Firma Patronus třetí SICAV a.s. IČO 24762717


Patronus třetí SICAV a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Patronus třetí SICAV a.s. (24762717) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 958/27, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 2010 a je stále aktivní. Patronus třetí SICAV a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Patronus třetí SICAV a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Patronus třetí SICAV a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Patronus třetí SICAV a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Patronus třetí SICAV a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16647
IČO (identifikační číslo osoby) 24762717
Jméno Patronus třetí SICAV a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.11.2010
Na společnost Patronus třetí SICAV a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 293 89 747, a to podle Projek tu fúze sloučením ze dne 04.07.2018. Rozhodný den: 01.01.2018. 15.8.2018
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 29.9.2016
Vnitrostátní fúzí sloučením společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12 se společností Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Mor avská Ostrava, IČ: 247 62 717, v souladu s projektem vnitrostátní fúze sloučením ze dne 24.4.2014, přešlo veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ: 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, na ná stupnickou společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 247 62 717. 9.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.6.2014 - 18.5.2015
Valná hromada obchodní poslečnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., konaná dne 8.11.2013 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména získání pro společnost využitelného majetku, který umožní její dalš í ekonomický rozvoj; ------------------------------------------------------------------------------ b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 31.400.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) na částku ve výši 83.400.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony čtyři sta tisíc korun českých); ----------------------------------------- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 314 ( slovy: tři sta čtrnácti ) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; --------------- ---------------------------------------------------------------------------- d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;------------------------------------------------------------------- ------------ e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) pan Jaroslav Čánek, datum narození 25.12.1953, bytem Těrlicko Horní Těrlicko, Lesní 626, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 160 ks (slovy: jedno sto šedesát ) kusů akcií a b) pan Mgr. Pavel Drobil, datum narození 18.10.1971, bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 154 ks (slovy: jedno sto padesát čtyři ) kusy akcií; -------------------------------- f) určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 9 ,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) částku 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, ------------------------------------------------------------------------ g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že předem určení zájemci jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do 90-ti ( devadesáti ) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníh o rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným či osobně předaným nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a náležitostmi podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; h) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na toto zvýšení základního kapitálu takto: -------------------------------------- --   připouští se započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Jaroslava Čánka ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11.20 13 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu ve výši 16.017.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů sedmnáct tisíc korun českých); ---------   připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která b yla uzavřena dne 5.11.2013 mezi panem Mgr. Pavlem Drobilem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Mgr. Pavla Drobila ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun če ských) a dále se připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 12.000,- Kč ( slovy: dvanáct tisíc korun českých ) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11 .2013 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační čísl o: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele, kteroužto pohledávku pan Mgr. Pavel Drobil nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavřel dne 6.11.201 3 jako postupník s panem Jaroslavem Čánkem jako postupitelem; ------------------------------------- i) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : --------------------- • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákon ík ve znění pozdějších předpisů, ---------------------------------------------------- • ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, která jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; ----------------------------- • peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to pana Jaroslava Čánka, nar. 25.12.1953, bytem Těrlicko - Horní Těrlicko, Lesní 626, z výše uvedeného titulu bude započtena v rozsahu částky ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné části pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady a účinností smlouvy o započtení vzáje mné pohledávky v celkové výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu; - zbývající část ve výši 5.000,-Kč představuje i nadále pohledávku upisovatele pana Jaroslava Čánka vůči společnosti; --------------------------------------------------------- • peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Mgr. Pavla Drobila, nar. 18.10.1971, bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, z výše uvedených titulů budou započteny v rozsahu celé částky ve výši 15.400.000,-Kč (slovy: pa tnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady a účinnost í smlouvy o započtení vzájemné pohledávky v celkové výši 15.400.000,-Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního k apitálu; -------------------- j) upisovatelé jsou povinni splatit : -------------------------------------------------------------- 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena pořed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-- --------------------------------------------------------------------------- 26.11.2013
Na společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO 247 62 717, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4440, přešla v rámci rozdělení sp olečnosti Lázně Darkov, a.s, se sídlem Karviná-Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO: 619 74 935, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1180, kombinací rozdělení odštěpením sloučením se společností Patron us třetí, uzavřený investiční fond, a.s. a rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, odštěpená část jmění rozdělované společnosti Lázně Darkov, a.s., a to podle projektu ro zdělení schváleného dne 10. srpna 2011. 1.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Patronus třetí SICAV a.s.

Kapitál Patronus třetí SICAV a.s.

zakladni jmění 66 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.9.2016
zakladni jmění 83 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2013 - 29.9.2016
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2011 - 16.12.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2010 - 1.12.2011

Akcie Patronus třetí SICAV a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 6 672 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 834 16.12.2013 - 29.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 520 1.12.2011 - 16.12.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 10.11.2010 - 1.12.2011

Sídlo Patronus třetí SICAV a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 29.9.2016
Adresa Čsl. armády 2954/2 , Karviná 733 01 18.5.2015 - 29.9.2016
Adresa Havlíčkovo nábřeží 2728/38 , Ostrava 702 00 21.11.2013 - 18.5.2015
Adresa Havlíčkovo nábřeží 2728/38 , Ostrava 702 00 9.7.2012 - 21.11.2013
Adresa Čsl. armády 2954/2 , Karviná 733 01 14.4.2011 - 9.7.2012
Adresa Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 10.11.2010 - 14.4.2011

Předmět podnikání Patronus třetí SICAV a.s.

Platnost údajů od - do
činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 18.5.2015
kolektivní investování 10.11.2010 - 18.5.2015

vedení firmy Patronus třetí SICAV a.s.

Statutární orgán Patronus třetí SICAV a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 30.10.2015
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce, či více pověřených zmocněnců. 18.5.2015 - 30.10.2015
Jménem Společnosti jedná a podepisuje vždy buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 9.7.2012 - 18.5.2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva. 10.11.2010 - 9.7.2012
předseda představenstva Ing. Pavlína Filipi 27.9.2017
Vznik členství 3.9.2015
Vznik funkce 3.9.2015
Adresa: Česká 4969 , Zlín 760 05
člen představenstva Libor Topolčan 17.1.2019
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Olbrachtova 698/21 , Karviná 734 01
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 10.11.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Vznik funkce 10.11.2010
Zánik funkce 29.3.2011
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ondřej Horák 10.11.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Uzbecká 558/10 , Brno 625 00
člen představenstva Petra O´keefe 10.11.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Štupartská 769/18 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Bohumír Samek 14.4.2011 - 21.7.2011
Vznik členství 29.3.2011
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Komenského 43 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva Bc. Jakub Čánek 14.4.2011 - 18.7.2013
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
předseda představenstva Ing. Pavel Starý 21.7.2011 - 21.11.2013
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Slavíkova 4409/49 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Bohumír Samek 21.7.2011 - 21.11.2013
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Komenského 43 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva Bc. Jakub Čánek 18.7.2013 - 21.11.2013
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
předseda představenstva Pavel Starý 21.11.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 22.6.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Slavíkova 4409/49 , Ostrava 708 00
člen představenstva Bohumír Samek 21.11.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Komenského 43 , Háj ve Slezsku 747 92
člen představenstva Jakub Čánek 21.11.2013 - 24.6.2014
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
předseda představenstva Ing. Pavlína Filipi 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Vznik funkce 16.5.2014
Zánik funkce 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2602/11 , Praha 193 00
člen představenstva Mgr. Pavel Drobil 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: Občanská 1103/25 , Ostrava 710 00
člen představenstva Klára Panenková 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: U jeslí 2269/20 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Vladimír Cigánek 30.10.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 3.9.2015
Zánik členství 25.6.2016
Adresa: Na Bunčáku 1018/1 , Ostrava 710 00
předseda představenstva Ing. Pavlína Filipi 30.10.2015 - 27.9.2017
Vznik členství 3.9.2015
Vznik funkce 3.9.2015
Adresa: Mezilesí 2602/11 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Milan Stöhr 16.8.2016 - 17.1.2019
Vznik členství 25.6.2016
Zánik členství 30.9.2018
Adresa: Holšická 2233 , Praha 190 16

Dozorčí rada Patronus třetí SICAV a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zuzana Vachlová 18.5.2015
Vznik členství 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2060/4 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Scholz 10.11.2010 - 21.7.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Vznik funkce 10.11.2010
Zánik funkce 29.3.2011
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Zuzana Jarolímová 10.11.2010 - 21.7.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Topolová 153 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Vít Vařeka 10.11.2010 - 21.7.2011
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Drobil 21.7.2011 - 4.3.2013
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 30.1.2013
Adresa: Občanská 1103/25 , Ostrava 710 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Čánek 21.7.2011 - 21.11.2013
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Dagmar Čánková 21.7.2011 - 21.11.2013
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Václav Planka 4.3.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 30.1.2013
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Anny Letenské 171/16 , Ostrava 725 25
předseda dozorčí rady Jaroslav Čánek 21.11.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 29.3.2011
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Dagmar Čánková 21.11.2013 - 24.6.2014
Vznik členství 29.3.2011
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42
člen dozorčí rady Zuzana Vachlová 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: Mezilesí 2060/4 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Veronika Kusáková 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: Chaloupky 584 , Veselí nad Moravou 698 01
člen dozorčí rady Jakub Čánek 24.6.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 22.4.2015
Adresa: Lesní 626/28 , Těrlicko 735 42

Sbírka Listin Patronus třetí SICAV a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4440/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 3
B 4440/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 3.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 1
B 4440/SL 46 notářský zápis [NZ 356/2015, N 394/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 25.9.2015 9.10.2015 2.11.2015 11
B 4440/SL 45 zpráva auditora r.2014 vč.výr.zpr,úč.z. s příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.7.2015 3.7.2015 42
B 4440/SL 44 výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 31.12.2014 1.7.2015 2.7.2015 42
B 4440/SL 43 notářský zápis [NZ 185/2015] Rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 22.4.2015 7.5.2015 21.5.2015 32
B 4440/SL 42 notářský zápis [NZ 359/2014] Osvědčení rozh. VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 7.5.2015 21.5.2015 25
B 4440/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Záp. z jednání VH Krajský soud v Ostravě 22.4.2015 7.5.2015 20.5.2015 6
B 4440/SL 40 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.7.2014 25.7.2014 37
B 4440/SL 39 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 1410/2014, N 1474/2014, Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.7.2014 8.7.2014 8
B 4440/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 30.4.2014 5.6.2014 11.6.2014 37
B 4440/SL 37 změna právní formy, fúze Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 27.5.2014 28.5.2014 5
B 4440/SL 36 výroční zpráva [2013] s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 25.4.2014 6.5.2014 37
B 4440/SL 35 výroční zpráva [2012] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.6.2013 12.6.2013 36
B 4440/SL 34 výroční zpráva [2012] s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 30.5.2013 4.6.2013 36
B 4440/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.1.2013 19.2.2013 5.3.2013 2
B 4440/SL 31 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.s příl., §66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 15.5.2012 6.6.2012 36
B 4440/SL 30 účetní závěrka zahaj.rozv. k 1.1.2011 Sunotap Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 29 zakladatelské dokumenty spol.smlouva Sunotap s.r.o. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 7
B 4440/SL 28 podpisové vzory J. Čánek - Sunotap Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 27 zpráva auditora r. 2010,úč.z.-Patronus Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 24
B 4440/SL 26 účetní závěrka zahj.rozv. k 1.1.2011 Patron. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 25 stanovy společnosti úplné zn. Patronus Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 24
B 4440/SL 24 notářský zápis NZ 300/2011 Patronus Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 85
B 4440/SL 23 posudek znalce č.503/38/11 Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 3.11.2011 15.11.2011 147
B 4440/SL 22 zpráva auditora r.2010,úč.z.-Lázně Dark. Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 37
B 4440/SL 21 účetní závěrka zahaj.rozv.k 1.1.2011 Láz.Dark Krajský soud v Ostravě 3.11.2011 15.11.2011 2
B 4440/SL 20 stanovy společnosti Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 26
B 4440/SL 19 notářský zápis NZ 299/2011 Lázně Darkov Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 3.11.2011 15.11.2011 88
B 4440/SL 18 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.8.2011 5.8.2011 33
B 4440/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 15.7.2011 26.7.2011 2
B 4440/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 15.7.2011 26.7.2011 1
B 4440/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 21.6.2011 15.7.2011 26.7.2011 3
B 4440/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 15.7.2011 26.7.2011 1
B 4440/SL 13 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Ostravě 15.7.2011 26.7.2011 5
B 4440/SL 12 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 23.6.2011 24.6.2011 60
B 4440/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 8 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 7 notářský zápis NZ 112/2011 Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 10
B 4440/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 24
B 4440/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.3.2011 23.5.2011 1
B 4440/SL 6 účetní závěrka - výroční zpráva r.2010 Krajský soud v Ostravě 19.4.2011 16.5.2011 33
B 4440/SL 5 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 5.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 1
B 4440/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 407/2010 Krajský soud v Ostravě 8.7.2010 10.11.2010 18.11.2010 31
B 4440/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2
B 4440/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2
B 4440/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.11.2010 10.11.2010 18.11.2010 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Patronus třetí SICAV a.s.

IČO: 24762717
Firma: Patronus třetí SICAV a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 10.11.2010

Sídlo Patronus třetí SICAV a.s.

Sídlo: Opletalova 958/27, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image