Firma PERLA, netkaný textil, a.s. IČO 44992220


PERLA, netkaný textil, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PERLA, netkaný textil, a.s. (44992220) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28. října 2273/8, Zábřeh 789 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. PERLA, netkaný textil, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o PERLA, netkaný textil, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PERLA, netkaný textil, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PERLA, netkaný textil, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PERLA, netkaný textil, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PERLA, netkaný textil, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10784
IČO (identifikační číslo osoby) 44992220
Jméno PERLA, netkaný textil, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.12.1991
Na společnost přešlo fúzí sloučením celé jmění zanikající společnosti PERLA, netkaný textil, a.s. se sídlem Zábřeh, 28.října 8, 789 12, IČ: 609 17 661. 30.11.2015
Řádná valná hromada Společnosti Moravský zemský holding, a.s., se sídlem 301 00 Plzeň, Solní 4, č.p. 278, IČ 449 92 220, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1189 u Krajského soudu v Plzni (dále jen "Společnost") konaná dne 19.9.2014, v so uladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., (dále jen ZOK) 1) Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti Moravský zemský holding, a.s. je společnost com/tech INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČ 167 35 625, se sídlem 301 00 Plzeň, Solní 4, č.p. 278 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cen né papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % po díl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 08.08.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu a kcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 112.028 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno , v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,38 % (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,38 % (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost com/tech INTERNATIONAL, spol. s r.o. je tedy jako hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zve řejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku o soby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 140,- K č. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1438-49/2014 ze dne 25.6.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Poskytnuté protiplnění je o 14,- Kč na jednu akcii vyšší (tedy o cca 20 %), než stanovil znalecký posudek. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013. Ve výr okové části znaleckého posudku číslo 1438-49/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota společnosti Moravský zemský holding, a.s., se sídlem Plzeň, Solní 4, č.p. 278, PSČ 301 00, IČ 449 92 220, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1189, zjišťovaná pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona č. 90/2012., o obchodních společnostech a družstvech, k datu oceněn í 31.12.2013, činí: 8.100.000,- Kč (slovy: osm milionů sto tisíc korun českých), což znamená, že hodnota jedné akcie byla po zaokrouhlení stanovena na částku 67,- Kč (slovy: šedesát sedm korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protip lnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako ob chodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 4) Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 19.09.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8 :00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 602633950. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnos ti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle sp olečnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111 a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného o dkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 2.10.2014 - 5.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.7.2014 - 30.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 30.7.2014 - 30.11.2015
Dne 6.4.2012 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se snižuje z důvodu uhrazení neuhrazené ztráty minulých let a za účelem převodu prostředků do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 60.637.000,- Kč (šedesát milionů šest set třicet sedm tisíc korun českých) o částku 43.658.640,- Kč (čtyřicet tři miliony šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých) na částku 16.978.360, - Kč (šestnáct milionů devět set sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých). 3. Poměrná část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 43.428.568,- Kč (čtyřicet tři miliony čtyři sta dvacet osm tisíc pět set šedesát osm korun českých) bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let a poměrná část částky odpovíd ající snížení základního kapitálu ve výši 230.072,- Kč (dvě stě třicet tisíc sedmdesát dvě koruny české) bude použita jako příděl do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 360,- Kč (tři sta šedesát korun českých) na jednu akcii. Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která tedy před snížením činila 500,- Kč (pět set korun českých) se tak snižuje na hodnotu 140,- Kč (sto čtyřicet korun českých). 5. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících, které akcionáři společnosti za tím účelem předloží k rukám představenstva společnos ti. Lhůta pro předložení akcií nebo hromadných listin tyto akcie nahrazujících za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty je 1 (jeden) měsíc ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty. 11.6.2012 - 23.7.2012
Usnesení valné hromady ze dne 1. 3. 2006 o snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti, který činí 73.562.500,- Kč bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 20.000. 000,- Kč což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 53.562.500,- Kč ? dolní hranice snížení základního kapitálu. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 40.000 kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za nepla tné. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 100,- Kč. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřej ného návrhu smlouvy. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostřed ků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení nebo oznámeních o přijetí veřejného návrhu překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která veřejný návrh přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výp očet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený ve veřejném návrhu platí za snížený o výsledek zaokrouhlování. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (Článek č. 39 ?Oznamování?), formou veřej ného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. Představenstvo může, nad rámec bodu 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady zaslat akcionářům os obní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valné hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí ? ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle ust. § 213c obch. zákoníku pouze při měřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí veřejného návrhu ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 kalendářních dnů od záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě 3 měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (n apř. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo. 3.4.2006 - 10.9.2009
Společnost předložila úplné znění stanov schválené valnou hromadou 10.6.1998. 18.8.1998 - 2.10.2014
Ke dni 28.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.2,5,8. 28.7.1995 - 2.10.2014
Ke dni 11.4.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v kapitole II odst.2, kapitole VIII, odd.B, odst.2. 11.4.1995 - 2.10.2014
Ke dni 28.6.1994 byly předloženy stanovy v novém znění. 23.9.1994 - 2.10.2014
Způsob zřízení: Zakladatelským plánem o založení a.s. MZIS ze dne 20.11.1991, jednorázově dle par. 25 zák. č. 104/90 Sb. a na základě souhlasu Ministerstva pro správu nár. majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 3716/91 ze dne 27.12.1991. 30.12.1991
Základní kapitál společnosti činí 100.000,-- Kčs. 30.12.1991 - 28.6.1993
Rozdělení kapitálu na 100 ks akcií v nominální hodnotě 1000,-- Kčs na majitele. 30.12.1991 - 28.6.1993
Prokura: prokurista nebyl ustaven 30.12.1991 - 28.6.1993
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popříp. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 30.12.1991 - 23.9.1994

Aktuální kontaktní údaje PERLA, netkaný textil, a.s.

Kapitál PERLA, netkaný textil, a.s.

zakladni jmění 16 978 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.2012
zakladni jmění 60 637 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.2007 - 23.7.2012
zakladni jmění 73 562 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1995 - 10.1.2007
zakladni jmění 61 232 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.9.1993 - 28.7.1995
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1993 - 23.9.1993

Akcie PERLA, netkaný textil, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 140 Kč 121 274 30.7.2014
Akcie na majitele 140 Kč 121 274 23.7.2012 - 30.7.2014
Akcie na majitele 500 Kč 121 274 10.1.2007 - 23.7.2012
Akcie na majitele 500 Kč 147 125 20.9.2005 - 10.1.2007
Akcie na majitele 500 Kč 147 125 28.7.1995 - 20.9.2005
Akcie na majitele 500 Kč 122 465 23.9.1993 - 28.7.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 28.6.1993 - 23.9.1993

Sídlo PERLA, netkaný textil, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28. října 2273/8 , Zábřeh 789 01 30.11.2015
Adresa Solní 278/4 , Plzeň 301 00 20.9.2005 - 30.11.2015
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 24.10.2001 - 20.9.2005
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 18.8.1998 - 24.10.2001
Adresa Šumavská 524/31 , Brno 602 00 11.4.1995 - 18.8.1998
Adresa Hlinky 41/104 , Brno 603 00 23.9.1993 - 11.4.1995
Adresa Vídeňská 494/103 , Brno 619 00 30.12.1991 - 23.9.1993

Předmět podnikání PERLA, netkaný textil, a.s.

Platnost údajů od - do
barvení a chemická úprava textilií 30.11.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.3.2010
realitní činnost 20.10.2006 - 26.3.2010
zprostředkování obchodu a služeb 20.10.2006 - 26.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.8.1998 - 26.3.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců 27.6.1996 - 26.3.2010
správa investičního privatizačního fondu investiční činnost ve smyslu par. 17 odst. 3 nařízení vlády ČSFR č.383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů hospodaření s prostředky společnosti, t.j. nákup a prodej cenných papírů nebo získávání nebo odprodej majetkových účastí fondu s cílem zhodnocení majetku společnosti podnikatelská činnost související se správou IPF 30.12.1991 - 27.6.1996

vedení firmy PERLA, netkaný textil, a.s.

Statutární orgán PERLA, netkaný textil, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoliv člen představenstva. 30.7.2014
Podepisování: Za společnost podepisují: a) všichni členové představenstva nebo b) předseda představenstva samostatně nebo c) společně místopředseda představenstva /v době nepřítomnosti předsedy představenstva) a jeden člen představenstva nebo d) na základě pověření představenstvem: - samostatně jeden člen představenstva - samostatně ředitel společnosti. 18.8.1998 - 30.7.2014
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popříp. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva, ředitel společnosti zmocněný k tomu představenstvem. 23.9.1994 - 18.8.1998
předseda představenstva Ing. Jana Lukáčová 30.11.2015
Vznik členství 18.11.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: 160 , Jestřebí 789 01
člen představenstva Ing. Ludmila Vránová 30.12.1991 - 28.6.1993
Adresa: Mlýnská 265/54 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Horymír Coufal 30.12.1991 - 28.6.1993
Adresa: Potoky 16 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Bártek 30.12.1991 - 28.6.1993
Adresa: 261 , Tečovice 763 02
člen představenstva Ing. Jiří Burget 30.12.1991 - 23.9.1994
Adresa: Suzova 358/10 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Julius Hanika 30.12.1991 - 23.9.1994
Adresa: Kamenná 2674 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Václav K O U T S K Ý 30.12.1991 - 11.4.1995
Adresa: U Náhonu 128 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Jan Obadal 28.6.1993 - 11.4.1995
Adresa: Osvoboditelů 42 , Ostrava 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Sadila 28.6.1993 - 11.4.1995
Adresa: Kúty 1942 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Alexander Togner 28.6.1993 - 27.6.1996
Adresa: Růžová 2194 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva ing. František Dočkal 11.4.1995 - 27.6.1996
Adresa: Sokolská 622 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Aleš Šilhánek 30.12.1991 - 10.2.1997
Adresa: Tyršova 1109 , Slavkov u Brna 684 01
místopředseda představenstva ing. Ivo Slováček 11.4.1995 - 10.2.1997
Adresa: Na Kamenci 1361/2 , Ostrava 710 00
členka představenstva Magda Driáková 11.4.1995 - 10.2.1997
Adresa: Vlčnovská 4181/14 , Brno 628 00
místopředseda představenstva ing. Ivo Slováček 10.2.1997 - 18.8.1998
Adresa: Na Kamenci 1361/2 , Ostrava 710 00
člen představenstva Čestmír Velíšek 18.8.1998 - 21.2.2001
Adresa: 45 , Losiná Česká republika
členka představenstva Magda Driáková 10.2.1997 - 7.4.2004
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: Vlčnovská 4181/14 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Čestmír Velíšek 21.2.2001 - 7.4.2004
Zánik funkce 14.10.2002
Adresa: 45 , Chválenice 332 05
předseda představenstva Ing. Aleš Šilhánek 10.2.1997 - 17.12.2004
Zánik funkce 20.2.1997
Adresa: Tyršova 1109 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Čestmír Velíšek 7.4.2004 - 8.7.2005
Vznik funkce 14.10.2002
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa:
Losiná 45, p. Chválenice, okr. Plzeň-jih
místopředseda představenstva Mgr. Václav Hajšman 7.4.2004 - 3.10.2007
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 10.10.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Turistická 1780/2 , Plzeň 323 00
člen představenstva JUDr. Marek Hastík 7.4.2004 - 3.10.2007
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 10.10.2002
Adresa: Bellova 378/25 , Brno 623 00
předseda představenstva Čestmír Velíšek 8.7.2005 - 11.4.2008
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 11.10.2007
Adresa:
Losiná 45, p. Chválenice, okr. Plzeň-jih
předseda představenstva Jan Vondryska 20.8.2008 - 4.12.2010
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.5.2010
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.5.2010
Adresa: Studentská 414 , Klatovy 339 01
místopředseda představenstva Blanka Čechová 3.10.2007 - 4.6.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.4.2011
Vznik funkce 29.6.2007
Adresa: 6 , Dlažov 339 01
člen představenstva Miloslava Nozarová 3.10.2007 - 4.6.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.9.2012
Zánik funkce 29.9.2012
Adresa: Na Výhledech 315 , Merklín 334 52
předseda představenstva Ing. Josef Kroupa 4.1.2011 - 4.6.2012
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 6.4.2012
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 6.4.2012
Adresa: 75 , Předslav 339 01
místopředseda představenstva Miloslava Nozarová 4.6.2012 - 7.5.2013
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 29.9.2012
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 29.9.2012
Adresa: Na Výhledech 315 , Merklín 334 52
Místopředseda představensta Stanislav Pospíšil 7.5.2013 - 30.7.2013
Vznik členství 16.10.2012
Zánik členství 7.6.2013
Vznik funkce 16.10.2012
Zánik funkce 7.6.2013
Adresa: Máchova 2874/10 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Václav Hajšman 4.6.2012 - 2.8.2013
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 23.4.2012
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
Jméno Ing. Ján Koščo PhD. 4.6.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 6.4.2012
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Vencová 75 , 4001 Košice Slovenská republika
Místopředseda představensta Stanislav Pospíšil 30.7.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 8.7.2014
Vznik funkce 24.6.2013
Zánik funkce 8.7.2014
Adresa: Máchova 2874/10 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Václav Hajšman 2.8.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 23.4.2012
Vznik funkce 23.4.2012
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
předseda představenstva Ing. Václav Hajšman 30.7.2014 - 30.11.2015
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 18.11.2015
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 18.11.2015
Adresa: 66 , Chválenice 332 05

Dozorčí rada PERLA, netkaný textil, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Velíšek 30.11.2015
Vznik členství 18.11.2015
Vznik funkce 18.11.2015
Adresa: Dřevěná 102/9 , Plzeň 301 00
člen JUDr. Marie Kolísková 28.6.1993 - 11.4.1995
Adresa: Tyršova 674/24 , Vyškov 682 01
člen Ing. Ivan Krajňanský 28.6.1993 - 11.4.1995
Adresa: Na Honech III 4920 , Zlín 760 05
člen Jiří Šilhavík 28.6.1993 - 11.4.1995
Adresa: Svat. Čecha 352 , Zlín 760 01
předseda JUDr. Jaroslav Nejtek 11.4.1995 - 28.7.1995
Adresa: Točitá 1729/11 , Praha 140 00
člen ing. Slavomír Kolčava 11.4.1995 - 28.7.1995
Adresa: Mikulovská 4060/1 , Brno 628 00
členka Dagmar Tomaštíková 11.4.1995 - 10.2.1997
Adresa: Jana Maluchy 42/8 , Ostrava 700 30
předseda ing. Slavomír Kolčava 28.7.1995 - 10.2.1997
Adresa: Mikulovská 4060/1 , Brno 628 00
členka Miloslava Nozarová 28.7.1995 - 10.2.1997
Adresa: Na Výhledech 315 , Merklín 334 52
členka Dagmar Tomaštíková 10.2.1997 - 18.8.1997
Adresa: Jana Maluchy 42/8 , Ostrava 700 30
člen Ing. Petr Květoň 18.8.1997 - 18.8.1997
Adresa: 22 , Loučim 345 06
předseda ing. Slavomír Kolčava 10.2.1997 - 18.8.1998
Adresa: Mikulovská 4060/1 , Brno 628 00
člen Ing. Petr Květon 18.8.1997 - 21.2.2001
Adresa: 22 , Loučim 345 06
člen Jaroslav Kuchyňka 29.9.1998 - 21.2.2001
Adresa: 98 , Losiná 332 04
členka Miloslava Nozarová 10.2.1997 - 7.4.2004
Zánik členství 10.5.2002
Adresa: Na Výhledech 315 , Merklín 334 52
člen Světlana Šichtařová 21.2.2001 - 7.4.2004
Vznik funkce 27.4.2001
Zánik funkce 10.10.2002
Adresa: Josefy Faimonové 2229/14 , Brno 628 00
předseda Jaroslav Kuchyňka 21.2.2001 - 8.7.2005
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: 98 , Chválenice 332 05
členka Mgr. Markéta Fichtnerová 7.4.2004 - 8.7.2005
Vznik funkce 10.10.2002
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: K Loučkám 1354 , Litvínov 436 01
členka Miloslava Nozarová 7.4.2004 - 3.10.2007
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 10.10.2002
Adresa: Na Výhledech 315 , Merklín 334 52
předseda dozorčí rady Mgr. Markéta Fichtnerová 8.7.2005 - 3.10.2007
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: K Loučkám 1354 , Litvínov 436 01
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Spěváček 3.10.2007 - 5.6.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Horymírova 1026 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Magda Driáková 3.10.2007 - 13.6.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.2.2009
Adresa: Heřmánková 845/16 , Brno 620 00
předseda dozorčí rady Magda Driáková 20.8.2008 - 13.6.2009
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 2.2.2009
Adresa: Heřmánková 845/16 , Brno 620 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hajšman 10.9.2009 - 26.3.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 28.2.2010
Vznik funkce 13.7.2009
Zánik funkce 28.2.2010
Adresa: 66 , Chválenice 332 05
člen dozorčí rady Dip.ing. Jiří Holomel 8.7.2005 - 4.1.2011
Zánik členství 29.9.2009
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 29.9.2009
Adresa: Do Kytorek 180 , Třemošná 330 11
předseda dozorčí rady Miloslav Menšík 4.1.2011 - 7.5.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 29.9.2012
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 29.9.2012
Adresa: 167 , Dolní Lukavice 334 44
člen dozorčí rady Čestmír Velíšek 15.2.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 2.2.2011
Adresa: 45 , Losiná 332 04
člen dozorčí rady Čestmír Velíšek 7.6.2013 - 30.7.2013
Vznik členství 2.2.2011
Adresa: 45 , Losiná 332 04
člen dozorčí rady Běluše Vaňková 20.8.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.9.2013
Adresa: 177 , Losiná 332 04
Člen dozorčí rady Rudolf Brousek 30.7.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Plaská 159 , Třemošná 330 11
Předseda dozorčí rady Čestmír Velíšek 30.7.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 2.2.2011
Vznik funkce 24.6.2013
Adresa: 45 , Losiná 332 04
člen dozorčí rady Běluše Vaňková 31.7.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.9.2013
Adresa: 177 , Losiná 332 04
Člen dozorčí rady Rudolf Brousek 2.8.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Plaská 159 , Třemošná 330 11
Jméno Běluše Vaňková 30.7.2014 - 30.7.2014
Vznik členství 28.9.2013
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: 177 , Losiná 332 04
Předseda dozorčí rady Čestmír Velíšek 30.7.2014 - 30.11.2015
Vznik členství 2.2.2011
Zánik členství 18.11.2015
Vznik funkce 24.6.2013
Zánik funkce 18.11.2015
Adresa: 45 , Losiná 332 04

Sbírka Listin PERLA, netkaný textil, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1189/SL 87 účetní závěrka [2015] Krajský soud v Plzni 20.5.2015 22.11.2015 10
B 1189/SL 86 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 26.5.2015 22.11.2015 13
B 1189/SL 85 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 19.5.2015 22.11.2015 14
B 1189/SL 84 notářský zápis [NZ 365/2015] Krajský soud v Plzni 18.11.2015 22.11.2015 1
B 1189/SL 83 notářský zápis [NZ 364/2015] Krajský soud v Plzni 18.11.2015 22.11.2015 16
B 1189/SL 82 notářský zápis [NZ 363/2015] Krajský soud v Plzni 18.11.2015 22.11.2015 15
B 1189/SL 81 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 19.5.2015 9.11.2015 9.11.2015 14
B 1189/SL 80 změna právní formy, fúze projekt sloučení Krajský soud v Plzni 30.6.2015 12.10.2015 13.10.2015 10
B 1189/SL 79 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 7.5.2014 1.9.2014 12.1.2015 19
B 1189/SL 78 notářský zápis Nz 473/2014 Krajský soud v Plzni 19.9.2014 24.9.2014 12.11.2014 130
B 1189/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Plzni 27.9.2013 22.7.2014 29.8.2014 1
B 1189/SL 76 notářský zápis NZ 520/2014, rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 8.7.2014 22.7.2014 29.8.2014 21
B 1189/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 24.6.2013 25.7.2013 30.7.2013 1
B 1189/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 24.6.2013 25.7.2013 30.7.2013 1
B 1189/SL 73 ostatní zápis z náhradní VH Krajský soud v Plzni 4.6.2013 26.7.2013 30.7.2013 9
B 1189/SL 72 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 3.6.2013 17.7.2013 18.7.2013 21
B 1189/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 16.10.2012 30.4.2013 7.5.2013 1
B 1189/SL 70 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z DR Krajský soud v Plzni 29.6.2012 30.4.2013 7.5.2013 2
B 1189/SL 69 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.7.2012 10.9.2012 11.9.2012 21
B 1189/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 23.4.2012 18.5.2012 4.6.2012 1
B 1189/SL 66 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 4.4.2012 18.5.2012 4.6.2012 1
B 1189/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 26.4.2012 21.5.2012 4.6.2012 1
B 1189/SL 64 notářský zápis Nz 36/2012 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 6.4.2012 21.5.2012 4.6.2012 6
B 1189/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 19.6.2011 22.9.2011 22.9.2011 17
B 1189/SL 62 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.2.2011 9.2.2011 15.2.2011 1
B 1189/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis jednání DR Krajský soud v Plzni 2.2.2011 9.2.2011 15.2.2011 1
B 1189/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.1.2011 7.1.2011 2
B 1189/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.1.2011 7.1.2011 2
B 1189/SL 58 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 28.6.2010 16.12.2010 4.1.2011 6
B 1189/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 3.8.2010 3.8.2010 14
B 1189/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 15.2.2010 24.3.2010 26.3.2010 1
B 1189/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z DR Krajský soud v Plzni 8.2.2010 24.3.2010 26.3.2010 1
B 1189/SL 54 podpisové vzory - Ing. Václav Hajšman Krajský soud v Plzni 28.7.2009 13.8.2009 10.9.2009 2
B 1189/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 13.7.2009 13.8.2009 10.9.2009 1
B 1189/SL 52 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.6.2009 13.8.2009 10.9.2009 4
B 1189/SL 51 výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 17.6.2009 16.7.2009 17.7.2009 14
B 1189/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 2.2.2009 25.5.2009 25.5.2009 1
B 1189/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 26.1.2009 25.5.2009 25.5.2009 1
B 1189/SL 48 ostatní -zápis VH Krajský soud v Plzni 18.6.2008 28.8.2008 29.8.2008 11
B 1189/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 18.6.2008 28.8.2008 29.8.2008 18
B 1189/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.7.2008 18.8.2008 20.8.2008 2
B 1189/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 14.4.2008 3.6.2008 5.6.2008 1
B 1189/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 14.4.2008 3.6.2008 5.6.2008 1
B 1189/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 11.10.2007 3.4.2008 3.4.2008 1
B 1189/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 29.6.2007 27.9.2007 4.10.2007 2
B 1189/SL 41 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.6.2007 27.9.2007 4.10.2007 12
B 1189/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.8.2007 18.9.2007 4.10.2007 2
B 1189/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 7.9.2007 11.9.2007 23
B 1189/SL 38 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 17.5.2006 19.10.2006 20.10.2006 26
B 1189/SL 37 notářský zápis Nz 267/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 30.6.2006 19.10.2006 20.10.2006 3
B 1189/SL 36 notářský zápis Nz 62/2006 - usn. VH Krajský soud v Plzni 1.3.2006 3.4.2006 7.4.2006 5
B 1189/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.10.2005 22
B 1189/SL 34 notářský zápis Nz 211/2005 - rozh. řádné VH Krajský soud v Plzni 30.6.2005 22.9.2005 5
B 1189/SL 33 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 6.3.2005 5.9.2005 28
B 1189/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.7.2004 18.7.2005 4
B 1189/SL 31 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Plzni 28.6.2004 18.7.2005 1
B 1189/SL 30 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Plzni 28.6.2004 18.7.2005 1
B 1189/SL 29 ostatní -zápis VH Krajský soud v Plzni 28.6.2004 18.7.2005 8
B 1189/SL 28 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Plzni 10.10.2002 27.4.2005 24
B 1189/SL 27 notářský zápis Nz 407/2002 - osvědčení Krajský soud v Plzni 10.10.2002 27.4.2005 13
B 1189/SL 26 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Plzni 7.11.2002 27.4.2005 2
B 1189/SL 25 notářský zápis -NZ 237/2003 Krajský soud v Plzni 31.7.2003 27.4.2005 11
B 1189/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.4.2005 22
B 1189/SL 23 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Plzni 20.5.2004 1.7.2004 28
B 1189/SL 22 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 28.4.2003 22.7.2003 41
B 1189/SL 21 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.7.2002 18.10.2002 29
B 1189/SL 20 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 7.6.2002 18.10.2002 56
B 1189/SL 19 notářský zápis - rozhodnnutí VH Krajský soud v Plzni 12.8.2002 18.10.2002 8
B 1189/SL 18 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Plzni 23.7.2002 18.10.2002 41
B 1189/SL 17 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Plzni 7.6.2002 18.10.2002 10
B 1189/SL 16 ostatní - pololetní zpráva k 30.6.2002 Krajský soud v Plzni 29.7.2002 18.10.2002 11
B 1189/SL 15 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Plzni 31.12.2001 18.10.2002 38
B 1189/SL 14 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 27.4.2001 30.11.2001 11
B 1189/SL 13 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Plzni 27.4.2001 30.11.2001 36
B 1189/SL 12 notářský zápis 289/01 - VH Krajský soud v Plzni 27.4.2001 10.8.2001 36
B 1189/SL 11 notářský zápis - VH - 290/01 Krajský soud v Plzni 27.4.2001 10.8.2001 28
B 1189/SL 10 účetní závěrka - pololetní zpráva k 30.6.2001 Krajský soud v Plzni 13.7.2001 10.8.2001 11
B 1189/SL 9 výroční zpráva - 2000 Krajský soud v Plzni 26.6.2001 27.6.2001 88
B 1189/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 15.6.2000 16.8.2000 9
B 1189/SL 7 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 24.3.2000 16.8.2000 34
B 1189/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Plzni 26.3.1997 16.7.1999 51
B 1189/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 25.2.1998 22
B 1189/SL 4 notářský zápis 227/97 Krajský soud v Plzni 3.6.1997 25.2.1998 37
B 1189/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.6.1997 25.2.1998 27
B 1189/SL 2 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.6.1997 25.2.1998 21
B 1189/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Plzni 31.12.1996 25.2.1998 55

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PERLA, netkaný textil, a.s.

IČO (identifikační číslo) 44992220
Jméno PERLA, netkaný textil, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 10.6.1996
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo PERLA, netkaný textil, a.s.

Živnosti a provozovny PERLA, netkaný textil, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 2273/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1010627988
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 4.12.2015

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna 28. října 2273/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1010627988
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2015

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PERLA, netkaný textil, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Lukáčová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PERLA, netkaný textil, a.s.

IČO: 44992220
Firma: PERLA, netkaný textil, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Zábřeh
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.1.1992

Sídlo PERLA, netkaný textil, a.s.

Sídlo: 28. října 2273/8, Zábřeh 789 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image