Firma PRECIOSA - LUSTRY, a.s. IČO 00012645


PRECIOSA - LUSTRY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PRECIOSA - LUSTRY, a.s. (00012645) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1990 a je stále aktivní. PRECIOSA - LUSTRY, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PRECIOSA - LUSTRY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PRECIOSA - LUSTRY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PRECIOSA - LUSTRY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PRECIOSA - LUSTRY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 37
IČO (identifikační číslo osoby) 00012645
Jméno PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.11.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.8.2014 - 26.4.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 26.8.2014 - 26.4.2017
Mimořádná valná hromada společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp. 915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 37, konaná v z asedací místnosti v sídle společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. dne 18.8.2005 schválila toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s., se sídlem Kamenický Šenov, ul. Nový Svět čp.915, PSČ 471 14, identifikační číslo: 00012645, je společnost NLT, a.s., identifikační číslo: 25026402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1052, se sídlem Liberec, Františkovská 12, PSČ 460 01 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného p rohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 29.7.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Václavou Švarcovou, notářkou v Liberci pod č.j. NZ 288/2005, N 317/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastn il: (i) 256 ks, slovy: dvě stě padesát šest kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hroma dných listin činí 256 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: B, číslo 000001 - 000256, datum emise: 26.11.2001; (ii) 34 ks, slovy: třicet čtyři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných li stin činí 34 mil. Kč, číselné označení hromadné listiny série: C, číslo: 000001 - 000034, datum emise: 26.11.2001; (iii) 4996 ks, slovy: čtyři tisíce devět set devadesát šest kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 4 996 000,- Kč, čísla 008724, 008745 - 009000, 0 09998 - 014501, 014950 - 015000, 014947 - 014949, 055501 - 055504, 056001 - 056177, datum emise: 26.11.2001. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 94,4961 % základního kapitálu společnosti. V lastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady a listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, ž e hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí nejméně 94,4961 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobo u oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejn ění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 310,- Kč (slovy: tři sta deset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem dol ožena znaleckým posudkem č. 0707/05 zpracovaným znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, identifikační číslo: 49356381 (dále jen "znalecký posudek"). Z části znaleckého posudku označené jako "Závěrečný výrok" vyplývá, že: "Hodn ota protiplnění za jednu akcii společnosti PRECIOSA - LUSTRY, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, navržená hlavním akcionářem ve výši 310,-Kč (slovy tři sta deset korun českých), je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 302,- Kč (slo vy tři sta dvě koruny české)." Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 0707/05, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena metodou diskontovaných peněžních toků (DFC) dle plánu PRECIOSA - LUS TRY, a.s., a to z důvodu, že poskytuje nejobjektivnější pohled na výsledky hospodaření z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Byla to jediná metoda ocenění použitá pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 18 3m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode d ne předání vykoupených akcií společnosti podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku z ástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami spol ečnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení a kcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí jednoho měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí dvou měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve l hůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akci í zástavním věřitelům. 2.11.2005 - 11.12.2006
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 15.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti takto: Základní jmění společnosti, které v současné době činí 327 029 000 Kč, se snižuje o částku 14 851 000 Kč, tj.: na novou výši základního jmění v hodnotě 312 178 000 Kč. Důvodem snížení základního jmění je plnění zákonem stanovené povinnosti vyplývající z ust. § 161 b odst. 3,4 obch. zák., tj.: z důvodu nezcizení vlastních kmenových akcií ve vlastnictví společnosti v zákonné lhůtě. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno zrušením 4. série emise CS 0008414553 kmenových akcií, které mají podobu zaknihovaného cenného papíru v počtu 14 851 ks v nominální hodnotě 1 000 Kč/1 akcie, ve Středisku cenných papírů. 14.7.2000 - 13.4.2001
Předseda: Ing. Jiří S c h i e r bytem: Liberec, Na žižkově 635 2.8.1995 - 4.2.1997
Člen : Ing. Karel K a m í r bytem: Jablonec nad Nisou, Mšenská 62 2.8.1995 - 4.2.1997
Valná hromada dne 29.6.1993 schválila nové stanovy akciové společnosti. 6.9.1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 6.9.1993 - 2.8.1995
Předseda : Ing. Pavel K o z á k , bytem: Pod Vyhlídkou 6, Praha 6 6.9.1993 - 2.8.1995
Člen : Ing. Jaromír P o s p í š i l , bytem: Rakovnická 41, Děčín 6.9.1993 - 2.8.1995
Jednání jménem společnosti : Jménem společnosti podepisují a jednají - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva - ředitel společnosti v rozsahu svého zmocnění - jednotliví členové představenstva v rozsahu svého zmocnění - vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého zocnění. 6.9.1993 - 2.8.1995
Dozorčí rada společnosti : Ing. Milan K o h o u t , bytem Heranova 1542, Praha 5 Ing. Antonín K o l á č e k , bytem Choceradská 3120/8, Praha 4 - Spořilov Jan T o u r e k , bytem Huníkov čp.24, Česká Kamenice. 28.2.1993 - 6.9.1993
Valná hromada dne 11.2.1993 schválila změny stanov akciové společnosti v čl. IV, čl. V, čl. XI bod 1 písm. a) a za čl. XI se vkládá nový čl. XI A. 28.2.1993 - 6.9.1993
Základní jmění společnosti : 262 374 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 26 237 akcií na jméno po 10 000,-- Kčs 4 akcie na jméno po 1 000,-- Kčs. 17.11.1992 - 28.2.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady obchodní společnosti LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, rozhodl svým usnesením č.1/1991 ze dne 4.7.1991 snížit podle § 73 zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII. bod 1/ stanov základní kapitál této akciové společnosti o 325,6 tis.Kčs z důvodu vyčlenění Středního odborného učiliště podle § 11a zákona č.522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č.171/1990 Sb. 19.12.1991 - 17.11.1992
Údaje o založení: LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva průmyslu České republiky v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami. Je právním nástupcem veškerých práv a povinností státního podniku Lustry Kamenický Šenov a přejímá jeho veškerý majetek. 30.11.1990
Společnost je založena na dobu neurčitou. 30.11.1990
Základní kapitál společnosti činí 262 700 000,-- Kčs. Bude na něj vydáno 26 270 kusů akcií s jmenovitou hodnotou každé z nich ve výši 10 000,-- Kčs. Akcie budou znít na jméno a jejich výhradním majtelem bude stát, zastoupený ministerstvem průmyslu České republiky. 30.11.1990 - 17.11.1992
Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel až do doby přistoupení dalšího akcionáře. Představenstvo je statutárním orgánem společosti. Skládá se z pěti členů. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v době jeho nepřítomnosti a jeden člen představenstva. 30.11.1990 - 6.9.1993
Ředitel akciové společnosti je zástupcem společnosti v rozsahu pravomocí, udělených mu představenstvem. 30.11.1990 - 6.9.1993

Aktuální kontaktní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Kapitál PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

zakladni jmění 312 178 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.4.2001
zakladni jmění 327 029 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.1997 - 13.4.2001
zakladni jmění 327 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1996 - 9.9.1997
zakladni jmění 297 029 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1993 - 11.6.1996

Akcie PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 312 178 26.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 312 178 27.12.2013 - 26.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 312 178 13.4.2001 - 27.12.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 327 029 29.4.1998 - 13.4.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 312 178 11.6.1996 - 29.4.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 282 178 28.2.1993 - 11.6.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 851 28.2.1993 - 29.4.1998

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nový svět 915 , Kamenický Šenov 471 14 20.9.2016
Adresa Nový svět 915 , Kamenický Šenov 471 14 6.9.1993 - 20.9.2016
Adresa Kamenický Šenov Česká republika
30.11.1990 - 6.9.1993

Předmět podnikání PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.8.2014
obráběčství 26.8.2014
galvanizérství, smaltérství 26.8.2014
slévárenství, modelářství 26.8.2014
zámečnictví, nástrojářství 26.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2014
restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami,ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 9.4.2004
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 9.4.2004 - 26.8.2014
umělecko-řemeslné zpracování kovů 9.4.2004 - 26.8.2014
opravy a údržba předmětů kulturní povahy( s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění,která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památe k nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslými pracemi). 9.4.2004 - 26.8.2014
broušení a leptání skla 5.1.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení 5.1.2002
rehabilitační činnost v rozsahu oprávnění středního zdravotnického pracovníka 5.1.2002
výroba tepla 5.1.2002
rozvod tepla 5.1.2002
výroba a zušlechťování skleněných výrobků malováním a leštěním 5.1.2002 - 26.8.2014
výroba kartónových obalů kromě činností živností řemeslných 5.1.2002 - 26.8.2014
poskytování přechodného ubytování bez hostinských činností a jiných služeb 5.1.2002 - 26.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv a zboží živností vázaných a koncesovaných 5.1.2002 - 26.8.2014
leštění (lapování, honování) kovů (kromě drahých kovů) 5.1.2002 - 26.8.2014
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení (svítidla) 5.1.2002 - 26.8.2014
kovoobráběčství 5.1.2002 - 26.8.2014
galvanizérství 5.1.2002 - 26.8.2014
slévárenství 5.1.2002 - 26.8.2014
zámečnictví 5.1.2002 - 26.8.2014
hostinská činnost 5.1.2002 - 26.8.2014
nástrojařství 5.1.2002 - 26.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 5.1.2002 - 26.8.2014
silniční motorová doprava osobní 5.1.2002 - 26.8.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.1.2002 - 26.8.2014
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 1 000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu kromě činností koncesovaných živností, včetně renovace a repase svítidel 9.11.1994 - 5.1.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení 6.9.1993 - 5.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.9.1993 - 5.1.2002
montáž, oprava, údržba vyhrazených el.zařízení do 1000 V v oborech bez nebezpečí výbuchu, kromě činností konceso- vaných živností 28.2.1993 - 9.11.1994
poskytování přechodného ubytování bez hostinských činnos- tí a jiných služeb 28.2.1993 - 5.1.2002
zušlechťování skla broušením a rytím 28.2.1993 - 5.1.2002
revize el.zařízení v rozsahu el.zařízení do 1000 V v ob- jektech bez nebezpečí výbuchu 28.2.1993 - 5.1.2002
kovoobrábění 28.2.1993 - 5.1.2002
galvanizace kovů 28.2.1993 - 5.1.2002
slévání železných i neželezných kovů s výjimkou drahých kovů 28.2.1993 - 5.1.2002
zámečnické práce /včetně svářecích v rozsahu oprávnění/ kromě činností vázaných a koncesovaných živností 28.2.1993 - 5.1.2002
broušení a leštění /lapování, honování/ kovů /kromě dra- hých kovů/ 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba nástrojů a nářadí kromě činností vázaných a konce- sovaných živností 28.2.1993 - 5.1.2002
hostinská činnost v rozsahu poskytování účelového stravo- vání, včetně podávání občerstvení 28.2.1993 - 5.1.2002
provozování veřejné silniční nákladní dopravy 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba a dodávky tepla 28.2.1993 - 5.1.2002
Základním předmětem podnikání akciové společnosti je vý- roba a zušlechťování skleněných výrobků malováním a leš- těním 28.2.1993 - 5.1.2002
výroba kartonových obalů, kromě činností živností řeme- slných 28.2.1993 - 5.1.2002
1. Vývoj, výzkum, výroba a prodej - svitidel pro bytové a společenské místnosti - dílů svítidel pro bytové a společenské místnosti - výrobků ozdobnických 2. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 3. Obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4. Generální opravy, opravy a servisní služby 5. Zprostředkovatelská a poradenská činnost 30.11.1990 - 28.2.1993

vedení firmy PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Statutární orgán PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Při zastupování Společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že člen nebo členové představenstva mohou udělit plnou moc k jednání za Společnost třetím osobám. To je však nezbavuje odpovědnosti za řádný výběr takové osoby. 26.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Písemné úkony činí představenstvo jménem společnosti tak, že k firmě sp olečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 13.1.2012 - 26.8.2014
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému návzu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva společnosti. 29.4.1998 - 13.1.2012
Jednání jménem společnosti: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva. 2.8.1995 - 29.4.1998
předseda představenstva Ing. Lucie Karlová 14.7.2015
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Adresa: Strážní 917 , Liberec 460 14
člen představenstva Ing. Romana Štěpánová 5.10.2015
Vznik členství 11.9.2015
Adresa: Šípková 5558 , Chomutov 430 01
člen představenstva Ing. Lubomír Trejbal 26.4.2017
Vznik členství 1.4.2017
Adresa: Hostivítova 1293 , Liberec 460 14
místopředseda představenstva Michal Hošek 2.5.2019
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 20.3.2019
Adresa: Na Maninách 1590/29 , Praha 170 00
Člen představenstva Miroslav Johanes 30.11.1990 - 6.9.1993
Adresa: Sklářská 538 , Nový Bor 473 01
Člen představenstva doc.Ing. Jan Rančák CSc. 30.11.1990 - 6.9.1993
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
Člen představenstva František Fiala 30.11.1990 - 6.9.1993
Adresa: Palackého 787 , Kamenický Šenov 471 14
Předseda představenstva Ing. Jiří Bělský 17.1.1991 - 6.9.1993
Adresa: Pískovec I 906 , Kamenický Šenov 471 14
Místopředseda přestavenstva Ing. Petr Stokláska 17.1.1991 - 6.9.1993
Adresa: SNP 7 , Praha 8 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jan Bohuslav 6.9.1993 - 2.8.1995
Adresa: Vosmíkových 1682/13 , Praha 180 00
Místopředseda představenstva Ing. Miloš Brachtl 6.9.1993 - 2.8.1995
Adresa: Veverkova 1229/9 , Praha 170 00
Člen představenstva JUDr. Ivana Burešová 6.9.1993 - 2.8.1995
Adresa: Nad Zámečnicí 2778/20 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Jiří Schier 6.9.1993 - 2.8.1995
Adresa: Na Žižkově 635/68 , Liberec 460 06
Člen představenstva František Fiala 6.9.1993 - 2.8.1995
Adresa: Palackého 787 , Kamenický Šenov 471 14
Ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Bělský 17.1.1991 - 22.2.1996
Adresa:
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Bělský CSc. 6.9.1993 - 22.2.1996
Adresa: Pískovec I 906 , Kamenický Šenov 471 14
Člen představenstva Ing. Vladimír Vomáčka 6.9.1993 - 22.2.1996
Adresa: Tomanova 835/4 , Liberec 460 14
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý 2.8.1995 - 22.2.1996
Adresa: Pražská 1420/12 , Jablonec nad Nisou 466 01
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Kadlec 22.2.1996 - 4.2.1997
Adresa: Klášterní 706/13 , Liberec 460 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý 22.2.1996 - 4.2.1997
Adresa: Boženy Němcové 3683/3 , Jablonec nad Nisou 466 04
Člen představenstva Ing. Jindřich Košík 22.2.1996 - 9.9.1997
Adresa: Středová 1778/20 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Jan Pořízka 2.8.1995 - 12.10.1998
Adresa: Mšenská 4017/13 , Jablonec nad Nisou 466 04
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý 4.2.1997 - 12.10.1998
Adresa: Stavbařů 3328/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Jindřich Košík 9.9.1997 - 8.1.1999
Adresa: Obecní 960 , Kamenický Šenov 471 14
Člen představenstva Ing. Ladislav Cheben 12.10.1998 - 23.11.2000
Adresa: Osvobození 857 , Kamenický Šenov 471 14
Člen představenstva Ing. Petr Hejl 12.10.1998 - 23.11.2000
Adresa: Rádelská 4408/6 , Jablonec nad Nisou 466 06
Člen představenstva Ing. Petr Hájek 25.5.1999 - 5.1.2002
Adresa: Štěpánkova 142 , Chrudim 537 01
Předseda představenstva Ing. Ludvík Karl 2.8.1995 - 9.4.2004
Vznik členství 22.6.1999
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 22.6.1999
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Strážní 917 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Šimon 4.2.1997 - 9.4.2004
Vznik členství 27.6.2001
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
Člen představenstva Ing. Zdeněk Černý 23.11.2000 - 9.4.2004
Vznik členství 27.6.2001
Adresa: Stavbařů 3328/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Ing. Petr Hájek 5.1.2002 - 31.3.2005
Vznik členství 22.6.1999
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
člen představenstva Jaroslav Bejvl 31.3.2005 - 31.3.2005
Vznik členství 10.5.2005
Adresa: Na vyhlídce 777 , Česká Kamenice 407 21
člen představenstva Ing. Radan Haiblík 3.5.2003 - 24.10.2005
Vznik členství 12.6.2002
Adresa: Sokolovská 258/2 , Jablonec nad Nisou 466 06
Předseda představenstva ing. Jaroslav Šimon 9.4.2004 - 24.10.2005
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 30.9.2005
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 30.9.2005
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
předseda Ing. Radan Haiblík 24.10.2005 - 24.10.2005
Vznik členství 12.6.2002
Vznik funkce 1.10.2005
Adresa: Kolmá 4654/4 , Jablonec nad Nisou 466 06
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Černý 9.4.2004 - 11.12.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 25.8.2005
Vznik funkce 10.7.2003
Zánik funkce 25.8.2005
Adresa: Stavbařů 3328/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda představenstva Ing. Radan Haiblík 24.10.2005 - 11.12.2006
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 12.9.2006
Vznik funkce 1.10.2005
Zánik funkce 12.9.2006
Adresa: Kolmá 4654/4 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen Ing. Jaroslav Sukup 31.1.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 7.11.2005
Zánik členství 12.9.2006
Adresa: 9. května 800 , Kamenický Šenov 471 14
ing. ing. Martin Šikola 9.4.2004 - 26.11.2007
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 19.9.2007
Adresa: Čížkovice 14 , 468 21 Bratříkov Česká republika
člen představenstva Jaroslav Bejvl 31.3.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 10.8.2008
Adresa: Na vyhlídce 777 , Česká Kamenice 407 21
místopředseda Ing. Zdeněk Černý 11.12.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 25.11.2009
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 25.11.2009
Adresa: Stavbařů 3328/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Ing. Jaroslav Sukup 11.12.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 12.9.2006
Adresa: 9. května 800 , Kamenický Šenov 471 14
předseda Ing. Radan Haiblík 11.12.2006 - 23.2.2011
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 12.9.2010
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 12.9.2010
Adresa: Kolmá 4654/4 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen představenstva Ing. Martin Šikola 26.11.2007 - 23.2.2011
Vznik členství 19.9.2007
Zánik členství 1.7.2010
Adresa: Na Svobodě 14 , Čížkovice 411 12
místopředseda představenstva Ing, Jaroslav Sukup 16.3.2010 - 23.2.2011
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 12.9.2010
Vznik funkce 10.2.2010
Zánik funkce 12.9.2010
Adresa: 9. května 800 , Kamenický Šenov 471 14
předseda představenstva Ing. Radan Haiblík 23.2.2011 - 13.1.2012
Vznik členství 10.12.2010
Vznik funkce 12.12.2010
Zánik funkce 25.11.2011
Adresa: Kolmá 4654/4 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen Jaroslav Bejvl 24.11.2008 - 3.9.2012
Vznik funkce 10.8.2008
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: Na vyhlídce 777 , Česká Kamenice 407 21
místopředseda představenstva Ing, Jaroslav Sukup 23.2.2011 - 3.9.2012
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 31.7.2012
Vznik funkce 12.12.2010
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: 9. května 800 , Kamenický Šenov 471 14
člen představenstva Ing. Radan Haiblík 13.1.2012 - 3.9.2012
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Kolmá 4654/4 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen představenstva Ing. Zdeněk Černý 23.2.2011 - 2.4.2013
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 17.12.2012
Adresa: Stavbařů 3328/2 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda představenstva Ing. Pavel Marek 23.5.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 12.4.2012
Vznik funkce 19.4.2012
Adresa: Husova 211/80 , Liberec 460 05
člen představenstva Mgr. Vojtěch Malina 3.9.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Nerudova 434 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Jaroslav Bejvl 3.9.2012 - 26.8.2014
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Na vyhlídce 777 , Česká Kamenice 407 21
člen představenstva Mgr. Vojtěch Malina 26.8.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Nerudova 434 , Bakov nad Jizerou 294 01
předseda představenstva Ing. Pavel Marek 26.8.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 12.4.2012
Vznik funkce 19.4.2012
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Husova 211/80 , Liberec 460 05
člen představenstva Bc. Ludvík Karl 26.8.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 28.5.2015
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Strážní 917 , Liberec 460 14
místopředseda představenstva Mgr. Vojtěch Malina 24.2.2015 - 14.7.2015
Vznik členství 1.6.2012
Vznik funkce 9.7.2014
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Nerudova 434 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Jaroslav Bejvl 26.8.2014 - 5.10.2015
Zánik členství 7.9.2015
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Na vyhlídce 777 , Česká Kamenice 407 21
člen představenstva Ing. Vladimír Hejkal 26.8.2014 - 5.10.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 7.9.2015
Adresa: Frimlova 342/35 , Liberec 460 05
místopředseda představenstva Ing. Pavel Marek 14.7.2015 - 5.10.2015
Vznik členství 12.4.2012
Zánik členství 7.9.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 7.9.2015
Adresa: Husova 211/80 , Liberec 460 05
člen představenstva Ing. Vojtěch Malina 14.7.2015 - 5.10.2015
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Nerudova 434 , Bakov nad Jizerou 294 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina 5.10.2015 - 8.2.2017
Vznik členství 1.6.2012
Vznik funkce 14.9.2015
Adresa: Nerudova 434 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Jan Mencl Dis 5.10.2015 - 26.4.2017
Vznik členství 11.9.2015
Zánik členství 31.3.2017
Adresa: K Bělidlu 651 , Trutnov 541 02
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Malina 8.2.2017 - 16.2.2018
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 1.6.2017
Vznik funkce 14.9.2015
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: 43 , 511 01 Turnov Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Kadlec 5.10.2015 - 26.10.2018
Vznik členství 7.9.2015
Zánik členství 30.9.2018
Adresa: Na Vyhlídce 1084 , Liberec 460 14
místopředseda představentva Mgr. Vojtěch Malina 16.2.2018 - 2.5.2019
Vznik členství 26.7.2017
Zánik členství 31.3.2019
Vznik funkce 20.11.2017
Zánik funkce 31.3.2019
Adresa: 43 , 511 01 Turnov Česká republika
člen představenstva Michal Hošek 26.10.2018 - 2.5.2019
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Na Maninách 1590/29 , Praha 170 00

Dozorčí rada PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Eva Brabcová 16.2.2018
Vznik členství 26.7.2017
Adresa: Jezdecká 236/6 , Jablonec nad Nisou 466 05
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Kamír 4.2.1997 - 3.6.1998
Adresa: Mšenská 3987/62 , Jablonec nad Nisou 466 04
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Kamír 3.6.1998 - 14.7.2000
Adresa: Křišťálová 3325/13 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen dozorčí rady Jan Tourek 6.9.1993 - 11.12.2006
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: 24 , Česká Kamenice 405 02
Člen dozorčí rady ing. Ludovít Blaho 29.4.1998 - 11.12.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 25.8.2006
Adresa: 1. máje 3959/70 , Jablonec nad Nisou 466 04
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Kamír 14.7.2000 - 11.12.2006
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 25.8.2005
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 25.8.2005
Adresa: Arbesova 411/35 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen ing. Ludovít Blaho 11.12.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 10.8.2008
Adresa: 1. máje 3959/70 , Jablonec nad Nisou 466 04
předseda Ing. Karel Kamír 11.12.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 25.8.2005
Zánik členství 25.11.2009
Vznik funkce 26.8.2005
Zánik funkce 25.11.2009
Adresa: Arbesova 411/35 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen Jan Tourek 11.12.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 23.11.2009
Adresa: 24 , Česká Kamenice 405 02
člen Ing. Eva Brabcová 24.11.2008 - 16.3.2010
Vznik členství 10.8.2008
Adresa: Jezdecká 236/6 , Jablonec nad Nisou 466 05
předseda dozorčí rady Ing. Eva Brabcová 16.3.2010 - 3.9.2012
Vznik členství 10.8.2008
Zánik členství 31.7.2012
Vznik funkce 10.2.2010
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: Jezdecká 236/6 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen dozorčí rady Tomáš Vávra 16.3.2010 - 26.8.2014
Vznik členství 23.11.2009
Zánik členství 23.2.2014
Adresa: Pískovec I 899 , Kamenický Šenov 471 14
člen dozorčí rady Ing. Eva Brabcová 3.9.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Jezdecká 236/6 , Jablonec nad Nisou 466 05
člen dozorčí rady Eva Brabcová 26.8.2014 - 16.2.2018
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 26.7.2017
Adresa: Jezdecká 236/6 , Jablonec nad Nisou 466 05

Sbírka Listin PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 37/SL 143 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2015 23.10.2015 2.11.2015 1
B 37/SL 142 zpráva auditora k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2015 23.10.2015 2.11.2015 5
B 37/SL 141 účetní závěrka [2015] k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 23.10.2015 2.11.2015 6
B 37/SL 140 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2015 5.10.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 139 účetní závěrka [2015] Příloha k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 5.10.2015 7.10.2015 10
B 37/SL 138 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 5.10.2015 7.10.2015 4
B 37/SL 137 výroční zpráva [2015] k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2015 5.10.2015 7.10.2015 7
B 37/SL 135 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.9.2015 22.9.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 134 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2015 22.9.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 133 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce - Marek Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2015 22.9.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 132 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce - Hejkal Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2015 22.9.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 131 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce - Bejvl Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2015 22.9.2015 7.10.2015 1
B 37/SL 130 zpráva auditora k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2015 5.10.2015 5.10.2015 5
B 37/SL 128 výroční zpráva [2015] k31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2015 5.10.2015 7
B 37/SL 126 účetní závěrka [2014] k 31.3.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 5.10.2015 5.10.2015 20
B 37/SL 124 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 2.7.2015 16.7.2015 1
B 37/SL 123 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 2.7.2015 16.7.2015 1
B 37/SL 122 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2013 13.7.2015 14.7.2015 2
B 37/SL 121 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2013 13.7.2015 14.7.2015 5
B 37/SL 120 účetní závěrka [2013] k 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2013 13.7.2015 14.7.2015 10
B 37/SL 119 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2014 13.7.2015 14.7.2015 5
B 37/SL 118 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 13.7.2015 14.7.2015 4
B 37/SL 117 účetní závěrka [2014] k 31.3.2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 13.7.2015 14.7.2015 9
B 37/SL 116 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2014 4.2.2015 26.2.2015 1
B 37/SL 114 výroční zpráva [2014] k 31.3.2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 10.10.2014 13.10.2014 12
B 37/SL 112 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 267/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 26.8.2014 27.8.2014 19
B 37/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 26.8.2014 27.8.2014 1
B 37/SL 110 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 24.1.2014 28.1.2014 19
B 37/SL 109 notářský zápis NZ 225/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 7
B 37/SL 108 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného súolečníka Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2013 11.11.2013 12.11.2013 1
B 37/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2013 12.11.2013 1
B 37/SL 106 výroční zpráva [2013]  k 31.3.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2013 11.11.2013 12.11.2013 12
B 37/SL 105 rozhod. o statut. orgánu jedn. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2012 3.4.2013 3.4.2013 1
B 37/SL 104 výroční zpráva k 31.3.2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2012 18.1.2013 21.1.2013 29
B 37/SL 103 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2012 18.1.2013 21.1.2013 1
B 37/SL 102 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2012 6.9.2012 7.9.2012 1
B 37/SL 101 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2012 6.9.2012 7.9.2012 1
B 37/SL 100 ostatní Zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2012 6.9.2012 7.9.2012 3
B 37/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2012 23.5.2012 24.5.2012 1
B 37/SL 98 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2012 23.5.2012 24.5.2012 1
B 37/SL 97 výroční zpráva od 1.4.2010-31.3.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2011 21.3.2012 22.3.2012 26
B 37/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2011 16.1.2012 20.1.2012 4
B 37/SL 95 notářský zápis NZ 296/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2011 16.1.2012 20.1.2012 6
B 37/SL 94 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Z.Černý Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2010 24.2.2011 25.2.2011 1
B 37/SL 93 podpisové vzory čestné prohl.Ing.J.Sukup Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2011 24.2.2011 25.2.2011 1
B 37/SL 92 podpisové vzory čestné prohl.Ing.R.Haiblík Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 24.2.2011 25.2.2011 1
B 37/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2007 14.2.2008 14.2.2008 22
B 37/SL 49 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2005 26.9.2005 12.10.2005 37
B 37/SL 48 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2005 26.9.2005 12.10.2005 1
B 37/SL 47 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2005 26.9.2005 12.10.2005 12
B 37/SL 46 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 6.4.2005 19.4.2005 35
B 37/SL 45 účetní závěrka návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2004 6.4.2005 19.4.2005 2
B 37/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá. J.Bejvl Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2004 6.4.2005 19.4.2005 1
B 37/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2004 31.1.2005 7.3.2005 22
B 37/SL 42 notářský zápis NZ 264/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2004 31.1.2005 7.3.2005 3
B 37/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 13.4.2004 16.4.2004 3
B 37/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2003 13.4.2004 16.4.2004 2
B 37/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 13.4.2004 16.4.2004 6
B 37/SL 38 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M. Šikola Krajský soud v Ústí nad Labem 6.8.2003 13.4.2004 16.4.2004 1
B 37/SL 37 notářský zápis NZ 151/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2003 13.4.2004 16.4.2004 4
B 37/SL 36 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2003 15.9.2003 19.9.2003 36
B 37/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2003 15.9.2003 19.9.2003 21
B 37/SL 34 ostatní zpráva o vztazích-chybí Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2003 18.8.2003 25.8.2003 0
B 37/SL 33 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R.Haiblík Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2002 7.5.2003 23.5.2003 2
B 37/SL 32 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2002 3.2.2003 4.3.2003 29
B 37/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R.Haiblík Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2002 3.2.2003 4.3.2003 2
B 37/SL 30 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2002 3.2.2003 4.3.2003 5
B 37/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 5.2.2002 20
B 37/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 5.2.2002 2
B 37/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 5.2.2002 1
B 37/SL 26 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2001 5.2.2002 5
B 37/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jendání představens. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 5.2.2002 17
B 37/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2001 4.5.2001 21
B 37/SL 23 účetní závěrka - výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2001 4.5.2001 54
B 37/SL 22 ostatní - zápis č. 3/2000 z j. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2000 8.1.2001 3
B 37/SL 21 ostatní - zápis č. 4/00 z mimoř. j. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 8.1.2001 1
B 37/SL 20 ostatní - žádost o uvolnění : ing.Hejl Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 8.1.2001 1
B 37/SL 19 ostatní - žádost o uvolnění:ing.Cheben Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2000 8.1.2001 1
B 37/SL 18 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2000 7.6.2000 16
B 37/SL 17 ostatní -návrh na vypoř. ztráty r.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 9.11.1999 1
B 37/SL 16 ostatní -oznámení o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 1
B 37/SL 15 ostatní -valná hromada Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 1
B 37/SL 14 ostatní -podpisová listina Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 2
B 37/SL 13 ostatní -referát ředitele VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 4
B 37/SL 12 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 2
B 37/SL 11 ostatní -zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1999 9.11.1999 4
B 37/SL 10 účetní závěrka -výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1999 1.9.1999 14
B 37/SL 5 ostatní - zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.1998 24.3.1999 4
B 37/SL 4 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1998 20.10.1998 14
B 37/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 9.9.1998 21
B 37/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.1997 9.9.1998 30
B 37/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.1995 9.9.1998 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00012645
Jméno PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nový Bor
Vznik první živnosti: 26.6.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 10

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Živnosti a provozovny PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba a zpracování skla

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Rytířská 536/29, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1011215781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Kamenická 151, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905894
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.6.2002
Provozovna č. 3
Provozovna 183, Chvalovice 669 02
Identifikační číslo provozovny 1005905908
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.9.2003
Provozovna č. 4
Provozovna Osvobození 857, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905886
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.2.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1005905878
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.1996
Provozovna č. 6
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba a zpracování skla

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 28.9.1992

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 4 Broušení a leptání skla

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 7 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 9 Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2003

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14
Identifikační číslo provozovny 1005905851
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.1.2019

Živnost č. 11 Provozování veřejné silniční nákladní dopravy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1992
Zánik oprávnění 1.6.1995
Konec oprávnění 1.6.1995

Živnost č. 12 Poskytování přechodného ubytování bez hostinských činností a jiných služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a zušlechťování skleněných výrobků malováním a leštěním

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba kartonových obalů kromě činností živností řemeslených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Broušení a leštění (lapování, honování) kovů (kromě drahých kovů)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 16 Leštění(lapování, honování) kovů (kromě drahých kovů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nástrojařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V v objektech bez nebezpečí výbuchu kromě činností koncesovaných živností, včetně renovace a repase svítidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 21.5.1996

Živnost č. 19 Revize elektrických zařízení v rozsahu elektrických zařízení do 1000V v objektech bez nebezpečí výbuchu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 21.5.1996

Živnost č. 20 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 18.8.2014

Živnost č. 23 Hostinská činnost v rozsahu poskytování účelového stravování, včetně podávání občerstvení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv a zboží živností vázaných a koncesovaných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1995
Zánik oprávnění 15.6.2009

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Umělecko- řemeslné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lubomír Trejbal
Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Karlová
Člen statutárního orgánu Ing. Romana Štěpánová
Člen statutárního orgánu Michal Hošek
Člen statutárního orgánu Jan Volšík MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

IČO: 00012645
Firma: PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Kamenický Šenov
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.6.1991

Sídlo PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Sídlo: Nový svět 915, Kamenický Šenov 471 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Ostatní ubytování
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
tracking image