Hlavní navigace

FIRMA PRECIOSA - LUSTRY, a.s. IČO: 00012645

PRECIOSA - LUSTRY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRECIOSA - LUSTRY, a.s. (00012645) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nový svět 915, 47114 Kamenický Šenov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1990 a je stále aktivní. PRECIOSA - LUSTRY, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o PRECIOSA - LUSTRY, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro PRECIOSA - LUSTRY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 30. 11. 1990
Spisová značka: B 37
IČO (identifikační číslo osoby): 00012645
Jméno: LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 30.11.1990
Zapsána dne: 30.11.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.8.2014 - 26.4.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014 - 26.4.2017
Mimořádná valná hromada společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp. 915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 37, konaná v z asedací místnosti v sídle společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. dne 18.8.2005 schválila toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s., se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp.915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, je společnost NLT, a.s., identifikační číslo: 25026402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1052, se sídlem Liberec, Františkovská 12, PSČ 460 01 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného p rohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 29.7.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Václavou Švarcovou, notářkou v Liberci pod č.j. NZ 288/2005, N 317/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastn il: (i) 256 ks, slovy: dvě stě padesát šest kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hroma dných listin činí 256 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: B, číslo 000001 - 000256, datum emise: 26.11.2001; (ii) 34 ks, slovy: třicet čtyři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných li stin činí 34 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: C, číslo: 000001 - 000034, datum emise: 26.11.2001; (iii) 4996 ks, slovy: čtyři tisíce devět set devadesát šest kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 4 996 000,- Kč, čísla 008724, 008745 - 009000, 0 09998 - 014501, 014950 - 015000, 014947 - 014949, 055501 - 055504, 056001 - 056177, datum emise: 26.11.2001. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 94,4961 % základního kapitálu společnosti. V lastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, ž e hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 94,4961 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobo u oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejn ění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 310,- Kč (slovy: tři sta deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem dol ožena znaleckým posudkem č. 0707/05 zpracovaným znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z části znaleckého posudku označené jako "Závěrečný výrok" vyplývá, že: "Hodn ota protiplnění za jednu akcii společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 310,-Kč (slovy tři sta deset korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 302,- Kč (slo vy tři sta dvě koruny české)." Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 0707/05, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DFC) dle plánu PRECIOSA - LUS TRY, a.s., a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 18 3m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode d ne předání vykoupených akcií společnosti podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku z ástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami spol ečnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve l hůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akci í zástavním věřitelům. 2.11.2005 - 11.12.2006
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti takto: Základní jmění společnosti, které v současné době činí 327 029 000 Kč, se snižuje o částku 14 851 000 Kč, tj.: na novou výši základního jmění v hodnotě 312 178 000 Kč. Důvodem snížení základního jmění je plnění zákonem stanovené povinnosti vyplývající z ust. § 161 b odst. 3,4 obch. zák., tj.: z důvodu nezcizení vlastních kmenových akcií ve vlastnictví společnosti v zákonné lhůtě. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno zrušením 4. série emise CS 0008414553 kmenových akcií, které mají podobu zaknihovaného cenného papíru v počtu 14 851 ks v nominální hodnotě 1 000 Kč/1 akcie, ve Středisku cenných papírů. 14.7.2000 - 13.4.2001
Předseda: Ing. Jiří S c h i e r bytem: Liberec, Na žižkově 635 2.8.1995 - 4.2.1997
Člen : Ing. Karel K a m í r bytem: Jablonec nad Nisou, Mšenská 62 2.8.1995 - 4.2.1997
Valná hromada dne 29.6.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. 6.9.1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 6.9.1993 - 2.8.1995
Předseda : Ing. Pavel K o z á k , bytem: Pod Vyhlídkou 6, Praha 6 6.9.1993 - 2.8.1995
Člen : Ing. Jaromír P o s p í š i l , bytem: Rakovnická 41, Děčín 6.9.1993 - 2.8.1995
Jednání jménem společnosti : Jménem společnosti podepisují a jednají - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva - ředitel společnosti v rozsahu svého zmocnění - jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění - vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého zocnění. 6.9.1993 - 2.8.1995
Dozorčí rada společnosti : Ing. Milan K o h o u t , bytem Heranova 1542, Praha 5 Ing. Antonín K o l á č e k , bytem Choceradská 3120/8, Praha 4 - Spořilov Jan T o u r e k , bytem Huníkov čp.24, Česká Kamenice. 28.2.1993 - 6.9.1993
Valná hromada dne 11.2.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. IV, čl. V, čl. XI bod 1 písm. a) a za čl. XI se vkládá nový čl. XI A. 28.2.1993 - 6.9.1993
Základní jmění společnosti : 262 374 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 26 237 akcií na jméno po 10 000,-- Kčs 4 akcie na jméno po 1 000,-- Kčs. 17.11.1992 - 28.2.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady obchodní společnosti LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, rozhodl svým usnesením č.1/1991 ze dne 4.7.1991 snížit podle § 73 zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII. bod 1/ stanov základní kapitál této akciové společnosti o 325,6 tis.Kčs z důvodu vyčlenění Středního odborného učiliště podle § 11a zákona č.522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č.171/1990 Sb. 19.12.1991 - 17.11.1992
Údaje o založení: LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva průmyslu České republiky v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami. Je právním nástupcem veškerých práv a povinností státního podniku Lustry Kamenický Šenov a přejímá jeho veškerý majetek. 30.11.1990
Společnost je založena na dobu neurčitou. 30.11.1990
Základní kapitál společnosti činí 262 700 000,-- Kčs. Bude na něj vydáno 26 270 kusů akcií s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10 000,-- Kčs. Akcie budou znít na jméno a jejich výhradním majtelem bude stát, zastoupený ministerstvem průmyslu České republiky. 30.11.1990 - 17.11.1992
Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel až do doby přistoupení dalšího akcionáře. Představenstvo je statutárním orgánem společosti. Skládá se z pěti členů. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v době jeho nepřítomnosti a jeden člen představenstva. 30.11.1990 - 6.9.1993
Ředitel akciové společnosti je zástupcem společnosti v rozsahu pravomocí, udělených mu představenstvem. 30.11.1990 - 6.9.1993

Aktuální kontaktní údaje LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost

Kapitál PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Základní kapitál 312 178 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.4.2001
Základní kapitál 327 029 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.1997  - 13.4.2001
Základní kapitál 327 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1996  - 9.9.1997
Základní kapitál 297 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1993  - 11.6.1996

Akcie PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 312 178 26.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 312 178 27.12.2013  - 26.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 312 178 13.4.2001  - 27.12.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 327 029 29.4.1998  - 13.4.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 312 178 11.6.1996  - 29.4.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 282 178 28.2.1993  - 11.6.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 851 28.2.1993  - 29.4.1998

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Nový Svět 915, Kamenický Šenov 47114, Česká republika 20.9.2016
Adresa: ul.Nový Svět čp.915, Kamenický Šenov 47114, Česká republika 6.9.1993 - 20.9.2016
Adresa: , Kamenický Šenov , Česká republika 30.11.1990 - 6.9.1993

Předmět podnikání PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.8.2014
obráběčství 26.8.2014
galvanizérství, smaltérství 26.8.2014
slévárenství, modelářství 26.8.2014
zámečnictví, nástrojářství 26.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2014
restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami,ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 9.4.2004
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 9.4.2004 - 26.8.2014
umělecko-řemeslné zpracování kovů 9.4.2004 - 26.8.2014
opravy a údržba předmětů kulturní povahy( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění,která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památe k nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslými pracemi). 9.4.2004 - 26.8.2014
broušení a leptání skla 5.1.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení 5.1.2002
rehabilitační činnost v rozsahu oprávnění středního zdravotnického pracovníka 5.1.2002
výroba tepla 5.1.2002
rozvod tepla 5.1.2002
výroba a zušlechťování skleněných výrobků malováním a leštěním 5.1.2002 - 26.8.2014
výroba kartónových obalů kromě činností živností řemeslných 5.1.2002 - 26.8.2014
poskytování přechodného ubytování bez hostinských činností a jiných služeb 5.1.2002 - 26.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv a zboží živností vázaných a koncesovaných 5.1.2002 - 26.8.2014
leštění (lapování, honování) kovů (kromě drahých kovů) 5.1.2002 - 26.8.2014
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení (svítidla) 5.1.2002 - 26.8.2014
kovoobráběčství 5.1.2002 - 26.8.2014
galvanizérství 5.1.2002 - 26.8.2014
slévárenství 5.1.2002 - 26.8.2014
zámečnictví 5.1.2002 - 26.8.2014
hostinská činnost 5.1.2002 - 26.8.2014
nástrojařství 5.1.2002 - 26.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 5.1.2002 - 26.8.2014
silniční motorová doprava osobní 5.1.2002 - 26.8.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.1.2002 - 26.8.2014
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu kromě činností koncesovaných živností, včetně renovace a repase svítidel 9.11.1994 - 5.1.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení 6.9.1993 - 5.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.9.1993 - 5.1.2002
montáž, oprava, údržba vyhrazených el.zařízení do 1000 V v oborech bez nebezpečí výbuchu, kromě činností konceso- vaných živností 28.2.1993 - 9.11.1994
poskytování přechodného ubytování bez hostinských činnos- tí a jiných služeb 28.2.1993 - 5.1.2002
zušlechťování skla broušením a rytím 28.2.1993 - 5.1.2002
revize el.zařízení v rozsahu el.zařízení do 1000 V v ob- jektech bez nebezpečí výbuchu 28.2.1993 - 5.1.2002
kovoobrábění 28.2.1993 - 5.1.2002
galvanizace kovů 28.2.1993 - 5.1.2002
slévání železných i neželezných kovů s výjimkou drahých kovů 28.2.1993 - 5.1.2002
zámečnické práce /včetně svářecích v rozsahu oprávnění/ kromě činností vázaných a koncesovaných živností 28.2.1993 - 5.1.2002
broušení a leštění /lapování, honování/ kovů /kromě dra- hých kovů/ 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba nástrojů a nářadí kromě činností vázaných a konce- sovaných živností 28.2.1993 - 5.1.2002
hostinská činnost v rozsahu poskytování účelového stravo- vání, včetně podávání občerstvení 28.2.1993 - 5.1.2002
provozování veřejné silniční nákladní dopravy 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba a dodávky tepla 28.2.1993 - 5.1.2002
Základním předmětem podnikání akciové společnosti je vý- roba a zušlechťování skleněných výrobků malováním a leš- těním 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba kartonových obalů, kromě činností živností řeme- slných 28.2.1993 - 5.1.2002
1. Vývoj, výzkum, výroba a prodej - svitidel pro bytové a společenské místnosti - dílů svítidel pro bytové a společenské místnosti - výrobků ozdobnických 2. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 3. Obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4. Generální opravy, opravy a servisní služby 5. Zprostředkovatelská a poradenská činnost 30.11.1990 - 28.2.1993

Vedení firmy PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Statutární orgán PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

člen představenstva Ing. Lubomír Trejbal
Ve funkci od 12.4.2022
Adresa Hostivítova 1293, 46014 Liberec
předseda představenstva Ing. Lucie Karlová
Ve funkci od 24.8.2020
Adresa Strážní 917, 46014 Liberec
člen představenstva Ing. Romana Štěpánová
Ve funkci od 24.8.2020
Adresa Šípková 5558, 43001 Chomutov
místopředseda představenstva Jan Volšík
Ve funkci od 25.8.2021
Adresa U Šumavy 352/12, 11101 Praha
člen představenstva Ing. Lubomír Trejbal
Ve funkci od 26.4.2017 do 12.4.2022
Adresa Hostivítova 1293, 46014 Liberec
místopředseda představenstva Jan Volšík
Ve funkci od 24.8.2020 do 25.8.2021
Adresa Herbenova 545/36, 10200 Praha
místopředseda představenstva Michal Hošek
Ve funkci od 2.5.2019 do 24.8.2020
Adresa Na Maninách 1590/29, 17000 Praha
člen představenstva Jan Volšík
Ve funkci od 4.11.2019 do 24.8.2020
Adresa Herbenova 545/36, 10200 Praha
předseda představenstva Ing. Lucie Karlová
Ve funkci od 14.7.2015 do 24.8.2020
Adresa Strážní 917, 46014 Liberec
člen představenstva Ing. Romana Štěpánová
Ve funkci od 5.10.2015 do 24.8.2020
Adresa Šípková 5558, 43001 Chomutov
místopředseda představentva Mgr. Vojtěch Malina
Ve funkci od 16.2.2018 do 2.5.2019
Adresa 43, 51101 Turnov
člen představenstva Michal Hošek
Ve funkci od 26.10.2018 do 2.5.2019
Adresa Na Maninách 1590/29, 17000 Praha
člen představenstva Ing. Stanislav Kadlec
Ve funkci od 5.10.2015 do 26.10.2018
Adresa Na Vyhlídce 1084, 46014 Liberec
člen představenstva Ing. Stanislav Kadlec
Ve funkci od 5.10.2015 do 26.10.2018
Adresa Na Vyhlídce 1084, 46014 Liberec
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina
Ve funkci od 8.2.2017 do 16.2.2018
Adresa 43, 51101 Turnov
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina
Ve funkci od 8.2.2017 do 16.2.2018
Adresa 43, 51101 Turnov
člen představenstva Jan Mencl Dis
Ve funkci od 5.10.2015 do 26.4.2017
Adresa K Bělidlu 651, 54102 Trutnov
člen představenstva Jan Mencl Dis
Ve funkci od 5.10.2015 do 26.4.2017
Adresa K Bělidlu 651, 54102 Trutnov
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina
Ve funkci od 5.10.2015 do 8.2.2017
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina
Ve funkci od 5.10.2015 do 8.2.2017
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
člen představenstva Ing. Vladimír Hejkal
Ve funkci od 26.8.2014 do 5.10.2015
Adresa Frimlova 342/35, 46005 Liberec
člen představenstva Jaroslav Bejvl
Ve funkci od 26.8.2014 do 5.10.2015
Adresa Na Vyhlídce 777, 40721 Česká Kamenice
člen představenstva Ing. Vojtěch Malina
Ve funkci od 14.7.2015 do 5.10.2015
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
místopředseda představenstva Ing. Pavel Marek
Ve funkci od 14.7.2015 do 5.10.2015
Adresa Husova 211/80, 46005 Liberec
člen představenstva Bc. Ludvík Karl
Ve funkci od 26.8.2014 do 14.7.2015
Adresa Strážní 917, 46014 Liberec
předseda představenstva Ing. Pavel Marek
Ve funkci od 26.8.2014 do 14.7.2015
Adresa Husova 211/80, 46005 Liberec
místopředseda představenstva Mgr. Vojtěch Malina
Ve funkci od 24.2.2015 do 14.7.2015
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
člen představenstva Mgr. Vojtěch Malina
Ve funkci od 26.8.2014 do 24.2.2015
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
předseda představenstva Ing. Pavel Marek
Ve funkci od 23.5.2012 do 26.8.2014
Adresa Husova 211/80, 46005 Liberec V
člen představenstva Mgr. Vojtěch Malina
Ve funkci od 3.9.2012 do 26.8.2014
Adresa Nerudova 434, 29401 Bakov nad Jizerou
člen představenstva Jaroslav Bejvl
Ve funkci od 3.9.2012 do 26.8.2014
Adresa Na Vyhlídce 777, 40721 Česká Kamenice
člen představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 23.2.2011 do 2.4.2013
Adresa Stavbařů 2, 46601 Jablonec nad Nisou
člen Jaroslav Bejvl
Ve funkci od 24.11.2008 do 3.9.2012
Adresa Na Vyhlídce 777, 40721 Česká Kamenice
místopředseda představenstva Ing, Jaroslav Sukup
Ve funkci od 23.2.2011 do 3.9.2012
Adresa 9.května 800, 47114 Kamenický Šenov
člen představenstva Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 13.1.2012 do 3.9.2012
Adresa Kolmá 4654/4A, 46606 Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 23.2.2011 do 13.1.2012
Adresa Kolmá 4654/4A, 46606 Jablonec nad Nisou
předseda Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 11.12.2006 do 23.2.2011
Adresa Kolmá 4654/4A, Jablonec nad Nisou
člen představenstva Ing. Martin Šikola
Ve funkci od 26.11.2007 do 23.2.2011
Adresa 14, Bratříkov
místopředseda představenstva Ing, Jaroslav Sukup
Ve funkci od 16.3.2010 do 23.2.2011
Adresa 9.května 800, 47114 Kamenický Šenov
člen Ing. Jaroslav Sukup
Ve funkci od 11.12.2006 do 16.3.2010
Adresa 9. května 800, Kamenický Šenov
místopředseda Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 11.12.2006 do 16.3.2010
Adresa Stavbařů 2, Jablonec nad Nisou
člen představenstva Jaroslav Bejvl
Ve funkci od 31.3.2005 do 24.11.2008
Adresa Na vyhlídce 777, Česká Kamenice
ing. ing. Martin Šikola
Ve funkci od 9.4.2004 do 26.11.2007
Adresa Čížkovice 14, 46821 Bratříkov
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 9.4.2004 do 11.12.2006
Adresa Stavbařů 2, Jablonec nad Nisou
předseda představenstva Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 24.10.2005 do 11.12.2006
Adresa Kolmá 4654/4A, 46606 Jablonec nad Nisou
člen Ing. Jaroslav Sukup
Ve funkci od 31.1.2006 do 11.12.2006
Adresa 9. Května 800, 47114 Kamenický Šenov
člen představenstva Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 3.5.2003 do 24.10.2005
Adresa Sokolovská 2, Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva ing. Jaroslav Šimon
Ve funkci od 9.4.2004 do 24.10.2005
Adresa U Kostela 19, 46601 Jablonec nad Nisou
předseda Ing. Radan Haiblík
Ve funkci od 24.10.2005 do 24.10.2005
Adresa Kolmá 4654/4A, 46606 Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Petr Hájek
Ve funkci od 5.1.2002 do 31.3.2005
Adresa Nezvalova 845, Chrudim IV
člen představenstva Jaroslav Bejvl
Ve funkci od 31.3.2005 do 31.3.2005
Adresa Na vyhlídce 777, Česká Kamenice
Předseda představenstva Ing. Ludvík Karl
Ve funkci od 2.8.1995 do 9.4.2004
Adresa Strážní 917, Liberec
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Šimon
Ve funkci od 4.2.1997 do 9.4.2004
Adresa U Kostela 19, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 23.11.2000 do 9.4.2004
Adresa Stavbařů 2, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Petr Hájek
Ve funkci od 25.5.1999 do 5.1.2002
Adresa Štěpánkova 142, Chrudim
Člen představenstva Ing. Petr Hejl
Ve funkci od 12.10.1998 do 23.11.2000
Adresa Rádelská 6, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Ladislav Cheben
Ve funkci od 12.10.1998 do 23.11.2000
Adresa Osvobození 857, Kamenický Šenov
Člen představenstva Ing. Jindřich Košík
Ve funkci od 9.9.1997 do 8.1.1999
Adresa Obecní 960, 47114 Kamenický Šenov
Člen představenstva Ing. Jan Pořízka
Ve funkci od 2.8.1995 do 12.10.1998
Adresa Mšenská 13, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 4.2.1997 do 12.10.1998
Adresa Stavbařů 2, Jablonec nad Nisou
Člen představenstva Ing. Jindřich Košík
Ve funkci od 22.2.1996 do 9.9.1997
Adresa Středová 20, Teplice
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Kadlec
Ve funkci od 22.2.1996 do 4.2.1997
Adresa Klášterní 706, Liberec
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 22.2.1996 do 4.2.1997
Adresa B. Němcové 3, Jablonec nad Nisou
Ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Bělský
Ve funkci od 17.1.1991 do 22.2.1996
Adresa ,
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Bělský CSc.
Ve funkci od 6.9.1993 do 22.2.1996
Adresa Pískovec 906, Kamenický Šenov
Člen představenstva Ing. Vladimír Vomáčka
Ve funkci od 6.9.1993 do 22.2.1996
Adresa Tomanova 835, Liberec
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý
Ve funkci od 2.8.1995 do 22.2.1996
Adresa Pražská 12, Jablonec nad Nisou
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav
Ve funkci od 6.9.1993 do 2.8.1995
Adresa Vosmíkových 13, Praha 8
Místopředseda představenstva Ing. Miloš Brachtl
Ve funkci od 6.9.1993 do 2.8.1995
Adresa Veverkova 9, Praha 7
Člen představenstva Ing. Jiří Schier
Ve funkci od 6.9.1993 do 2.8.1995
Adresa Na Žižkově 635, Liberec
Člen představenstva JUDr. Ivana Burešová
Ve funkci od 6.9.1993 do 2.8.1995
Adresa Nad Zámečnicí 20, Praha 5
Člen představenstva František Fiala
Ve funkci od 6.9.1993 do 2.8.1995
Adresa Palackého 787, Kamenický Šenov
Člen představenstva Miroslav Johanes
Ve funkci od 30.11.1990 do 6.9.1993
Adresa Sklářská 538, Nový Bor
Člen představenstva doc.Ing. Jan Rančák CSc.
Ve funkci od 30.11.1990 do 6.9.1993
Adresa Okružní 371, Slaný
Člen představenstva František Fiala
Ve funkci od 30.11.1990 do 6.9.1993
Adresa Palackého 787, Kamenický Šenov
Místopředseda přestavenstva Ing. Petr Stokláska
Ve funkci od 17.1.1991 do 6.9.1993
Adresa SNP 7, Praha 8
Předseda představenstva Ing. Jiří Bělský
Ve funkci od 17.1.1991 do 6.9.1993
Adresa Pískovec 906, Kamenický Šenov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00012645
Jméno: PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 3. 6. 1991
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 10

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Sídlo: Nový Svět 915, Kamenický Šenov 47114

Živnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 1. 2019

Živnost č. 2 Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 2. 2003

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 5 Broušení a leptání skla

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 8 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  • Výroba a zpracování skla
  • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 28. 9. 1992

Statutární orgán PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Lucie Karlová
Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Trejbal
Člen statutárního orgánu: Ing. Romana Štěpánová
Člen statutárního orgánu: Jan Volšík MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

IČO: 00012645
Firma: PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Kamenický Šenov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 3. 6. 1991

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Sídlo: Nový svět 915, Kamenický Šenov 47114

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Ostatní ubytování
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče