Firma POLYGON stavební a.s. IČO 45192529


POLYGON stavební a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

POLYGON stavební a.s. (45192529) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slovenská 1085/1, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. POLYGON stavební a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o POLYGON stavební a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o POLYGON stavební a.s. na Justice.cz
Detailní informace o POLYGON stavební a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro POLYGON stavební a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje POLYGON stavební a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 414
IČO (identifikační číslo osoby) 45192529
Jméno POLYGON stavební a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2016: Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti POLYGON stavební a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 451 92 529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 414 ( dále jen společnost) podle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je obchodní společnost ALDERO s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 253 59 932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 14786 (dále jen Hlavní akcionář), která je ke dni konání řádné valné hromady vlastníkem akcií Společnosti, a to 70 037 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 17,- Kč a 69 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.958.275,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát osm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun česk ých), což po zaokrouhlení odpovídá podílu ve výši 90,315% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,315% základního kapitálu společnosti, byla osvědčena předložením akcií společnosti ve vlastnictví Hlavního akcionáře a výpisem z evidence Centrálního depo zitáře cenných papírů představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání této řádné valné hromady. Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ustanovením § 382 zákona o obchodních korporacích přejdou všechny ostatní akcie společnosti (tedy 51 038 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 17,-Kč) na Hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které za 1 akcii ve jmenovité hodnotě 17,- Kč (slovy: sedmnáct korun českých) činí 17,34 Kč (slovy: sedmnáct korun českých třicet čtyři haléře). Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené Hlavním akcionářem, je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem, a to konkrétně znaleckým posudkem č. 14-16 ze dne 21.9.2016, který vypracoval zna lecký ústav ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava Přívoz, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 29197, za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti p odle ust. § 375 a násl. ZOK Hlavním akcionářem. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzení Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo: 000 01 350, o tom, že předal bance přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ustanovení § 388 zákona o obchodních korporacích, tj. poté, co u dosavadních vlastníků zaknihovaných účastnických cenných papírů dojde k zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů na Hlavního akcionáře. 20.2.2017
Na řádné valné hromadě společnosti POLYGON stavební a.s. konané dne 16.8.2010 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, když o tomto rozhodnutí byl JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, pořízen notářský zápis Nz 1189/20 10, N 1285/2010; a) Způsob, rozsah zvýšení základního kapitálu a navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářs ké a ekonomické situace společnosti zánikem závazku, který společnost zatěžuje; základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.058.275,- Kč (slovy:dvamilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých ) o částku ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na částku ve výši 8.958.275,- Kč ( slovy: osmmilionůdevětsetpadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. základní kapitál se zvyšuje upsáním 69ks ( šedesátidevíti kusy ) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy: stotisíc korun českých ); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótóvány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; b) Místo a lhůta pro upsání akcií: Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Frýdek - Místek, Příborská 1585, PSČ 738 01, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod; lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct dnů ) a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním pr ávu zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku; - upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 15-ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet číslo: 131612154/0100 u Komerční banky, a.s.; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 17,-Kč ( slovy: sedmnáct korun českých ) lze upsat podíl 69/121075 nové akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie; s využitím přednostního práva lze upsat všech 69ks ( še desátdevět kusů ) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,-Kč na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být toto právo vykonáno poprvé; c) Určení, že akcie, které nebudou upsány v rámci výkonu přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to družstvu VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 00490032, zapsaného v obchodním re jstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr 16. Představenstvo je povinno nejpozději do 10-ti ( deseti ) pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva doporučeným dopisem nebo dopisem předaným osobně sdělit předem určenému zájemci počet akcií, které lze upsat bez přednostního práva s tím, že předem určenému zájemci poskytne 15-tidenní ( patnáctidenní ) lhůtu k upsání akcií, která počne běžet dnem doručení tohoto oznámení předem určenému zájemci; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč; upisovatel je povinen splatit : 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8.hod. do 14.hod.; d) Započtení pohledávek na emisní kurs akcií: Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo se sídlem Ostrava, Kunčičky, Frýdecká 157/249, PSČ 718 00, identifikační číslo: 004 90 032 vůči společnosti proti její pohledávce na s placení emisního kursu akcií; Předem určený zájemce, a to družstvo VD AMOS, družstvo, je oprávněn započíst část své peněžité pohledávky v celkové výši 6.917.405,28Kč ( slovy: šestmilionůdevětsetsedmnácttisícčtyřistapět celých dvacet osm korun českých ) vyplývající jednak ze smlouvy o úvěru č. 107610697001 uzavřené dne 19.2.1997 mezi společností POLYGON stavební a.s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 702.681,33 Kč) a jednak ze smlouvy o úvěru č. 107640496059 uzavřené dne 22.11.1996 mezi společností POLYGON stavební a .s. jako dlužníkem a společností Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 453 17 054, jako původním věřitelem, a následného postupování pohledávek ze dne 25.3.2000, ze dne 10.6.2005, ze dne 30.6.2005, ze dne 18.11.2005, ze dne 3.10.2006 a ze dne 16.11.2009 (pohledávka ve výši celkem 6.214.723,95 Kč); z celkové výše 6.917.405,28Kč se připouští k započtení částka 6.900.000,-Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých; tato pohledávka je řádně evidována v účetnictví dlužníka, a to obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. a o její existenci a hodnotě vydal Zprávu auditor Ing. Pavel Kučera, 28. října 214, Ostrava - Mariánské Hory, auditor; stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - tato pohledávka zájemce je nesporná; - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka družstva VD AMOS družstvo bude započtena ve výši 6.900.000,- Kč ( slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých ) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k z apočtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 6.900.000,- Kč, slovy: šestmilionůdevětsettisíc korun českých zaniká a tím je splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. 22.11.2010 - 10.5.2012
Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 1.4.2008, bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 19.5.2006. 21.4.2008 - 21.4.2008
Právní důvod zrušení: Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 19.5.2006 byla akciová společnost zrušena s likvidací. Den vstupu společnosti do likvidace je 1.6.2006. 26.7.2006 - 21.4.2008
Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 3. června 2005 o snížení základního kapitálu: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty předcházejících let. 2. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty předcházejících let. 3. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 7.627.725,-Kč, (slovy: sedmmilionůšestsetdvacetsedmtisícsedmsetdvacetpět korun českých), tedy z částky 9.686.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých) na 2.058.275,-Kč (slovy: dvam ilionypadesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých). 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) na částku 17,-Kč (slovy: sedmnáct korun českých). 12.12.2005
Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8.3.2002 takto: Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti POLYGON stavební a.s. ze dne 8. března 2002 o snížení základního kapitálu: 3.6.2002 - 12.12.2005
1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty společnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu kumulované ztráty předcházejících let. 3.6.2002 - 12.12.2005
2. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 111,389.000,-Kč, (slovy: stojedenáctmilionůtřistaosmdesátdevěttisíc korun českých), tedy z částky 121,075.000,-Kč na částku 9.686.000,-Kč (slovy: devětmilionůšestsetosmdesátšesttisíc korun českých). 3.6.2002 - 12.12.2005
3. Snížení základního kapitálu bude provedneo snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) na částku 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých). 3.6.2002 - 12.12.2005
4. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti Středisku cenných papírů. Příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.6.2002 - 12.12.2005
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státnu na jiné osoby. 6.5.1992
Den vzniku: 6.5.1992 6.5.1992

Aktuální kontaktní údaje POLYGON stavební a.s.

Kapitál POLYGON stavební a.s.

zakladni jmění 8 958 280 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2012
zakladni jmění 2 058 280 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.2005 - 10.5.2012
zakladni jmění 9 686 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.2002 - 12.12.2005
zakladni jmění 121 075 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1992 - 1.11.2002

Akcie POLYGON stavební a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 17 Kč 121 075 10.4.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 69 22.5.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 69 10.5.2012 - 22.5.2015
Akcie na majitele 17 Kč 121 075 12.12.2005 - 10.4.2019
Akcie na majitele 80 Kč 121 075 1.11.2002 - 12.12.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 121 075 6.5.1992 - 1.11.2002

Sídlo POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Slovenská 1085/1 , Ostrava 702 00 22.5.2015
Adresa Příborská 1585 , Frýdek-Místek 738 01 15.4.2015 - 22.5.2015
Adresa Příborská 1585 , Frýdek-Místek 738 01 19.6.2003 - 15.4.2015
Adresa Příborská 1585 , Frýdek-Místek 738 01 8.1.2002 - 19.6.2003
Adresa Příborská 12 , 738 01 Frýdek - Místek Česká republika
12.4.2000 - 8.1.2002
Adresa ul. 9. května 13 , 794 11 Krnov Česká republika
21.1.1994 - 12.4.2000
Adresa Revoluční 904/30 , Krnov 794 01 6.5.1992 - 21.1.1994

Předmět podnikání POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 22.5.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.4.2015
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 4.2.1998 - 12.4.2000
topenářství 4.2.1998 - 12.4.2000
silniční motorová doprava nákladní 4.2.1998 - 12.4.2000
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 4.2.1998 - 12.4.2000
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 4.2.1998 - 19.6.2003
elektroinstalatérství 17.7.1995 - 4.2.1998
provádění průmyslových staveb 21.1.1994 - 4.2.1998
provádění inženýrských staveb 21.1.1994 - 4.2.1998
provádění bytových a občanských staveb 21.1.1994 - 4.2.1998
revize elektrických zařízení 21.1.1994 - 4.2.1998
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.1.1994 - 4.2.1998
plynoinstalatérství 21.1.1994 - 4.2.1998
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 21.1.1994 - 4.2.1998
topenářské práce 21.1.1994 - 4.2.1998
investorská činnost ve stavebnictví 21.1.1994 - 4.2.1998
silniční motorová doprava 21.1.1994 - 4.2.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 21.1.1994 - 12.4.2000
vodoinstalatérství 21.1.1994 - 12.4.2000
pokrývačství 21.1.1994 - 12.4.2000
klempířství 21.1.1994 - 12.4.2000
provádění tepelných a hlukových izolací 21.1.1994 - 12.4.2000
obkladačské práce 21.1.1994 - 12.4.2000
truhlářství 21.1.1994 - 12.4.2000
podlahářství 21.1.1994 - 12.4.2000
zámečnictví 21.1.1994 - 12.4.2000
hostinská činnost 21.1.1994 - 12.4.2000
opravy motorových vozidel 21.1.1994 - 12.4.2000
ubytovací služby 21.1.1994 - 19.6.2003
služby se speciálními stroji 21.1.1994 - 19.6.2003
půjčovna motorových vozidel a stavebních strojů 21.1.1994 - 19.6.2003
kopírování a rozmnožování 21.1.1994 - 19.6.2003
provoz umývárny aut 21.1.1994 - 19.6.2003
výroba cementového zboží a umělého kamene 21.1.1994 - 19.6.2003
malířství, natěračství a tapetářství 21.1.1994 - 19.6.2003
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.1.1994 - 15.4.2015
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 21.1.1994 - 15.4.2015
provádění stavebních prací pozemního a průmyslvoého stavitelství, směrových a vodohospodářských staveb včetně oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace 6.5.1992 - 21.1.1994
výroba stavebních hmot a polotovarů 6.5.1992 - 21.1.1994
výroba stolařských a slaboproudých výrobků pro výrobní účely a osobní potřebu 6.5.1992 - 21.1.1994
opravy pryžových výrobků 6.5.1992 - 21.1.1994
půjčování předmětů - stavební mechanismy 6.5.1992 - 21.1.1994
projektování 6.5.1992 - 21.1.1994
architektonické, investorské a jiné technické služby 6.5.1992 - 21.1.1994
provádění rutinních výpočtů na SAPO včetně zavádění jednotlivých agend v rámci podniku 6.5.1992 - 21.1.1994
v oblasti zabezpečování vývoje programových systémů, zavádění výpočetní techniky, tvorby a údržby normativní základny, provádění prací s celostátní působností 6.5.1992 - 21.1.1994
výkony odbytu a zásobování 6.5.1992 - 21.1.1994
výkony vnitřního obchodu 6.5.1992 - 21.1.1994
výkony bytové 6.5.1992 - 21.1.1994
ubytovací služby 6.5.1992 - 21.1.1994
provozní výkony městského hospodářství 6.5.1992 - 21.1.1994
vydávání a prodej podnikových novin v souladu s povolením podle příslušných předpisů 6.5.1992 - 21.1.1994
příprava žáků pro dělnická povolání v rozsahu zřizovacích listin Sm KNV v Ostravě - Střední odborné učiliště stavební 6.5.1992 - 21.1.1994
komunální služby - kopírování, rozmnožování 6.5.1992 - 21.1.1994
obchodní a zprostředkovatelské služby 6.5.1992 - 21.1.1994
výkony veřejného stravování v jídelnách podniku a rekreačního zařízení 6.5.1992 - 21.1.1994

vedení firmy POLYGON stavební a.s.

Statutární orgán POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 22.5.2015
Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva, a to každý z nich samostatně. Předseda nebo jiný člen představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodním u jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 15.4.2015 - 22.5.2015
J e d n á n í : Za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech předseda představenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva, a to každý z nich samostatně. Předseda nebo jiný člen představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 4.2.1998 - 15.4.2015
Jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy 2 členové představenstva společně. 21.8.1997 - 4.2.1998
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. 4.10.1996 - 21.8.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně dva členové představenstva, společně a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Zastupovat může na základě písemného pověření jiná osoba. 17.7.1995 - 4.10.1996
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jiými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden i více členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Zastupovat může na základě písemného pověření i jiná osoba. 21.1.1994 - 17.7.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.5.1992 - 21.1.1994
člen představenstva Ing. Vladimír Moškoř 22.5.2015
Vznik členství 30.3.2015
Adresa: Bulharská 1418/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Jaroslav Kratěna 6.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Jiráskova 651/35 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kupčák 6.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Brantická 1292/82 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Ivo Kašpar 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: 684 , Lipová-lázně 790 61
člen představenstva Ing. František Koníček 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Lidická 228 , Jinočany 252 25
člen představenstva Ing. Pavel Rodryč 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Novodvorská 3055 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Jaroslav Kratěna 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Jiráskova 2234/35 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Milan Šimonovský 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Fr. Stupky 1 , Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Vítězslav Hovadík 6.5.1992 - 4.10.1996
Adresa: Bruntálská 1212/20 , Krnov 794 01
člen představenstva Miroslav Peč 17.7.1995 - 21.8.1997
Adresa: 17. listopadu 593/42 , Ostrava 708 00
člen představenstva Martin Ohnheiser 17.7.1995 - 4.2.1998
Adresa: ul. 28. října 295 , 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Šrámek 4.10.1996 - 4.2.1998
Adresa: Antonína Vaška 76 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva Jaroslav Korytář 21.8.1997 - 4.2.1998
Adresa: Divadelní 1018/7 , Rýmařov 795 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Nejedlík 4.2.1998 - 12.4.2000
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Vladimír Moškoř 4.2.1998 - 12.4.2000
Adresa: Evžena Rošického 1069/17 , Ostrava 721 00
předseda představenstva Ing. Jiří Moškoř 4.2.1998 - 12.12.2005
Adresa: 345 , Palkovice 739 41
člen představenstva Ing. Zdeněk Vengloš 12.4.2000 - 12.12.2005
Zánik členství 3.6.2005
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00
člen představenstva Marie Chlebková 12.4.2000 - 12.12.2005
Adresa: 407 , Palkovice 739 41
předseda představenstva Ing. Jiří Moškoř 12.12.2005 - 26.5.2009
Vznik členství 19.9.1997
Zánik členství 19.12.2002
Vznik funkce 19.9.1997
Zánik funkce 19.12.2002
Adresa: 345 , Palkovice 739 41
člen představenstva Marie Chlebková 12.12.2005 - 26.5.2009
Vznik členství 9.2.2000
Zánik členství 9.5.2005
Adresa: 407 , Palkovice 739 41
člen představenstva Ing. Zdeněk Scheuer 12.12.2005 - 28.1.2010
Vznik členství 3.6.2005
Adresa: Norberta Frýda 155/12 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Zdeněk Scheuer 28.1.2010 - 22.11.2010
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 16.8.2010
Adresa: Mlynářská 949/27 , Ostrava 720 00
předseda představenstva Ing. Jiří Moškoř 26.5.2009 - 13.12.2013
Vznik členství 24.4.2009
Vznik funkce 24.4.2009
Adresa: 345 , Palkovice 739 41
člen představenstva Ing. Vladimír Moškoř 26.5.2009 - 15.4.2015
Vznik členství 24.4.2009
Adresa: Bulharská 1418/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Vengloš 22.11.2010 - 15.4.2015
Vznik členství 16.8.2010
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00
předseda představenstva Ing. Jiří Moškoř 13.12.2013 - 15.4.2015
Vznik členství 24.4.2009
Vznik funkce 24.4.2009
Adresa: 345 , Palkovice 739 41
předseda představenstva Ing. Jiří Moškoř 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 24.4.2009
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: 345 , Palkovice 739 41
člen představenstva Ing. Zdeněk Vengloš 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 16.8.2010
Zánik členství 30.3.2015
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00
člen představenstva Ing. Vladimír Moškoř 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Bulharská 1418/9 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Nejedlík 22.5.2015
Vznik členství 30.3.2015
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen Ing. Viktor Špaček 6.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Stalingradských hrdinů 184 , Ostrava Česká republika
člen Jana Antálková 6.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Bruntálská 1216/26 , Krnov 794 01
člen Rudolf Valášek 6.5.1992 - 21.1.1994
Adresa: Pivovarská 14 , 795 01 Rýmařov Česká republika
člen Ing. Miroslav Novotný 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Kpt. Jaroše 756 , Orlová 735 14
člen Jindřich Nohel 21.1.1994 - 17.7.1995
Adresa: Sovova 1010/11 , Krnov 794 01
člen Anna Škubalová 21.1.1994 - 4.10.1996
Adresa: Albrechtická 561/96 , Krnov 794 01
člen Ing. Martin Teitz 17.7.1995 - 4.10.1996
Adresa: Jurečkova 2785/14 , Ostrava 702 00
člen Ing. Rudolf Staškovan 17.7.1995 - 4.2.1998
Adresa: Havraní 695 , 725 29 Ostrava-Petřkovice Česká republika
člen Ing. Josef Černoušek 4.10.1996 - 4.2.1998
Adresa: Durďákova 332/12 , Brno 613 00
člen Jana Antálková 4.10.1996 - 12.4.2000
Adresa: Bruntálská 1216/26 , Krnov 794 01
člen Jana Pospíšilová 4.2.1998 - 12.4.2000
Adresa: Petra Křičky 2696/21 , Ostrava 702 00
člen Ing. Josef Nejedlík 4.2.1998 - 12.4.2000
Adresa: Svážná 291 , Uherský Brod 687 34
člen JUDr. Věkoslav Zezula 12.4.2000 - 3.6.2002
Zánik funkce 13.12.2001
Adresa: Slavíkova 4419/30 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Jaroslav Nejedlík 12.4.2000 - 12.12.2005
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen Ing. Vladimír Moškoř 12.4.2000 - 12.12.2005
Adresa: Evžena Rošického 1069/17 , Ostrava 721 00
člen Jitka Polzerová 3.6.2002 - 12.12.2005
Vznik funkce 8.3.2002
Adresa: Na Břehu 1233/12 , Krnov 794 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Nejedlík 12.12.2005 - 26.5.2009
Vznik členství 27.9.1999
Zánik členství 27.12.2004
Vznik funkce 27.9.1999
Zánik funkce 27.12.2004
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Moškoř 12.12.2005 - 26.5.2009
Vznik členství 27.9.1999
Zánik členství 27.12.2004
Adresa: Bulharská 1418/9 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Jitka Polzerová 12.12.2005 - 26.5.2009
Vznik členství 8.3.2002
Zánik členství 8.6.2007
Adresa: Na Břehu 1233/12 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Marie Chlebková 26.5.2009 - 25.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Adresa: 407 , Palkovice 739 41
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Nejedlík 26.5.2009 - 15.4.2015
Vznik členství 24.4.2009
Vznik funkce 24.4.2009
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Jitka Polzerová 26.5.2009 - 15.4.2015
Vznik členství 24.4.2009
Adresa: Na Břehu 1233/12 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Marie Chlebková 25.5.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 24.4.2009
Adresa: 407 , Palkovice 739 41
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Nejedlík 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 24.4.2009
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Staňkova 222/23 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Marie Chlebková 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: 407 , Palkovice 739 41
člen dozorčí rady Jitka Polzerová 15.4.2015 - 22.5.2015
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Na Břehu 1233/12 , Krnov 794 01

Likvidace POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zdeněk Scheuer 26.7.2006 - 21.4.2008
Adresa: Norberta Frýda 155/12 , Ostrava 700 30

Prokura POLYGON stavební a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zdeněk Vengloš 15.4.2015
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00
Jméno Ing. Zdeněk Vengloš 4.2.1998 - 12.12.2005
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00
Jméno Ing. Zdeněk Vengloš 12.12.2005 - 15.4.2015
Adresa: Kpt. Jaroše 5011/19 , Ostrava 722 00

Sbírka Listin POLYGON stavební a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 414/SL 62 notářský zápis [Nz 466/2015,N 504/2015] Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 21.5.2015 26.5.2015 24
B 414/SL 61 účetní závěrka [2010] rozvaha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 7.5.2015 2
B 414/SL 60 účetní závěrka [2010] příloha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 7.5.2015 3
B 414/SL 59 výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 7.5.2015 5
B 414/SL 58 účetní závěrka [2010] VZZ Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 7.5.2015 2
B 414/SL 57 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 4.5.2015 5
B 414/SL 56 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 4.5.2015 3
B 414/SL 55 výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 5
B 414/SL 53 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 2
B 414/SL 52 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 3
B 414/SL 51 účetní závěrka [2013] VZZ Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 2
B 414/SL 50 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 2
B 414/SL 49 účetní závěrka [2012] VZZ Krajský soud v Ostravě 29.4.2015 29.4.2015 2
B 414/SL 48 účetní závěrka [2009] příloha Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 3
B 414/SL 47 účetní závěrka [2009] VZZ, rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 4
B 414/SL 46 výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 5
B 414/SL 45 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 3
B 414/SL 44 účetní závěrka [2011] VZZ Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 2
B 414/SL 43 výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 5
B 414/SL 42 účetní závěrka [2011] rozvaha Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 28.4.2015 2
B 414/SL 41 účetní závěrka [2008] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 27.4.2015 7
B 414/SL 40 výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 27.4.2015 5
B 414/SL 39 podpisové vzory - Ing. Zdeněk Vengloš Krajský soud v Ostravě 7.10.2010 26.10.2010 3.11.2010 1
B 414/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 15.8.2010 26.10.2010 3.11.2010 2
B 414/SL 37 notářský zápis NZ 1189/2010 - Rozh.VH Krajský soud v Ostravě 16.8.2010 26.10.2010 3.11.2010 13
B 414/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání doz. rady Krajský soud v Ostravě 24.4.2009 4.6.2009 10.6.2009 1
B 414/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 24.4.2009 4.6.2009 10.6.2009 1
B 414/SL 34 notářský zápis NZ 619/2009 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 24.4.2009 22.5.2009 2.6.2009 10
B 414/SL 33 podpisové vzory 2x: Ing.J.Moškoř, Ing.V.Moškoř Krajský soud v Ostravě 22.5.2009 26.5.2009 2
B 414/SL 32 výroční zpráva r.2007,úč.z.,příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.5.2008 24.10.2008 3.11.2008 12
B 414/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.7.2006 12.7.2006 15.8.2006 1
B 414/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 12.1.2006 1
B 414/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.6.2002 3
B 414/SL 9 výroční zpráva r. 99 Krajský soud v Ostravě 11.1.2002 25.1.2002 19
B 414/SL 8 výroční zpráva r.2000-doplnění Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 8
B 414/SL 7 výroční zpráva r.2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 11
B 414/SL 6 účetní závěrka r. 98 Krajský soud v Ostravě 6.3.2000 12.4.2000 15
B 414/SL 5 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 9.2.2000 6.3.2000 12.4.2000 1
B 414/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 27.9.1999 6.3.2000 12.4.2000 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje POLYGON stavební a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192529
Jméno POLYGON stavební a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 18.12.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo POLYGON stavební a.s.

Živnosti a provozovny POLYGON stavební a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obchodní činnost - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 9. května 531 13 794 01 Krnov
Identifikační číslo provozovny 1005260613
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Zahájení provozování 21.12.1992

Živnost č. 2 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 3 Půjčovna motorových vozidel a stavebních strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 4 Služby speciálními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 5 Malířství, natěračství a tapetářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 6 Kopírování a rozmnožování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 7 Obchodní činnost - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provoz umývárny aut

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 7.7.2000

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán POLYGON stavební a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Moškoř

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje POLYGON stavební a.s.

IČO: 45192529
Firma: POLYGON stavební a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo POLYGON stavební a.s.

Sídlo: Slovenská 1085/1, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image