Firma PUDIS a.s. IČO 45272891


PUDIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PUDIS a.s. (45272891) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nad vodovodem 3258/2, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. PUDIS a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o PUDIS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PUDIS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PUDIS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PUDIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PUDIS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1458
IČO (identifikační číslo osoby) 45272891
Jméno PUDIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Na základě schváleného projektu přeměny rozhodla valná hromada společnosti PUDIS a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, dne 18.5.2015 o přeměně společnosti rozdělení m odštěpením části svého obchodního jmění se vznikem společnosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00. 8.6.2015
Mimořádná valná hromada společnosti PUDIS a.s., IČ 452 72 891, se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1458, konaná dne 21.8.2014 v souladu s ustanovením § 375 a násl . zákona č. 90/2012: uvádí a určuje, že hlavním akcionářem společnosti, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (dále též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady přesahovala a ke dn i konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, je společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00, IČ 45310009, zapsaná v obchod ním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1390 (dále jen hlavní akcionář). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 31.3.2014 jejich předložením představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem 24 047 akcií společnosti, což je ve vztahu k základnímu kapitálu celkem 96,52 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hl avní akcionář je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši 1 148 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ 49356381, zapsaný v obchodním r ejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 19831. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, N a Příkopě 33/969, PSČ 114 07 (dále jen pověřená osoba). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením vydaným pověřenou osobou. Valná hromada dále rozhoduje o tom, že hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle us tanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělením čísla účtu k evidenc i v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáž e-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění (tj., nejpozději 15 dnů po uplynutí dodatečné lhůty pro předložení akcií společnosti) vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři. Valná hromada současně rozhoduje o tom, že listinné akcie společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím, a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645. Valná hromada upozorňuje, že veřejná listina - příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v do bě od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645. Valná hromada dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, resp. ani v dodatečné lhůtě určené společností, bude společnost postupov at podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. Valná hromada dále rozhoduje o tom, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s ustanovením § 387 odst . 4 ZOK bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 1.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 14.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 14.4.2014
Generální ředitel: Ing. Aleš Merta, Praha 6, U Střešovických hřišť 1050/10, PSČ 169 00 11.4.2001 - 15.7.2010
Generální ředitel: ing. Jiří Hejnic,CSc. Buštěhradská 641/1 Praha 6 30.7.1992 - 11.4.2001
Zástupce generálního ředitele: ing. Václav Křenek,CSc Pod cihelnou 780,Praha 6 30.7.1992 - 15.7.2010
Zakladatel splatil 100% zák. jmění společnosti,které je představo váno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zak- ladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvále ném privatizačním projektu státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. 1.5.1992
Akciová společnost byla založena pdle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého nám. 32,na který přešel majetek státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrs- kých staveb. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování čle- nů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992

Kapitál PUDIS a.s.

zakladni jmění 24 914 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992

Akcie PUDIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 24 914 25.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 24 914 14.4.2014 - 25.8.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 454 1.5.1992 - 14.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 11 460 1.5.1992 - 14.4.2014

Sídlo PUDIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nad vodovodem 3258/2 , Praha 100 00 18.7.2012
Adresa Nad vodovodem 3258/2 , Praha 100 00 19.2.2003 - 18.7.2012
Adresa Nad Vodovodem 2 , 100 31 Praha 10 Česká republika
9.2.1999 - 19.2.2003
Adresa Nad vodovodem 2 , 100 00 Praha 10 Česká republika
7.6.1995 - 9.2.1999
Adresa Nad vodovodem 169 , 100 00 Praha 10 Česká republika
20.7.1993 - 7.6.1995
Adresa Legerova 1581/69 , Praha 110 00 1.5.1992 - 20.7.1993

Předmět podnikání PUDIS a.s.

Platnost údajů od - do
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. e), f), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.7.2015
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. f), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.7.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2014
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 14.4.2014 - 2.7.2015
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. a), c), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 14.4.2014 - 2.7.2015
hornická činnost v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) zákona číslo 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 14.4.2014 - 18.8.2015
provádění trhacích a ohňostrojných prací 8.9.2004
projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění poz dějších předpisů, s použitím ust. § 1 odst. 2, vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností. § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a v § 3, § 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam do hloubky 50 m, hloubení studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. 8.9.2004 - 14.4.2014
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 28.3.2003 - 14.4.2014
výkon zeměměřických činností 1.6.2002
geologické práce 1.6.2002
provádění staveb, jejich změn a odstaňování 1.6.2002
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.6.2002 - 14.4.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.6.2002 - 14.4.2014
činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury - geologie, životního prostředí - dopravy 1.6.2002 - 14.4.2014
technické činnosti v dopravě 1.6.2002 - 14.4.2014
grafické práce a kresličské práce 1.6.2002 - 14.4.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.6.2002 - 14.4.2014
kopírovací práce 1.6.2002 - 14.4.2014
ubytovací služby 1.6.2002 - 14.4.2014
projektování elektrických zařízení 1.6.2002 - 14.4.2014
realitní činnost 1.6.2002 - 14.4.2014
testování, měření a analýzy 1.6.2002 - 14.4.2014
podnikání v oblasti související s využitím ionizujícího záření nebo jaderné energie 14.11.2000 - 1.6.2002
analytika životního prostředí - půda, vzduch a voda 6.3.2000 - 1.6.2002
projektová činnost ve výstavbě 1.7.1998
měření imisí 1.7.1998 - 28.3.2003
geologická činnost v oboru inženýrské geologie 14.10.1996 - 1.6.2002
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.10.1996 - 1.6.2002
posuzování vlivů na životní prostředí 9.10.1995
provádění,projektování a vyhodnocování geologických prací 9.10.1995 - 14.10.1996
monitorování životního prostředí 9.10.1995 - 1.6.2002
laboratorní analýzy - chemické rozbory pitné vody,stanovení znečištění těžkými kovy,ropnými a organickými látkami 9.10.1995 - 1.6.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 9.2.1993 - 1.7.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.2.1993 - 9.3.2002
realitní kancelář 9.2.1993 - 1.6.2002
Zpracování územně plánovací dokumentace 1.5.1992 - 1.6.2002
projektové a předprojektové práce,výkon funkce generálního projek tanta 1.5.1992 - 1.6.2002
provádění inženýrské činnosti,poskytování konzultací a technické pomoci pro účastníky investičního procesu 1.5.1992 - 1.6.2002
řešení úkolů vědecko-technického rozvoje a výzkumu projekčních prací a stavění, úkoly typizace 1.5.1992 - 1.6.2002
průzkumné a geodetické práce 1.5.1992 - 1.6.2002
poradenská činnost a servisní služby 1.5.1992 - 1.6.2002
práce reprografické,fotografické,planografické a modelářské 1.5.1992 - 1.6.2002

vedení firmy PUDIS a.s.

Statutární orgán PUDIS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena alespoň dvěma členy představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 14.4.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen předsta- vensta nebo předseda a místopředseda. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis. 23.4.2002 - 14.4.2014
Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo,a to společně předseda a jeden další člen představenstva. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem,že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 7.6.1995 - 23.4.2002
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostat- ně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva,a nebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 7.6.1995
předseda Martin Höfler 14.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: Menšíkova 577/5 , Praha 190 15
člen Jan Vlček 14.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: Jílovská 424/31 , Praha 142 00
místopředseda Petr Mikulášek 14.6.2017
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: Tobrucká 715/29 , Praha 160 00
Jméno Dr. David Neimann 1.5.1992 - 20.7.1993
Adresa: Masarykova 671 , Koryčany 768 05
Jméno ing. Josef Novák 1.5.1992 - 20.7.1993
Adresa: Klivarova 361/8 , Praha 149 00
Jméno ing. Jiří Hejnic CSc. 1.5.1992 - 7.6.1995
Adresa: Buštěhradská 641/1 , Praha 160 00
Jméno ing. Ondřej Hradil 20.7.1993 - 7.6.1995
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno ing. Naděžda Kovandová 17.11.1993 - 7.6.1995
Adresa: Nová Šárka 513/11 , Praha 161 00
místopředseda představenstva Dipl.-Ing. Burghard Kühn 7.6.1995 - 14.10.1996
Adresa: Třeboradická 1275/1 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. František Polák 7.6.1995 - 9.2.1999
Adresa: Na Pernikářce 777/30 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Norbert Klein 14.10.1996 - 9.2.1999
Adresa: Fetrovská 12 , 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Dipl.-Ing. Ralf Grunnenberg-Jacobs 9.2.1999 - 9.2.1999
Adresa: V Zahradách 612 , Horoměřice 252 62
místopředseda představenstva Dipl.-Ing. Ralf Grunenberg-Jacobs 9.2.1999 - 24.10.2000
Adresa: V Zahradách 612 , Horoměřice 252 62
předseda představenstva Ing. Jiří Hejnic CSc. 7.6.1995 - 11.4.2001
Adresa: Buštěhradská 641/1 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Merta 14.11.2000 - 11.4.2001
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
Jméno ing. Petr Pokorný 20.7.1993 - 28.7.2005
Vznik členství 20.7.1993
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Fetrovská 910/12 , Praha 160 00
Jméno ing. Václav Křenek CSc. 17.11.1993 - 28.7.2005
Vznik členství 17.11.1993
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Pod cihelnou 780/17 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Luboš Mikeš 9.2.1999 - 28.7.2005
Vznik členství 9.2.1999
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Ke Strašnické 2402/15 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Aleš Merta 11.4.2001 - 28.7.2005
Vznik členství 11.4.2001
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hejnic CSc. 11.4.2001 - 28.7.2005
Vznik členství 11.4.2001
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Buštěhradská 641/1 , Praha 160 00
člen Ing. Luboš Mikeš 28.7.2005 - 30.7.2009
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: Ke Strašnické 2402/15 , Praha 100 00
místopředseda Ing. Jiří Hejnic CSc. 28.7.2005 - 30.7.2009
Vznik členství 24.5.2005
Adresa: Buštěhradská 641/1 , Praha 160 00
předseda Ing. Aleš Merta 28.7.2005 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
člen Ing. Petr Pokorný 28.7.2005 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Fetrovská 910/12 , Praha 160 00
člen Ing. Václav Křenek CSc. 28.7.2005 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Pod cihelnou 780/17 , Praha 161 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hejnic CSc. 30.7.2009 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Tibetská 807/11 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Aleš Merta 15.7.2010 - 8.8.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Václav Krch 30.7.2009 - 14.4.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Žukovského 852/1 , Praha 161 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hejnic CSc. 15.7.2010 - 14.4.2014
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Tibetská 807/11 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Pokorný 15.7.2010 - 14.4.2014
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Fetrovská 910/12 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Václav Křenek CSc. 15.7.2010 - 14.4.2014
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Pod cihelnou 780/17 , Praha 161 00
předseda představenstva Ing. Aleš Merta 8.8.2013 - 14.4.2014
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
místopředseda Petr Mikulášek 14.4.2014 - 14.6.2017
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: Pod Vinicí 2840 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada PUDIS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Stanislav Lín 14.4.2014
Vznik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.3.2014
Adresa: Bolívarova 2072/10 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Sláma 2.7.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Písečná 307/18 , Praha 182 00
Jméno JUDr. Václav Jiroušek 1.5.1992 - 9.2.1993
Adresa: Údolní 1515/67 , Praha 147 00
Jméno ing. Milan Hašek 1.5.1992 - 17.11.1993
Adresa: Nad Šárkou 1212/82 , Praha 160 00
Jméno JUDr. František Drbohlav 9.2.1993 - 17.11.1993
Adresa: Radbuzská 595/4 , Praha 196 00
Jméno ing. Ladislav Hrůza 17.11.1993 - 7.6.1995
Adresa: Třebešovská 193/95 , Praha 193 00
Jméno JUDr. Karel Lonský 17.11.1993 - 7.6.1995
Adresa: Zrzavého 1084/14 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Frait 7.6.1995 - 14.10.1996
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1604/21 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Otakar Votava 14.10.1996 - 9.2.1999
Adresa: Třeboradická 1275/1 , Praha 182 00
Jméno ing. Aleš Merta 1.5.1992 - 24.10.2000
Adresa: U střešovických hřišť 1050/10 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Dipl.-Ing. Otmar Haas 7.6.1995 - 24.10.2000
Adresa: Hirterstrasse 2,Ronnenberg , 309 52 S.R.N. Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Otakar Votava 9.2.1999 - 24.10.2000
Adresa: V Zahradách 612 , Horoměřice 252 62
předseda dozorčí rady Ing. Václav Krch 14.11.2000 - 28.7.2005
Vznik členství 14.11.2000
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Žukovského 852/1 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Štefka 14.11.2000 - 28.7.2005
Vznik členství 14.11.2000
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Na staré cestě 115/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Štěpán Tesař 14.11.2000 - 28.7.2005
Vznik členství 14.11.2000
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Slezská 204/69 , Praha 130 00
předseda Ing. Václav Krch 28.7.2005 - 30.7.2009
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: Žukovského 852/1 , Praha 161 00
člen Ing. Zdeněk Štefka 28.7.2005 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Na staré cestě 115/3 , Praha 140 00
člen Ing. Štěpán Tesař 28.7.2005 - 15.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Slezská 204/69 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Štefka 15.7.2010 - 18.7.2012
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Na staré cestě 115/3 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Höfler 30.7.2009 - 12.11.2012
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 19.6.2009
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Martinická 987/3 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Vladan Hejnic 18.7.2012 - 14.4.2014
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Za humny 208 , Horoušany 250 82
předseda dozorčí rady Ing. Martin Höfler 12.11.2012 - 14.4.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 19.6.2009
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: Menšíkova 577/5 , Praha 190 15
člen dozorčí rady Ing. Štěpán Tesař 15.7.2010 - 12.2.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Slezská 204/69 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Sláma 12.2.2015 - 2.7.2015
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Písečná 307/18 , Praha 182 00
místopředseda Josef Fidler 14.4.2014 - 12.8.2016
Vznik členství 31.3.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 31.3.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Jeseniova 2861/46 , Praha 130 00

Sbírka Listin PUDIS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1458/SL 79 ostatní rozhod. jed. akci. + zpráva DR Městský soud v Praze 1.6.2015 26.6.2015 29.6.2015 3
B 1458/SL 78 notářský zápis [NZ 194/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 18.5.2015 20.5.2015 10.6.2015 80
B 1458/SL 77 posudek znalce č.1882/10/2015 Městský soud v Praze 17.3.2015 20.5.2015 10.6.2015 57
B 1458/SL 76 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 18.3.2015 1.6.2015 2.6.2015 32
B 1458/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 18.3.2015 1.6.2015 2.6.2015 46
B 1458/SL 74 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 18.3.2015 1.6.2015 2.6.2015 46
B 1458/SL 73 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 18.3.2015 1.6.2015 2.6.2015 32
B 1458/SL 72 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 14.4.2015 15.4.2015 16.4.2015 8
B 1458/SL 71 ostatní zápis jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.12.2014 16.1.2015 17.2.2015 1
B 1458/SL 70 notářský zápis NZ 1084/2014 Městský soud v Praze 22.8.2014 27.8.2014 2.9.2014 126
B 1458/SL 69 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 31.3.2014 10.4.2014 24.4.2014 2
B 1458/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2014 10.4.2014 24.4.2014 9
B 1458/SL 67 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 269/2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 10.4.2014 24.4.2014 38
B 1458/SL 66 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.4.2014 15.4.2014 37
B 1458/SL 64 notářský zápis NZ 131/2012 Městský soud v Praze 12.6.2012 20.7.2012 10.8.2012 4
B 1458/SL 63 notářský zápis NZ 131/2012 Městský soud v Praze 12.6.2012 24.7.2012 30.7.2012 6
B 1458/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.6.2012 21.6.2012 54
B 1458/SL 61 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2011 7.4.2011 5
B 1458/SL 60 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2011 7.4.2011 16
B 1458/SL 59 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2011 7.4.2011 27
B 1458/SL 58 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2011 7.4.2011 2
B 1458/SL 57 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 5.4.2011 7.4.2011 4
B 1458/SL 56 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.5.2010 12.8.2010 5
B 1458/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.7.2010 12.8.2010 4
B 1458/SL 54 notářský zápis NZ 131/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 12.8.2010 18
B 1458/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2010 12.8.2010 13
B 1458/SL 52 ostatní - návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 27.5.2010 24.6.2010 28.6.2010 1
B 1458/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.6.2010 28.6.2010 54
B 1458/SL 50 ostatní -zápis z řádné VH. Městský soud v Praze 18.6.2009 3.8.2009 5
B 1458/SL 49 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 18.6.2009 29.6.2009 30.6.2009 1
B 1458/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.6.2009 30.6.2009 58
B 1458/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.6.2008 12.6.2008 56
B 1458/SL 46 ostatní - návrh na rozd.zisku r.2007 Městský soud v Praze 29.5.2008 6.6.2008 12.6.2008 1
B 1458/SL 45 ostatní -zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.6.2007 19.6.2007 5
B 1458/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 19.6.2007 19.6.2007 65
B 1458/SL 43 ostatní -návrh na rozdělení zisku 2006 Městský soud v Praze 31.5.2007 19.6.2007 19.6.2007 1
B 1458/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.6.2006 12.6.2006 0
B 1458/SL 41 ostatní -zpráva DR r.2005 Městský soud v Praze 19.4.2006 7.6.2006 12.6.2006 0
B 1458/SL 39 podpisové vzory 5x,záp.z jed.představ. Městský soud v Praze 31.5.2005 30.6.2005 0
B 1458/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 27.5.2005 6.6.2005 63
B 1458/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2004 8.12.2004 0
B 1458/SL 33 notářský zápis -NZ201/04 Městský soud v Praze 21.6.2004 8.12.2004 0
B 1458/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2004 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1458/SL 31 ostatní -audit r.2003 Městský soud v Praze 15.3.2004 24.6.2004 15.7.2004 35
B 1458/SL 30 ostatní -zpr.o podnik.činnosti r.2003 Městský soud v Praze 6.3.2004 24.6.2004 15.7.2004 6
B 1458/SL 29 ostatní -zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 20.2.2004 24.6.2004 15.7.2004 4
B 1458/SL 27 ostatní -příloha k ÚZ r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 15.7.2004 34
B 1458/SL 26 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 15.7.2004 7
B 1458/SL 25 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 15.3.2004 24.6.2004 15.7.2004 7
B 1458/SL 24 výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Městský soud v Praze 23.6.2003 11.7.2003 0
B 1458/SL 23 stanovy společnosti - úplné znění 2x Městský soud v Praze 14.3.2003 8.4.2003 28.4.2003 0
B 1458/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.6.2002 21.10.2002 0
B 1458/SL 20 notářský zápis + zpr.o vztazích + přílohy Městský soud v Praze 13.6.2002 27.6.2002 27.6.2002 0
B 1458/SL 19 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 27.6.2002 27.6.2002 0
B 1458/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.6.2002 11.6.2002 12.6.2002 0
B 1458/SL 18 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 21.3.2002 22.3.2002 0
B 1458/SL 17 notářský zápis NZ 239/2001 Městský soud v Praze 15.11.2001 2.1.2002 21.2.2002 0
B 1458/SL 15 výroční zpráva - rok 2000 Městský soud v Praze 26.11.2001 13.12.2001 0
B 1458/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2001 21.11.2001 29.11.2001 0
B 1458/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 3.3.2001 27.11.2001 29.11.2001 0
B 1458/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 1.8.2000 10.9.2001 0
B 1458/SL 11 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 25.7.2000 30.5.2001 0
B 1458/SL 10 notářský zápis 143/2000 Městský soud v Praze 25.7.2000 30.5.2001 0
B 1458/SL 9 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 14.5.2001 0
B 1458/SL 7 ostatní -zápis 45.zased.představenstva Městský soud v Praze 8.12.2000 14.5.2001 0
B 1458/SL 6 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 25.7.2000 14.5.2001 0
B 1458/SL 5 notářský zápis NZ 98/1992 Městský soud v Praze 25.4.1992 14.5.2001 0
B 1458/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva -r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 7.6.1999 21.11.2000 0
B 1458/SL 2 notářský zápis NZ 114/1999 Městský soud v Praze 1.6.1999 21.11.2000 0
B 1458/SL 1 účetní závěrka r.1996,1997,1998,1999 Městský soud v Praze 26.7.1999 0
B 1458/SL 40 ostatní -zasedání DR Městský soud v Praze 24.5.2005 0
B 1458/SL 38 ostatní -zápis z 64.zased.představenst Městský soud v Praze 24.5.2005 0
B 1458/SL 37 ostatní -odvolání a volba čl.DR Městský soud v Praze 27.4.2005 0
B 1458/SL 35 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 23.5.2005 27.5.2005 2
B 1458/SL 28 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 21.6.2004 24.6.2004 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PUDIS a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272891
Jméno PUDIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 1.5.1992
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 8

Sídlo PUDIS a.s.

Živnosti a provozovny PUDIS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nad vodovodem 3258/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1002561647
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 7.2.2002

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.1995

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.1996

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Nad vodovodem 3258/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1002561647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2002

Živnost č. 6 Provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Nad vodovodem 3258/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1002561647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2004

Živnost č. 7 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Nad vodovodem 3258/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1002561647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2004

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2010

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 23.11.2001

Živnost č. 11 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Laboratorní analýzy - chemické rozbory pitné vody, stanovení znečištění těžkými kovy, ropnými a organickými látkami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 23.11.2001

Živnost č. 13 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 31.8.2012

Živnost č. 15 Analytika životního prostředí - půda, vzduch a voda

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1999
Zánik oprávnění 23.11.2001

Živnost č. 16 Měření a hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1999
Zánik oprávnění 23.11.2001

Živnost č. 17 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PUDIS a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Höfler
Člen statutárního orgánu Jan Vlček
Člen statutárního orgánu Petr Mikulášek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PUDIS a.s.

IČO: 45272891
Firma: PUDIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 3258/2 NEOAD, Praha 10 100 31

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Příprava staveniště
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Ostatní ubytování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image