Firma První Opavská a.s. IČO 26785315


První Opavská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

První Opavská a.s. (26785315) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 613/38, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 2002 a je stále aktivní. První Opavská a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o První Opavská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o První Opavská a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro První Opavská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje První Opavská a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2624
IČO (identifikační číslo osoby) 26785315
Jméno První Opavská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.2002
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 18.9.2014 - 26.7.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 18.9.2014 - 26.7.2018
Mimořádná valná hromada společnosti První Opavská a.s. konaná dne 16.12.2010 od 11:OO hod. přijala usnesení následujícího znění: "Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti První Opavská, a.s., IČ: 26785315, se sídlem Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2624, (dále jen "spol ečnost"), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") je společnost GUSHER s.r.o., IČ: 28618017, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200, zapsaná v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 35054, (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti, a to 428.885 kusů listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,- Kč , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 18.442.055,- Kč, což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,95 % na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením originálů akcií společnosti ve vlastnictví hlavního akcionáře představenstvu společnosti p ři předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady a současným předložením nabývacích titulů k těmto akciím. Dle prezenční listiny je hlavní akcionář vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 90,95% základního kapitálu společnosti, i ke dni konání této mimořádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní akcie společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii o jmenovité hodnotě 43,- Kč činí 127,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 498-32/10 vypracovaným dne 4. listopadu 2010 Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v o boru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 61600 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák." 5.1.2011 - 8.8.2011
Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2009 od 10:30 hod. přijala následující usnesení: " Valná hromada společnosti První Opavská a.s., IČ : 26785315, se sídlem Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 (dále jen "společnost"), schvaluje zvýšení zá kladního kapitálu z původní výše 2.027.751,-Kč, (slovy: dvamilionydvacetsedmtisícsedmsetpadesátjedna koruna česká) upsáním nových akcií o nejméně částku 17.972.280,-Kč (slovy: sedmnáctmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícedvěstěosmdesát korun českých) s tím, ž e upisování nad tuto částku se připouští avšak maximálně do výše zvýšení o 18.249.759,-Kč (slovy: osmnáctmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícsedmsetpadesátdevět korun českých). O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skuteč ného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 20.277.510,-Kč (slovy: dvacetmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícpětsetdeset korun českých). Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základníh o kapitálu bude činit nejméně 417.960 ks ( čtyřistasedmnáttisícdevětsetšedesát kusů) a nejvýše 424.413 ks ( čtyřistadvacetčtyřitisícečtyřistatřináct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 43,-Kč (slovy: čtyřice ttři korun českých), které nebudou kótované. O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného upsání akcií. Upisování nových akcií emitenta proběhne ve třech kolech. Upisování akcií ve všech upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítntuí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve třech ko lech: 1) V prvém kole budou moci nové akcie upsat na základě veřejné nabídky stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelá ř, s.r.o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií spole čnosti v Obchodním věstníku a iDeniku.cz. Připadne-li poslední den této lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Na jednu akcii společnosti s nominální hodnotou 43,-Kč je stávající akcionář oprá vněn upsat 9 (devět) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 43,-Kč (čtyřicettři korun českých). Emisní kurz pro akcie upisované na základě přednostního práva je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 43,-Kč (čtyřicettři korun českých) a bude splácen výhradně peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro úpis akcií s využitím přednostního práva je první den lhůty k úpisu akcií s využitím přednostního práva. 2) Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím předno stního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve druhém kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných akcií v prvním kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výp očtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosti upisované ve druhém kole upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sí dle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun česk ých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými vklady. Upíše-li v prvním kole účinně nové akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve druhém kole upisovatelům, kte ří účinně upsali akcie v prvním kole, nabídnuty na základě veřejné nabídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru.3) Akcie, které nebudou účinně upsány předem určenými zájemci ve druhém kole upisování, budou ve třetím kol e upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Předem určenými zájemci ve třetím kole budou upisovatelé, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole. Každý z těchto určených zájemců je ve třetím kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neups aných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem účinně upsaných kusů akcií ve druhém kole vůči celkovému počtu kusů účinně upsaných akcií ve druhém kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve třetím kole zaokrouhluje na celé č íslo směrem dolů. Lhůta pro upsání akcií předem určnými zájemci ve třetím kole činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům. Nové akcie společnosi upisované ve třetím ko le upisování budou předem určenými zájemci upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi daným zájemcem a společností v místě úpisu, tj. v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advok átní kancelář, s.r.o., na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Emisní kurz pro akcie upisované ve třetím kole bez využití přednostního práva činí 43,-Kč (slovy: čtyřicettři korun českých) za jednu akcii a bude splacen výhradně peněžitými v klady. Upíše-li ve druhém kole účinně akcie 100 a více osob, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, budou akcie ve třetím kole upisovatelům, kteří účinně upsali akcie ve druhém kole, nabídnuty na základě veřejné anbídky ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve výše uvedeném poměru. Upisovatelé akcií ve všech kolech úpisu jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 10 (deset) dnů ode dne upsání nových akcií. Emisní kurz upsa ných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 233416488, kód banky 0300, vedený u banky Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057. Přednostní právo spojené s akciemi je vzhledem k tomu, že jsou akcie upisovány s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu." 21.1.2010 - 23.2.2010
Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 12.5.2008: 30.5.2008 - 27.10.2008
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 47.157.000,-Kč o částku 45.129.249,-Kč (slovy: čtyřicetpět milionů stodvacetdevět tisíc dvěstěčtyřicetdevět korun českých). Nová výše základního kapitálu činí 2.027.751,-Kč (sl ovy: dva miliony dvacetsedm tisíc sedmsetpadesátjedna korun českých). Výše vlastního kapitálu se nezmění. 30.5.2008 - 27.10.2008
Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že akcie s původní jmenovitou hodnotou 1000,-Kč budou mít novou jmenovitou hodnotu 43,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je umožnění vyplácení plnění akcionářům ve větším rozsahu s ohledem na ust.§ 178 obchodního zákoníku. Částka získaná snížením základního kapitálu bude použita k posílení kapitálových fondů zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 30.5.2008 - 27.10.2008
Společnost vznikla rozdělením akciové společnosti IVAX - CR a.s., IČ: 47675764, se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, s nerovnoměrným výměnným poměrem a vznikem dvou nových nástupnických společností, a to na základě rozhodnutí valné hromady zanikající společnosti ze dne 25.6.2002. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti uvedené v projektu rozdělení. Druhou nástupnickou společností je IVAX Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem Opava - Komárov, Ostravská 29, č.p. 305, PSČ: 747 70. 31.12.2002

Aktuální kontaktní údaje První Opavská a.s.

Kapitál První Opavská a.s.

zakladni jmění 20 277 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.2010
zakladni jmění 2 027 750 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.10.2008 - 23.2.2010
zakladni jmění 47 157 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2002 - 27.10.2008

Akcie První Opavská a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 43 Kč 471 568 4.7.2013
Kmenové akcie na majitele 43 Kč 471 568 28.6.2010 - 4.7.2013
Kmenové akcie na majitele 43 Kč 424 411 23.2.2010 - 28.6.2010
Kmenové akcie na majitele 43 Kč 47 157 27.10.2008 - 28.6.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 47 157 31.12.2002 - 27.10.2008

Sídlo První Opavská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 613/38 , Ostrava 702 00 18.9.2014
Adresa Nádražní 613/38 , Ostrava 702 00 1.9.2012 - 18.9.2014
Adresa Zámecká 488/20 , Ostrava 702 00 11.11.2003 - 1.9.2012
Adresa Ostravská 305/29 , Opava 747 70 31.12.2002 - 11.11.2003

Předmět podnikání První Opavská a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných 18.9.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2010
realitní činnost 13.10.2004 - 21.1.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických služeb 13.10.2004 - 21.1.2010
provádění veřejných dražeb 13.10.2004 - 18.9.2014
velkoobchod 11.11.2003 - 21.1.2010
zasilatelství 11.11.2003 - 21.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 11.11.2003 - 21.1.2010
zprostředkování služeb 11.11.2003 - 21.1.2010
zprostředkování obchodu 31.12.2002 - 21.1.2010

vedení firmy První Opavská a.s.

Statutární orgán První Opavská a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají všichni členové představenstva společnosti samostatně. 18.9.2014
Jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společnosti samostatně. Pokud tyto osoby činí jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 31.12.2002 - 18.9.2014
člen představenstva Ing. Petr Maceček 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Keltičkova 1906/46 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Radim Mikeska 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Srbská 266/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Mgr. Jan Dümler 31.12.2002 - 11.11.2003
Vznik funkce 31.12.2002
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: Zeyerova 1387/16 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Milena Bromová 31.12.2002 - 11.11.2003
Vznik funkce 31.12.2002
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: Zahradní 410 , Pustá Polom 747 69
člen představenstva Ing. Petr Šír 31.12.2002 - 11.11.2003
Vznik funkce 31.12.2002
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: Zahradní 130/5 , Opava 746 01
člen představenstva Roman Horák 11.11.2003 - 8.8.2006
Vznik členství 17.7.2003
Adresa: Tarnavova 3016/8 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Petr Maceček 11.11.2003 - 24.9.2008
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Keltičkova 1906/46 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Radim Mikeska 11.11.2003 - 24.9.2008
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Srbská 266/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Roman Horák 8.8.2006 - 24.9.2008
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Martinovská 3151/73 , Ostrava 723 00
člen představenstva Roman Horák 24.9.2008 - 8.8.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Martinovská 3151/73 , Ostrava 723 00
člen představenstva Ing. Petr Maceček 24.9.2008 - 4.7.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Keltičkova 1906/46 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Radim Mikeska 24.9.2008 - 4.7.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Srbská 266/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Petr Maceček 4.7.2013 - 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Keltičkova 1906/46 , Ostrava 710 00
člen představenstva Radim Mikeska 4.7.2013 - 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Srbská 266/13 , Ostrava 700 30

Dozorčí rada První Opavská a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Lubor Veselý 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: SNP 701 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Ing. Helena Stolarzová 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 452/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Petr Koštoval 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1779/17 , Ostrava 708 00
člen Mgr. Vítězslav Burda 31.12.2002 - 11.11.2003
Vznik funkce 31.12.2002
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: Olomoucká 2374/87 , Opava 746 01
člen Jiří Nestroj 31.12.2002 - 11.11.2003
Vznik funkce 31.12.2002
Zánik funkce 17.7.2003
Adresa: Přerovecká 260/65 , Opava 747 95
člen Ing. Radomír Káňa 11.11.2003 - 23.8.2007
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 20.7.2007
Adresa: Lomená 1086 , Příbor 742 58
člen Ing. Lubor Veselý 31.12.2002 - 24.9.2008
Vznik funkce 31.12.2002
Adresa: SNP 701 , Klimkovice 742 83
člen Ing. Pavel Popiolek 11.11.2003 - 24.9.2008
Vznik členství 17.7.2003
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Urbaníkova 978/26 , Ostrava 721 00
člen dozorčí rady Helena Stolarzová 23.8.2007 - 24.9.2008
Vznik členství 20.7.2007
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 452/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Lubor Veselý 24.9.2008 - 4.7.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: SNP 701 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Ing. Pavel Popiolek 24.9.2008 - 4.7.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Urbaníkova 978/26 , Ostrava 721 00
člen dozorčí rady Helena Stolarzová 24.9.2008 - 4.7.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 452/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Lubor Veselý 4.7.2013 - 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: SNP 701 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Helena Stolarzová 4.7.2013 - 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 452/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Petr Koštoval 4.7.2013 - 26.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1779/17 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin První Opavská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2624/SL 48 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 12.9.2014 2.10.2014 6
B 2624/SL 47 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 6.8.2013 8.8.2013 6
B 2624/SL 46 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 6.8.2013 8.8.2013 14
B 2624/SL 45 notářský zápis NZ 859/2013, N 927/2013 Krajský soud v Ostravě 1.7.2013 25.7.2013 31.7.2013 5
B 2624/SL 44 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 13.9.2012 17
B 2624/SL 43 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 13.12.2011 2.1.2012 7
B 2624/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 20.7.2011 15.8.2011 1
B 2624/SL 41 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 24.6.2011 30.6.2011 25
B 2624/SL 40 notářský zápis NZ 1906/2010 o rozh.VH Krajský soud v Ostravě 16.12.2010 13.1.2011 14.1.2011 57
B 2624/SL 39 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.4.2010 28.7.2010 2.8.2010 7
B 2624/SL 38 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 22.6.2010 25.6.2010 29.6.2010 18
B 2624/SL 37 notářský zápis NZ 938/2010 vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.6.2010 25.6.2010 29.6.2010 17
B 2624/SL 36 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Ostravě 10.2.2010 12.2.2010 24.2.2010 19
B 2624/SL 35 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 18.12.2009 11.1.2010 22.1.2010 20
B 2624/SL 34 notářský zápis Nz 1854/2009 RVH,zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2009 11.1.2010 22.1.2010 10
B 2624/SL 33 účetní závěrka r. 2008 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 30.4.2009 21.7.2009 28.8.2009 8
B 2624/SL 32 stanovy společnosti -úpl.zn k 9.7.2004 Krajský soud v Ostravě 9.7.2004 17.10.2008 3.11.2008 20
B 2624/SL 31 výroční zpráva r. 2007 vč.§66a/9o.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 24.9.2008 10
B 2624/SL 30 notářský zápis NZ 1381/2008 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 22.7.2008 22.9.2008 24.9.2008 11
B 2624/SL 29 notářský zápis NZ 923/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 12.5.2008 22.9.2008 24.9.2008 8
B 2624/SL 28 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 8.8.2008 3
B 2624/SL 27 účetní závěrka r. 2007 výkaz z+z Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 8.8.2008 2
B 2624/SL 26 účetní závěrka r. 2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 8.8.2008 2
B 2624/SL 25 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 17.9.2007 17.10.2007 6
B 2624/SL 24 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 17.9.2007 17.10.2007 2
B 2624/SL 23 účetní závěrka r. 2006 - Příloha k úč. záv. Krajský soud v Ostravě 25.7.2007 27.8.2007 3
B 2624/SL 22 účetní závěrka r. 2006 - Výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Ostravě 25.7.2007 27.8.2007 1
B 2624/SL 21 účetní závěrka r. 2006 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 25.7.2007 27.8.2007 1
B 2624/SL 20 notářský zápis NZ 1066/2007 - Rozh. náhr. VH Krajský soud v Ostravě 20.7.2007 7.8.2007 27.8.2007 8
B 2624/SL 19 výroční zpráva r. 2005,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 9.8.2006 11
B 2624/SL 18 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 19.6.2006 22.6.2006 10
B 2624/SL 17 notářský zápis NZ 731/2005 osv. VH Krajský soud v Ostravě 28.7.2005 26.8.2005 30.8.2005 5
B 2624/SL 16 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 26.8.2005 30.8.2005 31
B 2624/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.9.2004 16.9.2004 20.9.2004 1
B 2624/SL 14 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§66a/9oz Krajský soud v Ostravě 26.8.2004 1.9.2004 28
B 2624/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 1.3.2004 3.3.2004 9
B 2624/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.2.2004 1.3.2004 3.3.2004 1
B 2624/SL 11 notářský zápis NZ 738/2003 Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 20.2.2004 12
B 2624/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 26.11.2003 28.11.2003 20
B 2624/SL 9 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2002) Krajský soud v Ostravě 24.2.2003 24.3.2003 27.3.2003 2
B 2624/SL 8 účetní závěrka -zahajovací rozvaha k 1.1.2002 Krajský soud v Ostravě 20.1.2003 9
B 2624/SL 7 ostatní zpráva představ.a dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 20.1.2003 20
B 2624/SL 6 notářský zápis NZ 188/2002+stanovy Krajský soud v Ostravě 8.7.2002 20.1.2003 83
B 2624/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.1.2003 6
B 2624/SL 4 posudek znalce č.1962/2002 a č.179/2002 Krajský soud v Ostravě 8.5.2002 20.1.2003 84
B 2624/SL 3 posudek znalce č.1629-049/2002 Krajský soud v Ostravě 22.4.2002 20.1.2003 253
B 2624/SL 2 posudek znalce č.48/2893/2002 Krajský soud v Ostravě 7.4.2002 20.1.2003 44
B 2624/SL 1 posudek znalce č.47/2892/2002 Krajský soud v Ostravě 4.4.2002 20.1.2003 21

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje První Opavská a.s.

IČO: 26785315
Firma: První Opavská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.2002

Sídlo První Opavská a.s.

Sídlo: Nádražní 613/38, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image