Firma Plzeňský Prazdroj, a. s. IČO 45357366


Plzeňský Prazdroj, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Plzeňský Prazdroj, a. s. (45357366) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Plzeňský Prazdroj, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Plzeňský Prazdroj, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Plzeňský Prazdroj, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o Plzeňský Prazdroj, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Plzeňský Prazdroj, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 227
IČO (identifikační číslo osoby) 45357366
Jméno Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Adresa sídla pro účely doručování: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 30497 4.11.2016 - 2.7.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.6.2014 - 29.3.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 25.6.2014 - 29.3.2019
Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti vyhotoveného představenstvem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 301 00, IČ 453 57 366, dne 10.2.2011 došlo k odštěpení části jmění společn osti Plzeňský Prazdroj, a. s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost SABMiller Brands Europe a.s., se sídlem Plzeň, Východní předměstí, U Prazdroje 64/7, PSČ 304 97, IČ 291 15 779. 1.7.2011
"Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. na společnost Pilsner Urquell Investments, B.V., se sídlem Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nizozemí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Rotterdamu jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Pilsner U rquell Inwestments, B.V. je hlavním akcionářem společnosti je doložena a osvědčena výpisem z účtu emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamem akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 15. 7. 2005. Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastníkem 213.442 kusů akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a zároveň vlastníkem 1.686.873 kusů akcií společnosti na jméno v zaknihov ané podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, což představuje 96,85 % všech akcií akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a zároveň hlasovacích práv v ní. Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastník akcií společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti: ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; ve výši 177 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10 Kč. Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě očekávané výnosové kapacity podniku Společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 69/2005, vyhotoveným znalcem Ing. Petrem Šímou, se sídlem Fr. Křižíka 18, Praha 7 ve spol upráci s Deloitte Czech Republic B. V., organizační složka. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů resp. v seznamu akcionářů společnosti k e dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankovní účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 měsíce od sdělení čísla příslušného ba nkovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je společnost ADMINISTER , spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 425, PSČ: 384 03. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněn ou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným pap írům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valn á hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 21.9.2005
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč. 7.5.2005 - 14.3.2006
Usnesení valné hromady konané dne 17. 9. 2004 o snížení základního kapitálu: Důvod snížení základního kapitálu: naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti v souladu s ustanovením § 161b obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávající výše 1.962.064.060,- Kč (slovy: jedné miliardy devět set šedesát dva milionů šedesát čtyři tisíc šedesát korun če ských) na novou výši 1.960.847.680,- Kč (jednu miliardu devět set šedesát milionů osm set čtyřicet sedm tisíc šest set osmdesát korun českých). Způsob snížení základního kapitálu: zrušením 121.638 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných v zaknihované podobě), vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti. O částce 29.295.081,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc osmdesát jedna korun českých) - představující rozdíl mezi úhrnnou pořizovací cenou zrušovaných akcií ve výši 30.511.461,- Kč (slovy: třicet milionů pět set jedenáct tisíc čt yři sta šedesát jedna korun českých), jak o ní účtuje společnost, a úhrnnou jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií bude v souladu s účetními předpisy účtováno tak, že o ni bude snížen rezervní fond společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 7.5.2005 - 25.4.2006
Při sloučení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se společností Pivovar Velké Popovice, a.s. a společností Pivovar RADEGAST, a.s., přešlo na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. jmění zrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlem Velké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ: 45 14 77 36 a Pivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ 14 61 36 03. 15.10.2002
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., je nástupnickou společností zrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlem Velké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ 45 14 77 36 a Pivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ 14 61 36 03. 15.10.2002
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění: a) Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 18.1.1999 zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií ve jmenovité hodnotě od 400.000.000,- Kč (slovy čtyřistamilionů korun českých) do 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korun českých), přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanou maximální částku zvýšení základního jmění. Výše základního jmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí 1.939.020.000,- Kč, slovy: jednamiliardadevětsetřicetdevětmiliónůdvacettisíckorunčeských, přičemž po zvýšení bude základní jmění společnosti činit částku odpovídající součtu nynější hodnoty základního jmění a částky upsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrženého zvýšení základního jmění je další posílení vlastních zdrojů společnosti.   b) Valná hromada schvaluje upsání akcií za těchto podmínek: Základní charakteristika emise Druh cenného papíru: Kmenová akcie ve smyslu § 155 a násl. Obch. zák. Emitent: Plzeňský Prazdroj, a.s. Forma cenného papíru: na majitele (doručitele) Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč Podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír Důvod zvýšení základního jmění: posílení vlastních zdrojů společnosti Počet: 400.000 ks až 1.000.000 ks Obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezení převoditelnosti ISIN: bude požádáno o převzetí CZ0008444254 Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Plzeňského Prazdroje, a.s. ve smyslu stanov Plzeňského Prazdroje, a.s. a právního řádu České republiky Forma splacení: peněžní   Způsob upisování akcií ---------------------- Úpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního práva stávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšení základního jmění společnosti.   Lhůta k upsání: --------------- Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dní a počíná běžet 15. den ode dne zveřejnění výzvy představenstva Plzeňského Prazdroje, a.s. k upisování akcií. Představenstvo Plzeňského Prazdroje, a.s. zveřejní výzvu k upisování akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.   Místo a čas upisování: ---------------------- Místem upisování bude sídlo společnosti Plzeň, U Prazdroje 7. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech v kterýkoli pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod.   Upisovatelé a rozhodný den: --------------------------- Upisování se mohou zúčastnit výhradně osoby, které v den konání mimořádné valné hromady, tj. 18.1.1999 budou akcionáři Plzeňského Prazdroje, a.s. dle evidence Střediska cenných papírů.   Maximální upisovací nárok: -------------------------- Akcionář vlastnící dvě (2) akcie Plzeňského Prazdroje, a.s. ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč má nárok na upsání maximálně jedné (1) nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na každé dvě (2) stávající akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.   Emisní kurs: ------------ 4.300,- Kč   Náležitosti úpisu: ------------------ Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstřku ne starším než 3 měsíce (u zahraniční osoby obdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osoby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřeným překladem) a určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu akcií Plzeňského Prazdroje, a.s. a musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce a rodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnické osoby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele anebo rozsahu jeho předkupního práva je rozhodná evidence Plzeňského Prazdroje, a.s. dle výpisu z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ke dni mimořádné valné hromady. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné i počet upsaných akcií. V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitent oprávněn upisovateli úpis odmítnout.   Úhrada akcií: ------------- Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána na účet Plzeňského Prazdroje, a.s číslo účtu 3643757/5100 u IPB Plzeň s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacího kola.   Vydání akcií: ------------- Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku a získání povolení k veřejnému obchodování budou akcie vydány formou jejich připsání na účet majitele ve Středisku cenných papírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů.   Neplatnost úpisu: ----------------- Minimální počet akcií, které musí být upsány, aby bylo upisování účinné, je 400.000 ks akcií s nominální hodnotou 400.000.000,- Kč. Upisování akcií bude neúčinné, jestliže do konce lhůty shora uvedené nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií uvedené částky 400.000.000,- Kč. Bude-li upisování akcií podle tohoto rozhodnutí neúčinné, zanikají práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií a společnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce upisovatelům částky, zaplacené při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankou, u níž má společnost zřízen běžný účet, a to ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku. 24.8.1999 - 22.1.2002
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč, z toho 1 ks akcie se zvláštními právy pro Fond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 13.7.1995 - 7.5.2005
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho: a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, b) na 1 699 613 ks akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, z nichž je 120 429 ks akcií zaměstnaneckých, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a dále pak 1 ks (slovy: jeden kus) akcie se zvláštními právy pro Fond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 19.9.1994 - 13.7.1995
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 1 819 020 000,- Kč představující hodnotu majetku dle privatizačního projektu č. 1959 schváleného MSNMP ČR pod č. j. 30/31/1392/92 ze dne 9. 4. 1992 a jeho aktualizace č. 50 109 schválené MSNMP ČR pod čj. 404/94-320 ze dne 3. 5. 1994. 1.9.1994 - 19.9.1994
Základní jmění: 1 204 285 000 Kčs, slovy jednamiliardadvěstěčtyřimilionydvěstěosmdesátpěttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Plzeňské pivovary schváleném usnesením vlády ČR č. 322, v části 8 ze dne 23. 4. 1992. 1.5.1992 - 1.9.1994

Aktuální kontaktní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

Kapitál Plzeňský Prazdroj, a. s.

zakladni jmění 2 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2007
zakladni jmění 1 962 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.2002 - 21.5.2007
zakladni jmění 1 939 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.1997 - 30.9.2002
zakladni jmění 1 939 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.1994 - 19.12.1997
zakladni jmění 1 819 020 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1994 - 19.9.1994
zakladni jmění 1 204 290 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 1.9.1994

Akcie Plzeňský Prazdroj, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 000 25.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 000 21.5.2007 - 25.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 939 020 26.3.2007 - 21.5.2007
Akcie na jméno 10 Kč 2 304 406 26.3.2007 - 21.5.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 613 7.5.2005 - 26.3.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 613 30.9.2002 - 7.5.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 239 407 30.9.2002 - 26.3.2007
Akcie na majitele 10 Kč 2 304 406 30.9.2002 - 26.3.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 699 612 13.7.1995 - 30.9.2002
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 13.7.1995 - 30.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 579 183 19.9.1994 - 13.7.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 120 429 19.9.1994 - 13.7.1995
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 19.9.1994 - 13.7.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 239 407 19.9.1994 - 30.9.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 083 856 1.9.1994 - 19.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 735 164 1.9.1994 - 19.9.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 120 428 4.10.1993 - 1.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 083 857 4.10.1993 - 1.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 204 285 1.5.1992 - 4.10.1993

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00 2.7.2018
Adresa U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00 4.11.2016 - 2.7.2018
Adresa U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00 14.10.2016 - 4.11.2016
Adresa U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00 28.4.2008 - 14.10.2016
Adresa U Prazdroje 64/7 , Plzeň 301 00 1.5.1992 - 28.4.2008

Předmět podnikání Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 25.6.2014
hostinská činnost 25.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.6.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.6.2014
zámečnictví, nástrojářství 25.6.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.6.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 25.6.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.6.2014
opravy silničních vozidel 20.10.2004
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.10.2004 - 25.6.2014
zasilatelství 20.10.2004 - 25.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.10.2004 - 25.6.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2004 - 25.6.2014
zámečnictví 20.10.2004 - 25.6.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.10.2004 - 25.6.2014
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 20.10.2004 - 25.6.2014
realitní činnost 28.11.2003 - 25.6.2014
výroba krmiv a krmných směsí 26.3.2003 - 25.6.2014
pivovarnictví a sladovnictví 13.1.2003
výroba nápojů - nealkoholických 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba potravinářských výrobků, potravních doplňků, přídavných a pomocných látek 13.1.2003 - 25.6.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - potravinářské 13.1.2003 - 25.6.2014
specializovaný maloobchod - pivem, vínem, alkoholickými a nealkoholickými nápoji 13.1.2003 - 25.6.2014
zprostředkování obchodu - pivem, potravinami, nápoji 13.1.2003 - 25.6.2014
zprostředkování služeb 13.1.2003 - 25.6.2014
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení - museum, výstavy, galerie 13.1.2003 - 25.6.2014
reklamní činnost a marketing 13.1.2003 - 25.6.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.1.2003 - 25.6.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 13.1.2003 - 25.6.2014
maloobchod použitým zbožím 13.1.2003 - 25.6.2014
vydavatelské a nakladatelské činnosti 13.1.2003 - 25.6.2014
technické činnosti v dopravě 13.1.2003 - 25.6.2014
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 13.1.2003 - 25.6.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.1.2003 - 25.6.2014
testování, měření a analýzy 13.1.2003 - 25.6.2014
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 13.1.2003 - 25.6.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 13.1.2003 - 25.6.2014
inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.1.2003 - 25.6.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 13.1.2003 - 25.6.2014
činnost technických poradců v oblasti potravinářství 13.1.2003 - 25.6.2014
silniční motorová doprava nákladní 13.1.2003 - 25.6.2014
silniční motorová doprava osobní 13.1.2003 - 25.6.2014
velkoobchod - pivem, potravinami, nápoji 13.1.2003 - 16.7.2014
výroba a servis výčepního zařízení 22.1.2002 - 13.1.2003
finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 22.1.2002 - 13.1.2003
ekonomické a organizační poradenství 22.1.2002 - 13.1.2003
technické a výrobní poradenství 22.1.2002 - 13.1.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.2.1999
investorská a inženýrská činnost 16.2.1999 - 13.1.2003
provozování mycích linek na dopravní i jiné prostředky 16.2.1999 - 13.1.2003
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 16.2.1999 - 28.11.2003
výroba a prodej tepla 19.12.1997
prodej hmotného investičního majetku a drobného investičního majetku včetně pronájmu 19.12.1997 - 13.1.2003
výstavní, muzejní a galerijní činnost 19.12.1997 - 13.1.2003
prodej hmotného investičního majetku včetně pronájmu 7.10.1996 - 19.12.1997
stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a jiných tekutin 7.10.1996 - 13.1.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 13.7.1995 - 13.1.2003
provozování cestovní kanceláře 13.7.1995 - 13.1.2003
provozování veřejných parkovišť a halových garáží 13.7.1995 - 13.1.2003
provádění laboratorních zkoušek a rozborů 13.7.1995 - 13.1.2003
školící a vzdělávací činnost 13.7.1995 - 13.1.2003
půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanismů, drobné služby 1.9.1994 - 13.1.2003
provozování středního odborného učiliště nebo obdobného zařízení 1.9.1994 - 7.5.2005
provozování muzejních expozic 4.10.1993 - 19.12.1997
výroba piva a sladu 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba nealkoholických nápojů 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4.10.1993 - 13.1.2003
výroba preparátů a pomocných látek pro výrobu piva, sladu a nealkoholických nápojů 4.10.1993 - 13.1.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 4.10.1993 - 13.1.2003
silniční motorová doprava 4.10.1993 - 13.1.2003
reklamní a propagační činnost 4.10.1993 - 13.1.2003
automatizované zpracování dat 4.10.1993 - 13.1.2003
vydavatelská činnost (odborný časopis, naučné tiskoviny z oboru pivovarnictví) 4.10.1993 - 13.1.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.10.1993 - 13.1.2003
zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb 4.10.1993 - 13.1.2003
směnárenská činnost 4.10.1993 - 7.5.2005
truhlářství 4.10.1993 - 25.6.2014
ubytovací služby 4.10.1993 - 25.6.2014
hostinská činnost 4.10.1993 - 25.6.2014
výroba piva a sladu 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba, opravy a montáž jednoúčelových strojů, zařízení technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba palet a obalů 1.5.1992 - 4.10.1993
výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 1.5.1992 - 4.10.1993
provádění bednářských prací 1.5.1992 - 4.10.1993
obchodní činnost 1.5.1992 - 4.10.1993
specializovaná muzejní činnost 1.5.1992 - 4.10.1993
provozování bytového hospodářství, sociálních, ubytovacích a stravovacích zařízení 1.5.1992 - 4.10.1993
vydávání odborného časopisu a dalších materiálů 1.5.1992 - 4.10.1993
funkce správce SOU 1.5.1992 - 4.10.1993
poskytování prací a služeb výpočetní techniky 1.5.1992 - 4.10.1993
neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 4.10.1993

vedení firmy Plzeňský Prazdroj, a. s.

Statutární orgán Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
V zastoupení společnosti jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 25.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo společnosti jedná navenek ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 13.8.2009 - 25.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 26.3.2003 - 13.8.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, pokud k tomu byl předsedou nebo místopředsedou představenstva písemně zmocněn, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. 13.1.2003 - 26.3.2003
Způsob jednání: a) Společnost ve všech věcech zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, pokud k tomu byl předsedou nebo místopředsedou představenstva písemně zmocněn, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. b) Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva společnosti nebo člen představenstva, který byl k tomu předsedou nebo místopředsedou představenstva písemně zmocněn, anebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. 20.8.2002 - 13.1.2003
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva 7.1.2000 - 20.8.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují společně předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva a další člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo jeden z místopředsedů a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a nebo jiná osoba, která k tomu byla písemně zmocněna uvedenými členy představenstva. 19.12.1997 - 7.1.2000
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a nebo jiná osoba, která k tomu byla písemně zmocněna uvedenými členy představenstva. 4.10.1993 - 19.12.1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.5.1992 - 4.10.1993
místopředseda představenstva David Anthony Udal 3.7.2017
Vznik členství 1.9.2015
Vznik funkce 9.10.2015
Adresa: Pod Císařkou 3257/15 , Praha 150 00
člen představenstva Hikaru Sato 4.7.2017
Vznik členství 22.6.2017
Adresa: 3-31-5, Naritahigashi, Suginamiku , Tokio Japonsko
předseda představenstva Grant Murray Liversage 27.12.2017
Vznik členství 21.9.2017
Vznik funkce 4.12.2017
Adresa: V Šáreckém údolí 2740/138 , Praha 164 00
člen představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti 8.11.2018
Vznik členství 23.10.2018
Adresa: K Noskovně 401 , Praha 164 00
člen představenstva Pavel Šemík 4.6.2019
Vznik členství 1.5.2019
Adresa: Nová Lipová 613 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Miloslav Jeřábek 1.5.1992 - 3.8.1992
Adresa: U Prazdroje 2151/29 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jan Hlaváček 1.5.1992 - 3.8.1992
Adresa: Dvořákova 2211/40 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jaroslav Pesler 1.5.1992 - 3.8.1992
Adresa: 77 , 332 09 Štěnovice Česká republika
člen představenstva ing. Vladimír Peřina 1.5.1992 - 4.10.1993
Adresa: Šmeralova 19 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
člen představenstva ing. Vlastimil Tlustý CSc. 3.8.1992 - 4.10.1993
Adresa: Rabasova 1437/17 , Slaný 274 01
člen představenstva ing. Miroslav Mudra 3.8.1992 - 4.10.1993
Adresa: Nýřanská 1293/36 , Plzeň 323 00
člen představenstva ing. Miroslav Kalousek 3.8.1992 - 4.10.1993
Adresa: Pod altánem 2406/48 , Praha 100 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Sylla 3.8.1992 - 4.10.1993
Adresa: Měšínská 1637 , Praha 190 16
člen představenstva ing. Tomáš Zralý 4.10.1993 - 1.9.1994
Adresa: Šumavská 1096/11 , Praha 120 00
člen představenstva ing. Jiří Pokorný 4.10.1993 - 5.1.1996
Adresa: Na Zvoničce 951 , 147 00 Praha 4 Česká republika
předseda předst.a generální ředitel ing. Vladimír Peřina 4.10.1993 - 5.1.1996
Adresa: Šmeralova 19 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
člen představenstva ing. Boris Vostrý CSc. 4.10.1993 - 7.10.1996
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen představenstva doc. ing. Jaroslav Daňhel CSc. 4.10.1993 - 19.12.1997
Adresa: Minská 546/15 , Praha 101 00
člen představenstva ing. Arnošt Dobsa 7.10.1996 - 19.12.1997
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Libor Procházka 4.10.1993 - 16.2.1999
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen představenstva JUDr. ing. Václav Jerman 1.9.1994 - 16.2.1999
Adresa: Boloňská 302 , 109 00 Praha 10 Česká republika
člen představenstva ing. Mario Junek 5.1.1996 - 16.2.1999
Adresa: Hálkova 1177/18 , Plzeň 301 00
člen představenstva doc. ing. Jaroslav Daňhel CSc. 19.12.1997 - 16.2.1999
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
místopředseda představenstva ing. Arnošt Dobsa 19.12.1997 - 16.2.1999
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
člen představenstva PhDr. Jindřiška Eliášková 1.9.1994 - 7.1.2000
Adresa: Jetelová 2424/31 , Plzeň 326 00
předseda předst.a generální ředitel ing. Vladimír Peřina 5.1.1996 - 7.1.2000
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Mario Junek 16.2.1999 - 7.1.2000
Adresa: Hálkova 1177/18 , Plzeň 301 00
místopředseda představenstva Ing. František Sidó 16.2.1999 - 7.1.2000
Adresa: Chodov, Láskova 1813 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva Karl Martin Mierswa Dat.nar. 5. Listopadu 1964, Státní Občanství Srn 16.2.1999 - 7.1.2000
Adresa: Spolková republika Německo
trvale bytem August-Pfänder Strasse 30, Nürtingen, D 72622
člen představenstva ing. Arnošt Dobsa 16.2.1999 - 7.1.2000
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Arnošt Dobsa 7.1.2000 - 20.8.2002
Adresa: Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Karl Martin Mierswa Dat.nar. 5. Listopadu 1964, Státní Občanství Srn 7.1.2000 - 20.8.2002
Adresa: Spolková republika Německo
trvale bytem August-Pfänder Strasse 30, Nürtingen, D 72622
předseda představenstva Dr. Randall Dillard 7.1.2000 - 20.8.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7 Sovereing Mews, Pearson Street, London
člen představenstva Ing. Vladimír Peřina 20.8.2002 - 19.3.2003
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Randall Dillard 20.8.2002 - 16.10.2003
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7 Sovereing Mews, Pearson Street, London
člen představenstva Richard Llewellyn Lloyd 20.8.2002 - 28.11.2003
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Maďarská republika
Normafa utca 24, Budapešť XII
předseda představenstva Cornelis Anton Van Kralingen 20.8.2002 - 29.1.2004
Zánik členství 4.3.2003
Zánik funkce 4.3.2003
Adresa: Jihoafrická republika
112 West Road North, Morningside, Sandton
místopředseda představenstva Garth Denis Saunders 20.8.2002 - 29.1.2004
Zánik členství 4.3.2003
Zánik funkce 4.3.2003
Adresa: Jihoafrická republika
9 Tweenjongezellen Rd, 2010 Sandton
člen představenstva Mark Philip Luce 22.1.2002 - 20.10.2004
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: Česká republika
státní příslušnost: Velká Británie, trvale bytem Maďarsko, Patak Setany 88, 2094 Nagykovacsi
předseda představenstva Steven James Woodward 29.1.2004 - 18.5.2005
Vznik členství 4.3.2003
Zánik členství 15.2.2005
Vznik funkce 5.3.2003
Zánik funkce 15.2.2005
Adresa: Jihoafrická republika
65 Park Lane, Sandown, Sandton, 2146
člen představenstva Ing. Stanislav Fridrich 26.3.2003 - 8.7.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 11.5.2005
Adresa: 89 , Nižní Lhoty 739 51
místopředseda představenstva Gavin Stuart Brockett 29.1.2004 - 13.12.2005
Vznik členství 4.3.2003
Zánik členství 10.11.2005
Vznik funkce 5.3.2003
Zánik funkce 10.11.2005
Adresa: Jihoafrická republika
Victoria Ave. Mellrose 23, 2196 Johannesburg
místopředseda představenstva Gary Richard Niederheitmann 13.12.2005 - 30.1.2006
Vznik členství 10.11.2005
Vznik funkce 10.11.2005
Adresa: Jihoafrická republika
Kapské Město, Tokai 7945, Moorland Crescent 8
člen představenstva Ing. Otakar Binder 26.3.2003 - 30.10.2007
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 24.10.2007
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
člen představenstva Roy Enzo Bagattini 8.7.2005 - 30.10.2007
Vznik členství 11.5.2005
Zánik členství 9.7.2007
Adresa: Italská republika
94D, Strada D, Olgiata, Roma
předseda představenstva Michael John Short 18.5.2005 - 19.12.2007
Vznik členství 15.2.2005
Vznik funkce 16.2.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2 Hollins Drive, Middleton, Manchester
člen představenstva Dr. Alan Jon Clark 20.10.2004 - 25.2.2009
Vznik členství 4.3.2003
Zánik členství 27.10.2008
Adresa: Jihoafrická republika
1 Blesbuckridge, Irene, 0062
člen představenstva Andrew Ronald Thomas Walter 20.10.2004 - 25.2.2009
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 27.10.2008
Adresa: Jihoafrická republika
Flat 710 Fernkloof, Park Drive, Port Elizabeth
místopředseda představenstva Gary Richard Niederheitmann 30.1.2006 - 25.2.2009
Vznik členství 10.11.2005
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 10.11.2005
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Jihoafrická republika
Kapské Město, Tokai 7945, Moorland Crescent 8
člen představenstva Christopher Douglas Ritchie 30.10.2007 - 25.2.2009
Vznik členství 9.7.2007
Zánik členství 27.10.2008
Adresa: Rue Verdaine 11 , 1204 Geneve Švýcarská konfederace
člen představenstva Tibor Kovacs 14.9.2005 - 13.8.2009
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Maďarská republika
Godollo, 24 Arpad utca 24
předseda představenstva Michael John Short 19.12.2007 - 21.1.2010
Vznik členství 15.2.2005
Zánik členství 30.9.2009
Vznik funkce 16.2.2005
Zánik funkce 30.9.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2 Hollins Drive, Middleton, Manchester
člen představenstva Ing. Jaromír Žáček 28.4.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 6.12.2007
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 420 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
člen představenstva Hector Enrique Gorosabel 13.8.2009 - 18.11.2010
Vznik členství 5.11.2008
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Keltenweg 13 , 6312 Steinhausen Švýcarská konfederace
místopředseda představenstva Michael Stephen Walsh 25.2.2009 - 6.3.2012
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.12.2011
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 31.12.2011
Adresa: Ámor u. 5 , 1121 Budapešť Maďarská republika
člen představenstva Tiarnán Ó Haimhirgín 12.2.2010 - 19.3.2012
Zánik členství 9.3.2012
Vznik funkce 1.9.2009
Adresa: Bělocká 391/25 , Praha 161 00
člen představenstva Julian Deering Patton 13.8.2009 - 16.8.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 10.8.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3 Megarrystown Road, Moira, Craigavon, BT67 0SL
člen představenstva Alan Jon Clark 18.11.2010 - 19.10.2012
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 23.8.2012
Adresa: Oberwiler Kirchweg 24 , 6300 Zug Švýcarská konfederace
předseda představenstva Arthur Douglas Brodman 21.1.2010 - 20.9.2013
Vznik členství 16.11.2009
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 16.11.2009
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Spojené státy americké
202,Unit 404, Barefoot Beach Boulevard, 34134 Bonita Springs, Florida
místopředseda představenstva Andrew David Bailey 6.3.2012 - 20.11.2015
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.8.2015
Vznik funkce 22.2.2012
Zánik funkce 31.8.2015
Adresa: Veleslavínova 93/10 , Praha 110 00
člen představenstva Susan Michelle Clark 19.10.2012 - 28.11.2016
Vznik členství 23.8.2012
Zánik členství 7.10.2016
Adresa: Kings Langley, Heath End, The Common 0 , Chipperfield Spojené království Velké Británie a Severního Irska
místopředseda představenstva David Udal 20.11.2015 - 3.7.2017
Vznik členství 1.9.2015
Vznik funkce 9.10.2015
Adresa: Pod Císařkou 3257/15 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Drahomíra Mandíková 19.3.2012 - 4.7.2017
Vznik členství 9.3.2012
Zánik členství 9.3.2017
Adresa: Jasovská 3126 13, Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Tom Verhaegen 28.11.2016 - 4.7.2017
Vznik členství 8.10.2016
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Onderstraat 21 , 1750 Gaasbeek Belgické království
člen představenstva Mgr. Drahomíra Mandíková 4.7.2017 - 4.7.2017
Vznik členství 1.4.2017
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Jasovská 3126/13 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Diarmaid Seosamh De Burca 17.12.2012 - 27.12.2017
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.11.2017
Adresa: Švédská 1036/17 , Praha 150 00
předseda představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti 20.9.2013 - 27.12.2017
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 4.12.2017
Adresa: K Noskovně 401 , Praha 164 00
člen představenstva Paolo Alberto Francesco Lanzarotti 27.12.2017 - 8.11.2018
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2018
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: K Noskovně 401 , Praha 164 00
člen představenstva Diarmaid Seosamh De Burca 27.12.2017 - 7.2.2019
Vznik členství 2.11.2017
Zánik členství 12.12.2018
Adresa: Švédská 1036/17 , Praha 150 00

Dozorčí rada Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Krčil 4.7.2017
Vznik členství 22.6.2017
Adresa: Českobratrská 838/5 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Andrew David Bailey 2.7.2018
Vznik členství 2.11.2016
Adresa: Charlese de Gaulla 1096/21 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Václav Šimek 1.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Husova 472 , Blovice 336 01
člen Libor Smutek 1.5.1992 - 4.10.1993
Adresa: Hankova 1506/8 , Plzeň 301 00
člen Bohumír Matas 1.5.1992 - 4.10.1993
Adresa: Sedláčkova 622 , Rokycany 337 01
člen Václav Bečvář 1.5.1992 - 4.10.1993
Adresa: Pod Vrchem 930/47 , Plzeň 312 00
člen ing. Libor Procházka 1.5.1992 - 4.10.1993
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen JUDr. ing. Václav Jerman 4.10.1993 - 1.9.1994
Adresa: Boloňská 302 , 109 00 Praha 10 Česká republika
člen ing. Pavel Trávníček 4.10.1993 - 7.10.1996
Adresa: Rosenbergových 16 , Praha 8 Česká republika
člen ing. Jan Velek 4.10.1993 - 7.10.1996
Adresa: Bělčická 2844/19 , Praha 141 00
člen ing. Jiří Brabec 1.9.1994 - 7.10.1996
Adresa: Bělohorská 144 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen Miroslav Šilhánek 4.10.1993 - 16.2.1999
Adresa: Tachovská 1406/87 , Plzeň 323 00
člen ing. Marie Sládková 4.10.1993 - 16.2.1999
Adresa: 12 , Dírná 392 01
člen ing. Josef Král 7.10.1996 - 16.2.1999
Adresa: Nad Beranovkou 512/6 , Plzeň 301 00
člen RNDr. Antonín Žampa 7.10.1996 - 16.2.1999
Adresa: 77 , Kropáčova Vrutice 294 79
člen ing. František Přibík 7.10.1996 - 24.8.1999
Adresa: Studentská 1231/12 , Plzeň 323 00
člen Ing. Jiří Stehlík 16.2.1999 - 20.8.2002
Adresa: Do vršku 92 , Praha 100 00
člen JUDr. Zdenka Němcová 24.8.1999 - 19.3.2003
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Košťálkova 1104/4 , Praha 182 00
člen JUDr. Augustin Sachr 19.3.2003 - 26.3.2003
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Třebenická 1292/20 , Praha 182 00
člen Gary Alexander Whitlie 20.8.2002 - 28.11.2003
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Maďarská republika
Hunyad Lejtö 1/B
člen Mgr. Jan Žatecký 26.3.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 28.7.2005
Adresa: Na Rybníčku 1350/14 , Praha 120 00
člen Nigel Geoffrey Cox 28.11.2003 - 30.8.2006
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 19.7.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
The Ridings, Off Forest Rd. 4, East Horsley, Surrey
člen ing. Václav Berka 4.10.1993 - 10.11.2010
Zánik členství 21.3.2010
Adresa: Goethova 9/2 , Plzeň 301 00
člen JUDr. Martin Šourek 14.9.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 28.7.2005
Zánik členství 28.7.2010
Adresa: Pecháčkova 963/25 , Plzeň 318 00
člen dozorčí rady Nigel Geoffrey Cox 30.8.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 19.7.2006
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Off Forest Rd. 4 , The Ridings Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady James Simpson Wilson 10.11.2010 - 21.10.2011
Vznik členství 31.3.2010
Zánik členství 26.8.2011
Adresa: Zugerstrasse 80b , 6318 Walchwil Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady JUDr. Martin Šourek 10.11.2010 - 21.10.2011
Vznik členství 29.7.2010
Adresa: Pecháčkova 963/25 , Plzeň 318 00
člen dozorčí rady JUDr. Martin Šourek 21.10.2011 - 17.4.2012
Vznik členství 29.7.2010
Zánik členství 6.4.2012
Adresa: V luhu 496 , Zruč-Senec 330 08
člen dozorčí rady Mauricio Roberto Restrepo Pinto 21.10.2011 - 27.3.2015
Vznik členství 26.8.2011
Zánik členství 27.2.2015
Adresa: Bernnoldweg 14 , 6300 Zug Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Václav Berka 10.11.2010 - 8.8.2015
Vznik členství 12.10.2010
Adresa: Studentská 2134/109 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Berka 8.8.2015 - 28.12.2015
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 12.10.2015
Adresa: Studentská 2134/109 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Krčil 17.4.2012 - 14.10.2016
Vznik členství 10.4.2012
Adresa: Českobratrská 838/5 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dieter Schulze 27.3.2015 - 6.3.2017
Vznik členství 27.2.2015
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Ackerstrasse 1 , CH-6300 Zug Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Krčil 14.10.2016 - 4.7.2017
Vznik členství 10.4.2012
Zánik členství 10.4.2017
Adresa: Českobratrská 838/5 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Andrew David Bailey 6.3.2017 - 2.7.2018
Vznik členství 2.11.2016
Adresa: Sienna 83/818 , 815 Warszawa, Mazowieckie województwo Polská republika
předseda dozorčí rady Ing. Václav Berka 28.12.2015 - 1.7.2019
Vznik členství 13.10.2015
Zánik členství 30.6.2019
Vznik funkce 13.10.2015
Zánik funkce 30.6.2019
Adresa: Studentská 2134/109 , Plzeň 323 00

Prokura Plzeňský Prazdroj, a. s.

Platnost údajů od - do
pobyt v ČR na adrese Praha 6 - Nebušice, K Vinicím 662 14.9.2005
Jméno Ing. Vladimír Peřina 7.1.2000 - 13.1.2003
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
Jméno Ing. Otakar Binder 7.1.2000 - 26.3.2003
Adresa: Ovocná 341/12 , Brno 621 00
Jméno Ing. Mario Junek 7.1.2000 - 14.6.2004
Adresa: Erbenova 1917/6 , Plzeň 301 00
Jméno Ing. Stanislav Fridrich 7.1.2000 - 8.7.2005
Adresa: 89 , Nižní Lhoty 739 51
Jméno Ing. Otakar Binder 26.3.2003 - 19.12.2007
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
Jméno Tibor Kovacs 14.9.2005 - 13.8.2009
Adresa: Maďarská republika
Godollo, 24 Arpad utca 24
Jméno Ing. Jaromír Žáček 28.4.2008 - 13.8.2009
Adresa: 420 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika

Sbírka Listin Plzeňský Prazdroj, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 227/SL 142 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 13.10.2015 21.12.2015 7.1.2016 1
B 227/SL 141 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 13.10.2015 25.11.2015 2
B 227/SL 140 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 12.8.2015 13.10.2015 25.11.2015 1
B 227/SL 138 účetní závěrka [2015] návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 29.4.2015 10.7.2015 29.9.2015 2
B 227/SL 137 účetní závěrka [2015] schválení závěrky k 31. 3. 2015 Krajský soud v Plzni 19.5.2015 10.7.2015 29.9.2015 4
B 227/SL 133 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 27.2.2015 3.3.2015 15.4.2015 1
B 227/SL 132 notářský zápis Nz 2528/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 16.6.2014 19.6.2014 25.6.2014 44
B 227/SL 131 výroční zpráva [2014]  k 31.3.2014 Krajský soud v Plzni 28.4.2014 19.6.2014 25.6.2014 47
B 227/SL 130 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 19.5.2014 23.6.2014 23.6.2014 4
B 227/SL 129 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 30.4.2014 23.6.2014 23.6.2014 2
B 227/SL 128 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.8.2013 12.8.2013 20.9.2013 1
B 227/SL 127 rozhod. o statut. orgánu odvolání člena představenstva Krajský soud v Plzni 31.7.2013 12.8.2013 20.9.2013 1
B 227/SL 126 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 31.7.2013 12.8.2013 20.9.2013 1
B 227/SL 125 ostatní rozh.jed.společníka Krajský soud v Plzni 26.6.2013 7.8.2013 12.8.2013 3
B 227/SL 124 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 2.5.2013 7.8.2013 12.8.2013 45
B 227/SL 123 rozhod. o statut. orgánu jmenování člena představenstva Krajský soud v Plzni 1.11.2012 30.11.2012 17.12.2012 1
B 227/SL 122 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.akcionáře Susan Clark Krajský soud v Plzni 22.8.2012 17.10.2012 19.10.2012 1
B 227/SL 121 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Alan Clark Krajský soud v Plzni 22.8.2012 17.10.2012 19.10.2012 1
B 227/SL 120 ostatní - rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 29.6.2012 21.8.2012 21.8.2012 3
B 227/SL 119 ostatní -rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 1.7.2011 21.8.2012 21.8.2012 2
B 227/SL 118 výroční zpráva k 31.3.2012 Krajský soud v Plzni 4.5.2012 21.8.2012 21.8.2012 43
B 227/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 10.8.2012 13.8.2012 16.8.2012 1
B 227/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - jmenování člena DR Krajský soud v Plzni 6.4.2012 12.4.2012 17.4.2012 1
B 227/SL 115 rozhod. o statut. orgánu - odvolání člena DR Krajský soud v Plzni 6.4.2012 12.4.2012 17.4.2012 1
B 227/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 6.3.2012 15.3.2012 19.3.2012 1
B 227/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 9.3.2012 15.3.2012 19.3.2012 1
B 227/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 22.2.2012 28.2.2012 6.3.2012 1
B 227/SL 111 rozhod. o statut. orgánu - jmenování člena Krajský soud v Plzni 30.12.2011 28.2.2012 6.3.2012 1
B 227/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - odvolání člena Krajský soud v Plzni 30.12.2011 28.2.2012 6.3.2012 1
B 227/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - jmenování do funkce Krajský soud v Plzni 26.8.2011 19.10.2011 21.10.2011 1
B 227/SL 108 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z funkce Krajský soud v Plzni 26.8.2011 19.10.2011 21.10.2011 1
B 227/SL 107 posudek znalce č.1260/2011 Krajský soud v Plzni 7.2.2011 28.3.2011 19.4.2011 24
B 227/SL 105 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.4.2010 Krajský soud v Plzni 8.2.2011 28.3.2011 19.4.2011 30
B 227/SL 104 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 Krajský soud v Plzni 8.2.2011 28.3.2011 19.4.2011 48
B 227/SL 103 notářský zápis Nz 261/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 21.3.2011 28.3.2011 19.4.2011 397
B 227/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 1.7.2010 11.2.2011 17.2.2011 3
B 227/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.2010 Krajský soud v Plzni 26.4.2010 11.2.2011 17.2.2011 63
B 227/SL 99 změna právní formy, fúze Krajský soud v Plzni 10.2.2011 15.2.2011 15.2.2011 358
B 227/SL 98 podpisové vzory - Alan Jon Clark Krajský soud v Plzni 28.4.2010 10.11.2010 18.11.2010 1
B 227/SL 97 rozhod. o statut. orgánu - volba člena představenstva Krajský soud v Plzni 26.3.2010 10.11.2010 18.11.2010 1
B 227/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 26.3.2010 10.11.2010 18.11.2010 1
B 227/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Plzni 12.10.2010 21.10.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 94 podpisové vzory - James Simpson Wilson Krajský soud v Plzni 28.4.2010 18.8.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 93 podpisové vzory - JUDr. Martin Šourek Krajský soud v Plzni 17.8.2010 18.8.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z fce člena DR Krajský soud v Plzni 26.3.2010 18.8.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - jmenování do fce Krajský soud v Plzni 26.3.2010 18.8.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - jmenování do fce člena DR Krajský soud v Plzni 21.4.2010 18.8.2010 25.10.2010 1
B 227/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31/3 2009 Krajský soud v Plzni 30.9.2009 19.4.2010 19.4.2010 63
B 227/SL 88 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.10.2009 8.2.2010 12.2.2010 1
B 227/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - výtah ze zápisu z představ. Krajský soud v Plzni 4.11.2009 18.12.2009 21.1.2010 1
B 227/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 31.8.2009 18.12.2009 21.1.2010 1
B 227/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 30.9.2009 18.12.2009 21.1.2010 1
B 227/SL 84 podpisové vzory - Arthur Douglas Brodman Krajský soud v Plzni 18.11.2009 18.12.2009 21.1.2010 1
B 227/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jed. akcionáře na VH Krajský soud v Plzni 30.9.2009 18.12.2009 21.1.2010 1
B 227/SL 82 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.5.2009 21.7.2009 13.8.2009 1
B 227/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře na VH Krajský soud v Plzni 1.4.2009 21.7.2009 13.8.2009 1
B 227/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.11.2008 21.7.2009 13.8.2009 1
B 227/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 4.11.2008 21.7.2009 13.8.2009 1
B 227/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - výtah ze zápisu z představ. Krajský soud v Plzni 19.5.2009 21.7.2009 13.8.2009 1
B 227/SL 77 notářský zápis Nz 142/2009 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 2.7.2009 21.7.2009 13.8.2009 12
B 227/SL 76 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.7.2009 13.8.2009 19
B 227/SL 75 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 2.7.2009 21.7.2009 13.8.2009 3
B 227/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31/3 2008 Krajský soud v Plzni 31.8.2009 21.7.2009 13.8.2009 59
B 227/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 7.11.2008 11.2.2009 25.2.2009 1
B 227/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 4.11.2008 11.2.2009 25.2.2009 1
B 227/SL 71 podpisové vzory - Michael Stephen Walsh Krajský soud v Plzni 9.1.2009 11.2.2009 25.2.2009 1
B 227/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 27.10.2008 11.2.2009 25.2.2009 1
B 227/SL 69 ostatní - rozh. akcionáře na VH Krajský soud v Plzni 2.7.2008 12.2.2009 12.2.2009 2
B 227/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 12.3.2008 21.3.2008 21.4.2008 2
B 227/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 6.12.2007 21.3.2008 21.4.2008 1
B 227/SL 66 výroční zpráva k 31.3 2007 Krajský soud v Plzni 15.2.2008 16.4.2008 16.4.2008 59
B 227/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - odvolání z funkce Krajský soud v Plzni 23.10.2007 19.12.2007 19.12.2007 1
B 227/SL 64 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 2.7.2007 19.12.2007 19.12.2007 2
B 227/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.7.2007 26.10.2007 1.11.2007 1
B 227/SL 62 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 24.10.2007 26.10.2007 1.11.2007 1
B 227/SL 61 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 9.7.2007 26.10.2007 1.11.2007 1
B 227/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora k 31/3 ´07 Krajský soud v Plzni 2.5.2007 17.5.2007 21.5.2007 44
B 227/SL 59 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 11.5.2007 17.5.2007 21.5.2007 19
B 227/SL 58 notářský zápis Nz 126/2007 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 11.5.2007 17.5.2007 21.5.2007 12
B 227/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 4.4.2007 5.4.2007 19
B 227/SL 56 notářský zápis Nz 59/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 6.3.2007 21.3.2007 26.3.2007 14
B 227/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.7.2006 28.8.2006 30.8.2006 2
B 227/SL 54 notářský zápis NZ 215/2006-rozh. Krajský soud v Plzni 19.7.2006 26.7.2006 26.7.2006 13
B 227/SL 53 účetní závěrka 1/4 05-31/3 06+zpr.audit. Krajský soud v Plzni 24.4.2006 5.5.2006 5.5.2006 47
B 227/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.9.2005 11.11.2005 13.12.2005 1
B 227/SL 51 notářský zápis Nz 250/2005 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 26.8.2005 16.9.2005 21.9.2005 92
B 227/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.9.2005 13.9.2005 16.9.2005 1
B 227/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.7.2005 31.8.2005 14.9.2005 2
B 227/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva k 31/3 ´05 Krajský soud v Plzni 10.5.2005 31.8.2005 14.9.2005 70
B 227/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.7.2005 31.8.2005 14.9.2005 19
B 227/SL 46 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 28.7.2005 31.8.2005 14.9.2005 8
B 227/SL 45 notářský zápis Nz 234/2005 Krajský soud v Plzni 28.7.2005 31.8.2005 14.9.2005 7
B 227/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.5.2005 9.6.2005 13.6.2005 2
B 227/SL 43 notářský zápis Nz 109/2005 - osvědčení Krajský soud v Plzni 11.5.2005 9.6.2005 13.6.2005 2
B 227/SL 42 podpisové vzory - Michael John Short Krajský soud v Plzni 15.2.2005 2.3.2005 18.4.2005 2
B 227/SL 41 notářský zápis Nz 36/2005 Krajský soud v Plzni 15.2.2005 2.3.2005 18.4.2005 2
B 227/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva k 31/3 04 Krajský soud v Plzni 10.5.2004 19.10.2004 18.4.2005 91
B 227/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 17.9.2004 19.10.2004 18.4.2005 21
B 227/SL 38 notářský zápis Nz 245/2004 - osvědčení Krajský soud v Plzni 17.9.2004 19.10.2004 18.4.2005 13
B 227/SL 37 stanovy společnosti k 30.09.2004 Krajský soud v Plzni 30.9.2003 6.1.2004 20.10.2004 22
B 227/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.12.2003 6.1.2004 20.10.2004 2
B 227/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - rezignace z představenstva Krajský soud v Plzni 19.12.2003 6.1.2004 20.10.2004 2
B 227/SL 34 notářský zápis - NZ 328/2003 Krajský soud v Plzni 30.9.2003 6.1.2004 20.10.2004 13
B 227/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 5.8.2003 25.8.2003 20.10.2004 2
B 227/SL 32 podpisové vzory - statut. zástupce Krajský soud v Plzni 26.6.2003 20.6.2003 22.1.2004 1
B 227/SL 31 ostatní - výpis představenstva Krajský soud v Plzni 12.5.2003 20.6.2003 22.1.2004 1
B 227/SL 30 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 5.3.2003 2.5.2003 22.1.2004 4
B 227/SL 29 notářský zápis Nz 74/2003 - osv. VH Krajský soud v Plzni 4.3.2003 2.5.2003 22.1.2004 10
B 227/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.2003, zpr.audit.+o vzt. Krajský soud v Plzni 7.5.2003 13.1.2004 14.1.2004 85
B 227/SL 27 notářský zápis -NZ 278/2002 osv.VH Krajský soud v Plzni 28.6.2002 23.9.2002 26.3.2003 6
B 227/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.2002 a úč.záv.2001 Krajský soud v Plzni 14.5.2002 23.9.2002 16.12.2002 113
B 227/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.o vztazích Krajský soud v Plzni 22.3.2002 23.9.2002 16.12.2002 60
B 227/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.6.2000 27.7.2000 23.9.2002 16
B 227/SL 23 notářský zápis -NZ 166/2000 osv.VH+projekt sl Krajský soud v Plzni 30.6.2000 27.7.2000 23.9.2002 45
B 227/SL 22 posudek znalce č.129/2000 Krajský soud v Plzni 10.5.2000 27.7.2000 23.9.2002 19
B 227/SL 21 posudek znalce č.80-24/00 a č.1112-72/00 Krajský soud v Plzni 5.5.2000 27.7.2002 23.9.2002 69
B 227/SL 20 posudek znalce č. 1241-81/00 Krajský soud v Plzni 5.5.2000 27.7.2000 23.9.2002 76
B 227/SL 19 účetní závěrka 1999, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 14.2.2000 27.7.2000 23.9.2002 47
B 227/SL 18 posudek znalce o projektu sloučení Krajský soud v Plzni 10.5.2000 27.7.2000 23.9.2002 18
B 227/SL 17 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 21.1.2002 14.2.2002 25.2.2002 7
B 227/SL 16 stanovy společnosti -ÚZ ze dne 10.11.1999 Krajský soud v Plzni 10.11.1999 21.12.1999 28.1.2002 16
B 227/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 4.5.2001 20.12.2001 20.12.2001 46
B 227/SL 8 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 4.5.2001 20.12.2001 20.12.2001 44
B 227/SL 14 podpisové vzory prokuristy, členů předst. Krajský soud v Plzni 17.12.2001 20.12.2001 20.12.2001 5
B 227/SL 13 notářský zápis -NZ 165/2001 osv.VH Krajský soud v Plzni 31.8.2001 20.12.2001 20.12.2001 6
B 227/SL 12 notářský zápis -NZ 127/2001 rozh.VH Krajský soud v Plzni 15.6.2001 20.12.2001 20.12.2001 15
B 227/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.6.2001 20.12.2001 20.12.2001 21
B 227/SL 10 převod,náj.podn.,ovládání -svolání VH- návrh rozd. zisku Krajský soud v Plzni 15.6.2001 20.12.2001 20.12.2001 2
B 227/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 6.4.2001 13.4.2001 3.5.2001 2
B 227/SL 6 účetní závěrka 1997 - příloha k výroč. zprávě Krajský soud v Plzni 31.12.1997 9.9.1998 18.2.1999 21
B 227/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva 1997 (část. nesken.) Krajský soud v Plzni 23.3.1998 9.9.1998 18.2.1999 48
B 227/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 9.9.1998 18.2.1999 6
B 227/SL 3 účetní závěrka - příloha k výroč. zprávě 1996 Krajský soud v Plzni 6.3.1997 21.7.1997 11.5.1998 16
B 227/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva 1996 Krajský soud v Plzni 21.3.1997 21.7.1997 11.5.1998 36
B 227/SL 15 ostatní - zápis z VH /10.11.99/ NEDOL. Krajský soud v Plzni 0
B 227/SL 102 ostatní - rozdělení na B 1591 Krajský soud v Plzni 0
B 227/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

IČO (identifikační číslo) 45357366
Jméno Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 55
Aktivních živností: 11

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Živnosti a provozovny Plzeňský Prazdroj, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 3, Střítež 588 11
Identifikační číslo provozovny 1001291891
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní 188, Chýně 253 01
Identifikační číslo provozovny 1004127286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 269, Lípa 763 11
Identifikační číslo provozovny 1004127278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 738 01 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127324
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 26.6.2000
Provozovna č. 5
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127189
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 6
Provozovna Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004127227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 7
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 8
Provozovna Bratří Štefanů 991, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1004127243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 9
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 10
Provozovna Veleslavínova 58/6, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 21.7.1994
Provozovna č. 11
Provozovna Víta Nejedlého 101, Mnichovo Hradiště 295 01
Identifikační číslo provozovny 1004127341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 12
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 13
Provozovna Stanová 1871, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1004127251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 14
Provozovna Na zákopě 443/2, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004127332
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 3.7.1998
Provozovna č. 15
Provozovna Kšírova 240/103, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004127235
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 16
Provozovna 143, Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny 1004127260
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 17
Provozovna Na příkopě 1096/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004127367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 8.9.2008

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 2
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 4 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1998

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2003
Provozovna č. 2
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.3.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2003

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.2003
Provozovna č. 2
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 17.3.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.2003

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2003
Provozovna č. 3
Provozovna 738 01 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127324
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2003

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2003
Provozovna č. 2
Provozovna 739 51 Nošovice
Identifikační číslo provozovny 1004127308
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 14.7.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Ringhofferova 1, Velké Popovice 251 69
Identifikační číslo provozovny 1004127316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2003

Živnost č. 11 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004127162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.4.2014

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování dat, služby databank, spáva sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 17.6.2004

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba nápojů - nealkoholických

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - potravinářské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Specializovaný maloobchod - pivem, vínem, alkoholickými a nealkoholickými nápoji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná autobusy - mezinárodní příležitostná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 27 Provozování kulturních a kulturně-vzdělavacích zařízení (muzeum, výstavy, galerie)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zprostředkování obchodu - pivem, potravinami, nápoji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 30 Velkoobchod - pivem, potravinami, nápoji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanizmů - drobné služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1994
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 33 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 28.3.1996

Živnost č. 34 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 10.4.1996

Živnost č. 35 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1995
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 40 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1995
Zánik oprávnění 4.1.2001

Živnost č. 41 Stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a jiných tekutin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 42 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba a servis výčepního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 46 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2000
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 49 Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Plzeňský Prazdroj, a. s.

Člen statutárního orgánu Hikaru Sato
Člen statutárního orgánu Paolo Alberto Francesco Lanzarotti
Člen statutárního orgánu David Anthony Udal
Člen statutárního orgánu Grant Murray Liversage
Člen statutárního orgánu Pavel Šemík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plzeňský Prazdroj, a. s.

IČO: 45357366
Firma: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Plzeňský Prazdroj, a. s.

Sídlo: U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba průmyslových krmiv
Výroba piva
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s nápoji
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Průvodcovské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
tracking image