Firma PPF banka a.s. IČO 47116129


PPF banka a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

PPF banka a.s. (47116129) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Evropská 2690/17, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1992 a je stále aktivní. PPF banka a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o PPF banka a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PPF banka a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro PPF banka a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PPF banka a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1834
IČO (identifikační číslo osoby) 47116129
Jméno PPF banka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.8.2014 - 11.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 6 28.8.2014 - 11.5.2016
Usnesením mimořádné valné hromady PPF banky a.s. (dále jen "společnost") ze dne 17.10.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 500.020.927,50 Kč o částku ve výši 268.983.400 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 769.004.327,50 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem 384.262 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 700 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a náleží jim stejn á práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním doposud vydaným akciím společnosti. Emisní kurs jedné nové akcie činí 1771 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné nově upisované akcie, která činí 700 Kč a výše emisního ážia, která činí 1071 Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen pen ěžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť se všechny oprávněné osoby v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzdaly svého přednostního práva na úpis nových akcií. Všechny nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými budou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 17.10.2005, přičem ž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat nové akcie. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání novýc h akcií) bude činit dva týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, zaslaném všem předem určeným zájemcům do 2 pracovních dnů po konání mimořádné valné hromady společnosti, a to na adresu těc hto osob, uvedenou ve výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostředn ictvím jím pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně násle dující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Nové akcie mohou oprávněné osoby upisovat v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, v právním odboru, 22. patro, místnost č. 22.50, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Upisovatel je povinem splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti, číslo 2203075001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upis ování nových akcií předem určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.11.2005 - 14.11.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.539.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč. 31.1.2001 - 21.3.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.439.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč. 20.12.2000 - 31.1.2001
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 16.8.2000 - 16.10.2000
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 1.8.2000 - 16.8.2000
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti. 8.6.2000 - 1.8.2000
Základní jmění společnosti se zvyšuje minimálně o 214.240.000,- Kč a maximálně o 319.810.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno vydáním nejméně 21.424 kusů, maximálně 31981 kusů nových zaknihovaných akcií na jméno, každé z nich o nominální hodnotě 10.000,- Kč, přičemž upisování nad maximální výši navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je nepřípustné. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři, přičemž výše emisního kursu nově vydaných akcií je rovna jejich nominální hodnotě. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia mohou akcionáři využít v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 14 dnů vždy v době od 9.00 - 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje třetím dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři placena do deseti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti č. 293610020/6000. 29.1.1999 - 31.3.1999
Upsané základní jmění společnosti bylo splaceno kedni 3.2.1995 23.5.1997 - 14.7.2005
Způsob založení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod obchodním jménem Royal banka CS,a.s. Valná hromada z 14.12.1994 rozhodla o změně obchodního jmé- na, sídla společnosti a jednorázovém navýšení základního jmění včetně sloučení se Společností pro založení První městské banky a.s. 21.3.1995 - 14.7.2005
Společnost je právním nástupcem vymazané Společnosti pro založení První městské banky a.s.IČ: 60194057.Společnost by- la vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku. 21.3.1995 - 14.7.2005
Základní jmění společnosti je rozděleno na 61 200 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč,vložených do hromadných akcií po 100 ks. 21.3.1995 - 14.7.2005
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod názvem ROYAL BANKA CS,a.s.,jimiž jsou: a)AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b)CONTEX,spol.s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c)Pavel Kryzl-"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc-ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budě- jovice d)Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.U Rakovky 849 31.1.1995 - 21.3.1995
Praha 4 31.1.1995 - 21.3.1995
Společnost je právním nástupcem vymazané společnosti První městská banka, a.s.IČ:60194057.Společnost byla vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku. 31.1.1995 - 21.3.1995
Základní jmění: 300 000 000,-Kč akcie:300 000 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,-Kč znějící na jméno , vložených do hromadných akcií po 1 000 kusech. 28.7.1993 - 7.6.1994
Základní jmění: 250 000 000,-Kčs základní jmění je rozvrženo na 250 000 ks akcií na jméno o jmeno- vité hodnotě 1 000,-Kčs složených do hromadných akcií po tisíci kusech. 31.12.1992 - 28.7.1993
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 zakladateli,jimiž jsou: a) AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b) CONTEX,spol. s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c) Pavel Kryzl -"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc -ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budějovice d) Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.,U Rakovky 849 Praha 4 31.12.1992 - 31.1.1995
Obchodní jméno v jazyce slovenském: ROYAL BANKA CS,akciová spoločnosť, 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce anglickém: ROYAL BANKA CS,join stock Co., 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce německém: ROYAL BANKA CS,Aktiengesellschaft, 31.12.1992 - 21.3.1995
Obchodní jméno v jazyce francouzském: ROYAL BANK CS,société anonyme, 31.12.1992 - 21.3.1995
e) DSD,spol. s r.o.,Náplavní 5,Praha 2 f) EKOPLYN,družstvo,Staniční 19,Bratislava g) EKOPROJEKT PRAHA,a.s.,Na Neklance 21,Praha 5 h) FEREX,spol. s r.o.,Masarykova 31,Brno i) Ing.Miroslav Štefan- "ISTA",U lesa 156,Nové Jirny j) KALIŠ A KRÁTKORUKÝ,spol. s r.o.,Milady Horákové 109,Praha 6 k) Josef Lohman -KVĚT,Ovocnářská 456,Praha 5 l) MARTIA,spol. s r.o.,MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA,Králova Výšina 7 Ústí nad Labem m) ing.Luděk Nesiba,Dobšice 321,Znojmo 31.12.1992 - 21.3.1995
n) PEGAS,a.s.Dukelská 135,Znojmo o) PRAGENT,a.s.,Washingtonova 17,Praha 1 p) REI TRADING,spol. s r.o.,Ječná 3,Brno q) SEDBA,a.s.Jankovcova 18,Praha 7 r) TIPA,a.s.U Obůrky 5.Třebíč s) TOPGAS INTERNATIONAL,a.s.Axmanova 168,Praha 9 t) UNISTAV,a.s.,Antonínská 30,Brno u) XAVER,a.s.,Staroměstské nám. 25,Praha 1 31.12.1992 - 21.3.1995

Aktuální kontaktní údaje PPF banka a.s.

Kapitál PPF banka a.s.

zakladni jmění 769 004 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2005
zakladni jmění 500 021 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2001 - 14.11.2005
zakladni jmění 626 539 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.10.2000 - 21.3.2001
zakladni jmění 276 569 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.8.2000 - 16.10.2000
zakladni jmění 850 140 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.1999 - 16.8.2000
zakladni jmění 612 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.1995 - 31.3.1999
zakladni jmění 509 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.1995 - 21.3.1995
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1993 - 31.1.1995
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1992 - 28.7.1993

Akcie PPF banka a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 384 262 14.11.2005
Akcie na jméno 2 603 Kč 192 131 21.3.2001
Akcie na jméno 3 261 Kč 192 131 16.10.2000 - 21.3.2001
Akcie na jméno 3 261 Kč 84 811 16.8.2000 - 16.10.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 85 014 31.3.1999 - 16.8.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 61 200 21.3.1995 - 31.3.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 900 31.1.1995 - 21.3.1995
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 7.6.1994 - 31.1.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 300 000 28.7.1993 - 7.6.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 250 000 31.12.1992 - 28.7.1993

Sídlo PPF banka a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Evropská 2690/17 , Praha 160 00 10.12.2008
Adresa Na strži 1702/65 , Praha 140 00 28.5.2004 - 10.12.2008
Adresa Na Strži 1676 , 140 62 Praha 4 Česká republika
2.2.2004 - 28.5.2004
Adresa Malé náměstí 459/11 , Praha 110 00 17.11.1997 - 2.2.2004
Adresa Na příkopě 848/6 , Praha 110 00 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa Krocínova 1050/1 , Praha 110 00 28.7.1993 - 31.1.1995
Adresa Betlémské náměstí 269/1 , Praha 110 00 31.12.1992 - 28.7.1993

Předmět podnikání PPF banka a.s.

Platnost údajů od - do
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástr ojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovanýnm v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaný m v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástro jům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT 22.8.2011
c) platební styk a zúčtování 1.2.2006
h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující: 1.2.2006
i) finanční makléřství 1.2.2006
j) výkon funkce depozitáře 1.2.2006
k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) 1.2.2006
l) poskytování bankovních informací 1.2.2006
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky od nich odvozenými 1.2.2006
n) pronájem bezpečnostních schránek 1.2.2006
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci PPF banky a.s. 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástr ojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 1.2.2006 - 22.8.2011
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poskytování úvěrů nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaný m v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT, 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb 1.2.2006 - 22.8.2011
doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm g) ZPKT, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT 1.2.2006 - 22.8.2011
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry 25.8.2004 - 1.2.2006
činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 1. písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů. 28.5.2004
činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 3 písmena 28.5.2004
a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 28.5.2004
b) finanční pronájem (finanční leasing) 28.5.2004
d) vydávání a správa platebních prostředků, 28.5.2004
e) poskytování záruk, 28.5.2004
f) otvírání akreditivů, 28.5.2004
g) obstarávání inkasa, 28.5.2004
c) platební styk a zúčtování v rozsahu: - platební styk a zúčtování v tuzemsku, - platební styk a zúčtování ve vztahu k zahraničí v rozsahu hladkých plateb, 28.5.2004 - 1.2.2006
h) poskytování investičních služeb zahrnující: 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům p odle § 8a odst. 1. písm. a), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm b) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 .písm. a), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1. písm. a), b) , c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm e) zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1.písm. a ), b), c), zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm c) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslová strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování pora d a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, služby související s upisováním emisí podle §8 odst. 2. písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instr umentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3. písm. f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1.písm. a), b), c) zákona o cenných papírech, 28.5.2004 - 1.2.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb 28.5.2004 - 1.2.2006
j) finanční makléřství, 28.5.2004 - 1.2.2006
k) výkon funkce depozitáře, 28.5.2004 - 1.2.2006
l) směnárenskou činnost ( nákup devizových prostředků), 28.5.2004 - 1.2.2006
m) poskytování bankovních informací, 28.5.2004 - 1.2.2006
n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: 28.5.2004 - 1.2.2006
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, 28.5.2004 - 1.2.2006
o) pronájem bezpečnostních schránek, 28.5.2004 - 1.2.2006
p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci První městské banky, a.s. 28.5.2004 - 1.2.2006
činnost banky ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v rozsahu povolení Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 (není povolena činnost vyjmenovaná v § 1 odst. 3 písm. h) a je omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm.h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry dle zákona č.21/1992 Sb. o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky če skoslovenské č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako banka rozšiřují o uvedenou činnost) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. c) platební styk a zúčtování se zahraničím v rozsahu hladkých plateb, písm. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami v rozsahu prodej a nákup devizových prostředků na tuzemském mezibank ovním trhu za účelem zabezpečení hladkých plateb dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako ba nka rozšiřují o uvedené činnosti) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. h) bod 1 zákona č.21/1992 Sb., o bankách v rozsahu prodeje cizí měny v souladu s opatřením České národní banky č. 227 z 25.7.1996 (rozhodnutím ČNB č.j. 415/520 ze dne 17.7.1998 o změně (rozšíření) povolení působit jako banka se rozšiřuje povolení působit jako banka vydané Státní bankou československou z 5.11.1992 pod č.j. V 6/11-92 se činnosti rozšiřují o uvedené) 7.7.2003 - 28.5.2004
z povolení působit jako banka se vylučuje výkon bankovních činností, které jsou vázané na povolení k obchodování s cennými papíry udělované Komisí pro cenné papíry V plném rozsahu se vylučuje výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb v § 1 odst. 3 písm. l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství a zužuje se rozsah výkonu činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.h) bod 3.- o obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry v § 1 odst. 3 písm. m) - o uložení a správu cenných papírů (rozhodnutím ČNB č.j. 2389/520 ze dne 24.11.1999 o změně povolení působit jako banka vydaného Státní bankou československou, rozhodnutím ze dne 5.11.1992, č.j. V 6/11-92, rozšířeného ČNB rozhodnutím ze dne 18.5.1995, č.j. 942/11, rozhodnutím ze dne 16.9.1 996, č.j. 2082/11 a rozhodnutím ze dne 17.7.1998, č.j. 415/520) 7.7.2003 - 28.5.2004
činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.11.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), k), p) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), m)(mimo uložení a správy cenných papírů), n), h) (mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2082/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h)(mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry) 25.4.2000 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 42/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), l), m), n), h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 1929/11 ze dne 25. září 1995 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm.i) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 415/520 ze dne 17. července 1998 pro činnost banky podle § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. h) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.111.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), f), p) 29.1.1999 - 25.4.2000
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 112/1374 ze dne 26. října 1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c) 29.1.1999 - 7.7.2003
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1,odst.3,písm.h),bod 3 23.5.1997 - 29.1.1999
činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 odst.3,písm.c) a písm.h),bod 1 zákona o bankách 23.5.1997 - 29.1.1999
činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění ( v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992) 20.8.1993 - 29.1.1999
činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění 31.12.1992 - 20.8.1993

vedení firmy PPF banka a.s.

Statutární orgán PPF banka a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem banky jedná každý člen představenstva banky samostatně. Jménem banky podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, či k otisku razítka spole čnosti a k uvedenému jménu, příjmení a funkci, připojí tyto osoby vlastnoruční podpis. 15.1.2008
Za představenstvo jedná navenek společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Za společnost podepisují společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti,či k otisku razízka společnosti a k uvedenému jménu,příjmení a funkci připojí tyto osoby svůj vlastnoruční podpis. 23.5.1997 - 15.1.2008
Za společnost jejím jménem jednají společně předseda představenstva , nebo jím zmocněný místopředseda předsta- venstva, a další místopředseda představenstva, kteří k vy- tištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připo- jí své podpisy s uvedením svých jmen a funkcí. 31.1.1995 - 23.5.1997
Za společnost jedná předseda představenstva a v jeho nepří- tomnosti místopředseda představenstva nebo člen předsta- venstva ve funkci generálního ředitele. Podepisování za společnost probíhá tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 7.6.1994 - 31.1.1995
Za společnost jedná předseda představenstva,v jeho nepřítomnos- ti místopředseda představenstva,nebo člen představenstva ve funkci výkonného ředitele pro obchod.Podepisování probíhá tak,že k tištěnému nebo kýmkoli napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 31.12.1992 - 7.6.1994
předseda představenstva Ing. Petr Jirásko 29.12.2016
Vznik členství 2.11.2016
Vznik funkce 2.11.2016
Adresa: Zvonická 710/3 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Studenovská 29.12.2016
Vznik členství 21.4.2015
Vznik funkce 9.12.2016
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210 , Sedlčany 264 01
člen představenstva Ing. Miroslav Hudec 29.12.2016
Vznik členství 2.11.2016
Adresa: Lotyšská 646/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Gabriela Mošovská MBA 29.12.2016
Vznik členství 2.11.2016
Adresa: Chládkova 102/7 , Praha 108 00
člen představenstva Ing. Igor Kottman 29.12.2016
Vznik členství 2.11.2016
Adresa: Gajova 2518/13 , 811 09 Bratislava Slovenská republika
Předseda představenstva ing. Jan Hammerschmied 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Na výsluní 813 , Kralovice,Plzeň-sever Česká republika
Člen představenstva ing. Miroslav Friš 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Rysova 54 , 621 00 Brno Česká republika
Člen představenstva Karel Kališ 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Guevarova 707 , Praha 6 Česká republika
Člen představenstva ing. Jindřich Francl 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Fingerova 2180/11 , Praha 158 00
Výkonný ředitel ing. Zuzana Marčevová 31.12.1992 - 27.7.1994
Adresa: Jívenská 5 , Praha 4 Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Pavel Kika 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: Axmanova 168 , Praha 190 14
Člen představenstva Pavel Kryzl 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: Jeronýmova 19 , 370 01 České Budějovice Česká republika
předseda představenstva Karel Kališ 7.6.1994 - 31.1.1995
Adresa: Guevarova 707 , Praha 6 Česká republika
člen ing. Antonín Lintner 7.6.1994 - 31.1.1995
Adresa: Na Návsi 27/4 , Znojmo 669 04
člen představenstva ing. Zuzana Marčevová 27.7.1994 - 31.1.1995
Adresa: Jívenská 5 , Praha 4 Česká republika
člen ing. Roman Kühnel 31.1.1995 - 25.7.1995
Adresa: Na krčské stráni 1444/42 , Praha 140 00
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Bubák 21.3.1995 - 14.9.1995
Adresa: Nad přehradou 467 , Praha 109 00
člen ing. Miroslav Purkyně 25.7.1995 - 14.9.1995
Adresa: U Sluncové 602 , Praha 8 Česká republika
člen ing. Karel Kohout 21.3.1995 - 8.12.1995
Adresa: Hněvkovského 1375/12 , Praha 149 00
člen Mgr. Petr Boček 31.1.1995 - 23.5.1997
Adresa: Rooseveltova 615/34 , Praha 160 00
člen ing. Marie Krejbichová 31.1.1995 - 23.5.1997
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2 , Praha 150 00
místopředseda představenstva ing. Miroslav Purkyně 14.9.1995 - 23.5.1997
Adresa: U Sluncové 602 , Praha 8 Česká republika
člen ing. Zdeněk Bubák 14.9.1995 - 23.5.1997
Adresa: Nad přehradou 467 , Praha 109 00
místopředseda představenstva ing. Libor Procházka 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen ing. František Dušek 31.1.1995 - 18.12.1997
Adresa: Liblická 293/7 , Praha 198 00
člen JUDr.Ing. Vladimír Gulla 8.12.1995 - 18.12.1997
Adresa: Havraní 1030 , 165 00 Praha 6 Česká republika
předseda představenstva Vlastimil Hadraba 31.1.1995 - 23.6.1998
Adresa: Hoštějn 82,okr.Šumperk Česká republika
člen JUDr. Hana Himlová 23.6.1998 - 5.10.1998
Adresa: Nad přehradou 404 , Praha 109 00
Místopředseda představenstva ing. Vladimír Gulla 18.12.1997 - 14.10.1998
Adresa: Havraní 1130/20 , Praha 165 00
člen ing. Petr Kincel 23.6.1998 - 14.10.1998
Adresa: Mladenova 3231 , Praha 4 Česká republika
člen Ing. Leoš Pýtr CSc. 5.10.1998 - 14.10.1998
Adresa: Severní 1042/27 , Poděbrady 290 01
člen JUDr. Jaroslav Macháček 7.6.1994 - 29.1.1999
Adresa: Ondrouškova 698/7 , Brno 635 00
místopředseda představenstva ing. Marie Krejbichová 23.5.1997 - 29.1.1999
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2 , Praha 150 00
člen Prof.ing. Věnek Šilhán CSc. 23.5.1997 - 29.1.1999
Adresa: Jeseniova 734/105 , Praha 130 00
člen představenstva Viktor Nemrava 17.11.1997 - 29.1.1999
Adresa: Ježovská 120/5 , Praha 150 00
člen představenstva ing. František Dušek 18.12.1997 - 29.1.1999
Adresa: Libická 1987/7 , Praha 130 00
člen ing. Pavel Boháček 23.6.1998 - 29.1.1999
Adresa: 296 , Dolní Domaslavice 739 38
člen ing. Petr Kincel 14.10.1998 - 29.1.1999
Adresa: Mladenovova 3231/3 , Praha 143 00
člen Mgr. Zdeněk Lust 29.1.1999 - 24.11.1999
Adresa: Suchý vršek 2111/22 , Praha 158 00
Místopředseda představenstva JUDr.ing. Vladimír Gulla 14.10.1998 - 8.7.2002
Zánik členství 21.5.2002
Zánik funkce 21.5.2002
Adresa: Havraní 1130/20 , Praha 165 00
předseda Ing. Leoš Pýtr CSc. 14.10.1998 - 8.7.2002
Zánik funkce 21.5.2002
Adresa: Severní 1042/27 , Poděbrady 290 01
člen JUDr. Alena Švábíková 29.1.1999 - 8.7.2002
Zánik členství 20.5.2002
Adresa: Banskobystrická 2085/1 , Praha 160 00
člen Ing. Jaroslav Žák 29.1.1999 - 8.7.2002
Zánik členství 17.10.2001
Adresa: Hrabákova 1975/12 , Praha 148 00
člen představenstva Bc. František Dombek 25.4.2000 - 8.7.2002
Zánik členství 21.5.2002
Adresa: Do Kopce 313/9 , Kozmice 747 11
místopředseda Ing. Leoš Pýtr CSc. 8.7.2002 - 28.5.2004
Vznik členství 21.5.2002
Zánik členství 29.4.2004
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 29.4.2004
Adresa: Ovocná 1414 , Poděbrady 290 01
člen Ing. Pavel Langr 8.7.2002 - 28.5.2004
Vznik členství 21.5.2002
Adresa: Randova 3167/3 , Praha 150 00
předseda Ing. Zbyněk Babor 8.7.2002 - 14.7.2005
Vznik členství 21.5.2002
Zánik členství 31.5.2005
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 31.5.2005
Adresa: Na Kuthence 1219/18 , Praha 160 00
místopředseda Ing. Pavel Langr 28.5.2004 - 14.7.2005
Vznik členství 21.5.2002
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 29.4.2004
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Randova 3167/3 , Praha 150 00
člen představenstva Bc. František Dombek 13.9.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 29.7.2004
Zánik členství 31.8.2006
Adresa: Do Kopce 313/9 , Kozmice 747 11
Jméno JUDr. Martina Kučerová 17.1.2007 - 25.1.2007
Vznik členství 18.12.2006
Adresa: Jana Karafiáta 182 , Praha 190 11
místopředseda představenstva Ing. Pavel Langr 14.7.2005 - 7.5.2007
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Adresa: Randova 3167/3 , Praha 150 00
člen představenstva JUDr. Martina Kučerová 25.1.2007 - 15.1.2008
Vznik členství 18.12.2006
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Jana Karafiáta 182 , Praha 190 11
předseda představenstva Mgr. Petr Milev 19.8.2005 - 4.8.2008
Vznik členství 11.8.2005
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 11.8.2005
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Langr 7.5.2007 - 18.8.2008
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 8.8.2008
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 8.8.2008
Adresa: Na lhotech 1450/8 , Praha 148 00
člen představenstva Bc. František Dombek 15.1.2008 - 23.10.2009
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: Písčitá 196 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Langr 18.8.2008 - 16.4.2010
Vznik členství 8.8.2008
Vznik funkce 8.8.2008
Zánik funkce 22.3.2010
Adresa: Na lhotech 1450/8 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Josef Zeman 18.8.2008 - 16.4.2010
Vznik členství 8.8.2008
Vznik funkce 8.8.2008
Zánik funkce 22.3.2010
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
místopředseda představenstva Ing. Josef Zeman 16.4.2010 - 31.10.2011
Vznik členství 8.8.2008
Zánik členství 19.9.2011
Vznik funkce 22.3.2010
Zánik funkce 19.9.2011
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
člen představenstva Ing. Pavel Langr 16.4.2010 - 31.10.2011
Vznik členství 8.8.2008
Zánik členství 19.9.2011
Adresa: Na lhotech 1450/8 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Pavel Langr 31.10.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 4.4.2012
Adresa: Na lhotech 1450/8 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Zeman 31.10.2011 - 14.6.2013
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 7.10.2013
Vznik funkce 3.10.2011
Zánik funkce 7.10.2013
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
předseda představenstva Mgr. Petr Milev 16.4.2010 - 14.8.2013
Vznik členství 22.3.2010
Zánik členství 22.3.2013
Vznik funkce 22.3.2010
Zánik funkce 22.3.2013
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Zeman 14.6.2013 - 29.10.2013
Vznik členství 19.9.2011
Zánik členství 7.10.2013
Vznik funkce 3.10.2011
Zánik funkce 7.10.2013
Adresa: 288 , Klášter Hradiště nad Jizerou 294 15
předseda představenstva Petr Milev 14.8.2013 - 29.10.2013
Vznik členství 22.3.2013
Zánik členství 7.10.2013
Vznik funkce 22.3.2013
Zánik funkce 7.10.2013
Adresa: Pod Sychrovem I 1137/57 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jaroslava Studenovská 11.5.2012 - 18.7.2015
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 16.4.2015
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210 , Sedlčany 264 01
místopředseda představenstva Pavel Fuchs 29.10.2013 - 11.5.2016
Vznik členství 8.10.2013
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 14.10.2013
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Rooseveltova 597/27 , Praha 160 00
předseda představenstva Petr Jirásko 29.10.2013 - 24.8.2016
Vznik členství 8.10.2013
Vznik funkce 14.10.2013
Adresa: Kališnická 379/10 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jaroslava Studenovská 18.7.2015 - 29.12.2016
Vznik členství 21.4.2015
Adresa: Pod Cihelným vrchem 1210 , Sedlčany 264 01
člen představenstva Ing. Miroslav Hudec 11.5.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 1.5.2016
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Lotyšská 646/10 , Praha 160 00
předseda představenstva Petr Jirásko 24.8.2016 - 29.12.2016
Vznik členství 8.10.2013
Zánik členství 8.10.2016
Vznik funkce 14.10.2013
Zánik funkce 8.10.2016
Adresa: Zvonická 710/3 , Praha 160 00

Dozorčí rada PPF banka a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kaplan 13.7.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 13.7.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Lenka Baramová 13.7.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hýbl 13.7.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Lidická 582/33 , Benátky nad Jizerou 294 71
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 4.12.2018
Vznik členství 30.4.2018
Vznik funkce 20.9.2018
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 4.12.2018
Vznik členství 30.4.2018
Vznik funkce 20.9.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
Jméno JUDr. Jaroslav Macháček 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Ondrouškova 698/7 , Brno 635 00
Jméno ing. Antonín Lintner 31.12.1992 - 7.6.1994
Adresa: Přímětice 27,Znojmo Česká republika
Jméno Prof.ing. Václav Bakule Dr.Sc. 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
Jméno ing. Antonín Jirásek 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: 28. pluku 906/38 , Praha 100 00
Jméno ing. Jan Hejátko CSc. 31.12.1992 - 31.1.1995
Adresa: 99 , Ocmanice 675 71
člen ing. Jiří Koschaný 7.6.1994 - 31.1.1995
Adresa: Hozovo nábřeží 573/64 , Opava 747 05
člen ing. Karel Švejda 7.6.1994 - 31.1.1995
Adresa: Dělnická 1517/9 , Znojmo 669 02
místopředseda dozorčí rady ing. Jiří Tesař CSc. 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10 , Praha 150 00
člen ing. Ivan Spěvák 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen ing. Petr Karfík 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen ing. Jan Hammerschmied 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Na Výsluní 813 , Kralovice,Plzeň-sever Česká republika
člen Karel Kališ 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Tobrucká 707/13 , Praha 160 00
člen PHDr. Pavel Fabini 31.1.1995 - 17.11.1997
Adresa: Pražského 637/32 , Praha 152 00
předseda RNDr. Jan Koukal CSc. 31.1.1995 - 29.1.1999
Adresa: Hostivařská 72/5 , Praha 102 00
člen ing. Bohumil Váňa 31.1.1995 - 29.1.1999
Adresa: Podvinný mlýn 2132/13 , Praha 190 00
člen ing. Jan Bürgemeister 23.6.1998 - 29.1.1999
Adresa: Všehrdova 439/11 , Praha 118 00
člen ing. Eva Kmochová CSc. 23.6.1998 - 29.1.1999
Adresa: Starochodovská 1142/25 , Praha 149 00
člen JUDr. Tomáš Kaiser 31.1.1995 - 24.11.1999
Adresa: Strojnická 433/3 , Praha 170 00
člen JUDr. Jan Šula 23.6.1998 - 24.11.1999
Adresa: Loretánské náměstí 100/7 , Praha 118 00
člen ing. Vít Klein 23.6.1998 - 24.11.1999
Adresa: Resslova 1754/3 , Ústí nad Labem 400 01
člen Ing. Josef Petrů 24.11.1999 - 16.8.2000
Adresa: Heřmanova 457/41 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Jan Chalupa 29.1.1999 - 20.12.2000
Adresa: Šmilovského 1264/5 , Praha 120 00
člen ing. Zdenka Javornická 31.1.1995 - 27.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Fantova 1788/20 , Praha 155 00
člen ing. Jindřich Nowak 23.6.1998 - 27.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Na Liškovci 1071/2 , Ostrava 702 00
předseda Ing. Jiří Paroubek 29.1.1999 - 27.2.2002
Zánik členství 27.4.2001
Zánik funkce 27.4.2001
Adresa: Voskovcova 883/7 , Praha 152 00
člen Ing. Jiří Dolejš 29.1.1999 - 27.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Bubenečská 355/39 , Praha 160 00
člen Radovan Šteiner 29.1.1999 - 27.2.2002
Adresa: Březinova 534/23 , Praha 186 00
člen Ing. Michal Skoumal 24.11.1999 - 27.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Hodonínská 620 , 617 00 Brno Česká republika
Jméno Ing. Miroslav Stříbrný 20.12.2000 - 27.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: 33 , 267 18 Hlásná Třebáň Česká republika
člen JUDr. Martina Kučerová 24.11.1999 - 27.11.2002
Zánik členství 6.11.2002
Adresa: Pujmanové 1548/28 , Praha 140 00
člen Ing. Petr Dvořák 27.2.2002 - 27.11.2002
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 19.9.2002
Adresa: Pod Havránkou 657/10 , Praha 171 00
místopředseda Radovan Šteiner 27.2.2002 - 7.7.2003
Vznik členství 29.6.2001
Vznik funkce 29.6.2001
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
člen Mgr. Petr Milev 27.11.2002 - 7.7.2003
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 25.5.2003
Adresa: V předpolí 1473/25 , Praha 100 00
člen Mgr. Tomáš Pekárek 16.8.2000 - 3.12.2003
Vznik členství 11.7.2000
Zánik členství 11.7.2003
Adresa: Čenětická 2220/14 , Praha 149 00
předseda Jan Blaško 27.2.2002 - 25.8.2004
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18 , Praha 142 00
člen Ing. Karel Pražák 27.2.2002 - 25.8.2004
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
místopředseda Radovan Šteiner 7.7.2003 - 25.8.2004
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
člen Mgr. Petr Milev 7.7.2003 - 13.9.2004
Vznik členství 28.5.2003
Zánik členství 29.7.2004
Adresa: V předpolí 1473/25 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Radovan Šteiner 25.8.2004 - 13.9.2004
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Brzobohatý PhD. 25.8.2004 - 13.9.2004
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Ing. Jan Blaško M.B.A. 25.8.2004 - 22.4.2005
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 16.2.2005
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady JUDr. Tomáš Brzobohatý PhD. 13.9.2004 - 14.7.2005
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 29.7.2004
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 13.9.2004 - 14.7.2005
Vznik členství 29.7.2004
Adresa: Jílovišťská 550 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Ing. Karel Pražák 22.4.2005 - 14.7.2005
Vznik členství 16.2.2005
Zánik členství 27.4.2005
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
člen Ing. Jaroslav Melichar 27.11.2002 - 5.12.2005
Vznik členství 6.11.2002
Zánik členství 23.11.2005
Adresa: Výletní 355/24 , Praha 142 00
člen Stanislav Kikoť 3.12.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 22.9.2003
Zánik členství 10.11.2005
Adresa: Holečkova 799/99 , Praha 150 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Brzobohatý 14.7.2005 - 1.2.2006
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Ing. Karel Pražák 14.7.2005 - 1.2.2006
Vznik členství 27.4.2005
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Bc. Jan Štrof 1.2.2006 - 10.5.2006
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 25.4.2006
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 4.5.2006 - 10.5.2006
Vznik členství 13.4.2006
Zánik členství 25.4.2006
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 10.5.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 25.4.2006
Zánik členství 27.11.2006
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady JUDr. Martina Kučerová 5.12.2005 - 17.1.2007
Vznik členství 23.11.2005
Zánik členství 14.12.2006
Adresa: Jana Karafiáta 182 , Praha 190 11
Jméno Bohuslav Samec 17.1.2007 - 25.1.2007
Vznik členství 11.1.2007
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 14.7.2005 - 7.5.2007
Vznik členství 27.4.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Adresa: Jílovišťská 550 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler 11.12.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 27.11.2006
Zánik členství 24.4.2007
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Radovan Šteiner 13.9.2004 - 13.11.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 29.7.2004
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Bc. Jan Štrof 10.5.2006 - 15.1.2008
Vznik členství 25.4.2006
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: Cvikovská 376/6 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 7.5.2007 - 16.6.2008
Vznik členství 27.4.2005
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Na viničních horách 1164/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ziegler 7.5.2007 - 16.6.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 24.4.2008
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Melichar 5.12.2005 - 23.1.2009
Vznik členství 23.11.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Výletní 355/24 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 25.1.2007 - 23.1.2009
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 10.12.2008
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 23.1.2009 - 19.5.2009
Vznik členství 16.1.2009
Zánik členství 20.4.2009
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 16.6.2008 - 6.5.2010
Vznik členství 28.4.2008
Vznik funkce 3.6.2008
Adresa: Na viničních horách 1164/3 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Radovan Šteiner 13.11.2007 - 22.8.2011
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 23.8.2007
Zánik funkce 1.10.2010
Adresa: Mirovická 1118/27 , Praha 182 00
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Witzany PhD. 15.1.2008 - 22.8.2011
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 21.3.2011
Adresa: Zengrova 1937/24 , Praha 160 00
člen dozorčí rady JUDr. Martina Kučerová 23.1.2009 - 22.8.2011
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Jana Karafiáta 182 , Praha 190 11
předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 6.5.2010 - 22.8.2011
Vznik členství 28.4.2008
Zánik členství 28.4.2011
Vznik funkce 3.6.2008
Zánik funkce 28.4.2011
Adresa: Na viničních horách 1382/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Antonín Weinert CSc. 22.8.2011 - 31.10.2011
Vznik členství 21.4.2011
Adresa: Na Třebešíně 599/24 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Baramová 23.1.2009 - 27.2.2012
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 2.2.2012
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 19.5.2009 - 29.5.2012
Vznik členství 20.4.2009
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 22.8.2011 - 27.9.2012
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 27.8.2012
Vznik funkce 3.8.2011
Zánik funkce 27.8.2012
Adresa: Na viničních horách 1382/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Hanzlík 22.8.2011 - 27.9.2012
Vznik členství 21.4.2011
Adresa: Tachovská 578/24 , Praha 153 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Weinert CSc. 31.10.2011 - 10.10.2012
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 19.7.2012
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 19.7.2012
Adresa: Na Třebešíně 599/24 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štefunko Ph.D. 10.12.2012 - 29.10.2013
Vznik členství 27.11.2012
Zánik členství 29.4.2013
Vznik funkce 27.11.2012
Zánik funkce 29.4.2013
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Mgr. Karel Hanzlík 27.9.2012 - 18.6.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 27.8.2012
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Tachovská 578/24 , Praha 153 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hýbl 22.8.2011 - 28.8.2014
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Lidická 582/33 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen dozorčí rady Miroslav Tutter 18.6.2014 - 28.8.2014
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Jirečkova 1006/12 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Baramová 27.2.2012 - 18.7.2015
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 2.2.2015
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Bohuslav Samec 29.5.2012 - 18.7.2015
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2015
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc. 27.9.2012 - 18.7.2015
Vznik členství 19.7.2012
Zánik členství 28.4.2015
Adresa: Jeseniova 858/155 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Martin Štefunko 29.10.2013 - 18.7.2015
Vznik členství 29.4.2013
Zánik členství 28.4.2015
Vznik funkce 7.10.2013
Zánik funkce 28.4.2015
Adresa: SNP , 924 00 Galanta Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Miroslav Tutter 28.8.2014 - 18.7.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 28.4.2015
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 28.4.2015
Adresa: Jirečkova 1006/12 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 18.7.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 29.4.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
Člen dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 18.7.2015 - 9.11.2015
Vznik členství 29.4.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hýbl 28.8.2014 - 4.1.2018
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 25.6.2017
Adresa: Lidická 582/33 , Benátky nad Jizerou 294 71
Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kaplan 18.7.2015 - 4.7.2018
Vznik členství 29.4.2015
Adresa: Nekvasilova 584/17 , Praha 186 00
Člen dozorčí rady Bohuslav Samec 18.7.2015 - 13.7.2018
Vznik členství 28.4.2015
Zánik členství 28.4.2018
Adresa: Řehníkova 2175 , Hostivice 253 01
Člen dozorčí rady Ing. Lenka Baramová 18.7.2015 - 13.7.2018
Vznik členství 28.4.2015
Zánik členství 28.4.2018
Adresa: Jana Růžičky 1144/13 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 9.11.2015 - 13.7.2018
Vznik členství 29.4.2015
Zánik členství 29.4.2018
Vznik funkce 20.8.2015
Zánik funkce 29.4.2018
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 9.11.2015 - 13.7.2018
Vznik členství 29.4.2015
Zánik členství 29.4.2018
Vznik funkce 20.8.2015
Zánik funkce 29.4.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Hýbl 4.1.2018 - 13.7.2018
Vznik členství 24.10.2017
Zánik členství 26.4.2018
Adresa: Lidická 582/33 , Benátky nad Jizerou 294 71
Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Kaplan 4.7.2018 - 13.7.2018
Vznik členství 29.4.2015
Zánik členství 29.4.2018
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal 13.7.2018 - 4.12.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Smidarská 742 , Praha 190 14
člen dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 13.7.2018 - 4.12.2018
Vznik členství 30.4.2018
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00

Sbírka Listin PPF banka a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1834/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.8.2015 14.8.2015 150
B 1834/SL 115 ostatní výňatek ze zápisu z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 21.4.2015 25.6.2015 23.7.2015 3
B 1834/SL 114 notářský zápis [NZ 344/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2015 25.6.2015 23.7.2015 31
B 1834/SL 113 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.8.2014 17.9.2014 144
B 1834/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 5.8.2014 17.9.2014 20
B 1834/SL 111 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 882/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 21.8.2014 28.8.2014 26
B 1834/SL 110 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.3.2014 26.3.2014 146
B 1834/SL 109 ostatní rozhodnutí 3x Městský soud v Praze 7.10.2013 24.10.2013 31.10.2013 5
B 1834/SL 108 ostatní výňatek ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 7.3.2013 26.7.2013 30.8.2013 3
B 1834/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 23.8.2012 148
B 1834/SL 106 ostatní výňatek ze zápisu DR-volba Městský soud v Praze 16.4.2012 15.5.2012 1
B 1834/SL 105 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.3.2012 18.4.2012 22
B 1834/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 11.10.2011 8.11.2011 2
B 1834/SL 103 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.10.2011 8.11.2011 3
B 1834/SL 102 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 21.4.2011 2.9.2011 9
B 1834/SL 101 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.8.2011 17.8.2011 136
B 1834/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.8.2011 17.8.2011 100
B 1834/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 4.8.2011 142
B 1834/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 90 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 89 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2009 27.1.2009 28.1.2009 1
B 1834/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 104
B 1834/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2008 19.6.2008 20.6.2008 2
B 1834/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 28.1.2008 1
B 1834/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.1.2008 28.1.2008 1
B 1834/SL 74 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.1.2008 14.1.2008 22.1.2008 1
B 1834/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2007 20.11.2007 1
B 1834/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 5.11.2007 77
B 1834/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 77
B 1834/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.5.2007 16.5.2007 1
B 1834/SL 56 ostatní -výň.ze zápisu č.87 jednání DR Městský soud v Praze 27.11.2006 18.12.2006 0
B 1834/SL 55 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.11.2006 18.12.2006 0
B 1834/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 72
B 1834/SL 53 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 25.8.2006 12.9.2006 0
B 1834/SL 52 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.4.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 51 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 50 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 49 ostatní -výňat.ze záp.č.85 jed.DR Městský soud v Praze 13.4.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 48 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.5.2006 24.5.2006 0
B 1834/SL 47 ostatní -rezignace na fun.-2x Městský soud v Praze 22.12.2005 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 46 ostatní -výňatek ze záp.č.84 jed.DR Městský soud v Praze 12.1.2006 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 45 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.1.2006 31.1.2006 14.2.2006 0
B 1834/SL 44 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 43 ostatní -výňat.ze zápisu 83.jednání DR Městský soud v Praze 10.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 42 ostatní -zápis o průběhu voleb čl.DR Městský soud v Praze 23.11.2005 15.12.2005 0
B 1834/SL 40 notářský zápis -NZ471/05+přílohy Městský soud v Praze 17.10.2005 19.10.2005 15.11.2005 0
B 1834/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2005 2.11.2005 14.11.2005 0
B 1834/SL 39 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 38 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 11.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 37 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 11.8.2005 20.9.2005 0
B 1834/SL 36 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 3.8.2005 8.8.2005 55
B 1834/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 34 notářský zápis -NZ76/05-změna stanov Městský soud v Praze 27.4.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 14.7.2005 52
B 1834/SL 32 ostatní -zápis z 81.jednání DR Městský soud v Praze 25.5.2005 14.7.2005 5
B 1834/SL 31 ostatní -výňatek záp.172/05jed.předsta Městský soud v Praze 25.5.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 30 ostatní -výňatek záp.170/05jed.předsta Městský soud v Praze 17.5.2005 14.7.2005 0
B 1834/SL 29 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 27.4.2005 14.7.2005 7
B 1834/SL 28 ostatní -zápis z79.jednání DR Městský soud v Praze 16.2.2005 22.4.2005 8
B 1834/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 21.10.2004 0
B 1834/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.9.2004 0
B 1834/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.7.2001 15.9.2004 0
B 1834/SL 24 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 29.7.2004 15.9.2004 0
B 1834/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2003 15.9.2004 0
B 1834/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 28.7.2003 4.9.2003 0
B 1834/SL 21 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.5.2003 17.7.2003 0
B 1834/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 0
B 1834/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 335/2003 Městský soud v Praze 28.5.2003 17.7.2003 0
B 1834/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999-2000-konsolidovaná Městský soud v Praze 27.11.2002 0
B 1834/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 27.11.2002 0
B 1834/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 27.11.2002 0
B 1834/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 v AJ Městský soud v Praze 31.12.1996 27.11.2002 0
B 1834/SL 13 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.9.2002 27.11.2002 0
B 1834/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2001 23.7.2002 29.7.2002 0
B 1834/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000-2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 1834/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 332/2002 Městský soud v Praze 21.5.2002 10.7.2002 0
B 1834/SL 11 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 10.7.2002 0
B 1834/SL 10 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.5.2002 10.7.2002 0
B 1834/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.3.2002 0
B 1834/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 287/99 Městský soud v Praze 9.6.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 247/99 Městský soud v Praze 11.3.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/99 Městský soud v Praze 7.1.1999 29.7.1999 0
B 1834/SL 2 notářský zápis NZ 123/98 Městský soud v Praze 24.4.1998 29.7.1999 0
B 1834/SL 1 notářský zápis NZ 261/96 Městský soud v Praze 7.11.1996 29.7.1999 22

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PPF banka a.s.

IČO: 47116129
Firma: PPF banka a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.1992

Sídlo PPF banka a.s.

Sídlo: Evropská 2690/17, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
tracking image