Firma Povodí Vltavy, státní podnik IČO 70889953


Povodí Vltavy, státní podnik má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Povodí Vltavy, státní podnik (70889953) je Státní podnik. Sídlí na adrese Holečkova 3178/8, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 2001 a je stále aktivní. Povodí Vltavy, státní podnik má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Povodí Vltavy, státní podnik nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Povodí Vltavy, státní podnik na Justice.cz
Detailní informace o Povodí Vltavy, státní podnik na rzp.cz

Výpis dat pro Povodí Vltavy, státní podnik na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka A 43594
IČO (identifikační číslo osoby) 70889953
Jméno Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma podnikání Státní podnik
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.1.2001
Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 23.8.2018
Rezervní fond: Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí:31 963 796,- Kč. 23.8.2018
Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. 23.8.2018
U Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den zániku členství v dozorčí radě: 22.2.2016 23.9.2016 - 23.9.2016
u RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den zániku členství v dozorčí radě: 31. 1. 2016 23.9.2016 - 23.9.2016
Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 8.1.2016 4.3.2016 - 23.8.2018
u vymazávané osoby Ing. Miloše Petery: den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2014 7.4.2015 - 7.4.2015
Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Kaprová 2539, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 29. 1. 2015 7.4.2015 - 23.8.2018
u vymazávané osoby Miroslava Drobného: den zániku členství v dozorčí radě: 9. 10. 2014 23.1.2015 - 23.1.2015
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den ukončení členství v dozorčí radě: 21. 4. 2011 4.1.2012 - 4.1.2012
Miroslav Drobný, r. č. 740525/3350 bydliště: Růžová 107, 530 09 Pardubice den vzniku členství vdozorčí radě: 27. 9. 2011 4.1.2012 - 23.1.2015
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Na rozhraní 615/29, Plzeň, 3 PSČ 321 00 den vzniku členství vdozorčí radě: 25.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. 4.1.2012 - 4.3.2016
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2010 den zániku členství v dozorčí radě 23.2.2011 13.5.2011 - 4.3.2016
Ing. Karel Tureček, r.č.: 710201/1741, trvalý pobyt: K Hůrkám 477, Chýnov, PSČ: 391 55, den vzniku členství v dozročí radě: 23.2.2011 13.5.2011 - 23.9.2016
Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 24.3.2011 - 23.8.2018
Hlavním předmětem činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v území působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které v ykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž spr ávcem byl podnik určen. - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí), - pořizovat plány dílčích povodí na území působnosti státního podniku Povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - spolupracovat na pořizování národních půánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a polupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet, - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím, - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů, - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. 24.3.2011 - 23.8.2018
Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 den zániku členství v dozorčí radě 11.10.2010 28.12.2010 - 28.12.2010
Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 den zániku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 28.12.2010 - 28.12.2010
JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., r.č.: 770514/3809, trvalý pobyt: Jindřišská 874/25, Praha 1, PSČ: 100 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 28.12.2010 - 4.1.2012
Ing. Vilém Žák, r.č.: 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ: 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 11.10.2010 den zániku členství v dozorčí radě : 7.11.2013 28.12.2010 - 25.1.2014
Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 3.6.2010 4.8.2010 - 4.8.2010
Ing. Milan Valenta, r.č.: 800520/3316, bydliště Arnošta z Pardubic 2606, Pradubice, PSČ: 530 02 den vzniku členství v dozorčí radě: 4.6.2010 4.8.2010 - 28.12.2010
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 14.4.2010 - 13.5.2011
Ing. Jan Plechatý, r.č.: 460905/124, trvalý pobyt: Legerova 1852/26, Praha 2, PSČ: 120 00, den vzniku v dozorčí radě: 1.3.2010 12.4.2010 - 14.4.2010
Ing.Miloš Petera, r.č.580314/0563, trvalý pobyt : Poděbradská 1780, Nymburk, PSČ 288 02 den vzniku funkce: 1.12.2009 20.1.2010 - 7.4.2015
Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě: 30.11.2009 31.12.2009 - 20.1.2010
Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 datum zániku členství v dozorčí radě: 19.1.2009 23.12.2009 - 23.12.2009
Ing. Vilém Žák, r.č. 650227/0907, trvalý pobyt: Sukova 1233, Nové Strašecí, PSČ 270 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 30.12.2008 - 31.12.2009
Ing. Miloň Kučera, r.č. 520611/036, trvalý pobyt: Hruškova 1, Plzeň, PSČ 301 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.9.2008 30.12.2008 - 4.1.2012
Ing. Václav Král, r.č. 800325/1223, trvalý pobyt: Družstevní 205, Borek, PSČ 370 10 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.9.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 14.9.2013 30.12.2008 - 25.1.2014
Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. 30.12.2008 - 23.8.2018
Ing. Josef Holubička, r.č. 530909/112, trvalý pobyt: Praha 2, Blanická 26, PSČ: 120 00, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.3.2008 den zániku členství v dozorčí radě : 31.12.2015. 18.7.2008 - 4.3.2016
Ing. Petr Bendl, bytem: , r.č.: 660124/1834, Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 14.2.2007 - 14.2.2007
Ing. Petr Bendl, r.č.: 660124/1834, trvalý pobyt: Lesní 496, 270 61 Lány den vzniku členství v dozorčí radě: 10. října 2006 14.2.2007 - 23.12.2009
Ing. Daniel Pokorný, r.č. 750626/0080, trvalý pobyt: Praha 4-Michle, Magistrů 379/7, PSČ 140 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.3.2006 30.6.2006 - 14.2.2007
Ing. Blanka Brožková, r.č. 655825/1711, trvalý pobyt: Praha 5, Petřínská 20, PSČ 150 00, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.1.2006 30.6.2006 - 18.7.2008
Mgr. Vít Šimonovský, r.č. 711222/3041, trvalý pobyt: Hradec Králové, Milady Horákové 265, PSČ 500 06, den vzniku členství v dozorčí radě: 1.2.2006 30.6.2006 - 4.8.2010
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 5 337 977 804,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 30.6.2006 - 24.3.2011
Ing. Zdeněk Zídek, r.č. 611028/1364, trvalý pobyt: Lipno nad Vltavou 125, PSČ 382 78, den vzniku členství vdozorčí radě: 1.1.2006 den zániku členství v dozorčí radě: 31.12.2015. 30.6.2006 - 4.3.2016
Ing. Karel Mach, r.č. 600617/0412, trvalý pobyt: Chotýčany 77, PSČ 373 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 6.12.2003 - 30.6.2006
Ing. Jan Janda, r.č. 430109/065, trvalý pobyt: Plzeň, Bzenecká 22, PSČ 323 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 29.7.2003 6.12.2003 - 30.6.2006
Ing. Pavel Pešout, r.č. 710710/0583, trvalý pobyt: Vlašim, Zahradní 1584, PSČ 258 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003 6.12.2003 - 28.12.2010
Ing. Karel Tureček, r.č.710201/1741, trvalý pobyt: Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 6.2.2002 - 6.12.2003
Ing.Lubomír Petružela,CSc., r.č.530412/081, trvalý pobyt: Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 6.2.2002 - 6.12.2003
Ing. František Hladík, r.č.460128/074, trvalý pobyt: Český Krumlov, Železniční 197, PSČ 381 01 6.2.2002 - 6.12.2003
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statut podniku. 6.2.2002 - 30.6.2006
Účetní hodnota určeného majetku je 5 337 977 804,-Kč 6.2.2002 - 30.6.2006
Ing. Milada Šmejkalová, r.č.476231/013, trvalý pobyt: Praha 8-Libeň, Na Hájku 503, PSČ 180 00 6.2.2002 - 30.6.2006
Ing. Pavel Uher, r.č.420814/096, trvalý pobyt: Praha 10, U Slávie 2/1387, PSČ 100 00 6.2.2002 - 30.6.2006
Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. 6.2.2002 - 30.12.2008
RNDr. Pavel Punčochář,CSc., r.č.440320/103, trvalý pobyt: Praha 5 - Radotín, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 6.2.2002 - 23.9.2016
Rezervní fond: - Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výší, činí: 31 963 796,-Kč. 6.2.2002 - 23.8.2018
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání s majetkem státu, ke kterému má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen platnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku. 6.2.2002 - 23.8.2018
členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem: 6.2.2002 - 23.8.2018
členové dozorčí rady volení zaměstnanci: 6.2.2002 - 23.8.2018
Dozorčí rada státního podniku: -počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na šest. Jmenování a volba členů dozorčí rady bude provedena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. (§ 5 odst. 2 zákona). 18.1.2001 - 6.2.2002
Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. 18.1.2001 - 6.2.2002
Skutečná účetní hodnota určeného majetku je 5 338 453 276,50 Kč 18.1.2001 - 6.2.2002
Rezervní fond: - Výše rezervního fondu činí 31 963 795,59 Kč. 18.1.2001 - 6.2.2002
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: - užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. 18.1.2001 - 6.2.2002
Povodí Vltavy, státní podnik je právním nástupcem společnosti Povodí Vltavy a.s., oddíl B, vložka 2365 vymazané dne 18.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 18.1.2001 - 23.8.2018

Aktuální kontaktní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo Povodí Vltavy, státní podnik

Platnost údajů od - do
Adresa Holečkova 3178/8 , Praha 150 00 9.2.2017
Adresa Holečkova 3178/8 , Praha 150 00 18.1.2001 - 9.2.2017

Předmět podnikání Povodí Vltavy, státní podnik

Platnost údajů od - do
Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což z ahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodích; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Vltavy (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Vltavy a jejich závaznými částmi a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. 23.8.2018

Předmět činnosti Povodí Vltavy, státní podnik

Platnost údajů od - do
zemědělské podnikání 16.11.2018
pronájem a půjčování věcí movitých 16.11.2018
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 16.11.2018
Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: 23.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, - výroba plastových a pryžových výrobků, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - výroba strojů a zařízení, - stavba a výroba plavidel, - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - velkoobchod a maloobchod, - ubytovací služby, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené; 23.8.2018
silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče; 23.8.2018
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení 23.8.2018
smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků 23.8.2018
speciální povodňová ochrana 23.8.2018
chov ryb a vodní drůbeže 23.8.2018 - 16.11.2018
pronájem strojů a přístrojů 23.8.2018 - 16.11.2018
pořádání odborných tuzemských a mezinárodních seminářů 23.8.2018 - 16.11.2018
projektová činnost ve výstavbě 23.1.2015
zámečnictví a nástrojařství 23.1.2015
obráběčství 23.1.2015
hostinská činnost 23.1.2015
Další podnikatelské činnosti související s předmětem podnikání: 23.1.2015 - 23.8.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činností: - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba plastových a pryžových výrobků - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba strojů a zařízení - Stavba a výroba plavidel - - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Velkoobchod a maloobchod - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 23.1.2015 - 23.8.2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 23.1.2015 - 23.8.2018
Výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení 23.1.2015 - 23.8.2018
Smluvní údržba nebo provoz vodních děl jiných vlastníků 23.1.2015 - 23.8.2018
Speciální povodňová ochrana 23.1.2015 - 23.8.2018
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech povodí Vltavy, a to v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povo dí Dolní Vltavy, a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen. 30.6.2006 - 24.3.2011
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 6.12.2003 - 30.6.2006
pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odváděn vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vo dních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků souvisejících 6.12.2003 - 30.6.2006
Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Vltavy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty ma pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci s koryty vodních toků, - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívání z jiného právního důvodu, - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku, - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku, - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat opatření k nápravě, - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží, - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků, - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena, - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Vltavy, - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Vltavy, - pořizovat plán oblasti povodí Vltavy, - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, - plnit úkoly při ochraně před povodněmi, - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů, - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Vltavy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí, - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě, - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží, - provozovat vodohospodářský dispečink, - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají, - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně, - osazovat plavební znaky na vodní cestě, - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu,se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností, - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 24.4.2002 - 6.12.2003
Výkon funkce správce vodohospodářsky významných, hraničních a určených drobných vodních toků,provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu podle § 4 odst.1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a dále výkon dalších činností svěřených státnímu podniku zvláštními právními předpisy (zejména zákonem č 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů),což zahrnuje zejména: 6.2.2002 - 24.4.2002
výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku, 6.2.2002 - 24.4.2002
hospodaření s vodami z hlediska množství a jakosti v rámci územně příslušné vodohospodářské soustavy dle podmínek stanovených vodohospodářskými orgány, 6.2.2002 - 24.4.2002
vytváření předpokladů a podmínek pro racionální,šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových vod,vodních toků a hmotného majetku,především pro účely: 6.2.2002 - 24.4.2002
zásobování vodou, 6.2.2002 - 24.4.2002
ochrany před havarijním znečištěním vod, 6.2.2002 - 24.4.2002
ochranu před nepříznivými účinky vod včetně ochrany před povodněmi, 6.2.2002 - 24.4.2002
užívání vodních toků k plavbě, 6.2.2002 - 24.4.2002
využívání vodní energie, 6.2.2002 - 24.4.2002
rybářství, 6.2.2002 - 24.4.2002
rekreace a sportovního využití. 6.2.2002 - 24.4.2002
Při výkonu hlavního předmětu podnikání státní podnik zejména: 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje a pečuje o stav a ochranu vodního toku, dbá o plynulý průtok ve vodním toku, odstraňuje překážky ve vodním toku,pokud k tomu není ze zákona povinna jiná právnická nebo fyzická osoba, 6.2.2002 - 24.4.2002
zabezpečuje údržbu vodního toku a výstavbu jeho úprav, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje technický rozvoj všech funkcí vodního toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
odstraňuje nebo nově vysazuje stromy a keře na pozemcích při vodním toku, v zájmu správy vodního toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
těží z koryta vodního toku říční materiál v rozsahu, který připouští řádný výkon správy vodního toku bez povolení vodohospodářského orgánu, popřípadě tuto těžbu umožňuje těm, kteří k tomu získali povolení za úhradu nákladů, které v souvislosti s tím vzniknou správci toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje,provozuje a udržuje vodohospodářská díla, která jsou nezbytná k funkcím vodního toku, vodnímu toku převážně slouží nebo plní současně více celospolečenských účelů, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje,provozuje a udržuje další vodohospodářská díla a další související nemovitý i movitý majetek, ke kterému má právo hospodaření, 6.2.2002 - 24.4.2002
dodržuje podmínky, za kterých bylo vodohospodářské dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, předkládá vodohospodářskému orgánu ke schválení návrhy těchto řádů tak, aby byly v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodohospodářských děl a zohledňovaly i možnosti zabezpečit jakost vody ve vodním toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
udržuje dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje na vodohospodářských dílech odborný technicko bezpečnostní dohled, včetně pozorování díla a měření jeho deformací, a to i prostřednictvím organizace pověřené prováděním tohoto dohledu ústředním vodohospodářským orgánem, 6.2.2002 - 24.4.2002
u vodohospodářského díla, sloužícího ke vzdouvání vody v toku, udržuje na vlastní náklady v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a stará se v ní o plynulý průtok vody, zejména odstraňuje nánosy a překážky, 6.2.2002 - 24.4.2002
provozuje vodohospodářský dispečink a řídí vodohospodářské soustavy, 6.2.2002 - 24.4.2002
dává pokyny pro manipulaci s vodohospodářskými díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodohospodářských děl na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace, 6.2.2002 - 24.4.2002
zřizuje, udržuje a označuje vodní cesty a vytyčuje plavební dráhu, 6.2.2002 - 24.4.2002
provozuje vodní cesty a plavbu, včetně výstavby, rekonstrukce a modernizace vodních cest, 6.2.2002 - 24.4.2002
stanovuje jednotkové ceny povrchové vody v souladu s cenovým výměrem pro celý region povodí v jeho působnosti, 6.2.2002 - 24.4.2002
vybírá finanční prostředky za odběry povrchové vody a ostatní poskytované užitky a užívá je k úhradě nákladů na zajištění předmětů podnikání, 6.2.2002 - 24.4.2002
vybírá úplaty (poplatky) za odběry podzemní vody a odvádí je konečnému příjemci určenému obecně závazným předpisem, 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje podle zvláštních předpisů odběry podzemní vody, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje komplexní péči o jakost vody a navrhuje orgánům opatření k omezení znečišťování vody a ke zlepšení jakosti vody ve vodních tocích z hlediska povodí, přitom sleduje jakost vody, jakož i odběry vod a vypouštění odpadních vod z hlediska množství a jakosti a jiné nakládání s vodami ve vodních tocích, 6.2.2002 - 24.4.2002
zajišťuje výstavbu a provoz účelových monitorovacích sítí ke sledování množství a jakosti vod a splavenin, 6.2.2002 - 24.4.2002
provádí systematickou kontrolu jakosti vody ve vztahu na průtoky v určených profilech a tyto průtoky sleduje, 6.2.2002 - 24.4.2002
vytváří a provozuje regionální hydroekologický informační systém, 6.2.2002 - 24.4.2002
navrhuje příslušnému vodohospodářskému orgánu stanovení ochranných pásem zdrojů ve vodních tocích a sleduje dodržování podmínek těchto rozhodnutí, 6.2.2002 - 24.4.2002
spolupracuje při zneškodňování havarijního zhoršení jakosti povrchových vod, 6.2.2002 - 24.4.2002
eviduje rozhodnutí vodohospodářských orgánů, týkajících se vodního toku a sleduje dodržování podmínek a povinností v nich stanovených, 6.2.2002 - 24.4.2002
sleduje obecné užívání povrchových vod ve vodním toku, 6.2.2002 - 24.4.2002
dbá, aby nedocházelo k narušování zájmů rekreace, rybářství a jiných důležitých celospolečenských zájmů a spolupracuje při tvorbě a ochraně životního prostředí, 6.2.2002 - 24.4.2002
podává vodohospodářským orgánům podněty, návrhy a vyjádření při nedostatku vody ve vodním toku, případně při jiných mimořádných vodohospodářských situacích, 6.2.2002 - 24.4.2002
plní povinnosti uložené mu povodňovým plánem, příslušným povodňovým orgánem i obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany před povodněmi, 6.2.2002 - 24.4.2002
spolupracuje se správci drobných vodních toků při řešení vodohospodářských úkolů, u kterých je to nutné z hlediska potřeb celého povodí, 6.2.2002 - 24.4.2002
připravuje, zabezpečuje a poskytuje odborné podklady pro správní rozhodování a další opatření vodohospodářských orgánů, pokud je má k dispozici, 6.2.2002 - 24.4.2002
zpracovává regionální a poskytuje podklady a spolupracuje na komplexní Státní vodohospodářské bilanci a Směrném vodohospodářském plánu, 6.2.2002 - 24.4.2002
vydává stanoviska z hlediska Směrného vodohospodářského plánu, 6.2.2002 - 24.4.2002
poskytuje informace, vydává odborné účelové publikace z vodohospodářské oblasti a spolupracuje s veřejností, 6.2.2002 - 24.4.2002
vykonává činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet. 6.2.2002 - 24.4.2002
požaduje předložení povolení nebo souhlasu vodohospodářských orgánů, týkajícího se vodního toku, od každého uživatele vody a provozovatele vodohospodářských děl a zařízení, popřípadě činností, které takového povolení nebo souhlasu vyžadují, 6.2.2002 - 24.4.2002
Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: 6.2.2002 - 23.1.2015
laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody, 6.2.2002 - 23.1.2015
projektová činnost ve výstavbě, 6.2.2002 - 23.1.2015
inženýrská činnost ve výstavbě, 6.2.2002 - 23.1.2015
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, 6.2.2002 - 23.1.2015
automatizované zpracování dat, 6.2.2002 - 23.1.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců, 6.2.2002 - 23.1.2015
služby rozmnožovací techniky, 6.2.2002 - 23.1.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 6.2.2002 - 23.1.2015
silniční motorová doprava osobní, 6.2.2002 - 23.1.2015
silniční motorová doprava nákladní, 6.2.2002 - 23.1.2015
práce s autojeřábem, 6.2.2002 - 23.1.2015
zemní práce, 6.2.2002 - 23.1.2015
ubytovací služby, 6.2.2002 - 23.1.2015
hostinská činnost, 6.2.2002 - 23.1.2015
truhlářství, 6.2.2002 - 23.1.2015
kovoobráběčství, 6.2.2002 - 23.1.2015
zámečnictví, 6.2.2002 - 23.1.2015
smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků, 6.2.2002 - 23.1.2015
speciální povodňová ochrana. 6.2.2002 - 23.1.2015
správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb. 18.1.2001 - 6.2.2002
výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst.2 zákona č. 305/2000 Sb., 18.1.2001 - 6.2.2002
laboratorní činnosti související se zajišťováním a zabezpečováním kvality vody, 18.1.2001 - 6.2.2002
projektová činnost ve výstavbě, 18.1.2001 - 6.2.2002
inženýrská činnost ve výstavbě, 18.1.2001 - 6.2.2002
výroba a rozvod elektřiny v rámci provozu hydroenergetických zařízení, 18.1.2001 - 6.2.2002
automatizované zpracování dat, 18.1.2001 - 6.2.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců, 18.1.2001 - 6.2.2002
služby rozmnožovací techniky, 18.1.2001 - 6.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 18.1.2001 - 6.2.2002
silniční motorová doprava osobní, 18.1.2001 - 6.2.2002
silniční motorová doprava nákladní, 18.1.2001 - 6.2.2002
práce s autojeřábem, 18.1.2001 - 6.2.2002
zemní práce, 18.1.2001 - 6.2.2002
ubytovací služby, 18.1.2001 - 6.2.2002
hostinská činnost, 18.1.2001 - 6.2.2002
truhlářství, 18.1.2001 - 6.2.2002
kovoobráběčství, 18.1.2001 - 6.2.2002
zámečnictví. 18.1.2001 - 6.2.2002

vedení firmy Povodí Vltavy, státní podnik

Statutární orgán Povodí Vltavy, státní podnik

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 23.8.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 30.12.2008 - 23.8.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak 1. zástupce generálního ředitele a v jejich nepřítomnosti pak 2. zástupkyně generálního ředitele. 5.9.2007 - 30.12.2008
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti přechozích. 18.12.2004 - 18.12.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 18.12.2004 - 5.9.2007
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti 1.zástupce. 18.1.2004 - 18.12.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2.zástupce. 6.2.2002 - 18.1.2004
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce. 18.1.2001 - 6.2.2002
generální ředitel RNDr. Petr Kubala 23.8.2018
Vznik funkce 8.3.2010
Adresa: Vyšehradská 2005/8 , Praha 128 00
1. zástupce Ing. Tomáš Matějka 23.8.2018
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Bolívarova 2059/26 , Praha 169 00
2. zástupce Ing. Tomáš Kendík 23.8.2018
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: K celinám 98 , Praha 154 00
generální ředitel Ing. Petr Hudler CSc. 18.1.2001 - 6.12.2003
Zánik funkce 23.6.2003
Adresa: Krumlovská 1830/84 , České Budějovice 370 07
1.zástupce-technický ředitel Ing. Václav Kulhánek 6.2.2002 - 18.1.2004
Zánik funkce 30.9.2003
Adresa: Varnsdorfská 332/15 , Praha 190 00
2.zástupce-finanční ředitel Ing. Miloslav Novák 6.2.2002 - 18.1.2004
Adresa: Valtínovská 1570/7 , Praha 140 00
zástupce-ředitel RNDr. Petr Kubala 18.12.2004 - 18.12.2004
Adresa: Štichova 584/17 , Praha 149 00
zástupce-technický ředitel Ing. Václav Báča 18.12.2004 - 18.12.2004
Adresa: Na Žvahově 798/33 , Praha 152 00
generální ředitel Ing. František Hladík 6.12.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 29.7.2003
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Železniční 197 , Český Krumlov 381 01
1.zástupce-finanční ředitel Ing. Miloslav Novák 18.1.2004 - 5.9.2007
Vznik funkce 1.10.2003
Zánik funkce 1.8.2007
Adresa: Valtínovská 1570/7 , Praha 140 00
2.zástupce-ředitel pro správu povodí RNDr. Petr Kubala 18.12.2004 - 5.9.2007
Zánik funkce 1.8.2007
Adresa: Štichova 584/17 , Praha 149 00
3.zástupce-technický ředitel Ing. Václav Báča 18.12.2004 - 5.9.2007
Zánik funkce 1.8.2007
Adresa: Na Žvahově 798/33 , Praha 152 00
generální ředitel Ing. Jan Slanec 31.7.2007 - 12.4.2010
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 7.3.2010
Adresa: Malé paseky 1333 , Dobříš 263 01
1.zástupce generálního ředitele RNDr. Petr Kubala 5.9.2007 - 12.4.2010
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 7.3.2010
Adresa: Štichova 584/17 , Praha 149 00
2.zástupkyně generálního ředitele Ing. Michaela Kynkorová 5.9.2007 - 12.4.2010
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 31.3.2010
Adresa: Hořejší 108 , Kosoř 252 26
1. zástupce ředitele Ing. Tomáš Matějka 12.4.2010 - 14.4.2010
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Boučkova 1818/13 , Praha 162 00
2. zástupce generálního ředitele Ing. Tomáš Kendík 12.4.2010 - 4.1.2012
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Pražského 604/22 , Praha 152 00
3. zástupce generálního ředitele Ing. Karel Mach 30.12.2008 - 13.12.2012
Vznik funkce 1.6.2008
Zánik funkce 31.8.2012
Adresa: 77 , Chotýčany 373 62
1. zástupce generálního ředitele Ing. Tomáš Matějka 14.4.2010 - 13.12.2012
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Boučkova 1818/13 , Praha 162 00
generální ředitel RNDr. Petr Kubala 12.4.2010 - 27.5.2015
Vznik funkce 8.3.2010
Adresa: Štichova 584/17 , Praha 149 00
generální ředitel RNDr. Petr Kubala 27.5.2015 - 26.6.2015
Vznik funkce 8.3.2010
Adresa: 6 , Lipno nad Vltavou 382 78
2. zástupce generálního ředitele Ing. Tomáš Kendík 4.1.2012 - 16.9.2016
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: K celinám 98 , Praha 154 00
1. zástupce generálního ředitele Ing. Tomáš Matějka 13.12.2012 - 23.8.2018
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Bolívarova 2059/26 , Praha 169 00
generální ředitel RNDr. Petr Kubala 26.6.2015 - 23.8.2018
Vznik funkce 8.3.2010
Adresa: Vyšehradská 2005/8 , Praha 128 00
2. zástupce generálního ředitele Ing. Tomáš Kendík 16.9.2016 - 23.8.2018
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: K celinám 98 , Praha 154 00

Dozorčí rada Povodí Vltavy, státní podnik

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Miloš Petera 23.8.2018
Vznik funkce 29.1.2015
Adresa: Kaprová 2539 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Miloň Kučera 23.8.2018
Vznik funkce 8.1.2016
Adresa: Na Rozhraní 615/29 , Plzeň 321 00
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem RNDr. Pavel Punčochář CSc. 23.8.2018
Vznik funkce 7.7.2016
Adresa: Zítkova 225/3 , Praha 153 00
členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 23.8.2018
Vznik funkce 9.10.2014
Adresa: Kováků 1141/11 , Praha 150 00
členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem Ing. Berenika Peštová Ph.D. 23.8.2018
Vznik funkce 7.7.2016
Adresa: Zdeňka Štěpánka 424/30 , Most 434 01
člen dozorčí rady volený zaměstnanci RNDr. Marek Liška 2.3.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Botevova 3098/7 , Praha 143 00
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Stanislav Mrvka 2.3.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Denisova 353 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Karel Březina 3.8.2019
Vznik členství 17.5.2019
Adresa: Holečkova 875/55 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 23.1.2015 - 2.8.2016
Vznik členství 9.10.2014
Adresa: Na Petynce 985/34 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Honová 25.1.2014 - 23.9.2016
Vznik členství 7.11.2013
Zánik členství 10.5.2016
Adresa: Jarní 1308 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Mrvka 25.1.2014 - 23.8.2018
Vznik členství 22.11.2013
Adresa: Denisova 353 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 2.8.2016 - 23.8.2018
Vznik členství 9.10.2014
Adresa: Kováků 1141/11 , Praha 150 00
člen dozorčí rady RNDr. Pavel Punčochář CSc. 23.9.2016 - 23.8.2018
Vznik členství 7.7.2016
Adresa: Zítkova 225/3 , Praha 153 00
člen dozorčí rady Ing. Berenika Peštová Ph.D. 23.9.2016 - 23.8.2018
Vznik členství 7.7.2016
Adresa: Zdeňka Štěpánka 424/30 , Most 434 01
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Zdeněk Zídek 23.8.2018 - 16.9.2018
Vznik funkce 8.1.2016
Adresa: 125 , Lipno nad Vltavou 382 78
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Stanislav Mrvka 23.8.2018 - 2.3.2019
Zánik členství 21.11.2018
Vznik funkce 22.11.2013
Zánik funkce 21.11.2018
Adresa: Denisova 353 , Jindřichův Hradec 377 01
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Zdeněk Zídek 16.9.2018 - 2.3.2019
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 8.1.2016
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 1000 , Lipno nad Vltavou 382 78
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Josef Holubička 23.8.2018 - 3.8.2019
Zánik členství 30.4.2019
Vznik funkce 8.1.2016
Zánik funkce 30.4.2019
Adresa: Vinohradská 120/103 , Praha 130 00

Sbírka Listin Povodí Vltavy, státní podnik

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
A 43594/SL 70 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.7.2015 4.8.2015 8.9.2015 6
A 43594/SL 69 ostatní rozhodnutí ministra zemědělství Městský soud v Praze 22.6.2015 4.8.2015 8.9.2015 1
A 43594/SL 68 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 25.5.2015 9.6.2015 14.7.2015 8
A 43594/SL 67 ostatní rozhodnutí ministra Městský soud v Praze 30.4.2015 9.6.2015 14.7.2015 2
A 43594/SL 66 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 10.6.2015 11.6.2015 76
A 43594/SL 65 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.6.2015 11.6.2015 34
A 43594/SL 64 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 26.11.2014 9.2.2015 8
A 43594/SL 63 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 42
A 43594/SL 62 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 35
A 43594/SL 61 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.3.2014 7.4.2014 26.5.2014 7
A 43594/SL 60 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 13.12.2013 23.12.2013 11.2.2014 7
A 43594/SL 59 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.5.2013 27.5.2013 36
A 43594/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.5.2013 27.5.2013 35
A 43594/SL 57 ostatní -zakládací listina Městský soud v Praze 2.11.2012 12.11.2012 8.1.2013 7
A 43594/SL 56 ostatní -odvolání z funkce Městský soud v Praze 29.8.2012 12.11.2012 8.1.2013 2
A 43594/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 26.6.2012 80
A 43594/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 26.6.2012 55
A 43594/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.7.2011 20.7.2011 80
A 43594/SL 49 zakladatelské dokumenty 2x Městský soud v Praze 15.12.2010 30.3.2011 12
A 43594/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.6.2010 26.6.2010 80
A 43594/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.6.2009 2.6.2009 80
A 43594/SL 39 ostatní -jmenování do funkce Městský soud v Praze 27.5.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 38 ostatní -jmenování do fun.-2x Městský soud v Praze 17.9.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 37 ostatní -rozhodnutí čj.30211/08-10000 Městský soud v Praze 19.8.2008 14.1.2009 1
A 43594/SL 36 ostatní -rozhodnutí čj.25280/08-10000 Městský soud v Praze 31.7.2008 14.1.2009 2
A 43594/SL 35 ostatní -protokol z voleb Městský soud v Praze 25.9.2008 14.1.2009 1
A 43594/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.9.2008 71
A 43594/SL 29 ostatní - dodatek č.1 ke statutu Městský soud v Praze 3.10.2007 30.1.2008 3
A 43594/SL 26 ostatní odvolání Městský soud v Praze 31.5.2007 22.10.2007 2
A 43594/SL 25 ostatní jmenování Městský soud v Praze 31.5.2007 22.10.2007 2
A 43594/SL 24 podpisové vzory , ČP Městský soud v Praze 23.7.2007 22.10.2007 1
A 43594/SL 22 ostatní -jmenování+odvolání Městský soud v Praze 18.7.2007 19.10.2007 1
A 43594/SL 21 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 3.8.2007 19.10.2007 2
A 43594/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.6.2007 25.6.2007 68
A 43594/SL 19 ostatní -jmen. Městský soud v Praze 10.10.2006 26.3.2007 3
A 43594/SL 18 ostatní -odvolání z fun. Městský soud v Praze 19.10.2006 26.3.2007 1
A 43594/SL 10 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 26.4.2006 18.9.2006 7
A 43594/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 23.6.2006 26.7.2006 54
A 43594/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.6.2005 23.6.2005 46
A 43594/SL 6 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 9.11.2004 29.12.2004 7
A 43594/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 28.6.2004 64
A 43594/SL 4 zakladatelské dokumenty + odvolání, jmenování Městský soud v Praze 27.8.2003 15.10.2003 17.12.2003 15
A 43594/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 27.8.2003 2.10.2003 60
A 43594/SL 1 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 6.5.2002 7.5.2002 51
B 2365/SL 6 ostatní přeměna a.s.na stát.podnik Městský soud v Praze 18.1.2001 27.3.2001 1
B 2365/SL 5 ostatní -rozhodnutí FÚ v Praze 5 Městský soud v Praze 9.3.2001 27.3.2001 1
B 2365/SL 4 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.3.2001 0
B 2365/SL 1 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 21.1.1998 0
B 2365/SL 2 účetní závěrka r.1998,1999 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

IČO (identifikační číslo) 70889953
Jméno Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma podnikání Státní podnik
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 6

Sídlo Povodí Vltavy, státní podnik

Živnosti a provozovny Povodí Vltavy, státní podnik

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Stavba a výroba plavidel

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 27, Manětín 331 62
Identifikační číslo provozovny 1011430568
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 61, Milešov 262 56
Identifikační číslo provozovny 1011430452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 399 01 Kovářov
Identifikační číslo provozovny 1011430517
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 4
Provozovna 7, Malá Úpa 542 21
Identifikační číslo provozovny 1011430479
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Holečkova 3178/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009295691
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 6
Provozovna 171, Kvilda 384 93
Identifikační číslo provozovny 1011430461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 7
Provozovna 163, Sedlice 396 01
Identifikační číslo provozovny 1011430509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 8
Provozovna 35, Loket 257 65
Identifikační číslo provozovny 1011430487
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 9
Provozovna 24, Zvíkovské Podhradí 397 01
Identifikační číslo provozovny 1011430533
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 10
Provozovna Na Hutmance 596/5, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011430576
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 11
Provozovna 265, Želiv 394 44
Identifikační číslo provozovny 1011430525
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 12
Provozovna 35, Nýrsko 340 22
Identifikační číslo provozovny 1011430550
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 13
Provozovna Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003162096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.1994
Provozovna č. 14
Provozovna 2, Malá Úpa 542 21
Identifikační číslo provozovny 1003162100
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 12.1.1996
Provozovna č. 15
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162088
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.1.1994
Provozovna č. 16
Provozovna E. Pittera 1622/1, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162169
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 20.4.1999
Provozovna č. 17
Provozovna 45, Lipno nad Vltavou 382 78
Identifikační číslo provozovny 1003162118
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 12.1.1996
Provozovna č. 18
Provozovna Grafická 429/36, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1012240771
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 6.6.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Pražská tř. 490/90, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1012240789
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.6.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012240754
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 6.6.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1012240762
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 6.6.2018

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Holečkova 3178/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009295691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Na Průhoně 900/34, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1011430584
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003162096
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1994

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.1996

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.1996

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003162096
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Holečkova 3178/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009295691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Grafická 429/36, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003162134
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.1997
Provozovna č. 4
Provozovna Litvínovická 710/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003162088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.1997

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Holečkova 3178/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009295691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2014

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Laboratorní činnosti související se zjišťováním a zabezpečováním kvality vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby rozmnožovací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Práce s autojeřábem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1995
Zánik oprávnění 16.12.2013

Živnost č. 16 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Povodí Vltavy, státní podnik

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kendík
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Matějka
Člen statutárního orgánu RNDr. Petr Kubala

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Povodí Vltavy, státní podnik

IČO: 70889953
Firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2001

Sídlo Povodí Vltavy, státní podnik

Sídlo: Holečkova 3178/8, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Demolice a příprava staveniště
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
tracking image