Hlavní navigace

FIRMA Plzeňský Prazdroj, a. s. IČO: 45357366

Plzeňský Prazdroj, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Plzeňský Prazdroj, a. s. (45357366) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Prazdroje 64/7, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Plzeňský Prazdroj, a. s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Plzeňský Prazdroj, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Plzeňský Prazdroj, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

Soud: Krajský soud v Plzni 1. 5. 1992
Spisová značka: B 227
IČO (identifikační číslo osoby): 45357366
Jméno: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Zapsána dne: 1.5.1992
Adresa sídla pro účely doručování: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 30497 4.11.2016 - 2.7.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.6.2014 - 29.3.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 25.6.2014 - 29.3.2019
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti vyhotoveného představenstvem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 301 00, IČ 453 57 366, dne 10.2.2011 došlo k odštěpení části jmění společn osti Plzeňský Prazdroj, a. s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost SABMiller Brands Europe a.s., se sídlem Plzeň, Východní předměstí, U Prazdroje 64/7, PSČ 304 97, IČ 291 15 779. 1.7.2011
"Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. na společnost Pilsner Urquell Investments, B.V., se sídlem Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nizozemí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Rotterdamu jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Pilsner U rquell Inwestments, B.V. je hlavním akcionářem společnosti je doložena a osvědčena výpisem z účtu emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamem akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 15. 7. 2005. Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastníkem 213.442 kusů akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a zároveň vlastníkem 1.686.873 kusů akcií společnosti na jméno v zaknihov ané podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, což představuje 96,85 % všech akcií akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a zároveň hlasovacích práv v ní. Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastník akcií společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti: ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; ve výši 177 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10 Kč. Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě očekávané výnosové kapacity podniku Společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 69/2005, vyhotoveným znalcem Ing. Petrem Šímou, se sídlem Fr. Křižíka 18, Praha 7 ve spol upráci s Deloitte Czech Republic B. V., organizační složka. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů resp. v seznamu akcionářů společnosti k e dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankovní účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 měsíce od sdělení čísla příslušného ba nkovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je společnost ADMINISTER , spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 425, PSČ: 384 03. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněn ou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným pap írům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valn á hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 21.9.2005
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč. 7.5.2005 - 14.3.2006
Usnesení valné hromady konané dne 17. 9. 2004 o snížení základního kapitálu: Důvod snížení základního kapitálu: naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti v souladu s ustanovením § 161b obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávající výše 1.962.064.060,- Kč (slovy: jedné miliardy devět set šedesát dva milionů šedesát čtyři tisíc šedesát korun če ských) na novou výši 1.960.847.680,- Kč (jednu miliardu devět set šedesát milionů osm set čtyřicet sedm tisíc šest set osmdesát korun českých). Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 121.638 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných v zaknihované podobě), vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti. O částce 29.295.081,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc osmdesát jedna korun českých) - představující rozdíl mezi úhrnnou pořizovací cenou zrušovaných akcií ve výši 30.511.461,- Kč (slovy: třicet milionů pět set jedenáct tisíc čt yři sta šedesát jedna korun českých), jak o ní účtuje společnost, a úhrnnou jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií bude v souladu s účetními předpisy účtováno tak, že o ni bude snížen rezervní fond společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 7.5.2005 - 25.4.2006
Při sloučení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se společností Pivovar Velké Popovice, a.s. a společností Pivovar RADEGAST, a.s., přešlo na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. jmění zrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlem Velké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ: 45 14 77 36 a Pivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ 14 61 36 03. 15.10.2002
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., je nástupnickou společností zrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlem Velké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ 45 14 77 36 a Pivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ 14 61 36 03. 15.10.2002
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění: a) Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 18.1.1999 zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií ve jmenovité hodnotě od 400.000.000,- Kč (slovy čtyřistamilionů korun českých) do 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korun českých), přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanou maximální částku zvýšení základního jmění. Výše základního jmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí 1.939.020.000,- Kč, slovy: jednamiliardadevětsetřicetdevětmiliónůdvacettisíckorunčeských, přičemž po zvýšení bude základní jmění společnosti činit částku odpovídající součtu nynější hodnoty základního jmění a částky upsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrženého zvýšení základního jmění je další posílení vlastních zdrojů společnosti.   b) Valná hromada schvaluje upsání akcií za těchto podmínek: Základní charakteristika emise Druh cenného papíru: Kmenová akcie ve smyslu § 155 a násl. Obch. zák. Emitent: Plzeňský Prazdroj, a.s. Forma cenného papíru: na majitele (doručitele) Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč Podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír Důvod zvýšení základního jmění: posílení vlastních zdrojů společnosti Počet: 400.000 ks až 1.000.000 ks Obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezení převoditelnosti ISIN: bude požádáno o převzetí CZ0008444254 Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Plzeňského Prazdroje, a.s. ve smyslu stanov Plzeňského Prazdroje, a.s. a právního řádu České republiky Forma splacení: peněžní   Způsob upisování akcií ---------------------- Úpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního práva stávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšení základního jmění společnosti.   Lhůta k upsání: --------------- Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dní a počíná běžet 15. den ode dne zveřejnění výzvy představenstva Plzeňského Prazdroje, a.s. k upisování akcií. Představenstvo Plzeňského Prazdroje, a.s. zveřejní výzvu k upisování akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.   Místo a čas upisování: ---------------------- Místem upisování bude sídlo společnosti Plzeň, U Prazdroje 7. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech v kterýkoli pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod.   Upisovatelé a rozhodný den: --------------------------- Upisování se mohou zúčastnit výhradně osoby, které v den konání mimořádné valné hromady, tj. 18.1.1999 budou akcionáři Plzeňského Prazdroje, a.s. dle evidence Střediska cenných papírů.   Maximální upisovací nárok: -------------------------- Akcionář vlastnící dvě (2) akcie Plzeňského Prazdroje, a.s. ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč má nárok na upsání maximálně jedné (1) nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na každé dvě (2) stávající akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.   Emisní kurs: ------------ 4.300,- Kč   Náležitosti úpisu: ------------------ Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstřku ne starším než 3 měsíce (u zahraniční osoby obdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřeným překladem) a určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií Plzeňského Prazdroje, a.s. a musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce a rodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnické osoby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele anebo rozsahu jeho předkupního práva je rozhodná evidence Plzeňského Prazdroje, a.s. dle výpisu z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ke dni mimořádné valné hromady. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií. V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitent oprávněn upisovateli úpis odmítnout.   Úhrada akcií: ------------- Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána na účet Plzeňského Prazdroje, a.s číslo účtu 3643757/5100 u IPB Plzeň s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacího kola.   Vydání akcií: ------------- Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku a získání povolení k veřejnému obchodování budou akcie vydány formou jejich připsání na účet majitele ve Středisku cenných papírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů.   Neplatnost úpisu: ----------------- Minimální počet akcií, které musí být upsány, aby bylo upisování účinné, je 400.000 ks akcií s nominální hodnotou 400.000.000,- Kč. Upisování akcií bude neúčinné, jestliže do konce lhůty shora uvedené nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií uvedené částky 400.000.000,- Kč. Bude-li upisování akcií podle tohoto rozhodnutí neúčinné, zanikají práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií a společnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce upisovatelům částky, zaplacené při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankou, u níž má společnost zřízen běžný účet, a to ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku. 24.8.1999 - 22.1.2002
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč, z toho 1 ks akcie se zvláštními právy pro Fond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 13.7.1995 - 7.5.2005
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, z nichž je 120 429 ks akcií zaměstnaneckých, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a dále pak 1 ks (slovy: jeden kus) akcie se zvláštními právy pro Fond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 19.9.1994 - 13.7.1995
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 1 819 020 000,- Kč představující hodnotu majetku dle privatizačního projektu č. 1959 schváleného MSNMP ČR pod č. j. 30/31/1392/92 ze dne 9. 4. 1992 a jeho aktualizace č. 50 109 schválené MSNMP ČR pod čj. 404/94-320 ze dne 3. 5. 1994. 1.9.1994 - 19.9.1994
Základní jmění: 1 204 285 000 Kčs, slovy jednamiliardadvěstěčtyřimilionydvěstěosmdesátpěttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Plzeňské pivovary schváleném usnesením vlády ČR č. 322, v části 8 ze dne 23. 4. 1992. 1.5.1992 - 1.9.1994

Kapitál Plzeňský Prazdroj, a. s.

Základní kapitál 2 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2007
Základní kapitál 1 962 064 060 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.2002  - 21.5.2007
Základní kapitál 1 939 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.1997  - 30.9.2002
Základní kapitál 1 939 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.1994  - 19.12.1997
Základní kapitál 1 819 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1994  - 19.9.1994
Základní kapitál 1 204 285 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992  - 1.9.1994

Akcie Plzeňský Prazdroj, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 000 25.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 000 21.5.2007  - 25.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 939 020 26.3.2007  - 21.5.2007
Akcie na jméno 10 Kč 2 304 406 26.3.2007  - 21.5.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 613 7.5.2005  - 26.3.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 613 30.9.2002  - 7.5.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 239 407 30.9.2002  - 26.3.2007
Akcie na majitele 10 Kč 2 304 406 30.9.2002  - 26.3.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 612 13.7.1995  - 30.9.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 13.7.1995  - 30.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 579 183 19.9.1994  - 13.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 120 429 19.9.1994  - 13.7.1995
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 19.9.1994  - 13.7.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 239 407 19.9.1994  - 30.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 083 856 1.9.1994  - 19.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 735 164 1.9.1994  - 19.9.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 120 428 4.10.1993  - 1.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 083 857 4.10.1993  - 1.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 204 285 1.5.1992  - 4.10.1993

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: U Prazdroje 64/7, Plzeň 30100, Česká republika 2.7.2018
Adresa: U Prazdroje 7, Plzeň 30497, Česká republika 28.4.2008 - 14.10.2016
Adresa: U Prazdroje 7 , Plzeň , Česká republika 1.5.1992 - 28.4.2008

Předmět podnikání Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.10.2020
truhlářství, podlahářství 25.6.2014
hostinská činnost 25.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.6.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.6.2014
zámečnictví, nástrojářství 25.6.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 25.6.2014 - 7.10.2020
opravy silničních vozidel 20.10.2004
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.10.2004 - 25.6.2014
zasilatelství 20.10.2004 - 25.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.10.2004 - 25.6.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2004 - 25.6.2014
zámečnictví 20.10.2004 - 25.6.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.10.2004 - 25.6.2014
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 20.10.2004 - 25.6.2014
realitní činnost 28.11.2003 - 25.6.2014
výroba krmiv a krmných směsí 26.3.2003 - 25.6.2014
pivovarnictví a sladovnictví 13.1.2003
výroba nápojů - nealkoholických 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba potravinářských výrobků, potravních doplňků, přídavných a pomocných látek 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - potravinářské 13.1.2003 - 25.6.2014
specializovaný maloobchod - pivem, vínem, alkoholickými a nealkoholickými nápoji 13.1.2003 - 25.6.2014
zprostředkování obchodu - pivem, potravinami, nápoji 13.1.2003 - 25.6.2014
zprostředkování služeb 13.1.2003 - 25.6.2014
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení - museum, výstavy, galerie 13.1.2003 - 25.6.2014
reklamní činnost a marketing 13.1.2003 - 25.6.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.1.2003 - 25.6.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 13.1.2003 - 25.6.2014
maloobchod použitým zbožím 13.1.2003 - 25.6.2014
vydavatelské a nakladatelské činnosti 13.1.2003 - 25.6.2014
technické činnosti v dopravě 13.1.2003 - 25.6.2014
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 13.1.2003 - 25.6.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.1.2003 - 25.6.2014
testování, měření a analýzy 13.1.2003 - 25.6.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 13.1.2003 - 25.6.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 13.1.2003 - 25.6.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.1.2003 - 25.6.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 13.1.2003 - 25.6.2014
činnost technických poradců v oblasti potravinářství 13.1.2003 - 25.6.2014
silniční motorová doprava nákladní 13.1.2003 - 25.6.2014
silniční motorová doprava osobní 13.1.2003 - 25.6.2014
velkoobchod - pivem, potravinami, nápoji 13.1.2003 - 16.7.2014
výroba a servis výčepního zařízení 22.1.2002 - 13.1.2003
finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 22.1.2002 - 13.1.2003
ekonomické a organizační poradenství 22.1.2002 - 13.1.2003
technické a výrobní poradenství 22.1.2002 - 13.1.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.2.1999
investorská a inženýrská činnost 16.2.1999 - 13.1.2003
provozování mycích linek na dopravní i jiné prostředky 16.2.1999 - 13.1.2003
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 16.2.1999 - 28.11.2003
výroba a prodej tepla 19.12.1997
prodej hmotného investičního majetku a drobného investičního majetku včetně pronájmu 19.12.1997 - 13.1.2003
výstavní, muzejní a galerijní činnost 19.12.1997 - 13.1.2003
prodej hmotného investičního majetku včetně pronájmu 7.10.1996 - 19.12.1997
stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a jiných tekutin 7.10.1996 - 13.1.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 13.7.1995 - 13.1.2003
provozování cestovní kanceláře 13.7.1995 - 13.1.2003
provozování veřejných parkovišť a halových garáží 13.7.1995 - 13.1.2003
provádění laboratorních zkoušek a rozborů 13.7.1995 - 13.1.2003
školící a vzdělávací činnost 13.7.1995 - 13.1.2003
půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanismů, drobné služby 1.9.1994 - 13.1.2003
provozování středního odborného učiliště nebo obdobného zařízení 1.9.1994 - 7.5.2005
provozování muzejních expozic 4.10.1993 - 19.12.1997
výroba piva a sladu 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba nealkoholických nápojů 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba preparátů a pomocných látek pro výrobu piva, sladu a nealkoholických nápojů 4.10.1993 - 13.1.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 4.10.1993 - 13.1.2003
silniční motorová doprava 4.10.1993 - 13.1.2003
reklamní a propagační činnost 4.10.1993 - 13.1.2003
automatizované zpracování dat 4.10.1993 - 13.1.2003
vydavatelská činnost (odborný časopis, naučné tiskoviny z oboru pivovarnictví) 4.10.1993 - 13.1.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.10.1993 - 13.1.2003
zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb 4.10.1993 - 13.1.2003
směnárenská činnost 4.10.1993 - 7.5.2005
truhlářství 4.10.1993 - 25.6.2014
ubytovací služby 4.10.1993 - 25.6.2014
hostinská činnost 4.10.1993 - 25.6.2014
výroba piva a sladu 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba, opravy a montáž jednoúčelových strojů, zařízení technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba palet a obalů 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 1.5.1992 - 4.10.1993
provádění bednářských prací 1.5.1992 - 4.10.1993
obchodní činnost 1.5.1992 - 4.10.1993
specializovaná muzejní činnost 1.5.1992 - 4.10.1993
provozování bytového hospodářství, sociálních, ubytovacích a stravovacích zařízení 1.5.1992 - 4.10.1993
vydávání odborného časopisu a dalších materiálů 1.5.1992 - 4.10.1993
funkce správce SOU 1.5.1992 - 4.10.1993
poskytování prací a služeb výpočetní techniky 1.5.1992 - 4.10.1993
neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 4.10.1993

Vedení firmy Plzeňský Prazdroj, a. s.

Statutární orgán Plzeňský Prazdroj, a. s.

člen představenstva Yoshiaki Suzuki
Ve funkci od 11.12.2021
Adresa Sanderova 1618/2, 17000 Praha
předseda představenstva Dragoş-Ionuţ Constantinescu
Ve funkci od 20.9.2022
Adresa Drtinova 1109/12, 15000 Praha
člen představenstva Pavel Šemík
Ve funkci od 4.6.2019
Adresa Nová Lipová 613, 25169 Velké Popovice
člen představenstva Paolo Lanzarotti
Ve funkci od 12.6.2020
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
Místopředseda představenstva Karina Přibylová
Ve funkci od 19.12.2022
Adresa Terasy V 1232, 27351 Unhošť
Místopředseda představenstva Karina Pršibilova
Ve funkci od 13.10.2022 do 19.12.2022
Adresa Terasy V 1232, 27351 Unhošť
Místopředseda představenstva Karina Přibylová
Ve funkci od 20.9.2022 do 13.10.2022
Adresa Terasy V 1232, 27351 Unhošť
místopředseda představenstva David Anthony Udal
Ve funkci od 26.11.2020 do 20.9.2022
Adresa Pod Císařkou 3257/15, 15000 Praha
předseda představenstva Dragos Ionut Constantinescu
Ve funkci od 15.6.2021 do 20.9.2022
Adresa SOS. NORDULUI, č. 66-70, et. 1, Ap.107 , Bukurešť, Distrikt 1
člen představenstva Yoshiaki Suzuki
Ve funkci od 7.10.2020 do 11.12.2021
Adresa U dráhy 129/7, 16200 Praha
předseda představenstva Grant Murray Liversage
Ve funkci od 27.12.2017 do 15.6.2021
Adresa V Šáreckém údolí 2740/138, 16400 Praha
místopředseda představenstva David Anthony Udal
Ve funkci od 3.7.2017 do 26.11.2020
Adresa Pod Císařkou 3257/15, 15000 Praha
člen představenstva Hikaru Sato
Ve funkci od 4.7.2017 do 7.10.2020
Adresa 3-31-5, Naritahigashi, Suginamiku , Tokio
člen představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Ve funkci od 8.11.2018 do 12.6.2020
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
člen představenstva Diarmaid Seosamh De Burca
Ve funkci od 27.12.2017 do 7.2.2019
Adresa Švédská 1036/17, 15000 Praha
člen představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Ve funkci od 27.12.2017 do 8.11.2018
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
člen představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Ve funkci od 27.12.2017 do 8.11.2018
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
člen představenstva Diarmaid Seosamh De Burca
Ve funkci od 17.12.2012 do 27.12.2017
Adresa Švédská 1036/17, 15000 Praha
předseda představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Ve funkci od 20.9.2013 do 27.12.2017
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
člen představenstva Diarmaid Seosamh De Burca
Ve funkci od 17.12.2012 do 27.12.2017
Adresa Švédská 1036/17, 15000 Praha
předseda představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Ve funkci od 20.9.2013 do 27.12.2017
Adresa K Noskovně 401, 16400 Praha
člen představenstva Tom Verhaegen
Ve funkci od 28.11.2016 do 4.7.2017
Adresa Onderstraat 21 , 1750 Gaasbeek
člen představenstva Mgr. Drahomíra Mandíková
Ve funkci od 19.3.2012 do 4.7.2017
Adresa Jasovská 3126/13, Bratislava
člen představenstva Mgr. Drahomíra Mandíková
Ve funkci od 19.3.2012 do 4.7.2017
Adresa Jasovská 3126/13, Bratislava
člen představenstva Tom Verhaegen
Ve funkci od 28.11.2016 do 4.7.2017
Adresa Onderstraat 21 , 1750 Gaasbeek
člen představenstva Mgr. Drahomíra Mandíková
Ve funkci od 4.7.2017 do 4.7.2017
Adresa Jasovská 3126/13 , 85107 Bratislava
místopředseda představenstva David Udal
Ve funkci od 20.11.2015 do 3.7.2017
Adresa Pod Císařkou 3257/15, 15000 Praha
místopředseda představenstva David Udal
Ve funkci od 20.11.2015 do 3.7.2017
Adresa Pod Císařkou 3257/15, 15000 Praha
člen představenstva Susan Michelle Clark
Ve funkci od 19.10.2012 do 28.11.2016
Adresa Kings Langley, Heath End, The Common WD4 9BL, Chipperfield
člen představenstva Susan Michelle Clark
Ve funkci od 19.10.2012 do 28.11.2016
Adresa Kings Langley, Heath End, The Common WD4 9BL, Chipperfield
místopředseda představenstva Andrew David Bailey
Ve funkci od 6.3.2012 do 20.11.2015
Adresa Veleslavínova 10, 11000 Praha 1
předseda představenstva Arthur Douglas Brodman
Ve funkci od 21.1.2010 do 20.9.2013
Adresa , 202,Unit 404, Barefoot Beach Boulevard, 34134 Bonita Springs, Florida
člen představenstva Alan Jon Clark
Ve funkci od 18.11.2010 do 19.10.2012
Adresa Oberwiler Kirchweg 24, 6300 Zug
člen představenstva Julian Deering Patton
Ve funkci od 13.8.2009 do 16.8.2012
Adresa , 3 Megarrystown Road, Moira, Craigavon, BT67 0SL
člen představenstva Tiarnán Ó Haimhirgín
Ve funkci od 12.2.2010 do 19.3.2012
Adresa Bělocká 391/25, Praha 6
místopředseda představenstva Michael Stephen Walsh
Ve funkci od 25.2.2009 do 6.3.2012
Adresa Ámor u. 5, 1121 Budapešť
člen představenstva Hector Enrique Gorosabel
Ve funkci od 13.8.2009 do 18.11.2010
Adresa Keltenweg 13, 6312 Steinhausen
předseda představenstva Michael John Short
Ve funkci od 19.12.2007 do 21.1.2010
Adresa , 2 Hollins Drive, Middleton, Manchester
člen představenstva Ing. Jaromír Žáček
Ve funkci od 28.4.2008 do 21.1.2010
Adresa 420, 66402 Ochoz u Brna
člen představenstva Tibor Kovacs
Ve funkci od 14.9.2005 do 13.8.2009
Adresa , Godollo, 24 Arpad utca 24
člen představenstva Andrew Ronald Thomas Walter
Ve funkci od 20.10.2004 do 25.2.2009
Adresa , Flat 710 Fernkloof, Park Drive, Port Elizabeth
člen představenstva Dr. Alan Jon Clark
Ve funkci od 20.10.2004 do 25.2.2009
Adresa , 1 Blesbuckridge, Irene, 0062
místopředseda představenstva Gary Richard Niederheitmann
Ve funkci od 30.1.2006 do 25.2.2009
Adresa , Kapské Město, Tokai 7945, Moorland Crescent 8
člen představenstva Christopher Douglas Ritchie
Ve funkci od 30.10.2007 do 25.2.2009
Adresa Rue Verdaine 11, 1204 Geneve
předseda představenstva Michael John Short
Ve funkci od 18.5.2005 do 19.12.2007
Adresa , 2 Hollins Drive, Middleton, Manchester
člen představenstva Ing. Otakar Binder
Ve funkci od 26.3.2003 do 30.10.2007
Adresa Preslova 291/5, Brno-střed
člen představenstva Roy Enzo Bagattini
Ve funkci od 8.7.2005 do 30.10.2007
Adresa , 94D, Strada D, Olgiata, Roma
místopředseda představenstva Gary Richard Niederheitmann
Ve funkci od 13.12.2005 do 30.1.2006
Adresa , Kapské Město, Tokai 7945, Moorland Crescent 8
místopředseda představenstva Gavin Stuart Brockett
Ve funkci od 29.1.2004 do 13.12.2005
Adresa , Victoria Ave. Mellrose 23, 2196 Johannesburg
člen představenstva Ing. Stanislav Fridrich
Ve funkci od 26.3.2003 do 8.7.2005
Adresa 89, 73906 Nižní Lhoty
předseda představenstva Steven James Woodward
Ve funkci od 29.1.2004 do 18.5.2005
Adresa , 65 Park Lane, Sandown, Sandton, 2146
člen představenstva Mark Philip Luce
Ve funkci od 22.1.2002 do 20.10.2004
Adresa , státní příslušnost: Velká Británie, trvale bytem Maďarsko, Patak Setany 88, 2094 Nagykovacsi
místopředseda představenstva Garth Denis Saunders
Ve funkci od 20.8.2002 do 29.1.2004
Adresa , 9 Tweenjongezellen Rd, 2010 Sandton
předseda představenstva Cornelis Anton Van Kralingen
Ve funkci od 20.8.2002 do 29.1.2004
Adresa , 112 West Road North, Morningside, Sandton
člen představenstva Richard Llewellyn Lloyd
Ve funkci od 20.8.2002 do 28.11.2003
Adresa , Normafa utca 24, Budapešť XII
člen představenstva Dr. Randall Dillard
Ve funkci od 20.8.2002 do 16.10.2003
Adresa , 7 Sovereing Mews, Pearson Street, London
člen představenstva ing. Vladimír Peřina
Ve funkci od 20.8.2002 do 19.3.2003
Adresa Zelená 17, Praha 6
místopředseda představenstva ing. Arnošt Dobsa
Ve funkci od 7.1.2000 do 20.8.2002
Adresa Sládkovičova 11, Praha 4
předseda představenstva Dr. Randall Dillard
Ve funkci od 7.1.2000 do 20.8.2002
Adresa , 7 Sovereing Mews, Pearson Street, London
místopředseda představenstva Karl Martin Mierswa Dat.Nar. 5. Listopadu 1964, Státní Občanství Srn
Ve funkci od 7.1.2000 do 20.8.2002
Adresa , trvale bytem August-Pfänder Strasse 30, Nürtingen, D 72622
člen představenstva Karl Martin Mierswa Dat.Nar. 5. Listopadu 1964, Státní Občanství Srn
Ve funkci od 16.2.1999 do 7.1.2000
Adresa , trvale bytem August-Pfänder Strasse 30, Nürtingen, D 72622
člen představenstva PhDr. Jindřiška Eliášková
Ve funkci od 1.9.1994 do 7.1.2000
Adresa Jetelová 31, 30160 Plzeň
předseda předst.a generální ředitel ing. Vladimír Peřina
Ve funkci od 5.1.1996 do 7.1.2000
Adresa Zelená 17, Praha 6
místopředseda představenstva ing. Mario Junek
Ve funkci od 16.2.1999 do 7.1.2000
Adresa Hálkova 18, Plzeň
člen představenstva ing. Arnošt Dobsa
Ve funkci od 16.2.1999 do 7.1.2000
Adresa Sládkovičova 11, Praha 4
místopředseda představenstva Ing. František Sidó
Ve funkci od 16.2.1999 do 7.1.2000
Adresa Chodov, Láskova 1813/12, Praha 4
místopředseda představenstva ing. Libor Procházka
Ve funkci od 4.10.1993 do 16.2.1999
Adresa Hostivařská 33, Praha 10
člen představenstva JUDr. ing. Václav Jerman
Ve funkci od 1.9.1994 do 16.2.1999
Adresa Boloňská 302/28, Praha 10
člen představenstva ing. Mario Junek
Ve funkci od 5.1.1996 do 16.2.1999
Adresa Hálkova 18, Plzeň
místopředseda představenstva ing. Arnošt Dobsa
Ve funkci od 19.12.1997 do 16.2.1999
Adresa Sládkovičova 11, Praha 4
člen představenstva doc. ing. Jaroslav Daňhel CSc.
Ve funkci od 19.12.1997 do 16.2.1999
Adresa Vladislavova ul. č. 13, 11000 Praha 1
člen představenstva doc. ing. Jaroslav Daňhel CSc.
Ve funkci od 4.10.1993 do 19.12.1997
Adresa Minská 15, Praha 10
člen představenstva ing. Arnošt Dobsa
Ve funkci od 7.10.1996 do 19.12.1997
Adresa Sládkovičova 11, Praha 4
člen představenstva Ing. Boris Vostrý CSc.
Ve funkci od 4.10.1993 do 7.10.1996
Adresa Sartoriova 28, Praha 6
člen představenstva ing. Jiří Pokorný
Ve funkci od 4.10.1993 do 5.1.1996
Adresa Na Zvoničce 951/12, Praha 4
předseda předst.a generální ředitel ing. Vladimír Peřina
Ve funkci od 4.10.1993 do 5.1.1996
Adresa Šmeralova 19, Karlovy Vary
člen představenstva ing. Tomáš Zralý
Ve funkci od 4.10.1993 do 1.9.1994
Adresa Šumavská 11, Praha 2
člen představenstva ing. Vladimír Peřina
Ve funkci od 1.5.1992 do 4.10.1993
Adresa Šmeralova 19, Karlovy Vary
člen představenstva ing. Miroslav Mudra
Ve funkci od 3.8.1992 do 4.10.1993
Adresa Nýřanská 36, Plzeň
člen představenstva ing. Vlastimil Tlustý CSc.
Ve funkci od 3.8.1992 do 4.10.1993
Adresa Rabasova č. 1437, Slaný
člen představenstva ing. Miroslav Kalousek
Ve funkci od 3.8.1992 do 4.10.1993
Adresa Pod Altánem 48, Praha 10
člen představenstva JUDr. Miroslav Sylla
Ve funkci od 3.8.1992 do 4.10.1993
Adresa Měšínská 1637, Praha 9
člen představenstva ing. Jaroslav Pesler
Ve funkci od 1.5.1992 do 3.8.1992
Adresa 77, Štěnovice
člen představenstva ing. Jan Hlaváček
Ve funkci od 1.5.1992 do 3.8.1992
Adresa Dvořákova 40, Plzeň
člen představenstva Miloslav Jeřábek
Ve funkci od 1.5.1992 do 3.8.1992
Adresa U Prazdroje 29, Plzeň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

IČO (identifikační číslo): 45357366
Jméno: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1992
Celkový počet živností: 55
Aktivních živností: 11

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Sídlo: U Prazdroje 64/7, Plzeň 30100

Živnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

Živnost č. 1 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 4. 2014

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 7. 2003

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 3. 2003

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 3. 2003

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 2003

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 9. 1998

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 9. 1993

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 9 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 11 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán Plzeňský Prazdroj, a. s.

Člen statutárního orgánu: David Anthony Udal
Člen statutárního orgánu: Grant Murray Liversage
Člen statutárního orgánu: Pavel Šemík
Člen statutárního orgánu: Paolo Lanzarotti
Člen statutárního orgánu: Yoshiaki Suzuki

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

IČO: 45357366
Firma: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1. 5. 1992

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Sídlo: U Prazdroje 64/7, Plzeň 30100

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba průmyslových krmiv
Výroba piva
Výroba nealkoholických nápojů&#59^ stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s nápoji
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Průvodcovské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení