adresa: Chvatěrubská 361/18 , Praha 181 00
člen představenstva Petr Gál 14.2.1996 - 4.9.1998
Adresa: Senovážné náměstí 992/8 , Praha 110 00
předseda představenstva Evžen Jeřábek 8.12.1992 - 26.7.2001
Adresa: Ke koupališti 3 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva ing. Karel Král 4.9.1998 - 7.3.2002
Adresa: Počernická 513/56 , Praha 108 00
člen představenstva Marie Jeřábková 14.2.1996 - 26.10.2006
Vznik funkce 8.12.1992
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Ke koupališti 3 , 182 00 Praha 8 Česká republika
předseda představenstva Evžen Jeřábek 26.7.2001 - 26.10.2006
Zánik členství 26.10.2006
Vznik funkce 8.12.1992
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Ke koupališti 3 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Jakub Kokeš 26.10.2006 - 29.1.2007
Vznik členství 26.10.2006
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: Frimlova 342/35 , Liberec 460 05
člen předtavenstva Libuše Nedvědová 14.2.1996 - 30.1.2008
Vznik funkce 8.12.1992
Zánik funkce 6.12.2007
Adresa: Za střelnicí 689/16 , Praha 182 00
člen představenstva Alena Mrkvičková 4.9.1998 - 30.1.2008
Vznik funkce 26.3.1998
Zánik funkce 6.12.2007
Adresa: Děkanská vinice 14 , Praha 4 Česká republika
předseda představenstva Petr Jeřábek 26.10.2006 - 15.7.2011
Vznik členství 26.10.2006
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: 110 , Višňová 463 73
člen představenstva Ing. Jakub Kokeš 30.1.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 6.12.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Frimlova 342/35 , Liberec 460 05
člen představenstva Ondřej Koudelka 30.1.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 6.12.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Kryštofova 1030/3 , Liberec 460 01
člen představenstva Jakub Kokeš 15.7.2011 - 26.4.2014
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Frimlova 342/35 , Liberec 460 05
člen představenstva Ondřej Koudelka 15.7.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Kryštofova 1030/3 , Liberec 460 01
předseda představenstva Petr Jeřábek 15.7.2011 - 15.7.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.4.2015
Vznik funkce 17.6.2011
Zánik funkce 14.4.2015
Adresa: 110 , Višňová 463 73
člen představenstva Jakub Kokeš 26.4.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.4.2015
Adresa: Frimlova 342/35 , Liberec 460 05
člen představenstva Ondřej Koudelka 24.6.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.4.2015
Adresa: Větrná 656 , Stráž nad Nisou 463 03
statutární ředitel Petr Jeřábek 15.7.2015 - 1.2.2017
Vznik funkce 14.4.2015
Adresa: Nad obcí I 1415/23 , Praha 140 00
statutární ředitel Petr Jeřábek 1.2.2017 - 12.5.2017
Vznik funkce 14.4.2015
Adresa: Dlouhá 715/38 , Praha 110 00

Dozorčí rada Reichenberg Immobilien, a.s.

Platnost údajů od - do
člen JUDr. Vlastimil Patočka 8.12.1992 - 14.2.1996
Adresa: Rokossovského 583 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen Zdeněk Růžička 8.12.1992 - 4.9.1998
Adresa: Vysočanská 236/99 , Praha 190 00
člen Ing. Luboš Tuček 8.12.1992 - 7.3.2002
Adresa: Jablonecká 359/23 , Praha 190 00
člen Daniela Kábelová 14.2.1996 - 26.10.2006
Zánik členství 16.2.2006
Vznik funkce 8.12.1992
Zánik funkce 16.2.2006
Adresa: Biskupcova 1791/19 , Praha 130 00
Jméno ing. Miloslav Cvetler 4.9.1998 - 26.10.2006
Zánik členství 26.10.2006
Vznik funkce 26.3.1998
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Bubenská 1377/37 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Troníček 26.10.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 26.10.2006
Zánik členství 6.12.2007
Vznik funkce 26.10.2006
Zánik funkce 6.12.2007
Adresa: K Haltýři 689/18 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Marie Jeřábková 26.10.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 26.10.2006
Zánik členství 23.6.2007
Adresa: Ke Koupališti 3 , 182 00 Praha 8 Česká republika
člen Jaroslav Bouda 8.12.1992 - 15.7.2011
Zánik členství 8.3.1998
Vznik funkce 8.12.1992
Adresa: Baranova 1901/4 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Libuše Nedvědová 30.1.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 6.12.2007
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 6.12.2007
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: Střekovská 1345/16 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Alena Mrkvičková 30.1.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 6.12.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Děkanská vinice 14 , 140 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady Libuše Nedvědová 15.7.2011 - 10.9.2012
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 17.6.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Střekovská 1345/16 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Anna Jeřábková 15.7.2011 - 15.7.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.4.2015
Adresa: Na Pískovně 663/36 , Liberec 460 14
člen dozorčí rady Alena Mrkvičková 15.7.2011 - 15.7.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.4.2015
Adresa: Děkanská vinice 14 , 140 00 Praha Česká republika
předseda dozorčí rady Marta Miřejovská 10.9.2012 - 15.7.2015
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 14.4.2015
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 14.4.2015
Adresa: Křižíkova 401/53 , Liberec 460 07

Sbírka Listin Reichenberg Immobilien, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1811/SL 40 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 4.11.2015 16.11.2015 2
B 1811/SL 38 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 4.11.2015 16.11.2015 2
B 1884/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání SR Městský soud v Praze 14.4.2015 4.6.2015 17.7.2015 1
B 1884/SL 36 notářský zápis [NZ 68/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2015 4.6.2015 17.7.2015 9
B 1884/SL 35 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 6.3.2014 7.3.2014 10.3.2014 3
B 1884/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 20.3.2013 17.12.2013 18.12.2013 5
B 1884/SL 33 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.10.2012 25.10.2012 5
B 1884/SL 31 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.10.2012 24.10.2012 5
B 1884/SL 30 ostatní Zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.6.2012 5.9.2012 6.9.2012 1
B 1884/SL 29 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 195/2012 Městský soud v Praze 29.6.2012 5.9.2012 6.9.2012 31
B 1884/SL 28 ostatní Zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2012 5.9.2012 6.9.2012 2
B 1884/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2011 18.7.2011 22.7.2011 2
B 1884/SL 26 notářský zápis NZ 253/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 29.7.2010 30.7.2010 3
B 1884/SL 25 notářský zápis NZ 45/2008 Městský soud v Praze 14.4.2008 23.7.2008 30.7.2008 2
B 1884/SL 21 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 6.12.2007 7.2.2008 7.2.2008 1
B 1884/SL 20 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 6.12.2007 7.2.2008 7.2.2008 6
B 1884/SL 19 notářský zápis NZ 420/2007 Městský soud v Praze 12.12.2007 7.2.2008 7.2.2008 5
B 1884/SL 1 účetní závěrka r.1996,1998,1999 Městský soud v Praze 26.5.1999 21.12.2007 53
B 1884/SL 18 notářský zápis -NZ29/07 Městský soud v Praze 30.6.2007 4.9.2007 13
B 1884/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ333/06 Městský soud v Praze 21.12.2006 5.3.2007 18
B 1884/SL 14 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 16.5.2006 22.11.2006 2
B 1884/SL 12 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.5.2005 23.5.2005 2
B 1884/SL 9 ostatní - zápis z jednání DR Městský soud v Praze 10.4.2003 28.4.2003 29.4.2003 8
B 1884/SL 8 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 10.4.2003 28.4.2003 29.4.2003 10
B 1884/SL 10 účetní závěrka za rok 2002 audit Městský soud v Praze 31.3.2003 28.4.2003 29.4.2003 12
B 1884/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.4.2002 25.11.2002 13
B 1884/SL 5 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 15.4.2002 11
B 1884/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2001 15.4.2002 12
B 1884/SL 3 stanovy společnosti - dle novely OZ Městský soud v Praze 28.12.2001 27.3.2002 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Reichenberg Immobilien, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47115947
Jméno Reichenberg Immobilien, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 8.12.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo Reichenberg Immobilien, a.s.

Živnosti a provozovny Reichenberg Immobilien, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1992

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování i jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Reichenberg Immobilien, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Jeřábek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Reichenberg Immobilien, a.s.

IČO: 47115947
Firma: Reichenberg Immobilien, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.12.1992

Sídlo Reichenberg Immobilien, a.s.

Sídlo: Návršní 285/13, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Developerská činnost
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image