Firma PSP Engineering a.s. IČO 60792078


PSP Engineering a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PSP Engineering a.s. (60792078) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1995 a je stále aktivní. PSP Engineering a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PSP Engineering a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PSP Engineering a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PSP Engineering a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PSP Engineering a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PSP Engineering a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 945
IČO (identifikační číslo osoby) 60792078
Jméno PSP Engineering a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1995
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 15.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.4.2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného statutárními orgány zúčastněných společností PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 607 92 078 a PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 75 0 53, IČO 271 97 387 dne 1.6.2012 došlo k odštěpení části jmění společnosti PSP Engineering a.s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 271 97 387. Rozhodný den 1.1.2012. 1.9.2012
Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 30.května 2008 mezi společností PSP Engineering a.s., jako společností rozdělovanou, a společností PSP Real Estate s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 2937/53, PSČ 750 53, IČ: 272 34 762, j ako společností nástupnickou, došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti PSP Engineering a.s., která je vymezena ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením, a jejímu sloučení se společností PSP Real Estate s.r.o. Rozhodný den je 1.1.2008. 1.7.2008
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písmeno n) ve spojení s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku přijal následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. 1.7.2008
Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vykázané jako výsledek hospodaření minulých let v zahajovací rozvaze společnosti sestavené ke dni 1.1.2008. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. Jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění. 1.7.2008
Ke snížení základního kapitálu společnosti dochází v souladu s ustanovením § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, neboť v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením dojde ke snížení vlastního kapitálu společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze společnost i pod částku základního kapitálu společnosti. 1.7.2008
Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 175.369.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých) a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 175.36 9.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých). 1.7.2008
Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 700,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 350,- Kč. 1.7.2008
Jediný akcionář společnosti předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve jediného akcionář e k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.7.2008
Na hlavního akcionáře společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 75053, IČ 607 92 078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 945, tj. na společnost v. Wedel GmbH & Co. KG se sídlem Neustadt a. Rgbe., Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném soudem v Neustadt a. Rbge. pod č. HR A 1805, přechází podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. k celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaných v listinné podobě. 28.7.2005 - 14.10.2005
Hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je společnost v. Wedel GmbH & Co. KG, která vlastní 500.990 kusů akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,99 % základního kapitálu společnosti PSP Engineering a.s. a s nimiž je spoje n 99,99 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti PSP Engineering a.s.. 28.7.2005 - 14.10.2005
Skutečnost, že společnost v. Wedel GmbH & Co. KG je hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je osvědčena a) prohlášením hlavního akcionáře o vlastnictví akcií ze dne 18.7.2005, b) prohlášením představenstva PSP Engineering a.s. o vlastnictví a kcií PSP Engineering a.s. ze dne 15.7.2005 a c) prohlášením dozorčí rady PSP Engineering a.s. ze dne 18.7.2005. 28.7.2005 - 14.10.2005
Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaných v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, společnost v. Wedel Gmb H & Co. KG, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 28.7.2005 - 14.10.2005
Dosavadní vlastníci těchto účastnických cenných papírů vydaných společností PSP Engineering a.s. je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti PSP Engineering a.s.. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti PSP Engi neering a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost PSP Engineering a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 28.7.2005 - 14.10.2005
Za jeden každý účastnický cenný papír vydaný společností PSP Engineering a.s., tj. za jednu každou kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydanou v listinné podobě, bude hlavním akcionářem, společností v. Wedel GmbH & Co. KG dosavadnímu vla stníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 395,20 Kč (slovy: tři sta devadesát pět korun českých/20). 28.7.2005 - 14.10.2005
Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č. 540/2005 ze dne 30.6.2005 vypracovaného znalcem - společností PROFI-TEN a.s. se sídlem Vodičkova 20/682, 110 00 Praha 1, IČ 25 13 34 97, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Minister stva spravedlnosti ČR ze dne 30.1.1998 č.j. 227/97/OOD, a shoduje se s hodnotou stanovenou tímto znaleckým posudkem. 28.7.2005 - 14.10.2005
Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě za stavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 28.7.2005 - 14.10.2005
Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů, po předání akcií společnosti PSP Engineerin g a.s., a to bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí. Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění přímo nebo prostřednictvím společnosti PSP Engineering a.s.. V případě prodlení dosavadního vlastníka akc ií s předložením akcií společnosti PSP Engineering a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění. 28.7.2005 - 14.10.2005
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti na jméno je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti. 30.8.2004
Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 16.8.2004 - 6.6.2005
Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78 , konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 26.7.2004 - 16.8.2004
Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty společnosti za rok 2003 ve výši 93 355 745,70Kč a úhrady ztráty minulých let ve výši 56 961 054,30Kč. Celá částka odpovídající snížení základního kapitá lu bude použita na úhradu ztráty za rok 2003 a úhradu ztráty minulých let. 26.7.2004 - 16.8.2004
Dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se základní kapitál snižuje o částku 150 316 800 Kč (slovy: sto padesát milionů tři sta šestnáct tisíc osm set Kč), a to z původní výše základního kapitálu 501 056 000 Kč na 350 739 200 Kč (slovy: tři sta padesát milionů sedm set třicet devět tisíc dvě stě Kč). 26.7.2004 - 16.8.2004
Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1.000,-Kč ISIN 770950000834 se snižuje na jmenovitou hodnotu 700K č (slovy: sedm set Kč). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 26.7.2004 - 16.8.2004
Valná hromada akcionářů společnosti PSP Engineering a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. 26.7.2004 - 6.6.2005
Základní kapitál bude zvýšen v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku z částky 350 739 200 Kč na částku 420 887 040 Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů osm set osmdesát sedm tisíc čtyřicet Kč), tj. o 70 147 840 Kč (slovy: sedmdesát milionů sto čt yřicet sedm tisíc osm set čtyřicet Kč) a to z důvodu kapitálového posílení společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.7.2004 - 6.6.2005
Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 501 056 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Výše emisního kursu nově upisovaných akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs bude splacen peněžitým i vklady upisovatelů. 26.7.2004 - 6.6.2005
Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva za následujících podmínek: 26.7.2004 - 6.6.2005
a) Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 10.00 hod. do 14.00 hod. 26.7.2004 - 6.6.2005
b) Lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva se stanovuje na 30 dnů ode dne , kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu za předpokladu, že bude současně zapsáno v obchodním rejstříku rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu. Jestliže zápis těchto skutečností neproběhne současně, počítá se lhůta 30 dní ode dne pozdějšího zápisu. Počátek běhu této lhůty a ostatní informace o úpisu akcií budou uveřejněny v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. 26.7.2004 - 6.6.2005
c) S využitím přednostního práva lze upsat všech 501 056 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 700 Kč lze upsat 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jme novité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové akcie činí 140 Kč. 26.7.2004 - 6.6.2005
d) Každý upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp.969, PSČ 114 07, číslo účtu 86-725544 0237/0100 a to nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. 26.7.2004 - 6.6.2005
e) Podle § 163 odst. 3 obchodního zákoníku se připouští možnost započtení pohledávky upisovatele za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Proti pohledávce společnosti za upisovatelem PSP Beteiligungs-GmbH, Neustadt a. Rbge, S polková republika Německo, (dále jen PSP Beteiligungs-GmbH) na splacení emisního kursu upsaných akcií společnosti se připouští započtení části pohledávky PSP Beteiligungs-GmbH za společností vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností a spo lečností PSP Beteiligungs-GmbH dne 24.1.2003, kdy výše pohledávky z titulu Úvěrové smlouvy činí 90.180.000 Kč. Důvodem započtení pohledávky je snížení závazků společnosti a její finanční stabilizace. Smlouva o započtení pohledávky upisovatele za společnos tí musí být uzavřena nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva podle následujících pravidel: 26.7.2004 - 6.6.2005
musí jít o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu, lze započíst i pohledávku nesplatnou - musí jít o pohledávku, kterou lze postihnout výkonem rozhodnutí - v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod, okamžik zániku vzájemných pohledávek - dohoda o započtení musí splňovat veškeré náležitosti stanovené ustanoveními §§ 580 a násl. občanského zákoníku a §§ 358 a násl. obchodního zákoníku - dohoda o započtení musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání - dohoda o započtení bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři vyhotovení obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana. 26.7.2004 - 6.6.2005
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to společnosti PSP Beteiligungs-GmbH za následujících podmínek: 26.7.2004 - 6.6.2005
a) Nabídka k upsání akcií bude učiněna písemným oznámením společnosti PSP Beteiligungs-GmbH ve lhůtě do 15 dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. 26.7.2004 - 6.6.2005
b) Upisovat lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jmenovité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové akcie činí 140 Kč. 26.7.2004 - 6.6.2005
c) Místem upisování akcií je sídlo společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 10.00 hod. do 14. 00 hod. 26.7.2004 - 6.6.2005
d) Lhůta pro upisování akcií společností PSP Beteiligungs-GmbH skončí 31.12.2004. 26.7.2004 - 6.6.2005
e) Společnost PSP Beteiligungs-GmbH je povinna zaplatit 100 % emisního kursu jí upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, č íslo účtu 86-7255440237/0100 a to nejpozději do 7.1.2005. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. 26.7.2004 - 6.6.2005
1. Základní jmění se zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obch. zákoníku o: 200,000.000,-Kč až 380,000.000,- Kč slovy: dvěstěmilionů korun českých až třista osmdesát milionů korun českých z důvodu zlepšení struktury pasiv společnosti. Jako způsob zvýšení základního jmění se schvaluje upsání nejméně 200 000 ks akcií, nejvýše 380 000 ks akcií, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelné, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě akcie 1.000,-Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz nových akcií byl stanoven ve výši odpovídající jejich jmenovité hodnotě podle § 163a odst. 1 obch. zákoníku. Nové akcie budou upsány na základě výzvy k úpisu akcií a jejich emisní kurz bude splacen pěněžitými vklady upisovatelům. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Úpis akcií proběhne ve dvou upisovacích kolech. 11.12.1998 - 27.4.1999
2. V rámci prvního upisovacího kola mohou upsat akcie s využitím přednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenových akcií společnosti k rozhodnému dni úpisu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění. Rozhodným dnem je první den prvního upisovacího kola, tedy den, kdy může být právo na úpis nových kmenových akcií poprvé vykonáno. První upisovací kolo začíná v den stanovený ve výzvě představenstva k úpisu nových akcií, která bude učiněna bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a bude uveřejněna v souladu se stanovami společnosti. Běh lhůty pro první upisovací kolo skončí uplynutím 15. dne ode dne jejího počátku. V rámci přednostního práva jsou akcionáři oprávněni na jednu stávající akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč. 11.12.1998 - 27.4.1999
3. Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci prvního upisovacího kola, lze upsat ve druhém upisovacím kole. V rámci druhého upisovacího kola může upsat akcie kterákoli k tomu způsobilá osoba. Lhůta pro upisování akcií ve druhém upisovacím kole začíná 1. den následujícího po skončení prvního upisovacího kola a končí uplynutím 15. dne ode dne jejího počátku. 11.12.1998 - 27.4.1999
4. Upisovatelé jsou povinni splatit na účet společnosti vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., pobočka Přerov, číslo účtu 103685487/5100 50 % emisního kurzu upsaných akcií při upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií, tj. 50 % jsou povinni splatit na uvedený účet společnosti do jednoho měsíce ode dne jejich upsání. 11.12.1998 - 27.4.1999
Jediný akcionář: Přerovské strojírny a.s. 750 53 Přerov 22.1.1997 - 15.11.1999

Aktuální kontaktní údaje PSP Engineering a.s.

Kapitál PSP Engineering a.s.

zakladni jmění 56 118 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2012
zakladni jmění 175 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2008 - 1.9.2012
zakladni jmění 350 739 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.2004 - 1.7.2008
zakladni jmění 501 056 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.4.1999 - 16.8.2004
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.1996 - 27.4.1999
zakladni jmění 41 665 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1995 - 29.7.1996

Akcie PSP Engineering a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 112 Kč 501 056 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 350 Kč 501 056 1.7.2008 - 1.9.2012
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 501 056 30.8.2004 - 1.7.2008
Kmenové akcie na majitele 700 Kč 501 056 16.8.2004 - 30.8.2004
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 501 056 27.4.1999 - 16.8.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 200 000 29.7.1996 - 27.4.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 41 665 1.1.1995 - 29.7.1996

Sídlo PSP Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kojetínská 3186/79 , Přerov 750 02 29.11.2016
Adresa Kojetínská 3186/79 , Přerov 750 02 3.12.2008 - 29.11.2016
Adresa Kojetínská 358/71 , Přerov 750 02 5.12.2001 - 3.12.2008
Adresa Kojetínská 358/71 , Přerov 750 02 15.10.1997 - 5.12.2001
Adresa Kojetínská ul. , 750 53 Přerov Česká republika
1.1.1995 - 15.10.1997

Předmět podnikání PSP Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 23.7.2009
slévárenství, modelářství 23.7.2009
obráběčství 23.7.2009
kovářství, podkovářství 23.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 23.7.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 23.7.2009
slévárenství 11.8.2003 - 23.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 5.12.2001
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2001
kopírovací práce 5.12.2001 - 23.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.12.2001 - 23.7.2009
výroba tlakových nádob 5.12.2001 - 23.7.2009
reklamní činnost a marketing 5.12.2001 - 23.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 5.12.2001 - 23.7.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 5.12.2001 - 23.7.2009
daňové poradenství 12.9.2000 - 5.12.2001
nájem strojů a zařízení 12.9.2000 - 5.12.2001
reklamní činnost 21.9.1998 - 5.12.2001
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob 19.3.1998 - 5.12.2001
výroba, montáž a servis technologických zařízení pro výrobu cementu, vápna, keramiky, pro úpravu surovin a ekologii 19.3.1998 - 23.7.2009
konstrukční práce v oblasti strojírenství 19.3.1998 - 23.7.2009
Kopírovací služby 1.1.1995 - 5.12.2001
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 1.1.1995 - 5.12.2001
Projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1995 - 5.12.2001
Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby 1.1.1995 - 23.7.2009
Tiskařské práce drobného charakteru a úprava po tisku 1.1.1995 - 23.7.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti: strojírenství, obchodu a služeb 1.1.1995 - 23.7.2009
Poradenská činnost v oblasti: strojírenství, obchodu a služeb 1.1.1995 - 23.7.2009
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 1.1.1995 - 23.7.2009
Dodávky a montáž invest. celků s vyjímkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona 1.1.1995 - 23.7.2009
Projektování elektrických zařízení 1.1.1995 - 23.7.2009

vedení firmy PSP Engineering a.s.

Statutární orgán PSP Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje každý člen představenstva samostatně. 15.4.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje jménem společnosti tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 11.8.2003 - 15.4.2014
Jednání za společnost: Za společnost jednají navenek a uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Pokud mají být jednáním představenstva založeny právní závazky, musí je podepsat všichni členové představenstva nebo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené plné moci, a to vždy k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti. 5.4.2002 - 11.8.2003
Jednání za společnost: Za společnost jednají navenek a uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Pokud mají být jednáním představenstva založeny právní závazky, musí je podepsat všichni členové představenstva nebo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené plné moci, a to vždy k vytiště- nému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti. 1.1.1995 - 5.4.2002
člen představenstva Oliver Felux 2.12.2016
Vznik členství 15.11.2016
Adresa: Wilhelm-Kuhr-Str. 28 , 39288 Burg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Jaroslav Koutňák 3.3.2017
Vznik členství 9.2.2017
Adresa: Hranická 96/28 , Přerov 751 24
Předseda představenstva Mykola Narevych 5.6.2018
Vznik členství 21.5.2018
Vznik funkce 21.5.2018
Adresa: Egbertstrasse 63 , 40489 Düsseldorf Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Josef Jemelík 1.1.1995 - 9.11.1995
Adresa: Hromůvka 1888 , Hranice 753 01
místopředseda představenstva Milan Maděryč 1.1.1995 - 9.11.1995
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Miloš Kruták 1.1.1995 - 22.1.1997
Adresa: Trávník 1311/26 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Stanislav Bayer 1.1.1995 - 22.1.1997
Adresa: Na Odpoledni 613/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Zdeněk Látal 1.1.1995 - 22.1.1997
Adresa: Velká Dlážka 2802/28 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Milan Maděryč 9.11.1995 - 22.1.1997
Adresa: Nad Vývozem 4872 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Josef Hradilík 29.7.1996 - 22.1.1997
Adresa: 57 , Šišma 751 11
člen představenstva Ing. Josef Hradilík 22.1.1997 - 15.10.1997
Adresa: 57 , Šišma 751 11
člen představenstva Ing. Zdeněk Látal 22.1.1997 - 19.3.1998
Adresa: Velká Dlážka 2802/28 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Miloš Kruták 22.1.1997 - 19.8.1998
Adresa: Trávník 1311/26 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Bayer 22.1.1997 - 19.8.1998
Adresa: Na Odpoledni 613/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Zbyněk Štěrba 22.1.1997 - 19.8.1998
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Rudolf Jedlička 15.10.1997 - 19.8.1998
Adresa: Letovická 1422/9 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Martin Belza 19.3.1998 - 19.8.1998
Adresa: Viniční 2691/197 , Brno 615 00
předseda představenstva Ing. Martin Belza 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Kruták 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: U Žebračky 2841/30 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Stanislav Bayer 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: Na Odpoledni 613/11 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Richard Benýšek 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: Fischerova 707/8 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Štěrba 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: Fischerova 707/8 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Petr Jeřábek MBA 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: Březhradská 186/19 , Hradec Králové 503 32
místopředseda představenstva Ing. Martin Belza 5.8.1999 - 23.4.2001
Zánik funkce 24.1.2001
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva JUDr. Jiří Kořínek 9.1.2001 - 23.4.2001
Zánik funkce 24.1.2001
Adresa: Purkyňova 2760/1 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Martin Belza 23.4.2001 - 5.4.2002
Vznik členství 21.5.1999
Vznik funkce 24.1.2001
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva RNDr. Jaroslav Košut CSc., MBA 9.1.2001 - 11.8.2003
Vznik členství 1.12.2000
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Kosmická 747/21 , Praha 149 00
místopředseda představenstva JUDr. Jiří Kořínek 23.4.2001 - 11.8.2003
Vznik členství 1.12.2000
Zánik členství 20.6.2003
Vznik funkce 24.1.2001
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Purkyňova 2760/1 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Josef Lancingr 23.4.2001 - 11.8.2003
Vznik členství 21.2.2001
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Závodu míru 688 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Josef Hradilík 5.8.1999 - 8.9.2003
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: 57 , Šišma 751 11
předseda představenstva Ing. Martin Belza MBA 5.4.2002 - 8.9.2003
Vznik členství 21.5.1999
Zánik členství 20.6.2003
Vznik funkce 24.1.2001
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Josef Hradilík 8.9.2003 - 21.7.2004
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 25.6.2004
Adresa: 57 , Šišma 751 11
předseda představenstva Ing. Martin Belza MBA 8.9.2003 - 7.2.2005
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 30.11.2004
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 30.11.2004
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Jan Tylk 11.8.2003 - 20.12.2005
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 3.10.2005
Adresa: Východní 469 , Zásmuky 281 44
člen představenstva Ing. Petr Jeřábek MBA 21.7.2004 - 28.6.2007
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: Březhradská 186/19 , Hradec Králové 503 32
předseda představenstva Justus Theodor Heinrich Von Wedel 7.2.2005 - 17.12.2007
Vznik členství 1.12.2004
Zánik členství 30.11.2007
Vznik funkce 1.12.2004
Zánik funkce 30.11.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen představenstva Dipl. Ing. Wolf Peter Eckert 30.1.2006 - 16.7.2008
Vznik členství 21.12.2005
Adresa:
Neustadt am Rübenberge, Steinhagen 11, 31535 Spolková republika Německo
člen představenstva Dipl. Ing. Wolf Peter Eckert 16.7.2008 - 13.1.2009
Vznik členství 21.12.2005
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: 450 , Dolany 783 16
člen představenstva Ing. Petr Jeřábek MBA 28.6.2007 - 28.4.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 17.3.2009
Adresa: Březhradská 186/19 , Hradec Králové 503 32
předseda představenstva Justus Theodor Heinrich Von Wedel 17.12.2007 - 2.12.2010
Vznik členství 30.11.2007
Zánik členství 3.11.2010
Vznik funkce 4.12.2007
Zánik funkce 3.11.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen představenstva Dipl.Ing. Wolfpeter Eckert 13.1.2009 - 5.1.2011
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 1.12.2010
Adresa: 450 , Dolany 783 16
člen představenstva Ing. Jaroslav Zatloukal 28.4.2009 - 20.6.2012
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 17.6.2012
Adresa: SNP 1180 , Otrokovice 765 02
předseda představenstva Justus Theodor Heinrich Von Wedel 2.12.2010 - 15.1.2014
Vznik členství 3.11.2010
Zánik členství 1.1.2014
Vznik funkce 3.11.2010
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Ricklinger Strasse 38, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen představenstva Mykola Narevych 27.7.2012 - 15.1.2014
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Kreuzbergstr. 76 , 404 89 Düsseldorf Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Jaroslav Koutňák 5.4.2011 - 10.4.2014
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 28.3.2014
Adresa: Hranická 96/28 , Přerov 751 24
předseda představenstva Mykola Narevych 15.1.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 6.1.2014
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Egbertstrasse 63 , 404 89 Düsseldorf Spolková republika Německo
člen představenstva Oliver Felux 15.1.2014 - 29.11.2016
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: Wilhelm-Kuhr-Str. 28 , 392 88 Burg Spolková republika Německo
člen představenstva Oliver Felux 29.11.2016 - 2.12.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 15.11.2016
Adresa: Severní 609 , Šenov u Nového Jičína 742 42
člen představenstva Ing. Jaroslav Koutňák 10.4.2014 - 3.3.2017
Vznik členství 28.3.2014
Zánik členství 9.2.2017
Adresa: Hranická 96/28 , Přerov 751 24
předseda představenstva Mykola Narevych 23.7.2015 - 5.6.2018
Vznik členství 23.6.2015
Zánik členství 21.5.2018
Vznik funkce 23.6.2015
Zánik funkce 21.5.2018
Adresa: Egbertstrasse 63 , 404 89 Düsseldorf Spolková republika Německo

Dozorčí rada PSP Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Justus Theodor Heinrich Von Wedel 14.12.2016
Vznik členství 21.10.2016
Vznik funkce 21.10.2016
Adresa: Ricklinger Strasse 38 , 31535 Neustadt am Rübenberge Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 13.2.2017
Vznik členství 3.2.2017
Adresa: Lišická 2313 , Praha 190 16
člen Ing. Jaroslav Hrabina 1.1.1995 - 29.7.1996
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
předseda Ing. Jaroslav Novotný 1.1.1995 - 22.1.1997
Adresa: U Dráhy 59/3 , Přerov 751 24
člen Ing. Vladimír Hájek 1.1.1995 - 22.1.1997
Adresa: Budovatelů 172/5 , Přerov 750 02
člen Ing. Vilém Nezhyba 29.7.1996 - 22.1.1997
Adresa: Dvořákova 3337/1 , Prostějov 796 01
předseda Ing. Jaroslav Novotný 22.1.1997 - 15.10.1997
Adresa: U Dráhy 59/3 , Přerov 751 24
člen Ing. Vilém Nezhyba 22.1.1997 - 15.10.1997
Adresa: Dvořákova 3337/1 , Prostějov 796 01
předseda Ing. Richard Benýšek 15.10.1997 - 19.8.1998
Adresa: Fischerova 707/8 , Olomouc 779 00
člen Ing. Ivo Horák 15.10.1997 - 19.8.1998
Adresa: Na Bystřičce 807/10 , Olomouc 779 00
člen Ing. Vladimír Hájek 22.1.1997 - 21.9.1998
Adresa: Budovatelů 172/5 , Přerov 750 02
předseda Ing. Miroslav Sponer 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: Sokolská 2790/20 , Přerov 750 02
člen Ing. Jiří Janda 19.8.1998 - 5.8.1999
Adresa: Boženy Němcové 1541/5 , Přerov 750 02
člen Ing. Zdeněk Ress 5.8.1999 - 12.9.2000
Adresa: Nad Havlem 1408/12 , Praha 140 00
předseda Dr.Ing. Přemysl Vávra 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: Čihákova 978/25 , Praha 190 00
místopředseda Ing. Zbyněk Štěrba 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
člen Ing. Josef Ondráček 5.8.1999 - 9.1.2001
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen Ing. Josef Marčík 12.9.2000 - 9.1.2001
Adresa: Plní 751 , Ždánice Česká republika
člen Ing. Jaroslav Svoboda 21.9.1998 - 6.5.2002
Zánik členství 1.3.2002
Adresa: Osmek 481/9 , Přerov 750 02
člen Ing. Vladimír Holan 5.8.1999 - 6.5.2002
Zánik členství 1.3.2002
Adresa: Vaňkova 2684/13 , Přerov 750 02
člen Ing. Marta Hegerová 9.1.2001 - 4.12.2002
Adresa: Erbenova 237/11 , Praha 150 00
předseda Ing. Petr Švejda 9.1.2001 - 11.8.2003
Zánik členství 20.6.2003
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Na Hradisku 122 , Lázně Toušeň 250 89
místopředseda Ing. Eduard Kasal 9.1.2001 - 11.8.2003
Zánik členství 20.6.2003
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Jateční 711 , Kolín 280 02
člen Ing. Pavel Blaha 9.1.2001 - 11.8.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Polská 430/42 , Olomouc 779 00
člen Vojtěch Gregovský 6.5.2002 - 11.8.2003
Vznik členství 1.3.2002
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: tř. 17. listopadu 327/6 , Přerov 750 02
člen Ing. Marta Dostálová 4.12.2002 - 11.8.2003
Vznik členství 1.12.2000
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Erbenova 237/11 , Praha 150 00
člen Justus Theodor Heinrich Von Wedel 11.8.2003 - 7.2.2005
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 27.10.2004
Adresa: Spolková republika Německo
Gergerhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen Ing. Marcela Bernátová 6.5.2002 - 13.4.2005
Vznik členství 1.3.2002
Zánik členství 1.3.2005
Adresa: Kabelíkova 2764/20 , Přerov 750 02
člen JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 7.2.2005 - 9.5.2005
Vznik členství 13.12.2004
Zánik členství 25.2.2005
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
předseda Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel 11.8.2003 - 24.8.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 19.6.2006
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 19.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen dozorčí rady Ing. Zdenka Kynclová 13.4.2005 - 20.3.2008
Vznik členství 1.3.2005
Zánik členství 1.3.2008
Adresa: Bezručova 1488/27 , Přerov 750 02
člen JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 9.5.2005 - 20.3.2008
Vznik členství 25.2.2005
Zánik členství 22.2.2008
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel 24.8.2006 - 15.7.2009
Vznik členství 19.6.2006
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 19.6.2006
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 20.3.2008 - 14.2.2011
Vznik členství 22.2.2008
Zánik členství 8.2.2011
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Vojtěch Gregovský 20.3.2008 - 3.3.2011
Vznik členství 1.3.2008
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: tř. 17. listopadu 327/6 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel 15.7.2009 - 21.8.2012
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 18.6.2009
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Gerberhof 5 , 315 35 Neustadt am Rübenberge Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel 21.8.2012 - 15.1.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Gerberhof 5 , 315 35 Neustadt am Rübenberge Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 14.2.2011 - 20.2.2014
Vznik členství 8.2.2011
Zánik členství 6.2.2014
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
člen dozorčí rady JUDr. Lubomír Sovják 3.3.2011 - 14.3.2014
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Kozlovská 2851/45 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 20.2.2014 - 23.7.2014
Vznik členství 6.2.2014
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Justus Theodor Heinrich Von Wedel 23.1.2014 - 29.11.2016
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 2.1.2014
Adresa: Ricklinger Strasse 38 , 315 35 Neustadt am Rübenberge Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Justus Theodor Heinrich Von Wedel 29.11.2016 - 14.12.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 21.10.2016
Vznik funkce 2.1.2014
Zánik funkce 21.10.2016
Adresa: Ricklinger Strasse 38 , 315 35 Neustadt am Rübenberge Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D. 23.7.2014 - 13.2.2017
Vznik členství 6.2.2014
Zánik členství 3.2.2017
Adresa: Lišická 2313 , Praha 190 16

Sbírka Listin PSP Engineering a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 945/SL 106 ostatní Zápis z 215. jednání představenstva + AJ překl. Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 20.7.2015 27.7.2015 3
B 945/SL 105 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 97. jednání DR - odvolání + volba předs. Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 20.7.2015 27.7.2015 3
B 945/SL 104 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 17.7.2015 52
B 945/SL 103 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 30.6.2014 51
B 945/SL 102 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 28.3.2014 8.4.2014 28.4.2014 3
B 945/SL 101 notářský zápis NZ 46/2014 RJA - změna stanov Krajský soud v Ostravě 9.4.2014 14.4.2014 28.4.2014 15
B 945/SL 100 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 28.2.2014 13.3.2014 20.3.2014 3
B 945/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Zápis o roz.jedin.akcion. - odvol. + volba člena DR Krajský soud v Ostravě 6.2.2014 19.2.2014 24.2.2014 2
B 945/SL 97 rozhod. o statut. orgánu Záp. ze 194. jednání představ. - volba předsedy + AJ Krajský soud v Ostravě 6.1.2014 10.1.2014 21.1.2014 3
B 945/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Záp. o rozh.jedin.akc.- odvol.+volba člena DR + AJ Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 10.1.2014 21.1.2014 3
B 945/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 89.zased.DR - volba člena představ. + AJ Krajský soud v Ostravě 4.12.2013 10.1.2014 21.1.2014 3
B 945/SL 94 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.7.2013 30.8.2013 52
B 945/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.9.2012 5.11.2012 9.1.2013 21
B 945/SL 92 ostatní zápis z 87. zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 20.8.2012 28.8.2012 3
B 945/SL 91 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.6.2012 20.8.2012 28.8.2012 3
B 945/SL 90 posudek znalce č.277-5/2012 Krajský soud v Ostravě 28.5.2012 23.7.2012 10.8.2012 63
B 945/SL 89 účetní závěrka k 1.1.2012 rozvaha, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 24.7.2012 10.8.2012 10
B 945/SL 88 účetní závěrka k 31.12.2011 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 24.7.2012 10.8.2012 40
B 945/SL 87 notářský zápis NZ 520/2012 RJS - projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 24.7.2012 10.8.2012 115
B 945/SL 86 ostatní - Zápis z 86. řádné zasedání DR + AJ Krajský soud v Ostravě 11.6.2012 27.7.2012 10.8.2012 2
B 945/SL 85 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv, §66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 24.7.2012 55
B 945/SL 84 změna právní formy, fúze projekt fúze + plná moc Krajský soud v Ostravě 7.6.2012 7.6.2012 7.6.2012 93
B 945/SL 83 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 1.8.2011 57
B 945/SL 82 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Koutňák Krajský soud v Ostravě 1.4.2011 1.4.2011 11.4.2011 1
B 945/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z 82 řádného zased. DR Krajský soud v Ostravě 21.3.2011 1.4.2011 11.4.2011 2
B 945/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Zápis o rozhodnutí jedin.akc. Krajský soud v Ostravě 8.2.2011 10.2.2011 15.2.2011 2
B 945/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Zápis z 81.řádného zased.DR Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 4.1.2011 12.1.2011 2
B 945/SL 78 podpisové vzory 1 x Krajský soud v Ostravě 16.11.2010 1.12.2010 3.12.2010 1
B 945/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - Záp.ze 173.řádné zased.předs Krajský soud v Ostravě 3.11.2010 1.12.2010 3.12.2010 3
B 945/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z 80.řádného zased. DR Krajský soud v Ostravě 3.11.2010 1.12.2010 3.12.2010 4
B 945/SL 75 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,audit,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.6.2010 18.6.2010 54
B 945/SL 74 stanovy společnosti k 2.7.2009 Krajský soud v Ostravě 28.8.2009 11.9.2009 21
B 945/SL 73 notářský zápis NZ 139/2009 změna Stanov Krajský soud v Ostravě 2.7.2009 21.7.2009 27.7.2009 8
B 945/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z 77.zas.DR.vol.předs.DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2009 16.7.2009 3
B 945/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis o RJA-odv.vol.čl.DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2009 16.7.2009 3
B 945/SL 70 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 3.6.2009 4.6.2009 55
B 945/SL 69 podpisové vzory Ing. Jaroslav Zatloukal Krajský soud v Ostravě 17.4.2009 20.4.2009 7.5.2009 1
B 945/SL 68 rozhod. o statut. orgánu -Výtah ze zápisu z 75.zased.DR Krajský soud v Ostravě 17.3.2009 20.4.2009 7.5.2009 2
B 945/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.11.2008 13.1.2009 26.1.2009 20
B 945/SL 66 rozhod. o statut. orgánu ,zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 12.1.2009 14.1.2009 4
B 945/SL 65 notářský zápis NZ276/2008-změna stanov Krajský soud v Ostravě 27.11.2008 2.12.2008 5.12.2008 25
B 945/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis z 151. řádného zased. Krajský soud v Ostravě 4.12.2007 13.12.2007 8.10.2008 2
B 945/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z 71.řádného zased.DR Krajský soud v Ostravě 30.11.2007 13.12.2007 8.10.2008 2
B 945/SL 62 účetní závěrka r.2007 rozvaha,výkaz z+z,příl. Krajský soud v Ostravě 8.10.2008 8
B 945/SL 61 zpráva auditora ověření zahaj. rozvahy Krajský soud v Ostravě 3.4.2008 8.10.2008 6
B 945/SL 60 zpráva auditora ověření zahaj.rozvahy Krajský soud v Ostravě 3.4.2008 8.10.2008 7
B 945/SL 59 zpráva auditora ověření řádné úč.z. r.2007 Krajský soud v Ostravě 21.3.2008 8.10.2008 38
B 945/SL 58 posudek znalce opravný dodatek č.1 Krajský soud v Ostravě 2.4.2008 8.10.2008 8
B 945/SL 57 posudek znalce č. 842/2008 Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 8.10.2008 41
B 945/SL 56 notářský zápis NZ 172/2008 Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 8.10.2008 21
B 945/SL 55 notářský zápis NZ 171/2008 Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 8.10.2008 28
B 945/SL 54 notářský zápis NZ 170/2008 Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 8.10.2008 30
B 945/SL 53 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 29.7.2008 20
B 945/SL 52 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 12.3.2008 19.6.2008 20.6.2008 53
B 945/SL 51 změna právní formy, fúze - návrh sml. o fúzi s C 43256 Krajský soud v Ostravě 22.4.2008 22.4.2008 9
B 945/SL 50 ostatní - plná moc k fúzi Krajský soud v Ostravě 22.4.2008 22.4.2008 3
B 945/SL 49 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 9.3.2007 12.6.2007 10.7.2007 52
B 945/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 27.6.2007 9.7.2007 3
B 945/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 27.6.2007 27.6.2007 9.7.2007 1
B 945/SL 46 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.7.2006 20.11.2006 57
B 945/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -zápis z 62.řádného zased. DR Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 17.8.2006 6.9.2006 2
B 945/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -zápis o rozh.jed.akc.při VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 17.8.2006 6.9.2006 3
B 945/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.1.2006 27.1.2006 2.2.2006 1
B 945/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis z mim. VH Krajský soud v Ostravě 21.12.2005 27.1.2006 2.2.2006 3
B 945/SL 41 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 16.8.2005 25.8.2005 85
B 945/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH+8 příloh Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 18.5.2005 38
B 945/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 13.12.2004 8.2.2005 2
B 945/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 1.12.2004 8.2.2005 2
B 945/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 27.10.2004 8.2.2005 3
B 945/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.1.2005 8.2.2005 2
B 945/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 15.9.2004 16.9.2004 20
B 945/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 31.8.2004 1
B 945/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -protokol z jednání předst.,DR Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 31.8.2004 4
B 945/SL 32 notářský zápis Nz 145/2004 Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 25.8.2004 36
B 945/SL 31 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 22.7.2004 94
B 945/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.9.2003 3
B 945/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -protokol z jednání předst.,DR Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 10.9.2003 8
B 945/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -protokol č.45 z jednání DR Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 18.8.2003 6
B 945/SL 27 notářský zápis Nz 108/2003 Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 18.8.2003 22
B 945/SL 5 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 11.7.2003 22.7.2003 87
B 945/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 11.7.2003 22.7.2003 19
B 945/SL 26 účetní závěrka r. 2001vč.§ 66a/9,zápisu VH Krajský soud v Ostravě 29.8.2002 2.9.2002 104
B 945/SL 25 notářský zápis NZ 158/2002 Krajský soud v Ostravě 19.6.2002 23.8.2002 16
B 945/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.6.2002 23.8.2002 19
B 945/SL 23 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 23.8.2002 72
B 945/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 5.12.2001 5
B 945/SL 21 notářský zápis NZ 315/2001-VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 6.9.2001 14.9.2001 15
B 945/SL 20 notářský zápis NZ 314/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 6.9.2001 14.9.2001 75
B 945/SL 19 výroční zpráva r. 2000+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 6.8.2001 16.8.2001 65
B 945/SL 18 ostatní protokol z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 21.2.2001 6.8.2001 16.8.2001 5
B 945/SL 17 notářský zápis Nz 339/98 Krajský soud v Ostravě 27.10.1998 28.7.2000 28.7.2000 8
B 945/SL 16 notářský zápis Nz 247/98vč. stanov Krajský soud v Ostravě 22.7.1998 28.7.2000 28.7.2000 26
B 945/SL 15 notářský zápis NZ 448/97vč. stanov Krajský soud v Ostravě 19.11.1997 28.7.2000 28.7.2000 27
B 945/SL 14 notářský zápis NZ 211/97vč. stanov Krajský soud v Ostravě 24.5.1997 28.7.2000 28.7.2000 34
B 945/SL 13 notářský zápis NZ 108/96 Krajský soud v Ostravě 26.4.1996 28.7.2000 28.7.2000 9
B 945/SL 12 notářský zápis NZ 358/95 Krajský soud v Ostravě 15.12.1995 28.7.2000 28.7.2000 11
B 945/SL 11 notářský zápis NZ 360/94vč. stanov Krajský soud v Ostravě 6.12.1994 28.7.2000 28.7.2000 35
B 945/SL 10 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 13.7.2000 18.7.2000 37
B 945/SL 9 ostatní -protokol č. 58 z jed.předst. Krajský soud v Ostravě 21.5.1999 22.9.1999 22.9.1999 4
B 945/SL 8 notářský zápis NZ 184/99 Krajský soud v Ostravě 21.5.1999 22.9.1999 22.9.1999 8
B 945/SL 7 notářský zápis NZ 183/99+ stanovy Krajský soud v Ostravě 21.5.1999 22.9.1999 22.9.1999 40
B 945/SL 6 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 11.6.1999 11.6.1999 33
B 945/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 29.6.1998 29.6.1998 32
B 945/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 24.10.1997 24.10.1997 7
B 945/SL 4 rozhod. o statut. orgánu NEDOLOŽENO Krajský soud v Ostravě 29.5.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PSP Engineering a.s.

IČO (identifikační číslo) 60792078
Jméno PSP Engineering a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 1.1.1995
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Sídlo PSP Engineering a.s.

Živnosti a provozovny PSP Engineering a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1997

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2009

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 9 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1008302333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti : strojírenství, obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti : strojírenství, obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Tiskařské práce drobného charakteru a úprava po tisku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Dodávky a montáž invest. celků s vyjímkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Konstrukční práce v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1997
Zánik oprávnění 1.6.2001

Živnost č. 22 Výroba, montáž a servis technologických zařízení pro výrobu cementu, vápna, keramiky, úprav surovin a ekologii.

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PSP Engineering a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Koutňák
Člen statutárního orgánu Mykola Narevych
Člen statutárního orgánu Oliver Felux

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PSP Engineering a.s.

IČO: 60792078
Firma: PSP Engineering a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1995

Sídlo PSP Engineering a.s.

Sídlo: Kojetínská 3186/79, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image