Firma Pražská strojírna a.s. IČO 60193298


Pražská strojírna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pražská strojírna a.s. (60193298) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mladoboleslavská 133, Praha 190 17. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1994 a je stále aktivní. Pražská strojírna a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Pražská strojírna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pražská strojírna a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pražská strojírna a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pražská strojírna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pražská strojírna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2318
IČO (identifikační číslo osoby) 60193298
Jméno Pražská strojírna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1994
Pražská strojírna a.s., jako nástupnická společnost v procesu fúze sloučením, se slučuje se společností PS-renovace s.r.o., IČO: 25146033, se sídlem Na obrátce 102/16, 198 00 Praha 9, která je v procesu fúze společností zanikající. Jmění zanikající společ nosti přechází na společnost nástupnickou. 21.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Počet členů představenstva: 5 3.7.2014 - 21.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014 - 21.11.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna a. s. 1. důvod zvýšení Základní kapitál společnosti Pražské strojírny a.s. se zvyšuje z důvodu posílení ekonomiky společnosti, zajištění finanční stability a snížení závazků společnosti jejich započtením. 2. rozsah zvýšení Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) bez možnosti úpisu nad tuto částku, z dosavadní výše 166.701.770,- Kč (slovy: jedno sto šedesát šest milionů sedm set jedna tisíc se dm set sedmdesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 186.501.770,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů pět set jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých) peněžitým vkladem, když emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 3. způsob zvýšení Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií jediným akcionářem bez výzvy k upisování. 4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií - druh: kmenové - podoba: listinné - forma: na majitele - počet: 100 kusů 5. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie činí: 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých). 6. Navrhovaná výše emisního kursu a obchodovatelnost Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména neb udou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 7. Práva spojená s novými akciemi Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. 8. Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 198.000,- Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 odst . 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí. Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých), vzniklá na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko odběratelských vztahů při dodávkách výrobků mezi Společností jako dlužníkem a Upisovatelem jako věřitelem (Vyjádření auditora o existenci pohledávek je přílohou č.3 notářského zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel- jediný akcionář upsal akcie. 10. Společnost je povinna emitovat nové akcie do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě al espoň patnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti. 27.10.2009 - 2.12.2009
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna a.s. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 127.277.770Kč (slovy: jednnostodvacetsedmmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesát korun českých) na částku 146.861.770Kč (slovy:jednostočtyřicetšest milionůosmsetšedesátjednatisícsedmsetse dmdesát korun českých), tj. o částku 19.584.000Kč(slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíckorunčeských). 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení zdrojů společnosti, zajištění finanční stability a snížení závazků společnosti jejich započtením. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení zákl adního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, a to předem stanoveným zájemcem společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 2 2, IČ: 00005886, bez výzvy k upisování 4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenoviitá hodnota nových akcií:- druh akcií: kmenové ; podoba akcií: listinné; forma akcií: na majitele; počet akcií: 153 kusů jmenovitá hodnota jedné akcie: 128.000,-Kč Nové akcie budou mít stejná práva jako již vydané dle stanov společnosti. 5. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 128 000,-Kč za jednu upisovanou akcii. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry ; nebudou kótované. 6. Předem stanovený zájemce - společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 000 05 886, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie, tj. 153 ks akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 128.000,-Kč, v listinné podobě, peněžitým vkladem (započtením pohledávek). 7. Akcie budou upsány stanoveným zájemcem v sídle společnosti na adrese Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 133, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin. Lhůta pro upsání nových akcií: společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat určenému zájemci na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu. Upisování akcií je v tomtopř ípadě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 19.548.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyři tisíc korun českých) byla započtena pohledávka určeného zájemce - společnosti Dopravní podn ik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886, ve výši 19.584.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíc korun českých), vzniká na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko odběratelsk ých vztahů při dodávkách výrobků mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před p odáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do sedmi dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. 9. Společnost je povinna emitovat nové akcie do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného zájemce doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, aby ja převzal ve lhůtě alespoň patnácti pracovních d nů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hodin na adrese sídla společnosti. 28.4.2008 - 10.9.2008
Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši 127.277.770,- Kč a jeho peněžitým vkladem ve výši 15.000.000,- Kč. 5.3.1999 - 30.10.2004
Jediný akcionář Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 7, Bubenská 1, rozhodl dne 7.9.1998 o zvýšení základního jmění ze 112.277.770,-Kč peněžitým vkladem akcionáře ve výši 15.000.000,- Kč na celkových 127.277.770,- Kč. Na zvýšení základního jmění vydá společnost nové akcie v počtu 1.500 ks o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, druh akcií - na jméno, emisního kursu 10.000,- Kč á 1 ks akcie, podoba - listinná. Převoditelnost akcií nebude omezena. Úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva práva jediným akcionářem společnosti, kterým je Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost. Úpis akcií s využitím přednostního práva pro stávajícího akcionáře Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, bude zahájen 1 den poté, kdy společnost obdrží usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá po dobu 30 dnů. Místem úpisu je sídlo společnosti v Praze 8, Sokolovská 115, I. patro, sekretariát ředitele společnosti. Upisovatel je povinen splatit jednorázově na účet společnosti celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií. 2.11.1998 - 5.3.1999
Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 8. 12. 1993 1.4.1994
Zakladatel společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy se sídlem Praha 7, Bubenská 1 Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele. 1.4.1994

Aktuální kontaktní údaje Pražská strojírna a.s.

Kapitál Pražská strojírna a.s.

zakladni jmění 157 594 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2013
zakladni jmění 186 502 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.12.2009 - 15.10.2013
zakladni jmění 166 702 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2009 - 2.12.2009
zakladni jmění 146 862 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2009 - 12.5.2009
zakladni jmění 146 862 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.9.2008 - 6.1.2009
zakladni jmění 127 278 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2003 - 10.9.2008
zakladni jmění 127 278 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1999 - 21.10.2003
zakladni jmění 112 278 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.1996 - 5.3.1999
zakladni jmění 30 330 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.1994 - 12.2.1996
zakladni jmění 19 530 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1994 - 24.8.1994

Akcie Pražská strojírna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 717 15.2.2017
Kmenové akcie na jméno 128 000 Kč 83 15.2.2017
Kmenové akcie na jméno 198 000 Kč 100 15.2.2017
Akcie na jméno 128 000 Kč 83 14.7.2014 - 15.2.2017
Akcie na jméno 198 000 Kč 100 14.7.2014 - 15.2.2017
Kmenové akcie na majitele 128 000 Kč 83 15.10.2013 - 14.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 717 15.10.2013 - 15.2.2017
Kmenové akcie na majitele 198 000 Kč 100 2.12.2009 - 14.7.2014
Kmenové akcie na majitele 128 000 Kč 308 12.5.2009 - 15.10.2013
Kmenové akcie na majitele 128 000 Kč 153 10.9.2008 - 12.5.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 12 727 5.3.1999 - 15.10.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 227 12.2.1996 - 5.3.1999
Akcie na jméno 7 770 Kč 1 12.2.1996 - 15.10.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 033 24.8.1994 - 12.2.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 953 1.4.1994 - 24.8.1994

Sídlo Pražská strojírna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mladoboleslavská 133 , Praha 190 17 12.2.2008
Adresa Sokolovská 115 689 115, 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika
1.4.1994 - 12.2.2008

Předmět podnikání Pražská strojírna a.s.

Platnost údajů od - do
zednictví 22.2.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.2.2013
projektová činnost ve výstavbě 22.2.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 29.6.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.6.2011
kovářství, podkovářství 29.6.2011
obráběčství 29.6.2011
klempířství a oprava karoserií 29.6.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.6.2011
zámečnictví, nástrojářství 29.6.2011
výroba svařovaných ocelov. mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě -výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů -montáž, oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.1994 - 29.6.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami) 1.4.1994 - 29.6.2011
Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 455/91 Sb.) 1.4.1994 - 29.6.2011
Stavba strojů s mechanickým pohonem 1.4.1994 - 29.6.2011

vedení firmy Pražská strojírna a.s.

Statutární orgán Pražská strojírna a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva nebo b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. 20.7.2017
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 14.7.2014 - 20.7.2017
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva, a to každý samostatně nebo představenstvem pověřený člen představenstva. 12.2.2008 - 14.7.2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva, člen představenstva na základě plné moci vydané představenstvem. Společnost zastupuje navenek generální ředitel (výkonný ředitel), ekonomický náměstek, další vedoucí pracovníci v rámci výkonu své funkce. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podepis předseda předsta- venstva, popřípadě osoby zmíněné v předchozím odstavci, a to způ- sobem výše stanoveným. 1.4.1994 - 12.2.2008
člen představenstva Ing. Marek Polický 11.4.2017
Vznik členství 2.2.2017
Adresa: Mechovka 685 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Jiří Dedek 7.5.2018
Vznik členství 13.4.2018
Adresa: Starý kopec 33/20 , Děhylov 747 94
předseda představenstva Róbert Masarovič MSc. 16.5.2018
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 16.4.2018
Adresa: K Přehradě 387/22 , Havířov 736 01
Člen představenstva Ing. Petr Bechyňák 1.4.1994 - 18.3.1996
Adresa: Mezilesí 652/100 , Praha 193 00
Člen představenstva Ing,. Miroslav Kubelka 1.4.1994 - 23.7.1997
Adresa: Na Petřínkách 1867 , Praha 6 Česká republika
Místopředseda představenstva Miloš Pirkl 1.4.1994 - 18.11.1997
Adresa: U Nikolajky 1240/17 , Praha 150 00
Předseda představenstva Soběslav Holec 1.4.1994 - 18.11.1997
Adresa: Ratibořská 754/26 , Praha 181 00
Člen představenstva Doc.ing. Václav Skurovec CSc. 1.4.1994 - 1.7.1998
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
Předseda představenstva Miloš Pirkl 18.11.1997 - 1.7.1998
Adresa: U Nikolajky 1240/17 , Praha 150 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Medlín 18.11.1997 - 1.7.1998
Adresa: Heyrovského náměstí 803/7 , Praha 162 00
Člen představenstva Ing. Milan Pokornýc 1.7.1998 - 1.7.1998
Adresa: Pod Kotlaskou 557/5 , Praha 180 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Kubelka 23.7.1997 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: Na Petřinách 1867/25 , Praha 162 00
Místopředseda představenstva Miloš Pirkl 1.7.1998 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Zánik funkce 29.4.2002
Adresa: Suchý vršek 2115/14 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Milan Pokorný 1.7.1998 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: Pod Kotlaskou 557/5 , Praha 180 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Medlín 1.7.1998 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Zánik funkce 29.4.2002
Adresa: Heyrovského náměstí 803/7 , Praha 162 00
Člen představenstva RNDr. Jan Seidl 18.3.1996 - 21.10.2003
Vznik členství 19.2.1996
Zánik členství 31.12.1999
Adresa: U Sparty 513/12 , Praha 170 00
člen Milan Dratnal 21.10.2003 - 1.9.2004
Vznik členství 1.1.2000
Zánik členství 6.2.2003
Adresa: Havířovská 424 , Praha 199 00
předseda představenstva Ing. Jiří Medlín 12.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 15.8.2007
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 15.8.2007
Adresa: Heyrovského náměstí 803/7 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Miloš Pirkl 12.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 14.5.2007
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 14.5.2007
Adresa: Suchý vršek 2115/14 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Milan Pokorný 12.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Pod Kotlaskou 557/5 , Praha 180 00
člen představenstva Jiří Horký 12.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 29.4.2002
Adresa: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
člen Pavel Hurda 21.10.2003 - 22.11.2007
Vznik členství 28.4.2003
Zánik členství 26.9.2007
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen představenstva Jiří Horký 17.10.2007 - 12.2.2008
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 10.12.2007
Adresa: Malkovského 600 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Tomáš Petana 22.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 29.11.2010
Adresa: Fantova 1751/21 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Ladislav Houdek 17.10.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Cyprichova 707/2 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Pavel Hurda 22.11.2007 - 25.7.2012
Vznik funkce 26.9.2007
Zánik funkce 18.12.2011
Adresa: Kubelíkova 1548/27 , Praha 130 00
člen představenstva Vlasta Bartoňová 12.2.2008 - 25.7.2012
Vznik členství 11.12.2007
Zánik členství 5.6.2012
Adresa: V Lázních 308 , Jesenice 252 42
člen představenstva Ing. Luboš Pavlíček 25.7.2012 - 12.5.2015
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 20.4.2015
Vznik funkce 6.6.2012
Adresa: 1. máje 200 , Klecany 250 67
člen Michal Hašek 12.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Bubenské nábřeží 866/11 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Šurovský Ph.D. 16.3.2011 - 12.8.2015
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Pištěkova 1113/10 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jan Šurovský Ph.D. 12.8.2015 - 21.1.2016
Vznik členství 30.11.2010
Adresa: Pištěkova 1113/10 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Říha 17.10.2007 - 9.12.2016
Vznik členství 1.8.2007
Vznik funkce 15.8.2007
Adresa: Na Mlejnku 1679/20 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Ladislav Sarnovský 25.7.2012 - 15.2.2017
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Jeremenkova 961/36 , Praha 147 00
člen Michal Hašek 12.6.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 21.4.2015
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Bubenské nábřeží 866/11 , Praha 170 00
člen představenstva Jan Šurovský 21.1.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Pištěkova 1113/10 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Říha 9.12.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 17.9.2012
Vznik funkce 15.8.2007
Zánik funkce 17.9.2012
Adresa: Na Mlejnku 1679/20 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kolář 25.7.2012 - 11.4.2017
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 2.2.2017
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 2.2.2017
Adresa: Hráského 1924/13 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Říha 15.2.2017 - 11.4.2017
Vznik členství 17.9.2012
Zánik členství 2.2.2017
Vznik funkce 19.9.2012
Zánik funkce 2.2.2017
Adresa: Na Mlejnku 1679/20 , Praha 147 00
předseda představenstva JUDr. Jan Blecha 11.4.2017 - 4.5.2017
Vznik členství 2.2.2017
Zánik členství 18.4.2017
Vznik funkce 2.2.2017
Zánik funkce 18.4.2017
Adresa: Italská 2563/53 , Praha 120 00
člen představenstva Róbert Masarovič 15.2.2017 - 7.5.2018
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: K Přehradě 387/22 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Jan Vlasák 4.5.2017 - 7.5.2018
Vznik členství 19.4.2017
Zánik členství 6.4.2018
Vznik funkce 20.4.2017
Zánik funkce 6.4.2018
Adresa: 131 , Písková Lhota 294 31
předseda představenstva Ing. Róbert Masarovič 7.5.2018 - 16.5.2018
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 16.4.2018
Adresa: K Přehradě 387/22 , Havířov 736 01

Dozorčí rada Pražská strojírna a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Peter Hlaváč 15.2.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Kubelíkova 976/3 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Milan Valenta 15.2.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: 62 , Martinice v Krkonoších 512 32
člen dozorčí rady Ing. Petr Witowski 9.5.2019
Vznik členství 20.3.2019
Adresa: Okořská 78/21 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Penc Ph.D. 9.5.2019
Vznik členství 20.3.2019
Adresa: Písečná 451/6 , Praha 182 00
člen dozorčí rady PhDr. Jiří Špička 9.5.2019
Vznik členství 20.3.2019
Adresa: Pod Harfou 995 23, 190 00 Praha Česká republika
Jméno Ing. Jiří Medlín 1.4.1994 - 18.3.1996
Adresa: Heyrovského náměstí 803/7 , Praha 162 00
Jméno Jana Nelhýbelová 1.4.1994 - 1.7.1998
Adresa: U Sluncové 607/1 , Praha 186 00
Jméno Ing. Jan Fiedler 18.3.1996 - 1.7.1998
Adresa: Záhřebská 221/8 , Praha 120 00
Jméno Doc. Ing. Václav Skurovec CSc. 1.7.1998 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
Jméno Pavel Šedivák 1.7.1998 - 12.7.2003
Zánik členství 29.4.2002
Adresa: Poznaňská 457/8 , Praha 181 00
Jméno Ing. Jiří Brož 1.4.1994 - 21.10.2003
Vznik členství 1.4.1998
Zánik členství 31.12.1999
Adresa: Černého 428/4 , Praha 182 00
člen Ing. Ladislav Houdek 21.10.2003 - 1.9.2004
Vznik členství 1.1.2000
Zánik členství 26.4.2004
Adresa: Cyprichova 707/2 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Josef Kadlec 12.7.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 8.11.2006
Adresa: Troskovická 71 , 197 00 Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Karel Černý 17.10.2007 - 31.1.2012
Vznik členství 8.11.2006
Zánik členství 6.10.2011
Adresa: Senohrabská 2944/8 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Václav Skurovec CSc. 12.7.2003 - 25.7.2012
Vznik členství 29.4.2002
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Novák 1.9.2004 - 25.7.2012
Vznik členství 27.4.2004
Adresa: Nučická 1744/5 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Mgr. Vladimír Kopecký 25.7.2012 - 6.5.2015
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 23.3.2015
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 23.3.2015
Adresa: Žižkova 310 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Milan Valenta 31.1.2012 - 20.5.2015
Vznik členství 6.10.2011
Adresa: 62 , Martinice v Krkonoších 512 32
člen Ing. Mgr. Miroslav Poche 6.5.2015 - 11.4.2016
Vznik členství 24.3.2015
Zánik členství 14.3.2016
Adresa: Velehradská 1735/28 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Václav Skurovec CSc. 25.7.2012 - 15.2.2017
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 1.12.2016
Vznik funkce 6.6.2012
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Zámecká 359 , Měšice 250 64
místopředseda dozorčí rady Milan Valenta 20.5.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 6.10.2016
Vznik funkce 11.5.2015
Zánik funkce 6.10.2016
Adresa: 62 , Martinice v Krkonoších 512 32
člen dozorčí rady Jan Šurovský 15.2.2017 - 1.1.2019
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Pištěkova 1113/10 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Lukáš Rázl 11.4.2016 - 9.5.2019
Vznik členství 15.3.2016
Zánik členství 19.3.2019
Adresa: Slunečná 3055/25 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Hašek 15.2.2017 - 9.5.2019
Vznik členství 1.12.2016
Zánik členství 19.3.2019
Adresa: Bubenské nábřeží 866/11 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Vytiska 1.1.2019 - 9.5.2019
Vznik členství 1.11.2018
Zánik členství 19.3.2019
Adresa: Šípková 1866/12 , Praha 142 00

Sbírka Listin Pražská strojírna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2318/SL 54 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 30.6.2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 22.6.2015 30.6.2015 15
B 2318/SL 53 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 9.6.2015 16.6.2015 34
B 2318/SL 51 notářský zápis NZ 1419/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 29.9.2014 22.10.2014 27.11.2014 23
B 2318/SL 50 posudek znalce č.119/9/2014 Městský soud v Praze 16.8.2014 22.10.2014 27.11.2014 48
B 2318/SL 49 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 18.8.2014 21.8.2014 21.8.2014 8
B 2318/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 862/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.6.2014 17.7.2014 29
B 2318/SL 47 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.6.2014 27.6.2014 32
B 2318/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.6.2013 24.6.2013 30
B 2318/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.8.2012 4.9.2012 30
B 2318/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.8.2011 4.8.2011 27
B 2318/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2011 4.7.2011 12
B 2318/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.3.2011 16.3.2011 1
B 2318/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2009 24.2.2011 28.2.2011 12
B 2318/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 31.1.2011 2.2.2011 42
B 2318/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 31.1.2011 2.2.2011 27
B 2318/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.1.2011 2.2.2011 42
B 2318/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.1.2011 31.1.2011 42
B 2318/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.1.2011 31.1.2011 42
B 2318/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.5.2010 12.5.2010 25
B 2318/SL 28 zpráva auditora Městský soud v Praze 22.10.2008 13.5.2009 3
B 2318/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 5.5.2008 5.5.2008 26
B 2318/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.1.2008 20.2.2008 2
B 2318/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 13.7.2005 16.8.2005 41
B 2318/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.01/02+audit+o vztazích Městský soud v Praze 13.7.2005 16.8.2005 0
B 2318/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999/2000+audit Městský soud v Praze 13.7.2005 16.8.2005 0
B 2318/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 7.9.1998 3.8.1999 0
B 2318/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 21.5.1997 3.8.1999 0
B 2318/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 2.4.1997 3.8.1999 0
B 2318/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 20.4.1998 1.7.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pražská strojírna a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193298
Jméno Pražská strojírna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 1.4.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 11

Sídlo Pražská strojírna a.s.

Živnosti a provozovny Pražská strojírna a.s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1994

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1994

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Mladoboleslavská 133, Praha 190 17
Identifikační číslo provozovny 1000550702
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Vídeňská 153/119, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010408259
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 13.7.2015

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1996

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.2.2013
Přerušení oprávnění 16.8.2017

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.2.2013
Přerušení oprávnění 16.8.2017

Živnost č. 11 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.2.2013
Přerušení oprávnění 16.8.2017

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 26.10.2015

Živnost č. 13 Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 7.12.2001

Živnost č. 14 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 19.7.1996

Živnost č. 16 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků ( s výjimkou výroby a oprav letecké techniky)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č.455/91 Sb. a jeho přílohami )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba svařovaných ocelovových mostních konstrukcí ČD,svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zaříz. v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1994
Zánik oprávnění 2.12.1996

Živnost č. 20 Výroba svařovaných konstrukcí,svařování kolejových vozidel a výroba kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pražská strojírna a.s.

Člen statutárního orgánu Róbert Masarovič MSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Polický
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Dedek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pražská strojírna a. s.

IČO: 60193298
Firma: Pražská strojírna a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Vinoř
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.4.1994

Sídlo Pražská strojírna a. s.

Sídlo: Mladoboleslavská 133, Praha 190 17

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image