Firma PMS Přerov a.s. IČO 14617099


PMS Přerov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PMS Přerov a.s. (14617099) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Komenského 3490/35, 750 02 Přerov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1991 a je stále aktivní. PMS Přerov a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PMS Přerov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PMS Přerov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PMS Přerov a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PMS Přerov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PMS Přerov a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 151
IČO (identifikační číslo osoby) 14617099
Jméno PMS Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.3.1991
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 9.11.2017 došlo k rozdělení společnosti PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 3490/35, PSČ 750 02, IČO 146 17 099, a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, na nástupnickou společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČO 607 27 357, a to s účinností ke dni 1.2.2018. 1.2.2018
Řádná valná hromada společnosti PMS Přerov a.s., IČ: 14617099, se sídlem Komenského 696/35, Přerov, PSČ 750 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 151, (dále jen >>Společnost<<), konaná dne 24. listopadu 2014, přijala následující usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen >>ZOK<<): A. Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost HSK Invest, a.s., IČ: 60727357, se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, Nové Město, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19711 (dále jen >>Hla vní akcionář<<), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 158.497.680 Kč (sto padesát osm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc šest set osmdesát korun českých), což představuje 97,29 % (devadesát sedm celých a dvacet d evět setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti. Tuto skutečnost doložil Hlavní akcionář předložením hromadných listin nahrazujíc ích tyto akcie představenstvu Společnosti dne 24. října 2014 současně s žádostí o svolání valné hromady dle § 375 ZOK, přičemž ke dni podání uvedené žádosti i ke dni konání valné hromady je Hlavní akcionář jako vlastních těchto akcií zapsán v seznamu akci onářů Společnosti. Společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě. B. Schvaluje se přechod všech ostatních účastnických cenných papírů emitovaným Společností (dále jen >>akcie<<), které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ZOK, přičemž: - vlastnické právo k akciím přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také >>den účinnosti přechodu<<); - na Hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen >>ostatní akcionáři<<); - ostatní akcionáři předloží akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie. C. Určuje se, že za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na Hlavního akcionáře, poskytne Hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to: - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) peněžité protiplnění ve výši 11.041.082 Kč (jedenáct milionů čtyřicet jedna tisíc osmdesát dva korun českých) ; - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 240.000 Kč (dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) peněžité protiplnění ve výši 1.104.108,50 Kč (jeden milion sto čtyři tisíce sto osm korun českých a padesát haléřů); - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.400 Kč (dva tisíce čtyři sta korun českých) peněžité protiplnění ve výši 11.041,50 Kč (jedenáct tisíc čtyřicet jedna korun českých a padesát haléřů); - za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 240 Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) peněžité protiplnění ve výši 1.104,50 Kč (jeden tisíc čtyři koruny české a padesát haléřů); D. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2535-165/14 vypracovaným dne 24. října 2014 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomto r ozhodnutí valné hromady. E. Osobou pověřenou výplatou protiplnění je obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen >>obchodník s cennými papíry<<). Hlavní akcionář předal obch odníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady, což Hlavní akcionář Společnosti doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry. F. Předkládání akcií za účelem výplaty protiplnění a výplata protiplnění bude probíhat v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, a to a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Obchodníka s cennými papíry je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. Protiplnění bude vypláceno za těchto podmínek: - obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni účinnosti přechodu; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původní vlastník prokáže zánik zásta vního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře; - právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; - obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. 1.12.2014 - 20.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.7.2014 - 17.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 10.7.2014 - 17.10.2014
Dne 30.6.2008 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 76.800.000 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů osm set tisíc korun českých), tedy ze současné výše 86.110.560 Kč (slovy: osmdesát šest milionů sto deset tisíc pět set šedesát korun českýc h) na novou výši základního kapitálu společnosti, která bude po tomto zvýšení činit 162.910.560 Kč (slovy: sto šedesát dva milionů devět set deset tisíc pět set šedesát korun českých). Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je významné snížení zadlužení společnosti a konsolidace její hospodářské situace. Stane se tak bez nutnosti nových vkladů současných akcionářů do základního kapitálu společnosti, které by nad to byly použity pouze ke splacení existujících závazků společnosti. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 32 ks (slovy: třicet dva kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 2.400.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Přednostní právo všech stávajících akcionářů společnosti upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje. Valná hromada bere na vědomí, že přednostní právo se vylučuje v důležitém zájmu společnosti pro všechny stávající akci onáře společnosti především z důvodu odvrácení hospodářské krize společnosti, resp. hrozícího úpadku nebo likvidace a podstatného urychlení procesu zvyšování základního kapitálu, jehož úspěšné a rychlé završení v požadovaném rozsahu je podmínkou řádného a  včasného vypořádání předmětných pohledávek, jejichž splatnost nastala či nastává v průběhu tohoto účetního období. Všechny akcie, které nebudou upsány ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři společnosti v důsled ku vyloučení tohoto přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, jímž je JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, bytem Olomouc, Kaštanová 1077/27, PSČ 772 00. Emisní kurs každé z takto nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 2.400.0 00 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) činí částku 5.522.743,75 Kč (slovy: pět milionů pět set dvacet dva tisíc sedm set čtyřicet tři a 75/100 korun českých) za jednu nově upisovanou akcii. Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, tedy všechny akcie upisované předem určeným zájemcem, budou upsány v sídle společnosti v Přerově, Komenského 35, a to v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností; k upsání akcií bude poskytnuta lhůta v délce 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne, kdy společnost předem určenému zájemci doručí návrh smlouvy o upsání akcií, nejdříve však po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií nově upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za společností. Jedná se o peněžité pohledávky věřitele v celkové výši 176.727.800,- Kč (slo vy: sto sedmdesát šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých), které jsou evidovány v účetnictví společnosti v uvedené výši jako dlouhodobý závazek z dluhopisového programu z roku 1992. K úhradě dluhů společnost vystavila v roce 2003 ce lkem 6 směnek. Věřitelem těchto pohledávek je JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, bytem Olomouc, Kaštanová 1077/27, PSČ 772 00. Jde o pohledávky z celkem 6 (slovy: šesti) směnek vlastních s doložkou bez protestu vystavených společností v Přerově dne 15. pr osince 2003, splatných v pořadí 28. února 2008, 30. května 2008, 30. června 2008, 31. srpna 2008, 30. září 2008 a 30. listopadu 2008 v místě placení Přerov, na nichž je jako ten, na jehož řad má být placeno, uveden JUDr. Petr Dítě, r. č. 451112/044, přiče mž na 5 (slovy: pěti) z těchto směnek splatných v období od 28. února 2008 do 30. září 2008 je uvedena směnečná suma ve výši 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a na 1 (slovy: jedné) z těchto směnek splatné dne 30. listopadu 2008 je uveden a směnečná suma ve výši 26.727.800 Kč (slovy: dvacet šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých); součet těchto směnečných sum tak činí 176.727.800,- Kč (slovy: sto sedmdesát šest milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set korun českých ). Existence těchto pohledávek a skutečnost, že jsou evidovány v účetnictví společnosti jako dlouhodobý závazek v uvedené výši, byla potvrzena auditorem Ing. Aloisem Berkou, osv. č. 249 KA ČR, auditorská firma Alois Berka s.r.o., osv. č. 108 KA ČR dne 24. června 2008. Stanoví se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: - ve smlouvě o upsání akcií s předem určeným zájemcem, která předchází smlouvě o započtení, bude výslovně připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu s tím, že celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením, - dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 dnů (slovy: sedmi) ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi společností a předem určeným zájemcem a současně nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku; bude obsahovat mimo určení smluvních stran a dalších zákonných náležitostí, zejména výši započítávaných pohledávek a jejich právní důvod. 3.7.2008 - 23.7.2008
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 272 683 440,-Kč ze současné výše 358 794 000,-Kč na částku 86 110 560,-Kč za účelem částečné úhrady ztráty minulých let ve výši 274 887 000,-Kč. Snížení bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240.000,-Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve v ýši 10.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 2.400,-Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií společnosti ve výši 1.000,-Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 240,-Kč. Dosavadní akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách budou vyměněny za akcie o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny či prohlášeny za neplatné. Lhůta pro předložení akcií o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie o nových jmenovitých hodnotách činí 20 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 31.7.2006 - 19.10.2006
Usnesením č.j. Ex 2464/03-14 ze dne 21.11.2003 bylo sděleno, že oprávněnému byla uhrazena celá požadovaná částka. 27.11.2003 - 27.11.2003
Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 21.10.2003, č.j. 19 Nc 868/2003-7 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 12.5.2003, č.j. 25 Cm 235/97-66 na majetek povinného PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35 k uspokojení pohledávky oprávněného L.I.D.A., spol. s r.o. se sídlem Napajedla, Svatoplukova 63 ve výši 8.686,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Zlín, Zarámí 4077. 11.11.2003 - 27.11.2003
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 24.11.1997 o zvýšení základního jmění: 1. Základní jmění se zvyšuje o částku 51 361 000,-Kč, a to z částky 307 433 000,-Kč na částku 358 794 000,-Kč, upisováním 51361 ks nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelných o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000,-Kč, přičemž upisování akcií nad částku 51 361 000,-Kč se nepřipouští. 2. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 1 734,-Kč a bude splacen nepeněžitými vklady. 3. 51361 ks nových akcií bude bez veřejné výzvy k upisování nabídnuto k upsání společnosti Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. se sídlem v Kroměříži, Štěchovice 1320, IČO 60727357. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v Přerově, Komenského 35. Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet 15-tým dnem od zapsání usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen v sídle společnosti při úpisu. 6. Emisní kurz upisovaných akcií splatí společnost Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. se sídlem v Kroměříži formou nepeněžitých vkladů oceněných na částku 89 060 000,-Kč, znaleckými posudky znalců ing. Vladimíra Komedy, č. posudku 200-97/97 ze dne 9. října 1997 a ing. Ivana Rajdy, č. posudku 14/97 ze dne 9. října 1997, a to metodou tržního ocenění. Nepeněžité vklady jsou tvořeny pohledávkami za společností MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV a.s. se sídlem v Přerově a jsou blíže popsány ve výše uvedených znaleckých posudcích. Tyto nepeněžité vklady mimořádná valná hromada schvaluje a přijímá v hodnotě stanovené znaleckým oceněním. 22.1.1998 - 22.6.1998
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 9.6.1995 byla část Moravskoslezských pivovarů Přerov a.s. se sídlem v Přerově, ul. Komenského 35 - pivovar Vsetín, prodána společnosti "OSTRAVIA" spol. s r.o. se sídlem v Ostravě 1, Přívozská 36. 12.2.1996
Základní jmění: 307 433 000,- Kč 10.1.1994 - 1.10.1997
Základní jmění: 307 433 000,- Kčs 10.9.1992 - 10.1.1994
Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 181 047 462,85 Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 180 947 462,85 Kčs. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno. 29.3.1991 - 10.9.1992
Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 100 000,- Kčs finančního vkladu. Společnost vydává 1 akcii na jméno, jejíž jmenovitá hodnota bude 100 000,- Kčs. 25.3.1991 - 29.3.1991
Způsob založení: Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 13. března 1991. 25.3.1991 - 19.10.2006
Den vzniku: 25. března 1991 25.3.1991 - 19.10.2006

Aktuální kontaktní údaje PMS Přerov a.s.

Kapitál PMS Přerov a.s.

zakladni jmění 162 911 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.2008
zakladni jmění 86 110 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.2006 - 23.7.2008
zakladni jmění 358 794 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.1998 - 31.7.2006
zakladni jmění 307 433 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1997 - 22.6.1998

Akcie PMS Přerov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 400 000 Kč 32 8.10.2014
Kmenové akcie na jméno 240 000 Kč 300 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 2 400 Kč 2 800 10.7.2014
Kmenové akcie na jméno 240 Kč 30 794 10.7.2014
Akcie na jméno 2 400 000 Kč 32 10.7.2014 - 8.10.2014
Kmenové akcie na majitele 2 400 000 Kč 32 23.7.2008 - 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 240 000 Kč 300 31.7.2006 - 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 2 400 Kč 2 800 31.7.2006 - 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 240 Kč 30 794 31.7.2006 - 10.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 300 25.7.2000 - 31.7.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 2 800 25.7.2000 - 31.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 30 794 25.7.2000 - 31.7.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 358 794 25.11.1999 - 25.7.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 358 794 22.6.1998 - 25.11.1999
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 307 433 1.10.1997 - 22.6.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 15 372 10.1.1994 - 1.10.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 292 061 10.1.1994 - 1.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 276 690 10.9.1992 - 10.1.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 30 743 10.9.1992 - 10.1.1994

Sídlo PMS Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Komenského 3490 35, 750 02 Přerov Česká republika
7.2.2017
Adresa Komenského 696 35, 750 02 Přerov Česká republika
8.10.2014 - 7.2.2017
Adresa Komenského 696 35, 750 02 Přerov Česká republika
17.4.2012 - 8.10.2014
Adresa Komenského 3490 35, 750 02 Přerov Česká republika
25.3.1991 - 17.4.2012

Předmět podnikání PMS Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.4.2012
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 6.11.2006 - 17.4.2012
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.11.2006 - 17.4.2012
velkoobchod 6.11.2006 - 17.4.2012
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 6.11.2006 - 17.4.2012
zprostředkování obchodu a služeb 6.11.2006 - 17.4.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.11.2006 - 17.4.2012
inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.11.2006 - 17.4.2012
reklamní činnost a marketing 6.11.2006 - 17.4.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 6.11.2006 - 17.4.2012
2) výroba krmiv a krmných směsí 3.9.2004 - 19.10.2006
9) zprostředkování služeb 3.9.2004 - 19.10.2006
11) realitní činnost 3.9.2004 - 19.10.2006
12) skladování zboží a manipulace s nákladem 3.9.2004 - 19.10.2006
3) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.9.2004 - 6.11.2006
4) zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.9.2004 - 6.11.2006
5) velkoobchod 3.9.2004 - 6.11.2006
6) specializovaný maloobchod 3.9.2004 - 6.11.2006
7) výroba nápojů 3.9.2004 - 6.11.2006
8) zprostředkování obchodu 3.9.2004 - 6.11.2006
10) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.9.2004 - 6.11.2006
13) inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.9.2004 - 6.11.2006
14) reklamní činnost a marketing 3.9.2004 - 6.11.2006
2) výroba krmných směsí 25.7.2000 - 3.9.2004
6) výroba a prodej nealkoholických nápojů včetně stolních minerálních vod, přírodních minerálních vod a speciálních nápojů, vyjma vyhrazených činností 25.7.2000 - 3.9.2004
10) skladovací činnost 25.7.2000 - 3.9.2004
1) pivovarnictví a sladovnictví 25.7.2000 - 19.10.2006
7) zprostředkovatelská činnost v oblastech výroby, obchodu a služeb 1.10.1997 - 3.9.2004
8) činnost organizačních a ekonomických poradců 1.10.1997 - 3.9.2004
9) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 1.10.1997 - 3.9.2004
1) výroba piva a sladu 29.10.1992 - 26.2.1999
2) výroba nealkoholických nápojů a speciálních nápojů 29.10.1992 - 26.2.1999
6) silniční motorová doprava 29.10.1992 - 26.2.1999
3) poskytování software 29.10.1992 - 3.9.2004
4) automatické zpracování dat 29.10.1992 - 3.9.2004
5) nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, mimo zboží v příl. 1-3 ŽZ 29.10.1992 - 3.9.2004
1) výroba piva a sladu 2) výroba sirupu, nealkoholických a speciálních nápojů 3) výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4) výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků, odvozených od hlavní výroby 5) výroba palet a obalů 6) výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 7) nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost 8) vydávání odborného časopisu a dalších obdob. materiálů 9) výroba, opravy a montáže jednoúčelových strojů, zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 10)poskytování prací a služeb výpočetní techniky 11)integrace s výrobci základních surovin a materiálů pro výrobní činnost 12)evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém 13)neveřejná silniční doprava nákladů a osob 14)poskytování prací a služeb 15)obchodní činnost 16)zahraniční obchodní činnost 25.3.1991 - 29.10.1992

vedení firmy PMS Přerov a.s.

Statutární orgán PMS Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. 17.10.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a s ním alespoň jeden člen představenstva. 28.8.2012 - 17.10.2014
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva a s ním alespoň jeden člen představenstva. 1.10.1997 - 28.8.2012
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a podnikatelskými subjekty v celém rozsahu představenstvo, a to vždy předseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo v době nepřítomnosti výše uvedených každý místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 14.3.1994 - 1.10.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo tak, že jedná samostatně pověřený člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem. 10.1.1994 - 14.3.1994
Podepisování: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 25.3.1991 - 10.1.1994
předseda představenstva Karel Kuropata 20.1.2016
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Petr Fridrich 20.1.2016
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Antonín Chytil 7.2.2017
Vznik členství 8.9.2016
Adresa: Mlýnská 454 , Dřevohostice 751 14
člen představenstva JUDr. Vlastimil Kytlica 25.3.1991 - 10.12.1991
Adresa: Hrad 413 , Chropyně 768 11
člen představenstva Ing. Vladimír Dömisch 25.3.1991 - 10.9.1992
Adresa: Henčlov 173 , Přerov 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák 25.3.1991 - 2.9.1993
Adresa: ČSP 4 , Přerov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Konupčík 25.3.1991 - 2.9.1993
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Vilém Nohel 25.3.1991 - 10.1.1994
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
člen představenstva Ing. Petr Fridrich 25.3.1991 - 10.1.1994
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Václav Spura 10.9.1992 - 10.1.1994
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Knop 2.9.1993 - 10.1.1994
Adresa: Návazná 1061/15 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Podolský 2.9.1993 - 10.1.1994
Adresa: 17. listopadu 1219/7 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Emil Balej 10.1.1994 - 14.3.1994
Adresa: Markova 2944/28 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Purger 10.1.1994 - 10.10.1996
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Miroslav Koutek 10.1.1994 - 24.5.2000
Adresa: U cukrovaru 613/26 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Karel Kuropata 10.1.1994 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Zánik funkce 24.7.2005
Adresa: Čs. armády 4000/5 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Fridrich 10.1.1994 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Zánik funkce 24.7.2005
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Rudolf Janda 14.3.1994 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Adresa: Velká Dlážka 2776/42 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Albert Köszeghy 10.10.1996 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Zánik funkce 24.7.2005
Adresa: Mestská 5 , Bratislava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Albert Köszeghy 9.11.2005 - 17.4.2012
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 1.12.2011
Vznik funkce 24.7.2005
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: Čierny Chodník 10201 , 831 07 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Karel Kuropata 9.11.2005 - 24.8.2013
Vznik členství 24.7.2005
Vznik funkce 24.7.2005
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Fridrich 9.11.2005 - 25.9.2013
Vznik členství 24.7.2005
Vznik funkce 24.7.2005
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Rudolf Janda 9.11.2005 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Malá Trávnická 2095/32 , Přerov 750 02
předseda představenstva Karel Kuropata 24.8.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 24.7.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Fridrich 25.9.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 24.7.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Předseda představenstva Karel Kuropata 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Elišky Krásnohorské 3506/13 , Kroměříž 767 01
Místopředseda představenstva Ing. Petr Fridrich 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Člen představenstva Ing. Rudolf Janda 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Malá Trávnická 2095/32 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Rudolf Janda 20.1.2016 - 6.9.2016
Vznik členství 29.5.2015
Zánik členství 17.8.2016
Adresa: Malá Trávnická 2095/32 , Přerov 750 02

Dozorčí rada PMS Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Mazák 20.1.2016
Vznik členství 29.5.2015
Vznik funkce 29.5.2015
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 20.1.2016
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Antonín Polák 6.10.2018
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Novodvorská 3062 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Kamil Krybus 2.9.1993 - 2.9.1993
Adresa: tř. Gen. Janouška 2593/9 , Přerov 750 02
člen Ing. Jan Srostlík 2.9.1993 - 10.1.1994
Adresa: Šmeralova 11 , Prostějov Česká republika
člen Ing. Jan Veselý 2.9.1993 - 10.1.1994
Adresa: Raisova 409/8 , Praha 160 00
člen Ing. Jiří Vymazal 2.9.1993 - 10.1.1994
Adresa: Rudé armády 145 , Štěpánov Česká republika
místopředseda JUDr. Vlastimil Kytlica 10.1.1994 - 9.11.1994
Adresa: Hrad 413 , Chropyně 768 11
člen Ing. František Poštulka 2.9.1993 - 19.10.1995
Adresa: Grégrova 443/12 , Olomouc 779 00
člen Karel Žůrek 2.9.1993 - 1.10.1997
Adresa: Haškova 2348/2 , Opava 746 01
člen Josef Stoklasa 19.10.1995 - 1.10.1997
Adresa: Mervartova 69/12 , Přerov 750 02
člen JUDr. Irena Motalová 10.1.1994 - 26.2.1999
Adresa: Kazimíra Rudého 3804/85 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Ladislav Mazák 10.1.1994 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Zánik funkce 24.7.2005
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
místopředseda JUDr. Vladimír Hep 9.11.1994 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Adresa: Budovatelů 239/1 , Přerov 750 02
člen Mgr. Antonín Polák 26.2.1999 - 9.11.2005
Zánik členství 24.7.2005
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Antonín Polák 9.11.2005 - 15.6.2013
Vznik členství 24.7.2005
Adresa: Kozlovská 2850/43 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Mazák 9.11.2005 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 24.7.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 9.11.2005 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Antonín Polák 15.6.2013 - 8.10.2014
Vznik členství 24.7.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02
Předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Mazák 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 29.5.2015
Adresa: Dolnozahradská 1718/12 , Kroměříž 767 01
Člen dozorčí rady Mgr. Antonín Polák 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02
Člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Hep 17.10.2014 - 20.1.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Seifertova 2976/21 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Antonín Polák 20.1.2016 - 6.10.2018
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: Lančíkových 1871/28 , Přerov 750 02

Prokura PMS Přerov a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob podepisování prokuristy: Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 10.1.1994
Jméno Ing. Petr Fridrich 20.10.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Petr Fridrich 10.1.1994 - 19.10.2006
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Petr Fridrich 19.10.2006 - 17.4.2012
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Petr Fridrich 17.4.2012 - 20.10.2015
Adresa: Šeříková 3173 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin PMS Přerov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 151/SL 60 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 59 ostatní Zápis z ustavujícího zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 58 rozhod. o statut. orgánu RJA - jmenování členů představenstva Krajský soud v Ostravě 27.5.2015 18.12.2015 26.1.2016 2
B 151/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 23.12.2015 31.12.2015 21
B 151/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 12.1.2015 29.1.2015 23
B 151/SL 55 notářský zápis [NZ 284/2014], posudek znalce Krajský soud v Ostravě 24.11.2014 25.11.2014 16.12.2014 500
B 151/SL 54 ostatní Zápis z prvního zasedání DR Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 2
B 151/SL 53 ostatní Zápis z prvního zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 3
B 151/SL 52 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 8.10.2014 5.11.2014 15
B 151/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 3
B 151/SL 50 notářský zápis NZ 161/2014 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 19
B 151/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.1.2014 15.1.2014 23
B 151/SL 48 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv., audit. Krajský soud v Ostravě 7.1.2013 15.1.2013 22
B 151/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představen. Krajský soud v Ostravě 1.12.2011 27.3.2012 23.4.2012 0
B 151/SL 46 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 16.1.2012 20
B 151/SL 45 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 30.3.2011 1.4.2011 20
B 151/SL 44 výroční zpráva r. 2008 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 7.7.2010 15.7.2010 22
B 151/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 2.3.2009 20
B 151/SL 42 notářský zápis NZ 152/2008 rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 8.10.2008 14
B 151/SL 41 výroční zpráva výroční zpr.+roč.uzávěrka 2006 Krajský soud v Ostravě 1.6.2007 1.4.2008 17.4.2008 0
B 151/SL 40 účetní závěrka r. 2005 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.4.2006 5.3.2007 6.3.2007 14
B 151/SL 39 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 5.3.2007 6.3.2007 7
B 151/SL 38 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 14
B 151/SL 37 ostatní -zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 11
B 151/SL 36 notářský zápis NZ 171/2006 Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 28.7.2006 17.8.2006 21
B 151/SL 35 výroční zpráva r.2004 vč. účet. záv. Krajský soud v Ostravě 2.5.2006 4.5.2006 22
B 151/SL 34 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Ostravě 10.1.2005 11.1.2005 18
B 151/SL 33 podpisové vzory (členů doz.rady) Krajský soud v Ostravě 10.1.2005 11.1.2005 3
B 151/SL 32 notářský zápis NZ 130/98 Krajský soud v Ostravě 31.8.1998 10.1.2005 11.1.2005 36
B 151/SL 31 notářský zápis NZ 198/97 Krajský soud v Ostravě 24.11.1997 10.1.2005 11.1.2005 11
B 151/SL 30 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 2.12.2004 9.12.2004 19
B 151/SL 29 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.12.2004 9.12.2004 15
B 151/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.11.2004 2.12.2004 9.12.2004 4
B 151/SL 27 notářský zápis NZ 232/2001 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 31.8.2004 10.9.2004 20
B 151/SL 26 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 7.11.2002 8.11.2002 15
B 151/SL 1 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 7.11.2002 8.11.2002 20
B 151/SL 9 notářský zápis NZ 12/94 Krajský soud v Ostravě 17.1.1994 31.7.2002 2.8.2002 9
B 151/SL 8 notářský zápis NZ 437/93 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 5
B 151/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.12.1993 31.7.2002 2.8.2002 20
B 151/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.7.1992 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 5 notářský zápis NZ 825/92 Krajský soud v Ostravě 14.7.1992 31.7.2002 2.8.2002 4
B 151/SL 4 notářský zápis NZ 124/93 Krajský soud v Ostravě 3.5.1993 31.7.2002 2.8.2002 2
B 151/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.3.1991 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 25 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 19
B 151/SL 24 účetní závěrka r.1999 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 16
B 151/SL 23 účetní závěrka r.1998 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 22 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 20
B 151/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.6.2000 31.7.2002 2.8.2002 24
B 151/SL 20 notářský zápis NZ 75/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 2.6.2000 31.7.2002 2.8.2002 44
B 151/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 21.3.1991 31.7.2002 2.8.2002 0
B 151/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.7.1999 31.7.2002 2.8.2002 27
B 151/SL 18 notářský zápis NZ 97/99 Krajský soud v Ostravě 6.7.1999 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 17 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 9.10.1997 31.7.2002 2.8.2002 17
B 151/SL 16 posudek znalce č.14/97 Krajský soud v Ostravě 9.10.1997 31.7.2002 2.8.2002 15
B 151/SL 15 notářský zápis NZ 159/97 Krajský soud v Ostravě 30.9.1997 31.7.2002 2.8.2002 12
B 151/SL 14 notářský zápis NZ 21/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 24.1.1997 31.7.2002 2.8.2002 51
B 151/SL 13 notářský zápis NZ 216/95 Krajský soud v Ostravě 22.12.1995 31.7.2002 2.8.2002 9
B 151/SL 12 účetní závěrka r.1996 Krajský soud v Ostravě 31.7.2002 2.8.2002 38
B 151/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.1.1994 31.7.2002 2.8.2002 22
B 151/SL 10 notářský zápis NZ 213/94 Krajský soud v Ostravě 20.7.1994 31.7.2002 2.8.2002 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PMS Přerov a.s.

IČO (identifikační číslo) 14617099
Jméno PMS Přerov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 26.8.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 1

Sídlo PMS Přerov a.s.

Sídlo: Komenského 3490 35 750 02 Přerov

Živnosti a provozovny PMS Přerov a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.8.1992

Živnost č. 2 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 5.10.2006

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1992
Zánik oprávnění 3.4.2003

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1992
Zánik oprávnění 31.8.1993
Konec oprávnění 31.8.1993

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti : výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 3.4.2003

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 5.10.2006

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 27.9.2006

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.2000
Zánik oprávnění 3.4.2003

Živnost č. 15 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 5.10.2006

Živnost č. 16 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.2000
Zánik oprávnění 5.10.2006

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PMS Přerov a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Fridrich
Člen statutárního orgánu Karel Kuropata
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Chytil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PMS Přerov a.s.

IČO: 14617099
Firma: PMS Přerov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.4.1991

Sídlo PMS Přerov a.s.

Sídlo: Komenského 3490/35, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
tracking image