Firma Raiffeisenbank a.s. IČO 49240901


Raiffeisenbank a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Raiffeisenbank a.s. (49240901) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hvězdova 1716/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1993 a je stále aktivní. Raiffeisenbank a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Raiffeisenbank a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Raiffeisenbank a.s. na Justice.cz
Detailní informace o RAIFFEISENBANK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Raiffeisenbank a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Raiffeisenbank a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2051
IČO (identifikační číslo osoby) 49240901
Jméno Raiffeisenbank a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.6.1993
Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamts strasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu. 1.6.2017
Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vede ném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpné ho závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), pos kytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslu šného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016. 10.5.2016
Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závo du Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnujíc í provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu. 31.3.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.5.2014
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři st a tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepe něžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Up isování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 86.840 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akc ionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54337901/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákon a č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 5.5.2014 - 22.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 9 20.2.2014 - 16.6.2016
Počet členů statutárního orgánu: 7 20.2.2014 - 12.2.2018
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na cel kovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklad y. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodníh o zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchod ního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 2.5.2013 - 28.5.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celk ovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.60 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 22.5.2012 - 27.6.2012
Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši zá kladního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmeno vých akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 94.700 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6929881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 4.5.2011 - 20.5.2011
Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bu de upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů kor un českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 167.500 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3023881/0710 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. 10.12.2008 - 23.12.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nást upnickou společnost. 7.7.2008
V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nás tupnickou společnost. 7.7.2008 - 7.7.2008
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkov ou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.50 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upiso vání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akc ionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740060/2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obc hodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 5.11.2007 - 26.11.2007
Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši zákla dního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenový ch akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcio nářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/ 2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 22.1.2007 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 7.4.2003 - 27.2.2007
Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnost bylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32355. 14.10.2002 - 27.2.2007
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 26.6.2002
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 26.6.2002 - 27.2.2007
Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií. Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti. Číslo účtu 1021003184/5500, veden u Raiffeisenbank a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky. 12.3.2001 - 27.2.2007
Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celé zvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři s využitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nová akcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení do obchodního rejstříku. 14.11.1997 - 26.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Raiffeisenbank a.s.

Kapitál Raiffeisenbank a.s.

zakladni jmění 11 060 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.5.2014
zakladni jmění 10 192 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2013 - 22.5.2014
zakladni jmění 9 357 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2012 - 28.5.2013
zakladni jmění 7 511 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.5.2011 - 27.6.2012
zakladni jmění 6 564 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2008 - 20.5.2011
zakladni jmění 4 889 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2007 - 23.12.2008
zakladni jmění 3 614 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2007 - 26.11.2007
zakladni jmění 2 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2003 - 27.2.2007
zakladni jmění 2 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2002 - 5.5.2003
zakladni jmění 1 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2001 - 31.7.2002
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.1998 - 28.5.2001
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.1994 - 26.3.1998
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.1993 - 21.11.1994

Akcie Raiffeisenbank a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 106 080 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 019 240 28.5.2013 - 22.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 935 700 27.6.2012 - 28.5.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 751 100 20.5.2011 - 27.6.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 656 400 23.12.2008 - 20.5.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 488 900 26.11.2007 - 23.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 361 400 27.2.2007 - 26.11.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 250 000 5.5.2003 - 27.2.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 000 31.7.2002 - 5.5.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 150 000 28.5.2001 - 31.7.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 000 23.6.1999 - 28.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 000 26.3.1998 - 23.6.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 000 21.11.1994 - 26.3.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 000 25.6.1993 - 21.11.1994

Sídlo Raiffeisenbank a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 1.11.2008
Adresa Olbrachtova 2006/9 , Praha 140 00 3.2.2003 - 1.11.2008
Adresa Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 17.2.1999 - 3.2.2003
Adresa Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 25.6.1993 - 17.2.1999

Předmět podnikání Raiffeisenbank a.s.

Platnost údajů od - do
předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák.č.21/1992 Sb. 23.6.1999
obchodování s devizovými hodnotami v rozsahu nákupu a prodeje valut, šeků, směnek a jiných platebních prostředků v cizích měnách 29.3.1995 - 23.6.1999
platební styk se zahraničím 29.3.1995 - 23.6.1999
investování do cenných papírů na vlastní účet 29.3.1995 - 23.6.1999
obchodování na vlastní účet nebona účet klienta 29.3.1995 - 23.6.1999
finanční makléřství 29.3.1995 - 23.6.1999
obhospodařování cenných papírů na účet klienta včetně poradenství 29.3.1995 - 23.6.1999
uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 29.3.1995 - 23.6.1999
poskytování úvěrů 25.6.1993 - 23.6.1999
finanční pronájem (finanční leasing) 25.6.1993 - 23.6.1999
platební styk a zúčtování 25.6.1993 - 23.6.1999
vydávání platebních prostředků např.platebních karet,cestovních šeků 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování záruk 25.6.1993 - 23.6.1999
otvírání akreditivů 25.6.1993 - 23.6.1999
obstarávání inkasa 25.6.1993 - 23.6.1999
účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování porad ve věcech podnikání 25.6.1993 - 23.6.1999
výkon funkce depozitáře investičního fondu 25.6.1993 - 23.6.1999
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 25.6.1993 - 23.6.1999
poskytování bankovních informací 25.6.1993 - 23.6.1999
pronájem bezpečnostních schránek 25.6.1993 - 23.6.1999
přijímání vkladů od veřejnosti 25.6.1993 - 23.6.1999

vedení firmy Raiffeisenbank a.s.

Statutární orgán Raiffeisenbank a.s.

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. 23.5.1994
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jsou oprávněni jednat člen představenstva Dr. Ludvík Pálfy společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy člen předsta- venstva a prokurista nebo dva prokuristé. 25.6.1993 - 23.5.1994
člen představenstva Ing. František Ježek 5.3.2016
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Česká 1135/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jan Pudil 14.11.2016
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Lucemburská 1599/27 , Praha 130 00
člen představenstva PhDr. Vladimír Kreidl MSc. 14.11.2016
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: U starého židovského hřbitova 327/17 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Igor Vida 4.5.2018
Vznik členství 1.4.2018
Vznik funkce 3.4.2018
Adresa: Gorazdova 1 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mag. Dr. Martin Stotter 21.5.2018
Vznik členství 15.4.2018
Adresa: Blumenweg 8 , 9754 Steinfeld Rakouská republika
člen představenstva Ing. Vladimír Matouš 13.8.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Semická 2026/14 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Miloš Matula 5.11.2018
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Ječmínkova 3085 10, 628 00 Brno Česká republika
Představenstvo předseda Ing. Pavel Strnad 25.6.1993 - 23.5.1994
Adresa: Hardtbergweg 16 , Konigstein - S.R.N. Česká republika
člen Mag. Viktor Blanka 25.6.1993 - 23.5.1994
Adresa: Langfeldstrasse 15 , Linz - Rakousko Česká republika
člen Charles Kestemont 25.6.1993 - 23.5.1994
Adresa: Schreiberweg 4/4 , Wien - Rakousko Česká republika
člen Ludvík Pálfy 25.6.1993 - 23.5.1994
Adresa: Nad alejí 1738/14 , Praha 162 00
bydliště člena předst. Mag. Viktor Blanka 23.5.1994 - 14.11.1997
Adresa: Josefy Kolářové 1007/6 , České Budějovice 370 11
bydliště člena předst. Charles Kestemont 23.5.1994 - 26.3.1998
Adresa: U háje 277/19 , Praha 147 00
bydliště předseda představ. Ing. Pavel Strnad 23.5.1994 - 3.6.1998
Adresa: K Fialce 418/53 , Praha 155 00
bydliště člena předst. Mag. Viktor Blanka 14.11.1997 - 17.2.1999
Adresa: Janáčkova 988 , Hluboká nad Vltavou 373 41
bydliště člena předst. Charles Kestemont 26.3.1998 - 17.2.1999
Adresa: Kudeříkové 1111/9 , Praha 148 00
člen Ing. Jan Vlachý 17.2.1999 - 21.6.1999
Adresa: Točitá 493/44 , Praha 140 00
člen Dr.michael Hugo Grahammer 21.6.1999 - 5.1.2000
Adresa: Volutova 2523 , Praha 5 Česká republika
člen Mag. Viktor Blanka 17.2.1999 - 11.4.2000
Adresa: Všehrdova 560/2 , Praha 118 00
člen Mag. Viktor Blanka 11.4.2000 - 22.12.2000
Adresa: Podolská 1140/3 , Praha 147 00
člen Dr.michael Hugo Grahammer 5.1.2000 - 19.1.2001
Adresa: Na Podkovce 246/6 , Praha 147 00
předseda Ing. Jan Vlachý 21.6.1999 - 26.5.2001
Zánik členství 28.2.2001
Zánik funkce 28.2.2001
Adresa: Točitá 493/44 , Praha 140 00
člen Ing. Karel Ziegler 26.5.2001 - 30.5.2001
Vznik funkce 1.3.2001
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen Willem Bertho Huenting 4.3.2002 - 4.3.2002
Vznik členství 1.8.2001
Adresa: Na Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda Ing. Kamil Ziegler 30.5.2001 - 3.2.2003
Vznik funkce 2.3.2001
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen Mag. Viktor Blanka 22.12.2000 - 10.9.2003
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: U Házů 825 , Praha 164 00
člen Willem Bertho Hueting 4.3.2002 - 30.7.2004
Vznik členství 1.8.2001
Adresa: Nad Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda Ing. Kamil Ziegler 3.2.2003 - 30.7.2004
Vznik funkce 2.3.2001
Zánik funkce 31.3.2004
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen Willem Bertho Hueting 30.7.2004 - 22.5.2006
Vznik členství 1.8.2001
Zánik členství 31.3.2006
Adresa: U druhé baterie 791/3 , Praha 162 00
člen Ing. Rudolf Rabiňák 30.5.2001 - 15.12.2006
Vznik členství 1.4.2001
Zánik členství 1.7.2006
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
člen Pierre Henri Raymond Brisse, Nar. 27,12,1959 19.1.2001 - 20.3.2007
Zánik funkce 27.12.2006
Adresa: Vlašská 349/15 , Praha 118 00
člen představenstva Igor Helekal 22.5.2006 - 29.8.2007
Vznik členství 13.4.2006
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: V středu 249/28 , Praha 160 00
člen představenstva Martin Bláha 10.9.2003 - 10.7.2008
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 10.4.2008
Adresa: Domanovická 1741 , Praha 190 16
předseda představenstva Mgr. Lubor Žalman 30.7.2004 - 25.5.2009
Vznik funkce 4.5.2004
Adresa: Pod Šibeničkami 778 , Mnichovice 251 64
předseda představenstva Mgr. Lubor Žalman 25.5.2009 - 29.5.2009
Vznik členství 31.3.2008
Vznik funkce 6.4.2009
Adresa: Pod Šibeničkami 778 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Martin Bláha 10.7.2008 - 29.1.2010
Vznik členství 10.4.2008
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: Domanovická 1741 , Praha 190 16
člen představenstva Mgr. Mario Drosc 19.10.2006 - 7.6.2010
Vznik členství 6.9.2006
Adresa: Irská 796/5 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Alexandr Borecký 20.3.2007 - 7.6.2010
Vznik členství 1.1.2007
Adresa: Högerova 1098/15 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Rudolf Rabiňák 15.12.2006 - 7.10.2011
Vznik členství 11.7.2006
Zánik členství 11.7.2011
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Mgr. Mario Drosc 7.6.2010 - 7.10.2011
Vznik členství 6.9.2006
Zánik členství 6.9.2011
Vznik funkce 10.5.2010
Zánik funkce 6.9.2011
Adresa: Irská 796/5 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Martin Kolouch 20.3.2007 - 26.4.2012
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 29.12.2011
Adresa: Högerova 1098/15 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Alexandr Borecký 7.6.2010 - 26.4.2012
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 29.12.2011
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Martin Kolouch 26.4.2012 - 3.7.2012
Vznik členství 29.12.2011
Zánik členství 4.4.2012
Adresa: Do Klukovic 1165/4 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Jan Kubín 29.8.2007 - 29.10.2012
Vznik členství 8.8.2007
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Na rovnosti 2742/14 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Alexandr Borecký 26.4.2012 - 29.10.2012
Vznik členství 29.12.2011
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
předseda představenstva Mgr. Lubor Žalman 29.5.2009 - 1.2.2013
Vznik členství 31.3.2009
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 6.4.2009
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Pod Šibeničkami 778 , Mnichovice 251 64
místopředseda představenstva Mgr. Mario Drosc 7.10.2011 - 1.2.2013
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Irská 796/5 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Roland Von Frankenberg 3.7.2012 - 1.2.2013
Vznik členství 4.4.2012
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Jungwirthstrasse 2 , D-80802 Mnichov Spolková republika Německo
předseda představenstva Mario Drosc 1.2.2013 - 4.8.2013
Vznik členství 7.9.2011
Vznik funkce 1.1.2013
Adresa: Irská 796/5 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Jan Kubín 29.10.2012 - 20.2.2014
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Na rovnosti 2742/14 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Rudolf Rabiňák 7.10.2011 - 28.1.2015
Vznik členství 12.7.2011
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
předseda představenstva Mario Drosc 4.8.2013 - 28.1.2015
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Irská 796/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Rabiňák 28.1.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 12.7.2011
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. František Ježek 29.10.2012 - 5.3.2016
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Česká 1135/5 , Praha 158 00
člen představenstva Milan Hain 1.2.2013 - 5.3.2016
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Suchá 1887/10 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Jan Pudil 31.10.2013 - 29.4.2016
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: Kotorská 1579/36 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Rabiňák 12.6.2015 - 26.9.2016
Vznik členství 12.7.2011
Zánik členství 12.7.2016
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 12.7.2016
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
člen představenstva Vladimír Kreidl 31.10.2013 - 14.11.2016
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: U starého židovského hřbitova 327/17 , Praha 150 00
člen představenstva Jan Pudil 29.4.2016 - 14.11.2016
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Lucemburská 1599/27 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Miloš Matula 20.2.2014 - 30.1.2017
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Samoty 2895/18 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Rabiňák 26.9.2016 - 12.2.2018
Vznik členství 12.7.2016
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 6.9.2016
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: K Tuchoměřicům 146 , Praha 164 00
předseda představenstva Ing. Igor Vida 24.4.2015 - 4.5.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 31.3.2018
Vznik funkce 7.4.2015
Zánik funkce 31.3.2018
Adresa: Gorazdova 1 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Dr. Milan Hain 5.3.2016 - 13.8.2018
Vznik členství 1.1.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Suchá 1887/10 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Miloš Matula 30.1.2017 - 5.11.2018
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Samoty 2895/18 , Brno 628 00

Dozorčí rada Raiffeisenbank a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Dr. Johann Strobl 5.6.2014
Vznik členství 28.4.2014
Adresa: Hauptstrasse 37 , Walbersdorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Andreas Gschwenter 6.10.2015
Vznik členství 19.8.2015
Adresa: Wolkersbergenstrasse 14 , Vienna Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag.Dr. Hannes Mösenbacher 22.6.2017
Vznik členství 27.4.2017
Adresa: Wisentgasse 39 , Klosterneuburg Rakouská republika
člen dozorčí rady Andrii Stepanenko 30.6.2018
Vznik členství 24.4.2018
Adresa: Vorlaufstrasse 3/503 , 1010 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Reinhard Schwendtbauer 30.6.2018
Vznik členství 26.4.2018
Adresa: Lukasweg 23 , Leonding Rakouská republika
předseda dozorčí rady Lukasz Janusz Januszewski 13.8.2018
Vznik členství 24.4.2018
Vznik funkce 8.5.2018
Adresa: Vincenta van Gogha 5 , Konstancin Jeziorna Polská republika
místopředseda dozorčí rady Mag. Peter Lennkh 18.2.2019
Vznik členství 17.10.2018
Vznik funkce 6.12.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
členka dozorčí rady Ing. Helena Horská Ph.D. 18.2.2019
Vznik členství 11.1.2019
Adresa: K Habru 174 , Zvánovice 251 64
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Hruška 18.2.2019
Vznik členství 11.1.2019
Adresa: Nehvizdská 954/7 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Přádka MBA 18.2.2019
Vznik členství 11.1.2019
Adresa: Starodvorská 525 , Krmelín 739 24
členka dozorčí rady Ing. Kamila Šťastná MBA 18.2.2019
Vznik členství 11.1.2019
Adresa: Sokolovská 371/1 , Praha 186 00
člen Dr. Heinz Weber 25.6.1993 - 22.8.1996
Adresa: Rebschulgasse 5 , Langenzersdorf Česká republika
předseda Dr. Herbert Stepic 25.6.1993 - 17.2.1999
Adresa: Hertlgasse 1 , Wien Česká republika
člen Dr. Ludwig Scharinger 25.6.1993 - 17.2.1999
Adresa: Am Sonnenhang 4 , Linz Česká republika
člen Walter Grün 22.8.1996 - 17.2.1999
Adresa: Quellengasse 2230 , Gänserndorf Rakouská republika
člen dr. Eberhard Winkelbauer 26.3.1998 - 17.2.1999
Adresa: Salesianergasse 31 , Vídeň Rakouská republika
člen Dr. Eberhard Winkelbauer 17.2.1999 - 17.2.2000
Adresa: Rakouská republika
Salesianergasse 31, 1030 Wien
člen Christopher Davis 17.2.1999 - 7.3.2001
Adresa: Rakouská republika
Keylwerthgasse 13, 1190 Wien
člen Dkfm. Reiner Franz 7.3.2001 - 7.3.2001
Adresa: Palackého 22 , Bratislava Slovenská republika
člen Walter Grün 17.2.1999 - 12.3.2003
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Quellengasse 8, 2230 Gänserndorf
člen Mag. Renate Kattinger 17.2.2000 - 12.3.2003
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Rakouská republika
1030 Wien, Hetzgasse 45
předseda Dr. Herbert Stepic 17.2.1999 - 16.3.2004
Zánik členství 21.9.2003
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
člen Dr. Kurt Hütter 17.2.1999 - 16.3.2004
Zánik členství 21.9.2003
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
člen Mag. Heinz Wiedner 12.3.2003 - 20.7.2005
Zánik členství 29.4.2005
Vznik funkce 29.5.2002
Adresa: Rakouská republika
In den Siebnern 4, A-2102 Hagenbrunn
člen Dkfm. Rainer Franz 7.3.2001 - 4.5.2006
Zánik členství 20.12.2005
Adresa: Palackého 22 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Miroslav Uličný 7.3.2001 - 4.5.2006
Zánik členství 20.12.2005
Adresa: Pod rovnicami 61 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Jarmila Fialová 26.9.2001 - 18.8.2006
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 3.5.2001
Adresa: Vokovická 679/10 , Praha 160 00
člen Ing. Hana Kolářová 26.9.2001 - 18.8.2006
Zánik členství 3.5.2006
Vznik funkce 3.5.2001
Adresa: Rýdlova 1091/20 , Říčany 251 01
člen Ing. Vladimír Bútora 26.9.2001 - 18.8.2006
Zánik členství 23.5.2006
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Novinarská 3 , Bratislava Česká republika
člen Dr. Robert Gruber 12.3.2003 - 29.8.2007
Vznik funkce 29.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Rakouská republika
Promenadenweg 16, A.2522 Oberwaltersdorf
člen dozorčí rady Mag. Peter Lennkh 20.7.2005 - 23.10.2007
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Rakouská republika
Testarellogasse 14/12, 1130 Vídeň
předseda Dr. Herbert Stepic 16.3.2004 - 23.2.2009
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 23.9.2008
Vznik funkce 18.12.2003
Zánik funkce 23.9.2008
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
člen Dr. Kurt Hütter 16.3.2004 - 23.2.2009
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 23.9.2008
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
předseda Dr. Herbert Stepic 23.2.2009 - 9.3.2009
Vznik členství 23.9.2003
Vznik funkce 26.11.2008
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
člen Dr. Robert Gruber 29.8.2007 - 25.5.2009
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 21.4.2009
Adresa: Rakouská republika
Promenadenweg 16, 2522 Oberwaltersdorf
člen dozorčí rady Dkfm. Rainer Franz 4.5.2006 - 29.11.2010
Vznik členství 21.12.2005
Zánik členství 21.12.2010
Adresa: Stromová 40 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Uličný 4.5.2006 - 29.11.2010
Vznik členství 21.12.2005
Zánik členství 2.9.2010
Adresa: Pod Rovnicami 61 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Aris Bogdaneris 23.10.2007 - 29.11.2010
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 2.9.2010
Adresa: Lainzer Strasse 77 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Malíř 18.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: 32 , Všestary 503 12
člen dozorčí rady Jan Horáček 18.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Bazovského 1128 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Milena Syrovátková 18.8.2006 - 6.6.2011
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Tůmova 2263/40 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Mgr. Michal Přádka MBA 6.6.2011 - 6.6.2011
Vznik členství 12.5.2011
Adresa: Starodvorská 525 , Krmelín 739 24
člen dozorčí rady Mag. Reinhard Karl 25.5.2009 - 3.7.2012
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Steckhovengasse 7 , 1130 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Klemens Haller 29.11.2010 - 3.7.2012
Vznik členství 2.9.2010
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020
člen dozorčí rady Dkfm. Rainer Franz 29.11.2010 - 3.7.2012
Vznik členství 22.12.2010
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130
člen dozorčí rady Edita Čermáková 6.6.2011 - 4.7.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 4.4.2012
Adresa: Murmanská 1471/12 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Dr. Karl Sevelda 3.7.2012 - 29.10.2012
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 16.10.2013
Zánik funkce 16.10.2013
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , AT-1030 Vídeň Rakouská republika
člen Dr. Kurt Hütter 23.2.2009 - 15.7.2013
Vznik členství 23.9.2008
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Rakouská republika
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen
předseda Dr. Herbert Stepic 9.3.2009 - 13.12.2013
Vznik členství 23.9.2008
Zánik členství 16.10.2003
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 16.10.2013
Adresa: Rakouská republika
Hertlgasse 1, 1160 Wien
člen dozorčí rady Razvan Munteanu 3.7.2012 - 13.12.2013
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 16.10.2013
Adresa: Leschetitzkygasse 4 , AT-1180 Vídeň Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Dr. Karl Sevelda 29.10.2012 - 13.12.2013
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 16.10.2013
Vznik funkce 21.8.2012
Zánik funkce 16.10.2013
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Peter Lennkh 13.12.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 16.10.2013
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Kurt Bruckner 29.11.2010 - 5.6.2014
Vznik členství 2.9.2010
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040
člen dozorčí rady Peter Novák 3.7.2012 - 5.6.2014
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Brezová 27 , 900 23 Viničné Slovenská republika
člen dozorčí rady Dr. Herbert Stepic 13.12.2013 - 5.6.2014
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Hertlgasse 1 , AT-1160 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Karl Sevelda 5.6.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 28.4.2014
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Tomáš Jabůrek 4.7.2012 - 27.11.2014
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: K dubinám 372/17 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Aris Bogdaneris 13.12.2013 - 29.12.2015
Vznik členství 16.10.2013
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Lainzer Strasse 77 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Petr Rőgner 6.6.2011 - 16.6.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 12.5.2016
Adresa: Lucemburská 1732/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Přádka MBA 6.6.2011 - 16.6.2016
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 12.5.2016
Adresa: Starodvorská 525 , Krmelín 739 24
člen dozorčí rady Dkfm. Klemens Breuer 5.6.2014 - 22.6.2017
Vznik členství 28.4.2014
Adresa: Am Stadtpark 9 , Vídeň Rakouská republika
předseda dozorčí rady Dr. Karl Sevelda 2.9.2014 - 22.6.2017
Vznik členství 28.4.2014
Zánik členství 27.4.2017
Vznik funkce 5.6.2014
Zánik funkce 24.3.2017
Adresa: Am Heumarkt 39/1 , Vídeň Rakouská republika
předseda dozorčí rady Dkfm. Klemens Breuer 22.6.2017 - 12.2.2018
Vznik členství 28.4.2014
Zánik členství 31.10.2017
Vznik funkce 25.3.2017
Zánik funkce 31.10.2017
Adresa: Beatrixgasse 11-17/19 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Reinhard Schwendtbauer 15.7.2013 - 30.6.2018
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 25.4.2018
Adresa: Lukasweg 23 , Leonding Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Martin Grüll 27.11.2014 - 30.6.2018
Vznik členství 31.7.2014
Zánik členství 24.4.2018
Adresa: Dr. Hanns Schürff Gasse 21 , 2340 Mödling Rakouská republika
člen dozorčí rady Lukasz Janusz Januszewski 30.6.2018 - 13.8.2018
Vznik členství 24.4.2018
Adresa: Vincenta van Gogha 5 , Konstancin Jeziorna Polská republika
místopředseda dozorčí rady Peter Lennkh 20.2.2014 - 5.11.2018
Vznik členství 16.10.2013
Zánik členství 16.10.2018
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 16.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Peter Lenkh 5.11.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 17.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Peter Lennkh 5.11.2018 - 18.2.2019
Vznik členství 17.10.2018
Adresa: Pierrongasse 5 , Vídeň Rakouská republika

Prokura Raiffeisenbank a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Peter Lennkh 23.5.1994 - 17.2.1999
Adresa: U háje 277/19 , Praha 147 00
Jméno Ing. Josef Hanousek 25.6.1993 - 21.6.1999
Adresa: Josefy Kolářové 1007/6 , České Budějovice 370 11
Jméno Ing. Jan Krajíček 4.4.1997 - 21.6.1999
Adresa: ulice Čoupkových 668/24 , Brno 624 00
Jméno Pierre Henri Raymond Brisse 19.7.1995 - 19.1.2001
Adresa: Vlašská 349/15 , Praha 118 00
Jméno Dr. Christian Masser, Nar. 08,10,1965 19.1.2001 - 26.5.2001
Adresa: 12 , Karlova Ves 270 23
Jméno Mag. Michael Stegmüller 14.11.1997 - 26.9.2001
Adresa: Pod Klaudiánkou 284/25 , Praha 147 00
Jméno Pavel Trcka 25.6.1993 - 11.10.2010
Adresa: Katovická 403/20 , Praha 181 00

Sbírka Listin Raiffeisenbank a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2051/SL 126 ostatní zápis DR-představenstvo Městský soud v Praze 17.9.2015 28.1.2016 16.3.2016 8
B 2051/SL 125 ostatní doklad o koupi části závodu Městský soud v Praze 29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 201
B 2051/SL 124 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 230
B 2051/SL 123 ostatní zápis z řádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 7.4.2015 15.4.2015 30.4.2015 2
B 2051/SL 122 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 12.12.2014 20.1.2015 3.2.2015 9
B 2051/SL 121 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 15.12.2014 20.1.2015 3.2.2015 3
B 2051/SL 120 výroční zpráva [2013] dodatek č. 1 Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 10
B 2051/SL 119 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 220
B 2051/SL 118 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 220
B 2051/SL 117 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2014 27.6.2014 22.7.2014 12
B 2051/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2014 16.5.2014 22.5.2014 12
B 2051/SL 115 notářský zápis NZ 125/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 28.4.2014 9.5.2014 18
B 2051/SL 114 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 208
B 2051/SL 113 ostatní zápis z DR - volba/odst. čl. představenstva ČJ + AJ Městský soud v Praze 12.12.2013 28.1.2014 26.2.2014 10
B 2051/SL 112 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 6.9.2013 29.10.2013 4.11.2013 10
B 2051/SL 111 notářský zápis NZ 136/2013 Městský soud v Praze 25.4.2013 25.4.2013 10.5.2013 6
B 2051/SL 110 ostatní zápis ze zas. DR - odvolání předst. AJ-ČJ Městský soud v Praze 11.12.2012 31.1.2013 11.2.2013 12
B 2051/SL 109 ostatní zápis z řádné schůze představenstva AJ-ČJ Městský soud v Praze 5.11.2012 31.1.2013 11.2.2013 8
B 2051/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2012 11.10.2012 1.2.2013 14
B 2051/SL 107 notářský zápis NZ 322/2012 Městský soud v Praze 27.9.2012 11.10.2012 1.2.2013 5
B 2051/SL 106 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 221
B 2051/SL 102 ostatní - zápis ze zasedání, aj+čj Městský soud v Praze 4.4.2011 11.9.2012 11.9.2012 11
B 2051/SL 99 notářský zápis NZ 131/2012 Městský soud v Praze 30.4.2012 16.5.2012 20.8.2012 6
B 2051/SL 101 notářský zápis NZ 208/2012 Městský soud v Praze 22.6.2012 22.6.2012 20.8.2012 5
B 2051/SL 100 notářský zápis NZ 190/2012 Městský soud v Praze 8.6.2012 22.6.2012 20.8.2012 16
B 2051/SL 98 ostatní rozhodnutí DR Městský soud v Praze 29.12.2011 29.5.2012 29.5.2012 3
B 2051/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 210
B 2051/SL 96 ostatní zápis ze zas.předst. Městský soud v Praze 12.9.2011 24.10.2011 8
B 2051/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2011 30.6.2011 10.7.2011 13
B 2051/SL 94 notářský zápis NZ 168/2011 Městský soud v Praze 9.5.2011 23.5.2011 5
B 2051/SL 93 notářský zápis NZ 148/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 23.5.2011 13
B 2051/SL 92 notářský zápis NZ 147/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 9.5.2011 6
B 2051/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 210
B 2051/SL 90 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 10.5.2010 18.6.2010 1
B 2051/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2009 28.1.2010 30.1.2010 13
B 2051/SL 88 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 226
B 2051/SL 87 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.5.2009 25.5.2009 2
B 2051/SL 86 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 23.4.2009 25.5.2009 6
B 2051/SL 85 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 21.4.2009 25.5.2009 6
B 2051/SL 84 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 31.3.2009 25.5.2009 20
B 2051/SL 83 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 26.11.2008 23.2.2009 16
B 2051/SL 82 ostatní -zápis z řádné V.H Městský soud v Praze 25.4.2008 23.2.2009 6
B 2051/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.12.2008 21.1.2009 25.1.2009 13
B 2051/SL 80 notářský zápis -NZ481/08 Městský soud v Praze 19.12.2008 29.12.2008 5
B 2051/SL 79 notářský zápis -NZ454/08 Městský soud v Praze 5.12.2008 29.12.2008 13
B 2051/SL 78 notářský zápis ¨-NZ453/08 Městský soud v Praze 5.12.2008 19.12.2008 7
B 2051/SL 77 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 10.4.2008 21.10.2008 17
B 2051/SL 76 ostatní dodatek k výroční zprávě r.07 Městský soud v Praze 29.4.2008 21.8.2008 25.8.2008 2
B 2051/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 208
B 2051/SL 74 notářský zápis -NZ194/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 14
B 2051/SL 73 notářský zápis -NZ193/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 7
B 2051/SL 72 notářský zápis -NZ192/08 Městský soud v Praze 26.5.2008 3.7.2008 6
B 2051/SL 71 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 3.3.2008 10.3.2008 12.3.2008 8
B 2051/SL 70 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 19.2.2008 20.2.2008 21.2.2008 8
B 2051/SL 69 notářský zápis NZ 364/2007 Městský soud v Praze 26.10.2007 4.2.2008 6
B 2051/SL 68 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2007 17.10.2007 8
B 2051/SL 67 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 12.6.2007 17.10.2007 9
B 2051/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 104
B 2051/SL 65 ostatní -usnesení DR Městský soud v Praze 23.1.2007 8.6.2007 4
B 2051/SL 64 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 14.12.2006 8.6.2007 15
B 2051/SL 63 notářský zápis -NZ19/07 Městský soud v Praze 29.1.2007 14.3.2007 5
B 2051/SL 62 notářský zápis -NZ529/06 Městský soud v Praze 28.12.2006 14.3.2007 21
B 2051/SL 60 notářský zápis, podpisové vzory -NZ528/06 Městský soud v Praze 28.12.2006 8.2.2007 0
B 2051/SL 59 ostatní -zápis z jednání DR /předst./ Městský soud v Praze 11.7.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 57 notářský zápis -NZ125/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 24.11.2006 0
B 2051/SL 56 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 27.10.2006 58
B 2051/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2005 8.6.2006 0
B 2051/SL 53 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2005 30.5.2006 0
B 2051/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 3.8.2005 8.8.2005 0
B 2051/SL 51 ostatní -zpr.o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 7
B 2051/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 21.10.2004 0
B 2051/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2002+audit+zpr.o vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 21.10.2004 0
B 2051/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 0
B 2051/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 49 ostatní rezig.na fci předsedy Městský soud v Praze 20.2.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 48 ostatní -volba předsedy představ. Městský soud v Praze 4.5.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 47 ostatní záp.z jedn. DR /předst./ Městský soud v Praze 19.3.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 46 ostatní zápis z jedn.sch.představ. Městský soud v Praze 3.3.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2004 19.7.2004 30.7.2004 30
B 2051/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 30.7.2004 0
B 2051/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2003 18.3.2004 0
B 2051/SL 39 notářský zápis NZ489/03 Městský soud v Praze 19.12.2003 18.3.2004 0
B 2051/SL 38 ostatní -zápis z doz.rady /předst./ Městský soud v Praze 28.11.2002 11.9.2003 0
B 2051/SL 37 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 11.9.2003 0
B 2051/SL 36 ostatní -složení mandátu v předst. Městský soud v Praze 22.11.2002 11.9.2003 0
B 2051/SL 35 ostatní -rozh.doz.rady Městský soud v Praze 31.3.2003 11.9.2003 0
B 2051/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 10.9.2003 0
B 2051/SL 30 notářský zápis NZ162/03 Městský soud v Praze 29.4.2003 6.5.2003 0
B 2051/SL 31 notářský zápis NZ195/2003 Městský soud v Praze 14.3.2003 9.4.2003 0
B 2051/SL 29 ostatní zápis z val. hromady Městský soud v Praze 29.5.2002 18.3.2003 20.3.2003 0
B 2051/SL 28 notářský zápis NZ 858/2002 Městský soud v Praze 31.10.2002 19.3.2003 0
B 2051/SL 27 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 19.3.2003 0
B 2051/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 7.3.2003 0
B 2051/SL 25 notářský zápis NZ 700/02- sml. o převz. jmění Městský soud v Praze 30.7.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 24 notářský zápis NZ 699/02 - návrh převz. jmění Městský soud v Praze 30.7.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 23 ostatní -zahajovací rozvaha k 1.1.2002 Městský soud v Praze 1.1.2002 20.1.2003 0
B 2051/SL 22 notářský zápis NZ680/2002 Městský soud v Praze 23.7.2002 10.1.2003 0
B 2051/SL 21 ostatní návrh smlouvy o převzetí jmění Městský soud v Praze 25.6.2002 25.6.2002 18.10.2002 0
B 2051/SL 20 notářský zápis NZ 517/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 3.7.2002 18.10.2002 0
B 2051/SL 16 ostatní - rozh. DR /předst./ Městský soud v Praze 5.2.2001 19.8.2002 0
B 2051/SL 15 ostatní - rozh. DR /předst./ Městský soud v Praze 5.2.2001 19.8.2002 0
B 2051/SL 14 ostatní - zástavní sml. Městský soud v Praze 22.5.2002 24.6.2002 19.8.2002 0
B 2051/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 12.8.2002 0
B 2051/SL 8 notářský zápis NZ 96/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 7 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 9.8.2002 0
B 2051/SL 13 ostatní -rozhodnutí DR /předst./ Městský soud v Praze 31.7.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.7.2001 9.8.2002 0
B 2051/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 9.8.2002 0
B 2051/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 0
B 2051/SL 5 ostatní rozhod.představ./odvolání prok Městský soud v Praze 15.2.2001 21.6.2001 0
B 2051/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.2.2001 21.6.2001 0
B 2051/SL 3 notářský zápis NZ 86/2001 Městský soud v Praze 12.2.2001 26.3.2001 0
B 2051/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 358/99 Městský soud v Praze 10.6.1999 17.5.2000 0
B 2051/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 523/97 Městský soud v Praze 24.7.1997 14.11.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje RAIFFEISENBANK a.s.

IČO (identifikační číslo) 49240901
Jméno RAIFFEISENBANK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 12.10.1994
Celkový počet živností: 2

Sídlo RAIFFEISENBANK a.s.

Živnosti a provozovny RAIFFEISENBANK a.s.

Živnost č. 1 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1994
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 2 Administrativní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1994
Zánik oprávnění 28.2.2001

Statutární orgán RAIFFEISENBANK a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. IGOR VIDA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Raiffeisenbank a.s.

IČO: 49240901
Firma: Raiffeisenbank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 3000 - 3999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 25.6.1993

Sídlo Raiffeisenbank a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Podobné firmy

tracking image