Firma Povodí Ohře, státní podnik IČO 70889988


Povodí Ohře, státní podnik má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Povodí Ohře, státní podnik (70889988) je Státní podnik. Sídlí na adrese Bezručova 4219, Chomutov 430 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2001 a je stále aktivní. Povodí Ohře, státní podnik má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Povodí Ohře, státní podnik nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Povodí Ohře, státní podnik na Justice.cz
Detailní informace o Povodí Ohře, státní podnik na rzp.cz

Výpis dat pro Povodí Ohře, státní podnik na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Povodí Ohře, státní podnik

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka A 13052
IČO (identifikační číslo osoby) 70889988
Jméno Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma podnikání Státní podnik
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.4.2001
Povodí Ohře, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Ohře a.s., oddíl B vložka 534, vymazané dne 24.3.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. 15.6.2018
Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení, racionální nakládání s vodami, obecnou a specializovanou ochranu před škodlivými účinky vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. 15.6.2018
Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 3.868.891.151,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje statu t podniku. 15.3.2011 - 15.6.2018
Počet členů dozorčí rady je stanoven na devět. 18.2.2009 - 15.6.2018
Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 20 573 718,60 Kč. 30.6.2006
Minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovat: 3 829 000 000,- Kč 14.4.2004 - 15.6.2018
Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni nabytí účinnosti zák. č. 305/2000 Sb., o povodích: 20 573 718,60 Kč 5.4.2001 - 30.6.2006
Určený majetek: Celková účetní hodnota určeného majetku dle ust. § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb., o povodích: 3 868 891 151,- Kč 5.4.2001 - 15.3.2011
Státní podnik Povodí Ohře vznikl dnem 1.1.2001 dle ust. § 1 odst. 2 zák. č. 305/2000 Sb., o povodích. Je právním nástupcem akciové společnosti Povodí Ohře, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, IČ: 49904272, která zanikla bez likvidace dne 1.1.2001 dle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 305/2000 Sb. V souladu s ust. § 3 odst. 1 přešla z akciové společnosti na státní podnik k datu 1.1.2001 veškerá práva, s výjimkou vlastnického práva, a všechny povinnosti, včetně pracovně - právních vztahů. 5.4.2001 - 15.6.2018

Aktuální kontaktní údaje Povodí Ohře, státní podnik

Sídlo Povodí Ohře, státní podnik

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 4219 , Chomutov 430 03 13.8.2014
Adresa Bezručova 4219 , Chomutov 430 03 5.4.2001 - 13.8.2014

Předmět podnikání Povodí Ohře, státní podnik

Platnost údajů od - do
Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: 15.6.2018
- výroba elektřiny 15.6.2018
- projektová činnost ve výstavbě 15.6.2018
- opravy silničních vozidel 15.6.2018
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.6.2018
-silniční motorová doprava: -nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; 15.6.2018
-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -ubytovací služby, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -testování, měření, analýzy a kontroly, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -zemědělské podnikání. 15.6.2018

Předmět činnosti Povodí Ohře, státní podnik

Platnost údajů od - do
Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Ohře; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Ohře; - pořizovat plán dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Ohře a Dolního Labe a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav. 15.6.2018
- hostinská činnost 2.4.2015 - 28.11.2016
činnosti podle živnostenských oprávnění, koncesí a rozhodnutí o udělení licence: 2.4.2015 - 15.6.2018
- výroba elektřiny 2.4.2015 - 15.6.2018
- projektová činnost ve výstavbě 2.4.2015 - 15.6.2018
- opravy silničních vozidel 2.4.2015 - 15.6.2018
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.4.2015 - 15.6.2018
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.4.2015 - 15.6.2018
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.4.2015 - 15.6.2018
Hlavní předmět činnosti: výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Ohře; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Ohře; - pořizovat plán v oblasti dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány oblasti povodí Ohře a Dolního Labe a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technicko-bezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu - na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. 15.3.2011 - 15.6.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.3.2010
správa povodí a správa významných vodních toků a určených drobných vodních toků, jakož i provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č.305/2000 Sb. 20.4.2002
výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č.305/2000 Sb. 20.4.2002
činnosti podle živnostenských oprávnění, koncesí a rozhodnutí o udělení licence: - laboratorní činnost související se zajišťováním kvality vod, - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, - projektová činnost ve výstavbě, - opravy silničních vozidel, - poskytování software, - provozování specializované protipovodňové ochrany, - inženýrské služby ve vodním hospodářství a ekologické výstavbě, - ubytovací činnost v chatové osadě, - hostinská činnost, - pronájem nemovitostí, výkon zeměměřických činností, - zemní práce, - silniční motorová doprava nákladní, - výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů - úřední měření, - výroba elektřiny. 20.4.2002 - 2.4.2015
Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. 20.4.2002 - 15.6.2018
správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., 5.4.2001 - 20.4.2002
výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 305/2000 Sb., 5.4.2001 - 20.4.2002
činnosti podle živnostenských oprávnění a rozhodnutí o udělení státní autorizace, které v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, přešly na státní podnik: 5.4.2001 - 20.4.2002
laboratorní činnost související se zajišťováním kvality vod, 5.4.2001 - 20.4.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 5.4.2001 - 20.4.2002
projektová činnost ve výstavbě, 5.4.2001 - 20.4.2002
automatizované zpracování dat, 5.4.2001 - 20.4.2002
opravy silničních vozidel, 5.4.2001 - 20.4.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců, 5.4.2001 - 20.4.2002
zámečnictví, 5.4.2001 - 20.4.2002
poskytování software, 5.4.2001 - 20.4.2002
provádění staveb, jejich změn a jejich odstraňování, 5.4.2001 - 20.4.2002
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, 5.4.2001 - 20.4.2002
provozování specializované protipovodňové ochrany, 5.4.2001 - 20.4.2002
inženýrské služby ve vodním hospodářství a ekologické výstavbě, 5.4.2001 - 20.4.2002
ubytovací činnost v chatové osadě, 5.4.2001 - 20.4.2002
hostinská činnost, 5.4.2001 - 20.4.2002
pronájem nemovitostí, 5.4.2001 - 20.4.2002
výkon zeměměřických činností, 5.4.2001 - 20.4.2002
zemní práce, 5.4.2001 - 20.4.2002
silniční motorová doprava nákladní, 5.4.2001 - 20.4.2002
výroba elektřiny, 5.4.2001 - 20.4.2002
rozvod elektřiny. 5.4.2001 - 20.4.2002
Rozsah a podmínky podnikání stanovené zakladatelem: Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního podniku v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. 5.4.2001 - 20.4.2002

vedení firmy Povodí Ohře, státní podnik

Statutární orgán Povodí Ohře, státní podnik

Platnost údajů od - do
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 15.6.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích. 18.2.2009 - 15.6.2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti 2.zástupce, v jeho nepřítomnosti 3. zástupce. 14.3.2008 - 18.2.2009
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1.zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2.zástupce. 14.4.2004 - 14.3.2008
1. zástupce - technicko-provozní ředitel Ing. Jindřich Břečka 15.6.2018
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Krušnohorská 1658 , Jirkov 431 11
2. zástupce - investiční ředitel Ing. Vlastimil Hasík 15.6.2018
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: K Lesíku 5643 , Chomutov 430 03
3. zástupce - ekonomický ředitel Ing. Radek Jelínek 15.6.2018
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Na Borku 1611 , Jirkov 431 11
generální ředitel Ing. Zbyněk Folk 12.6.2019
Vznik funkce 1.5.2019
Adresa: Jezdecká 1168 , Dobřany 334 41
Ředitel Ing. Václav Pondělíček 5.4.2001 - 14.4.2004
Vznik funkce 1.1.2001
Adresa: Sukova 3941/2 , Chomutov 430 03
1.zástupce - technicko-provozní ředitel Ing. Josef Gutwald 14.4.2004 - 10.5.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Valtínovská 1568/3 , Praha 140 00
Generální ředitel Ing. Václav Pondělíček 14.4.2004 - 30.6.2006
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Sukova 3941/2 , Chomutov 430 03
2.zástupce - ekonomický ředitel Ing. Jaroslav Šebesta 14.4.2004 - 14.3.2008
Vznik funkce 1.1.2001
Adresa: Okrajová 4989 , Chomutov 430 01
3.zástupce - investiční ředitel Ing. Michal Kraus 14.3.2008 - 26.6.2009
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 4.3.2009
Adresa: Rabasova 3187/27 , Ústí nad Labem 400 11
1.zástupce - technicko-provozní ředitel Ing. Jindřich Břečka 10.5.2005 - 13.8.2014
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Krušnohorská 1658 , Jirkov 431 11
Generální ředitel Ing. Jiří Nedoma 30.6.2006 - 13.8.2014
Vznik funkce 1.1.2006
Adresa: Anglická 453/32 , Karlovy Vary 360 01
2.zástupce - ekonomický a správní ředitel Ing. Jaroslav Šebesta 14.3.2008 - 13.8.2014
Vznik funkce 1.1.2001
Adresa: Okrajová 4989 , Chomutov 430 01
3.zástupce - investiční ředitel Ing. Vlastimil Hasík 26.6.2009 - 16.2.2016
Vznik funkce 5.3.2009
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: K Lesíku 5643 , Chomutov 430 03
2.zástupce - ekonomický a správní ředitel Ing. Jaroslav Šebesta 13.8.2014 - 16.2.2016
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 15.11.2015
Adresa: Okrajová 4989 , Chomutov 430 01
3. zástupce - ekonomický ředitel Ing. Jan Fischer 16.2.2016 - 29.3.2017
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Sadová 5716 , Chomutov 430 03
1.zástupce - technicko-provozní ředitel Ing. Jindřich Břečka 13.8.2014 - 15.6.2018
Vznik funkce 1.1.2005
Adresa: Krušnohorská 1658 , Jirkov 431 11
Generální ředitel Ing. Jiří Nedoma 13.8.2014 - 15.6.2018
Vznik funkce 1.1.2006
Adresa: Anglická 453/32 , Karlovy Vary 360 01
2. zástupce - investiční ředitel Ing. Vlastimil Hasík 16.2.2016 - 15.6.2018
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: K Lesíku 5643 , Chomutov 430 03
3. zástupce - ekonomický ředitel Ing. Radek Jelínek 29.3.2017 - 15.6.2018
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Na Borku 1611 , Jirkov 431 11
generální ředitel Ing. Jiří Nedoma 15.6.2018 - 12.6.2019
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 30.4.2019
Adresa: Anglická 453/32 , Karlovy Vary 360 01

Dozorčí rada Povodí Ohře, státní podnik

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Oldřich Rozšafný 15.6.2018
Vznik členství 29.1.2015
Adresa: Bažantnice 703 , Tlučná 330 26
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Stanislav Pfléger 15.6.2018
Vznik členství 9.9.2014
Adresa: V Jámě 1769/3 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Pavel Slabyhoud 15.6.2018
Vznik členství 12.2.2016
Adresa: Sokolská 3720/16 , Chomutov 430 03
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Jiří Rolník 15.6.2018
Vznik členství 24.2.2017
Adresa: 6 , Stanovice 360 01
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Daniel Pokorný 14.3.2019
Vznik členství 16.11.2018
Adresa: Zlatnická 1130/12 , Praha 110 00
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Monika Zeman 14.3.2019
Vznik členství 14.12.2018
Adresa: náměstí Dr. Beneše 1232/7 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Ondřej Sirko 14.3.2019
Vznik členství 23.1.2019
Adresa: Nad alejí 1850/6 , Praha 162 00
člen dozorčí rady volený zaměstnanci Ing. Lenka Bartošová 12.6.2019
Vznik členství 29.3.2019
Adresa: Václavská 3559 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Ing. Karel Tureček 5.4.2001 - 14.4.2004
Vznik členství 1.2.2001
Zánik členství 8.7.2003
Adresa: Gabrielovo náměstí 9 , Chýnov 391 55
Člen dozorčí rady Ing. Jan Plechatý 5.4.2001 - 30.6.2006
Vznik členství 1.2.2001
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: Valtínovská 1681/10 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Petružala CSc. 5.4.2001 - 30.6.2006
Vznik členství 1.2.2001
Zánik členství 31.1.2006
Adresa: Hornoměcholupská 632/39 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady Ing. Helena Vohralíková 5.4.2001 - 30.6.2006
Vznik členství 25.1.2001
Zánik členství 25.1.2006
Adresa: Bezručova 4577 , Chomutov 430 03
Jméno Ing. Zdeněk Círus 5.4.2001 - 30.6.2006
Vznik členství 25.1.2001
Zánik členství 25.1.2006
Adresa: Na Výsluní 433/2 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady Ing. Karel Mach 14.4.2004 - 30.6.2006
Vznik členství 21.7.2003
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: 77 , Chotýčany 373 62
Člen dozorčí rady Ing. Daniel Pokorný 30.6.2006 - 5.2.2007
Vznik členství 15.2.2006
Zánik členství 10.10.2006
Adresa: Magistrů 379/7 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Helena Vohralíková 30.6.2006 - 18.2.2009
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 25.1.2011
Adresa: Bezručova 4577 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Círus 30.6.2006 - 18.2.2009
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Na Výsluní 433/2 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady RNDr. Pavel Punčochář CSc. 30.6.2006 - 18.2.2009
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 15.9.2008
Adresa: Zítkova 225/3 , Praha 153 00
Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Petružela CSc. 30.6.2006 - 18.2.2009
Vznik členství 1.2.2006
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Hornoměcholupská 632/39 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady Petr Skokan 5.2.2007 - 18.2.2009
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Moskevská 84/2 , Česká Lípa 470 01
Člen dozorčí rady JUDr. Josef Pavel 5.2.2007 - 18.2.2009
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Vlastimil Hasík 18.2.2009 - 26.6.2009
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 5.3.2009
Adresa: K Lesíku 5643 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Petr Skokan 18.2.2009 - 9.2.2010
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Moskevská 84/2 , Česká Lípa 470 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem JUDr. Josef Pavel 18.2.2009 - 9.2.2010
Vznik členství 10.10.2006
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Petr Kušnierz 18.2.2009 - 9.2.2010
Vznik členství 15.9.2008
Zánik členství 26.11.2009
Adresa: Marie Pujmanové 2442/5 , Most 434 01
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Zdeněk Círus 18.2.2009 - 27.3.2010
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Na Výsluní 433/2 , Litoměřice 412 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Petr Dobrovský 18.2.2009 - 25.8.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 3.6.2010
Adresa: Široká 4803/18 , Jablonec nad Nisou 468 04
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Josef Reidinger 25.8.2010 - 7.1.2011
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 11.10.2010
Adresa: Mladenovova 3231/3 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Helena Vohralíková 18.2.2009 - 30.4.2011
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 25.1.2011
Adresa: Bezručova 4577 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Lubomír Petružela CSc. 18.2.2009 - 30.4.2011
Vznik členství 1.2.2006
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Hornoměcholupská 632/39 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem PaeDr. Josef Novotný 9.2.2010 - 5.1.2012
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Javorová 2081 , Sokolov 356 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Radomil Gold 18.2.2009 - 11.7.2012
Vznik členství 15.9.2008
Zánik členství 11.4.2012
Adresa: V Aleji 403 , Skalná 351 34
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Ondřej Beneš 27.3.2010 - 11.7.2012
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 9.5.2012
Adresa: Kafkova 1402/39 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Daniel Pokorný 9.2.2010 - 10.8.2012
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Brechtova 781/10 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem PhDr. Ivo Hlaváč 7.1.2011 - 1.11.2013
Vznik členství 11.10.2011
Zánik členství 9.7.2013
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Mgr. Jan Mraček 30.4.2011 - 1.2.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Lomená 1985/4 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Soňa Riedlová Puškašová 4.5.2012 - 1.2.2014
Vznik členství 9.2.2012
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Dražov 49, 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Jan Bureš 11.7.2012 - 1.2.2014
Vznik členství 11.4.2012
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Lidická 653 , Ostrov 363 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Jitka Gavdunová 4.12.2012 - 1.2.2014
Vznik členství 22.10.2012
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Bedřicha Smetany 1280/9 , Vejprty 431 91
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Martin Zoul 27.3.2010 - 8.7.2014
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: 17. listopadu 464/17 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Bc. Ondřej Sirko 1.2.2014 - 8.7.2014
Vznik členství 21.10.2013
Adresa: Nad alejí 1850/6 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Libor Ježek 1.2.2014 - 8.7.2014
Vznik členství 7.11.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: U Lesíka 615 , Tanvald 468 41
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Martin Zoul 8.7.2014 - 26.7.2014
Vznik členství 1.2.2010
Adresa: 17. listopadu 464/17 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Radek Jelínek 26.6.2009 - 31.7.2014
Vznik členství 3.4.2009
Zánik členství 2.4.2014
Adresa: Na Borku 1611 , Jirkov 431 11
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Jana Smetanová 30.4.2011 - 13.8.2014
Vznik členství 28.1.2011
Adresa: Šípková 5507 , Chomutov 430 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Miroslav Král CSc. 10.8.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: Bělinského 964/7 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Martin Zoul 26.7.2014 - 2.4.2015
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Na Červeném vrchu 672/5 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Miroslav Král 13.8.2014 - 2.4.2015
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Bělinského 964/7 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Oldřich Rozšafný 2.4.2015 - 12.4.2016
Vznik členství 29.1.2015
Adresa: náměstí Generála Píky 2293/31 , Plzeň 326 00
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Jana Smetanová 13.8.2014 - 19.4.2016
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 28.1.2016
Adresa: Šípková 5507 , Chomutov 430 01
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Radek Jelínek 31.7.2014 - 29.3.2017
Vznik členství 23.5.2014
Zánik členství 31.1.2017
Adresa: Na Borku 1611 , Jirkov 431 11
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Pavel Slabyhoud 19.4.2016 - 29.3.2017
Vznik členství 12.2.2016
Adresa: Sokolská 3720/16 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Václav Jakubík 1.2.2014 - 15.6.2018
Vznik členství 21.10.2013
Adresa: Riegerova 1100/7 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Monika Zeman 1.2.2014 - 15.6.2018
Vznik členství 21.10.2013
Adresa: náměstí Dr. Beneše 1232/7 , Chomutov 430 01
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Daniel Pokorný 1.2.2014 - 15.6.2018
Vznik členství 21.10.2013
Adresa: Zlatnická 1130/12 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Ondřej Sirko 8.7.2014 - 15.6.2018
Vznik členství 21.10.2013
Adresa: Nad alejí 1850/6 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Stanislav Pfléger 7.11.2014 - 15.6.2018
Vznik členství 9.9.2014
Adresa: V Jámě 1769/3 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Martin Zoul 2.4.2015 - 15.6.2018
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Na Červeném vrchu 672/5 , Cheb 350 02
Člen dozorčí rady jmenován zakladatelem Ing. Oldřich Rozšafný 12.4.2016 - 15.6.2018
Vznik členství 29.1.2015
Adresa: Bažantnice 703 , Tlučná 330 26
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Pavel Slabyhoud 29.3.2017 - 15.6.2018
Vznik členství 12.2.2016
Adresa: Sokolská 3720/16 , Chomutov 430 03
Člen dozorčí rady volen zaměstnanci Ing. Jiří Rolník 1.6.2017 - 15.6.2018
Vznik členství 24.2.2017
Adresa: 6 , Stanovice 360 01
členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem Ing. Monika Zeman 15.6.2018 - 14.3.2019
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 20.10.2018
Adresa: náměstí Dr. Beneše 1232/7 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Daniel Pokorný 15.6.2018 - 14.3.2019
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 20.10.2018
Adresa: Zlatnická 1130/12 , Praha 110 00
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Ondřej Sirko 15.6.2018 - 14.3.2019
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 20.10.2018
Adresa: Nad alejí 1850/6 , Praha 162 00
člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem Ing. Václav Jakubík 15.6.2018 - 12.6.2019
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 21.10.2018
Adresa: Riegerova 1100/7 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců Ing. Martin Zoul 15.6.2018 - 12.6.2019
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Na Červeném vrchu 672/5 , Cheb 350 02

Sbírka Listin Povodí Ohře, státní podnik

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
A 13052/SL 131 rozhod. o statut. orgánu jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2015 22.1.2016 18.2.2016 1
A 13052/SL 130 rozhod. o statut. orgánu odvolání + jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2015 22.1.2016 18.2.2016 1
A 13052/SL 129 ostatní vzdání se funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2015 22.1.2016 18.2.2016 1
A 13052/SL 128 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2015 23.7.2015 20.8.2015 6
A 13052/SL 127 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2015 23.7.2015 20.8.2015 1
A 13052/SL 126 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2015 29.6.2015 7
A 13052/SL 125 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2015 8.6.2015 29.6.2015 2
A 13052/SL 123 ostatní Jednací řád Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2008 11.3.2015 15.4.2015 12
A 13052/SL 121 ostatní volba člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2015 11.3.2015 15.4.2015 2
A 13052/SL 120 ostatní Odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2015 11.3.2015 15.4.2015 1
A 13052/SL 119 ostatní Odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 29.1.2015 11.3.2015 15.4.2015 1
A 13052/SL 118 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2014 17.10.2014 25.11.2014 1
A 13052/SL 117 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2014 17.10.2014 25.11.2014 7
A 13052/SL 116 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2014 4.7.2014 15.8.2014 7
A 13052/SL 115 ostatní protokol HVK -volba čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2014 4.7.2014 15.8.2014 2
A 13052/SL 114 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2014 9.6.2014 9.7.2014 7
A 13052/SL 113 ostatní odvolání člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2014 9.6.2014 9.7.2014 1
A 13052/SL 112 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2014 29.5.2014 40
A 13052/SL 111 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 9.4.2014 16.5.2014 7
A 13052/SL 110 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 9.4.2014 16.5.2014 2
A 13052/SL 109 ostatní rezignace Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2014 9.4.2014 16.5.2014 1
A 13052/SL 99 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 7
A 13052/SL 108 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 107 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 106 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 105 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 104 ostatní jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 103 ostatní odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 102 ostatní odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 101 ostatní odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 100 ostatní odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2014 17.2.2014 1
A 13052/SL 98 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2013 18.11.2013 7
A 13052/SL 97 ostatní rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.2013 9.10.2013 18.11.2013 3
A 13052/SL 96 ostatní odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2013 18.11.2013 1
A 13052/SL 95 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2013 17.6.2013 40
A 13052/SL 94 ostatní  jmenování Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 12.11.2012 6.12.2012 1
A 13052/SL 93 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2012 12.11.2012 6.12.2012 7
A 13052/SL 92 ostatní - jmenovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2012 19.7.2012 14.8.2012 1
A 13052/SL 91 ostatní - odvolání čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2012 19.7.2012 14.8.2012 1
A 13052/SL 90 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2012 19.7.2012 14.8.2012 7
A 13052/SL 89 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2012 19.7.2012 20.7.2012 7
A 13052/SL 88 ostatní - odvolání čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2012 19.7.2012 20.7.2012 1
A 13052/SL 87 ostatní - odvolání čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 19.7.2012 20.7.2012 1
A 13052/SL 86 ostatní - jmenování čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2012 19.7.2012 20.7.2012 1
A 13052/SL 84 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2012 11.4.2012 17.5.2012 0
A 13052/SL 80 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2011 13.12.2011 17.1.2012 7
A 13052/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2011 16.6.2011 16.6.2011 36
A 13052/SL 76 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2011 8.4.2011 13.5.2011 7
A 13052/SL 75 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2010 21.2.2011 18.3.2011 7
A 13052/SL 33 podpisové vzory - Ing. Jiří Nedoma Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2006 18.9.2006 1
A 13052/SL 32 ostatní - protokol členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2005 18.9.2006 1
A 13052/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2005 18.9.2006 1
A 13052/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - jmenovací dekret Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2005 18.9.2006 1
A 13052/SL 29 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2006 26.7.2006 29
A 13052/SL 28 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 26
A 13052/SL 27 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2005 16.6.2005 6
A 13052/SL 26 podpisové vzory - Ing. Jindřich Břečka Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2005 16.6.2005 1
A 13052/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - jmenování do funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2004 16.6.2005 1
A 13052/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2004 16.6.2005 1
A 13052/SL 23 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2004 31.5.2004 36
A 13052/SL 22 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2004 31.5.2004 18
A 13052/SL 21 podpisové vzory - Ing. Josef Gutwald Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2004 27.4.2004 1
A 13052/SL 20 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Šebesta Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2004 27.4.2004 1
A 13052/SL 19 podpisové vzory - Ing. Karel Mach Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 18 ostatní - statut Krajský soud v Ústí nad Labem 21.10.2003 27.4.2004 7
A 13052/SL 17 podpisové vzory - RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 16 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2003 27.4.2004 6
A 13052/SL 15 ostatní - jmenování do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 14 ostatní - odvolání z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.7.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 13 ostatní - jmenování do funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 12 ostatní - odvolání z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 27.4.2004 1
A 13052/SL 11 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2003 17.10.2003 32
A 13052/SL 10 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.2003 17.10.2003 18
A 13052/SL 9 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2003 17
A 13052/SL 3 ostatní - jmenov. do DR -Ing.Petružela Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2001 4.6.2001 1
A 13052/SL 2 ostatní - jmenování do DR-Ing.Plechatý Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2001 4.6.2001 1
A 13052/SL 1 ostatní - jmenování do DR -Ing.Tureček Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2001 4.6.2001 1
B 534/SL 9 ostatní - odvolání a jmenování DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.1998 25.10.2000 1
B 534/SL 8 ostatní - odvolání a jmenování předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.1998 25.10.2000 1
B 534/SL 7 rozhod. o statut. orgánu členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.1998 25.10.2000 1
B 534/SL 14 notářský zápis NZ 374/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2000 25.10.2000 2
B 534/SL 13 notářský zápis NZ 346/2000 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 25.10.2000 14
B 534/SL 12 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2000 25.10.2000 1
B 534/SL 11 ostatní - zápis č.1 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.1998 25.10.2000 3
B 534/SL 10 notářský zápis NZ 766/98 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.1998 25.10.2000 16
B 534/SL 6 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2000 4.9.2000 17
B 534/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 5.10.1998 12
B 534/SL 4 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.1998 5.10.1998 17
B 534/SL 3 ostatní - změny v DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.1997 5.10.1998 1
B 534/SL 2 notářský zápis NZ 356/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 5.10.1998 12
B 534/SL 1 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1997 5.10.1998 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Povodí Ohře, státní podnik

IČO (identifikační číslo) 70889988
Jméno Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma podnikání Státní podnik
Přidělený úřad Městský úřad Chomutov
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 5

Sídlo Povodí Ohře, státní podnik

Živnosti a provozovny Povodí Ohře, státní podnik

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Spořická 4965, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1008925080
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 22.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Novosedlická 758/24, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1007188073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 29.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská 319, Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny 1007996668
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 16.10.1998
Provozovna č. 4
Provozovna Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007996676
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 14.3.2000
Provozovna č. 5
Provozovna 432 01 Kadaň
Identifikační číslo provozovny 1007996684
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.1.2003
Provozovna č. 6
Provozovna Horova 831/10, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007188057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 16.10.1998

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007996676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 319, Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny 1007996668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Spořická 4965, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1008925080
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2013

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 4219, Chomutov 430 03
Identifikační číslo provozovny 1007188031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 319, Terezín 411 55
Identifikační číslo provozovny 1007996668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007996676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.1998
Provozovna č. 3
Provozovna Spořická 4965, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1008925080
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2013

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2009

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 7 Služby rozmnožovací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 20.12.1993

Živnost č. 8 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Laboratorní činnost související se zajišťováním kvality vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 14 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 15 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 16 Provozování specializované protipovodňové ochrany

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací činnost v chatové osadě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrské služby ve vodním hospodářství a ekologické výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1994
Zánik oprávnění 18.6.2015

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 22 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1995
Zánik oprávnění 31.5.2010

Živnost č. 23 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Úřední měření

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2001
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 26 Úřední měření

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Povodí Ohře, státní podnik

Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Břečka
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Nedoma
Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimil Hasík
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Jelínek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Povodí Ohře, státní podnik

IČO: 70889988
Firma: Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2001

Sídlo Povodí Ohře, státní podnik

Sídlo: Bezručova 4219, Chomutov 430 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
tracking image