Firma Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. IČO 45273081


Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. (45273081) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žerotínova 1132/34, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. má celkem čtyři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 138603
IČO (identifikační číslo osoby) 45273081
Jméno Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Společnost ČSKD INTRANS s.r.o. jako společnost nástupnická se přeshraniční fúzí sloučila se zanikající společností Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, akciová spoločnosť, IČ: 31587453, se sídlem Závodská cesta 10, Žilina 012 36, Slovenská republika, za psanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina v oddílu Sa, vložce 163/L a to v souladu s příslušným projektem přeshraniční fúze. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. 1.1.2013
Společnost Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 13000, IČ: 45273081, změnila svou právní formu na společnost s ručením omezeným a nadále bude podnikat pod obchodní firmou: ČSKD INTRANS s.r.o. 1.6.2008
Dne 12.11.2007 přijala valná hromada společnosti následující usnesení: Valná hromada společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.: schvaluje 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s., IČ 452 73 081, se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1474, (dále i "Společnost ") je obchodní společnost Speditions Holding GmbH, se sídlem Wohllebengasse 18, 1040 Vídeň, Rakouská republika, zápis v rakouském obchodním rejstříku FN: 178940y (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hod nota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích prá vech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 12. listopadu 2007, je vlastníkem celkem 440.860 ks (slovy: čtyři sta čtyřiceti tisíc osmi set šedesáti kusů) listinných akcií na majitele vydaných Společností, ve jm enovité hodnotě 270,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých), což představuje 98,24 % (slovy: devadesát osm celých dvacet čtyři setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti dne 23.07.2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 5.10.2007, z če hož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením § 183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 270,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070914 ze dne 14.09.2007, vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, 186 00 Praha 8, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti posoudila Česká národní banka, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/296/2007, ze dne 18.09.2007, právní moc 5.10.2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Sp olečnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží zplnomocněném u zástupci hlavního akcionáře, kterým je Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protipln ění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií na pracovišti Československé obchodní banky, a. s na adrese Radlická 333/150, Praha 5, útvar Back office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hod. Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické o soby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou nebo výplatou v hotovosti. Ostatním akcionářům, kterým náleží protiplnění v ekvivalentu částky vyšší než 15.000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc Eur o), bude takové protiplnění vyplaceno pouze bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem ostatní akcionář Československé obchodní bance, a. s. sdělí. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadova t výplatu protiplnění. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Československá obchodní banka, a. s. poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáž e-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění Československé obchodní bance; tuto skutečnost doložil písemným potvrzením Československé obchodní ba nky, a. s. ze dne 9.11.2007. Valná hromada Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s. ukládá představenstvu Společnosti - zabezpečení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku, - realizaci dalších úkonů vyžadovaných právními předpisy, - poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 28.11.2007 - 14.2.2008
Valná hromada, konaná dne 16. prosince 2004, přijala toto usnesení: Snižuje se základní kapitál společnosti za následujících podmínek: a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let a dále převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. b) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let, a to ve výši 319.865.153,- Kč (tři sta devatenáct milionů osm set šedesát pět tisíc jedno sto padesát tři korun českých) a dále na převod do rezervního f ondu na úhradu budoucí ztráty, a to ve výši 7.701,177,- Kč (sedm milionů sedm set jedna tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých). c) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 327.566,330,- Kč (tři sta dvacet sedm milionů pět set šedesát šest tisíc tři sta třicet korun českých), a to na 121.154,670,- Kč (jedno sto dvacet jedna milionů jedno sto padesát čtyři tisíc šest set sed mdesát korun českých). d) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s § 213a obch. zák., tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 448.721 (čtyři sta čtyřicet osm tisíc sedm set dvacet jedna) kusů akcií z dosavadní jmenovité hodno ty 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá na jmenovitou hodnotu 270,- Kč (dvě stě sedmdesát korun českých) každá. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá z a akcie o jmenovité hodnotě 270,- Kč každá. e) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti v důsledku snížení základního kapitálu: Představenstvo vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě ve lhůtě 4 (čtyř) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí rejs tříkového soudu o povolení zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.2.2005 - 11.2.2006
Řádná valná hromada, konaná dne 22. června 2004, přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 358,976.800,-- Kč (slovy:třistapadesátosmmilionů- devětsetsedmdesátšesttisícosmset korun českých), z toho o 335,744.213,-- Kč (slovy: třistatřicetpětmilionůsedmset- čtyřicetčtyřitisícedvěstětřináct korun českých) za účelem úhrady ztráty a o 23,232.587,--Kč (slovy: dvacettřimilionydvěstě- třicetdvatisícepětsetosmdesátsedm korun českých) za účelem převodu do re zervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu se proveden snížením jmenovité hodnoty akcií z 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých). 12.8.2004 - 21.2.2005
Dne 12. 3. 2004 byla pohledávka a náklady exekuce vymoženy, č.j. EX 859/03-8 29.6.2004 - 11.2.2006
Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 25.11.2003, č.j. Nc 12993/2003-6 byla nařízena exekuce na majetek povinného ČSKD-INTRANS a.s., se sídlem Praha 3, Žerotínova 34, IČ 452 73 081, ve prospěch oprávněného: N & D Trading s.r.o., se sídle m Ostrava-Radvanice, Šenovská 97, IČ 258 23 418 ve výši Kč 28.272,--. Povinný nesmí nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. 3.3.2004 - 29.6.2004
zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt.Jaroše 1000 1.5.1992 - 1.6.2008
Společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Zakla- datel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 16.4. 1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská lis- tina a schválené stanovy této společnosti. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zaklada- telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Československá kombinova- ná doprava - INTRANS s.p. 1.5.1992 - 1.6.2008

Aktuální kontaktní údaje Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Kapitál Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.3.2017
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2008 - 31.3.2017
zakladni jmění 121 155 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.2.2006 - 1.6.2008
zakladni jmění 448 721 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 11.2.2006

Akcie Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 270 Kč 448 721 11.2.2006 - 1.6.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 448 721 12.8.2004 - 11.2.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 448 721 12.4.1996 - 12.8.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 278 207 1.5.1992 - 12.4.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 170 514 1.5.1992 - 12.4.1996

Sídlo Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Žerotínova 1132/34 , Praha 130 00 1.1.2016
Adresa Jana Želivského 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
21.2.2005 - 21.2.2005
Adresa Jana Želivského 2200/2 , Praha 130 00 21.2.2005 - 1.1.2016
Adresa Žerotínova 1132/34 , Praha 130 00 23.3.1995 - 21.2.2005
Adresa Křižíkova 552/2 , Praha 186 00 1.5.1992 - 23.3.1995

Předmět podnikání Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.2.2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná nákladními vozidly o celkové hmotnosti nižší než 3,5 tuny a vnitrostátní a mezinárodní provozovaná tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny 12.2.2009 - 10.12.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 12.2.2009 - 10.12.2014
pronájem věcí movitých a nemovitých 23.6.2005 - 12.2.2009
zastupování v celním řízení 23.6.2005 - 12.2.2009
montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 23.6.2005 - 12.2.2009
směnárenská činnost 8.4.2004 - 10.1.2007
silniční motorová doprava nákladní 8.4.2004 - 12.2.2009
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 8.4.2004 - 10.12.2014
Zastupování v celním řízení 28.2.2001 - 8.4.2004
Pronájem věcí movitých a nemovitých 28.2.2001 - 8.4.2004
Skladová činnost 28.2.2001 - 12.2.2009
Zprostředkování mezinárodní přepravy 28.2.2001 - 12.2.2009
provozování dráhy a drážní dopravy 12.4.1996 - 1.6.2008
provozování drah s výjimkou celostátních, spočívající v přepravě osob a zboží na železnici 23.3.1995 - 12.4.1996
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro- vá doprava 2.3.1994 - 8.4.2004
revize a zkoušky určených technických zařízení a kontejnerů ISO řady 1 2.3.1994 - 8.4.2004
směnárny 2.3.1994 - 8.4.2004
montáž a opravy zdvihacích dopravních zařízení 2.3.1994 - 23.6.2005
hostinská činnost 2.3.1994 - 10.1.2007
mezinárodní zasilatelství 2.3.1994 - 12.2.2009
vnitrostátní zasilatelství 2.3.1994 - 12.2.2009
zprostředkování nákupu technických prostředků kombinované dopravy 2.3.1994 - 12.2.2009
pronájem motorových vozidel 2.3.1994 - 12.2.2009
opravy kontejnerů ISO řady 1 2.3.1994 - 12.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.3.1994 - 12.2.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 2.3.1994 - 12.2.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) 2.3.1994 - 12.2.2009
provozování kombinované přepravy a spedice s využitím vlastních nebo smluvně sjednaných technických prostředků včetně výkonů a služeb pro státní organizaci ČSD, coby specializovaná organizace 1.5.1992 - 2.3.1994
obstarávání technických prostředků pro kombinované přepravy včet- ně servisní činnosti, dále poskytování poradenství a provádění obchodní činnostiv rámci kombinované dopravy a činností, které jí předcházejí nebo ji následují 1.5.1992 - 2.3.1994

vedení firmy Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Statutární orgán Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva jednatelé společně 1.7.2018
Jednatel zastupuje společnost samostatně 24.5.2018 - 1.7.2018
Společnost zastupují dva jednatelé společně. 10.12.2014 - 24.5.2018
Společnost má dva jednatele. Jednatelé jednají jménem společnosti společně. 1.1.2013 - 10.12.2014
Společnost má jednoho nebo více jednatelů. Jsou-li jmenováni dva nebo více jednatelů, jednají jménem společnosti vždy dva jednatelé společně. Má-li společnost pouze jednoho jednatele, jedná jednatel jménem společnosti samostatně. 1.6.2008 - 1.1.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Představenstvo jedná navenek jménem společnosti tak, že vždy jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně. Jde-li o písemný právní úkon společnosti, podepíší jej za představenstvo jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společně, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 28.2.2001 - 1.6.2008
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje některý z členů představenstva podle pořadí určeného představenstvem. 2.3.1994 - 28.2.2001
Jménem společnosti jedná předseda představenstva (v době nepří- tomnosti místopředseda). Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis před- seda představenstva (v době nepřítomnosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším členem představenstva. Představenstvo může k jednání a podepisování za společnost písem- ně zmocnit ředitele, popřípadě jiné vedoucí pracovníky společnos- ti. 1.5.1992 - 2.3.1994
jednatel Gerhard Kratochwil 1.6.2008
Vznik funkce 1.6.2008
Adresa: Veitsgraben 319 , Weitra Rakouská republika
jednatel Christopher Müller 1.7.2018
Vznik funkce 1.7.2018
Adresa: Dr.-O.-Kernstock-Gasse 8 , 2380 Perchtoldsdorf Rakouská republika
předseda Ing. Josef Pech 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Černokostelecká 117/17 , Praha 100 00
místopředseda JUDr. Jaroslav Soušek 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Hromádkova 1361/6 , Tábor 390 02
člen předst. Ing Igor Kittler 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Schisselova 48 , 810 00 Bratislava Česká republika
člen předst. Ing. Vladimír Zdražil 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Riegrova 620/6 , Lysá nad Labem 289 22
člen předst. Ing. Jiří Jírů 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Markušova 1638/14 , Praha 149 00
člen Ing. Vladimír Zdražil 12.4.1996 - 11.6.1996
Adresa: Riegrova 620/6 , Lysá nad Labem 289 22
člen ing. Vladimír Zeman 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: Hilmarova 678 , 152 00 Praha 5 Česká republika
člen ing. Kamil Řezníček 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: Lomená 1984/3 , Cheb 350 02
člen Mgr. Zuzana Müllerová 12.4.1996 - 29.4.1997
Adresa: Krystalová 469/32 , Praha 196 00
člen Ing. Karel Zajíček 11.6.1996 - 29.4.1997
Adresa: Kurkova 1208/10 , Praha 182 00
člen JUDr. Jaroslav Souček 29.4.1997 - 29.4.1997
Adresa: Hromádkova 1361/6 , Tábor 390 02
člen ing. Ladislav Dušek 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: Pražského 632/35 , Praha 152 00
člen ing. Jiří Vejmelka 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
předseda ing. Pavel Borský 2.3.1994 - 7.4.1999
Adresa: Heyrovského 479/54 , Plzeň 301 00
člen Jan Mayer 29.4.1997 - 7.4.1999
Adresa: Kolínská 1666/19 , Praha 130 00
člen Ing. Ivan Canev CSc. 12.10.1998 - 7.4.1999
Adresa: U velké skály 181/1 , Praha 181 00
člen Ing. Jan Štěrba 12.10.1998 - 7.4.1999
Adresa: Rezlerova 287 , Praha 109 00
člen JUDr. Jaroslav Soušek 29.4.1997 - 28.2.2001
Adresa: Hromádkova 1361/6 , Tábor 390 02
člen ing. Pavel Borský 7.4.1999 - 28.2.2001
Adresa: Heyrovského 479/54 , Plzeň 301 00
člen Stanislaw Arthur Rekowski, Nar. 26.6.1936 7.4.1999 - 21.12.2001
Vznik členství 9.12.1998
Zánik členství 14.3.2001
Adresa: Liliová 247/10 , Praha 110 00
předseda Michael Ludwig Snella, Nar. 19.5.1955 7.4.1999 - 12.4.2002
Vznik členství 9.12.1998
Zánik členství 31.10.2001
Vznik funkce 10.12.1998
Adresa: Liliová 247/10 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Klára Brachtlová 28.2.2001 - 12.4.2002
Vznik členství 17.3.2000
Zánik členství 12.10.2001
Adresa: Rodopská 3153/4 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Petr Rožek 21.12.2001 - 8.4.2004
Vznik členství 14.3.2001
Zánik členství 4.9.2003
Vznik funkce 25.5.2001
Zánik funkce 4.9.2003
Adresa: Nedašovská 329/38 , Praha 155 21
předseda JUDr. Martin Cetl 12.4.2002 - 8.4.2004
Vznik členství 12.10.2001
Zánik členství 11.11.2003
Vznik funkce 5.11.2001
Zánik funkce 4.9.2003
Adresa: 364 , Luleč 683 03
člen představenstva Ing. Petr Pořízek 12.4.2002 - 8.4.2004
Vznik členství 12.2.2002
Zánik členství 4.9.2003
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
člen představenstva MMag. Harald Köck 23.6.2005 - 1.8.2007
Vznik členství 11.11.2003
Adresa: Rakouská republika
Ludwiggasse 6/6, A-2130 Mistelbach
předseda představenstva Gerhard Kratochwil 8.4.2004 - 1.6.2008
Vznik členství 4.9.2003
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 5.9.2003
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: Rakouská republika
Veitsgraben 319, Weitra
místopředseda představenstva Ing. Pavel Lamacz 8.4.2004 - 1.6.2008
Vznik členství 4.9.2003
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 5.9.2003
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: Průběžná 2133/17 , Praha 100 00
člen představenstva MMag. Harald Köck 1.8.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 11.11.2003
Zánik členství 1.6.2008
Adresa: Rakouská republika
Robert Stolz-Gasse 24b, PSČ: 2130
jednatel MMag. Harald Köck 1.6.2008 - 12.2.2009
Vznik funkce 1.6.2008
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Robert Stolz-Gasse 24 , 2130 Ebendorf Rakouská republika
jednatel Ing. Pavel Lamacz 1.6.2008 - 26.5.2010
Vznik funkce 1.6.2008
Zánik funkce 14.5.2010
Adresa: Průběžná 2133/17 , Praha 100 00
Jednatel Roman Kotiers 1.1.2013 - 17.1.2017
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Vinohradská 308 , 946 31 Chotín Slovenská republika
jednatel Dr. Maximilian Kindler LL.M., MBA 17.1.2017 - 24.5.2018
Vznik funkce 1.1.2017
Zánik funkce 24.5.2018
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika

Dozorčí rada Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Thomas Kargl 1.2.2019
Vznik členství 2.1.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Clemens Först 1.2.2019
Vznik členství 2.1.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Claudia B Weinberger 1.2.2019
Vznik členství 2.1.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Anton Baumgartner Strasse 44/B/5013 , 1230 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Bernhard Ebner 1.2.2019
Vznik členství 2.1.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Imre Kovács 6.3.2019
Vznik členství 15.2.2019
Vznik funkce 15.2.2019
Adresa: Szalonka út 4/A , 1025 Budapešť Maďarská republika
Jméno Ing. Petr Stejskal 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Vlašimská 2492/5 , Praha 101 00
Jméno Viktor Staškovan 1.5.1992 - 2.3.1994
Adresa: Osvoboditeĺov 400 , 1313 Rájecké Teplice Česká republika
místopředseda Ing.václav Glser Csc 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Černého 519/17 , Praha 182 00
člen Petr Lukeš 2.3.1994 - 12.4.1996
Adresa: I.P.Pavlovová 36 , Karlovy Vary Česká republika
člen Mgr. Zuzana Matulayová 2.3.1994 - 12.4.1996
Adresa: Malá 413/3 , Krnov 794 01
člen ing. František Vonášek 2.3.1994 - 12.4.1996
Adresa: Malešická 2404/27 , Praha 130 00
Jméno Jiří Svědiroh 1.5.1992 - 29.4.1997
Adresa: Herčíkova 2493/2 , Brno 612 00
člen ing. Miroslava Jasenčáková 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: J. Zacha 958/16 , Čelákovice 250 88
předseda ing. Petr Stejskal 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: Vlašimská 2492/5 , Praha 101 00
místopředseda ing. Václav Glaser CSc. 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: Černého 519/17 , Praha 182 00
místopředseda JUDr. Jaroslav Soušek 2.3.1994 - 29.4.1997
Adresa: Hromádkova 1361/6 , Tábor 390 02
člen Ing. Josef Majtán 12.4.1996 - 29.4.1997
Adresa: Molákova 577/34 , Praha 186 00
člen Ing. Martin Pinl 12.4.1996 - 29.4.1997
Adresa: Plešivecká 790/7 , Karlovy Vary 360 10
člen JUDr. Jaroslav Senohrábek 12.4.1996 - 29.4.1997
Adresa: Božanovská 2080/13 , Praha 193 00
místopředseda ing. Petr Stejskal CSc. 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: Vlašimská 2492/5 , Praha 101 00
člen ing. Václav Glaser CSc. 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: Černého 519/17 , Praha 182 00
předseda ing. Karel Miškovský 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: Třístoličná 1390/7 , Praha 150 00
člen ing. Ladislav Baumrt 29.4.1997 - 12.10.1998
Adresa: V Zahrádkách 1314 , Poděbrady 290 01
místopředseda ing. Václav Glaser CSc. 12.10.1998 - 19.2.1999
Adresa: Černého 519/17 , Praha 182 00
člen ing. Marie Kučerová 12.10.1998 - 19.2.1999
Adresa: Dolnojirčanská 669/1 , Praha 142 00
člen ing. Jan Dostál 12.10.1998 - 19.2.1999
Adresa: Střešovická 1015/45 , Praha 162 00
člen ing. Marie Bakešová 2.3.1994 - 28.2.2001
Adresa: Sokolská 2777/1 , Přerov 750 02
předseda ing. Petr Stejskal CSc. 12.10.1998 - 28.2.2001
Adresa: Vlašimská 2492/5 , Praha 101 00
člen Bernd Kuttschreutter 19.2.1999 - 28.2.2001
Adresa: Meer en Boslaan 110 , Haag Nizozemské království
člen Bernard Voogd 19.2.1999 - 28.2.2001
Adresa: Ameroever 40 , Lage Zwaluwe Nizozemské království
předseda dozorčí rady Robert Johannes Maria Van Eijndhoven 28.2.2001 - 12.4.2002
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 12.10.2001
Adresa: Nizozemské království
Vingerling 2, 3271 VD Mijnsheerenland
místopředseda dozorčí rady Catharina Geertruida Schoutsen 28.2.2001 - 12.4.2002
Adresa: Nizozemské království
Voorstraat 68a, 2611 JS Delft
člen Steven Lak 19.2.1999 - 11.2.2003
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Bergselaan 228 , Rotterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Ing. Petr Stejskal CSc. 28.2.2001 - 11.2.2003
Zánik členství 27.6.2002
Adresa: Vlašimská 2492/5 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Catharina Geertruida Schoutsen 12.4.2002 - 11.2.2003
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 12.10.2001
Adresa: Nizozemské království
Voorstraat 68a, 2611 JS Delft
člen dozorčí rady Paulus Vincentius Maria Ham 12.4.2002 - 11.2.2003
Vznik členství 3.1.2002
Adresa: Nizozemské království
Charlotte de Bourbonlaan 44, 3062 GG Rotterdam
předseda dozorčí rady Paulinus Justinus Mittertreiner 11.2.2003 - 8.4.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.8.2003
Vznik funkce 19.9.2002
Zánik funkce 28.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Bilderdijklaan 128, Bilthoven
místopředseda dozorčí rady Paulus Vincentius Maria Ham 11.2.2003 - 8.4.2004
Vznik členství 3.1.2002
Zánik členství 28.8.2003
Vznik funkce 19.9.2002
Zánik funkce 28.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Charlotte de Bourbonlaan 44, 3062 GG Rotterdam
člen dozorčí rady Fwan Kie Kho 11.2.2003 - 8.4.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Gedempte Zalmhaven 531, Rotterdam
člen dozorčí rady Ronald Arthur Voogt 11.2.2003 - 8.4.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 28.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Sportlaan 23, Vlaardingen
člen ing. Jan Čermák 29.4.1997 - 23.6.2005
Vznik členství 10.9.1996
Zánik členství 31.10.2004
Adresa: Černovická 150/6 , Brno 617 00
místopředseda dozorčí rady Christian Zörner 8.4.2004 - 23.6.2005
Vznik členství 4.9.2003
Zánik členství 4.6.2004
Vznik funkce 4.9.2003
Zánik funkce 4.6.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Dornacherstrasse 109, Basel
člen dozorčí rady Laszlo Binder 8.4.2004 - 23.6.2005
Vznik členství 28.8.2003
Zánik členství 1.10.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Steinbühlallee 111, Basel
člen dozorčí rady Franz Böni 23.6.2005 - 23.6.2005
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 1.10.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Aemetsstrase 15, Niederweningen
člen dozorčí rady Hermann Christian Ungersbäck 8.4.2004 - 11.2.2006
Vznik členství 28.8.2003
Adresa: Rakouská republika
Rosengasse 216, Lanzenkirchen
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vlček 28.2.2001 - 1.6.2008
Vznik členství 20.5.1999
Zánik členství 1.6.2008
Adresa: U Josefa 116 , Pardubice 530 09
předseda dozorčí rady Gustav Poschalko 8.4.2004 - 1.6.2008
Vznik členství 28.8.2003
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 4.9.2003
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: Rakouská republika
Erlachgasse 94/11, Wien
místopředseda dozorčí rady Hermann Christian Ungersbäck 11.2.2006 - 1.6.2008
Vznik členství 28.8.2003
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 11.3.2005
Adresa: Rakouská republika
Rosengasse 216, Lanzenkirchen
člen Franz Dirnbauer 1.1.2013 - 2.7.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.1.2014
Zánik funkce 30.1.2014
Adresa: Erdberger Lände 40-48 , 1030 Vídeň Rakouská republika
člen Richard Fischer 1.1.2013 - 2.7.2013
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.1.2014
Zánik funkce 30.1.2014
Adresa: Erdberger Lände 40-48 , 1030 Vídeň Rakouská republika
předseda Franz Dirnbauer 2.7.2013 - 7.3.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.1.2014
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 30.1.2014
Adresa: Erdberger Lände 40-48 , 1030 Vídeň Rakouská republika
místopředseda Richard Fischer 2.7.2013 - 7.3.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 30.1.2014
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 30.1.2014
Adresa: Erdberger Lände 40-48 , 1030 Vídeň Rakouská republika
předseda Claus Michael Jul Hansen 7.3.2014 - 10.12.2014
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 31.10.2014
Vznik funkce 31.1.2014
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: Novaragasse 45/17 , 1020 Vídeň Rakouská republika
místopředseda Wolfgang Konrad 7.3.2014 - 10.12.2014
Vznik členství 31.1.2014
Vznik funkce 31.1.2014
Adresa: Dollinergasse 1/10 , 1190 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Maximilian Kindler 10.12.2014 - 29.5.2015
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 8.5.2015
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 8.5.2015
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Wolfgang Konrad 10.12.2014 - 1.1.2016
Vznik členství 31.1.2014
Adresa: Maria Theresia Straße 9 , 3100 St. Pölten Rakouská republika
předseda dozorčí rady Erik Regter 10.12.2014 - 1.1.2016
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Georg Kasperkovitz 10.12.2014 - 1.1.2016
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Reinhard Bamberger 10.12.2014 - 1.1.2016
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 1.11.2014
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Georg Kasperkovitz 1.1.2016 - 10.2.2016
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 4.11.2014
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Reinhard Bamberger 1.1.2016 - 10.2.2016
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Ferdinand Schmidt 10.2.2016 - 12.9.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 10.4.2016
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , Vídeň PSČ 1100 Rakouská republika
člen Miroslav Fagan 2.7.2013 - 17.1.2017
Vznik členství 13.3.2013
Zánik členství 12.3.2016
Zánik funkce 12.3.2016
Adresa: Višňové 77 , 1323 Žilina Slovenská republika
člen dozorčí rady Wolfgang Konrad 1.1.2016 - 17.1.2017
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 31.12.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Maria Theresia Straße 9 , 3100 St. Pölten Rakouská republika
předseda dozorčí rady Erik Regter 1.1.2016 - 31.3.2017
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Zánik funkce 16.3.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Ferdinand Schmidt 12.9.2016 - 31.3.2017
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 11.4.2016
Zánik funkce 16.3.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Clemens Först 17.1.2017 - 31.3.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Ferdinand Schmidt 31.3.2017 - 20.6.2017
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Dr. Clemens Först 31.3.2017 - 20.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 16.3.2017
Zánik funkce 13.7.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Thomas Kargl 20.6.2017 - 20.7.2017
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Zánik funkce 13.7.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Drs. Erik Regter 31.3.2017 - 5.12.2017
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 1.11.2017
Vznik funkce 16.3.2017
Zánik funkce 1.11.2017
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Claudia B Weinberger 10.2.2016 - 1.2.2019
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Anton Baumgartner Strasse 44/B/5013 , 1230 - Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Rok Svetek 10.2.2016 - 1.2.2019
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: V Murglah 67 e , Sl - 1101 V Murglah Slovinská republika
člen dozorčí rady Dr. Clemens Först 20.7.2017 - 1.2.2019
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 13.7.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Thomas Kargl 20.7.2017 - 1.2.2019
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 13.7.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Drs. Erik Regter 5.12.2017 - 1.2.2019
Vznik členství 2.11.2017
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 2.11.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Drs. Erik Regter 1.2.2019 - 6.3.2019
Vznik členství 2.1.2019
Zánik členství 14.2.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Zánik funkce 14.2.2019
Adresa: Am Hauptbahnhof 2 , 1100 Vídeň Rakouská republika

Prokura Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje za společnost tak, že k nadepsanému nebo natištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. 1.1.2013
Prokurista navenek jedná a podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 29.4.1997
Jméno Adam Gaštan 1.1.2013
Adresa: Štúrova 3297/21 , 902 01 Pezinok - Myslenice Slovenská republika
Jméno ing. Miroslava Jasenčáková 29.4.1997 - 28.2.2001
Adresa: J. Zacha 958/16 , Čelákovice 250 88

Vedoucí organizační složky Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Emil Molko 25.8.1992 - 2.3.1994
Adresa: Platanová 13 , 1001 Žilina Česká republika
Jméno Ing. Kamil Řezníček 25.8.1992 - 2.3.1994
Adresa: Lomená 1984/3 , Cheb 350 02

Sbírka Listin Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 138603/SL 76 notářský zápis [N 745/2015, NZ 693/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 10.2.2016 92
C 138603/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.12.2015 23.12.2015 24
C 138603/SL 74 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 645/2014] Městský soud v Praze 31.10.2014 25.11.2014 16.12.2014 13
C 138603/SL 72 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2014 18.6.2014 24
C 138603/SL 71 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 10.6.2013 9.7.2013 4
C 138603/SL 70 notářský zápis NZ 074/2013 Městský soud v Praze 7.6.2013 10.6.2013 9.7.2013 11
C 138603/SL 69 notářský zápis NZ 1168/2012-projekt přeshraniční fúze Městský soud v Praze 19.11.2012 29.11.2012 5.2.2013 55
C 138603/SL 68 notářský zápis NZ 44394/2012 Městský soud v Praze 19.11.2012 29.11.2012 5.2.2013 45
C 138603/SL 67 notářský zápis NZ 44391/2012-projekt přeshraniční fúze Městský soud v Praze 19.11.2012 29.11.2012 5.2.2013 62
C 138603/SL 66 notářský zápis NZ 46622/2012-projekt přehraniční fúze Městský soud v Praze 26.11.2012 29.11.2012 5.2.2013 101
C 138603/SL 65 ostatní - notářské osvědčení Městský soud v Praze 27.11.2012 29.11.2012 5.2.2013 4
C 138603/SL 64 notářský zápis NZ 91/2013 Městský soud v Praze 30.1.2013 30.1.2013 4.2.2013 10
C 138603/SL 62 notářský zápis NZ 1168/2012-projekt přeshraniční fúze Městský soud v Praze 19.11.2012 14.1.2013 17.1.2013 41
C 138603/SL 61 ostatní plná moc Městský soud v Praze 2.8.2012 17.10.2012 18.10.2012 4
C 138603/SL 60 ostatní plná moc Městský soud v Praze 8.8.2012 17.10.2012 18.10.2012 4
C 138603/SL 59 ostatní fúze - sloučení Městský soud v Praze 17.10.2012 17.10.2012 18.10.2012 15
C 138603/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.8.2012 3.9.2012 27
C 138603/SL 56 ostatní přechod obchodního podílu Městský soud v Praze 21.9.2011 2.5.2012 3
C 138603/SL 55 ostatní přechod obchodního podílu Městský soud v Praze 21.9.2011 2.5.2012 3
C 138603/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.6.2011 8.6.2011 32
C 138603/SL 53 ostatní -rozhodnutí jedin.společ. Městský soud v Praze 14.5.2010 3.6.2010 1
C 138603/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.5.2010 27.5.2010 39
C 138603/SL 51 smlouvy o převodu obchod. podílu -NJ Městský soud v Praze 10.12.2009 27.1.2010 3.2.2010 4
C 138603/SL 49 zakladatelské dokumenty, notářský zápis -NZ51/2010 Městský soud v Praze 19.1.2010 27.1.2010 3.2.2010 9
C 138603/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.6.2009 9.6.2009 39
C 138603/SL 47 ostatní -rozhod.společ. Městský soud v Praze 1.12.2008 23.2.2009 2
C 138603/SL 45 notářský zápis NZ 1129/2007 Městský soud v Praze 12.11.2007 30.11.2007 315
C 138603/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 26.7.2007 6.8.2007 43
C 138603/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2006 3.7.2006 12.7.2006 26
C 138603/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.1.2006 27.1.2006 26
C 138603/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2004 27.6.2005 26
C 138603/SL 33 ostatní -zápis z 24.zased. DR/předst/ Městský soud v Praze 11.11.2003 27.6.2005 3
C 138603/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 7.6.2005 14.6.2005 52
C 138603/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2004 7.6.2005 14.6.2005 26
C 138603/SL 26 notářský zápis -NZ 83/04 Městský soud v Praze 22.6.2004 26.7.2004 9
C 138603/SL 25 ostatní -usnesení z VH Městský soud v Praze 16.4.2003 26.7.2004 5
C 138603/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.6.2004 16.6.2004 61
C 138603/SL 24 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 105
C 138603/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2002 27.1.2003 8
C 138603/SL 15 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 10.9.2002 61
C 138603/SL 14 stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2002 21.3.2002 25
C 138603/SL 11 ostatní - zápis ze 45.zasedání předst. Městský soud v Praze 20.6.2001 28.12.2001 26.2.2002 2
C 138603/SL 10 ostatní -rezignace člena předst. AJ Městský soud v Praze 20.12.2000 28.12.2001 26.2.2002 5
C 138603/SL 7 účetní závěrka [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 20
C 138603/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2000 2.5.2001 24
C 138603/SL 5 účetní závěrka [1999], výroční zpráva [1999], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1999 2.5.2001 30
C 138603/SL 2 notářský zápis NZ 241/97 Městský soud v Praze 28.8.1997 26.7.1999 5
C 138603/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.9.1996 26.7.1999 38
C 138603/SL 39 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 4.1.2006 9.1.2006 0
C 138603/SL 38 ostatní -protokol z voleb Městský soud v Praze 3.8.2005 9.1.2006 0
C 138603/SL 36 ostatní -odstoupení z fun./p.Zörner/ Městský soud v Praze 7.4.2004 0
C 138603/SL 32 ostatní -rezignace/Franz Böni/ Městský soud v Praze 27.9.2004 0
C 138603/SL 23 ostatní protokol z voleb do DR+vol.řád Městský soud v Praze 15.5.2002 0
C 138603/SL 22 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.9.2002 0
C 138603/SL 21 ostatní seznam akcionářů Městský soud v Praze 0
C 138603/SL 19 ostatní souhlas se změnou zápisu vOR Městský soud v Praze 10.7.2002 0
C 138603/SL 18 ostatní -rezignace 2x/25.6.02-27.6.02 Městský soud v Praze 0
C 138603/SL 17 ostatní zápis z 20.zasedání DR Městský soud v Praze 19.9.2002 2
C 138603/SL 16 ostatní zápis z 19.zasedání DR Městský soud v Praze 26.6.2002 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 45273081
Jméno Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 1

Sídlo Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Živnosti a provozovny Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Celní 1144/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1011375095
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 24.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Žerotínova 1132/34, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1008974421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 12.6.2013
Provozovna č. 3
Provozovna K terminálu 614/11, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1001334396
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2000
Provozovna č. 4
Provozovna 751 17 Horní Moštěnice
Identifikační číslo provozovny 1001334400
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2000

Živnost č. 2 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování nákupu technických prostředků kombinované dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.2013

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.2013

Živnost č. 7 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž a opravy zdvihacích dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 27.2.2002

Živnost č. 11 Opravy kontejnerů ISO řady 1

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 12 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1993
Zánik oprávnění 2.3.2006

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1994
Zánik oprávnění 10.1.1995
Konec oprávnění 10.1.1995

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1994
Zánik oprávnění 15.2.1999
Konec oprávnění 15.2.1999

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1995
Zánik oprávnění 31.1.1998
Konec oprávnění 31.1.1998

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 12.6.2013

Živnost č. 18 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 2.3.2006

Živnost č. 19 Skladová činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkování mezinárodní přepravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pronájem věcí movitých a nemovitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Člen statutárního orgánu Gerhard Kratochwil
Člen statutárního orgánu Christopher MÜLLER

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

IČO: 45273081
Firma: Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o.

Sídlo: Žerotínova 1132/34, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image