Firma Plzeňská teplárenská, a.s. IČO 49790480


Plzeňská teplárenská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Plzeňská teplárenská, a.s. (49790480) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Plzeňská teplárenská, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Plzeňská teplárenská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Plzeňská teplárenská, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Plzeňská teplárenská, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Plzeňská teplárenská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Plzeňská teplárenská, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 392
IČO (identifikační číslo osoby) 49790480
Jméno Plzeňská teplárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Na společnost přešlo fúzí sloučením celé jmění zanikající společnosti Plzeňská energetika, a.s, IČO: 27411991, se sídlem Tylova 1/57, 316 00 Plzeň. 31.10.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 4.4.2014 - 16.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 12 4.4.2014 - 16.5.2016
U obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., jako nástupnické společnosti došlo k vnitrostátní fúzi sloučením s obchodní společností Plzeňské služby a.s., se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00, IČ 25205960, jako zanikající společnosti. Na obchodní společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, IČ 49790480, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Plzeňské služby a.s. 9.7.2012
Mimořádná valná hromada společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Plzeň, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, IČ 497 90 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 392, přijala dne 26.9.2005 v souladu s ustano veními zákona 513/1991 Sb. § 183i až 183n následující rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., je MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podílu na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví účastnických cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno odkazem na seznam akcionářů vedený společností a s odkazem na výši základního kapitálu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 1 177 757 k s (slovy: jeden milion sto sedmdesát sedm tisíc padesát sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,2%, a ke dni konání valné hromady je vlastníkem 1.084.007 ks (slovy: jeden milion osmdesát čtyři tisíc sedm kusů) účastnických cenných papírů emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,18%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Osvědčení hlavního akcionáře Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář MĚSTO PLZEŇ, se sídlem Náměstí republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32, IČ 000 75 370, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm. c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných pa pírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Rozhodnutí o přechodu ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) vydaných Společností ve vlastnictví ak cionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií") za podmínek sta novených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, § 183i až 183n. 4. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za vykupované účastnické cenné papíry Společnosti peněžité protiplnění v rámci přechodu jejich účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, ve výši 1988,- Kč (slovy: j edentisícdevětsetosmdesátosm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč znějící na jméno. Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena zn aleckým posudkem vypracovaným AREAS BRNO spol. s r.o., Znaleckým ústavem, Jílkova 203, Brno. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečné vyhodnocení: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcioná řům společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč po zaokrouhlení na celé Kč dle našeho názoru činí částku: 1 988,- Kč slovy (jedentisícdevětsetosmdesátosm korun českých). 5. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu účastnických cenných papírů přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 6. Způsob, místo a lhůta pro předání ? předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši vlastníkům listinných účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je pře dloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Společnost Plzeňská teplárenská, a.s., pověřila společnost M3V Praha , a.s. se sídlem Drahobejlova 2215/6, Praha 9, PSČ 190 00, aby ji zastupovala ve všech činnostech spojených s předáváním účastnických cenných papírů společnosti a změnou vlastníka těchto účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník je oprávněn předat účastnické cenné papíry osobně v sídle M3V Praha, a.s. každý pracovní den od 10 do 14 hodin od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům společnosti podle ustanovení § 183 l odst. 3 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci mohou též účastnické cenné papíry společnosti zaslat společnosti M3V Praha, a.s. poštou, přičemž k zaslaným účastnickým cenným papírům společnosti musí být připojena žádost ohledně způsobu, jakým má být h lavní akcionář poskytnout protiplnění (bankovní účet, poštovní poukázka, atd.) včetně všech údajů nezbytných pro poskytnutí tohoto protiplnění. Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů společnosti na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo j iž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 7. Poskytnutí protiplnění Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m od stavec 2 zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto podle odst. 6 tohoto usnesení. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protipl nění podle § 183m. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dnů, bude postupováno podle § 214 odst.1 až 3 obch. zák. 8. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby zajistilo uveřejnění tohoto usnesení způsobem určenými stanovami společnosti pro svolání valné hromady a souč asně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 14.3.2008
Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.3.2003 o snížení základního kaputálu společnosti z dosavadní výše 1 187 450 000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy maximálně však v rozsahu jmenovité hodnoty 101 536 (sto jedna tisíc pět set třicet šest) kusů akcií, tj. maximálně o částku 101 536 000,- Kč (sto jedna milionů pět set třicet šest tisíc korun českýc h) při jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je tedy uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům společnost i až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění co největšímu počtu akcionářů, aby přijali veřejný návrh smlouvy. Tímto způsobem by došlo ke zjednodušení vlastní struktury společnosti. Společnost má ve svém majetku 1907 (jeden t isíc děvet set sedm) kusů vlastních kmenových listinných akcií, které nebudou použity při snížení základního kapitálu, neboť společnost je chce zcizit v zákonem stanovené lhůtě, tj. ve lhůtě 18 měsíců od jejich nabytí, tedy nejpozději do 18.5.2005. V pří padě, že by společnost použila ke snížení základního kapitálu svoje vlastní akcie byl by tento způsob v rozporu s účelem snížení základního kapitálu, neboť o jmenovitou hodnotu těchto akcií by se snížila finanční částka, kterou je společnost připravena z  důvodu přebytku vlastních finančních prostředků vyplatit akcionářům až do navržené výše základního kapitálu společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c obch. z. a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za jednu akcii činí 1 600,- Kč (jeden tisíc šest set korun českých). Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě tří měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti se pověřuje podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy. 18.4.2005 - 14.9.2005
Valná hromada akcionářů konaná dne 3. 8. 1998 přijala k bodu 7. pořadu - zvýšení základního jmění - následující usnesení č. 16 a 9 v tomto znění: Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií Valná hromada v souladu s § 203 Obchodního zákoníku schvaluje (usnesení č. 16): 1. Zvyšuje se základní jmění z částky 494.752.000,- Kč o částku 677.698.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně však o částku 34.056.000,- Kč, tj. maximálně však o částku 711.754.000,- Kč. 2. Dvoukolové upisování akcií v počtu 677.698 ks, maximálně však v počtu 711.754 ks, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenových na majitele, zaknihovaných, po splnění zákonných ustanovení veřejně obchodovatelných. 3. Upisování akcií s využitím přednostního práva, kdy každý akcionář má právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, pokud se akcie upisuje peněžitými vklady. Majitelé zaměstnaneckých akcií nemají přednostní právo. Přednostní právo lze vykonat v I. kole upisování v sídle společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1, v II. poschodí správní budovy č. dv. 9 v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák.. Upisování začíná prvním dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku a trvá po dobu dvou kalendářních týdnů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat peněžitými vklady s využitím přednostního práva 0,7752861 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S využitím přednostního práva budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenové, na majitele, zaknihované, v emisním kursu rovnajícím se jmenovité hodnotě akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé. Úpisu se zúčastní akcionáři se zaknihova- nými akciemi zapsanými ve Středisku cenných papírů v rozhodný den jako majitelé akcií. Pokud některý z upisovatelů bude mít přednostní právo upsat nové akcie, jejichž výsledný počet (rozsah) nebude roven celému číslu, potom se tento počet (rozsah) nově upisovaných akcií zaokrouhlí na nejbližší vyšší celé číslo. 2.9.1998 - 18.11.1998
4. že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v I. kole upisování, budou nabídnuty ve II. kole k upsání určitému zájemci, a to Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, se sídlem Arabellastrase 12, 819 25 München 81, Deutschland vedené ve Středisku cenných papírů v Praze pod identifikačním číslem 90001877, maximálně však do celkového počtu 381 754 ks akcií, které budou upisovány a splaceny peněžitými vklady. Určitý zájemce má právo, nikoliv povinnost uvedené akcie upsat. 5. že upisování akcií ve II. kole neupsaných akcionáři s využitím přednostního práva v I. kole a dále určitými zájemci bez využití přednostního práva, a to Bayerische- Hypotheken und Wechsel- Bank AG a splácených peněžitým vkladem (podle bodu 4 tohoto usnesení) a Městem Plzeň, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, identifikační číslo 075370 splácených nepeněžitým vkladem (podle bodu 7 tohoto usnesení), bude probíhat v sídle společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň, Doubravecká 1, v II. poschodí správní budovy č. dv. 9 v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě dvou týdnů počínající prvním dnem následujícím po skončení lhůty upisování akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných ve II. kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. že upisovatelé jsou povinni splatit plnou výši jmenovité hodnoty upsaných akcií peněžitými vklady do 5 pracovních dnů po datu jejich úpisu v I. nebo II. kole na účet společnosti č.ú. 326455-988/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. Centrála Praha - Dům bankovních služeb, Rytířská 29, Praha, a nepeněžitým vkladem způsobem a ve lhůtě podle § 204 odst. 3 obch. zák. a § 133 odst. 1 občan. zák. v sídle společnosti. 7. Upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je vymezený soubor nemovitého a movitého majetku teplárenské infrastruktury Města Plzně, a to výtopen Bory, Doubravka + Letná a Světovar, kterýžto soubor tvoří: 7.1.A.1 Výtopna Bory - nemovitý majetek - technická vybavenost s objekty hlavní stavby objektu výtopny, komína, hlubinného zásobníku - inventární číslo (dále v textu jen inv. č.) 230 na zastavěné ploše číslo parcelní 8134/6, v katastrálním území (dále v textu jen kú) Plzeň, bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterými jsou vnější elektrorozvody výtopny - inv. č. 240, kanalizace výtopny - inv. č. 232, primerní horkovod b - inv. č. 210, podchodový kanál - inv. č. 211, parní kanály - inv. č. 212, primerní horkovod - inv. č. 213 - primerní horkovod A až k výměníkové stanici 55 - inv. č. 219, primerní horkovod k výměníkové stanici 13 - inv. č. 283, primerní topný kanál k výměníkové stanici 8 - inv. č. 319, primerní topný kanál pro polikliniku - inv. č. 356, primerní a sekundární topný kanál - inv. č. 481, primerní horkovodní přípojka internáty P - inv. č. 873, parovod pro Fakultní nemocnici a Vojenskou nemocnici - inv. č. 1349. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklad pro centrální údržbu - inv. č. 230 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/12 v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - manipulační plocha s objektem hlavní stavby skládkou paliva - inv. č. 230 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/2, v kú Plzeň, bez této ostatní plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskou dílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/11, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby opravárenskou dílnou - inv. č. 1125 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/8, v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby teploměrné služby - inv. č. 428 na zastavěné ploše parcelní číslo 232/40, v kú Lobzy, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby administrativní budova č.p. 430 - inv. č. 592 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/3, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby sklady ocelové - inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/8, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby sklady ocelové - inv. č. 252 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/6, v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby garáže - zděný přístřešek - inv. č. 438 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/7, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/5, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování - inv. č. 237 na zastavěné ploše parcelní číslo 859/4 v kú Doudlevce, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby kotel parní Loos - inv. č. 991 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/17, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objekty hlavní stavby nadzemními nádržemi lehkého topného oleje - inv. č. 978 a 983 na zastavěné ploše parcelní číslo 8134/18, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace výtopny - inv. č. 231 na ostatní ploše parcelní číslo 8134/4, v kú Plzeň, bez této ostatní plochy. 2.9.1998 - 18.11.1998
A.2. Výtopna Bory - movitý majetek - kotle s příslušenstvím 3 parní kotle + 2 horkovodní kotle - inv. č. 234 - zabezpečovací systém - inv. č. 1161 - měnič 90 kVA pro napájení oběhového čerpadla - inv. č. 1162 - čerpadla odstředivá 3 ks Dieselagregát - inv. č. 235 - vzduchotechnické zařízení - inv. č. 236 - trafostanice - inv. č. 239 - automatická závora - inv. č. 568 - zařízení pro úpravu vody - inv. č. 238 - měřicí přístroj turbínový - inv. č. 613 - ultrazvukový měřič průtoku pro kapaliny + tloušťkoměr Uniflow - inv. č. 1070 - vysokozdvižný vozík typ F 10Ap - inv. č. 1118 - odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1119 - odporová dekáda typ R 603 - inv. č. 1120 - průmyslový vysavač Karcher - inv. č. 1122 - svářečka typ UTA 200.1 - inv. č. 1123 - universální hrotový soustruh SU 5A - inv. č. 1127 - zařízení pro zkoušení a ověřování kalorimetrických počítadel a snímačů - inv. č. 1163 - archivní regály - inv. č. 1280 - měřič kyslíku - inv. č. 1018 - počítač INTEC D 8514 - inv. č. 1077 - fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1106 - fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1107 - fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1108 - fakturační měřidlo na páru EWZ 331 - inv. č. 1109 - osciloskop typ 2245A - inv. č. 1121 - simulátor typ Magnetoflow - inv. č. 1150 - fax KX F50B Panasonic - inv. č. 1156 - osciloskop typ 3502 - inv. č. 1173 - kopírka Canon - inv. č. 1232 - měřič tepla v páře - inv. č. 1260 - měřič tepla v páře - inv. č. 1264 - snímání hladiny popílku - inv. č. 1334 - tkaninový filtr kotle K4, K5 - inv. č. 1347 - pásová váha Schenck - inv. č. 1308 - parní turbina - Bory - inv. č. 1341 - sestava hardware pro přenos dat - inv. č. 1286 - měřič tepla v páře - inv. č. 1327 - měřič tepla v páře - inv. č. 1328 - měřič tepla v páře - inv. č. 1329 - RAAB Karcher software - inv. č. 1333 2.9.1998 - 18.11.1998
B.1. Výtopna Doubravka + Letná - nemovitý majetek - průmyslový objekt s objety hlavní stavby budovy výtopny Letná č.p. 780 - inv. č. 96 a trafostanice č.p. 780 - inv. č. 99 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/2 v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterými jsou venkovní rozvody instalací - inv. č. 103, ocelové konstrukce - inv. č. 105, vodovodní přípojky - inv. č. 101, kanalizační přípojky - inv. č. 102, primerní kabelový napaječ - inv. č. 104, elektromotorická instalace - inv. č. 110, spojovací potrubí - inv. č. 124, přezbrojení rozvodny Letná - inv. č. 458, průchozí topný kanál - inv. č. 996, primerní horkovod C1 - inv. č. 94, primerní horkovod - inv. č. 95, primerní horkovod - inv. č. 128, primerní horkovod - inv. č. 133, primerní horkovod - inv. č. 134, primerní horkovod - inv. č. 173, primerní horkovod E2 - inv. č. 174, primerní horkovod F1 - inv. č. 175, horkovod východ 1 - inv. č. 1309. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby zásobník hlubinný - inv. č. 100 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/3, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č. 97 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/4, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - garáž s objekty hlavní stavby garáže - inv. č. 98 a inv. č. 1170 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/6, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - dvůr s objekty hlavní stavby komunikace a oplocení výtopny - inv. č. 106, skládka paliva - inv. č. 107, komín - inv. č. 108 na zastavěné ploše číslo parcelní 1093/5, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenství, kterými jsou plechový přístřešek Letná - inv. č. 607, přístřešek Ptu 6 - inv. č. 732. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby výtopny Doubravka č.p. 1113, budovou, kancelářemi, šatnami, sociálním zařízením, zásobníkem škváry - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/4, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenství, kterými jsou kanalizace - inv. č. 187, primerní horkovod - inv. č. 317, primerní horkovod - inv. č. 351, přípojka primerního horkovodu - inv. č. 390, primerní horkovod - inv. č. 407, primerní přípojka - inv. č. 552, primerní horkovod - inv. č. 611, primerní přípojka - inv. č. 628, přístřešek Ptu kovový - inv. č. 733, primerní přípojka - inv. č. 1019, přístřešek Ptu - inv. č. 1098, rekonstrukce a regulace silnoproudu - inv. č. 1340. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby komín, kouřový kanál - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/5, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby vrátnice - inv. č. 189 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/6, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - garáž s objektem hlavní stavby zauhlování a odstruskování - inv. č. 184 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/7, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - průmyslový objekt s objektem hlavní stavby dílenská hala - inv. č. 443 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/33, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - garáž s objektem hlavní stavby garáž - inv. č. 667 na zastavěné ploše číslo parcelní 2251/72, v kú Doubravka, bez této zastavěné plochy. - manipulační plocha pro výtopnu Doubravka - inv. č. 189 na ostatní ploše číslo parcelní 2251/3, v kú Doubravka, bez této ostatní plochy. - manipulační plocha s objektem hlavní stavby komunikace - inv. č. 188 na ostatní ploše číslo parcelní 2251/8, v kú Doubravka, bez této ostatní plochy. 2.9.1998 - 18.11.1998
B.2. Výtopna Doubravka + Letná - movitý majetek - mycí rampa, betonová rampa - inv. č. 1225 - mycí rampa, jímka - inv. č. 1225 - mycí rampa, flotační jednotka Uniflot - inv. č. 1225 - mycí rampa, jímka - inv. č. 1225 - trafostanice - montážní část - inv. č. 111 - horkovodní kotel - inv. č. 112 - horkovodní kotel - inv. č. 113 - horkovodní kotel - inv. č. 114 - horkovodní kotel - inv. č. 115 - oběhová čerpadla 4 ks - inv. č. 119 - zauhlování - inv. č. 120 - odstruskování - inv. č. 121 - kotel s příslušenstvím - inv. č. 176 - kotel s příslušenstvím - inv. č. 177 - kotel s příslušenstvím - inv. č. 178 - kotel s příslušenstvím - inv. č. 179 - trafostanice - inv. č. 183 - kompresory 3 ks - inv. č. 185 - čerpadla 2 ks - inv. č. 186 - sektorová kotelna "B" technologie - inv. č. 457 - transformátor olejový/1 - inv. č. 521 - transformátor olejový/2 - inv. č. 521 - mobilní horkovodní kotel Loos - inv. č. 553 - automatická závora - inv. č. 566 - automatická závora - inv. č. 567 - čerpadlo oběhové - inv. č. 616 - čerpadlo oběhové - inv. č. 617 - výtah vyklápěcí - inv. č. 706 - transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1219 - transformátor 22/0,4 kW - inv. č. 1220 - měření a regulace tepla - inv. č. 118 - úpravna vody - inv. č. 122 - telefonní ústředna + 7 ks TAT Ateus 512 X - inv. č. 1174 - analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1226 - analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1227 - analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1228 - analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1229 - Mazda E2200 PICK UP - inv. č. 1182 - operátorské pracoviště - inv. č. 1237 - mobilní systém dávkování aditiv - inv. č. 1319 - nýtovací zařízení - inv. č. 1284 - jeřáb - inv. č. 1287 2.9.1998 - 18.11.1998
C.1. Výtopna Světovar - nemovitý majetek - technická vybavenost s objektem hlavní stavby výtopna Světovar - inv. č. 5 na zastavěné ploše číslo parcelní 3950/2, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy, spolu se součástmi a příslušenstvím, kterými jsou elektrické kabelové rozvody - inv. č. 36, primerní horkovod A - inv. č. 10 - primerní horkovod C - inv. č. 11, primerní horkovod B - inv. č. 12, primerní horkovod D - inv. č. 15, primerní horkovod - inv. č. 16, primerní horkovod - inv. č. 28, primerní horkovod - inv. č. 31, primerní horkovod - inv. č. 80, primerní horkovod - inv. č. 587, primerní horkovod - inv. č. 715, horkovod Světovar - spalovna - inv. č. 1279, horkovod nám. Generála Píky 31 - Blatenská - inv. č. 1280, vodovodní přípojka - inv. č. 1281, horkovod Petrohrad - inv. č. 1310, výměník Petrohrad - pára - inv. č. 1311, horkovod 01 - inv. č. 1346. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby studna - inv. č. 18 na zastavěné ploše číslo parcelní 3948, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovací zařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/4, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby zauhlovací zařízení - inv. č. 40 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/5, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby komín - inv. č. 19 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/6, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - technická vybavenost s objektem hlavní stavby komunikace - inv. č. 35 na zastavěné ploše číslo parcelní 3953/7, v kú Plzeň, bez této zastavěné plochy. - jiná plocha s objektem hlavní stavby skládka paliva - inv. č. 33 na ostatní ploše číslo parcelní 3953/2, v kú Plzeň, bez této ostatní plochy, spolu se součástí a příslušenstvím, kterým je veřejné osvětlení - inv. č. 38. 2.9.1998 - 18.11.1998
C.2. Výtopna Světovar - movitý majetek - kotel č. 1 horkovodní - inv. č. 22 - kotel č. 2 horkovodní - inv. č. 23 - kotel č. 3 horkovodní - inv. č. 24 - kotel č. 4 horkovodní - inv. č. 25 - odstruskovací zařízení - inv. č. 27 - škvárový výtah - inv. č. 41 - čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 46 - čerpadlo oběhové odstředivé - inv. č. 47 - expanzní nádoba - inv. č. 53 - expanzní nádoba - inv. č. 54 - transformátor TM 630 - inv. č. 66 - transformátor TM 630 - inv. č. 67 - elektrický kladkostroj - inv. č. 523 - vzduchový kompresor - inv. č. 703 - vzduchový kompresor - inv. č. 704 - měnič 90 kVA pro a.m. 75 kW - inv. č. 1184 - rozváděč nn/hlavní - inv. č. 1221 - rozvodna vn - inv. č. 1222 - šroubový kompresor - inv. č. 1246 - stanice pro úpravu vody - inv. č. 26 - regulace a měření - inv. č. 68 - soustruh hrotový 16k - inv. č. 619 - buldozer DT 75R - inv. č. 734 - buldozer DT 75 - inv. č. 778 - svařovací usměrňovač - inv. č. 928 - průmyslová televize - inv. č. 970 - jeřábový vozík - inv. č. 972 - telefonní ústředna ATEUS 206-4 - inv. č. 1132 - jeřábový nosník - inv. č. 1208 - analyzátor 02 - kotel K3 - inv. č. 1187 - analyzátor 02 - kotel K2 - inv. č. 1188 - analyzátor 02 - kotel K1 - inv. č. 1189 - analyzátor 02 - kotel K4 - inv. č. 1190 - snímání hladiny popílku - inv. č. 1277 - buldozer DZ 42 - inv. č. 892 - analyzátor kouřových plynů - inv. č. 1285 2.9.1998 - 18.11.1998
7.2. Shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu Města Plzně byl, v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zjištěn, popsán a oceněn dvěma znaleckými posudky znalců, a to Věroslava Halouna, se sídlem Plzeň, Sousedská 8, č. 0052/001/98 ze dne 17. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 330.000.000,- Kč a společnosti INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, podepsaného jednatelem a soudním znalcem Ing. Radomilem Kochánkem č. 164-42/98 ze dne 15. 6. 1998 na částku hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 331.710.848,- Kč, přičemž za hodnotu ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění se určuje částka nižší ze dvou znaleckých posudků, a to 330.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. Nepeněžitý vklad Města Plzně byl zjištěn a oceněn též podkladovými posudky znalců Aleny Lehečkové, bytem Sokolov, Spartakiádní 1978, pod číslem 8366-89 ze dne 7. června 1998, Ladislava Kupky, bytem Sokolov, Alšova 1743, pod číslem ev. č. 1-0417-98 ze dne 1. června 1998 v části nemovitého majetku a znalců Miloslava Špačka, dipl. tech., bytem Plzeň, Macháčkova 37, pod číslem 162/1998 ze dne 8. června 1998, a Ing. Karla Petýrka, CSc., bytem Praha 4, Zdiměřická 1448, pod číslem 224-30/97 ze dne 12. ledna 1998 v části movitého majetku. 2.9.1998 - 18.11.1998
7.3. Nepeněžitý vklad Města Plzně byl dále ověřen auditory HZ Plzeň, spol. s r.o., licence KA č. 219, a Ing. Michaelem Ledvinou, dekret KA č. 1375, dne 9. června 1998. 7.4. Valná hromada přijímá předmět nepeněžitého vkladu vkladatele Města Plzně, nám. Republiky 1, identifikační číslo 075370, zjištěný, popsaný a oceněný ve výše citovaných znaleckých posudcích, na zvýšení základního jmění společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. vydáním nových akcií ve výše uvedeném přehledu a skladbě a v ocenění jeho hodnoty ve výši 330.000.000,- Kč, která odpovídá hodnotě znaleckého posudku znalce Věroslava Halouna. Za hodnotu ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění se určuje částka nižší ze dvou znaleckých posudků, a to 330.000.000,- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 330.000.000,- Kč odpovídá, podle § 59 odst. 3 obch. zák., emisnímu kursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. 7.5. Nepeněžitý vklad, kterým bude splácen emisní kurs upsaných akcií, bude upisovatelem splacen v plném rozsahu, v souladu s § 203 odst. 2., písm. f) a § 204 odst. 3 obch. zák., před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, tím způsobem, že u nemovitostí předá vkladatel společnosti, v jejím sídle, písemné prohlášení, podle § 60 odst. 1 obch. zák., spolu s protokolárním předáním těchto nemovitostí a u movitých věcí vkladatel převede, v souladu s § 133 odst. 1 obč. zák., na společnost smluvně vlastnické právo k předmětu vkladu a movité věci předá, na základě inventury, protokolárně společnosti v jejím sídle. 8. že, budou-li upsány akcie na částku 677.698.000,- Kč, rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění představenstvo společnosti. Zároveň rozhodne i o změně počtu vydaných akcií a vydá úplné znění stanov. 9. Valná hromada schvaluje (usnesení č. 9) v souvislosti s ustanovením § 204 obchodního zákoníku ocenění nepeněžitého vkladu akcionáře Město Plzeň, a to ve výši 330.000.000,- Kč (slovy: třistatřicetmilionů korun českých). 2.9.1998 - 18.11.1998
Usnesení valné hromady a. s. Plzeňská teplárenská, konané dne 20. 12. 1996 o zvýšení základního jmění dle § 203 obchodního zákoníku o částku 25 092 000,- Kč na částku 494 752 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií, které budou nabídnuty určenému zájemci, a to městu Plzeň. Zvýšení základního jmění se provede nepeněžitým vkladem schváleným valnou hromadou dne 20. 12. 1996 podle znaleckého ocenění, které schválila valná hromada dne 20. 12. 1996 svým usnesením č. 6 ve výši 25 092 000,- Kč. Akcie budou upsány v sídle společnosti 14. až 20. den ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu navýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 3.3.1997 - 2.9.1998

Aktuální kontaktní údaje Plzeňská teplárenská, a.s.

Kapitál Plzeňská teplárenská, a.s.

zakladni jmění 1 092 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.9.2005
zakladni jmění 1 187 450 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.11.1998 - 14.9.2005
zakladni jmění 494 752 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.8.1997 - 18.11.1998
zakladni jmění 469 660 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 18.8.1997

Akcie Plzeňská teplárenská, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 092 957 31.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 092 957 14.9.2005 - 31.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 187 450 14.9.2004 - 14.9.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 187 450 22.3.2003 - 14.9.2004
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 348 10.5.2001 - 22.3.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 185 102 10.5.2001 - 22.3.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 185 102 18.11.1998 - 10.5.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 492 404 18.8.1997 - 18.11.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 467 312 1.1.1994 - 18.8.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 348 1.1.1994 - 10.5.2001

Sídlo Plzeňská teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Doubravecká 2760/1 , Plzeň 301 00 16.5.2016
Adresa Doubravecká 2760/1 , Plzeň 301 00 11.5.2012 - 16.5.2016
Adresa Doubravecká 2578 , 301 00 Plzeň Česká republika
6.4.2011 - 11.5.2012
Adresa Doubravecká 2578 , 304 10 Plzeň Česká republika
22.3.2003 - 6.4.2011
Adresa Doubravecká 1321 , 304 10 Plzeň Česká republika
22.9.2001 - 22.3.2003
Adresa Doubravecká 2760/1 , Plzeň 301 00 1.1.1994 - 22.9.2001

Předmět podnikání Plzeňská teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 31.10.2018
obráběčství 31.10.2018
zámečnictví, nástrojářství 31.10.2018
vodoinstalatérství, topenářství 31.10.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 31.10.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 31.10.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2018
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.10.2018
testování, měření, analýzy a kontroly 18.8.2017
zprostředkování obchodu a služeb 18.8.2017
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 18.8.2017
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 18.8.2017
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 18.8.2017
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 18.8.2017
skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 18.8.2017
velkoobchod a maloobchod 18.8.2017
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 18.8.2017
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.10.2006
izolatérství 12.10.2006 - 18.8.2017
činnost technických poradců v oblasti energetiky 12.10.2006 - 18.8.2017
vodoinstalatérství, topenářství 12.10.2006 - 18.8.2017
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 12.10.2006 - 18.8.2017
reklamní činnost a marketing 14.9.2004 - 18.8.2017
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 14.9.2004 - 18.8.2017
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 14.9.2004 - 18.8.2017
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.10.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.10.2003 - 18.8.2017
výroba tepelné energie 22.3.2003
rozvod tepelné energie 22.3.2003
obchod s elektřinou 22.3.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.9.2001
přípravné práce pro stavby 22.9.2001 - 12.10.2006
opravy silničních vozidel 22.9.2001 - 12.10.2006
činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení 22.9.2001 - 18.8.2017
testování, měření a analýzy 22.9.2001 - 18.8.2017
manipulace s nákladem 22.9.2001 - 18.8.2017
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 22.9.2001 - 18.8.2017
zprostředkování obchodu 22.9.2001 - 18.8.2017
zprostředkování služeb 22.9.2001 - 18.8.2017
specializovaný maloobchod 22.9.2001 - 18.8.2017
kopírovací práce 22.9.2001 - 18.8.2017
provoz kolejové a silniční váhy 21.10.1999 - 22.9.2001
výroba elektřiny 2.1.1997
drážní doprava 2.1.1997
provoz dráhy - vlečky 2.1.1997
poradenská činnost v oblasti provozu a oprav energetických zařízení 2.1.1997 - 22.9.2001
provozování orientačních a laboratorních zkoušek 2.1.1997 - 22.9.2001
autojeřábnické práce 2.1.1997 - 22.9.2001
provoz mycí linky 2.1.1997 - 22.9.2001
zprostředkování obchodu a služeb 2.1.1997 - 22.9.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.1.1997 - 22.9.2001
reprografické práce 2.1.1997 - 22.9.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 2.1.1997 - 22.9.2001
opravy motorových vozidel 2.1.1997 - 22.9.2001
výroba tepla 2.1.1997 - 22.3.2003
rozvod elektřiny 2.1.1997 - 22.3.2003
rozvod tepla 2.1.1997 - 22.3.2003
úřední ověřování měřidel 2.1.1997 - 12.10.2006
silniční motorová doprava nákladní 2.1.1997 - 12.10.2006
opravy a montáž měřidel 2.1.1997 - 12.10.2006
ubytovací služby 2.1.1997 - 18.8.2017
kovoobráběčství 2.1.1997 - 18.8.2017
opravy, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 2.1.1997 - 18.8.2017
projektová činnost ve výstavbě 2.1.1997 - 18.8.2017
zámečnictví 2.1.1997 - 18.8.2017
poskytování ubytovacích služeb 10.4.1995 - 2.1.1997
silniční motorová doprava 10.4.1995 - 2.1.1997
zemní práce pomocí mechanismů 10.4.1995 - 22.9.2001
hostinská činnost 10.4.1995 - 18.8.2017
výroba elektřiny a tepla 1.1.1994 - 2.1.1997
rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla 1.1.1994 - 2.1.1997
údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky 1.1.1994 - 2.1.1997
výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby tepla 1.1.1994 - 2.1.1997

vedení firmy Plzeňská teplárenská, a.s.

Statutární orgán Plzeňská teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva nebo čtyři členové představenstva společně. 31.10.2018
Za společnost jedná představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva. 11.7.2014 - 31.10.2018
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy s jedním dalším členem představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 22.9.2001 - 11.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy s jedním dalším členem představenstva, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 2.9.1998 - 22.9.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány dva členové představenstva, a to buď společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen; b) podepisování - za společnost podepisují buď společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 17.10.1997 - 2.9.1998
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen b) podepisování - podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti 1.1.1994 - 17.10.1997
člen představenstva Ing. Václav Pašek 31.10.2018
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: 111 , Mrtník 331 52
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Sekanina 6.11.2018
Vznik členství 31.10.2018
Vznik funkce 1.11.2018
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
předseda představenstva Roman Jurečko 20.12.2018
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 17.12.2018
Adresa: Partyzánská 831/22 , Plzeň 312 00
člen představenstva Marek Ženíšek 20.12.2018
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: 17. listopadu 2560/6 , Plzeň 301 00
člen představenstva Petr Fišer 20.12.2018
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Slovanská alej 1939/22 , Plzeň 326 00
člen představenstva JUDr. Marián Čalfa 20.12.2018
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Dieselova 250 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. David Onderek 21.9.2019
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: 80 , Škvorec 250 83
člen představenstva Ing. Ctibor Fojtíček 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Dvořákova 2586/51 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Josef Wenig 1.1.1994 - 31.7.1995
Adresa: Plzeňská 128 , Líně 330 21
člen představenstva Ing. Karel Hrubý 1.1.1994 - 31.7.1995
Adresa: Karla Vokáče 2633/21 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Jiří Sobota 1.1.1994 - 2.1.1997
Adresa: Heyrovského 478/52 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Slavoj Kotrč 10.4.1995 - 2.1.1997
Adresa: Jubilejní 550/19 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Hrubý 31.7.1995 - 2.1.1997
Adresa: Karla Vokáče 2633/21 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Marek Holý 1.1.1994 - 18.8.1997
Adresa: Plaská 1340/43 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Slavoj Kotrč 2.1.1997 - 18.8.1997
Adresa: Jubilejní 550/19 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. František Viták 2.1.1997 - 18.8.1997
Adresa: Manětínská 1506/31 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Josef Wenig 31.7.1995 - 30.3.2002
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Plzeňská 128 , Líně 330 21
člen představenstva Ing. Jiří Bis 2.1.1997 - 30.3.2002
Vznik funkce 21.6.1999
Adresa: Rychtaříkova 2167/32 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Tuma 18.8.1997 - 30.3.2002
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Habrmannova 1976/46 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Marek Holý 18.8.1997 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Na sklárnu 348 , Zruč-Senec 330 08
člen představenstva Ing. Miroslav Liška 18.8.1997 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Na Bradlavce 503/7 , Plzeň 326 00
místopředseda Ing. Jiří Bis 30.3.2002 - 22.3.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Rychtaříkova 2167/32 , Plzeň 326 00
člen Mgr. Tomáš Drápela 30.3.2002 - 22.3.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
předseda Ing. Václav Tuma 30.3.2002 - 22.3.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Habrmannova 1976/46 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Marek Holý 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Na sklárnu 348 , Zruč-Senec 330 08
člen představenstva Ing. Miroslav Liška 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Na Bradlavce 503/7 , Plzeň 326 00
místopředseda Ing. Jiří Bis 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Rychtaříkova 2167/32 , Plzeň 326 00
předseda Ing. Václav Tuma 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Habrmannova 1976/46 , Plzeň 326 00
člen Mgr. Tomáš Drápela 22.3.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
předseda představenstva Ing. Miroslav Levora 15.10.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 27.6.2005
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Společná 153/16 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Mgr. Karel Paleček 15.10.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 27.6.2005
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Těšínská 1106/5 , Plzeň 312 00
člen představenstva Petr Štrunc 15.10.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Petr Náhlík 15.10.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Plzenecká cesta 59 , Plzeň Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Levora 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 15.12.2006
Adresa: Společná 153/16 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Petr Štrunc 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 15.12.2006
Adresa: Bzenecká 1048/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Mgr Tomáš Drápela 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
člen představenstva Ing. Petr Náhlík 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Plzeňská cesta 59 , 317 00 Plzeň Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Rund 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Družby 981/9 , Plzeň 312 00
člen představenstva Simona Spalová 10.4.2007 - 29.1.2008
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 13.11.2007
Adresa: Plzeňská cesta 565/42 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Levora 10.4.2007 - 3.7.2008
Vznik členství 16.12.2006
Vznik funkce 18.12.2006
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Společná 153/16 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Roman Jurečko 10.4.2007 - 3.7.2008
Vznik členství 16.12.2006
Vznik funkce 18.12.2006
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: Sokolovská 1119/48 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Petr Náhlík 10.4.2007 - 7.5.2009
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 27.2.2009
Adresa: Plzeňská cesta 59 , 317 00 Plzeň Česká republika
člen představenstva Mgr Tomáš Drápela 10.4.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Levora 3.7.2008 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 17.12.2009
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 17.12.2009
Adresa: Společná 153/16 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Roman Jurečko 3.7.2008 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 4.2.2010
Adresa: Sokolovská 1119/48 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Milan Uhlík 9.5.2008 - 6.4.2011
Vznik členství 12.4.2008
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Sukova 1260/5 , Plzeň 301 00
člen představenstva MUDr. Pavel Boček 7.5.2009 - 6.4.2011
Vznik členství 27.2.2009
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: K Pecím 679/9 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Roman Jurečko 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 25.2.2010
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Partyzánská 831/22 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Robert Houdek 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 25.2.2010
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Farského 844/19 , Plzeň 326 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Drápela 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
člen představenstva Ing. Petr Rund 6.4.2011 - 26.2.2013
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Družby 981/9 , Plzeň 312 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Drápela 6.4.2011 - 4.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
předseda představenstva Roman Jurečko 6.4.2011 - 22.5.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 10.3.2014
Vznik funkce 15.3.2011
Zánik funkce 10.3.2014
Adresa: Partyzánská 831/22 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bis 6.4.2011 - 22.5.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 10.3.2014
Vznik funkce 15.3.2011
Zánik funkce 10.3.2014
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen představenstva Radislav Neubauer 6.4.2011 - 22.5.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 10.3.2014
Adresa: Čechova 1934/19 , Plzeň 301 00
člen představenstva Stanislav Kopáček 26.2.2013 - 22.5.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Kardinála Berana 1074/22 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Mgr. Tomáš Drápela 22.5.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 30.4.2014
Vznik funkce 5.5.2014
Adresa: Ke Koupališti 163 , Třemošná 330 11
člen představenstva Ing. Miloslava Šlajsová 18.4.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Mezi Ploty 373/49 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bis 22.5.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen představenstva Radislav Neubauer 22.5.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Čechova 1934/19 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Oldřich Rozšafný 15.4.2015 - 12.4.2016
Vznik členství 19.2.2015
Adresa: náměstí Generála Píky 2293/31 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Dongres 22.5.2014 - 18.8.2017
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 8.8.2017
Adresa: 276 , Volduchy 338 22
předseda představenstva Mgr. Tomáš Drápela 27.7.2014 - 27.6.2018
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Modřínová 2756/5 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bis 15.4.2015 - 15.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 3.10.2018
Vznik funkce 3.3.2015
Zánik funkce 3.10.2018
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ivan Dischinger 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Střední cesta 1141/28 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Oldřich Rozšafný 12.4.2016 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Bažantnice 703 , Tlučná 330 26
člen představenstva Jiří Janka 2.11.2017 - 31.10.2018
Vznik členství 21.9.2017
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Na Hvízdalce 59 , Vejprnice 330 27
předseda představenstva Mgr. Tomáš Drápela 27.6.2018 - 31.10.2018
Vznik členství 1.5.2018
Zánik členství 31.10.2018
Vznik funkce 1.5.2018
Zánik funkce 31.10.2018
Adresa: Modřínová 2756/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Mgr. Tomáš Drápela 31.10.2018 - 6.11.2018
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: Modřínová 2756/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Mgr. Petr Sekanina 31.10.2018 - 6.11.2018
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
člen představenstva Petr Fišer 31.10.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Slovanská alej 1939/22 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Filip Bělák 31.10.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: V borovičkách 1108/3 , Praha 155 00
Předseda představenstva Mgr. Tomáš Drápela 6.11.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Vznik funkce 1.11.2018
Zánik funkce 17.12.2018
Adresa: Modřínová 2756/5 , Plzeň 326 00
člen představesntva Ing. Zdeněk Dongres 6.11.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 1.11.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: 276 , Volduchy 338 22
člen představenstva Ing. David Onderek 31.10.2018 - 21.9.2019
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: Výletní 396/23 , Praha 142 00

Dozorčí rada Plzeňská teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Gary Wheatley Mazzotti 31.10.2018
Vznik členství 31.10.2018
Adresa: Statenická 365 , Statenice 252 62
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kotas 16.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 3.1.2019
Adresa: Dobrovského 2398/18 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Šrámek 16.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 3.1.2019
Adresa: Bzenecká 1026/36 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ivan Dischinger 16.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Střední cesta 1141/28 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Tomáš Trnka 16.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Gerská 1236/12 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Jan Novák 16.1.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: K Remízku 468 55, 301 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Filip Bělák 16.1.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: V borovičkách 1108/3 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Tomáš Čihák 16.1.2019
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: Kaštanová 1115/12 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslava Vlková 16.1.2019
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: Pod Chlumem 1137/10 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Miloslav Apolín 16.1.2019
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: Nepomucká 741/191 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Josef Barták 16.1.2019
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: Manětínská 1524/6 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Štekl 23.5.2019
Vznik členství 20.5.2019
Adresa: Letkovská 39/34 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Ruibar 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Dvořákova 2583/45 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Valenta 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Franze Liszta 1771/37 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Milena Brebisová 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Mánesova 500 , Starý Plzenec 332 02
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Grundman 1.1.1994 - 10.4.1995
Adresa: Kaznějovská 1215/19 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Grundman 10.4.1995 - 2.1.1997
Adresa: Kaznějovská 1215/19 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Liška 10.4.1995 - 18.8.1997
Adresa: Na Bradlavce 503/7 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jitka Kubíková 10.4.1995 - 18.8.1997
Adresa: Zruč , 330 08 Senec 113 Česká republika
člen dozorčí rady Vladimír Koptík 2.1.1997 - 18.8.1997
Adresa: Gerská 1254/48 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady RNDr. Emil Chochole 10.4.1995 - 2.9.1998
Adresa: Masarykova 1278/1 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Grundman 2.1.1997 - 21.10.1999
Adresa: Kaznějovská 1215/19 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Vítek 18.8.1997 - 21.10.1999
Adresa: Tachovská 1349/3 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Josef Šmat 1.1.1994 - 11.4.2000
Adresa: Rabštejnská 1593/8 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Stanislav Lohr 2.1.1997 - 11.4.2000
Adresa: Kralovická 1439/29 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Náhlík 2.1.1997 - 10.5.2001
Adresa: Francouzská třída 1909/49 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Posselt 2.9.1998 - 22.9.2001
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2001
Adresa: Železničářská 1004/56 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Fencl 1.1.1994 - 22.3.2003
Vznik funkce 13.1.2000
Adresa: Rabštejnská 1593/8 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Chán 18.8.1997 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: nám. Gen. Piky 7 , 301 58 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. František Ungr 18.8.1997 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Pod Vrchem 878/84 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Koutecký 21.10.1999 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Veská 47/2 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady PhDr. Jindřiška Eliášková 21.10.1999 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Jetelová 2424/31 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Náhlík 10.5.2001 - 22.3.2003
Vznik funkce 21.6.1999
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Plzeňská cesta 59 , 317 02 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Dostál 11.4.2000 - 29.7.2003
Zánik členství 9.1.2003
Vznik funkce 13.1.2000
Adresa: Zelenohorská 165/48 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady František Mach 11.4.2000 - 29.7.2003
Zánik členství 9.1.2003
Vznik funkce 13.1.2000
Adresa: Mlatecká 1898/18 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Fencl 22.3.2003 - 29.7.2003
Zánik členství 9.1.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 9.1.2003
Adresa: Rabštejnská 1593/8 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Náhlík 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: Plzeňská cesta 59 , 326 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Chán 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: nám. Gen. Piky 7 , Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. František Ungr 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Pod Vrchem 878/84 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Koutecký 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Veská 47/2 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Holeček 22.3.2003 - 15.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Havlíčkova 353 , Frýdek-Místek 738 01
člen Dipl. - Ing. Gert Wölfel 5.2.2002 - 14.9.2004
Zánik členství 23.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Am Brückelsee 29 , 92 442 Wackersdorf Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dipl. - Ing. Gert Wölfel 14.9.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Am Brückelsee 29 , 92442 Wackersdorf Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Fencl 29.7.2003 - 15.2.2006
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 12.1.2006
Vznik funkce 29.1.2003
Zánik funkce 12.1.2006
Adresa: Rabštejnská 1593/8 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Dostál 29.7.2003 - 15.2.2006
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Zelenohorská 165/48 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady František Mach 29.7.2003 - 15.2.2006
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Mlatecká 1898/18 , Plzeň 323 00
předseda Ing. Radmila Čechová 15.10.2003 - 12.10.2006
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Jetelová 2423/29 , Plzeň 326 00
člen Mgr. Karel Syka 15.10.2003 - 12.10.2006
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Na Příčce 400/15 , Plzeň 326 00
člen Lukáš Paleček 15.10.2003 - 12.10.2006
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Politických vězňů 2270/6 , Plzeň 301 00
člen Ing. Vladislav Krásný 15.10.2003 - 12.10.2006
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: Sladovnická 624/11 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Simona Spalová 14.9.2004 - 10.4.2007
Vznik členství 24.6.2004
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Hodonínská 1057/53 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Václav Šuma 14.9.2005 - 10.4.2007
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Kaznějovská 1303/44 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Radmila Čechová 12.10.2006 - 10.4.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 15.12.2006
Vznik funkce 27.6.2006
Zánik funkce 15.12.2006
Adresa: Jetelová 2423/29 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Syka 12.10.2006 - 10.4.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Vlastina 488/7 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Lukáš Paleček 12.10.2006 - 10.4.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Politických vězňů 2270/6 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Krásný 12.10.2006 - 10.4.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Sladovnická 624/11 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Petr Tofl 10.4.2007 - 4.3.2008
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 6.2.2008
Adresa: V Lomech 1164/13 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Adam Soleh 10.4.2007 - 9.5.2008
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 11.4.2008
Adresa: 114 , Mnichov 353 01
místopředseda dozorčí rady František Mach 15.2.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 5.2.2009
Vznik funkce 18.1.2006
Zánik funkce 5.2.2009
Adresa: Mlatecká 1898/18 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Dostál 15.2.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 5.2.2009
Adresa: Zelenohorská 165/48 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Knotek 15.2.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 5.2.2009
Adresa: Mezi Ploty 575/35 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Gabriela Valentová 10.4.2007 - 7.5.2009
Vznik členství 16.12.2006
Adresa: Sladkovského 2602/61 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Syka 10.4.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Vznik funkce 3.1.2007
Zánik funkce 4.2.2010
Adresa: Vlastina 488/7 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Bis 10.4.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Vznik funkce 3.1.2007
Zánik funkce 4.2.2010
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Krásný 10.4.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Adresa: Sladovnická 624/11 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Gabriela Levorová 7.5.2009 - 3.3.2010
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 4.2.2010
Adresa: Sladkovského 2602/61 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jiří Fremr 9.5.2008 - 6.4.2011
Vznik členství 12.4.2008
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Staroveská 33/9 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Rudolf Brousek 9.5.2008 - 6.4.2011
Vznik členství 12.4.2008
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Plaská 159 , Třemošná 330 11
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Syka 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 24.2.2010
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Vlastina 488/7 , Plzeň 323 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Bis 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 24.2.2010
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Radek Mráz 3.3.2010 - 6.4.2011
Vznik členství 4.2.2010
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Slupská 1296 6, 323 00 Plzeň Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Krásný 3.3.2010 - 6.4.2011
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Sladovnická 624/11 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Jahnová 7.5.2009 - 11.5.2012
Vznik členství 5.2.2009
Zánik členství 5.2.2012
Adresa: Sluneční 439 , Zruč-Senec 330 08
člen dozorčí rady Tomáš Čihák 7.5.2009 - 11.5.2012
Vznik členství 5.2.2009
Zánik členství 5.2.2012
Adresa: Kaštanová 1115/12 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady František Mach 7.5.2009 - 11.5.2012
Vznik členství 5.2.2009
Zánik členství 5.2.2012
Adresa: Mlatecká 1898/18 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Sazama 6.4.2011 - 11.5.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 23.2.2012
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 23.2.2012
Adresa: Úslavská 1452/43 , Plzeň 326 00
místopředseda dozorčí rady Tomáš Jílek 6.4.2011 - 5.2.2013
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady František Mach 11.5.2012 - 18.7.2013
Vznik členství 11.4.2012
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Mlatecká 1898/18 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Bc. Simona Štruncová 6.4.2011 - 5.12.2013
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 17.9.2013
Adresa: Plzeňská cesta 565/42 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Mgr. Karel Syka 6.4.2011 - 4.4.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Vlastina 488/7 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Irena Rottová 6.4.2011 - 22.5.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 10.3.2014
Adresa: Blatenská 753/4 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jaroslav Výborný 6.4.2011 - 22.5.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 10.3.2014
Adresa: Sokolovská 1042/97 , Plzeň 323 00
Jméno Marcela Krejsová 5.12.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Vrchlického 1593/16 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Josef Polívka 11.5.2012 - 15.4.2015
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: 328 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Jahnová 11.5.2012 - 15.4.2015
Vznik členství 11.4.2012
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Sluneční 439 , Zruč-Senec 330 08
místopředseda dozorčí rady Tomáš Trnka 5.2.2013 - 15.4.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 19.2.2015
Vznik funkce 23.1.2013
Zánik funkce 19.2.2015
Adresa: Gerská 1236/12 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Peter Bochnovič 18.4.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Klatovská třída 1308/154 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Irena Rottová 22.5.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Blatenská 753/4 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jaroslav Výborný 22.5.2014 - 15.4.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Sokolovská 1042/97 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Rödl 15.4.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.8.2015
Adresa: Revoluční 303/31 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Tomáš Čihák 11.5.2012 - 16.5.2016
Vznik členství 11.4.2012
Zánik členství 24.3.2016
Adresa: Kaštanová 1115/12 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Skřivánek 11.5.2012 - 16.5.2016
Vznik členství 11.4.2012
Zánik členství 24.3.2016
Adresa: Částkova 2215/50 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pavlátka 11.5.2012 - 16.5.2016
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 24.3.2016
Adresa: Husova 459 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Pavel Homola 11.5.2012 - 16.5.2016
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 24.3.2016
Adresa: K. Kučery 244/3 , Karlovy Vary 360 06
člen dozorčí rady Miloslav Kolařík 18.7.2013 - 15.9.2017
Vznik členství 20.6.2013
Zánik členství 20.6.2017
Adresa: Růženy Svobodové 608/6 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Rybář 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Borůvková 228/15 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Štekl 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Letkovská 39/34 , Plzeň 326 00
místopředseda dozorčí rady Petr Fišer 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Vznik funkce 27.2.2015
Zánik funkce 31.10.2018
Adresa: Slovanská alej 1939/22 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Josef Polívka 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: 328 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloslava Šlajsová 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Vznik funkce 27.2.2015
Zánik funkce 31.10.2018
Adresa: Mezi Ploty 373/49 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Ženíšek 15.4.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Prokopova 397/17 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Marcela Světlíková 19.10.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 24.9.2015
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Dopravní 128/31 , Plzeň 318 00
člen dozorčí rady Tomáš Čihák 16.5.2016 - 31.10.2018
Vznik členství 24.3.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Kaštanová 1115/12 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Skřivánek 16.5.2016 - 31.10.2018
Vznik členství 24.3.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Částkova 2215/50 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Miloslav Kolařík 15.9.2017 - 31.10.2018
Vznik členství 10.8.2017
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Růženy Svobodové 608/6 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pavlátka 16.5.2016 - 6.11.2018
Vznik členství 24.3.2016
Zánik členství 20.9.2018
Adresa: Husova 459 , Hluboká nad Vltavou 373 41
člen dozorčí rady Ing. Pavel Homola 16.5.2016 - 6.11.2018
Vznik členství 24.3.2016
Zánik členství 20.9.2018
Adresa: Horská 73 , Jenišov 360 01
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Ženíšek 31.10.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Prokopova 397/17 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kotas 31.10.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Dobrovského 2398/18 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslava Šlajsová 31.10.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Mezi Ploty 373/49 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šrámek 31.10.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Bzenecká 1026/36 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Mgr. Marek Spurný 31.10.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Bc. Jan Novák 6.11.2018 - 16.1.2019
Vznik členství 31.10.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: K Remízku 468 55, 301 00 Plzeň Česká republika

Sbírka Listin Plzeňská teplárenská, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 392/SL 175 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 1043 Krajský soud v Plzni 24.9.2015 12.10.2015 22.10.2015 2
B 392/SL 174 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 10.10.2015 12.10.2015 22.10.2015 1
B 392/SL 173 výroční zpráva [2010] Krajský soud v Plzni 31.3.2011 5.10.2015 6.10.2015 51
B 392/SL 172 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Plzni 24.4.2015 3.9.2015 7.9.2015 15
B 392/SL 171 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.3.2015 3.9.2015 7.9.2015 24
B 392/SL 170 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 3.9.2015 7.9.2015 58
B 392/SL 168 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.2.2015 10.4.2015 5.5.2015 4
B 392/SL 167 ostatní usnesení RMP č. 207 Krajský soud v Plzni 19.2.2015 10.4.2015 5.5.2015 2
B 392/SL 166 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 26.3.2014 7.7.2014 27.10.2014 56
B 392/SL 165 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 26.3.2014 7.7.2014 27.10.2014 23
B 392/SL 161 notářský zápis Nz 448/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.6.2014 9.7.2014 5.8.2014 107
B 392/SL 160 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva 350/2014 Krajský soud v Plzni 5.5.2014 13.5.2014 22.5.2014 4
B 392/SL 159 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 437 Krajský soud v Plzni 30.4.2014 13.5.2014 22.5.2014 1
B 392/SL 158 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 436 Krajský soud v Plzni 30.4.2014 13.5.2014 22.5.2014 1
B 392/SL 157 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funikce Krajský soud v Plzni 23.4.2014 13.5.2014 22.5.2014 1
B 392/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 14.12.1993 14.12.1993 19.5.2014 24
B 392/SL 156 rozhod. o statut. orgánu usnesení RMP č. 103 Krajský soud v Plzni 27.2.2014 10.4.2014 18.4.2014 1
B 392/SL 155 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zaseůdání DR Krajský soud v Plzni 17.12.2013 19.2.2014 4.4.2014 4
B 392/SL 154 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 17.12.2013 19.2.2014 4.4.2014 4
B 392/SL 153 rozhod. o statut. orgánu usnesení Rady města Krajský soud v Plzni 17.10.2013 4.12.2013 5.12.2013 1
B 392/SL 152 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 17.9.2013 4.12.2013 5.12.2013 5
B 392/SL 151 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 7.10.2013 8.10.2013 57
B 392/SL 150 účetní závěrka [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Plzni 7.10.2013 8.10.2013 15
B 392/SL 147 rozhod. o statut. orgánu protokol o výsledku volby člna DR Krajský soud v Plzni 24.6.2013 17.7.2013 18.7.2013 1
B 392/SL 146 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 24.4.2013 17.7.2013 18.7.2013 6
B 392/SL 145 rozhod. o statut. orgánu odstoupení a jmenování člena představenstva Krajský soud v Plzni 28.1.2013 20.2.2013 26.2.2013 1
B 392/SL 144 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 23.1.2013 30.1.2013 5.2.2013 3
B 392/SL 143 rozhod. o statut. orgánu usnesení Rady města Plzně č. 1697 Krajský soud v Plzni 20.12.2012 30.1.2013 5.2.2013 1
B 392/SL 142 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Plzni 2.5.2012 25.7.2012 30.7.2012 73
B 392/SL 141 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 26.4.2012 25.7.2012 30.7.2012 16
B 392/SL 140 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 25.7.2012 30.7.2012 50
B 392/SL 139 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 4.4.2012 13.7.2012 13.7.2012 23
B 392/SL 138 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 7.3.2012 11.5.2012 11.5.2012 4
B 392/SL 137 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady č.495 Krajský soud v Plzni 30.3.2012 11.5.2012 11.5.2012 2
B 392/SL 136 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady č.335 Krajský soud v Plzni 30.4.2012 11.5.2012 11.5.2012 1
B 392/SL 135 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.3.2012 11.5.2012 11.5.2012 16
B 392/SL 134 rozhod. o statut. orgánu - volba DR Krajský soud v Plzni 12.4.2012 11.5.2012 11.5.2012 1
B 392/SL 133 notářský zápis Nz 97/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.3.2012 11.5.2012 11.5.2012 43
B 392/SL 132 změna právní formy, fúze - Nz 111/2012 Krajský soud v Plzni 13.4.2012 17.4.2012 17.4.2012 8
B 392/SL 131 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 20.7.2011 16.8.2011 69
B 392/SL 130 rozhod. o statut. orgánu - usnesení RM Krajský soud v Plzni 24.6.2011 20.7.2011 16.8.2011 2
B 392/SL 129 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 4.3.2011 20.7.2011 16.8.2011 23
B 392/SL 128 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 10
B 392/SL 127 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedábní DR Krajský soud v Plzni 23.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 4
B 392/SL 126 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 15.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 12
B 392/SL 125 rozhod. o statut. orgánu - zápi. ze zasedání představ Krajský soud v Plzni 15.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 4
B 392/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - usnesení RMP č. 317 Krajský soud v Plzni 10.3.2011 4.4.2011 6.4.2011 2
B 392/SL 123 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 26.3.2010 19.8.2010 20.8.2010 57
B 392/SL 122 ostatní - usn. č.906 Rady města Krajský soud v Plzni 24.6.2010 19.8.2010 20.8.2010 2
B 392/SL 121 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 19.8.2010 20.8.2010 63
B 392/SL 120 účetní závěrka 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 27.4.2010 19.8.2010 20.8.2010 14
B 392/SL 119 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 25.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 6
B 392/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 26/2009 z představ. Krajský soud v Plzni 25.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 2
B 392/SL 117 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 24.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 2
B 392/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.110 Rady města Plzně Krajský soud v Plzni 4.2.2010 2.3.2010 3.3.2010 2
B 392/SL 115 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.1755 Rady města Krajský soud v Plzni 17.12.2009 2.3.2010 3.3.2010 1
B 392/SL 114 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 9.4.2009 29.9.2009 29.9.2009 46
B 392/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 27.2.2009 14.5.2009 14.5.2009 6
B 392/SL 112 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.2.2009 20.4.2009 7.5.2009 1
B 392/SL 111 účetní závěrka 2006 -zpr.o kosolidov.účet.záv Krajský soud v Plzni 23.4.2007 29.7.2008 31.7.2008 18
B 392/SL 110 výroční zpráva 2007 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 29.7.2008 31.7.2008 23
B 392/SL 108 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 10.6.2008 30.6.2008 3.7.2008 3
B 392/SL 107 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.4.2008 5.5.2008 9.5.2008 9
B 392/SL 106 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 11.4.2008 5.5.2008 9.5.2008 4
B 392/SL 105 notářský zápis Nz 160/2008 Krajský soud v Plzni 11.4.2008 5.5.2008 9.5.2008 5
B 392/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 8.4.2008 5.5.2008 9.5.2008 1
B 392/SL 103 ostatní - zápis ze zased. DR Krajský soud v Plzni 6.2.2008 26.2.2008 11.3.2008 4
B 392/SL 102 notářský zápis Nz 243/2005-rozh. Krajský soud v Plzni 26.9.2005 1.11.2005 11.3.2008 190
B 392/SL 101 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 13.11.2007 8.2.2008 8.2.2008 12
B 392/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 26.3.2007 18.7.2007 26.7.2007 64
B 392/SL 98 výroční zpráva 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 18.7.2007 26.7.2007 22
B 392/SL 100 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2006 Krajský soud v Plzni 11.4.2006 18.7.2007 26.7.2007 59
B 392/SL 97 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 15.12.2006 4.4.2007 10.4.2007 8
B 392/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.12.2006 4.4.2007 10.4.2007 18
B 392/SL 95 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Plzni 3.1.2007 4.4.2007 10.4.2007 5
B 392/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 18.12.2006 4.4.2007 10.4.2007 4
B 392/SL 93 ostatní - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 15.12.2006 4.4.2007 10.4.2007 14
B 392/SL 92 notářský zápis Nz 478/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 15.12.2006 4.4.2007 10.4.2007 10
B 392/SL 89 notářský zápis Nz 214/2006- rozh. orgánu práv Krajský soud v Plzni 26.6.2006 11.10.2006 12.10.2006 4
B 392/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.6.2006 11.10.2006 12.10.2006 20
B 392/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+ zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 22.6.2006 11.10.2006 12.10.2006 54
B 392/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 12.1.2006 13.2.2006 15.2.2006 1
B 392/SL 84 ostatní - zápis DR Krajský soud v Plzni 18.1.2006 13.2.2006 15.2.2006 4
B 392/SL 83 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 9.9.2005 9.9.2005 14.9.2005 17
B 392/SL 82 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 27.6.2005 31.8.2005 14.9.2005 6
B 392/SL 81 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 27.6.2005 31.8.2005 14.9.2005 20
B 392/SL 80 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 28.6.2005 31.8.2005 14.9.2005 4
B 392/SL 79 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2004 Krajský soud v Plzni 29.3.2005 31.8.2005 1.9.2005 27
B 392/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 29.4.2005 31.8.2005 1.9.2005 24
B 392/SL 76 notářský zápis Nz 63/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 16.3.2005 11.4.2005 12.4.2005 4
B 392/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 10.8.2004 20.8.2004 148
B 392/SL 73 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 23.6.2004 26.7.2004 27.7.2004 2
B 392/SL 72 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 23.6.2004 26.7.2004 27.7.2004 16
B 392/SL 71 notářský zápis Nz 177/2004 - rozh. Krajský soud v Plzni 23.6.2004 26.7.2004 27.7.2004 20
B 392/SL 70 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 23.6.2004 26.7.2004 27.7.2004 18
B 392/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 - konsolidovaná Krajský soud v Plzni 18.6.2004 23.6.2004 1.7.2004 24
B 392/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 18.3.2004 3.5.2004 7.5.2004 123
B 392/SL 67 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased představ.+DR Krajský soud v Plzni 27.6.2003 8.8.2003 15.10.2003 8
B 392/SL 66 podpisové vzory představenstva a DR Krajský soud v Plzni 26.6.2003 8.8.2003 15.10.2003 8
B 392/SL 65 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 26.6.2003 8.8.2003 15.10.2003 16
B 392/SL 64 notářský zápis Nz 148/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 26.6.2003 8.8.2003 15.10.2003 15
B 392/SL 63 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.6.2003 8.8.2003 15.10.2003 16
B 392/SL 61 podpisové vzory členů DR Krajský soud v Plzni 9.1.2003 10.4.2003 16.7.2003 3
B 392/SL 60 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 29.1.2003 10.4.2003 16.7.2003 7
B 392/SL 59 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 9.1.2003 10.4.2003 16.7.2003 5
B 392/SL 58 výroční zpráva - dodatek výroční zprávy 2002 Krajský soud v Plzni 30.6.2003 3.7.2003 2
B 392/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 25.4.2003 6.5.2003 13.5.2003 109
B 392/SL 56 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 22.3.2003 7.4.2003 14.4.2003 16
B 392/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mim.zas. před.a DR Krajský soud v Plzni 26.6.2002 15.8.2002 19.2.2003 8
B 392/SL 54 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Plzni 25.6.2002 15.8.2002 19.2.2003 10
B 392/SL 53 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 25.6.2002 15.8.2002 19.2.2003 17
B 392/SL 52 notářský zápis Nz 171/2002 -rozh.VH+NZ 207/02 Krajský soud v Plzni 25.6.2002 15.8.2002 19.2.2003 22
B 392/SL 51 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2002 15.8.2002 19.2.2003 20
B 392/SL 50 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 29.3.2002 6.5.2002 21.5.2002 69
B 392/SL 49 podpisové vzory představenstva Krajský soud v Plzni 15.1.2002 21.1.2002 20.3.2002 3
B 392/SL 48 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 18.12.2001 21.1.2002 20.3.2002 6
B 392/SL 47 rozhodnutí o neplatnosti - rezignace na funkci Krajský soud v Plzni 17.12.2001 21.1.2002 20.3.2002 1
B 392/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 17.12.2001 21.1.2002 20.3.2002 9
B 392/SL 45 podpisové vzory člena dozorčí rady Krajský soud v Plzni 21.11.2001 4.12.2001 16.1.2002 2
B 392/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.4.2001 7.8.2001 4.9.2001 10
B 392/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2001 7.8.2001 4.9.2001 9
B 392/SL 42 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 25.6.2001 7.8.2001 4.9.2001 17
B 392/SL 41 notářský zápis Nz 194/2001 - o změně stanov Krajský soud v Plzni 9.7.2001 7.8.2001 4.9.2001 21
B 392/SL 40 výroční zpráva 2000 - doplnění Krajský soud v Plzni 5.6.2001 7.6.2001 13.6.2001 4
B 392/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.3.2001 21.5.2001 17
B 392/SL 38 notářský zápis Nz 102/95 - osvědčení Krajský soud v Plzni 26.6.1995 19.3.2001 21.5.2001 18
B 392/SL 37 výroční zpráva 1994 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 24
B 392/SL 36 výroční zpráva 1995 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 23
B 392/SL 35 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 28
B 392/SL 34 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 31
B 392/SL 33 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 61
B 392/SL 32 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 11.5.2001 89
B 392/SL 31 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 2.5.2001 2.5.2001 11.5.2001 50
B 392/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.1.2001 31.1.2001 12.2.2001 18
B 392/SL 29 notářský zápis Nz 213/93 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 9.8.2000 14.8.2000 31.8.2000 25
B 392/SL 28 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 14.5.2000 29.6.2000 11.7.2000 20
B 392/SL 27 ostatní - zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Plzni 21.6.1999 2.9.1999 7.12.1999 12
B 392/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.6.1999 2.9.1999 7.12.1999 16
B 392/SL 25 notářský zápis NZ 126/99, N 134/99 vč. příloh Krajský soud v Plzni 21.6.1999 2.9.1999 7.12.1999 27
B 392/SL 24 účetní závěrka 1998 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.5.1999 30.6.1999 28.7.1999 6
B 392/SL 23 účetní závěrka 1998 - příloha Krajský soud v Plzni 30.3.1999 30.6.1999 28.7.1999 9
B 392/SL 22 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 30.6.1999 28.7.1999 6
B 392/SL 21 ostatní - průvodní dopis - NESKEN. Krajský soud v Plzni 28.6.1999 30.6.1999 28.7.1999 0
B 392/SL 20 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 19.8.1998 2.11.1998 1.12.1998 16
B 392/SL 19 posudek znalce o tržní hodnotě majetku Krajský soud v Plzni 17.6.1998 31.8.1998 5.11.1998 29
B 392/SL 18 posudek znalce č.164-42/98-ocen.nepeněž.vkl. Krajský soud v Plzni 6.8.1998 31.8.1998 5.11.1998 43
B 392/SL 17 účetní závěrka -roční účet. závěrka za r.1997 Krajský soud v Plzni 29.5.1998 31.8.1998 5.11.1998 2
B 392/SL 16 ostatní - roční zpráva představ.(1997) Krajský soud v Plzni 15.6.1998 31.8.1998 5.11.1998 7
B 392/SL 15 ostatní - pozvánka na řád. val. hrom. Krajský soud v Plzni 3.8.1998 31.8.1998 5.11.1998 1
B 392/SL 14 ostatní - zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Plzni 3.8.1998 31.8.1998 5.11.1998 21
B 392/SL 13 účetní závěrka za r. 1997 - příloha Krajský soud v Plzni 4.5.1998 2.9.1998 14.9.1998 8
B 392/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora 1997 Krajský soud v Plzni 4.5.1998 2.9.1998 14.9.1998 6
B 392/SL 11 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 2.9.1998 14.9.1998 6
B 392/SL 10 notářský zápis Nz 144/98 + stanovy Krajský soud v Plzni 3.8.1998 31.8.1998 14.9.1998 58
B 392/SL 8 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.7.1997 28.8.1997 19.11.1997 15
B 392/SL 7 notářský zápis Nz 170/97 Krajský soud v Plzni 1.7.1997 28.8.1997 19.11.1997 55
B 392/SL 6 notářský zápis Nz 30/97 - osvědčení Krajský soud v Plzni 21.2.1997 9.4.1997 19.11.1997 12
B 392/SL 5 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.12.1996 16.1.1997 25.3.1997 19
B 392/SL 4 posudek znalce č.170-20/96 - odhady trž.cen Krajský soud v Plzni 16.8.1996 16.1.1997 25.3.1997 19
B 392/SL 3 posudek znalce č. 138/1996-ocenění movit.maj. Krajský soud v Plzni 20.8.1996 16.1.1997 25.3.1997 21
B 392/SL 2 notářský zápis Nz 211a/96 Krajský soud v Plzni 20.12.1996 16.1.1997 25.3.1997 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Plzeňská teplárenská, a. s.

IČO (identifikační číslo) 49790480
Jméno Plzeňská teplárenská, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 18.4.1994
Celkový počet živností: 40
Aktivních živností: 9

Sídlo Plzeňská teplárenská, a. s.

Živnosti a provozovny Plzeňská teplárenská, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 9.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 15.3.2004
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.2.2017
Provozovna č. 4
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1009630067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012463885
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1004056419
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018
Provozovna č. 4
Provozovna 330 17 Chotíkov
Identifikační číslo provozovny 1012463893
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2018

Živnost č. 10 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1994
Zánik oprávnění 3.8.2006

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 3.8.2006

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 14 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 15 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 16 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 3.8.2006

Živnost č. 20 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 19.3.2001

Živnost č. 21 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Autojeřábnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 19.3.2001

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 19.3.2001

Živnost č. 25 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.1996
Zánik oprávnění 11.7.2006

Živnost č. 30 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1996
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 31 Provoz kolejové a silniční váhy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1999
Zánik oprávnění 19.3.2001

Živnost č. 32 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.2003
Zánik oprávnění 23.5.2014

Živnost č. 34 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2006
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 38 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2006
Zánik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 40 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2006
Zánik oprávnění 12.10.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Plzeňská teplárenská, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Pašek Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. David Onderek
Člen statutárního orgánu Petr Fišer
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Sekanina
Člen statutárního orgánu Roman Jurečko
Člen statutárního orgánu JUDr. Marián Čalfa
Člen statutárního orgánu Tomáš Trnka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Plzeňská teplárenská, a.s.

IČO: 49790480
Firma: Plzeňská teplárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Plzeňská teplárenská, a.s.

Sídlo: Doubravecká 2760/1, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
tracking image