Firma PROXY - FINANCE a.s. IČO 18623174


PROXY - FINANCE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PROXY - FINANCE a.s. (18623174) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Anežská 986/10, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1991 a je stále aktivní. PROXY - FINANCE a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PROXY - FINANCE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PROXY - FINANCE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PROXY - FINANCE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PROXY - FINANCE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PROXY - FINANCE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1155
IČO (identifikační číslo osoby) 18623174
Jméno PROXY - FINANCE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.12.1991
Valná hromada přijala dne 16.4.2015 toto usnesení o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je postup dle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy snížení základního kapitálu společnosti za účelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je převod částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základn ího kapitálu společnosti do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 410.000.000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) na částku 400 .000.000,- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 521 odst. 1 a § 522 ZOK, tedy použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Společnost použije 20 (dvacet) kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých), které má společnost ve svém majetku, tak, že je zničí. Při snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s § 544 odst. 1 písm. b) ZOK s částkou 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude převedena do rezervního fondu společnosti na úhradu budoucí ztráty. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti realizovat přijaté usnesení valné hromady. 12.6.2015 - 12.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.5.2014 - 27.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 16.5.2014 - 27.12.2017
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: důvodem pro snížení základního kapitálu Společnosti je postup v souladu s ust. § 216a odst. 1 psím. b) obchodního zákoníku v platném znění za účelem posílení rezervního fondu Společnosti na úhradu níže uvedené budoucí ztráty. Při snížení základního kapitálu o vlastní akcie bude v souladu s ust.§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku v platném znění částka 25.000.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu převedena do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí zt ráty, která může Společnosti vzniknout v souvislosti s rozdíly mezi jmenovitou hodnotu a pořizovací cenou úplatně nabývaných cenných papírů Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 250.000.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 225.000.000,-Kč. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem stanoveným v ust. § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku v platném znění. Společnost použije 100 kusů vlastních kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné ak cie 250.000,- Kč, které má ve svém majetku, tak, že je zničí. 11.7.2007 - 8.8.2007
Na PROXY-FINANCE a.s. se ve smyslu § 69b a 220p obch. zák. převádí jmění společnosti Dopravní a finanční služby, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 986/10, 110 00, IČ: 45359768, která z důvodu převodu jmění na PROXY-FINANCE a.s., jejího hlavního akcionáře, zaniká. 17.12.2001
Dne 17.5.2001 schválila řádná valná hromada PROXY-FINANCE a.s. jednomyslně následující usnesení o snížení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla takto: I. snižuje základní kapitál společnosti o 10,000.000,- Kč, tj. ze 60,000.000,- Kč na 50,000.000,- Kč.Důvodem navrhovaného sníže- ní je žádost části akcionářů o takový právní úkon s tím, že část- ka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcio- nářům, resp. akcionářům bude vyplacena za akcie úplata odpovída- jící jmenovité hodnotě akcií. Základní kapitál se snižuje způsobem podle § 213c písm. b) ob- chodního zákoníku, tedy tak, že bude úplatným způsobem vzato z o- běhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům 200 kusů kme- nových akcií společnosti, znějících na majitele, každá o jmenovi- té hodnotě 50.000,- Kč. Kupní cena (úplata) za jednu kmenovou ak- cii společnosti, vzatou z oběhu, bude činit 50.000,- Kč. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z obě- hu představenstvo zveřejní dvěma způsoby, určenými stanovami spo- lečnosti pro svolávání valné hromady, a to oznámením na oznamova- cí tabuli v sídle společnosti a písemným oznámením každému akcio- náři na jeho adresu, evidovanou v knize akcionářů společnosti, a dále v Hospodářských novinách. Po ukončení závaznosti návrhu smlouvy o koupi akcií (dále jen "návrh") zjistí představenstvo společnosti sčítáním počet akcií, které hodlají prodávající prodat na základě přijetí tohoto návr- hu. V případě, že celkový počet akcií prodávaných prodávajícími podle jejich oznámení o přijetí návrhu bude převyšovat objem 200 kusů, budou akceptace jednotlivých prodávajících kráceny poměrně procentem, o které celkový počet prodávaných akcií převyšuje po- čet 200 kusů Výsledek krácení bude u jednotlivých prodávajících zaokrouhlován na celé akcie dolů. Prodávajících, kteří prodávají ne více než 4 kusy akcií společnosti, se krácení nebude týkat. Výsledek kráce- ní, pokud k němu představenstvo přistoupí, bude v písemné formě, s podpisy všech členů představenstva společnosti, zaslán všem prodávajícím. Bude-li provedeno krácení tímto postupem, je spo- lečnost oprávněna odmítnout zčásti všechna přijetí návrhu prodá- vajícími, oznámená podle čl. 4 návrhu; v případě, že by součet jmenovitých hodnot všech akcií prodávaných prodávajícími přijetím návrhu podle čl. 4 nedosáhl částky, o níž má být základní kapitál snížen, je společnost oprávněna odmítnout všechna přijetí návrhu prodávajícími. Kupní cena (úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Listinné akcie společnosti, brané z oběhu na základě návrhu, mu- sí být předloženy akcionáři za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rej- stříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.10.2001 - 18.12.2002
Valná hromada konaná dne 24.4.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 20.000 000,-Kč. V souladu s § 208 obch.zák. se ke zvýšení základního jmění použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený zisk z minulých let. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let a k 31.12.1997 byla jeho výše 95 615 896,25 Kč. Na zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní jmění se zvyšuje vydáním 1 000 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozdě- leny mezi stávající akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, t.j. na každé čtyři doposud vlastněné akcie, každou o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, obdrží každý akcionář jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. V souladu s ustanovením § 203 obch.zák. se základní jmění zvyšuje také úpisem nových akcií. Upisuje se 1 000 kusů kmeno- vých listinných akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisování nad tento rámec se nepřipouští. Všech 1 000 kusů akcií upíše v souladu s § 204a odst.6 obch.zák. obchodník s cennými papíry na základě Smlouvy o obstarání vydání cenných papírů ( dále jen Smlouva). Smlouva, uzavřená mezi společností a obchodníkem s cennými papíry, je přílohou usnesení o zvýšení základního jmění a obsahuje také závazek obchodníka s cennými papíry prodat stávajícím akcionářům na jejich žádost upsané akcie za cenu a ve lhůtě dle Smlouvy, a to v rozsahu jejich přednostního práva, t.j. na čtyři doposud vlastněné akcie jedna nová. Emisní kurz akcií je 60.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Upisovatel musí do 3 dnů po úpisu akcií uhradit 100 % stanovené emisní ceny upsaných akcií na bankovní účet 3000014/2200, vedený u Banky Haná, a.s. Brno, pobočka Praha, Senovážné nám.19. Uhrazením se rozumí přípsání předmětné částky za upsané akcie na výše uvedený účet společnosti. Emisní kurz je stanoven v souladu s ekonomickými parametry společnosti. Přednostní právo zúčastnit se navýšení základního jmění mají osoby, které jsou akcionáři společnosti ke dni konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. Po zvýšení bude základní jmění společnosti činit 60.000.000,-Kč ( slovy šedesát milionů korun českých). 10.6.1998 - 17.8.1998
Základní jmění - jeho zvýšení z 1,000.000,- Kč na 4,000.000,- Kč bylo splaceno z 30%. 19.7.1993 - 17.8.1998
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost DELTA MEDIA byla založena zakladatelským plánem ze dne 5.12.1991, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 o akciových společnostech jednorázové založení společnosti. Podpisem zakladatelského plánu zároveň schválili stanovy společnosti, jmenovali členy představenstva, dozorčí radu a revizora účtů. 27.12.1991
Datum uzavření zakl. plánu: 5. 12. 1991 27.12.1991 - 17.8.1998
Ze 100 % upsaného kapitálu je splaceno 50 %. 27.12.1991 - 17.8.1998
Držitelem akcií bude zakladatel. 27.12.1991 - 17.8.1998

Aktuální kontaktní údaje PROXY - FINANCE a.s.

Kapitál PROXY - FINANCE a.s.

zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2015
zakladni jmění 410 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2014 - 12.6.2015
zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.9.2007 - 16.5.2014
zakladni jmění 225 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2007 - 7.9.2007
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.2003 - 8.8.2007
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2002 - 22.1.2003
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.1998 - 18.12.2002
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.1996 - 17.8.1998
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.1995 - 21.11.1996
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.1993 - 11.10.1995
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.1991 - 19.7.1993

Akcie PROXY - FINANCE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 800 12.6.2015
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 820 16.5.2014 - 12.6.2015
Akcie na majitele 500 000 Kč 900 7.9.2007 - 16.5.2014
Akcie na majitele 250 000 Kč 900 8.8.2007 - 7.9.2007
Akcie na majitele 250 000 Kč 1 000 22.1.2003 - 8.8.2007
Akcie na majitele 50 000 Kč 1 000 18.12.2002 - 22.1.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 1 200 9.11.1998 - 18.12.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 6 000 17.8.1998 - 9.11.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 4 000 21.11.1996 - 17.8.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 11.10.1995 - 21.11.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 000 19.7.1993 - 11.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 27.12.1991 - 19.7.1993

Sídlo PROXY - FINANCE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Anežská 986/10 , Praha 110 00 20.10.2015
Adresa Anežská 986/10 , Praha 110 00 6.3.1998 - 20.10.2015
Adresa Trojská 606/101 , Praha 182 00 19.7.1993 - 6.3.1998
Adresa Střímelická 115 , Černé Voděrady 281 63 27.12.1991 - 19.7.1993

Předmět podnikání PROXY - FINANCE a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.5.2014
činnost ekonomnických a organizačních poradců 19.7.1993 - 16.5.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.7.1993 - 16.5.2014
a) poskytování služeb v oblasti pořizování výroby a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků ve všech technických formách, 27.12.1991 - 19.7.1993
b) poskytování produkčních, konzultačních a technických služeb při pořizování, výrobě a šíření zvukově obrazových záznamů a snímků, 27.12.1991 - 19.7.1993
c) veškerá reklamní činnost a služby s ní související zejména propagace, vypracovávání grafických návrhů a reklamních tiskopisů. 27.12.1991 - 19.7.1993

vedení firmy PROXY - FINANCE a.s.

Statutární orgán PROXY - FINANCE a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva. 16.5.2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva. 22.10.2001 - 16.5.2014
Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně, případně zmocněnec v rozsahu udělené plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména společně dva členové představenstva nebo pracovník společnosti na základě udělené plné moci. 9.11.1998 - 22.10.2001
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se vykoná tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 27.12.1991 - 9.11.1998
předseda představenstva Ing. Václav Foglar 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Vznik funkce 7.12.2017
Adresa: Ostrovní 146/16 , Praha 110 00
člen představenstva Martin Vajda 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vladimír Rajčák 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Strečnianska 3085/5 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Andrea Králová 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Michal Kamas 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Zhořova 1218 , Rosice 665 01
člen představenstva JUDr. Jana Haltmarová 27.12.1991 - 19.7.1993
Adresa: Petýrkova 1954/1 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Tomáš Šílený 27.12.1991 - 19.7.1993
Adresa: Sokolská 463 , Bor 348 02
člen představenstva JUDr. Marcela Miklová 27.12.1991 - 19.7.1993
Adresa: Rytířova 784/17 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Jaromír Procházka 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Trojská 606/101 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Pavel Hoffmann DrSc. 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Lohniského 903/11 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Rudolf Foglar 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Polská 1505/40 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Václav Foglar 6.6.1995 - 6.3.1998
Adresa: Ovčí hájek 2154/4 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Vladimír Hoffmann 6.6.1995 - 6.3.1998
Adresa: Františkova 903/1 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Peter Vajda CSc. 6.6.1995 - 6.3.1998
Adresa: Pod hájovnou 590 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Peter Vajda CSc. 6.3.1998 - 5.10.2004
Adresa: Seydlerova 2146/13 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Michal Kamas 6.3.1998 - 9.11.2013
Adresa: Zhořova 1218 , Rosice 665 01
člen představenstva Ing. Václav Foglar 6.3.1998 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Kuchařská 773 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Peter Vajda CSc. 5.10.2004 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Michal Kamas 9.11.2013 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Zhořova 1218 , Rosice 665 01
člen představenstva Ing. Peter Vajda CSc. 12.6.2015 - 25.10.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 15.10.2017
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Václav Foglar 12.6.2015 - 27.12.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 6.12.2017
Adresa: Ostrovní 146/16 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Michal Kamas 12.6.2015 - 27.12.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 6.12.2017
Adresa: Zhořova 1218 , Rosice 665 01

Dozorčí rada PROXY - FINANCE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Olga Trčková PhD. 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Ostrovní 146/16 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Viliam Maroš 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Flöglova 2 , 811 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jozef Grnáčik 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Kysucká 3940/15 , Senec Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Milhaus 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Strážna 13101/32 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Andrea Rajčáková 27.12.2017
Vznik členství 7.12.2017
Adresa: Slávičie údolie 5753/41 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Peter Vajda CSc. 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Hummelova 16 , Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hoffmann 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Františkova 903/1 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Šílený 19.7.1993 - 6.6.1995
Adresa: Borská 545 , Bor 348 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Hoffmann Dr.Sc. 6.6.1995 - 6.3.1998
Adresa: Lohniského 903/11 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Peter Severín 6.6.1995 - 5.10.2004
Zánik funkce 22.4.2004
Adresa: Nušlova 2272/9 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Andrea Krausová 5.10.2004 - 5.6.2013
Vznik funkce 22.4.2004
Adresa: Na Beránku IV 242 , Ořech 252 25
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rajčák 6.6.1995 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Strečianská 5 , Bratislava Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jozef Grnáčik 6.3.1998 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Vígľašská 11 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Andrea Králová 5.6.2013 - 12.6.2015
Zánik členství 16.4.2015
Vznik funkce 22.4.2004
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rajčák 12.6.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 16.4.2015
Adresa: Strečnianska 3085/5 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jozef Grnáčik 12.6.2015 - 27.12.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 6.12.2017
Adresa: Kysucká 3940/15 , Senec Slovenská republika
člen dozorčí rady Andrea Králová 12.6.2015 - 27.12.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 6.12.2017
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rajčák 20.10.2015 - 27.12.2017
Vznik členství 16.4.2015
Zánik členství 6.12.2017
Adresa: Strečnianska 3085/5 , Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin PROXY - FINANCE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1155/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 22.7.2015 39
B 1155/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2015 25.6.2015 26.6.2015 9
B 1155/SL 40 notářský zápis [NZ 191/2015] Městský soud v Praze 12.6.2015 6
B 1155/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.6.2014 11.7.2014 32
B 1155/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 163/2014 Městský soud v Praze 17.4.2014 2.5.2014 19.5.2014 28
B 1155/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.11.2012 23.11.2012 46
B 1155/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.11.2012 12.11.2012 38
B 1155/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.6.2011 10.6.2011 47
B 1155/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 8.10.2010 44
B 1155/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.10.2010 4.10.2010 35
B 1155/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.11.2009 12.11.2009 42
B 1155/SL 30 účetní závěrka 2007+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 7.8.2008 8.8.2008 31
B 1155/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.9.2007 21.9.2007 25.9.2007 9
B 1155/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2007 18.9.2007 9
B 1155/SL 28 notářský zápis -NZ427/07+ÚZ r.06 Městský soud v Praze 21.6.2007 18.9.2007 55
B 1155/SL 26 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 8.8.2007 15.8.2007 21.8.2007 9
B 1155/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.5.2007 25.5.2007 0
B 1155/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 26.5.2006 31.5.2006 43
B 1155/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 24.5.2005 26.5.2005 46
B 1155/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.4.2004 8.12.2004 3
B 1155/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.5.2003 12.5.2003 0
B 1155/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.2.2003 0
B 1155/SL 17 notářský zápis NZ173/02+NZ174/02 Městský soud v Praze 26.4.2002 6.2.2003 0
B 1155/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001-2x Městský soud v Praze 31.12.2001 4.12.2002 16.12.2002 0
B 1155/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.5.2002 7.5.2002 0
B 1155/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.5.2002 7.5.2002 0
B 1155/SL 9 ostatní - zpráva znalce 39-2001 Městský soud v Praze 13.4.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 8 ostatní -znalecký posudek 1445-55/01 Městský soud v Praze 11.4.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 247/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 268/2001 Městský soud v Praze 1.6.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 5 notářský zápis NZ269/01+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 1.6.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 246/98 Městský soud v Praze 24.4.1998 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 247/2001 Městský soud v Praze 17.5.2001 25.10.2001 27.2.2002 0
B 1155/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora -zahaj.rozvaha k 1.1.2001 Městský soud v Praze 1.1.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 /B 4876/ Městský soud v Praze 31.12.2000 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 10 ostatní -znalecký posudek 166-01-2001 Městský soud v Praze 11.4.2001 27.2.2002 27.2.2002 0
B 1155/SL 3 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 13.4.2001 14.6.2001 0
B 1155/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 246/98-2x Městský soud v Praze 24.4.1998 0
B 1155/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 389/97 Městský soud v Praze 6.6.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PROXY - FINANCE a.s.

IČO (identifikační číslo) 18623174
Jméno PROXY - FINANCE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 23.6.1993
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo PROXY - FINANCE a.s.

Živnosti a provozovny PROXY - FINANCE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Anežská 986/10, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007460938
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 16.11.1998

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PROXY - FINANCE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kamas
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Foglar
Člen statutárního orgánu Andrea Králová
Člen statutárního orgánu Martin Vajda
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Rajčák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PROXY - FINANCE a.s.

IČO: 18623174
Firma: PROXY - FINANCE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.5.1991

Sídlo PROXY - FINANCE a.s.

Sídlo: Anežská 986/10, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti holdingových společností
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
tracking image