Firma PST TRADE, a.s. IČO 25501259


PST TRADE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PST TRADE, a.s. (25501259) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kúty 3967, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 1997 a je stále aktivní. PST TRADE, a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PST TRADE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PST TRADE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PST TRADE, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PST TRADE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PST TRADE, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2438
IČO (identifikační číslo osoby) 25501259
Jméno PST TRADE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.9.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 9.4.2014
O zvýšení základního kapitálu společnosti na částku 11.000.000,- Kč rozhodla valná hromada společnosti ze dne 25.06.2003. 16.3.2004
Valná hromada společnosti přijala dne 25.06.2003 toto usnesení: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) tj. z částky 1.000.000,- Kč na částku 11.000.000,- Kč upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku 11.000.00,- Kč se nepřip ouští. b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upisovat 50 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) na jednu akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. c) Vzhledem k tomu, že dosavadní akcionáři se všichni vzdali přednostního práva na upisování akcií před konáním valné hromady, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a ObchZ. d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícím poměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"): I. Vlasta Lukšíková, r.č. 516106/001, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11 - 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 1.000.000,- Kč II. Petr Lukšík, r.č. 761106/4120, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11 - 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 800.000,- Kč III. Libor Lukšík, r.č. 721214/4148, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11 - 9 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 1.800.000,- Kč IV. Ing. Miroslav Lukšík, CSc., r.č. 501027/066, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11 - 12 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 2.400.000,- Kč. V. Vladimír Macálka, r.č. 571201/0392, trvale bytem Louky č.p. 468, 686 01 Uherské Hradiště-Jarošov - 20 ks akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 4.000.000,- Kč. e) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou ve společnosti v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej každému předem určenému záj emci ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručen í jejího návrhu předem určenému zájemci. Každý z předem určených zájemců je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v určené lhůtě v kanceláři notářky JUDr. Jitky Holcmanové ve Zlíně, Osvoboditelů 187, vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. f) Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí 200.000,- Kč. g) Schvaluje se, aby emisní kurs 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jm. hodnotě 200.000,- Kč byl splacen předem určeným zájemcem p. Vladimírem Macálkou nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou následující nemovitosti: * objekt obč. vybavenosti č.p. 1346 na pozemku p.č. 2517/6 * pozemek parc. č. 2517/6 o výměře 407 m2 - zastavěná plocha a nádvoří * pozemek parc. č. 2517/1 o výměře 1166 m2 - ostatní plocha (zeleň) * pozemek parc. č. 3040/20 o výměře 136 m2 - orná půda (ZPF) * pozemek parc. č. 3100/65 o výměře 4040 m2 - ostatní plocha (manipulační plocha) zapsané na listu vlastnictví č. 338 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Holešov. Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem označeným č. 2309-54/03 ze dne 28.04.2003 znalce Ing. Karla Macalíka, 760 01 Zlín, Vršava 4488, IČ 12216810 na částku 4.000.000,- Kč. Znalec byl pro účely ocenění nepeněžitého vkladu spočívají cího ve shora uvedených nemovitostech jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6028/2003-9 ze dne 07.04.2003. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jm. hodnotě 200.000,- Kč. h) Připouští se, aby uvedení upisovatelé započetli svoje níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky: I) část pohledávky věřitele Vlasty Lukšíkové, r.č. 516106/001, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, vůči společnosti. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smluv o půjčkách uzavřených mezi věřitelem a společností dne 15.11.1997 a 01.09.1998. Pohledávka bez příslušenství činí 1.090.000,- Kč. Připouští se možnost započtení do výše 1.000.000,- Kč. II) část pohledávky věřitele Petra Lukšíka, r.č. 761106/4120, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, vůči společnosti. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smluv o půjčkách uzavřených mezi věřitelem a společností dne 25.08.2000, 15.09.2000, 19.02.2001, 20.09.2001, 19.12.2001. Pohledávka bez příslušenství činí 880.000,- Kč. Připouští se možnost započtení do výše 800.000,- Kč. III) část pohledávky věřitele Libora Lukšíka, r.č. 721214/4148, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, vůči společnosti. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smluv o půjčkách uzavřených mezi věřitelem a společností dne 30.06.2000, 27.07.2000, 02.01.2001, 26.04.2001, 22.06.2001, 19.07.2001, 04.10.2001, 22.01.2002, 19.02.2002, 25.02.2002, 08.04.2002, 31.12.2002. Pohledávka bez příslušenství činí 1.955.000,- Kč. Připouští se možnost započtení do výše 1.80 0.000,- Kč. IV) část pohledávky věřitele Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., r.č. 501027/066, trvale bytem ul. Lysá 547, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, vůči společnosti. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smluv o půjčkách uzavřených mez i věřitelem a společností dne 16.10.2000, 20.11.2000, 22.01.2001, 06.03.2001, 01.04.2001, 13.06.2001, 18.10.2001. Pohledávka bez příslušenství činí 2.450.000,- Kč. Připouští se možnost započtení do výše 2.400.000,- Kč. Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 obč. zák. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a dor učí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsou povinni ve 20 denní lhůtě ode dne doručení návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnos ti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi určenými upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit návrh dohody o započtení výše uvedeným předem určeným zájemcům nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy upsali akcie. i) Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). Výše určený nepeněžitý vklad je ten upisovatel, u kterého byl vklad schválen, povinen splatit v téže lhůtě 30 dnů, a to v sídle společnosti tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně (tzn. podpisem Protokolu o předání nemovitostí) předá společnosti určené nemovitosti. Předán ím tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení § 60 odst. 1 ObchZ musí vkladatel předat společnosti před zápisem do obchodního rejstříku. 10.12.2003 - 16.3.2004
Základní kapitál společnosti PST TRADE, a.s. ve výši 1.000.000,- Kč se za účelem kapitálového posílení společnosti zvýší o částku 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 40 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč/ks. Stávající akcionáři se částečně vzdali svého přednostního práva k upsání všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Důvodem pro částečné vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na upsání akcií právě konkrétními, předem určenými zájemci a forma vkladu při splacení upsaných akcií. Stávající akcionáři se dohodli takto: Ing. Miroslav Lukšík CSc. uplatní své právo na přednostní upisování akcií v počtu 10 ks akcií v nominální hodnotě 200.000,- Kč peněžitým vkladem a Libor Lukšík uplatní své právo na přednostní upisování akcií v počtu 7 ks akcií v nominální hodnotě 200.000,- Kč peněžitým vkladem. Akcie v počtu 23 ks budou upsány předem určenými zájemci a to: * 3 ks akcií v nominální hodnotě 200.000,- Kč - Petr Lukšík, rod.č. 711106/4120, Zlín, Želechovice, Lysá 547 ve výši 600.000,- Kč peněžitým vkladem * 20 ks akcií v nominální hodnotě 200.000,- Kč - Vladimír Macálka, rod. č. 571201/0392, Uherské Hradiště, Jarošov, Louky 468 ve výši 4.000.000,- Kč nepeněžitým vkladem Akcie budou upisovány v sídle společnosti PST TRADE, a.s. Zlín, Kúty 3967 ve lhůtě 15 dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti v písemné výzvě k úpisu akcií, která bude odeslána na adresu jejich bydliště bezprostředně po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě tj. 200.000,- Kč/ks. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v plné výši ve lhůtě 30 pracovních dnů po úpisu na účet č. 1400722349/0800. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti ve lhůtě 30 pracovních dnů po úpisu. Akcie lze upisovat nepeněžitým vkladem. Jeho předmětem jsou nemovitosti: * objekt obč. vybavenosti č.p. 1346 na pozemku p.č. 2517/6 * pozemek parc.č. 2517/6 o výměře 407 m2 - zastavěná plocha a nádvoří * pozemek parc.č. 2517/1 o výměře 1166 m2 - ostatní plocha * pozemek parc.č. 3040/20 o výměře 136 m2 - orná půda * pozemek parc.č. 3100/65 o výměře 4040 m2 - ostatní plocha zapsané na listu vlastnictví č. 338 v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Holešov. Nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny znaleckým posudkem označeným č. 2212-97/02 ze dne 26.08.2002 znalce Ing. Karla Macalíka, 760 01 Zlín, Vršava 4488, IČ 12216810 ve výši 4.000.000,- Kč. Znalec byl pro účely ocenění nepeněžitého vkladu spočívajícího ve shora uvedených nemovitostech jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně č.l. 50 Cm 135/2002 - 13. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč/ks. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií. 6.12.2002 - 26.3.2003
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 25.6.2001: 7.11.2001 - 26.3.2003
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 3 000 000,- Kč, slovy tři milióny korun českých na hodnotu 4 000 000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to patnácti kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých, v listinné podobě, ve formě na majitele. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 7.11.2001 - 26.3.2003
Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti: a) Ing. Miroslav Lukšík, CSc., r.č. 501027/066, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 upíše devět akcií, každou o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých b) Libor Lukšík, r.č. 721214/4148, bytem Zlín 11 - Želechovice, Lysá 457 upíše tři akcie, každou o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých c) Petr Lukšík, r.č. 761106/4120, bytem Zlín 11 - Želechovice, Lysá 547 upíše tři akcie, každou o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých. 7.11.2001 - 26.3.2003
Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti PST TRADE, a.s. Lhůta pro vykonání přednostního práva je třicet dnů a počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen doporučeným dopisem. 7.11.2001 - 26.3.2003
Emisní kurs upisovaných akcií činí dvě stě tisíc korun českých. Jedná se přitom o kmenové akcie o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých, v listinné podobě, ve formě na majitele. 7.11.2001 - 26.3.2003
Schvaluje se započtení následujících pohledávek, které má Ing. Miroslav Lukšík, CSc., r.č. 501027/066, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií: - pohledávky ve výši 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 16.10.2000 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc. - pohledávky ve výši 700 000,- Kč (slovy sedm set tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2000 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc. - pohledávky ve výši 500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 22.1.2001 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSC. - pohledávky ve výši 250 000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 6.3.2001 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc. - pohledávky ve výši 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 1.4.2001 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc. Celková hodnota výše uvedených pohledávek činí 1 850 000,- Kč, slovy jeden milión osm set padesát tisíc korun českých. 7.11.2001 - 26.3.2003
Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad (pohledávky, které má Ing. Miroslav Lukšík, CSc., r.č. 501027/066, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s.) s tím, že na zvýšení základního kapitálu bude započítána částka ve výši 1 800 000,- Kč, slovy jeden miliń osm set tisíc korun českých (tedy v nižší než nominální hodnotě). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno devět kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých, v listinné podobě, ve formě na majitele. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Ing. Miroslav Lukšík, CSc. uzavře se společností PST TRADE, a.s. smlouvu o započtení pohledávek, které má Ing. Miroslav Lukšík, CSc., vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Návrh této smlouvy zašle společnost PST TRADE, a.s. Ing. Miroslavu Lukšíkovi, CSc. doporučeným dopisem. 7.11.2001 - 26.3.2003
Schvaluje se započtení následujících pohledávek, které má Libor Lukšík, r.č. 721214/4148, bytem Zlín 11 - Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií: - pohledávky ve výši 120 000,- Kč (slovy sto dvacet tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 30.6.2000 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Liborem Lukšíkem - pohledávky ve výši 200 000,- (slovy dvě stě tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 27.7.2000 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Liborem Lukšíkem - pohledávky ve výši 300 000,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 2.1.2001 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Liborem Lukšíkem Celková hodnota výše uvedených pohledávek činí 620 000,- Kč, slovy šest set dvacet tisíc korun českých. 7.11.2001 - 26.3.2003
Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad (pohledávky, které má Libor Lukšík, r.č. 721214/4148, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s.) s tím, že na zvýšení základního kapitálu bude započítána částka ve výši 600 000,- Kč, slovy slovy šest set tisíc korun českých (tedy v nižší nominální hodnotě). Za tento nepeněžitý vklad budou vydány tři kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě dvě stě tisíc korun českých, v listinné podobě , ve formě na majitele. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Libor Lukšík uzavře se společností PST TRADE, a.s. smlouvu o započtení pohledávek, které má Libor Lukšík vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Návrh této smlouvy zašle společnost PST TRADE, a.s. Liboru Lukšíkovi doporučeným dopisem. 7.11.2001 - 26.3.2003
Schvaluje se započtení následujících pohledávek, které má Petr Lukšík, r.č. 761106/4120, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií: - pohledávky ve výši 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 25.8.2000 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Petrem Lukšíkem - pohledávky ve výši 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2000 uzavřené mezi společností PST TRADe, a.s. a Petrem Lukšíkem - pohledávky ve výši 300 000,- (slovy tři sta tisíc korun českých) ze Smlouvy o půjčce ze dne 19.2.2001 uzavřené mezi společností PST TRADE, a.s. a Petrem Lukšíkem. Celková hodnota výše uvedených pohledávek činí 600 000,- Kč, slovy šest set tisíc korun českých. 7.11.2001 - 26.3.2003
Valná hromada schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad (pohledávky, které má Petr Lukšík, r.č. 761106/4120, bytem Zlín 11, Želechovice, Lysá 547 vůči společnosti PST TRADE, a.s.) s tím, že na zvýšení základního kapitálu bude započítána částka ve výši 600 000,- Kč, slovy šest set tisíc korun českých. 7.11.2001 - 26.3.2003
Za tento nepeněžitý vklad budou vydány tři kusy kmenových akcií o jmenovité hdonotě dvě stě tisíc korun českých, v listinné podobě, ve formě na majitele. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Petr Lukšík uzavře se společností PST TRADE, a.s. smlouvu o započtení pohledávek, které má Petr Lukšík vůči společnosti PST TRADE, a.s. oproti pohledávce společnosti PST TRADE, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Návrh této smlouvy zašle společnost PST TRADE, a.s. Petru Lukšíkovi doporučeným dopisem. 7.11.2001 - 26.3.2003
Společnost se řídí stanovami ze dne 26.6.1998. 10.7.1998 - 26.3.2003

Aktuální kontaktní údaje PST TRADE, a.s.

Kapitál PST TRADE, a.s.

zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1998 - 16.3.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.1997 - 10.7.1998

Akcie PST TRADE, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 000 Kč 55 9.4.2014
Akcie na majitele 200 000 Kč 55 16.3.2004 - 9.4.2014
Akcie na majitele 200 000 Kč 5 16.9.1997 - 16.3.2004

Sídlo PST TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kúty 3967 , Zlín 760 01 27.8.2015
Adresa Kúty 3967 , Zlín 760 01 16.9.1997 - 27.8.2015

Předmět podnikání PST TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 9.4.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 9.4.2014
realitní činnost 6.12.2002 - 9.4.2014
hostinská činnost 13.6.2000
ubytovací služby 10.7.1998 - 9.4.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a stavebnictví 9.2.1998 - 9.4.2014
inženýrská činnost ve stavebnictví 9.2.1998 - 9.4.2014
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb 16.9.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.9.1997 - 9.4.2014
pronájem movitých věcí 16.9.1997 - 9.4.2014
leasing 16.9.1997 - 9.4.2014

vedení firmy PST TRADE, a.s.

Statutární orgán PST TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podpis připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 9.4.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná jejím jménem samostatně ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva s výjimkou případu, kdy jednání za společnost předchází rozhodnutí valné hromady. V takovém případě jednají za společnost vždy předseda a místopředseda představenstva společně nebo předseda, případně místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru. 9.2.1998 - 9.4.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná jejím jménem samostatně ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva s výjimkou případu, kdy jednání za společnost předchází rozhodnutí valné hromady. V takovém případě jednají za společnost vždy předseda a místopředseda představenstva společně nebo předseda, případně místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru. V případě podepisování se za společnost v záležitostech, jimž předchází rozhodnutí valné hromady, musí k natištěnému názvu společnosti uvést své jméno příjmení a funkci a připojit vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru. 16.9.1997 - 9.2.1998
předseda představenstva Libor Lukšík 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Rovinka 137 , Zlín 763 11
místopředseda představenstva Ing. Lea Miková 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Hluboká 792 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Roman Franc 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Příkrá 6905 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 16.9.1997 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda představenstva Libor Lukšík 16.9.1997 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen představenstva Ing. Ivo Dubš 16.9.1997 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda představenstva Libor Lukšík 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen představenstva Ing. Ivo Dubš 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Ivo Dubš 13.8.2007 - 20.7.2009
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 13.8.2007 - 10.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Libor Lukšík 13.8.2007 - 10.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Lysá 547 , 763 11 Zlín Česká republika
člen představenstva Tomáš Geryk 20.7.2009 - 10.7.2012
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Sadová 3053 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Lukšík CSc. 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda představenstva Libor Lukšík 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen představenstva Tomáš Geryk 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Sadová 3053 , Zlín 760 01
předseda představenstva Libor Lukšík 9.4.2014 - 29.7.2016
Vznik členství 14.3.2014
Vznik funkce 14.3.2014
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
člen představenstva Petr Lukšík 9.4.2014 - 5.10.2017
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 23.8.2017
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
předseda představenstva Libor Lukšík 29.7.2016 - 12.8.2018
Vznik členství 14.3.2014
Vznik funkce 14.3.2014
Adresa: Hvozdenská 246 , Zlín 763 11
místopředseda představenstva Ing. Lea Miková 9.4.2014 - 3.5.2019
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 14.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Hluboká 792 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Roman Franc 5.10.2017 - 3.5.2019
Vznik členství 23.8.2017
Zánik členství 13.3.2019
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Příkrá 6905 , Zlín 760 01
předseda představenstva Libor Lukšík 12.8.2018 - 3.5.2019
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 14.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Rovinka 137 , Zlín 763 11

Dozorčí rada PST TRADE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSc. 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda dozorčí rady Mgr. Aleš Vymětalík 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Družstevní 92 , Luhačovice 763 26
člen dozorčí rady Viktor Lukšík 3.5.2019
Vznik členství 13.3.2019
Vznik funkce 13.3.2019
Adresa: Kúty 4345 , Zlín 760 01
člen Oldřich Brňák 16.9.1997 - 13.6.2000
Adresa: Moravská 3062/21 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Lubomír Kubiš 16.9.1997 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Komenského 834 , Napajedla 763 61
místopředseda Rudolf Mikulík 16.9.1997 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Obeciny 4110 , 760 01 Zlín 1 Česká republika
člen Jan Achilis 13.6.2000 - 10.12.2003
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Mlýnská 871 , Zlín 763 02
předseda Ing. Lubomír Kubiš 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Komenského 834 , Napajedla 763 61
místopředseda Rudolf Mikulík 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Obeciny 4110 , 760 01 Zlín 1 Česká republika
člen Jan Achilis 10.12.2003 - 13.8.2007
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Mlýnská 871 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Ing. Lea Miková 13.8.2007 - 10.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Hluboká 792 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Radim Štěpánek 13.8.2007 - 10.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Březová 304 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Sigmund 13.8.2007 - 10.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: 123 , 767 01 Selešovice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Lea Miková 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Hluboká 792 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Radim Štěpánek 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Březová 304 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Petr Lukšík 10.7.2012 - 9.4.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.3.2014
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lukšík CSc. 9.4.2014 - 3.5.2019
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 14.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Lysá 547 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda dozorčí rady Mgr. Aleš Vymětalík 9.4.2014 - 3.5.2019
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Vznik funkce 14.3.2014
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Družstevní 92 , Luhačovice 763 26
člen dozorčí rady Viktor Lukšík 9.4.2014 - 3.5.2019
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 13.3.2019
Zánik funkce 13.3.2019
Adresa: Kúty 4345 , Zlín 760 01

Sbírka Listin PST TRADE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2438/SL 43 ostatní zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Brně 31.7.2015 25.8.2015 22.9.2015 9
B 2438/SL 42 výroční zpráva [2015] za účetní období od 1.1.2014 do 31.3.2015 Krajský soud v Brně 30.4.2015 26.8.2015 28.8.2015 23
B 2438/SL 41 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 21.2.2014 28.4.2014 2.5.2014 22
B 2438/SL 40 ostatní zápis ze zas. předs. Krajský soud v Brně 14.3.2014 1.4.2014 11.4.2014 6
B 2438/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 96/2014 Krajský soud v Brně 14.3.2014 1.4.2014 11.4.2014 22
B 2438/SL 37 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.4.2012 18.10.2012 24.10.2012 21
B 2438/SL 36 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 15.9.2011 22
B 2438/SL 35 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 21.3.2010 4.10.2010 23
B 2438/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 16.3.2009 4.10.2010 23
B 2438/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2009 27.7.2009 16
B 2438/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 24.6.2009 27.7.2009 1
B 2438/SL 31 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 152/09 Krajský soud v Brně 24.6.2009 27.7.2009 5
B 2438/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 10.6.2008 5.8.2008 23
B 2438/SL 29 ostatní -zápis č.2/07 z jed. DR Krajský soud v Brně 27.6.2007 30.8.2007 1
B 2438/SL 28 ostatní -zápis č.2/07 z jed. předst. Krajský soud v Brně 27.6.2007 30.8.2007 1
B 2438/SL 27 výroční zpráva -2006 Krajský soud v Brně 23.3.2007 30.8.2007 23
B 2438/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.6.2007 30.8.2007 7
B 2438/SL 25 notářský zápis -NZ 155/2007-stanovy Krajský soud v Brně 27.6.2007 30.8.2007 21
B 2438/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 23.3.2007 28.8.2007 25
B 2438/SL 23 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 23.3.2006 16.8.2006 23
B 2438/SL 22 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 22.3.2005 10.8.2005 26
B 2438/SL 21 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 14.4.2004 9.8.2004 25
B 2438/SL 20 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 2.1.2004 7
B 2438/SL 19 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 2.1.2004 6
B 2438/SL 18 ostatní - prohl. doz. rady Krajský soud v Brně 16.7.2003 2.1.2004 3
B 2438/SL 17 ostatní - prohl. představenstva Krajský soud v Brně 17.7.2003 2.1.2004 3
B 2438/SL 16 posudek znalce - č. 2309-54/03 Krajský soud v Brně 28.4.2003 30.12.2003 14
B 2438/SL 15 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.6.2003 30.12.2003 1
B 2438/SL 14 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.6.2003 30.12.2003 1
B 2438/SL 13 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 20.3.2003 25.7.2003 24
B 2438/SL 12 posudek znalce - č.2212-97/02 Krajský soud v Brně 26.8.2002 17.12.2002 14
B 2438/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí mimoř. VH Krajský soud v Brně 21.10.2002 17.12.2002 4
B 2438/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 18.6.2002 17.7.2002 25
B 2438/SL 9 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 15.5.2001 8.1.2002 13
B 2438/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 4.5.2000 8.1.2002 12
B 2438/SL 7 notářský zápis VH Krajský soud v Brně 25.6.2001 29.11.2001 18
B 2438/SL 6 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 17.5.2000 8.8.2000 25
B 2438/SL 5 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 10.6.1999 15.6.1999 12
B 2438/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.6.1998 23.7.1998 25
B 2438/SL 3 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 25.6.1998 15.7.1998 12
B 2438/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 13.11.1997 14.3.1998 2
B 2438/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.8.1997 14.3.1998 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PST TRADE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25501259
Jméno PST TRADE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 16.9.1997
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo PST TRADE, a.s.

Živnosti a provozovny PST TRADE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1006134212
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 3.7.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 1346/22, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1006134221
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.9.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Kúty 3967, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006134191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 5.11.1997

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1006134212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2000

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Pozlovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1006134212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2014

Živnost č. 4 Pronájem movitých věcí.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Leasing.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a stavebnictví.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost ve stavebnictví.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PST TRADE, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Roman Franc
Člen statutárního orgánu Ing. Lea Miková
Člen statutárního orgánu Ivana Urbanová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PST TRADE, a.s.

IČO: 25501259
Firma: PST TRADE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.9.1997

Sídlo PST TRADE, a.s.

Sídlo: Kúty 3967, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Univerzální administrativní činnosti
tracking image