Firma Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČO 27258611


Pivovary Lobkowicz Group, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. (27258611) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hvězdova 1716/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 7. 2005 a je stále aktivní. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Pivovary Lobkowicz Group, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pivovary Lobkowicz Group, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pivovary Lobkowicz Group, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pivovary Lobkowicz Group, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10035
IČO (identifikační číslo osoby) 27258611
Jméno Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.7.2005
Řádná valná hromada společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČ: 27258611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), konaná dne 22.6.2016: (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LAPASAN s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doruče ní jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. dubna 2016) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti . Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 12. dubna 2016 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s ., který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního ak cionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu př echodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 208,- Kč (slovy: dvě stě osm korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po zápisu přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře v příslušné evid enci zaknihovaných cenných papírů. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 393 ZOK a rovná se výši nabídkové ceny (dále jen Nabídková cena), za kterou Hlavní akcionář nabyl akcie Společnosti v rámci povinné nabídky převzetí, jejíž doba závaznosti skončila dne 15. ledna 2016, a která byla schválena Českou národní bankou rozhodnutím č.j. 2015/128227/CNB/570 ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen Nabídka převzetí). V důsledku této Nabídky převzetí se Hlavní akcionář stal hlavním akcionářem v e smyslu § 375 ZOK. Výše protiplnění byla přezkoumána a schválena Českou národní bankou v rozhodnutí o udělení souhlasu k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů č.j. 2016/044420/CNB/570 ze dne 14. dubna 201 6. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vla stníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzn ik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu. 27.6.2016
Dne 23.12.2015 byla mezi společností Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035, jako kupujícím a společností Pivovary Lobkowicz, a.s., se sídlem Praha 4 , Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 28489411, zapsané v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 1483 8, jako prodávajícím, uzavřena smlouva o koupi závodu dle ust. § 2175 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dne 23.12.2015 uložila do sbírky listin rejstříkového soudu Městského soudu v Praze, oddíl B, vlo žka 10035, doklad o koupi závodu a dne 31.12.2015 došlo dle ust. § 2180 zák.č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. nabyla vlastnické právo k závodu společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. ke dni 31.12.2015. 26.1.2016
1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000 ,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.187.415.614,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s přísluše nstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1 .900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 10 0.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouv a o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12 .2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 243.352.023,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společnost í jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na zákla dě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jm enovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r .o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úpla ty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společno sti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korp oracích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akc ií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společn osti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. 6.5.2014 - 29.5.2014
1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000 ,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.200.931.352,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s přísluše nstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1 .900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 10 0.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouv a o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12 .2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společnost í jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na zákla dě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jm enovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r .o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úpla ty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společno sti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korp oracích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akc ií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společn osti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. 5.5.2014 - 6.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 27.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.3.2014 - 11.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 27.3.2014 - 11.5.2015
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2013, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2988/2013, rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rej stříku dne 18.11.2013 a o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 25.11.2013, takto: 1. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2817/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Základní kapitál se ta k zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých). b) Čtvrtý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 20.000.000 (dvacet milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií, nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. c) Osmý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedenýc h. d) Devátý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. e) Třináctý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše a dále případně jiných existujících peněžitých pohledávek, které předem určení zájemci bu dou vlastnit vůči společnosti ke dni podpisu smlouvy o úpisu akcií (existence těchto pohledávek musí být potvrzena představenstvem společnosti), a to proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem poh ledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení em isního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 2. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2818/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). b) Třetí odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 15.000.000 (patnáct milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. 12.12.2013 - 27.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 v 11,00 hod, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: Tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových kmenových listinných akcií na majitele, které budou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. imobilizovány - dematerializovány, o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), které budou spláceny výhrad ně peněžitými vklady. Upisování akcií bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu dle § 204a obch.zák., když akcionáři se tohoto přednostního práva vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že po dle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 kusů akcií nebo nebude zcela splacen jejich emisní kurz, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírá ny pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000, -Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 150 osobám dle ust. § 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování mů že začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 31. 1.2014. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na českém kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splácen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upiso vatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 5786882/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od úpisu ak cií upisovatelem dle § 204 odst. 5 obch. zák. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je platné a účinné okamžikem jeho schválení valnou hromadou s tím, že jeho platnost a účinnost je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valn é hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. Zápisem zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, do obchodního rejstříku, se toto rozhodnutí stává nepodmíněným. Naopak v případě, že dojde ke splnění rozvazovací podmínky definované výše v tomto rozhodnutí, pozbývá platnost a účinnost toto rozhodnutí a pokud na základě tohoto rozhodnutí dojde k upsání akcií, považuje se upisování za neúčinné. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bude podán až po zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí předcházející mimořádné valné hromady (kapitalizace pohledávek vůči společnosti), o kterém byl se psán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, Platnost a účinnost tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/20 13 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. 25.11.2013 - 27.3.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) . Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s tím, že tyto akcie budou dematerializovány dle zák. č. 134/2013 Sb. o některých o patřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu bude určen představenstvem. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií, který musí být pro všechny upisovatele stejný a jeho výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz bude upisovatelům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto r ozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to společnosti Palace Capital, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, IČ 63474948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 168 2 a společnosti FOSSTON a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28218914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13620, které mají pohledávky vůči společnosti. Předem určený zájemce Palace Capital, a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 1.185.495.217 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním ti tulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 12.12.2012. Předem určený zájemce FOSSTON a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 47.671.086 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů šest set sedmdesát jeden tisíc osmdesát šest korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ze dne 9.1.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012 a dále smlouva o úvěru ze dne 26.9.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 31 .12.2011. Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 3.172.422 ks (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč ( slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 127.578 ks (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při e misním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Skutečný počet akcií, které budou nabídnuty k úpisu, určí představenstvo. Předem určení zájemci se mohou dohodnout na tom, že si mezi sebou převedou zcela nebo z části právo na úpis akcií, které jim byly nabídnuty k úpisu. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dní, která začíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít i před zápisem tohoto usnesení do o bchodního rejstříku s tím, že pak platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností s úřed ně ověřenými podpisy. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše, proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního k urzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnos ti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 18.11.2013 - 27.3.2014

Aktuální kontaktní údaje Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Kapitál Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

zakladni jmění 1 870 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.5.2015
zakladni jmění 1 870 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2014 - 11.5.2015
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.7.2005 - 29.5.2014

Akcie Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 160 Kč 11 687 501 29.5.2014
Kmenové akcie na majitele 160 Kč 12 500 27.3.2014 - 29.5.2014
Akcie na majitele 2 Kč 1 000 000 18.11.2013 - 27.3.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 1.12.2008 - 18.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 20.7.2005 - 1.12.2008

Sídlo Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 24.11.2008
Adresa Blahníkova 610/3 , Praha 130 00 20.7.2005 - 24.11.2008

Předmět podnikání Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 9.8.2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.1.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.11.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.7.2005 - 24.11.2008

vedení firmy Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Statutární orgán Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Platnost údajů od - do
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)dva členové představenstva společně, nebo b)samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. 17.9.2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo b)dva členové představenstva společně nebo c)samostatně člen představenstva, byl-li k tomuto jednání v určitém rozsahu a na určitou dobu zmocněn. 27.3.2014 - 17.9.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak , že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá. 24.11.2008 - 27.3.2014
Navenek jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 20.7.2005 - 24.11.2008
člen představenstva Xiaokun Li 28.1.2017
Vznik členství 14.9.2015
Adresa: U milosrdných 849/6 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Tvrdík 20.12.2018
Vznik členství 24.10.2018
Vznik funkce 24.10.2018
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
Místopředseda představenstva Ing. Roman Náhončík 20.12.2018
Vznik členství 24.10.2018
Vznik funkce 24.10.2018
Adresa: Zlonínská 580 , Líbeznice 250 65
Člen představenstva Marian Severa 20.12.2018
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Vřesová 1000 , Květnice 250 82
Člen představenstva Vladimír Hanák 13.6.2019
Vznik členství 16.4.2019
Adresa: Lužická 473/48 , Děčín 405 02
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 20.7.2005
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
člen představenstva Jiří Šťastný 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Adresa: Kolmá 932 , Ratíškovice 696 02
člen představenstva Ing. Jindra Radilová 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Adresa: Na Plzeňce 1235/2 , Praha 150 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 24.11.2008 - 18.8.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: Blahníkova 610/3 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Eva Kropová 24.11.2008 - 18.8.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen představenstva Ing. Otakar Binder 24.11.2008 - 18.8.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: Presslova 5 , 602 00 Brno Česká republika
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Radil 18.8.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Ing. Eva Kropová 18.8.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen představenstva Ing. Otakar Binder 18.8.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Eva Kropová 11.11.2013 - 11.5.2015
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 4.9.2013
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: 64 , Třinec 739 94
Jméno Otakar Binder 11.11.2013 - 11.5.2015
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 30.3.2015
Adresa: Preslova 291/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Herman 11.5.2015 - 24.9.2015
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 14.9.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 14.9.2015
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Petr Blažek 11.5.2015 - 24.9.2015
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 14.9.2015
Adresa: Lomnická 1766 , Tišnov 666 01
člen představenstva Jiří Uvíra 24.9.2015 - 26.1.2016
Vznik členství 14.9.2015
Zánik členství 15.12.2015
Adresa: Národní 416/37 , Praha 110 00
člen představenstva Xiaokun Li 26.1.2016 - 13.5.2016
Vznik členství 14.9.2015
Adresa: 23 , Budiměřice 288 02
předseda představenstva Zdeněk Radil 11.11.2013 - 8.9.2016
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 4.9.2013
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Pavel Herman 26.1.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 22.11.2016
Adresa: Netolická 1182/37 , Praha 148 00
člen představenstva Xiaokun Li 13.5.2016 - 28.1.2017
Vznik členství 14.9.2015
Adresa: Na Fialce II 1635/50 , Praha 163 00
člen představenstva Jan Klimeš 8.9.2016 - 1.2.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 24.1.2017
Adresa: Přemyslovská 1925/40 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Charvát 20.12.2016 - 14.11.2017
Vznik členství 18.11.2016
Zánik členství 18.9.2017
Adresa: Eledrova 693/70 , Praha 181 00
člen představenstva Josef Hehejík 8.9.2016 - 24.9.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 10.9.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Vladimír Chmelíček 14.11.2017 - 20.12.2018
Vznik členství 19.9.2017
Zánik členství 24.10.2018
Adresa: Česká 650/51 , Most 434 01
člen představenstva Jianing Qiang 18.10.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 10.9.2018
Zánik členství 24.10.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
člen představenstva Ing. Arch. Kamil Špendla 20.12.2016 - 13.6.2019
Vznik členství 23.11.2016
Zánik členství 16.4.2019
Adresa: F. Schmuckera 7 , 851 10 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Xia Ren 13.9.2018
Vznik členství 5.9.2018
Vznik funkce 5.9.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
Člen dozorčí rady Štefan Füle 20.12.2018
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Melodická 1385/9 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Mgr. Gabriela Šímová 20.12.2018
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Františka Křížka 525/18 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Hana Obšilová 3.4.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Májová 1289/23 , Praha 165 00
Člen dozorčí rady Jianing Qiang 24.7.2019
Vznik členství 24.10.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Peking, Chaoyang District Čínská lidová republika
předseda dozorčí rady Aleš Radil 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 20.7.2005
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: U Stromečku 791 , Světlá nad Sázavou 582 91
člen dozorčí rady Martin Kolář 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Adresa: Šemberova 1121/22 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Hana Vysloužilová 20.7.2005 - 24.11.2008
Vznik členství 20.7.2005
Zánik členství 1.10.2008
Adresa: 97 , Hoštice 768 13
člen dozorčí rady Ing. Grzegorz Hóta 24.11.2008 - 2.8.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: 405 , Hrádek 739 97
člen dozorčí rady Ing. Petr Bič 24.11.2008 - 18.8.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: Oldřichovická 1201 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Martin Burda 24.11.2008 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: Svornosti 1022 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Grzegorz Hóta 2.8.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: 405 , Hrádek 739 97
člen dozorčí rady Ing. Petr Bič 18.8.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 4.9.2013
Adresa: 91 , Velké Popovice 251 69
Jméno Petr Bič 11.11.2013 - 11.5.2015
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: 91 , Velké Popovice 251 69
člen dozorčí rady Ing. Eva Kropová 11.5.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: 64 , Třinec 739 94
předseda dozorčí rady Martin Burda 11.11.2013 - 26.1.2016
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 14.10.2015
Vznik funkce 4.9.2013
Zánik funkce 14.10.2015
Adresa: Svornosti 1022 , Třinec 739 61
Jméno Grzegorz Hóta 11.11.2013 - 26.1.2016
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 14.10.2015
Adresa: 405 , Hrádek 739 97
člen dozorčí rady Ing. Eva Kropová 17.9.2015 - 26.1.2016
Vznik členství 1.7.2015
Zánik členství 14.10.2015
Adresa: 64 , Třinec 739 94
člen dozorčí rady Jaroslav Tvrdík 26.1.2016 - 8.9.2016
Vznik členství 15.12.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Radil 12.10.2016 - 12.10.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 5.9.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 5.9.2016
Adresa: Průhonická 217/31 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Radek Placanda 26.1.2016 - 9.11.2016
Vznik členství 15.12.2015
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 16.12.2015
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Pavla Ježdíka 174 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Ing. Marcela Hrdá 8.9.2016 - 21.11.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
místopředseda dozorčí rady Miloš Badida 26.1.2016 - 7.9.2017
Vznik členství 15.12.2015
Zánik členství 30.5.2017
Vznik funkce 16.12.2015
Zánik funkce 30.5.2017
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
Člen dozorčí rady Tomáš Bůzek 9.11.2016 - 1.9.2018
Vznik členství 24.10.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Na vysoké I 347/13 , Praha 150 00
Předseda dozorčí rady Ing. Marcela Hrdá 21.11.2016 - 13.9.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 25.10.2016
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
Člen dozorčí rady Mgr. Daniela Jirásková 21.11.2016 - 24.9.2018
Vznik členství 4.11.2016
Zánik členství 10.9.2018
Adresa: Holubova 2507/24 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Ing. Roman Náhončík 28.7.2018 - 20.12.2018
Vznik členství 11.6.2018
Zánik členství 24.10.2018
Adresa: Zlonínská 580 , Líbeznice 250 65
člen dozorčí rady Petr Hořínek 24.9.2018 - 3.4.2019
Vznik členství 10.9.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Podolské nábřeží 817/30 , Praha 147 00

Sbírka Listin Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10035/SL 61 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 15.12.2015 8.1.2016 27.1.2016 22
B 10035/SL 60 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 15.12.2015 8.1.2016 27.1.2016 1
B 10035/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2015 8.1.2016 27.1.2016 15
B 10035/SL 58 notářský zápis [NZ 2436/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 8.1.2016 27.1.2016 7
B 10035/SL 57 ostatní smlouva o koupi závodu Městský soud v Praze 23.12.2015 23.12.2015 28.12.2015 14
B 10035/SL 56 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2015 9.9.2015 6.10.2015 15
B 10035/SL 55 notářský zápis [NZ 1412/2015] Městský soud v Praze 30.6.2015 9.9.2015 6.10.2015 4
B 10035/SL 54 ostatní zápis z dozorčí rady / představenstvo/ Městský soud v Praze 14.9.2015 9.9.2015 6.10.2015 6
B 10035/SL 53 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 3.3.2014 6.8.2015 14.8.2015 5
B 10035/SL 52 zpráva o vztazích r. 2012 Městský soud v Praze 1.3.2013 6.8.2015 14.8.2015 5
B 10035/SL 51 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 28.7.2015 4.8.2015 74
B 10035/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2015 10.7.2015 13.7.2015 15
B 10035/SL 49 ostatní zápis z DR - odvolání a volba členů představenstva Městský soud v Praze 31.3.2015 14.4.2015 14.5.2015 2
B 10035/SL 48 účetní závěrka [2013] konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 26.3.2015 1.4.2015 28
B 10035/SL 47 zpráva auditora 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 26.3.2015 1.4.2015 1
B 10035/SL 46 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 17.3.2015 25.3.2015 12
B 10035/SL 45 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 23.3.2015 2
B 10035/SL 44 účetní závěrka [2013] peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 23.3.2015 1
B 10035/SL 43 zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 23.3.2015 1
B 10035/SL 42 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 23.3.2015 1
B 10035/SL 40 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 23.3.2015 14
B 10035/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.2.2015 24.2.2015 36
B 10035/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.10.2014 10.11.2014 24
B 10035/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2014 23.5.2014 4.6.2014 16
B 10035/SL 36 notářský zápis NZ 883/2014 Městský soud v Praze 7.4.2014 25.4.2014 15.5.2014 22
B 10035/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 631/2014 Městský soud v Praze 18.3.2014 21.3.2014 28.3.2014 30
B 10035/SL 34 účetní závěrka [2012], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 27.1.2014 29.1.2014 19
B 10035/SL 33 účetní závěrka [2011], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 27.1.2014 29.1.2014 17
B 10035/SL 32 účetní závěrka [2010], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 27.1.2014 29.1.2014 19
B 10035/SL 31 účetní závěrka [2009]  příloha / konsolidovaná / Městský soud v Praze 31.12.2009 27.1.2014 29.1.2014 12
B 10035/SL 30 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.1.2014 29.1.2014 1
B 10035/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.12.2013 6.1.2014 36
B 10035/SL 28 notářský zápis NZ 2988/2013 Městský soud v Praze 6.12.2013 10.12.2013 12.12.2013 6
B 10035/SL 25 ostatní zápis z DR - volba/odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 4.9.2013 7.11.2013 14.11.2013 2
B 10035/SL 24 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 4.9.2013 7.11.2013 14.11.2013 2
B 10035/SL 23 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 4.9.2013 7.11.2013 14.11.2013 5
B 10035/SL 22 zpráva o vztazích -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.11.2012 29.11.2012 3
B 10035/SL 21 zpráva o vztazích -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 29.11.2012 5
B 10035/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.11.2012 29.11.2012 29
B 10035/SL 19 účetní závěrka 2010/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 11.10.2011 11.10.2011 3
B 10035/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.9.2011 13.9.2011 24
B 10035/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.11.2010 9.11.2010 26
B 10035/SL 16 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.9.2010 6.9.2010 14
B 10035/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 27.8.2010 16
B 10035/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2010 1.7.2010 18
B 10035/SL 13 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.1.2009 19.1.2009 16
B 10035/SL 9 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 8 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 7 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 6 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 689/2008 Městský soud v Praze 1.10.2008 9.12.2008 14
B 10035/SL 12 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 9.12.2008 16
B 10035/SL 11 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 10 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 9.10.2008 9.12.2008 1
B 10035/SL 4 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 10.7.2006 0
B 10035/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 460/2005 Městský soud v Praze 8.6.2005 16.6.2005 12.9.2005 0
B 10035/SL 2 ostatní záp. ze zased. představenstva Městský soud v Praze 8.6.2005 16.6.2005 12.9.2005 0
B 10035/SL 1 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.6.2005 16.6.2005 12.9.2005 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27258611
Jméno Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 14.11.2008
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Živnosti a provozovny Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Hvězdova 1716/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002160278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování 14.11.2008

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.2015

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Hvězdova 1716/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1002160278
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2017

Statutární orgán Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Člen statutárního orgánu Xiaokun Li
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Tvrdík
Člen statutárního orgánu Marian Severa
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Náhončík
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Hanák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

IČO: 27258611
Firma: Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.7.2005

Sídlo Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Sídlo: Hvězdova 1716/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image