Firma Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. IČO 25220683


Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (25220683) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1998 a je stále aktivní. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 710
IČO (identifikační číslo osoby) 25220683
Jméno Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1998
Na společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Parking Plzeň s.r.o., se sídlem Podmostní 2399/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, identifi kační číslo 290 88 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23965. Rozhodným dnem fúze je dle schváleného projektu fúze 1. 1. 2017. 1.1.2017
Dne 16.11.2016 rozhodlo statutární město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., o snížení základního kapitálu společnosti Plzeňské měst ské dopravní podniky, a.s. takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 42.000.000,- Kč, tj. z částky 1.015.014.000,- Kč na částku 973.014.000,- Kč, představující součet jmenovitých hodnot 42 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité ho dnotě 1.000 Kč. Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím 42 000 kusů akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy adresovaného jedinému akcionáři dle ustanovení § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 2. Kupní cena jedné akcie bude shodná s její jmenovitou hodnotou, tj. 1.000 Kč. 3. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvolnění prostředků vázaných v základním kapitálu společnosti za účelem jejich výplaty jedinému akcionáři - městu Plzni, který tyto finanční prostředky použije k úhradě kupní ceny nemovitosti - pozemku parc.č. 6281/1 o výměře 10331 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Plzeň, a to včetně všech součástí, příslušenství a sítí nacházejících se na pozemku, tj. venkovního osvětlení v počtu 16 ks vč. sloupů a elektrických rozvodů s nimi souvisejících , oplocení vč. podezdívky a dešťové kanalizace, jejíž kupní cena činí 42.000.000,- Kč. V souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 464 ze dne 8.9.2016 úhrada kupní ceny za nemovitost bude provedena formou vzájemného započtení pohledávky města Plze ň (finanční plnění ze smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu) a pohledávky PMDP, a.s. (finanční plnění z kupní smlouvy za prodej nemovitosti). K započtení pohledávek dojde 60. den ode dne účinnosti snížení základního kapitálu PMDP, a.s. 4. Akcionář - město Plzeň předloží společnosti PMDP, a.s. 42 000 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. 42 000 000 Kč ve lhůtě do 90 dnů od účinnosti snížení základního kapitálu společnosti. 5. Jediný akcionář schvaluje veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu uvedený v příloze č. 2 usnesení Rady města Plzně ze dne 16.11.2016. 6. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 535 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to nejdříve den následující po podání návrhu na za hájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva města Plzně k nemovitosti do katastru nemovitostí podle kupní smlouvy. 7. Jediný akcionář schvaluje, s účinností k zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, změnu stanov společnosti, a to čl. 2 Základní kapitál a akcie a čl. 7 - Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování, uvedenou v příloze č. 1 usnesení Rady města Plzně ze dne 16.11.2016. 28.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 10.7.2014 - 25.4.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 10.7.2014 - 25.4.2016
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 27.9.2012, uzavřené mezi společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ 303 23, IČ: 25220683, jako prodávající a společností Bammer trade a.s., se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, V Bezovce 1523/9, PSČ 301 00, IČ: 28522761, jako kupující, byla prodána část podniku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., označená jako "Výrobně technický úsek", která představuje samostatnou organizační složku po dniku společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., společnosti Bammer trade a.s. 13.3.2013
Dne 23.9.2010 rozhodlo statutární město Plzeň jako jediný akcionář společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské městs ké dopravní podniky, a.s. ve smyslu § 203 a násl. obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem takto: Jediný akcionář schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., z důvodu potřeby posílení ekonomických uk azatelů společnosti a z důvodu získání majetku - nepeněžitého vkladu, který společnost potřebuje a v současné době již využívá pro své podnikání, představující majetek sloužící k provozování městské hromadné dopravy v městě Plzni, spočívající v administra tivní budově, měnírnách a vozovně Slovany. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem akcií z částky 481.352.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát jedna milionů tři sta padesát dva tisíc korun českých) o částku 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých) na částku 1.015.014.000,-- Kč (jedna miliarda patnáct milionů čtrnáct tisíc korun českých). Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvody zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou uvedeny v písemné zprávě představenstva společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ze dne 20.09.2010, vypracované v sou ladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, přičemž základním důvodem je skutečnost, že vkládaný nepeněžitý vklad bude sloužit k zajištění bankovního úvěru, který bude společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. čerpat za účelem rozvoje vozového par ku společnosti. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, kterým je Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, nám. Repu bliky 1 (dále jen "jediný akcionář"), úpisem nových akcií, a to z částky 481.352.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát jedna milionů tři sta padesát dva tisíc korun českých) o částku 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun č eských) na částku 1.015.014.000,-- Kč (jedna miliarda patnáct milionů čtrnáct tisíc korun českých). Přednostní právo na upisování akcií je z důvodu úpisu akcií nepeněžitým vkladem vyloučeno. Upisování akcií se nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 533.662 (pět set třicet tři tisíc šest set šedesát dva) kusů kmenových akcií vydaných na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a bude 533.662.000,-- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých). Způsob upsání akcií: Všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností Plzeňské městské dopravní pod niky, a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12. Lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů a počne běžet ode d ne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. oznámí jedinému akcionáři - městu Plzeň, počátek běhu lhůty pro upsání akcií předložením návrhu smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude 15 (patnáct) dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj . částce 533 662 000,- Kč (pět set třicet tři milionů šest set šedesát dva tisíc korun českých). Schvaluje se úpis všech akcií nepeněžitým vkladem tedy, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude v celém rozsahu splacen nepeněžitým vkladem jediného akcio náře, který společnost může hospodářsky využít a v současné době již využívá pro své podnikání. Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů od dne upsání akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 533.662 (pět set třicet tři tisíc šest set šedesát dva) kusů kmenových akcií vydaných na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. Popis nepeněžitého vkladu: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující movité a nemovité věci, a to včetně jejich součástí a příslušenství: C) Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň - město na níže uvedených listech vlastnictví, a to: - na LV č. 1, pro katastrální území Plzeň, budova č.p. 2137(stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3957, část obce Východní Předměstí, budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3956/1, budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3956/3, budova bez č.p. /č.e. (objekt občanské vybavenosti) stojící na pozemku parc. č. 3958/8, budova bez č.p. /č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 3959, budova bez č.p. /č.e. (garáž) stojící na po zemku parc. č. 3956/4, budova č.p. 920 (stavba pro administrativu) stojící na pozemcích parc. č. 976/1, 976/2 a 976/3, část obce Východní Předměstí, budova č.p. 439 (rodinný dům) stojící na pozemku parc. č. 11705, část obce Severní Předměstí, budova bez č.p. /č.e. (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc. č. 6077/2, pozemek parc. č. 3955/1 (ostatní plocha) o výměře 10765m2, pozemek parc. č. 3956/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3346 m2, pozemek parc. č. 3956/4 (zastavěná plocha a nád voří) o výměře 543 m2, pozemek parc. č. 3956/2 (ostatní plocha) o výměře 7525 m2, pozemek parc. č. 3956/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 701 m2, pozemek parc. č. 3957 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3857 m2, pozemek parc. č. 3958/1 (ostatní p locha) o výměře 11775 m2, pozemek parc. č. 3958/8 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 205 m2, pozemek parc. č. 3959 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 530 m2, pozemek parc. č. 5520/8 (ostatní plocha) o výměře 1112 m2, pozemek parc. č. 976/1 (zastavěn á plocha a nádvoří) o výměře 901 m2, pozemek parc. č. 976/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 93 m2, pozemek parc. č. 976/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2, pozemek parc. č. 981/19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2, pozemek parc . č. 981/20 (ostatní plocha) o výměře 183 m2, pozemek parc. č. 11705 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1772 m2, pozemek parc. č. 11703/2 (ostatní plocha) o výměře 1450 m2, pozemek parc. č. 6077/1 (ostatní plocha) o výměře 435 m2, pozemek parc. č. 6077 /2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2.- na LV č. 1, pro katastrální území Bolevec: budova č.p. 1575 (stavba pro výrobu a skladování) stojící na pozemku parc. č. 3616, část obce Bolevec, pozemek parc.č. 3616 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 435 m2, - na LV č. 1, pro katastrální území Skvrňany: budova č.p. 667 (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc.č. 1060/1, část obce Skvrňany, pozemek parc.č. 1060/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1697 m2, - na LV č. 1, pro katastrální území Lobzy: budova bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc. č. 413/3, pozemek parc. č. 411 (ostatní plocha) o výměře 630 m2, pozemek parc. č. 413/1 (ostatní plocha) o výměře 121 m2, pozemek parc. č. 413/2 (ostatní plocha) o výměře 24 7 m2, pozemek parc. č. 413/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 314 m2, pozemek parc. č. 413/4 (ostatní plocha) o výměře 31 m2, pozemek parc. č. 414/2 (ostatní plocha) o výměře 447 m2. Stavby nezapsané v katastru nemovitostí: nacházející se v katastrál ním území Plzeň: stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 5520/8, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojící na pozemku parc.č. 3956/2, stavba - mobilní buňka stojíc í na pozemku parc.č. 3958/1, stavba stojící na pozemku parc.č. 3956/2 a parc.č. 3955/1 (plechová hala), stavba oplocení Areálu vozovny Slovany, stavba montážní koleje nacházející se na pozemku parc.č. 3956/1, stavba točnice pro svážení podvozku nacházejíc í se na pozemku parc.č. 3956/1, stavba točnice pro svážení podvozku nacházející se na pozemku parc.č. 3957, stavba kanalizační přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 3956/2, stavba dešťové kanalizace nacházející se na pozemku parc.č. 5520/8, stavba op tického propojení objektů PMDP v délce celkem 390 m nacházející se na pozemcích parc.č. 3958/1, 3958/8, 3959, 5520/8, 3955/1, 3957 a 3956/1, stavba veškerých montážních kolejí nacházejících se v areálu Slovany a uvnitř hal na pozemcích parc.č. 5520/8, pa rc.č. 3958/1, parc.č. 3956/2, parc.č. 3955/1, parc.č. 3956/3, parc.č. 3956/1 a parc.č. 3957, stavba veškerých trolejí nacházejících se v areálu Slovany a uvnitř hal na pozemcích parc.č. 5520/8, parc.č. 3958/1, parc.č. 3956/2, parc.č. 3955/1, parc.č. 3956/ 3, parc.č. 3957 a parc. č. 3956/1, stavba malé vodní elektrárny nacházející se v budově č.p. 920 stojící na pozemcích parc.č. 976/1, 976/2 a 976/3, ostatní vedlejší stavby k hlavní stavbě č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, stavba opěrné zdi budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) stojící na pozemku parc.č. 6077/1, stavba vodovodní přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, stavba oplocení nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, stavba příjezdové komunikace nacházející se na po zemku parc.č. 6077/1, stavba telefonní přípojky nacházející se na pozemku č. 6077/1, stavba kanalizační přípojky nacházející se na pozemku parc.č. 6077/1, nacházející se v katastrálním území Skvrňany - stavba plynové přípojky nacházející se na pozemku par c.č. 1060/1, nacházející se v katastrálním území Lobzy - stavba vodovodní přípojky nacházející se na pozemcích parc.č. 413/4 a parc.č. 411, stavba příjezdové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 413/2, stavba kabelové přípojky nízkého napětí nach ázející se na pozemku parc.č. 411, stavba telefonní přípojky nacházející se na pozemku č. 411. D) Movité věci: nacházející se v areálu Slovany, katastrální území Plzeň, a to: rozvaděč elektrického zařízení nacházející se v DP vozovna Slovany, zařízení odsávání elektroskříní tramvají nacházející v budově bez č.p./č.e. (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3956/3 v k.ú. Plzeň, vzduchotechnické zařízení pro linkovou údržbu nacházející se v budově č.p. 2137 (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3957, zvedáky pro tramvaje nacházející se v budově č.p. 2137 (stavba pro dopravu) stojící na pozemku parc.č. 3957 (1 sada, 12 kusů), nacházející se v areálu Bolevec, katastrální území Bolevec, a to: veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 1575 (stavba pro výrobu a skladování) stojící na pozemku parc.č. 3616, nacházející se v areálu Hydro, katastrální území Plzeň, a to: veškerá technologie nacházející se v budově č.p. 920 stojící na pozemku parc.č. 976/1, 976/2, 976/3, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení o dběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu, elektrodispečink v budově č.p. 920 stojící na pozemku parc.č. 976/1, parc.č. 976/2, 976/3, dálkový spínač sekcí Slovany - Hydro, dálkové měření spotřeby , dálkové ovládání měníren, požární signalizace k dálkovému měření, řízení odběr. diagramu - SAIA PCD1 (velín), pevná radiostanice/řízení odběr. diagramu (velín), nacházející se v areálu Lochotín, katastrální území Plzeň, a to: veškerá technologie nacháze jící se v budově č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, 3 ks transformátorů nacházející se v budově č.p. 439 stojící na pozemku parc.č. 11705, nacházející se v areálu Zátiší, katastrální území Skvrňany, 6 ks svodičů předpětí, veškerá technologie nachá zející se v budově č.p. 667 stojící na pozemku parc.č. 1060/1, nacházející se v areálu Bory, katastrální území Plzeň, veškerá technologie nacházející se ve stavbě technického vybavení bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 6077/2, nacházejí se v areálu Lobzy, katastrální území Lobzy, 4 ks svodičů předpětí, veškerá technologie nacházející se ve stavbě pro dopravu bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 413/3. Výše uvedený nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 246/56/2010, vypracova ném společností ZNALEX, s.r.o., IČ: 260 99 306, se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, ze dne 16.08.2010, jmenovanou za tímto účelem pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 207/2010-15, ze dne 28.07.2010 a pravomocným Usnesením Kraj ského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 213/2010-13, ze dne 12.08.2010, na částku ve výši 533 662 000,-- Kč (slovy: pět set třicet tři miliónů šest set šedesát dva tisíc korun českých). V tomto znaleckém, posudku je v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 Obchodního zákoníku uvedeno, že na základě použitých metod ocenění odpovídá hodnota nepeněžitého vkladu alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8.10.2010 - 1.6.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu: Na základě usnesení Rady města Plzně ze dne 23. 3. 2006 číslo 340, rozhoduji o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Rozsah zvýšení základného kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 33. 874. 000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba všech upisovaných akcií 33.874 kusů kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 4. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva akcionáře na upsání nových akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost má jediného akcionáře, může tento upsat všechny akcie ve lhůtě 3 (slovy: tří) týdnů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00h. do 16.00h. (slovy: od devíti hodin do šestnácti hodin).Lhůta počíná běžet 5 (slovy: pátý) den po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku. 5. Způsob, jak bude akcionáři počátek lhůty oznámen: Akcionáři bude oznámen počátek lhůty pro vykonání přednostního práva na upsání nových akcií doporučeným dopisem na adresu sídla. 6. Počet nových akcií, které lze upsat na dosavadní jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých): Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat 0,0757 nových akcií, upisovat lze pouze celé akcie. 7. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba, emisní kurs všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcie: kmenová Forma akcie: na majitele Podoba akcie: zaknihovaná Emisní kurz akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 8. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: 5 (slovy: pátý) den po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a o kterém bude akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu sídla. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akcií akcionářem, Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, výhradně započtením jeho peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu s tím, že se jedná o poh ledávky v celkové výši 33.874.424,- Kč (slovy: třicet tři milionů osm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta dvacet čtyři koruny české), přičemž tato pohledávka bude započtena zčásti ve výši 33.874.000,- Kč (slovy: třicet tři miliónů osm set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), zbývající část ve výši 424,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet čtyři koruny české) bude převedena na účet upisovatele, číslo 19-1120311/0100, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od účinného zvýšení základního kapitálu společnosti. Tato pohledávk a vznikla na základě: 1. Smlouvy o převodu elektronické podoby projektu - Plzeňská karta, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080, a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se s ídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 2005 2. Kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 2005 3. Smlouvy o postoupení licencí uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 a obchodní společností Perfect System, s.r.o. se sídlem Praha 5, Holubova 2517/4, IČ: 26480981, ze dne 30. 6. 2005 4. Smlouvy o postoupení licencí uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683, ze dne 30. 6. 2005 5. Smlouvy o převodu práv k ochranné známce, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo ná břeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 ze dne 30. 6. 2005 6. Smlouvy o převodu doménového jména, uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a.s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a obchodní společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží 920/12, PC 303 23, IČ: 25220683 ze dne 30. 6. 2005 splatné ke dni 31. 12. 2005 (slovy: třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího pátého) a dále smlouvy o postoupení pohledávky (souhrnu pohledávek) uzavřené mezi obchodní společností Plzeňský holding, a. s. se sídlem v Plzni, Divadelní 105/3, PSČ 301 21, IČ: 49787080 a Statutárním městem Plzeň, IČ: 000753770, ze dne 23. 12. 2005. 7. Pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení jsou následující: a) Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a akcionářem statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne provedení řádného úpisu akcií tímto akcionářem b) Návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne provedení úpisu tímto akcionářem c) Smlouva musí mít písemnou formu d) Smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží akcionář a společnost obdrží tři vyhotovení Představenstvo společnosti podá do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku Představenstvo společnosti uveřejní informace o přednostním právu ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák. způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady bezprostředně po zapsání rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o z výšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku . 3.5.2006 - 14.8.2006

Aktuální kontaktní údaje Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Kapitál Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

zakladni jmění 973 014 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.2017
zakladni jmění 1 015 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2011 - 20.6.2017
zakladni jmění 481 352 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.8.2006 - 1.6.2011
zakladni jmění 447 478 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.8.2001 - 14.8.2006
zakladni jmění 441 757 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.1999 - 22.8.2001
zakladni jmění 5 757 920 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1998 - 21.5.1999

Akcie Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 973 014 20.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 015 014 1.6.2011 - 20.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 481 352 20.5.2010 - 1.6.2011
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 481 352 14.8.2006 - 20.5.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 447 478 22.8.2001 - 14.8.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 441 757 21.5.1999 - 22.8.2001
Akcie na jméno 5 757 920 Kč 1 1.5.1998 - 21.5.1999

Sídlo Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Denisovo nábřeží 920/12 , Plzeň 301 00 7.4.2014
Adresa Denisovo nábřeží 920/12 , Plzeň 301 00 22.8.2001 - 7.4.2014
Adresa Denisovo nábřeží 920/12 , Plzeň 301 00 1.5.1998 - 22.8.2001

Předmět podnikání Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.1.2017
zámečnictví, nástrojářství 1.1.2017
obráběčství 1.1.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.1.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.2017
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 10.7.2014
vydávání elektronických peněz malého rozsahu 10.7.2014
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 23.4.2014
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče 7.10.2013
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.10.2013
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.10.2013
provozování drážní dopravy 7.10.2013
provozování akreditovaného střediska pro provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 2.7.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 7.11.2005
provozování cestovní agentury 7.11.2005 - 7.10.2013
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 7.11.2005 - 1.1.2017
zprostředkování obchodu a služeb 7.11.2005 - 1.1.2017
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení 20.5.2005 - 1.1.2017
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.1.2005 - 1.1.2017
zpracování dat, služba databank, správa sítí 19.1.2005 - 1.1.2017
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 19.1.2005 - 1.1.2017
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.1.2005 - 1.1.2017
činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti informačních technologií a jejich zavádění 19.1.2005 - 1.1.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 23.9.2002 - 1.1.2017
provozování dráhy tramvajové na území města Plzně 6.5.2002
provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně 6.5.2002
provozování autoškoly 6.5.2002
vodoinstalatérství, topenářství 6.5.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.5.2002
provozování drážní dopravy na dráze tramvajové na území města Plzně na linkách č. 445001, 445002 a 445004 6.5.2002 - 7.10.2013
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové na území města Plzně na linkách č. 445010, 445011, 445012, 445013, 445014, 445016 6.5.2002 - 7.10.2013
hostinská činnost 6.5.2002 - 7.10.2013
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 6.5.2002 - 7.10.2013
opravy silničních vozidel 6.5.2002 - 7.10.2013
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 6.5.2002 - 10.7.2014
technická činnost v dopravě 6.5.2002 - 1.1.2017
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 6.5.2002 - 1.1.2017
reklamní činnost a marketing 6.5.2002 - 1.1.2017
specializovaný maloobchod 6.5.2002 - 1.1.2017
kopírovací práce 6.5.2002 - 1.1.2017
testování, měření a analýzy 6.5.2002 - 1.1.2017
přípravné práce pro stavby 6.5.2002 - 1.1.2017
specializované stavební činnosti 6.5.2002 - 1.1.2017
realitní činnost 6.5.2002 - 1.1.2017
pronájem a půjčování věci movitých 6.5.2002 - 1.1.2017
výroba elektřiny 21.5.1999
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 1.5.1998
ekonomické a organizační poradenství 1.5.1998 - 22.8.2001
výroba ostatních motorových dopravních prostředků 1.5.1998 - 6.5.2002
provozování speciálních kolových mechanismů 1.5.1998 - 6.5.2002
provoz parkovišť 1.5.1998 - 6.5.2002
provoz mycích linek 1.5.1998 - 6.5.2002
reklamní činnost 1.5.1998 - 6.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.5.1998 - 6.5.2002
vyučování řízení motorových vozidel 1.5.1998 - 6.5.2002
defektoskopická kontrola (vyjma skupiny 314) 1.5.1998 - 6.5.2002
provozování dráhy tramvajové 1.5.1998 - 6.5.2002
provozování dráhy trolejbusové 1.5.1998 - 6.5.2002
provozování veřejných sociálních zařízení 1.5.1998 - 6.5.2002
opravy motorových vozidel 1.5.1998 - 6.5.2002
topenářství 1.5.1998 - 6.5.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 1.5.1998 - 6.5.2002
zemní práce i pomocí mechanismů 1.5.1998 - 6.5.2002
ostatní vzdělávání dospělých 1.5.1998 - 6.5.2002
pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných základních služeb 1.5.1998 - 6.5.2002
pronájem věcí movitých 1.5.1998 - 6.5.2002
zajištění ostrahy majetku a osob 1.5.1998 - 6.5.2002
provozování drážní dopravy trolejbusy a tramvajemi 1.5.1998 - 6.5.2002
vodoinstalatérství 1.5.1998 - 6.5.2002
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.5.1998 - 23.9.2002
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení-trakční vedení, trakční kabely a tramvajové tratě 1.5.1998 - 23.9.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.5.1998 - 20.11.2007
silniční motorová doprava osobní 1.5.1998 - 7.10.2013
silniční motorová doprava nákladní 1.5.1998 - 7.10.2013
opravy karoserií 1.5.1998 - 7.10.2013
truhlářství 1.5.1998 - 7.10.2013
ubytovací služby 1.5.1998 - 7.10.2013
opravy ostatních dopravních prostředků 1.5.1998 - 1.1.2017
zámečnictví 1.5.1998 - 1.1.2017
kovoobráběčství 1.5.1998 - 1.1.2017

vedení firmy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Statutární orgán Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda pak společně s dalším členem představenstva b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda s dalším členem představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce 6.5.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce 22.8.2001 - 6.5.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za předsednictvo tak činí samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce 1.5.1998 - 22.8.2001
předseda představenstva Mgr. Roman Zarzycký 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 23.1.2019
Adresa: Bzenecká 1051/13 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Šneberger 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 23.1.2019
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
člen představenstva Mgr. Michal Kraus 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 215 , Letkov 326 00
člen představenstva Libor Kojzar 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Krašovská 1730/18 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Václav Lacyk 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Revoluční 325/27 , Plzeň 312 00
člen představenstva Jan Marek 7.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Borská 1045/40 , Plzeň 301 00
Předseda představenstva Ing. Václav Zikmund 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Karlovarská 134/134 , Plzeň 323 00
Místopředseda představenstva: Ing. Karel Hampejs 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: V Bezovce 1939/14 , Plzeň 301 00
Člen představenstva Ing. Jiří Klusoň 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Žlutická 1660/66 , Plzeň 323 00
Člen představenstva Ing. Jiří Štěno 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: 101 , Ledce 330 14
Člen představenstva Ing. Vlastimil Kroupa 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Anglické nábřeží 2310/11 , Plzeň 301 00
člen představenstva Jaroslav Krupička 21.5.1999 - 19.12.2000
Adresa: V Bezovce 1903/10 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kalous 21.5.1999 - 23.9.2002
Vznik funkce 8.4.1999
Adresa: V Kamení 594/47 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Václav Šlajs 21.5.1999 - 10.9.2003
Vznik funkce 8.4.1999
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Tachovská 1385/67 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Pavel Rödl 21.5.1999 - 10.9.2003
Vznik členství 8.4.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Smrková 963/12 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Václav Zikmund 21.5.1999 - 10.9.2003
Vznik členství 8.4.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Karlovarská 134/134 , Plzeň 323 00
člen představenstva Petr Otásek 19.12.2000 - 10.9.2003
Vznik členství 31.8.2000
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Květinová 504/15 , Plzeň 322 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kalous 23.9.2002 - 10.9.2003
Vznik funkce 8.4.1999
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Střední cesta 901/67 , Plzeň 326 00
člen představenstva Jiří Uhlík 10.9.2003 - 13.4.2006
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Špálova 279/5 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Miroslav Zábranský 10.9.2003 - 25.7.2006
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Hodonínská 1060/59 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jiří Uhlík 13.4.2006 - 22.8.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: Lochotínská 1108/18 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Kalous 10.9.2003 - 13.10.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 14.9.2006
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 13.9.2006
Adresa: Střední cesta 901/67 , Plzeň 326 00
člen představenstva Petr Štrunc 22.8.2006 - 13.10.2006
Vznik členství 27.7.2006
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Martin Pytlík 10.9.2003 - 2.3.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 11.1.2007
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 11.1.2007
Adresa: Na Dlouhých 781/82 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Václav Zikmund 10.9.2003 - 2.3.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 11.1.2007
Adresa: Karlovarská 134/134 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Miroslav Zábranský 25.7.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 11.1.2007
Adresa: Mezi Silnicemi 128/33 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Petr Štrunc 13.10.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 11.1.2007
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 11.1.2007
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Mgr. Michal Kraus 13.10.2006 - 2.3.2007
Vznik členství 14.9.2006
Zánik členství 11.1.2007
Adresa: 215 , Letkov 326 00
předseda představenstva Petr Štrunc 2.3.2007 - 18.12.2007
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 15.11.2007
Vznik funkce 15.1.2007
Zánik funkce 15.11.2007
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Rudolf Brousek 2.3.2007 - 5.9.2008
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 3.7.2008
Adresa: Plaská 159 , Třemošná 330 11
člen představenstva Ing. Václav Hajšman 5.9.2008 - 12.10.2009
Vznik členství 3.7.2008
Zánik členství 24.9.2009
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
předseda představenstva Ing. Miroslav Levora 18.12.2007 - 14.1.2010
Vznik členství 15.11.2007
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Společná 153/16 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Jiří Šneberger 12.10.2009 - 14.1.2010
Vznik členství 24.9.2009
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Kopáček 2.3.2007 - 11.4.2011
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 15.1.2007
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Křimická 728/12 , Plzeň 318 00
člen představenstva Ing. Jiří Lodr 2.3.2007 - 11.4.2011
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Školní 1143/59 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Václav Zikmund 2.3.2007 - 11.4.2011
Vznik členství 11.1.2007
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Karlovarská 134/134 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Jiří Šneberger 14.1.2010 - 11.4.2011
Vznik členství 24.9.2009
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 21.12.2009
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
člen představenstva Ing. Lumír Aschenbrenner 3.3.2010 - 11.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: U Ježíška 2713/11 , Plzeň 326 00
člen představenstva Martin Zrzavecký 11.4.2011 - 22.3.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 23.2.2012
Adresa: Nad Dalmatinkou 888/6 , Plzeň 312 00
člen představenstva Petr Štrunc 11.4.2011 - 16.10.2013
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 27.9.2013
Adresa: Plzeňská cesta 565/42 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Václav Šlajs 11.4.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 14.3.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Tachovská 1385/67 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Šneberger 11.4.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Vznik funkce 14.3.2011
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
člen představenstva Ing. Antonín Diviš 12.4.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 7.4.2011
Adresa: Žlutická 1664/31 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Pavel Kotas 22.3.2012 - 7.4.2014
Vznik členství 23.2.2012
Adresa: Luďka Pika 469/13 , Plzeň 301 00
člen představenstva Milan Uhlík 16.10.2013 - 7.4.2014
Vznik členství 27.9.2013
Adresa: Slovanská alej 1931/2 , Plzeň 326 00
Člen představenstva Michal Kraus 7.4.2014 - 21.5.2014
Vznik členství 20.3.2014
Adresa: 215 , Letkov 326 00
Člen představenstva Pavel Kotas 7.4.2014 - 25.7.2014
Vznik členství 23.2.2012
Adresa: Luďka Pika 469/13 , Plzeň 301 00
Člen představenstva Pavel Kotas 25.7.2014 - 17.2.2015
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 15.1.2015
Adresa: Dobrovského 2398/18 , Plzeň 301 00
Místopředseda představenstva Jiří Šneberger 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 14.3.2011
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
Člen představenstva Antonín Diviš 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 7.4.2011
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Žlutická 1664/31 , Plzeň 323 00
Člen představenstva Milan Uhlík 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 27.9.2013
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Slovanská alej 1931/2 , Plzeň 326 00
Předseda představenstva Mgr. Michal Kraus 21.5.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 20.3.2014
Vznik funkce 6.5.2014
Adresa: 215 , Letkov 326 00
Člen představenstva Ing. Stanislav Šec 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Šimerova 417/6 , Plzeň 301 00
Člen představenstva Ing. Jan Michálek 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Barrandova 366/26 , Plzeň 326 00
Člen představenstva Libor Kojzar 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Krašovská 1730/18 , Plzeň 323 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Šneberger 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 25.2.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Vojanova 759/47 , Plzeň 318 00
Předseda představenstva Mgr. Michal Kraus 25.11.2016 - 4.2.2019
Vznik členství 20.3.2014
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 6.5.2014
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 215 , Letkov 326 00
člen představenstva Jan Marek 4.2.2019 - 7.4.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: U Borského parku 2634/22 , Plzeň 301 00

Dozorčí rada Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Robert Pašek 19.7.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: Vodárenská 436 , Líně 330 21
člen dozorčí rady Petra Chmelířová 19.7.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: 153 , Těškov 337 01
člen dozorčí rady Tomáš Mráz 19.7.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: Podélná 415/5 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 28.1.2019
Adresa: Edvarda Beneše 2254/56 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Miloslav Maštera 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 28.1.2019
Adresa: 25 , Všenice 338 24
člen dozorčí rady Mgr. David Zrostlík 4.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Sadová 663/13 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Šec 27.3.2019
Vznik členství 4.3.2019
Adresa: Šimerova 417/6 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. 27.3.2019
Vznik členství 4.3.2019
Adresa: Křimická 474/79 , Plzeň 318 00
člen dozorčí rady PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. 17.9.2019
Vznik členství 20.8.2019
Adresa: 17. listopadu 2560/6 , Plzeň 301 00
Místopředseda Ing. Arlena Zborníková 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Břeclavská 960/4 , Plzeň 323 00
Člen Eva Maříková 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Družby 983/13 , Plzeň 312 00
Člen Zdeněk Prosek 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Heyrovského 482/42 , Plzeň 301 00
Člen Pravoslava Veverková 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Nepomucká 174/2 , Plzeň 326 00
Člen Jaroslav Štekl 1.5.1998 - 21.5.1999
Adresa: Doudlevecká 498/51 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady Petr Otásek 21.5.1999 - 19.12.2000
Adresa: Květinová 504/15 , Plzeň 322 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Soukup 21.5.1999 - 19.12.2000
Adresa: Sedláčkova 251/29 , Plzeň 301 00
Člen JUDr. Vladimír Pihera 1.5.1998 - 22.8.2001
Zánik členství 11.11.2000
Adresa: U Jam 1410/22 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Hógelová 21.5.1999 - 22.8.2001
Zánik členství 15.3.2001
Adresa: U Borského parku 434/38 , Plzeň 301 00
Předseda Ing. Vladimír Duchek 1.5.1998 - 23.9.2002
Vznik funkce 8.4.1999
Adresa: Boettingerova 2570/14 , Plzeň 301 00
Člen Karel Liška 1.5.1998 - 23.9.2002
Vznik členství 1.5.1998
Adresa: Dělnická 621 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady František Weinfurter 21.5.1999 - 23.9.2002
Vznik členství 8.4.1999
Zánik funkce 31.1.2002
Adresa: Thámova 1273/17 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Drápela 22.8.2001 - 23.9.2002
Vznik členství 15.3.2001
Zánik funkce 31.1.2002
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
Člen Eliška Jarkovská 1.5.1998 - 10.9.2003
Vznik členství 1.5.1998
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Toužimská 1691/24 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Baumruk 21.5.1999 - 10.9.2003
Vznik členství 8.4.1999
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Žlutická 1677/25 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Jaroslav Krupička 19.12.2000 - 10.9.2003
Vznik funkce 31.8.2000
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: V Bezovce 1903/10 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. František Nekola 19.12.2000 - 10.9.2003
Vznik členství 31.8.2000
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Klostermannova 1219/12 , Plzeň 301 00
Předseda Ing. Vladimír Duchek Ph.D. 23.9.2002 - 10.9.2003
Vznik funkce 8.4.1999
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Na Mazinách 112/16 , Plzeň 322 00
Člen Karel Liška 23.9.2002 - 10.9.2003
Vznik členství 1.5.1998
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Dělnická 621 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Jiří Meduna 23.9.2002 - 10.9.2003
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Toužimská 1692/26 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Jiří Uhlík 23.9.2002 - 10.9.2003
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Špálova 279/5 , Plzeň 323 00
Člen Mgr. Martin Baxa 10.9.2003 - 20.12.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 24.10.2005
Adresa: Višňová 121/5 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Klusoň 22.8.2001 - 22.8.2006
Vznik členství 23.3.2001
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: Žlutická 1660/66 , Plzeň 323 00
Člen Petr Štrunc 10.9.2003 - 22.8.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
Místopředseda Ing. Jiří Lodr 10.9.2003 - 2.3.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: Školní 1143/59 , Plzeň 312 00
Předseda Ing. Vladimír Duchek Ph.D. 10.9.2003 - 2.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 15.2.2007
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Na Mazinách 112/16 , Plzeň 322 00
Člen Adolf Bláha 10.9.2003 - 2.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 15.2.2007
Adresa: Cukrářská 512/10 , Plzeň 326 00
Člen MUDr. Zdeněk Koutecký 10.9.2003 - 2.8.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 15.2.2007
Adresa: Veská 47/2 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady JUDr. Hynek Brom 20.12.2005 - 2.8.2007
Vznik členství 24.10.2005
Zánik členství 15.2.2007
Vznik funkce 24.10.2005
Adresa: Nad Týncem 1183/42 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Jan Přecechtěl 22.8.2006 - 2.8.2007
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 15.2.2007
Adresa: Komenského 1086/20 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Koutecký 2.8.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Veská 47/2 , Plzeň 326 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Šimák 2.8.2007 - 18.12.2007
Vznik členství 15.2.2007
Vznik funkce 7.3.2007
Adresa: Růženy Svobodové 692/30 , Plzeň 323 00
Člen Jaroslav Forejt 10.9.2003 - 5.9.2008
Vznik členství 28.5.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: Raisova 1716/20 , Plzeň 301 00
Člen Jaroslav Stroukal 10.9.2003 - 5.9.2008
Vznik členství 28.5.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: Strážnická 1015/2 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Robert Houdek 2.8.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 4.2.2010
Adresa: Farského 844/19 , Plzeň 326 00
Předseda Ing. Vladimír Duchek Ph.D. 2.8.2007 - 12.4.2011
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 7.3.2007
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Na Mazinách 112/16 , Plzeň 322 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Horák 2.8.2007 - 12.4.2011
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Luďka Pika 464/3 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Paulína Janků 2.8.2007 - 12.4.2011
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Koperníkova 1546/46 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Jiří Nedvěd 2.8.2007 - 12.4.2011
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Do Kopce 40/4 , Plzeň 326 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Šimák 18.12.2007 - 12.4.2011
Vznik členství 15.2.2007
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 7.3.2007
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Růženy Svobodové 692/30 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady David Šlouf 3.3.2010 - 12.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Táborská 1947/16 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Piňos 22.8.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Komenského 1053/29 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Paulína Janků 12.4.2011 - 13.12.2011
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 24.11.2011
Adresa: Hrádecká 1164/5 , Plzeň 312 00
místopředseda dozorčí rady PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. 12.4.2011 - 22.3.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 23.2.2012
Vznik funkce 30.3.2011
Zánik funkce 23.2.2012
Adresa: Hřímalého 908/46 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Bc. David Zrostlík 12.4.2011 - 22.3.2012
Vznik členství 10.3.2011
Adresa: Sadová 663/13 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Jaroslav Forejt 5.9.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: Raisova 1716/20 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Robert Pašek 5.9.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: K Myslivně 346 , Vejprnice 330 27
člen dozorčí rady Ladislav Bureš 18.7.2011 - 15.8.2013
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 30.1.2013
Adresa: Borská 2137/12 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Robert Pašek 15.8.2013 - 17.8.2013
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: K Myslivně 346 , Vejprnice 330 27
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kopáček 12.4.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 27.9.2013
Vznik funkce 30.3.2011
Zánik funkce 27.9.2013
Adresa: Kardinála Berana 837/23 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. 12.4.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Adresa: Na Mazinách 112/16 , Plzeň 322 00
člen dozorčí rady Josef Froněk 12.4.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Adresa: Čechova 2303/28 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady František Uhlík 13.12.2011 - 7.4.2014
Vznik členství 24.11.2011
Adresa: Lábkova 857/35 , Plzeň 318 00
místopředseda dozorčí rady Bc. Petr Suchý 22.3.2012 - 7.4.2014
Vznik členství 23.2.2012
Vznik funkce 29.2.2012
Adresa: Lesní 416/41 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Mgr. David Zrostlík 22.3.2012 - 7.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Adresa: Sadová 663/13 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ladislav Horn 15.8.2013 - 7.4.2014
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: Vodárenská 518 , Líně 330 21
člen dozorčí rady Pavla Dražanová 15.8.2013 - 7.4.2014
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: Újezdská 239/16 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Robert Pašek 17.8.2013 - 7.4.2014
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: K Myslivně 346 , Vejprnice 330 27
předseda dozorčí rady Petr Rund 11.11.2013 - 7.4.2014
Vznik členství 27.9.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 30.10.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Družby 981/9 , Plzeň 312 00
Předseda dozorčí rady Petr Rund 7.4.2014 - 21.5.2014
Vznik členství 27.9.2013
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 30.10.2013
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Družby 981/9 , Plzeň 312 00
Místopředseda dozorčí rady Petr Suchý 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 29.2.2012
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: Lesní 416/41 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Vladimír Duchek 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Na Mazinách 112/16 , Plzeň 322 00
Člen dozorčí rady David Zrostlík 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Sadová 663/13 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Josef Froněk 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Čechova 2303/28 , Plzeň 301 00
Člen dozorčí rady František Uhlík 7.4.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 24.11.2011
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Lábkova 857/35 , Plzeň 318 00
Předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Šindelář 21.5.2014 - 17.3.2015
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 7.5.2014
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: Uhelná 187/5 , Plzeň 301 00
Člen dozorčí rady Marcela Světlíková 17.3.2015 - 13.10.2015
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.8.2015
Adresa: Dopravní 128/31 , Plzeň 318 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Suchý 17.3.2015 - 1.3.2016
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.1.2016
Vznik funkce 25.2.2015
Zánik funkce 31.1.2016
Adresa: Lesní 416/41 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Mgr. Michal Vozobule 1.3.2016 - 25.4.2016
Vznik členství 4.2.2016
Adresa: Manětínská 1543/69 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Robert Pašek 7.4.2014 - 1.3.2017
Vznik členství 13.6.2013
Adresa: K Myslivně 346 , Vejprnice 330 27
Člen dozorčí rady Petr Šustáček 17.3.2015 - 29.3.2017
Vznik členství 19.2.2015
Adresa: Zábělská 1158/19 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Ladislav Horn 7.4.2014 - 19.7.2018
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Adresa: Vodárenská 518 , Líně 330 21
Člen dozorčí rady Pavla Dražanová 7.4.2014 - 19.7.2018
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Adresa: Újezdská 239/16 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Robert Pašek 1.3.2017 - 19.7.2018
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.6.2018
Adresa: Vodárenská 436 , Líně 330 21
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Lodr 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Školní 1143/59 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Irena Rottová 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Blatenská 753/4 , Plzeň 326 00
Předseda dozorčí rady Mgr. David Zrostlík 17.3.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 25.2.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Sadová 663/13 , Plzeň 312 00
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Rödl 13.10.2015 - 4.2.2019
Vznik členství 24.9.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Revoluční 303/31 , Plzeň 312 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Michal Vozobule 25.4.2016 - 4.2.2019
Vznik členství 4.2.2016
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 24.2.2016
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Manětínská 1543/69 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Petr Šustáček 29.3.2017 - 4.2.2019
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Halštatská 814 3, 312 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Bc. Martin Vít MPA 4.2.2019 - 17.9.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 20.8.2019
Adresa: Sladkovského 1214/69 , Plzeň 326 00

Sbírka Listin Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 710/SL 147 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 99 Krajský soud v Plzni 4.2.2016 16.2.2016 9.3.2016 3
B 710/SL 146 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č.. 1042 Krajský soud v Plzni 24.9.2015 7.10.2015 22.10.2015 2
B 710/SL 145 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 20.4.2015 29.5.2015 5.6.2015 52
B 710/SL 144 rozhod. o statut. orgánu usnesení z 268.zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 25.2.2015 18.3.2015 7.4.2015 1
B 710/SL 143 rozhod. o statut. orgánu usnesení Rady Krajský soud v Plzni 19.2.2015 18.3.2015 7.4.2015 3
B 710/SL 142 rozhod. o statut. orgánu usnesení z 183. zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.2.2015 18.3.2015 7.4.2015 2
B 710/SL 141 rozhod. o statut. orgánu Usnesení Rady města Krajský soud v Plzni 15.1.2015 3.2.2015 16.3.2015 1
B 710/SL 140 notářský zápis Nz 449/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.6.2014 30.6.2014 8.8.2014 87
B 710/SL 139 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 3.3.2014 30.5.2014 5.6.2014 48
B 710/SL 138 rozhod. o statut. orgánu usnesení DR č. 913/14 Krajský soud v Plzni 7.5.2014 16.5.2014 21.5.2014 1
B 710/SL 137 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnessení č.258 Krajský soud v Plzni 6.5.2014 16.5.2014 21.5.2014 1
B 710/SL 136 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 438 Krajský soud v Plzni 30.4.2014 16.5.2014 21.5.2014 2
B 710/SL 135 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 228 Krajský soud v Plzni 20.3.2014 2.4.2014 7.4.2014 2
B 710/SL 134 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 105 Krajský soud v Plzni 27.2.2014 2.4.2014 7.4.2014 2
B 710/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.5.2013 13.6.2013 2.4.2014 22
B 710/SL 132 rozhod. o statut. orgánu usnesení DR č. 832/13 Krajský soud v Plzni 30.10.2013 6.11.2013 11.11.2013 2
B 710/SL 131 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 1032 Krajský soud v Plzni 26.9.2013 6.11.2013 11.11.2013 2
B 710/SL 130 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 1033 Krajský soud v Plzni 26.9.2013 16.10.2013 16.10.2013 2
B 710/SL 129 notářský zápis Nz 76/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.2.2013 11.9.2013 7.10.2013 11
B 710/SL 128 rozhod. o statut. orgánu volby DR Krajský soud v Plzni 13.6.2013 12.8.2013 15.8.2013 2
B 710/SL 127 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.2.2013 30.5.2013 30.5.2013 48
B 710/SL 126 posudek znalce č.1821-121/11 - přílohy Krajský soud v Plzni 6.3.2013 13.3.2013 338
B 710/SL 125 posudek znalce č.1821-121/11 Krajský soud v Plzni 23.8.2011 6.3.2013 13.3.2013 98
B 710/SL 124 ostatní ostatní předpisy Krajský soud v Plzni 6.3.2013 13.3.2013 1
B 710/SL 123 ostatní mzdový řád - doplněk Krajský soud v Plzni 22.12.2010 6.3.2013 13.3.2013 4
B 710/SL 122 ostatní mzdový řád Krajský soud v Plzni 31.12.2010 6.3.2013 13.3.2013 30
B 710/SL 121 ostatní kolektivní smlouva Krajský soud v Plzni 29.10.2010 6.3.2013 13.3.2013 17
B 710/SL 120 ostatní seznam smluv Krajský soud v Plzni 6.3.2013 13.3.2013 4
B 710/SL 119 ostatní seznam smluv Krajský soud v Plzni 6.3.2013 13.3.2013 12
B 710/SL 118 smlouva o prodeji/převodu prodej části podniku Krajský soud v Plzni 27.9.2012 6.3.2013 13.3.2013 19
B 710/SL 117 stanovy společnosti ú.z. Krajský soud v Plzni 1.6.2011 6.3.2013 13.3.2013 11
B 710/SL 116 účetní závěrka k 31.7.2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.8.2011 6.3.2013 13.3.2013 4
B 710/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 29.2.2012 4.6.2012 5.6.2012 23
B 710/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - rezignace člena představ. Krajský soud v Plzni 31.1.2012 19.3.2012 22.3.2012 1
B 710/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení místopředsedy Krajský soud v Plzni 23.1.2012 19.3.2012 22.3.2012 1
B 710/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - usnesení DR Krajský soud v Plzni 29.2.2012 8.3.2012 22.3.2012 2
B 710/SL 111 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č.332 RMP Krajský soud v Plzni 28.2.2012 8.3.2012 22.3.2012 2
B 710/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č.1591 Rady města Krajský soud v Plzni 28.11.2011 8.12.2011 13.12.2011 2
B 710/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.6.2011 7.7.2011 11.7.2011 2
B 710/SL 108 rozhod. o statut. orgánu - protokol - volby DR Krajský soud v Plzni 9.6.2011 7.7.2011 11.7.2011 3
B 710/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 15.3.2011 24.6.2011 27.6.2011 23
B 710/SL 106 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 1.6.2011 10.6.2011 13.6.2011 22
B 710/SL 105 posudek znalce č. 246/56/2010 Krajský soud v Plzni 16.8.2010 10.6.2011 13.6.2011 139
B 710/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - usnesení RMP č.433 Krajský soud v Plzni 7.4.2011 11.4.2011 12.4.2011 2
B 710/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - usnesení ze 142.jednání DR Krajský soud v Plzni 30.3.2011 11.4.2011 12.4.2011 2
B 710/SL 102 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.3.2011 15.3.2011 18.3.2011 10
B 710/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 14.3.2011 15.3.2011 18.3.2011 2
B 710/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - usnesení RMP č. 318 Krajský soud v Plzni 10.3.2011 15.3.2011 18.3.2011 3
B 710/SL 99 notářský zápis Nz 337/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 23.9.2010 7.10.2010 8.10.2010 23
B 710/SL 98 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 26.5.2010 7.6.2010 8.6.2010 21
B 710/SL 97 notářský zápis Nz 147/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.4.2010 13.5.2010 20.5.2010 7
B 710/SL 96 ostatní - usn. č.546 Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 29.4.2010 13.5.2010 20.5.2010 3
B 710/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 15.3.2010 7.5.2010 7.5.2010 23
B 710/SL 94 podpisové vzory - Ing. Lumír Aschenbrenner Krajský soud v Plzni 24.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 2
B 710/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č.109 Rady města Krajský soud v Plzni 4.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 2
B 710/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - usnesení z 198. představen. Krajský soud v Plzni 21.12.2009 13.1.2010 14.1.2010 1
B 710/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 198. mim. představ. Krajský soud v Plzni 21.12.2009 13.1.2010 14.1.2010 2
B 710/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č.1754 Rady města Krajský soud v Plzni 17.12.2009 13.1.2010 14.1.2010 2
B 710/SL 89 podpisové vzory - Ing. Miroslav Levora Krajský soud v Plzni 13.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 2
B 710/SL 88 podpisové vzory - Ing. Jiří Šneberger Krajský soud v Plzni 30.9.2009 9.10.2009 12.10.2009 2
B 710/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.1321 Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 24.9.2009 9.10.2009 12.10.2009 2
B 710/SL 86 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.5.2009 13.7.2009 6.8.2009 22
B 710/SL 85 notářský zápis Nz 225/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 21.5.2009 26.6.2009 2.7.2009 6
B 710/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 16.3.2009 10.6.2009 10.6.2009 23
B 710/SL 83 smlouva o prodeji/převodu podniku Krajský soud v Plzni 1.12.2008 15.12.2008 15.12.2008 33
B 710/SL 82 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.7.2008 29.7.2008 15.8.2008 4
B 710/SL 81 ostatní - usnesení RMP č. 936 Krajský soud v Plzni 3.7.2008 29.7.2008 15.8.2008 1
B 710/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - volby DR Krajský soud v Plzni 13.6.2008 29.7.2008 15.8.2008 2
B 710/SL 79 rozhod. o statut. orgánu -usnesení Rady Krajský soud v Plzni 28.4.2008 12.5.2008 27.5.2008 1
B 710/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 19.3.2008 12.5.2008 27.5.2008 24
B 710/SL 77 ostatní - usnesení ze zasedání Krajský soud v Plzni 26.11.2007 14.1.2008 23.1.2008 2
B 710/SL 76 ostatní - usnesení města Plzně Krajský soud v Plzni 30.11.2007 14.1.2008 23.1.2008 1
B 710/SL 75 smlouva o prodeji/převodu -sml. o nájmu části podniku Krajský soud v Plzni 20.8.2007 20.8.2007 20.8.2007 9
B 710/SL 66 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 21.6.2007 7.8.2007 8.8.2007 48
B 710/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.6.2007 13.7.2007 2.8.2007 8
B 710/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rmp č. 707 Krajský soud v Plzni 20.6.2007 13.7.2007 2.8.2007 1
B 710/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rmp č. 680 Krajský soud v Plzni 1.6.2007 13.7.2007 2.8.2007 1
B 710/SL 71 rozhod. o statut. orgánu -usnesení RmP č. 515 Krajský soud v Plzni 23.5.2007 13.7.2007 2.8.2007 1
B 710/SL 70 rozhod. o statut. orgánu -usnesení RmP č. 85 Krajský soud v Plzni 23.2.2007 13.7.2007 2.8.2007 2
B 710/SL 69 rozhod. o statut. orgánu -usnesení DR č, 290/07 Krajský soud v Plzni 30.5.2007 13.7.2007 2.8.2007 3
B 710/SL 68 rozhod. o statut. orgánu -usnesení DR č. 269/07 Krajský soud v Plzni 7.3.2007 13.7.2007 2.8.2007 7
B 710/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 17.5.2007 13.7.2007 2.8.2007 1
B 710/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 23.2.2007 30.4.2007 30.4.2007 22
B 710/SL 64 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.2.2007 28.2.2007 2.3.2007 5
B 710/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fce DR Krajský soud v Plzni 10.1.2007 28.2.2007 2.3.2007 2
B 710/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápisy z mim. předst. Krajský soud v Plzni 15.1.2007 28.2.2007 2.3.2007 4
B 710/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - usn. Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 15.1.2007 28.2.2007 2.3.2007 3
B 710/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady města Krajský soud v Plzni 18.9.2006 13.10.2006 16.10.2006 2
B 710/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Krajský soud v Plzni 13.9.2006 13.10.2006 16.10.2006 1
B 710/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -zápis a usn. představenstva Krajský soud v Plzni 13.9.2006 13.10.2006 16.10.2006 20
B 710/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.9.2006 27.9.2006 16.10.2006 1
B 710/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.8.2006 17.8.2006 22.8.2006 3
B 710/SL 55 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 18.7.2006 25.7.2006 10.8.2006 21
B 710/SL 54 notářský zápis Nz 170/2006 Krajský soud v Plzni 30.5.2006 28.6.2006 30.6.2006 4
B 710/SL 53 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 9.5.2006 28.6.2006 30.6.2006 45
B 710/SL 52 notářský zápis Nz 100/2006 - o zvýš. kapitálu Krajský soud v Plzni 31.3.2006 20.4.2006 3.5.2006 7
B 710/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.10.2005 18.11.2005 20.12.2005 1
B 710/SL 50 notářský zápis Nz 327/2005 - rozh. Krajský soud v Plzni 31.12.2005 18.11.2005 20.12.2005 4
B 710/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.9.2005 31.10.2005 7.11.2005 21
B 710/SL 48 notářský zápis Nz 209/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.9.2005 31.10.2005 7.11.2005 6
B 710/SL 47 účetní závěrka 2004+zpr o vzt.NZ 184/2005 Krajský soud v Plzni 25.2.2005 29.6.2005 12.7.2005 38
B 710/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.3.2005 28.4.2005 29.4.2005 21
B 710/SL 45 notářský zápis Nz 86/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.3.2005 28.4.2005 29.4.2005 7
B 710/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.12.2004 27.12.2004 13.1.2005 21
B 710/SL 43 notářský zápis Nz 442/2004 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 20.12.2004 27.12.2004 13.1.2005 7
B 710/SL 42 notářský zápis Nz 128/2004 - rozh. Krajský soud v Plzni 29.6.2004 1.7.2004 20.7.2004 8
B 710/SL 41 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.6.2004 1.7.2004 20.7.2004 21
B 710/SL 40 ostatní -usnesení Rady m.Plzně Krajský soud v Plzni 24.6.2004 1.7.2004 20.7.2004 2
B 710/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 26.4.2004 1.7.2004 20.7.2004 41
B 710/SL 38 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.12.2003 22.12.2003 29.12.2003 22
B 710/SL 37 notářský zápis Nz 382/2003 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.12.2003 22.12.2003 29.12.2003 8
B 710/SL 36 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Plzni 25.7.2003 10.9.2003 13
B 710/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ.+DR Krajský soud v Plzni 9.7.2003 25.7.2003 10.9.2003 33
B 710/SL 34 notářský zápis Nz 145/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 26.6.2003 25.7.2003 10.9.2003 10
B 710/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -usnesení Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 26.6.2003 25.7.2003 10.9.2003 29
B 710/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 21.5.2003 25.7.2003 10.9.2003 39
B 710/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 10.5.2002 1.10.2002 15.10.2002 39
B 710/SL 30 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 17.7.2002 8.8.2002 23.9.2002 2
B 710/SL 29 ostatní -usn.Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 8.7.2002 8.8.2002 23.9.2002 2
B 710/SL 28 notářský zápis Nz 174/2002 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 27.6.2002 8.8.2002 23.9.2002 35
B 710/SL 27 ostatní -usn.Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 30.1.2002 13.2.2002 26.2.2002 1
B 710/SL 26 notářský zápis -NZ 323/2001 rozh.+stanovy Krajský soud v Plzni 29.11.2001 13.2.2002 26.2.2002 72
B 710/SL 25 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 7.5.2001 27.8.2001 23
B 710/SL 24 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 21.6.2000 7.5.2001 27.8.2001 29
B 710/SL 23 účetní závěrka - 1999, 2000 Krajský soud v Plzni 21.8.2001 7.5.2001 27.8.2001 50
B 710/SL 22 notářský zápis Nz 181/2001 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2001 7.5.2001 27.8.2001 199
B 710/SL 21 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Plzni 2.5.2001 7.5.2001 27.8.2001 23
B 710/SL 20 převod, zastav.obch.podíl -sml. o upsání akcií Krajský soud v Plzni 28.6.2001 7.5.2001 27.8.2001 5
B 710/SL 19 převod, zastav.obch.podíl -sml. o převodu vlast.práva Krajský soud v Plzni 28.6.2001 7.5.2001 27.8.2001 4
B 710/SL 18 ostatní -usnesení rady města Krajský soud v Plzni 2.7.2001 7.5.2001 27.8.2001 5
B 710/SL 17 ostatní -plná moc (nezakládá se do SL) Krajský soud v Plzni 25.4.2001 7.5.2001 27.8.2001 0
B 710/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.4.2001 7.5.2001 27.8.2001 14
B 710/SL 15 ostatní -usnesení DR + přílohy Krajský soud v Plzni 31.1.2001 7.5.2001 27.8.2001 36
B 710/SL 14 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.9.2000 21.9.1999 22.1.2001 7
B 710/SL 13 ostatní -usnesení rady města Plzně Krajský soud v Plzni 20.9.2000 21.9.1999 22.1.2001 2
B 710/SL 9 ostatní - průvodní dopis Krajský soud v Plzni 21.9.1999 21.9.1999 23.9.1999 0
B 710/SL 12 notářský zápis NZ 241/99, N 246/99 Krajský soud v Plzni 15.9.1999 21.9.1999 23.9.1999 3
B 710/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 1998 Krajský soud v Plzni 17.5.1999 21.9.1999 23.9.1999 10
B 710/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 17.5.1999 21.9.1999 23.9.1999 20
B 710/SL 8 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Plzni 27.4.1999 5.5.1999 31.5.1999 3
B 710/SL 7 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 21.4.1999 5.5.1999 31.5.1999 5
B 710/SL 6 notářský zápis NZ 64/99, N 81/99 vč. stanov Krajský soud v Plzni 21.4.1999 5.5.1999 31.5.1999 48
B 710/SL 5 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Plzni 21.10.1998 24.11.1998 31.5.1999 4
B 710/SL 4 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 8.9.1998 24.11.1998 31.5.1999 8
B 710/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.12.1997 24.11.1998 31.5.1999 18
B 710/SL 2 notářský zápis NZ 85/97, N 83/97 vč. stanov Krajský soud v Plzni 27.1.1998 28.1.1998 20.4.1998 39
B 710/SL 1 zakladatelské dokumenty - zakladatelská listina Krajský soud v Plzni 20.12.1997 28.1.1998 20.4.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25220683
Jméno Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 1.5.1998
Celkový počet živností: 54
Aktivních živností: 11

Sídlo Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Živnosti a provozovny Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Truhlářská 2755/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011308401
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Klatovská třída 455/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009258371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna 2964, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009915894
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000227669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 18.10.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Slovanská alej 2137/35, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000227685
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 22.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna Tylova 297/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012429954
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.11.2018

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Slovanská alej 2137/35, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000227685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.1998
Provozovna č. 2
Provozovna 2964, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009915894
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 22.1.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000227669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2018

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998

Živnost č. 6 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Slovanská alej 2137/35, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000227685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000227669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2018

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998

Živnost č. 9 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 2964, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009915894
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2014

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Slovanská alej 2137/35, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000227685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2001

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Slovanská alej 2137/35, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000227685
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000227669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2018

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 7.12.2000

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 12.2.2001

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 28.5.2013

Živnost č. 15 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 28.5.2013

Živnost č. 16 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 17 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 28.5.2013

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní - veřejná linková vnitrostátní - zvláštní linková vnitrostátní - příležitostná mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 6.11.2007

Živnost č. 21 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 22 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provoz parkovišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 5.11.2001

Živnost č. 25 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 7.12.2000

Živnost č. 26 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování speciálních kolových mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 5.11.2001

Živnost č. 28 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Technická činnost v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 5.11.2001

Živnost č. 34 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení - trakční vedení, trakční kabely a tramvajové tratě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 35 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 36 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 19.12.2001

Živnost č. 39 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1998
Zánik oprávnění 10.10.2001

Živnost č. 40 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.1.2002
Zánik oprávnění 3.8.2010

Živnost č. 43 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti informačních technologií a jejich zavádění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Člen statutárního orgánu Libor Kojzar
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Šneberger
Člen statutárního orgánu Václav Lacyk
Člen statutárního orgánu Mgr. Roman Zarzycký
Člen statutárního orgánu Jan Marek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Ptáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

IČO: 25220683
Firma: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.5.1998

Sídlo Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba komunikačních zařízení
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image