Firma POUBA a.s. IČO 65138074


POUBA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

POUBA a.s. (65138074) je Akciová společnost. Sídlí na adrese náměstí Republiky 450/17, Opava 746 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 1996 a je stále aktivní. POUBA a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o POUBA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o POUBA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o POUBA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro POUBA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje POUBA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1268
IČO (identifikační číslo osoby) 65138074
Jméno POUBA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.2.1996
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01 Opava, IČO 651 38 074, spisová značka B 1268 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že Společnost má přebytek volných zdrojů a nebyly potvrzeny žádné investiční příležitosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhor ší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších pře dpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 39.000.000,-- Kč (třicet devět milionů korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu 9 (devíti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za jeden (1) kus kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), (dále též jen Kupní cena). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti Kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodn ího rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 (třicet) dnů ode dne jeho uveřejnění. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, předložit Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevyko nává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nepředloží Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. 13.7.2018 - 20.12.2018
Na společnost POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01, Opava, identifikační číslo 651 38 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1268, přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zan ikající společnosti POUBA TRAVEL s.r.o., se sídlem Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ: 746 01,identifikační číslo 646 18 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 14306, a to v důsledku fúze sloučením podle Pro jektu fúze ze dne 28.8.2015 26.10.2015
Společnost POUBA a.s. rozhodla dne 22.7.2004 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 13.10.2004 - 27.11.2004
a) základní kapitál bude zvýšen o částku 22.480.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých), tedy ze současných 25.520.000,-Kč na 48.000.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepř ipouští. 13.10.2004 - 27.11.2004
b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií - upsáno bude 22 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč v listinné podobě, neregistrovaných, emisní kurz akcií - 1.000.000,-Kč na jednu akcii a 1 kus k menové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 480.000,-Kč v listinné podobě, neregistrované, emisní kurs akcie - 480.000,-Kč. 13.10.2004 - 27.11.2004
c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, přičemž jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Miloslav Pouba, r.č. 480421/195, bytem Opava, Šípkova 7. 13.10.2004 - 27.11.2004
d) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se určuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti v Opavě, Na Rybníčku 56, PSČ 746 01, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - Ing. Miloslavu Poubovi. Tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předá upisovateli tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrz ení o převzetí návrhu, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 22.480.000,-Kč, sl ovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých. Počátek lhůty pro upisování akcií bude Ing. Miloslavu Poubovi oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání zásilky, přičemž součástí zásilky obsahující návrh o upsání akcií bude n avíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií 13.10.2004 - 27.11.2004
e) připouští se započtení peněžité pohledávky Ing. Miloslava Pouby, gen. shora vůči společnosti ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých, bez úroků proti pohledávce společnosti vůči Ing. Miloslavu Poubovi ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých na splacení celého emisního kurzu akcií, která vznikne, pokud Ing. Miloslav Pouba na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše akcie výše uvedenou smlouvou o  upsání akcií, přičemž shora uvedená pohledávka Ing. Miloslava Pouby vůči společnosti vznikla na základě poskytnutí finančních prostředků podle smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2004 13.10.2004 - 27.11.2004
f) dohoda o započtení mezi společnosti a Ing. Miloslavem Poubou , gen. shora musí být uzavřena do 1 týdne ode dne úpisu všech akcií Ing. Miloslavem Poubou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti. Tento návrh je pak představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií Ing. Miloslavem Poubou povinno předat Ing. Miloslavu Poubovi tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o převzetí návrhu s uvedením lhůty pro její přijetí 13.10.2004 - 27.11.2004
g) emisní kurz všech akcií tak bude splacen výhradně započtením 13.10.2004 - 27.11.2004
h) splácení nepeněžitými vklady se nepřipouští 13.10.2004 - 27.11.2004
Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančního hospodaření společnosti a její ekonomická stabilita. 13.10.2004 - 27.11.2004
I. Základní jmění společnosti POUBA a.s. se zvyšuje o 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých, tedy na celkovou částku 25.520.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetdvacettisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých se nepřipouští. 31.8.1999 - 27.11.2004
II. Základní jmění se zvyšuje upsáním 22 (slovy: dvacetdva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě. 31.8.1999 - 27.11.2004
III. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny budou upsány na základě dohody akcionářů podle paragrafu 205 obchodního zákoníku tak, že na zvýšení základního jmění se bude podílet Ing. Miloslav Pouba a Zdeňka Poubová svými peněžitými a nepeněžitými vklady. 31.8.1999 - 27.11.2004
IV. Určuje se, že akcie budou upisovány v místě sídla společnosti. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den poté co rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady nabude právní moci. Doba upisování akcií se stanoví na patnáct dnů a počne běžet dnem zahájení upisování akcií. 31.8.1999 - 27.11.2004
V. Určuje, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých a bude splacen: a) nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3630 pro obec Opava, katastrální území Opava-předměstí, t.j. provozní budova čp. 521 postavená na pozemku parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, pozemky parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, parcelní číslo 2486 ostatní plocha - zeleň v zástavbě, se součástmi a příslušenstvím, t.j. zejména pak s budovou prodejny, budovou - provozním objektem II, budovou skladu, vodovodní přípojkou, oplocením, podezdívkou oplocení, vraty oplocení, venkovní kanalizací, přípojkou elektro, plynovodní přípojkou, zpevněnými plochami, opěrnou zdí, rampami se zastřešením podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Karla Klamerta ze dne 14.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 6-06/99 v ceně 10.800.000,-Kč, slovy: desetmilionů korun českých a podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Hrbáče ze dne 15.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 47-1044/99 v ceně 10.500.000,-Kč, slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž na vklad se započítává částka 10.500.000,-Kč, slovy:desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž tento vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatelé nepeněžitého vkladu předají společnosti písemné prohlášení podle paragrafu 60 odst. 1 obchodního zákoníku a současně pak společnosti předají nemovitost na základě protokolu o předání b) peněžitým vkladem ve výši 11.500.000,-Kč, slovy:jedenáctmilionůpětsettisíc korun, přičemž 30% peněžitého vkladu splatí upisovatelé na účet u České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800 nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 70 % peněžitého vkladu splatí upisovatelé nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet u České spořitelny, a.s, okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800. 31.8.1999 - 27.11.2004

Kapitál POUBA a.s.

zakladni jmění 39 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2018
zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.2004 - 20.12.2018
zakladni jmění 25 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.2000 - 27.11.2004
zakladni jmění 3 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.2.1996 - 5.4.2000

Akcie POUBA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 39 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 26.8.2015 - 26.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 26.8.2015 - 20.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 48 15.2.2005 - 26.8.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 352 27.11.2004 - 15.2.2005
Kmenové akcie na jméno 480 000 Kč 1 27.11.2004 - 15.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 44 27.11.2004 - 15.2.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 5.4.2000 - 27.11.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 352 14.2.1996 - 27.11.2004

Sídlo POUBA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa náměstí Republiky 450/17 , Opava 746 01 27.8.2015
Adresa náměstí Republiky 450/17 , Opava 746 01 6.12.2006 - 27.8.2015
Adresa Na Rybníčku 521/56 , Opava 746 01 13.10.2004 - 6.12.2006
Adresa Na Rybníčku 521/56 , Opava 746 01 14.2.1996 - 13.10.2004

Předmět podnikání POUBA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2015
výroba oděvů a oděvních doplňků 11.8.2005 - 26.8.2015
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.8.2005 - 26.8.2015
realitní činnost 11.8.2005 - 26.8.2015
správa a údržba nemovitostí 11.8.2005 - 26.8.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.2.1996 - 26.8.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.2.1996 - 26.8.2015
půjčování movitých věcí /pronájem a leasing/. 14.2.1996 - 26.8.2015

vedení firmy POUBA a.s.

Statutární orgán POUBA a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně 26.8.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva. 19.1.1999 - 26.8.2015
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 14.2.1996 - 19.1.1999
statutární ředitel Ing. Zdeněk Pouba 26.8.2015
Vznik členství 20.8.2015
Vznik funkce 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Pouba 14.2.1996 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Zdeňka Poubová 14.2.1996 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Zdeněk Pouba 14.2.1996 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Pouba 13.10.2004 - 25.3.2010
Zánik členství 18.2.2010
Vznik funkce 22.7.2004
Zánik funkce 18.2.2010
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Zdeňka Poubová 13.10.2004 - 25.3.2010
Zánik členství 18.2.2010
Vznik funkce 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Pouba 13.10.2004 - 25.3.2010
Zánik členství 18.2.2010
Vznik funkce 22.7.2004
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Vznik funkce 18.2.2010
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Zdeňka Poubová 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01

Dozorčí rada POUBA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Josef Tlach 14.2.1996 - 5.4.2000
Adresa: Gudrichova 938/91 , Opava 747 06
člen František Šuranský 14.2.1996 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Gagarinova 2582/2 , Opava 746 01
člen Alžběta Kavanová 14.2.1996 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Školní 12 , Opava-Malé Hoštice Česká republika
člen Ing. Robert Kučera 5.4.2000 - 13.10.2004
Zánik funkce 22.7.2004
Adresa: Bílovecká 933/64 , Opava 747 06
člen František Šuranský 13.10.2004 - 11.8.2005
Vznik funkce 22.7.2004
Zánik funkce 1.8.2005
Adresa: Gagarinova 2582/2 , Opava 746 01
člen Ing. Robert Kučera 13.10.2004 - 6.12.2006
Zánik členství 16.11.2006
Vznik funkce 22.7.2004
Adresa: Bílovecká 933/64 , Opava 747 06
člen Alžběta Kavanová 13.10.2004 - 25.3.2010
Zánik členství 18.2.2010
Vznik funkce 22.7.2004
Adresa: Školní 308/12 , Opava 747 05
člen Veronika Saavedra 11.8.2005 - 25.3.2010
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 18.2.2010
Adresa: Přípotoční 1528/2 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Miloslav Pouba 6.12.2006 - 25.3.2010
Vznik členství 16.11.2006
Zánik členství 18.2.2010
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
předseda dozorčí rady Veronika Saavedra 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Vznik funkce 18.2.2010
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Pod Kapličkou 852 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Miloslav Pouba 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Šípková 507/7 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ricardo Saavedra 25.3.2010 - 26.8.2015
Vznik členství 18.2.2010
Zánik členství 20.8.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Pod Kapličkou 852 , Zeleneč 250 91

Sbírka Listin POUBA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1268/SL 41 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ostravě 21.6.2015 26.10.2015 22
B 1268/SL 39 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 26.10.2015 33
B 1268/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 1.10.2015 5.10.2015 31
B 1268/SL 35 notářský zápis [NZ 67/2015] Projekt fúze Krajský soud v Ostravě 28.8.2015 31.8.2015 31.8.2015 7
B 1268/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 22.8.2015 26.8.2015 1
B 1268/SL 9 notářský zápis Nz 160/2005 Krajský soud v Ostravě 1.8.2005 6.9.2005 5
B 1268/SL 8 notářský zápis NZ 2/2005-mim.VH,změna stanov Krajský soud v Ostravě 7.1.2005 16.2.2005 4
B 1268/SL 7 ostatní sml. o ups.akc.+dohod. o započ Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 7.12.2004 5
B 1268/SL 6 podpisové vzory p.Zd.,Milosl.,Zdeňka Poubovi Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 14.10.2004 3
B 1268/SL 5 notářský zápis NZ 177/2004 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 22.7.2004 14.10.2004 24
B 1268/SL 4 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 23.12.2002 3.1.2003 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje POUBA a.s.

IČO (identifikační číslo) 65138074
Jméno POUBA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 14.2.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo POUBA a.s.

Živnosti a provozovny POUBA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Na Rybníčku 521/56, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1006589961
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 22.5.2000
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Republiky 450/17, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1007948205
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 26.6.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Na Valech 64/4, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010677209
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 26.10.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Zámecká 302, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1010677195
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 6.1.2016

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Zámecká 302, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1010677195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Zámecká 302, Hradec nad Moravicí 747 41
Identifikační číslo provozovny 1010677195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016

Živnost č. 4 půjčování movitých věcí,pronájem a leasing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 odkup pohledávek a jejich prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 výroba textilního, pleteného a oděvního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 poradenská a konzultační činnost v oblasti marketingu a obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2005
Zánik oprávnění 27.7.2007

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán POUBA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Pouba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje POUBA a.s.

IČO: 65138074
Firma: POUBA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Opava (nečleněná část města)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.2.1996

Sídlo POUBA a.s.

Sídlo: náměstí Republiky 450/17, Opava 746 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image