Firma První hasičská a.s. IČO 26021447


První hasičská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

První hasičská a.s. (26021447) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lannova tř. 117/63, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2000 a je stále aktivní. První hasičská a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o První hasičská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o První hasičská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o První hasičská a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro První hasičská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje První hasičská a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1076
IČO (identifikační číslo osoby) 26021447
Jméno První hasičská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.2.2000
Na společnost První hasičská a.s., se sídlem Lannova tř. 117/63, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 26021447, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1076, jako společnost nástupnickou, přeš lo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti Florian Club s.r.o., se sídlem Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 62915355, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 35518, jako společnosti zanikají cí. 28.12.2016
Jediný akcionář společnosti První hasičská a.s., vykonávající působnost valné hromady společnosti První hasičská a.s., přijal dne 3. 3. 2011 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti První hasičská a.s.: Základní kapitál společnosti První hasičská a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 63, IČ 260 21 447, bude zvýšen o částku 12,900.000,- Kč (dvanáct milionů devět set tisíc korun českých) z částky 7,100.000,- Kč (sedm milionů jedno sto tisíc korun česk ých) na částku 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 129 ks (jedno sto dvacet devět kusů) nových kmenových akcií na jméno, vedených v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 469 73 451 s využitím přednostního práva podle ust. § 204a obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií bude ředitelství společnosti První hasičská a.s. na adrese Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00. Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou fo rmu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta k přednostnímu upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisová ní akcií nemůže začít dříve, než usnesení představenstva společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Emisní kurz jedné akcie bude roven jejich jmenovité hodnotě a tudíž bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Akcie lze upisovat pouze celé. Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku splatit 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů od úpisu jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurz musí být splacen na bankovní účet společnosti č. 243056249/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálové stability společnosti. 1.4.2011 - 29.5.2012
Jediný akcionář společnosti První hasičská a.s., IČ 260 21 447, se sídlem Lannova 63, České Budějovice, tj. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 2135/45, Praha 2, IČ 469 73 451, vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku dne 13. 8. 2008 rozhodl o snížení základního kapitálu: a) Důvodem snížení základního kapitálu je výplata jedinému akcionáři, které bude dosaženo přijetím veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií společnosti První hasičská a.s., o jejichž jmenovitou hodnotu se základní kapitál snižuje, tímto jediným akcion ářem. Částka odpovídající snížení základního kapitálou bude použita na úplatu související se vzetím akcií z oběhu. b) Rozsah snížení základního kapitálu je 29 200 000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě tisíc korun českých), tj. z částky 36 300 000,- Kč (slovy: třicet šest milionů tři sta tisíc korun českých), na částku 7 100 000,- Kč (slovy:sedm milionů jedno sto tisíc korun českých). c) Snížení bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáři postupem podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. d) Úplata za akcie vzaté z oběhu se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. e) Lhůta pro předložení listinných akcií se stanovuje na 30 (třicet) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zapíše novou výši základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení listinných akcií je sídlo společnosti na adrese České Budějovice, Lannova 63, každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod. f) Ustanovení týkající se akcií uvedených v bodech a), c), d) a e) tohoto rozhodnutí se použijí na hromadnou akcii označenou jako hromadná akcie nahrazující 363 kusů kmenových akcií na jméno Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. o jmenovité hodnotě jedné ak cie 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě s vyznačeným datem emise 25. 7. 2008, kterou má jediný akcionář ve svém majetku. 25.8.2008 - 23.10.2008
Řádná valná hromada společnosti První hasičská a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 63, IČ 260 21 447 konaná 7. 2. 2008 v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a stanovami společnosti První hasičská a.s. po projednání se usnesla o zvýšen í základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) z částky 34,300.000,- Kč (třiceti čtyř milionů tři sta tisíc korun českých) na 36,300.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním novýc h akcií peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 20 ks (dvaceti kusů) kmenových akcií na jméno vedených v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 3. Lhůta pro vykonání přednostního práva a úpis akcií v prvním kole se stanoví na dobu 15 (patnácti) dnů. Lhůta počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami. 4. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku. 5. Navrhovaný emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. Akcie lze upisovat pouze celé. 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určeným zájemcem. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určeného zájemce se stanoví na dobu 15 (patnácti) dnů. Lhůta počíná běžet 16. (šestnáctý) den následující po dni, kdy představenstvo oznámí informaci o úpisu akcií předem určeným zájemcem. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. 7. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. České Budějovice, Lannova 63, a to v pracovní době od 8.00 do 15.00 hod. 8. Emisní kurs musí být splacen na účet společnosti č. 164332597, vedený u ČSOB, a.s. divize Poštovní spořitelna. 11.3.2008 - 25.7.2008
Jediný akcionář společnosti První hasičská a.s., se sídlem České Budějovice, Lannova 63, IČ 260 21 447, tj.Hasičská vzájemná pojištovna, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, IČ 469 73 451, vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku dne 22.11.2005 rozhodl o snížení základního kapitálu: s c h v a l u j e snížení základního kapitálu této společnosti podle § 211 obchodního zákoníku: a/ důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části kumulované ztráty vzniklé v minulých letech a v roce 2005, zejména z přecenění peněžních pohledávek převedených společností První hasičská a.s. jedinému akcionáři Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s . za cenu odpovídající hodnotě převáděného majetku stanovené v souladu s ust. § 196a odst. 3 ObchZ znalcem jmenovaným soudem podle ust. § 59 odst. 3 ObchZ. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita ke krytí ztráty. b/ Rozsah snížení základního kapitálu je o 6,600.000,-Kč ( slovy: šestmilionů šest set tisíc korun českých), t.j. z částky 40,900.000 ,-Kč ( slovy: čtyřicet milionů devět set tisíc korun českých ) na částku 34,300.000,-Kč ( slovy: třicet čtyři milionů tř i sta tisíc korun českých). c/ Snížení bude provedeno bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů postupem podle § 213c odst. 1 písm. b/ obchodního zákoníku. d/ Lhůta po předložení listinných akcií se stanovuje do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích v souladu s ust. § 2000da) os.ř. zapíše novou výši základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Místem pro předložení listinných akcií je sídlo společnosti na adrese Lannova č. 63, České Budějovice, každý pracovní den od 8.00 hodin do 16.00 hodin. f) Ustanovení týkající se akcií uvedených v bodech a/, c/, d/ a e/ tohoto rozhodnutí se použije na hromadnou listinu označenou jako Hromadná akcie nahrazující 409 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč v listinné podobě, s vyznačeným datem emise 18.11.2005, kterou má jediný akcionář ve svém majetku. 25.11.2005 - 12.12.2005
Jediný akcionář společnosti První hasičská a.s., se sídlem České Budějovice, Lannova 63, IČ 26 02 14 47, tj. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, IČ 46 97 34 51, vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanovením § 190 obchodního zákoníku dne 16. 9. 2005 rozhodl o snížení základního kapitálu: S c h v a l u j e snížení základního kapitálu společnosti: a/ Důvodem snížení základního kapitálu je výplata plnění jedinému akcionáři, kterého bude dosaženo přijetím veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií společnosti První hasičská a.s., o jejichž jmenovitou hodnotu se základní kapitál snižuje, tímto jediný m akcionářem. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úplatu související se vzetím akcií z oběhu. b/ Rozsah snížení základního kapitálu je o 29,100.000,- Kč (slovy:dvacet devět milionů sto tisíc korun českých), tj. z částky 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých na částku 40,900.000,- Kč (slovy:čtyřicet milionů devět set tisíc korun č eských). c/ Snížení bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáři postupem podle § 213c odst. 1 písm. b/ obchodního zákoníku. d/ Úplata za akcie vzaté z oběhu se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii. e/ Lhůta pro předložení listinných akcií se stanovuje do 30 (třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zapíše novou výši základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení listinných akcií j e sídlo společnosti na adrese Lannova 63, České Budějovice, každý pracovní den od 8.00 hodin do 16.00 hodin. f/ Ustanovení týkající se akcií uvedených v bodech a/, c/, d/ a e/ tohoto rozhodnutí se použijí na hromadnou listinu označenou jako Hromadná akcie nahrazující 700 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč v listinné podobě, s vyznačeným datem emise 8. 8. 2005, kterou má jediný akcionář ve svém majetku. 26.9.2005 - 15.11.2005
Jediný akcionář společnosti První hasičská a.s., se sídlem České Budějovice, Lannova 63, IČ 26 02 14 47, tj.. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, IČ 46 97 34 51, vykonávající působnost valné hromady v souladu s ustanove ním § 190 obchodního zákoníku rozhodl o snížení základního kapitálu: Schvaluje se snížení základního kapitálu společnosti: a/ Důvodem snížení základního kapitálu je poskytnutí možnosti jedinému akcionáři, který hodlá snížit svoji stávající majetkovou účast na základním kapitálu společnosti, aby mohl část svých akcií odprodat společnosti na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úplatu související se vzetím akcií z oběhu. b/ Rozsah snížení základního kapitálu je o 15,400.000,-Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), tj. z částky 85,400.000,-Kč ( slovy : osmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých ) na částku 70,000.000,-Kč ( slovy : sedmdesát milio nů korun českých ). c/ Snížení bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáři postupem podle § 213c odst. 1 písm. b/ obchodního zákoníku. d/ Úplata za akcie vzaté z oběhu se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. 100.000,-Kč ( jedno sto tisíc korun českých ) za jednu akcii. e/ Lhůta pro předložení listinných akcií se stanovuje do 30 (třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zapíše novou výši základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení listinných akcií j e sídlo společnosti na adrese Lannova 63, České Budějovice, každý pracovní den od 8.00 hodin do 16.00 hodin. f/ Ustanovení týkající se akcií uvedených v bodech a/, c/, d/ a e/ tohoto rozhodnutí se použijí na hromadnou listinu označenou jako Hromadná akcie nahrazující 854 ks kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč v listinné podobě, s vyznačeným datem emise 16.5.2001, kterou má jediný akcionář ve svém majetku. 5.2.2005 - 12.7.2005
Valná hromada konaná dne 28. června 2001 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti podle § 211 obchodního zákoníku. a/ Důvodem snížení je uvedení vztahů mezi společnostmi tvořícími koncern do soudalu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. b/ Rozsah snížení činí 211,120.000,- Kč (tj z 296,520.000 Kč na 85,400.000,- Kč). c/ Snížení bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům postupem podle § 213c odst. 1 písm. a/ obchodního zákoníku. Cena za akcie vzaté z oběhu bude uhrazena výměnou za akcie jiných akciových společností, které má společnost v majetku, přičemž směnný poměr akcií je dán jejich jmenovitými hodnotami. d/ Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti: do 14 dnů od doručení nabídky převzetí. 26.1.2002 - 15.4.2002
II. Návrh, aby bylo zapsáno, že základní kapitál společnosti činí 85,400.000,- Kč a že je rozdělen na 854 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě l00.000,- Kč v listinné podobě, se zamítá. 1.1.2002 - 1.1.2002
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.3.2000 o zvýšení základného jmění společnosti: Základní jmění obchodní společnosti První hasičská a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Lannova 63, IČ 26 02 14 47 se zvyšuje z částky 1,000.000,-Kč na částku 296,520.000,-Kč, tedy o částku 295,520.000,-Kč. Zvýšení základního jmění společnosti o 295,520.000,- Kč bude realizováno emisí nových akcií společnosti, a to jednak vydáním 2.950 kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno, každé v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a jednak vydáním 52 kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno, každé v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Stávající akcionáři uzavřou ve smyslu § 205 odst. 1 obchodního zákoníku dohodu na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v částce určené rozhodnutím této valné hromady. Akcionář Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska upíše a následně splatí 2.1000 kusů nově emitovaných veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno, každé v listinné podobě a každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a upíše a následně splatí dalších 52 kusů nově emitovaných veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno, každé v listinné podobě a každé o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a to veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. znějícími na jméno v listinné podobě v hodnotě 210,520.000,-Kč. Akcionář Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. upíše a následně splatí 850 kusů nově emitovaných veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno, každé v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, a to veřejně obchodovatelnými akciemi Výzbrojny požární ochrany, a.s. znějícími na majitele v zaknihované podobě, vedenými u Střediska cenných papírů Praha l, Rybná ulice č. 14, v hodnotě 85,000.000,-Kč. Valná hromada schválila všemi hlasy obou akcionářů společnosti ocenění nepeněžitých vkladů, a to nepeněžitého vkladu akcionáře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v hodnotě 210,520.000,-Kč a nepeněžitého vkladu akcionáře Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. v hodnotě 85,000.000,-Kč. V důsledku všech přijatých usnesení k této věci bude akcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydáno jako protiplnění na splacený nepeněžitý vklad 2.100 kusů nově emotovaných akcií společnosti, každé v nominální hodnotě 100.000,-Kč a 52 kusů nově emitovaných akcií společnosti, každé v nominální hodnotě 10.000,-Kč a akcionáři Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. bude jako protiplnění na splacení nepeněžitý vklad vydáno 850 kusů nově emitovaných akcií společnosti, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, když ve všech případech půjde o veřejně neobchodovatelné akcie na jméno, v listinné podobě. Akcionáři se zavazují upsat nově emotované akcie a následně zcela splatit popsané nepeněžité vklady do tří dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, představenstvo je pak povinno zveřejnit usnesení valné hromady o zvýšení základného jmění bez zbytečného odkladu. 21.3.2000 - 27.3.2000

Aktuální kontaktní údaje První hasičská a.s.

Kapitál První hasičská a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.2012
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2011 - 29.5.2012
zakladni jmění 7 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2008 - 14.4.2011
zakladni jmění 36 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2008 - 23.10.2008
zakladni jmění 34 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.2005 - 25.7.2008
zakladni jmění 40 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.2005 - 12.12.2005
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.2005 - 15.11.2005
zakladni jmění 85 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.2002 - 12.7.2005
zakladni jmění 296 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.2000 - 15.4.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.2.2000 - 27.3.2000

Akcie První hasičská a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 14.4.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 71 23.10.2008 - 14.4.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 363 25.7.2008 - 23.10.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 343 12.12.2005 - 25.7.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 409 15.11.2005 - 12.12.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 700 12.7.2005 - 15.11.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 854 15.4.2002 - 12.7.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 960 27.3.2000 - 15.4.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 52 27.3.2000 - 15.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 4.2.2000 - 27.3.2000

Sídlo První hasičská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lannova tř. 117/63 , České Budějovice 370 01 20.10.2015
Adresa Lannova tř. 63/41 , České Budějovice 370 01 4.2.2000 - 20.10.2015

Předmět podnikání První hasičská a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 23.3.2018
hostinská činnost 18.4.2013
výkon činnosti pojišťovacího agenta podle ust. § 7 zák. č.38/2004 Sb. 22.7.2009
výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele - samostatného likvidátora pojistných událostí podle § 10 zák. č.38/2004 Sb. 22.7.2009
výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele podle § 5 zák. č.38/2004 Sb. 3.7.2009
výkon činnosti vázaného pojišťovacího agenta podle ust. § 7 zák. č.38/2004 Sb. 3.7.2009 - 22.7.2009
výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele - samostatného likvidátora pojistných událostí podle § 10 zák. č.38/2004 Sb. 3.7.2009 - 22.7.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.6.2009
správa a údržba nemovitostí 20.3.2008 - 11.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.2.2000 - 11.6.2009
zprostředkovatelská činnost 4.2.2000 - 11.6.2009
pronájem průmyslového zboží 4.2.2000 - 11.6.2009
pronájem motorových vozidel 4.2.2000 - 11.6.2009
ekonomické a organizační poradenství 4.2.2000 - 11.6.2009

Předmět činnosti První hasičská a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.4.2013

vedení firmy První hasičská a.s.

Statutární orgán První hasičská a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem představenstva předseda nebo místopředseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. 3.7.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, Za představenstvo navenek jedná jménem společnosti člen představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis člena představenstva. 20.3.2008 - 3.7.2009
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnost i připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 5.11.2007 - 20.3.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti člen představenstva. Podepisování za společnosti se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 21.10.2002 - 5.11.2007
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva určení členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva. 4.2.2000 - 21.10.2002
místopředseda představenstva Jana Březinová 20.10.2015
Vznik členství 10.7.2013
Vznik funkce 10.7.2013
Adresa: Vrážská 1172/18 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Vladimíra Ondráková 19.8.2016
Vznik členství 8.2.2013
Vznik funkce 8.2.2013
Adresa: Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Antonín Vosyka 14.3.2017
Vznik členství 1.4.2016
Adresa: Václava Beránka 137 , Kladno 273 09
předseda Ing. Ján Chlebo 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: tř. 1. máje 895 , Dobřany 334 41
místopředseda JUDr. Jiří Gavlas 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: 186 , Rudice 687 32
člen Ing. Rudolf Manoušek 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: Kovářova 1578/9 , Praha 155 00
člen PaedDr. Otto Hain 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: Bronzová 2020/21 , Praha 155 00
člen Ing. Jaromír Frýbort 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: V křovinách 411/2 , Olomouc 779 00
předseda představenstva JUDr. Jiří Gavlas 16.5.2001 - 1.1.2002
Vznik členství 4.2.2000
Vznik funkce 12.7.2000
Adresa: 186 , Rudice 687 32
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Reichlová 16.5.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 12.7.2000
Vznik funkce 14.12.2000
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: U železnice 413/22 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Josef Boček 16.5.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 18.10.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Brušperská 78 , Krmelín 739 24
člen představenstva Miroslav Lukeš 16.5.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 18.10.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Bělojarská 1456 , Tachov 347 01
člen představenstva Josef Netík 16.5.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 18.10.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: 105 , Bystré 518 01
člen představenstva JUDr. Cyril Pazderka 1.1.2002 - 21.10.2002
Vznik členství 22.10.2001
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Mezilesí 2074/10 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Petr Bratránek 21.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 18.5.2007
Adresa: Luhovská 1728/1 , Praha 182 00
člen představenstva Mgr. Stanislav Šula 8.6.2007 - 5.11.2007
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 10.8.2007
Adresa: Rubešova 41/1 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šulc 8.6.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 7.2.2008
Vznik funkce 25.5.2007
Zánik funkce 7.2.2008
Adresa: Krouzova 3052/30 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Petr Bratránek 8.6.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 7.2.2008
Adresa: Luhovská 1728/1 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Vladimíra Ondráková 20.3.2008 - 3.7.2009
Vznik členství 7.2.2008
Adresa: Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Doc.Dr.Ing. Jiří Dvořák DrSc. 3.7.2009 - 7.8.2013
Vznik členství 21.4.2009
Zánik členství 9.7.2013
Vznik funkce 21.4.2009
Zánik funkce 9.7.2013
Adresa: sídliště Vajgar 660 , Jindřichův Hradec 377 01
předseda představenstva Ing. Vladimíra Ondráková 3.7.2009 - 7.3.2014
Vznik členství 7.2.2008
Vznik funkce 21.4.2009
Adresa: Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Jana Březinová 7.8.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 10.7.2013
Vznik funkce 10.7.2013
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1362/1 , Praha 153 00
člen představenstva Oldřich Hájek 7.8.2013 - 20.10.2015
Vznik členství 10.7.2013
Adresa: Řešovská 516/7 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Vladimíra Ondráková 7.3.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 7.2.2008
Vznik funkce 21.4.2009
Adresa: Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Jana Březinová 11.6.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 10.7.2013
Vznik funkce 10.7.2013
Adresa: Vrážská 1172/18 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Vladimíra Ondráková 20.10.2015 - 19.8.2016
Vznik členství 7.2.2008
Zánik členství 8.2.2013
Vznik funkce 21.4.2009
Zánik funkce 8.2.2013
Adresa: Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01
člen představenstva Oldřich Hájek 20.10.2015 - 14.3.2017
Vznik členství 10.7.2013
Zánik členství 31.3.2016
Adresa: Řešovská 516/7 , Praha 181 00

Dozorčí rada První hasičská a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Sojka 14.3.2017
Vznik členství 17.4.2012
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Na Křtině 479 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Bc. Petra Mačková 14.3.2017
Vznik členství 1.4.2016
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Oldřich Hájek 14.3.2017
Vznik členství 1.4.2016
Adresa: Řešovská 516/7 , Praha 181 00
předseda Ing. Ján Olšanský CSc. 4.2.2000 - 16.5.2001
Adresa: Ke škole 1398/1 , Praha 149 00
člen Ing. Jan Karger 4.2.2000 - 21.10.2002
Vznik členství 4.2.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Moravice 135 , 749 01 Vítkov Česká republika
člen Václav Žižka 4.2.2000 - 21.10.2002
Vznik členství 4.2.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Ke Studánce 1379/40 , České Budějovice 370 08
člen Milan Navrátil 4.2.2000 - 21.10.2002
Vznik členství 4.2.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Aloisina výšina 444/7 , Liberec 460 15
předseda dozorčí rady Ing. Karel Richter 16.5.2001 - 21.10.2002
Vznik členství 18.10.2000
Zánik členství 20.6.2002
Vznik funkce 18.10.2000
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: Botevova 3104/2 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Laitlová 21.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Třešňová 483 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Reichlová 21.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: U železnice 413/22 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Václav Žižka 21.10.2002 - 8.6.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Ke Studánce 1379/40 , České Budějovice 370 08
předseda dozorčí rady Ing. Jan Jonáček 8.6.2007 - 20.3.2008
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 7.2.2008
Vznik funkce 18.5.2007
Zánik funkce 7.2.2008
Adresa: Široká 65/14 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Sojka 8.6.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Na Křtině 479 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Václav Žižka 8.6.2007 - 29.5.2012
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Ke Studánce 1379/40 , České Budějovice 370 08
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Šulc 20.3.2008 - 29.5.2012
Vznik členství 7.2.2008
Zánik členství 16.4.2012
Vznik funkce 7.2.2008
Zánik funkce 16.4.2012
Adresa: Krouzova 3052/30 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Šulc 29.5.2012 - 18.4.2013
Vznik členství 17.4.2012
Zánik členství 19.3.2013
Vznik funkce 17.4.2012
Zánik funkce 19.3.2013
Adresa: Krouzova 3052/30 , Praha 143 00
místopředseda dozorčí rady Václav Žižka 29.5.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 17.4.2012
Vznik funkce 17.4.2012
Adresa: Ke Studánce 1379/40 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Michal Sojka 29.5.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 17.4.2012
Adresa: Na Křtině 479 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Vladimír Grnáč 18.4.2013 - 20.10.2015
Vznik členství 19.3.2013
Zánik členství 3.11.2014
Vznik funkce 19.3.2013
Zánik funkce 3.11.2014
Adresa: Imrychova 882/7 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Sojka 20.10.2015 - 8.1.2017
Vznik členství 17.4.2012
Adresa: Na Křtině 479 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Václav Žižka 20.10.2015 - 14.3.2017
Vznik členství 17.4.2012
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 17.4.2012
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Ke Studánce 1379/40 , České Budějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Michal Sojka 8.1.2017 - 14.3.2017
Vznik členství 17.4.2012
Adresa: Na Křtině 479 , Praha 149 00

Sbírka Listin První hasičská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1076/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2016 17.2.2016 2
B 1076/SL 58 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2016 17.2.2016 18
B 1076/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2015 2.3.2015 18
B 1076/SL 56 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2014 2.3.2015 2.3.2015 4
B 1076/SL 55 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2014 20.3.2014 20
B 1076/SL 53 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 5.8.2013 9.8.2013 1
B 1076/SL 52 ostatní Výpis ze zápisu z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2013 5.8.2013 9.8.2013 1
B 1076/SL 51 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2013 16.4.2013 22.4.2013 1
B 1076/SL 50 notářský zápis 86/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.2013 16.4.2013 22.4.2013 4
B 1076/SL 49 ostatní USn. z jed, řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2012 29.5.2012 2
B 1076/SL 48 ostatní Zápis zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2012 29.5.2012 2
B 1076/SL 47 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2011 23
B 1076/SL 46 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2011 23
B 1076/SL 45 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2011 17
B 1076/SL 44 notářský zápis 72/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.3.2011 6.4.2011 9
B 1076/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2009 8.7.2009 2
B 1076/SL 42 notářský zápis 195/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2009 8.7.2009 12
B 1076/SL 40 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2009 8.7.2009 4
B 1076/SL 39 notářský zápis 377/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2008 25.8.2008 8
B 1076/SL 38 podpisové vzory 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2008 4
B 1076/SL 37 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 7.2.2008 12.3.2008 1
B 1076/SL 36 stanovy společnosti ÚZ Krajský soud v Českých Budějovicích 7.2.2008 12.3.2008 7
B 1076/SL 35 notářský zápis NZ 65/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.2.2008 12.3.2008 29
B 1076/SL 34 stanovy společnosti ÚZ - červenec 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2007 7
B 1076/SL 33 podpisové vzory + Zápis z jednání DR + předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2007 5
B 1076/SL 32 notářský zápis 202/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2007 12.6.2007 7
B 1076/SL 31 účetní závěrka - r. 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2006 21
B 1076/SL 30 stanovy společnosti -prosinec 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2006 7
B 1076/SL 29 notářský zápis 530/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2005 28.11.2005 11
B 1076/SL 28 účetní závěrka k 24.8.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2005 6
B 1076/SL 27 notářský zápis 424/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2005 30.9.2005 0
B 1076/SL 26 stanovy společnosti - Úplné znění -červen 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2005 0
B 1076/SL 25 účetní závěrka -r.2004 + Výroč.zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2005 21
B 1076/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2004 21.1.2005 7
B 1076/SL 23 notářský zápis NZ 515/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2004 21.1.2005 12
B 1076/SL 22 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2004 17
B 1076/SL 21 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2003 18
B 1076/SL 20 notářský zápis 274/2002+Úč.uzávěrky-r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2002 24.9.2002 37
B 1076/SL 19 ostatní -Usn.č.5/DR/06/02 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2002 24.9.2002 1
B 1076/SL 18 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2002 19
B 1076/SL 17 účetní závěrka od 1.1.2001 do 31.8.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2002 10
B 1076/SL 16 ostatní - Zápis z mimoř.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.10.2001 25.1.2002 2
B 1076/SL 15 notářský zápis 357/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2001 25.1.2002 16
B 1076/SL 14 notářský zápis 356/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2001 25.1.2002 5
B 1076/SL 9 ostatní - Protokol č.5/00 z j.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2000 24.4.2001 3
B 1076/SL 8 ostatní -Odst.z fce předs.a čl.přest. Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2001 2
B 1076/SL 13 ostatní -Protokol č.10/00 z j.přest. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2000 24.4.2001 3
B 1076/SL 12 stanovy společnosti ve zn.úprav Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2000 24.4.2001 8
B 1076/SL 11 notářský zápis 382/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2000 24.4.2001 15
B 1076/SL 10 ostatní -Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.10.2000 24.4.2001 3
B 1076/SL 7 notářský zápis 142/2000 dohoda akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2000 6.4.2000 3
B 1076/SL 6 posudek znalce č.234 D Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1999 27.3.2000 10
B 1076/SL 5 posudek znalce č.233 D Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1999 27.3.2000 10
B 1076/SL 4 posudek znalce č.316D-104/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1999 27.3.2000 10
B 1076/SL 3 posudek znalce č.308D-96/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.1999 27.3.2000 10
B 1076/SL 2 notářský zápis 141/2000 osvědč.mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2000 27.3.2000 8
B 1076/SL 1 notářský zápis 57/2000 + Zakl.smlouva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.2.2000 17.2.2000 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje První hasičská a.s.

IČO (identifikační číslo) 26021447
Jméno První hasičská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 4.2.2000
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo První hasičská a.s.

Živnosti a provozovny První hasičská a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.2000

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 385, Přibyslav 582 22
Identifikační číslo provozovny 1008419532
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 1, Bílé Poličany 544 52
Identifikační číslo provozovny 1008419524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2012

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 385, Přibyslav 582 22
Identifikační číslo provozovny 1008419532
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 1, Bílé Poličany 544 52
Identifikační číslo provozovny 1008419524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2014

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán První hasičská a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jana Březinová
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimíra Ondráková
Člen statutárního orgánu Antonín Vosyka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje První hasičská a.s.

IČO: 26021447
Firma: První hasičská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.2.2000

Sídlo První hasičská a.s.

Sídlo: Lannova tř. 117/63, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image