Firma PHARMOS, a.s. IČO 19010290


PHARMOS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PHARMOS, a.s. (19010290) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1991 a je stále aktivní. PHARMOS, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PHARMOS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PHARMOS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PHARMOS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PHARMOS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PHARMOS, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 188
IČO (identifikační číslo osoby) 19010290
Jméno PHARMOS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1991
Na společnost PHARMOS, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 190 10 290, jako na společnost nástupnickou přešel v důsledku fúze sloučením majetek zanikajících společností Plzeňská lékárnická s.r.o., se sídlem se sídlem Plzeň, K Jezu 592/32, PSČ 326 00, IČ 252 38 213 a PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o., se sídlem se sídlem Prostějov, Kojetínská 4219/10, PSČ 796 01, IČ 651 39 577 určený v Projektu fúze sloučením ze dne 25.6.2018, rozhodným dnem fúze je den 1.1.2018. 2.9.2018
Na základě Smlouvy o prodeji části závodu, uzavřené dne 29. 9. 2015 mezi společností ViaPharma s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 14888742, jako prodávajícím a PHARMOS, a.s., IČO 190 10 290 došlo k převodu části podniku společ nosti ViaPharma s.r.o. na společnost PHARMOS, a.s. 29.12.2015
Rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem: 5.11.2002 - 28.1.2003
Valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. -rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun- českých) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských).Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Písemná zpráva představenstva předložená valné hromadě odůvodnila upisování akcií nepeněžitým vkladem takto: důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení obchodních aktivit společnosti a restrukturalizace aktiv. 5.11.2002 - 28.1.2003
počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. 5.11.2002 - 28.1.2003
určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: stávajícímu akcionáři této společnosti a to akcionáři obchodní společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Ostrava, Švabinského 9, IČ 63080877, který je vlastníkem nepeněžitého vkladu. 5.11.2002 - 28.1.2003
lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí patnáct (15) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Krajského soudu o zápisu usnesení valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. 5.11.2002 - 28.1.2003
Místo pro upisování akcií je v sídle této společnosti Ostrava-Hrušov, Divišova 18/266, PSČ 711 00, vždy v pracovní dny v době od 10.00-15.00 hodin. Předem určený zájemce obchodní společnost Česká lékárnická, a.s. upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. 5.11.2002 - 28.1.2003
předmět nepeněžitého vkladu tvoří: a)nemovitý majetek: 5.11.2002 - 28.1.2003
nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 542, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, objekt bydlení, číslo popisné 685, nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba č.p. 2223, nacházející se na pozemku, číslo parcely 296, jiná stavba bez č.p., nacházející se na pozemku, číslo parcely 295/4 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky čísla parcel 295/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 296 zastavěná plocha a nádvoří, 295/4, zastavěná plocha a nádvoří, 295/2 zastavěná plocha a nádvoří, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 26.100.00,-Kč (slovy: dvacetšestmilionůjednostotisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče, znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků 5.11.2002 - 28.1.2003
nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 6512, k.ú. Lukášov, obec Jablonec nad Nisou, a to objekt občanské vybavenosti číslo popisné 57, nacházející se na pozemku, číslo parcely 389 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti, číslo popisné 82, nacházející se na pozemku, číslo parcely 392 zastavěná plocha a nádvoří s pozemky, čísla parcel 389 zastavěná plocha a nádvoří, 392 zastavěná plocha a nádvoří, 390 ostatní plochy, 391 ostatní plochy, 393 zahrada, 394/1 ostatní plochy, 400 ostatní plochy, oceněné znaleckým posudkem číslo 142/2002 ze dne 20.2.2002 na částku 2.900.000,-Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských), který je součástí společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků 5.11.2002 - 28.1.2003
b) movitý majetek: 5.11.2002 - 28.1.2003
nehmotný inv. majetek v celkové hodnotě 639.000,-Kč (slovy: šestsettřicetdevěttisíckorunčeských) z toho software v hodnotě 588.000,-Kč, (slovy: pětsetosmdesátosmtisíckorunčeských) ocenitelná práva v hodnotě 0,-Kč (slovy: nulakorunčeských), nedok. nehm. investice v hodnotě 51.000,-Kč (slovy: padesátjedentisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
hmotný investiční majetek v celkové hodnotě 22.264.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionydvěstěšedesátčtyřitisíckorunčeských) z toho osobní automobily v hodnotě 3.080.000,-Kč (slovy: třimilionyosmdesáttisíckorunčeských), nákladní automobily v hodnotě 1.079.000,-Kč (slovy: jedenmilionsedmdesátdevěttisíckorunčeských), jiný HIM v hodnotě 11.056.000,-Kč (slovy: jedenáctmilionůpadesátšesttisíckorunčeských), DHIM v hodnotě 6.481.000,-Kč (slovy: šestmilionůčtyřistaosmdesátjedentisíckorunčeských), nedok. hm. investice v hodnotě 568.000,-Kč (slovy: pětsetšedesátosmtisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
stálá aktiva celkem v celkové hodnotě 51.903.000,-Kč (slovy: padesátjedenmiliondevětsettřitisíckorunčeských), 5.11.2002 - 28.1.2003
zásoby v celkové hodnotě 354.346.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionůtřistačtyřicetšesttisíckorunčeských) z toho materiál v hodnotě 47.000,-Kč (slovy: čtyřicetsedmtisíckorunčeských), zboží v hodnotě 354.299.000,-Kč (slovy: třistapadesátčtyřimilionydvěstědevadesátdevěttisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 728.455.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetosmmilionůčtyřistapadesátpěttisíckorunčeských) z toho pohl. z obchodního styku v hodnotě 721.399.000,-Kč (slovy: sedmsetdvacetjedenmiliontřistadevadesátdevěttisíckorunčeských) pohl. Odběratelé ú. 311 v hodnotě 552.100.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátdvamilionyjednostotisíckorunčeských), pohl. zálohy + ost. ú. 314,315 v hodnotě 169.299.000,-Kč (slovy: jednostošedesátdevětmilionůdvěstědevadesátdevěttisíckorun- českých) stát - daňové pohl. v hodnotě 2.370.000,-Kč (slovy: dvamilionytřistasedmdesáttisíckorunčeských) odložená daňová pohl. v hodnotě 2.552.000,-Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesátdvatisíckorunčeských), pohl. v podn. s rozh. vlivem v hodnotě 2.008.000,-Kč (slovy: dvamilionyosmtisíckorunčeských), jiné pohl. v hodnotě 126.000,-Kč (slovy: jednostodvacetšesttisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
finanční majetek v celkové hodnotě 69.487.000,-Kč (slovy: šedesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíckorunčeských) z toho peníze v hodnotě 6.029.000,-Kč (slovy: šestmilionůdvacetdevěttisíckorunčeských), účty v bankách v hodnotě 63.458.000,-Kč (slovy: šedesáttřimilionyčtyřistapadesátosmtisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
oběžná aktiva celkem v hodnotě 1.152.288.000,-Kč (slovy: jednamiliardastopadesátdvamilionydvěstěosmdesátosmtisíckorun- českých) 5.11.2002 - 28.1.2003
aktiva pro substanci v celkové hodnotě 1.204.191.000,-Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtyřimilionyjednostodevadesátjedentisíckorun- českých) 5.11.2002 - 28.1.2003
cizí zdroje v celkové hodnotě 1.030.615.000,-Kč (slovy: jednamiliardatřicetmilionůšestsetpatnácttisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
substance netto (equity) v celkové hodnotě 173.576.000,-Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionypětsetsedmdesátšesttisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
Movitý majetek oceněný společným znaleckým posudkem ze dne 8.3.2002 soudních znalců Ing. Petra Korče znalce z oboru doprava, ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, podniků, movitostí, výrobních strojů, zařízení a systémů, strojírenství a Mgr. Pavla Procházky, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků 5.11.2002 - 28.1.2003
Syntézou metod pro výpočet tržní hodnoty byla stanovena komplexní hodnota nepeněžitého vkladu této společnosti částkou 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských) 5.11.2002 - 28.1.2003
Soudní znalci Ing. Petr Korč a Mgr. Pavel Procházka byli jmenováni za účelem ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního kapitálu společnosti Česká lékárnická a.s. usnesením ze dne 23.11.2001, které nabylo právní moci 15.12.2001, vydané Krajským soudem v Ostravě pod. č.j. 26 Cm 327/2001 5.11.2002 - 28.1.2003
lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním Prohlášení vkladatele o vložení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu do společnosti spolu s předáním nepeněžitého vkladu a to movitého i nemovitého majetku společnosti. 5.11.2002 - 28.1.2003
Na základě přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada společnosti PHARMOS, a.s. po projednání bodu 8. programu valné hromady - Zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 48.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorunčeských) na 85.700.000,-Kč (slovy: osmdesátpětmilionůsedmsettisíckorunčeských) o 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) nepeněžitým vkladem, dále přijala rozhodnutí následujícího obsahu: valná hromada společnosti PHARMOS, a.s.: 5.11.2002 - 28.1.2003
schvaluje výši nepeněžitého vkladu 37.700.000,-Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmsettisíckorunčeských) při zvýšení základního kapitálu této společnosti na základě společného znaleckého posudku ze dne 8.3.2002, který vypracovali soudní znalci Ing. Petr Korč, bytem Třanovice 244, PSČ 739 93 a Mgr. Pavel Procházka, bytem Opava, Haškova 2, PSČ 746 01 na částku 180.787.000,-Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionůsedmsetosmdesátsedmtisíckorunčeských). Akcie jež budou vydány za tento nepeněžitý vklad: 377 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány, emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisované akcie stanoven ve výši 479.541,11Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských- jedenácthaléřů) za jednu upisovanou akcii. Rozdíl ve výši 143.087.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicettřimilionyosmdesátsedmtisíckorunčeských) mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tvoří emisní ážio. 5.11.2002 - 28.1.2003
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov. 30.4.1991
Den vzniku: 30. dubna 1991 30.4.1991
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti je ve výši 1,9 mil. Kč. Společnost vydá 14 akcií a` 50 tis. Kč na jméno s názvem "zakladatelská akcie" a 60 akcií a` 20 tis. Kč na majitele s názvem "členské akcie". 30.4.1991 - 6.12.1993

Kapitál PHARMOS, a.s.

zakladni jmění 342 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.9.2004
zakladni jmění 85 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.3.2003 - 10.9.2004
zakladni jmění 87 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.2003 - 6.3.2003
zakladni jmění 48 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1995 - 28.1.2003
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1993 - 14.12.1995

Akcie PHARMOS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 275 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 5 710 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 13 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 386 29.9.2016
Akcie na jméno 5 000 Kč 5 710 1.10.2012 - 29.9.2016
Akcie na majitele 5 000 Kč 5 710 10.9.2004 - 1.10.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 275 10.9.2004 - 29.9.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 13 10.9.2004 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 386 10.9.2004 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 377 28.1.2003 - 10.9.2004
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 14.12.1995 - 10.9.2004
Akcie na majitele 5 000 Kč 5 470 14.12.1995 - 10.9.2004
Akcie na majitele 5 000 Kč 7 870 6.12.1993 - 14.12.1995
Akcie na jméno 50 000 Kč 13 6.12.1993 - 14.12.1995
Akcie na jméno 50 000 Kč 13 6.12.1993 - 10.9.2004

Sídlo PHARMOS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Těšínská 1349/296 , Ostrava 716 00 23.10.2013
Adresa Těšínská 1349/296 , Ostrava 716 00 20.5.2003 - 23.10.2013
Adresa Těšínská 13 , Ostrava 716 00 5.11.2002 - 20.5.2003
Adresa Divišova 266/18 , Ostrava 711 00 25.3.2002 - 5.11.2002
Adresa Divišova 266/18 , Ostrava 711 00 6.12.1993 - 25.3.2002
Adresa Českobratrská 1742/18 , Ostrava 702 00 30.4.1991 - 6.12.1993

Předmět podnikání PHARMOS, a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 11.5.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.3.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 1.11.2004 - 3.3.2009
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 1.11.2004 - 3.3.2009
zacházení s látkami a přípravky, které podléhají režimu zákona č. 167/1998 Sb. v tomto rozsahu: přípravky s obsahem omamných látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 167/1998 Sb., přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 6 zákona č. 167/1998 Sb. a jiných - podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. 44/2002 ze dne 4.7.2002 20.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.12.1993 - 3.3.2009
organ. a pořádání kult., sport., spol. a vzděl. akcí /mimo par. 3 odst. 9/ 6.12.1993 - 3.3.2009
poradenství /kromě účetního, ekonom., organiz./ a konzultace 6.12.1993 - 3.3.2009
nákup a prodej léků, chemických a farmaceutických surovin, léčebné kosmetiky a kosmetiky, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky, dietetických přípravků a produktů, pomocného obalového materiálu 30.4.1991 - 6.12.1993
zřizování lékáren a lékárenských skladů 30.4.1991 - 6.12.1993
provoz lékárenských skladů včetně dopravy 30.4.1991 - 6.12.1993
nákup, zpracování a prodej léčivých rostlin 30.4.1991 - 6.12.1993
pěstování léčivých rostlin 30.4.1991 - 6.12.1993
poradenská služba 30.4.1991 - 6.12.1993
vzdělávací činnost v oblasti farmacie 30.4.1991 - 6.12.1993
publikační a přednášková činnost 30.4.1991 - 6.12.1993
překladatelská činnost 30.4.1991 - 6.12.1993
nákup a prodej know-how ve výše uvedených oblastech 30.4.1991 - 6.12.1993
nákup a prodej odborné literatury 30.4.1991 - 6.12.1993

vedení firmy PHARMOS, a.s.

Statutární orgán PHARMOS, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání: Společnost je navenek zastupována dvěma členy představenstva. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že je potřeba vždy dvou podpisů oprávněných osob. 18.1.1995
Podepisování: Společnost je vůči třetím osobám zastupována těmito oprávněnými osobami: - předsedou představenstva - ředitelem společnosti - zástupcem ředitele (prokuristou). Uzavírání smluvních vztahů jménem společnosti je platné jen na základě podpisu dvou oprávněných osob. 30.4.1991 - 18.1.1995
člen představenstva Ing. Marcel Divácký 5.6.2018
Vznik členství 10.4.2018
Adresa: Polní 711 , Krmelín 739 24
předseda představenstva PharmDr. Jiří Korta 1.2.2019
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 17.10.2018
Adresa: Kamýcká 243/4 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Radovan Mališ 1.3.2019
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: U Křížů 457 34, 736 01 Havířov Česká republika
předseda představenstva RNDr.PHMr. Jiří Velkoborský 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Raisova 988/25 , Ostrava 709 00
místopředseda představenstva RNDr. Emil Hladík 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Radniční 650/8 , Havířov 736 01
člen představenstva PharmDr. Alena Baranová 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Mánesova 465 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva PharmDr. Zdeněk Blahuta 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: náměstí Václava Vacka 6045/5 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Oldřich Fiala 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: 739 14 Ostravice čp. 596 Česká republika
člen představenstva RNDr.PhMr. Oldřich Holub 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Těšínská 325/231 , Ostrava 716 00
člen představenstva PHMr. Zdeněk Micek 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Opavská 774/91 , Ostrava 708 00
člen představenstva RNDr. Jan Pekárek 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Zelená 2774/55 , Ostrava 702 00
člen představenstva RNDr. Eva Radinová 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: Fučíkova 18 , Nový Jičín Česká republika
ředitel PharmDr. Zdeněk Blahuta 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: náměstí Václava Vacka 6045/5 , Ostrava 708 00
člen představenstva PharmDr. Daniel Šilák 6.12.1993 - 18.1.1995
Adresa: 19 , Kroměříž 767 01
člen představenstva PharmDr. Josef Kopecký 6.12.1993 - 23.1.1995
Adresa: Ratibořská 1149/38 , Opava 747 05
člen představenstva Jiří Houser 26.6.1995 - 14.4.1997
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
člen představenstva PharmDr. Jiří Korta 14.4.1997 - 3.5.1999
Adresa: Gebauerova 1422/5 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva PharmDr. Daniel Šilák 18.1.1995 - 15.6.2001
Adresa: Kašparova 1414/16 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Oldřich Fiala 6.12.1993 - 20.5.2003
Zánik funkce 2.8.2002
Adresa: 739 14 Ostravice čp.596 Česká republika
člen představenstva PharmDr. Ivan Šácha 23.1.1995 - 20.5.2003
Zánik funkce 2.8.2002
Adresa: Rolnická 659/3 , Brno 625 00
člen představenstva PharmDr. Jiří Korta 3.5.1999 - 20.5.2003
Zánik funkce 2.8.2002
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Jan Šula 3.8.1999 - 20.5.2003
Zánik funkce 2.8.2002
Adresa: Havanská 786/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva PharmDr. Daniel Šilák 15.6.2001 - 20.5.2003
Zánik funkce 2.8.2002
Adresa: Hřbitovní 1048 , Brušperk 739 44
předseda představenstva Ing. Oldřich Fiala 20.5.2003 - 16.8.2004
Zánik členství 9.1.2004
Vznik funkce 2.8.2002
Zánik funkce 9.1.2004
Adresa: 0 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva PharmDr. Ivan Šácha 20.5.2003 - 16.8.2004
Vznik funkce 2.8.2002
Zánik funkce 8.1.2004
Adresa: Rolnická 659/3 , Brno 625 00
předseda představenstva PharmDr. Ivan Šácha 16.8.2004 - 5.4.2005
Vznik členství 2.8.2002
Zánik členství 31.1.2005
Vznik funkce 8.1.2004
Zánik funkce 31.1.2005
Adresa: Rolnická 659/3 , Brno 625 00
člen představenstva PharmDr. Jiří Korta 20.5.2003 - 27.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 2.8.2002
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Jan Šula 20.5.2003 - 27.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 2.8.2002
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: Havanská 786/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Marcel Cech 20.5.2003 - 27.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 2.8.2002
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: Třebechovická 826/12 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Roman Kejzlar 5.4.2005 - 20.10.2008
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 15.5.2008
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 15.5.2008
Adresa: Ostravská 885 , Orlová 735 11
člen představenstva Mgr. Karel Šlegr 15.11.2007 - 3.3.2009
Vznik členství 30.8.2007
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Baarova 626/38 , Horka nad Moravou 783 35
člen představenstva Mgr. Jaroslav Němeček 27.6.2007 - 9.8.2011
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Voskovcova 2747/2 , Ústí nad Labem 400 11
člen představenstva Alena Marynčáková 27.6.2007 - 13.12.2011
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: Sokolská třída 2441/38 , Ostrava 702 00
člen představenstva PharmDr. Ivan Šácha 27.6.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 16.5.2012
Adresa: Mičurinova 808/13 , Ostrava 721 00
člen představenstva PharmDr. Ivan Šácha 25.7.2012 - 11.10.2012
Vznik členství 16.5.2012
Zánik členství 13.9.2012
Adresa: Mičurinova 808/13 , Ostrava 721 00
člen představenstva Mgr. Karel Šlegr 11.10.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 13.9.2012
Zánik členství 2.4.2013
Adresa: Baarova 626/38 , Horka nad Moravou 783 35
předseda představenstva PharmDr. Jiří Korta 20.10.2008 - 23.10.2013
Vznik členství 4.9.2008
Zánik členství 4.9.2013
Vznik funkce 4.9.2008
Zánik funkce 4.9.2013
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Radovan Mališ 13.12.2011 - 23.10.2013
Vznik členství 1.12.2011
Adresa: Kubelíkova 1313/4 , Havířov 736 01
člen představenstva Marcel Divácký 15.4.2013 - 15.7.2016
Vznik členství 2.4.2013
Adresa: Horní 651/15 , Ostrava 700 30
člen představenstva Radovan Mališ 23.10.2013 - 1.2.2017
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Kubelíkova 1313/4 , Havířov 736 01
předseda představenstva Jiří Korta 23.10.2013 - 13.9.2017
Vznik členství 4.9.2013
Vznik funkce 4.9.2013
Adresa: U kapličky 574/3 , Praha 165 00
člen představenstva Marcel Divácký 15.7.2016 - 5.6.2018
Vznik členství 2.4.2013
Zánik členství 10.4.2018
Adresa: Polní 711 , Krmelín 739 24
předseda představenstva Jiří Korta 13.9.2017 - 1.2.2019
Vznik členství 4.9.2013
Zánik členství 4.9.2018
Vznik funkce 4.9.2013
Zánik funkce 4.9.2018
Adresa: Kamýcká 243/4 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Radovan Mališ 1.2.2017 - 1.3.2019
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Kubelíkova 1313/4 , Havířov 736 01

Dozorčí rada PHARMOS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady PharmDr. Petr Nalevajka 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Mgr. Radim Fiala 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: 596 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady PharmDr. Kateřina Majznerová 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Jílová 155/34 , Brno 639 00
člen dozorčí rady PharmDr. Vladan Demel 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Družstevní 694 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady PharmDr. Martin Vala 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: K Přehradě 332/28 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady PharmDr. Daniel Šilák 24.6.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Hřbitovní 1048 , Brušperk 739 44
předseda JUDr. Jan Brožíček 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Krouzova 3041/20 , Praha 143 00
člen RNDr. Jan Pekárek 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Zelená 2774/55 , Ostrava 702 00
člen RNDr. Eva Radinová 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Fučíkova 18 , Nový Jičín Česká republika
člen PharmDr. Alena Baranová 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Mánesova 465 , Frýdek-Místek 738 01
člen RNDr. Petr Hobza 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Dluhonská 2010/56 , Přerov 750 02
člen Robert Thomann 6.12.1993 - 14.12.1995
Adresa: Spolková republika Německo
Leibleinstrasse 37, Detell. Brunn
člen Hans Georg Pieke 20.6.1994 - 14.12.1995
Adresa: Česká republika
94227 Rabenstein, Kirchenweg 1
člen JUDr. Jan Brožíček 14.12.1995 - 14.4.1997
Adresa: Krouzova 3041/20 , Praha 143 00
člen Stefan Murawa 14.12.1995 - 14.4.1997
Adresa: V lomečku 420 , Zruč-Senec 330 08
člen Marko Grünewald 14.4.1997 - 3.5.1999
Adresa:
Mühlenstr. 49, Bretzenheim, SRN
člen RNDr. Emil Hladík 6.12.1993 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Radniční 650/8 , Havířov 736 01
člen PharmDr. Petr Nalevajka 6.12.1993 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Družstevnická 1133/14 , Havířov 736 01
předseda Dr. Lorenz Näger 14.12.1995 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Česká republika
68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8
člen JUDr. Jiří Miketa 14.12.1995 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Ostravská 80/33 , Hlučín 748 01
člen PharmDr. Radim Bakeš 14.4.1997 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Kyjevská 1227 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen Andrea Torz 3.5.1999 - 20.5.2003
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa:
Rohrlachstrasse 115, 670 59 Ludwigshafen, SRN
člen PharmDr. René Mach 20.5.2003 - 16.8.2004
Zánik členství 7.1.2004
Vznik funkce 14.6.2002
Adresa: Čechova 691/22 , Břeclav 690 02
člen PharmDr. Petr Nalevajka 20.5.2003 - 5.6.2007
Zánik členství 26.4.2007
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen Mgr. Ilona Mravcová 20.5.2003 - 5.6.2007
Zánik členství 26.4.2007
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Kotlářská 260/15 , Brno 602 00
předseda Dr. Lorenz Näger 20.5.2003 - 12.7.2007
Zánik členství 8.12.2004
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa:
68309 Mannheim, SRN, Lemaitrestr. 8
člen Claudia Brandstetter 20.5.2003 - 12.7.2007
Zánik členství 8.12.2004
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa:
Německo, Pfingstweidstrasse 10-12, 681 99 Mannheim
člen Mgr. Lea Lesáková 20.5.2003 - 15.11.2007
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Na Jízdárně 2619/25 , Ostrava 702 00
člen Ing. Oldřich Fiala 16.8.2004 - 3.3.2009
Vznik členství 7.1.2004
Zánik členství 7.1.2009
Adresa: 0 739 14 Ostravice Česká republika
předseda dozorčí rady Helmut Kraft 16.11.2007 - 18.3.2010
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 2.12.2009
Vznik funkce 4.5.2006
Zánik funkce 2.12.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Heidelberg, Posselstr. 5, 69120
člen dozorčí rady Christoph Nöll 12.7.2007 - 16.8.2010
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 5.5.2010
Adresa: Hauptstr. 29 , 691 17 Heidelberg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady PharmDr. Petr Nalevajka 5.6.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 16.5.2012
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Mgr. Ilona Mravcová 5.6.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 16.5.2012
Adresa: Kotlářská 260/15 , Brno 602 00
člen Mgr. Lea Lesáková 15.11.2007 - 11.10.2012
Vznik členství 8.8.2007
Zánik členství 8.8.2012
Adresa: Na Jízdárně 2619/25 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Christoph Nöll 16.8.2010 - 21.2.2013
Vznik členství 5.5.2010
Zánik členství 10.1.2013
Adresa: Hauptstr. 29 , 691 17 Heidelberg Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Marko Thorsten Albert Grünewald 10.11.2010 - 21.2.2013
Vznik členství 5.5.2010
Zánik členství 10.1.2013
Vznik funkce 5.5.2010
Zánik funkce 10.1.2013
Adresa: Mühlenstr. 49 , 555 59 Bretzenheim Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Mgr. Radim Fiala 3.3.2009 - 2.8.2013
Vznik členství 7.1.2009
Adresa: 596 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Ilona Mravcová 25.7.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 16.5.2012
Adresa: Kotlářská 260/15 , Brno 602 00
člen dozorčí rady PharmDr. Petr Nalevajka 25.7.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 16.5.2012
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Mgr. Lea Lesáková 11.10.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 10.9.2012
Adresa: Blahoslavova 3301/7 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Mgr. Radim Fiala 2.8.2013 - 25.11.2014
Vznik členství 7.1.2009
Zánik členství 7.1.2014
Adresa: 596 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady Ilona Mravcová 23.10.2013 - 25.11.2014
Vznik členství 16.5.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Kotlářská 260/15 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Martin Švéda 21.2.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 10.1.2013
Zánik členství 15.5.2015
Vznik funkce 10.1.2013
Zánik funkce 15.5.2015
Adresa: V Roklích 69 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Dušan Marek 21.2.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 10.1.2013
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Revoluční 527/30 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Petr Nalevajka 23.10.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 16.5.2012
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Hraniční 273/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Lea Lesáková 23.10.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 10.9.2012
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Blahoslavova 3301/7 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Mgr. Radim Fiala 25.11.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: 596 , Ostravice 739 14
člen dozorčí rady PharmDr. Kateřina Majznerová 25.11.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Jílová 155/34 , Brno 639 00

Prokura PHARMOS, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Oldřich Fiala 30.4.1991 - 6.12.1993
Adresa: 739 14 Ostravice čp.596 Česká republika

Sbírka Listin PHARMOS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 188/SL 105 notářský zápis [NZ 381/2015, N 432/2015] rozhodnutí ŘVH, vč. stanov-úplné znění Krajský soud v Ostravě 27.8.2015 27.11.2015 2.12.2015 51
B 188/SL 104 smlouva o prodeji/převodu prodej části závodu Krajský soud v Ostravě 29.9.2015 27.11.2015 30.11.2015 23
B 188/SL 103 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 26.8.2015 27.8.2015 16
B 188/SL 102 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 16.7.2015 63
B 188/SL 101 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 23.6.2015 26.6.2015 6
B 188/SL 100 notářský zápis [NZ 235/2015] rozhodnutí VH, osvědčení Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 23.6.2015 26.6.2015 34
B 188/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Záp. z VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 13.8.2014 12.5.2015 9
B 188/SL 98 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 15.7.2014 26.8.2014 49
B 188/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 19.7.2013 48
B 188/SL 27 podpisové vzory Christopl Noll Krajský soud v Ostravě 4.5.2007 11.7.2007 20.7.2007 1
B 188/SL 26 podpisové vzory - PharmDr. Petr Nalevajka Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 4.6.2007 10.7.2007 1
B 188/SL 25 podpisové vzory - Mgr. Ilona Mravcová Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 4.6.2007 10.7.2007 1
B 188/SL 24 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 12.6.2006 41
B 188/SL 23 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 5.5.2006 19.5.2006 24.5.2006 21
B 188/SL 22 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 7.7.2005 30
B 188/SL 21 podpisové vzory Ing. Roman Kejzlar Krajský soud v Ostravě 19.5.2005 1
B 188/SL 20 notářský zápis NZ 150/2004 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 7.5.2004 15.9.2004 19
B 188/SL 19 rozhod. o statut. orgánu porada předst. Krajský soud v Ostravě 8.1.2004 30.8.2004 5
B 188/SL 18 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 9.1.2004 30.8.2004 6
B 188/SL 17 podpisové vzory Fiala, Šula, Šácha Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 3
B 188/SL 16 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 13.5.2004 14.5.2004 30
B 188/SL 15 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.12.2003 31.12.2003 21
B 188/SL 14 výroční zpráva r. 2002,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.12.2003 31.12.2003 14
B 188/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -protokol DR, zápis z jed. Krajský soud v Ostravě 2.8.2002 20.8.2003 8
B 188/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -návrh pro volbu členů Krajský soud v Ostravě 3.6.2002 20.8.2003 1
B 188/SL 11 ostatní -§ 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 15.8.2002 20.8.2002 6
B 188/SL 10 výroční zpráva r. 2001,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.8.2002 20.8.2002 13
B 188/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 23.6.1998 23.6.1998 23
B 188/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 20.8.1997 20.8.1997 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PHARMOS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 19010290
Jméno PHARMOS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 26.10.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 3

Sídlo PHARMOS, a.s.

Živnosti a provozovny PHARMOS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vožická 605, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009275569
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna K Jezu 592/32, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1009275551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Hudcova 72/42, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1000143651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Slánská 79, Brandýsek 273 41
Identifikační číslo provozovny 1000143635
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 24.7.1996
Provozovna č. 5
Provozovna Kladská 916/65, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000143660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.1998
Provozovna č. 6
Provozovna Kojetínská 4219/10, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000143694
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.1.1995
Provozovna č. 7
Provozovna Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000143678
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.5.2002

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.12.2009

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Kojetínská 4219/10, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000143694
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000143678
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Kladská 916/65, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000143660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Vožická 605, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1009275569
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna K Jezu 592/32, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1009275551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Hudcova 72/42, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1000143651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Slánská 79, Brandýsek 273 41
Identifikační číslo provozovny 1000143635
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace kromě příloh zák. č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Organ. a pořádání sport.,spol.a vzděl. akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PHARMOS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Radovan Mališ
Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Divácký
Člen statutárního orgánu PharmDr. Jiří Korta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PHARMOS, a.s.

IČO: 19010290
Firma: PHARMOS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Radvanice a Bartovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.11.1991

Sídlo PHARMOS, a.s.

Sídlo: Těšínská 1349/296, Ostrava 716 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image