Firma Polygra a.s. IČO 00543641


Polygra a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Polygra a.s. (00543641) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Palackého třída 1004/150, Brno 612 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1990 a je stále aktivní. Polygra a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Polygra a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Polygra a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Polygra a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Polygra a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Polygra a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Polygra a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 76
IČO (identifikační číslo osoby) 00543641
Jméno Polygra a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.1990
Obchodní korporace předložila stanovy schválené dne 11.4.2014 9.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 28.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 28.4.2014
V souladu se změnou stanov zvyšuje Polygra a.s. základní kapitál společnosti takto: a)Základní kapitál Polygry a.s. 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), se zvyšuje o částku 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) na výslednou výši celkem 2 000 000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad ani pod stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení, je uvedení výše základního kapitálu společnosti do souladu s ustanovením § 246 zákona o obchodních korporacích a posílení zdrojů na investiční náklady. b)Zvýšení základního kapitálu o 1 000 000,- Kč bude provedeno vydáním 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie budou očíslovány pořadovými čísly 10 1 až 200. Nově emitované akcie budou převoditelné za podmínek stanovených stanovami společnosti a jsou s nimi spojena práva a povinnosti, uvedená ve stanovách a zákoně o obchodních korporacích. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. c)Místem pro upsání nových akcií je kancelář předsedy představenstva, nacházející se v 1. patře sídla Polygry a.s., v Brně - Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Upisovat lze každý pracovní den od 8,30 do 13,00 hod. -Lhůta pro upsání je 2 týdny a počíná běžet okamžikem doručení oznámení dle § 485 odst.1) zákona o obchodních korporacích. Oznámení zašle představenstvo akcionářům, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady ( poštou na adresu akcionáře, uvedenou v se znamu akcionářů) a současně je zveřejní v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz. V případě, že si akcionář nevyzvedne oznámení, zaslané poštou na jeho adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, je za okamžik doručení považo ván den, ve kterém pošta vrátí tuto zásilku odesílateli (Polygře a.s.) Údaje stanovené § 485 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, které představenstvo oznámí akcionářům, jsou uvedeny pod písmenem c) tohoto usnesení. -Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. -S využitím přednostního práva lze upisovat celkem 100 nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich. Každý akcionář má přednostní právo upsat na každou jednu dosavadní kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých), kterou vlastní, jednu novou kmenovou akcii v listinné podobě, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč ( slovy: de set tisíc korun českých). -Emisní kurs každé z nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, upisovaných s využitím přednostního práva, je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Emisní kurs nově upis ovaných akcií bude splácen výlučně v penězích. Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Celková výše emisního kursu nově upisovaných akcií činí 1 000 000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých. d) Emisní kurs nových jimi upsaných akcií, uhradí upisovatelé na účet Polygry a.s. vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 45300621/0100 tak, že do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jejich upsání, uhradí nejméně 50%, emisního kursu jimi upsaných akcií, zbytek pak n ejpozději do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Variabilní symboly pro upisovatele s využitím přednostního práva jsou: Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411314 Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín = variabilní symbol 411814 Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín = variabilní symbol 411514 Antonín Karásek, Hybešova 2447/53A, Blansko = variabilní symbol 411414 Věra Semotánová, Studenská 263, Strmilov = variabilní symbol 411424 Mgr. Josef Husa, Kořenice 87 = variabilní symbol 411914 Monika Husová, Kořenice 87 = variabilní symbol 411924 PaedDr. Aleš Dohnal, Nová 444, Otnice = variabilní symbol 411714 JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno, = variabilní symbol 411614 V případě, že upisovatel emisní kurs akcií neuhradí, jak je v usnesení valné hromady stanoveno, postupuje se dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: -Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Iveta Škramlíková, Tyršova 766, Kolín, která je oprávněna upsat podíl nejvýše 30% nových neupsaných kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. -Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č.646, Kolín, který je oprávněn upsat zbývající neupsané kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každé z nich. Předem určení zájemci mohou upisovat pouze celé akcie s tím, že procentní podíl se počítá na dvě desetinná místa a k podílu od 0,01% do 0,50% včetně, se nepřihlíží. Emisní kurs každé nové kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, upisované předem určen ými zájemci je 10 000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. Všichni předem určení zájemci upíší akcie způsobem stanoveným v § 479 zákona o obchodních korporacích (písemnou smlouvou uzavřenou s Polygrou a.s., s úředně ověřenými podpisy). Místo pro upisování akcií předem určenými zájemci je shodné, jako pro upisování s využitím přednostního práva, v kanceláři předsedy představenstva Polygry a.s., v 1. patře sídla společnosti, v Brně-Králově Poli, Palackého třída 1004/150. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího, po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Všichni tři tito předem určení zájemci budou na počátek běhu lhůty upozorněni oznámením, k teré zašle představenstvo poštou na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů a současně ho uveřejní na internetových stránkách společnosti www.polygra.cz . Lhůta pro splacení emisního kursu akcií předem určenými zájemci činí 30 dnů ode dne podpisu upis ovací smlouvy. Emisní kurs bude zaplacen výlučně v penězích, na účet vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 45300621/0100, s variabilním symbolem stejným jako při úpisu s využitím přednostního práva. 28.4.2014 - 9.8.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou ze dne 5.11.2003. 12.8.2004
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 14.4.1999. 11.5.1999
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 20.5.1997 17.9.1997
Převod akcií na jméno vyžaduje souhlas valné hromady. 17.9.1997 - 11.5.1999
Ke dni 3.10.1995 se zapisuje doplnění stanov v čl. 3, přijaté valnou hromadou dne 24.7.1995. 3.10.1995
Základní jmění: 1,000.000,-- Kč a jeho rozdělení: 100 akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč na jméno 23.2.1993 - 17.9.1997
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 18.12.1991 - 18.12.1991
Prokura: Karel N o g a Hradec Králové Jana Masaryka 1318 18.12.1991 - 19.11.1993
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále generální ředitel, pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 18.12.1991 - 17.9.1997
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o jednorázovém založení a.s. uzavřenou dne 14. června 1990. 1.8.1990
Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva, a dále ředitel pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 1.8.1990 - 18.12.1991
Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs a je rozdělen na 100 akcií na jméno v hodnotě 1.000,- Kčs. 1.8.1990 - 23.2.1993

Kapitál Polygra a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.9.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.8.2014 - 17.9.2015
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.9.1997 - 9.8.2014

Akcie Polygra a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 9.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.5.1999 - 9.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 17.9.1997 - 11.5.1999

Sídlo Polygra a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 10.4.2018
Adresa Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 24.2.2012 - 10.4.2018
Adresa Palackého třída 1004/150 , Brno 612 00 15.2.2002 - 24.2.2012
Adresa Palackého 150 , Brno Česká republika
19.11.1993 - 15.2.2002
Adresa Masarykova 427/31 , Brno 602 00 18.12.1991 - 19.11.1993
Adresa Hybešova 312/69 , Brno 602 00 1.8.1990 - 18.12.1991

Předmět podnikání Polygra a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 28.1.2004 - 24.4.2009
opravy silničních vozidel 7.9.2000 - 9.10.2002
polygrafická výroba 2.2.1999 - 24.4.2009
opravy motorových vozidel 17.9.1997 - 7.9.2000
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.9.1997 - 9.10.2002
elektroinstalatérství 3.10.1995 - 17.9.1997
nakladatelství a vydavatelství 21.7.1995 - 24.4.2009
pronájem nemovitostí 2.9.1994 - 24.4.2009
vedení účetnictví 19.11.1993
silniční motorová doprava 19.11.1993 - 17.9.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.11.1993 - 12.8.2004
zprostředkovatelská činnost 19.11.1993 - 24.4.2009
stavitel 23.2.1993 - 17.9.1997
ofsetový tisk 23.2.1993 - 2.2.1999
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.2.1993 - 24.4.2009
Veškeré činnosti polygrafické a to zejména: - vlastní výroba tiskovin všeho druhu včetně periodického tisku - prodej vyrobených tiskovin a s tím spojený marketing, obchodní služby, propagace a reklama - výroba propagačních materiálů, reklamních předmětů, pomůcek a tiskovin, včetně plakátů - práce hlavní a pomocné stavební výroby /HSV,PSV/, včetně realizace dílčích i komplexních zakázek - nákup, výroba a prodej strojů a zařízení, jejich mechanických, elektrických i elektronických součástí, podskupin a náhradních dílů, provádění repasí a zabezpečování servisu - výroba, nákup a prodej veškerého spotřebního zboží, včetně zboží textilního, kožedělného, drogistického, výrobků ze skla a umělých hmot - nákup a prodej zemědělského a potravinářského zboží včetně surovin a polotovarů - nákup, oprava, servis a prodej osobních i dodávkových automobilů a mobilních jednotek, včetně náhradních dílů, příslušenství a vybavení - nákup, zpracování a prodej dřeva, konstrukce, výroba, instalace a prodej výrobků ze dřeva, včetně oprav a úprav - výroba, opravy, nákup a prodej ochranných pomůcek - nákup a prodej tabákových výrobků a cigaret - nákup a prodej surovin a polotovarů - propagační a reklamní služby - veškeré obchodní služby, zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost 18.12.1991 - 23.2.1993
obchodní činnost - inzerce a inzertní služby - nákup a prodej nemovitostí - správa, údržba a poradenství, jakož i opravy v oblasti bytů a nebytových prostor 18.12.1991 - 23.2.1993
nákup, zpracování a prodej dřeva, konstrukce, výroba, instalace a prodej výrobků ze dřeva, včetně oprav a úprav 6.2.1991 - 18.12.1991
výroba, opravy, nákup a prodej ochranných pomůcek 6.2.1991 - 18.12.1991
Veškeré činnosti polygrafické a to zejména: - vlastní výroba tiskovin všeho druhu včetně periodického tisku - prodej vyrobených tiskovin a s tím spojený marketing a také ostatní obchodní služby, propagace a reklama - výroba propagačních materiálů a předmětů 1.8.1990 - 18.12.1991

vedení firmy Polygra a.s.

Statutární orgán Polygra a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti, připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 11.5.1999
Způsob jednání: Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva a dále generální ředtitel, pouze v rámci jemu přenesené podpisové pravomoci. 17.9.1997 - 11.5.1999
člen představenstva Miluše Molíková 16.12.2013
Vznik členství 6.12.2013
Adresa: U hřiště 756 , Modřice 664 42
předseda představenstva Miloš Březina 16.12.2013
Vznik členství 6.12.2013
Vznik funkce 6.12.2013
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing Jakub Husa BA (Hons) 10.4.2018
Vznik členství 16.3.2018
Adresa: 87 , Kořenice 280 02
člen představenstva Horký Miloš Ing. 1.8.1990 - 6.2.1991
Adresa: Sverdlova 21 , Brno Česká republika
ředitel Šulc Karel Ing. 1.8.1990 - 18.12.1991
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
generální ředitel Ing. Karel Šulc 18.12.1991 - 18.12.1991
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
člen představenstva Noga Karel Ing. 1.8.1990 - 19.11.1993
Adresa: Černigovská 13 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 19.11.1993
Adresa: Jana Masaryka 13 , 500 12 Hradec Králové Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 2.9.1994
Adresa: Jana Masaryka 1318/12 , Hradec Králové 500 12
statut. org.-předseda předst. Pernica Josef Ing. 1.8.1990 - 17.9.1997
Adresa: Sloupečník 2009/73 , Blansko 678 01
člen představenstva Antonín Karásek Ing. 6.2.1991 - 17.9.1997
Adresa: Komenského 23 , 679 04 Adamov Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Šulc 18.12.1991 - 17.9.1997
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Karel Šulc 17.9.1997 - 14.1.1999
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
předseda představenstva Ing. Josef Pernica 17.9.1997 - 14.1.1999
Adresa: Sloupečník 2009/73 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Antonín Karásek 17.9.1997 - 28.6.2004
Vznik funkce 14.4.1999
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Komenského 23 , 679 04 Adamov Česká republika
předseda představenstva Ing. Karel Šulc 14.1.1999 - 28.6.2004
Vznik funkce 14.4.1999
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Josef Pernica 14.1.1999 - 28.6.2004
Vznik funkce 14.4.1999
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Sloupečník 2009/73 , Blansko 678 01
člen představenstva Radek Pernica 28.6.2004 - 11.10.2007
Vznik členství 15.4.2004
Adresa: U Vodárny 1231/4 , Blansko 678 01
člen představenstva Radek Pernica 11.10.2007 - 31.12.2007
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: U Vodárny 1231/4 , Blansko 678 01
předseda představenstva Miloš Březina 28.6.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 15.4.2004
Vznik funkce 15.4.2004
Zánik funkce 21.3.2008
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Karel Šulc 28.6.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 15.4.2004
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
předseda představenstva Ing. Karel Šulc 2.4.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 5.2.2009
Vznik funkce 21.3.2008
Zánik funkce 5.2.2009
Adresa: Tyršova 766 , Kolín 280 02
člen představenstva Miloš Březina 2.4.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 15.4.2009
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen představenstva Mgr. Josef Husa 2.4.2008 - 24.2.2012
Vznik členství 21.3.2008
Adresa: 87 , 280 02 Kolín Česká republika
člen představenstva Miluše Molíková 24.4.2009 - 11.6.2012
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 6.12.2013
Adresa: Jindřichova 2397/18 , Brno 616 00
člen představenstva Mgr. Josef Husa 24.2.2012 - 30.4.2013
Vznik členství 21.3.2008
Zánik členství 15.3.2013
Adresa: 87 , Kořenice 280 02
předseda představenstva Miloš Březina 24.4.2009 - 16.12.2013
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 6.12.2013
Vznik funkce 17.4.2009
Zánik funkce 6.12.2013
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen představenstva Miluše Molíková 11.6.2012 - 16.12.2013
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 6.12.2013
Adresa: U hřiště 756 , Modřice 664 42
člen představenstva Josef Husa 30.4.2013 - 10.4.2018
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 15.3.2018
Zánik funkce 15.3.2018
Adresa: 87 , Kořenice 280 02

Dozorčí rada Polygra a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marie Sychrová 16.12.2013
Vznik členství 6.12.2013
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing Kateřina Březinová 10.4.2018
Vznik členství 16.3.2018
Vznik funkce 16.3.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
členka dozorčí rady Martina Škramlíková 10.4.2018
Vznik členství 16.3.2018
Adresa: Dělnická 807 , Kolín 280 02
Jméno Karel Havránek 23.2.1993 - 19.11.1993
Adresa: Synalov , Lomnice u Tišnova Česká republika
Jméno Vladimír Synek 23.2.1993 - 21.7.1995
Adresa: 182 , Lažánky 664 71
Jméno JUDr. Marie Sychrová 23.2.1993 - 17.9.1997
Adresa: Jilemnického 349 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno Reinhard Brettr 19.11.1993 - 17.9.1997
Adresa: Palackého 20 , Brno Česká republika
Jméno Jaroslav Vlach 21.7.1995 - 17.9.1997
Adresa: Tišnovská 331 , Lomnice 679 23
Jméno Reinhard Brettr 17.9.1997 - 7.9.2000
Adresa: Palackého 20 , Brno Česká republika
Jméno JUDr. Marie Sychrová 17.9.1997 - 15.2.2002
Adresa: Jilemnického 349 , 679 04 Adamov Česká republika
Jméno Jaroslav Vlach 17.9.1997 - 28.6.2004
Vznik funkce 14.4.1999
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Tišnovská 331 , Lomnice 679 23
člen Jana Šperlingová 7.9.2000 - 28.6.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Herčíkova 2496/14 , Brno 612 00
Jméno JUDr. Marie Sychrová 15.2.2002 - 28.6.2004
Vznik funkce 14.4.1999
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
předseda Ing. Josef Pernica 28.6.2004 - 31.12.2007
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 15.4.2004
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Sloupečník 2009/73 , Blansko 678 01
člen PaedDr. Aleš Dohnal 28.6.2004 - 2.4.2008
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 21.3.2008
Adresa: Velkopavlovická 4065/3 , Brno 628 00
člen Ing. Antonín Karásek 28.6.2004 - 30.9.2008
Vznik členství 15.4.2004
Adresa: Komenského 311/23 , Adamov 679 04
člen dozorčí rady Ing. Antonín Karásek 30.9.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 15.4.2004
Zánik členství 15.4.2009
Adresa: Hybešova 2447/53 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Březinová 2.4.2008 - 30.4.2013
Vznik členství 21.3.2008
Zánik členství 15.3.2013
Vznik funkce 21.3.2008
Zánik funkce 15.3.2013
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Martina Škramlíková 2.4.2008 - 30.4.2013
Vznik členství 21.3.2008
Zánik členství 15.3.2013
Adresa: Dělnická 807 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady JUDr. Marie Sychrová 24.4.2009 - 16.12.2013
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 6.12.2013
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Kateřina Březinová 30.4.2013 - 10.4.2018
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 15.3.2018
Vznik funkce 15.3.2013
Zánik funkce 15.3.2018
Adresa: Na Patnácti kopách 646 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Martina Škramlíková 30.4.2013 - 10.4.2018
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 15.3.2018
Zánik funkce 15.3.2018
Adresa: Dělnická 807 , Kolín 280 02

Prokura Polygra a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Karel Noga 19.11.1993 - 2.9.1994
Adresa: Jana Masaryka 1318/12 , Hradec Králové 500 12

Sbírka Listin Polygra a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 76/SL 53 notářský zápis [NZ 486/2015] Krajský soud v Brně 17.9.2015 17.9.2015 2
B 76/SL 52 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.6.2015 24.6.2015 28
B 76/SL 50 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 7.4.2015 23.6.2015 24.6.2015 7
B 76/SL 48 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 20.3.2014 26.6.2014 4.7.2014 15
B 76/SL 47 notářský zápis stanovy, NZ 227/14 Krajský soud v Brně 11.4.2014 28.4.2014 2.5.2014 27
B 76/SL 46 ostatní jednání mim. VH Krajský soud v Brně 6.12.2013 12.12.2013 20.12.2013 5
B 76/SL 44 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 23.4.2013 20.6.2013 25.6.2013 28
B 76/SL 43 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 16.4.2012 27.11.2012 29.11.2012 16
B 76/SL 42 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 27.6.2012 9.7.2012 24
B 76/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 2.3.2011 17.6.2011 22
B 76/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 7.7.2010 26
B 76/SL 39 zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.5.2009 22.6.2009 20
B 76/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.4.2009 30.4.2009 3
B 76/SL 33 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 20.3.2008 4.4.2008 5
B 76/SL 32 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 1
B 76/SL 31 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 1
B 76/SL 30 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 21.3.2008 4.4.2008 3
B 76/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.2.2008 21.3.2008 11
B 76/SL 28 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 2.8.2007 2
B 76/SL 27 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 18.5.2007 2.8.2007 4
B 76/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 2.6.2005 12.7.2005 23
B 76/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.4.2004 1.7.2004 6
B 76/SL 21 ostatní -zápis z je.mim. VH Krajský soud v Brně 15.4.2004 1.7.2004 12
B 76/SL 20 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 10.6.2004 30.6.2004 39
B 76/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.11.2003 9.3.2004 15
B 76/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.6.2002 18.10.2002 15
B 76/SL 15 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 19.5.2002 26.6.2002 17
B 76/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.11.2001 11.3.2002 8
B 76/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 25.10.2001 11.3.2002 28
B 76/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 10.8.2001 17
B 76/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.6.2001 25.7.2001 10
B 76/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.7.2000 11.10.2000 16
B 76/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 30.6.2000 11.10.2000 30
B 76/SL 10 ostatní - návrh na zápis změn Krajský soud v Brně 28.8.2000 11.10.2000 6
B 76/SL 7 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 1.6.1999 20.8.1999 21
B 76/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.4.1999 3.6.1999 16
B 76/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 17.6.1997 23.2.1998 8
B 76/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.5.1997 23.2.1998 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Polygra a.s.

IČO (identifikační číslo) 00543641
Jméno Polygra a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Sídlo Polygra a.s.

Živnosti a provozovny Polygra a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého třída 1004/150, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003236383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 29.7.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Na Patnácti kopách 646, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1003236405
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2001

Živnost č. 2 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého třída 1004/150, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003236383
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.2.2001

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 31.7.2002

Živnost č. 4 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 5 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1993
Zánik oprávnění 9.2.2001

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1993
Zánik oprávnění 27.5.2004

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 10 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nakladatelství a vydavatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.1995
Zánik oprávnění 27.1.1999

Živnost č. 15 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1997
Zánik oprávnění 31.7.2002

Živnost č. 16 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Polygra a.s.

Člen statutárního orgánu Miloš Březina
Člen statutárního orgánu Miluše Molíková
Člen statutárního orgánu Ing. Jakub Husa BA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Polygra a.s.

IČO: 00543641
Firma: Polygra a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.1990

Sídlo Polygra a.s.

Sídlo: Palackého třída 1004/150, Brno 612 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Polygra a.s.

IČO (identifikační číslo) 00543641
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00543641
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Polygra a.s.
Sídlo Palackého třída 1004/150 KRÁLOVO POLE 612 00 BRNO 12
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno III, Šumavská 31, BRNO-STŘED, tel.: 541 511 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
45300621/0100 1.4.2013
107-2216300247/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00543641
Jméno firmy Polygra a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka fnwfqvs

Podobné firmy

tracking image