Firma PublicCom, a.s. IČO 27456374


PublicCom, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PublicCom, a.s. (27456374) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2006 a není již aktivní. PublicCom, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o PublicCom, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PublicCom, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PublicCom, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PublicCom, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PublicCom, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10781
IČO (identifikační číslo osoby) 27456374
Jméno PublicCom, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.5.2006
Zaniklá dne 28.12.2018
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku a článku 36 stanov společnosti: Vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) upsáním nových akcií učinil jediný akcionář následující prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií. Akcionář Ing. Luděk Vinš, r.č. 620107/0931, 108 00 Praha 10, Rektorská 234/40, zastoupený na základě plné moci ze dne 2.2.2010 JUDr. Josef Žaloudkem, advokátem, osvědčení ČAK č. 2008, se sídlem 110 00 Praha 1 Václavské nám.56, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.c) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění vzdává svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých) ze současné výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 128,000.000,- Kč (slovy:jedno sto dvacet osm milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálů se nepřipouští. Částka 126.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje bude rozdělena na 126 (slovy: jedno sto dvacet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 126,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny no vé akcie společnosti nabídnuty k upsání vybraným zájemcům, kterými se určují společnost Palác Fénix a.s., IČ : 49240382, se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 84 akcií a společnost STROJEXPORT a.s., IČ :00000990 , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 802/56, které bude nabídnuto k upsání 42 akcií. Oba vybraní zájemci jsou oprávněni upsat nové akcie společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřenými se společností. Lhůta pro upsání akcií vybranými zájemci, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií vybraným zájemcům. Počátek běhu lhůty bude vybraným zájemcům oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných vybranými zájemci je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií vybranými zájemci je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemci se stanoví prostory sídla společnosti, Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynut ím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs akcií bude splacen ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne upsání akcií. Zájemce Palác Fénix a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 84,000.000,- Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů korun českých) započíta t na svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 81,696.385,42 Kč (slovy: osmdesát jedna milionů šest set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) vzniklou na základě smluv o půjčkách a smluv o postoupení pohledávek. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 2,303.615,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tři tisíc šest set patnáct korun českých), uhradí zájemce Palác Fénix, a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet vedený u Československé obchodní banky a.s. č. 2051267 90/0300. Výši a existenci dané pohledávky dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Zájemce STROJEXPORT a.s. je oprávněn vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu ve výši celkem 42,000.000,- Kč (slovy : čtyřicet dva milionů korun českých) započítat svoji pohledávku vůči společnosti ve výši 41,358.644,69 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta padesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých) vzniklou na základě smlouvy o půjčce poskytnuté záje mcem společnosti. Zbývající část emisního kurzu akcií, tedy částku 641.356,- Kč (slovy: šest set čtyřicet jeden tisíc tři sta padesát šest korun českých), uhradí zájemce STROJEXPORT a.s. do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne upsání akcií na účet u Českosloven ské obchodní banky a.s. č. 205126790/0300. Výši a existenci daných pohledávek dokládá zpráva auditora Ing. Věry Slavíkové, auditor č. osv. 1230 ze dne 10.2.2010. Dohody o započtení budou moci oba zájemci uzavřít se společností v jejím sídle v Praze 1, Vác lavském náměstí 802/56, ve lhůtě patnáct (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh na uzavření dohody o započtení spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření, doručí představenstvo společnosti zájemcům do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií. Zájemci budou povinni oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně jeden (1) pracovní den předem. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Citované "Stanovisko auditora" ze dne 10.2.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 76/2010 ze dne 10.února 2010. 18.3.2010 - 29.7.2010

Aktuální kontaktní údaje PublicCom, a.s.

Kapitál PublicCom, a.s.

zakladni jmění 128 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2010 - 28.12.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2006 - 29.7.2010

Akcie PublicCom, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 128 29.7.2010 - 28.12.2018
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 15.5.2006 - 29.7.2010

Sídlo PublicCom, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 15.5.2006 - 28.12.2018

Předmět podnikání PublicCom, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2010 - 26.5.2016
velkoobchod 15.5.2006 - 18.3.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 15.5.2006 - 18.3.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 15.5.2006 - 18.3.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 15.5.2006 - 18.3.2010
reklamní činnost a marketing 15.5.2006 - 18.3.2010
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů 15.5.2006 - 18.3.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.5.2006 - 18.3.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 15.5.2006 - 18.3.2010
zprostředkování obchodu a služeb 15.5.2006 - 18.3.2010

vedení firmy PublicCom, a.s.

Statutární orgán PublicCom, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva. 15.5.2006
předseda Jiří Trachta 15.5.2006 - 13.8.2007
Vznik členství 15.5.2006
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Bryksova 778/63 , Praha 198 00
člen Ondřej Kalaš 15.5.2006 - 13.8.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 20.6.2007
Adresa: Korunní 1773/117 , Praha 130 00
člen PhDr. Jan Vít 15.5.2006 - 11.12.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Křižíkova 23/48 , Praha 186 00
člen představenstva Jiří Trachta 13.8.2007 - 11.12.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Bryksova 778/63 , Praha 198 00
člen představenstva Miroslav Brada 11.12.2007 - 2.6.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: Měchurova 381 , Klatovy 339 01
člen představenstva Mg.A Martin Kotík 11.12.2007 - 2.6.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: Choceradská 3045/14 , Praha 141 00
člen představenstva Kamil Kožíšek 2.6.2008 - 12.5.2011
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 4.9.2008
Adresa: Euklidova 380 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Aleš Kořený 13.8.2007 - 21.9.2011
Vznik členství 20.6.2007
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 21.6.2007
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: Jordana Jovkova 3263/25 , Praha 143 00
člen představenstva Renata Pešková 2.6.2008 - 22.10.2015
Vznik členství 25.4.2008
Adresa: K lesíku 330 , Lety 252 29
člen představenstva Renata Pešková 22.10.2015 - 14.9.2018
Vznik členství 25.4.2008
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: K lesíku 330 , Lety 252 29

Dozorčí rada PublicCom, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Luděk Vinš 15.5.2006 - 11.12.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 15.8.2007
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 15.8.2007
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen Karel Burda 15.5.2006 - 11.12.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 15.8.2007
Adresa: Hřbitovní 494 , Tuchlovice 273 02
člen Doc.MUDr. Luboš Petruželka 15.5.2006 - 11.12.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 15.8.2007
Adresa: Tolstého 979/4 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Luděk Vinš 11.12.2007 - 10.5.2012
Vznik členství 15.8.2007
Zánik členství 12.10.2011
Vznik funkce 15.8.2007
Zánik funkce 12.10.2011
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Burda 11.12.2007 - 10.5.2012
Vznik členství 15.8.2007
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: Hřbitovní 494 , Tuchlovice 273 02
člen dozorčí rady Ing. Peter Kovarčík 11.12.2007 - 10.5.2012
Vznik členství 15.8.2007
Zánik členství 12.10.2011
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Sieveringer Strasse 103, 1190

Sbírka Listin PublicCom, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10781/SL 27 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 21.10.2015 22.10.2015 14.12.2015 2
B 10781/SL 26 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 26.8.2015 27.8.2015 20.10.2015 3
B 10781/SL 25 ostatní zápis ze zas.DR-předst. Městský soud v Praze 31.8.2010 3.10.2011 3.10.2011 3
B 10781/SL 24 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 18.8.2011 24.8.2011 3.10.2011 2
B 10781/SL 23 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 25.5.2010 18.8.2010 23.8.2010 2
B 10781/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 23.8.2010 7
B 10781/SL 21 účetní závěrka r. 2009 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 23.8.2010 4
B 10781/SL 20 účetní závěrka r. 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 23.8.2010 5
B 10781/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 23.8.2010 4
B 10781/SL 18 notářský zápis NZ 76/2010 Městský soud v Praze 10.2.2010 13.4.2010 14
B 10781/SL 17 účetní závěrka r.2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 4.8.2009 5
B 10781/SL 16 účetní závěrka r.2008 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 4.8.2009 2
B 10781/SL 15 účetní závěrka r.2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 4.8.2009 2
B 10781/SL 14 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 27.8.2008 4
B 10781/SL 13 účetní závěrka - výkaz zisků r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 27.8.2008 2
B 10781/SL 12 účetní závěrka - rozvaha r,2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 27.8.2008 2
B 10781/SL 11 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 21.5.2008 25.8.2008 3
B 10781/SL 8 účetní závěrka za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.12.2007 12.12.2007 12
B 10781/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2006 25.9.2006 24
B 10781/SL 6 notářský zápis NZ 198/2006 Městský soud v Praze 3.8.2006 25.9.2006 10
B 10781/SL 5 ostatní -zápis zased.DR(představ) Městský soud v Praze 30.3.2006 16.8.2006 2
B 10781/SL 4 ostatní -zápis č.1zased.představenstva Městský soud v Praze 31.3.2006 16.8.2006 1
B 10781/SL 3 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.4.2006 16.8.2006 1
B 10781/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.3.2006 16.8.2006 1
B 10781/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 87/06 Městský soud v Praze 29.3.2006 16.8.2006 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PublicCom, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27456374
Jméno PublicCom, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.5.2006
Celkový počet živností: 10

Sídlo PublicCom, a.s.

Živnosti a provozovny PublicCom, a.s.

Živnost č. 1 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 21.5.2016

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PublicCom, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Renata Pešková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PublicCom, a.s.

IČO: 27456374
Firma: PublicCom, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.2006

Sídlo PublicCom, a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod

Podobné firmy

tracking image