Firma PANTHER, a.s. v likvidaci IČO 60192691


PANTHER, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PANTHER, a.s. v likvidaci (60192691) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 190, 737 01 Český Těšín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1993 a je stále aktivní. PANTHER, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PANTHER, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PANTHER, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o PANTHER, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro PANTHER, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PANTHER, a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10409
IČO (identifikační číslo osoby) 60192691
Jméno PANTHER, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 25.11.1993
Dne 05.06.2012 rozhodla valná hromada společnosti ozrušení společnosti slikvidací ajmenování likvidátora. 9.7.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 13.12.2011 rozhodla osnížení základního kapitálu takto:Základní kapitál společnosti PANTHER, a.s. se snižuje opevnou částku 10.709.200,- Kč (slovy: deset milionů sedm set devět tisíc dvě stě korun českých) způvodní výše 13.185.600,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát pět tisíc šest set korun českých) na novou výši základního kapitálu 2.476.400,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, ato tak, že jmenovitá hodnota každé jedné akcie bude snížena ze stávající hodnoty 3.216,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě šestnáct korun českých) na novou hodnotu 604,- Kč (slovy: šest set čtyři korun českých). Počet akci společnosti PANTHER, a.s. zůstává nedotčen, tj. společnost má nadále 4.100 ks (slovy: čtyři tisíce sto kusů) akcií.Důvodem snížení základního kapitálu je, že neuhrazená ztráta společnosti PANTHER, a.s. by po její úhradě zdisponsibilních zdrojů přesáhla polovinu základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty zminulých let. 9.1.2012 - 2.2.2012
Jediný akcionář jednající vpůsobnosti valné hromady rozhodl dne 27.10.2004 osnížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty zdosavadní výše 41.000.000,- Kč na 13.185.600,- Kč. 29.12.2004 - 2.2.2012
Základní kapitál společnosti se zvyšuje zdosavadní hodnoty 21.000.000,- Kč (dvacetjednamilionů korun českých) očástku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 41.000.000,- Kč (čtyřicetjednamilionů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 2.000 ks (dvatisíce kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, znichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou registrované. 21.2.2004 - 7.5.2004
Při zvýšení základního kapitálu:a) jediný akcionář společnosti má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti;b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele vprovozovně společnosti vPraze 6, Křenova 13, vpracovní dny vdobě od 9 hodin do 15 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 (třicet) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku kMěstskému soudu vPraze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, ato tak, že mu společnost oznámení opočátku běhu lhůty zašle doporučeným dopisem nebo osobně doručí na adresu sídla uvedenou vseznamu akcionářů nejpozději vden podání návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku kMěstskému soudu vPraze;e) spolu soznámením opočátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři zaslán návrh představenstva společnosti na uzavření smlouvy oupsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku;f) vzhledem ktomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií Společnosti;g) emisní kurs akcií upisovaných svyužitím přednostního práva činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na jednu akcii;h) přednostní právo spojené sakciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku při Městském soudě vPraze zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. 21.2.2004 - 7.5.2004
Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Bonton Music a.s. se sídlem Praha 7, Štvanice 858, IČ 26737531. 21.2.2004 - 7.5.2004
Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sekretariátu ředitele vprovozovně společnosti vPraze 6, Křenova 13, vpracovní dny vdobě od 9 hodin do 15 hodin;b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 14 (čtrnáct) dnů apočne běžet následující den po doručení oznámení ozapočetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti Bonton Music a.s. oznámen doporučeným dopisem nebo osobně nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií svyužitím přednostního práva;d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na jednu akcii. 21.2.2004 - 7.5.2004
Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti vcelkové výši 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) zprávního důvodua) Smlouvy opůjčce částky 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), uzavřené dne 19.11.2002 (devatenáctého listopadu roku dvoutisícíhodruhého) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem aobchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem,b) Smlouvy opůjčce částky 4.400.000,- Kč (čtyřimilionyčtyřistatisíc korun českých), uzavřené dne 26.3.2003 (dvacátéhošestého března roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem aobchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem,c) Smlouvy opůjčce částky 1.500.000,- Kč (jedenmilionpětsettisíc korun českých), uzavřené dne 29.4.2003 (dvacátéhodevátého dubna roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, jako dlužníkem aobchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako věřitelem, ad) Smlouvy opostoupení pohledávky ve výši 13.100.000,- Kč (třináctmilionůjednostotisíc korun českých) vůči obchodní společnosti PANTHER, a.s., se sídlem Praha 1, Konviktská 5, IČ 601 92 691, uzavřené dne 15.12.2003 (patnáctého prosince roku dvoutisícíhotřetího) mezi obchodní společností Bonton Discs a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, IČ 267 37 507, jako původním věřitelem apostupitelem aobchodní společností Bonton a.s. se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 267 37 523, jako postupníkem anovým věřitelem. 21.2.2004 - 7.5.2004
Smlouva ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku kMěstskému soudu vPraze. Před podáním tohoto návrhu musí nastat iúčinnost shora uvedené smlouvy ozapočtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy, atím ke splacení celého emisního kursu. Má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy ozapočtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií.Smlouva ozapočtení bude mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávky, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu aemisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře.Návrh smlouvy ozapočtení bude akcionáři zaslán představenstvem společnosti spolu soznámením opočátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva.Nevyužije-li akcionář této připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li vdobě upisování vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit emisní kurs upsaných akcií či jeho část, která bude splacena peněžitým vkladem, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 195393870287/0100, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti uKomerční banky, a.s.Dojde-li kupsání akcií bez využití přednostního práva, je předem určený zájemce obchodní společnosti Bonton Music a.s. povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 195393870287/0100, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti uKomerční banky, a.s. 21.2.2004 - 7.5.2004
Jediný akcionář rozhodl dne 19.3.2002 v působnosti valnéhromady, že základní kapitál obchodní společnosti PANTHER,akciová společnost, se zvyšuje z dosavadní hodnoty 14.000.000,-Kč (čtrnáct milionů korun českých) o částku 7.000.000,- Kč (sedmmilionů korun českých) na novou hodnotu 21.000.000,- Kč (dvacetjeden milion korun českých). Upisování nad částku navhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je přijetíopatření k pokrytí ztráty společnosti poté, co byly naplněnypodmínky ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku a nízkákapitalizace společnosti.Zvýšení bude provedeno upsáním nových 700 ks (sedm set kusů)akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mítjmenovitou hodnotu 10000 Kč (deset tisíc korun českých). Všechnynově vydané akcie budou akciemi kmenovými, neboť s nimi budouspojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými.Zvýšení základního kapitálu bude prováděno s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu sustanovením § 204a obchodního zákoníku.Akcionář může vykonat své přednostní právo upsat nově vydávanéakcie společnosti v sídle společnosti v Praze 1, Konviktská 5, vkanceláři ředitele. Lhůta pro uplatnění přednostního práva naupsání akcií bude patnáct dní a začne plynout dnem uvedeným voznámení o počátku běhu lhůty. Po zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnípředstavenstvo v Obchodním věstníku a oznámí způsobem určenýmzákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci opřednostním právu, a to nejpozději do čtyřiceti dnů ode dnedoručení usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akciípísemným oznámením doporučeným dopisem nebo osobně oprotipotvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty proupisování. Spolu s tímto oznámením bude akcionáři doručen návrhpředstavenstva společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií vesmyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Jediný akcionář má právo upsat všechny nově vydávané akcie, tzn.že na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši jedné polovinyna jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie.Všechny akcie, které nebudou upsány jediným akcionářem svyužitím jeho přednostního práva budou nabídnuty zájemciobchodní společnosti BONTONland, a.s., se sídlem Praha 1,Palackého 1, IČ 49018825. Lhůta pro upisování bude patnáct dnůa začne plynout třetí den od konce lhůty pro uplatněnípřednostního práva jediného akcionáře. Místo upisování bude vsídle společnosti v Praze 1, Konviktská 5, v kanceláře ředitele.Zájemci obchodní společnosti BONTONland, a.s., bude oznámenpočátek běhu lhůty pro upisování akcií písemným oznámenímdoručeným zájemci doporučeným dopisem nebo osobně protipotvrzení nejpozději dva dny před počátkem běhu lhůty proupisování. Spolu s tímto oznámením bude zájemci 5.7.2003 - 15.10.2003
Důvodem započtení je urychlení procesu splnění závazkuspolečnosti a zjednodušení procesu splacení emisního kursuupsaných akcií.Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro výkon přednostníhopráva zašle společnost akcionáři návrh smlouvy o započtenípohledávky s podpisy statutárních orgánů společnosti. Upisovatelpředloží společnosti nejpozději do patnácti dnů ode dne upsáníakcií podepsanou smlouvu započtení pohledávky, započtení budeprovedeno ke dni uzavření smlouvy. Tento den bude dnem splaceníemisního kursu akcií. 5.7.2003 - 15.10.2003
Jediný akcionář rozhodl dne 12.6.2000 o zvýšení základního jměnío částku Kč 6.000.000,- upsáním nových akcií s tím, že upisovánínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Upisováno bude 600 kusů nových kmenových akcií listinné podobyznějících na jméno, přičemž každá nová akcie bude mít jmenovitouhodnotu Kč 10.000,-, s emisním kursem Kč 10.000,-, s využitímpřednostního práva jediného akcionáře. Akcie, které nebudou upsá-ny s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty žádnému zá-jemci ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvyk upisování akcií. Dosavadní akcionář může vykonat své přednostníprávo upsat nově vydávané akcie společnosti v sídle společnostiv Praze 1, Konviktská 5. Lhůta pro výkon tohoto práva počneběžet den následující po dni, kdy bude doručeno usnesení souduo zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku, a potrvá 30 dnů.Splacení emisního kursu upsaných akcií je možno pouze peněžitýmivklady a bude provedeno na účet společnosti č. 195393870287/0100u Komerční banky, a.s. Upisovatel je povinen splatit celý emisníkurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu. 8.11.2000 - 2.12.2002
30% základního jmění bylo splaceno ke dni zápisu, zbytekzákladního jmění bude splacen do jednoho roku od vznikuspolečnosti. 25.11.1993 - 14.12.1998
Údaje o založení akciové společnosti:Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne31.8.1993 na základě rozhodnutí jediného zakladatele- obchodní společnosti BONTON, akciová společnost, IČ 472 549,sídlo Mnichovice 508. 25.11.1993 - 14.12.1998

Aktuální kontaktní údaje PANTHER, a.s. v likvidaci

Kapitál PANTHER, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 2 476 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.2.2012
zakladni jmění 13 185 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2004 - 2.2.2012
zakladni jmění 41 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.5.2004 - 29.12.2004
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2003 - 7.5.2004
zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.1998 - 15.10.2003
zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1995 - 14.12.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1993 - 13.9.1995

Sídlo PANTHER, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 190 , 737 01 Český Těšín Česká republika
Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
27.11.2015
Adresa Havlíčkova 190 , 737 01 Český Těšín Česká republika
Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 73701
9.7.2012 - 27.11.2015
Adresa Václavské náměstí 846 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
26.7.2011 - 9.7.2012
Adresa Krakovská 7 , 110 00 Praha - Praha 1 Česká republika
Praha - Praha 1, Krakovská 7/1392, PSČ 11000
1.12.2006 - 26.7.2011
Adresa Křenova 13 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Křenova 13/439, PSČ 16200
21.2.2004 - 1.12.2006
Adresa Konviktská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Konviktská 5
6.9.1996 - 21.2.2004
Adresa Libeňský ostrov 6 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Libeňský ostrov 6
25.11.1993 - 6.9.1996

Předmět podnikání PANTHER, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.6.2009
zastupování vcelním řízení 16.2.2007 - 17.6.2009
zprostředkování obchodu aslužeb 16.2.2007 - 17.6.2009
skladování zboží amanipulace snákladem 16.2.2007 - 17.6.2009
technické činnosti vdopravě 16.2.2007 - 17.6.2009
zasilatelství 16.2.2007 - 17.6.2009
reklamní činnost amarketing 16.2.2007 - 17.6.2009
balicí činnosti 16.2.2007 - 17.6.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav aprovozování zařízení sloužících zábavě 16.2.2007 - 17.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 19.11.2003 - 17.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.11.2003 - 17.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 19.11.2003 - 17.6.2009
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.11.1993 - 17.6.2009
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných nosičůzvukových a zvukově obrazových záznamů 25.11.1993 - 17.6.2009

vedení firmy PANTHER, a.s. v likvidaci

Statutární orgán PANTHER, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen představenstva Martin Votruba 25.11.1993 - 18.2.1994
Adresa: Litvínovská 485 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 485
člen představenstva Ing. Vladislav Kukačka 18.2.1994 - 13.9.1995
Adresa: Primátorská 41 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Primátorská 41/1011
předseda představenstva PhDr. Martin Kratochvíl 25.11.1993 - 6.9.1996
Adresa: 508 , bytem Mnichovice Česká republika
bytem Mnichovice 508
člen představenstva Oliver Burian 25.11.1993 - 6.9.1996
Adresa: Pod Kynclovkou 1048 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pod Kynclovkou 1048/13
člen představenstva Sergej Bíma 25.11.1993 - 15.10.1997
Adresa: Roháčova 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Roháčova 8
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 25.11.1993 - 24.5.2000
Adresa: Hrdličkova 2189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2189
člen představenstva Michael John Hawk 13.9.1995 - 24.5.2000
Adresa: Staropramenná 22 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Staropramenná 22/724
Předseda představenstva Oliver Burian 6.9.1996 - 24.5.2000
Adresa: Pod Kynclovkou 1048 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pod Kynclovkou 1048/13
člen představenstva Ing. Zbyněk Knobloch 15.10.1997 - 24.5.2000
Adresa: nám. Jiřího z Lobkovic 2164 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2164/3
člen představenstva Martin Votruba 24.5.2000 - 6.8.2003
Vznik členství 25.11.1993
Zánik členství 27.2.2003
Adresa: Litvínovská 485 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 485/42
předseda představenstva Oliver Burian 24.5.2000 - 21.2.2004
Vznik členství 25.11.1993
Adresa: Konviktská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Konviktská 5
Člen představenstva PhDr. Martin Kratochvíl 6.9.1996 - 29.12.2004
Vznik členství 25.11.1993
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: 508 , bytem Mnichovice Česká republika
bytem Mnichovice 508
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 24.5.2000 - 29.12.2004
Vznik členství 6.9.1996
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Lhota 101 , Dolní Břežany Česká republika
Dolní Břežany, Lhota 101, okres Praha-západ, PSČ 25241
člen představenstva Michael John Hawk 24.5.2000 - 29.12.2004
Vznik členství 6.9.1996
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Panská 7 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 7, PSČ 11000
Člen představenstva Stanislav Patočka 6.8.2003 - 17.8.2006
Vznik členství 27.2.2003
Zánik členství 18.4.2006
Adresa: Zvolenská 3129 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zvolenská 3129
člen představenstva Ing. Karina Ploticová 29.12.2004 - 17.8.2006
Vznik členství 20.10.2004
Zánik členství 18.4.2006
Adresa: Na Slupi 10 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Slupi 10/1485, PSČ 12800
člen představenstva František Humet 17.8.2006 - 6.9.2006
Vznik členství 18.4.2006
Adresa: 739 61 Ropice 186 Česká republika
Ropice 186, PSČ 73961
předseda představenstva Oliver Burian 21.2.2004 - 17.5.2007
Vznik členství 25.11.1993
Zánik členství 25.4.2007
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Staroměstské náměstí 548 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staroměstské náměstí 548/20
člen představenstva František Humel 6.9.2006 - 17.5.2007
Vznik členství 18.4.2006
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: 739 61 Ropice 186 Česká republika
Ropice 186, PSČ 73961
člen představenstva Ing. Renata Mendroková 17.8.2006 - 22.7.2009
Vznik členství 18.4.2006
Adresa: 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko 760 Česká republika
Těrlicko - Horní Těrlicko 760, PSČ 73542
člen představenstva Ing. Renata Mendrok 22.7.2009 - 26.4.2011
Vznik členství 18.4.2006
Zánik členství 23.3.2011
Adresa: 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko 760 Česká republika
Těrlicko - Horní Těrlicko 760, PSČ 73542
předseda představenstva Oliver Burian 17.5.2007 - 2.9.2011
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 17.8.2011
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 17.8.2011
Adresa: Staroměstské náměstí 548 , 110 00 Praha - Praha 1 Česká republika
Praha - Praha 1, Staroměstské náměstí 548/20, PSČ 11000
Jméno Mgr. Lešek Wronka 17.5.2007 - 9.7.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 5.6.2012
Adresa: Komenského 390 , 739 61 Třinec VI Česká republika
Třinec VI, Komenského 390, PSČ 73961
člen představenstva Ing. Renata Mendrok 26.4.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 23.3.2011
Zánik členství 5.6.2012
Adresa: 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko 760 Česká republika
Těrlicko - Horní Těrlicko 760, PSČ 73542

Dozorčí rada PANTHER, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Libuše Kocanová 17.2.1994 - 18.2.1994
Adresa: U Družstva Ideál 6 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Družstva Ideál 6/1078
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Laur 17.2.1994 - 13.9.1995
Adresa: Hřibská 2037 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hřibská 2037/6
Člen dozorčí rady Ing. Jana Tomášková 18.2.1994 - 13.9.1995
Adresa: Uhříněvská 41 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Uhříněvská 41
Člen dozorčí rady Jitka Dlouhá 17.2.1994 - 6.9.1996
Adresa: Jagellonská 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jagellonská 10
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Laur 13.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: Krymská 20 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krymská 20
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Štička 6.9.1996 - 24.5.2000
Adresa: Vondroušova 1210 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondroušova 1210
Člen dozorčí rady Martin Votruba 6.9.1996 - 24.5.2000
Adresa: Litvínovská 485 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 485/42
Člen dozorčí rady JUDr. Andrea Chaibiová 13.9.1995 - 8.11.2000
Adresa: Mánesova 78 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 78
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Rychtaříková 24.5.2000 - 24.4.2001
Adresa: Imrychova 881 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Imrychova 881
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Štička 24.5.2000 - 29.12.2004
Vznik členství 26.8.1996
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Karlštejnská 252 , Černošice Česká republika
Černošice, Karlštejnská 252, okres Praha-západ, PSČ 25228
člen dozorčí rady Ing. Petr Kantner 8.11.2000 - 29.12.2004
Vznik členství 12.6.2000
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Fryčovická 461 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Fryčovická 461, PSČ 19900
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Rychtaříková 24.4.2001 - 29.12.2004
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 20.10.2004
Adresa: Pelušková 1346 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Pelušková 1346, PSČ 19800
člen dozorčí rady Renata Mendroková 29.12.2004 - 17.8.2006
Vznik členství 20.10.2004
Zánik členství 18.4.2006
Adresa: 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko 760 Česká republika
Těrlicko - Horní Těrlicko 760, PSČ 73542
člen dozorčí rady David Nuskern 29.12.2004 - 17.8.2006
Vznik členství 20.10.2004
Zánik členství 18.4.2006
Adresa: Velké Kunratické 10 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 10, PSČ 14800
Jméno Ing. David Hejnar 17.8.2006 - 17.5.2007
Vznik členství 18.4.2006
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: 738 02 Frýdek-Místek - Malý Koloredov 566 Česká republika
Frýdek-Místek - Malý Koloredov 566, PSČ 73802
člen dozorčí rady Vladimír Kaura 31.3.2005 - 26.8.2010
Vznik členství 29.11.2004
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: K Cihelně 138 , 190 15 Praha 9 - Satalice Česká republika
Praha 9 - Satalice, K Cihelně 138, PSČ 19015
člen dozorčí rady Stanislav Patočka 17.8.2006 - 26.8.2010
Vznik členství 18.4.2006
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: 252 28 Roblín - Kuchařík 21 Česká republika
Roblín - Kuchařík 21, PSČ 25228
místopředseda dozorčí rady Stanislav Patočka 26.8.2010 - 26.4.2011
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 23.3.2011
Vznik funkce 17.6.2010
Zánik funkce 23.3.2011
Adresa: 252 28 Roblín - Kuchařík 21 Česká republika
Roblín - Kuchařík 21, PSČ 25228
člen dozorčí rady Vladimír Kaura 26.8.2010 - 2.9.2011
Vznik členství 9.6.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: K Cihelně 138 , 190 15 Praha 9 - Satalice Česká republika
Praha 9 - Satalice, K Cihelně 138, PSČ 19015
předseda dozorčí rady Ing. František Humel 17.5.2007 - 9.7.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: 739 61 Ropice 186 Česká republika
Ropice 186, PSČ 73961
místopředseda dozorčí rady Ing. Zikmund Branný 26.4.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 23.3.2011
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: 739 91 Jablunkov 419 Česká republika
Jablunkov 419, PSČ 73991

Likvidace PANTHER, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Richard Koliba 24.2.2016
Adresa: 145 , 739 95 Nýdek Česká republika
č.p. 145, 739 95 Nýdek
Jméno Mgr. Richard Koliba 9.7.2012 - 27.11.2015
Adresa: Prostřední 431 , 733 01 Karviná - Staré Město Česká republika
Karviná - Staré Město, Prostřední 431/4, PSČ 73301
Jméno Mgr. Richard Koliba 27.11.2015 - 24.2.2016
Adresa: Prostřední 431 , 733 01 Karviná Česká republika
Prostřední 431/4, Staré Město, 733 01 Karviná

Sbírka Listin PANTHER, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10409/SL 116 účetní závěrka [2015] od 1.8.2014 do 31.7.2015 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 4.1.2016 13.1.2016 9
B 10409/SL 115 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 31.7.2014 20.1.2015 22.1.2015 8
B 10409/SL 114 usn. o konkursu a vyrovn., insolvenční rozhodnutí KSOS 22 INS 29644/2012-A-8 - úpadek, konkurs Krajský soud v Ostravě 10.1.2013 23.1.2013 27.2.2013 2
B 10409/SL 113 insolvenční rozhodnutí KSOS 22 INS 29644/2012 - vyhláška Krajský soud v Ostravě 27.11.2012 7.1.2013 18.1.2013 1
B 2268/SL 112 účetní závěrka ke dni 21.6.2012 Krajský soud v Ostravě 21.6.2012 29.11.2012 3.12.2012 10
B 2268/SL 111 notářský zápis NZ 260/2012 Krajský soud v Ostravě 5.6.2012 3.7.2012 7.8.2012 23
B 2268/SL 110 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2011 Krajský soud v Ostravě 31.7.2011 12.1.2012 19
B 2268/SL 109 notářský zápis NZ 518/2011 Krajský soud v Ostravě 13.12.2011 12.1.2012 24
B 2268/SL 108 ostatní rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 7.11.2011 21.12.2011 23.12.2011 1
B 2268/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.7.2011 Krajský soud v Ostravě 31.7.2011 21.12.2011 23.12.2011 43
B 2268/SL 106 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 25.8.2011 5.9.2011 1
B 2268/SL 105 ostatní -rezignace Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 25.8.2011 5.9.2011 1
B 2268/SL 104 ostatní -zápis z jednání mim.VH Krajský soud v Ostravě 23.3.2011 3.5.2011 13
B 2268/SL 103 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.3.2011 3.5.2011 2
B 2268/SL 99 ostatní -návrh na vypoř.HV Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 1
B 2268/SL 98 zpráva o vztazích k 31.7.2010 Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 3
B 2268/SL 97 účetní závěrka k 31.7.2010 příloha Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 17
B 2268/SL 96 účetní závěrka k 31.7.2010 VZZ Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 2
B 2268/SL 95 účetní závěrka k 31.7.2010 rozvaha Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 4
B 2268/SL 102 zpráva auditora k 31.7.2010 Krajský soud v Ostravě 3.12.2010 27.1.2011 2.2.2011 5
B 2268/SL 101 zpráva auditora k 31.7.2010 Krajský soud v Ostravě 30.11.2010 27.1.2011 2.2.2011 5
B 2268/SL 100 výroční zpráva k 31.7.2010 Krajský soud v Ostravě 31.7.2010 27.1.2011 2.2.2011 6
B 2268/SL 94 zpráva auditora k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 13.11.2009 19.1.2010 21.1.2010 5
B 2268/SL 93 zpráva auditora k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 14.1.2010 19.1.2010 21.1.2010 4
B 2268/SL 92 výroční zpráva k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 3.12.2009 19.1.2010 21.1.2010 6
B 2268/SL 91 ostatní návrh na vypoř. HV Krajský soud v Ostravě 3.12.2009 19.1.2010 21.1.2010 1
B 2268/SL 90 zpráva o vztazích k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 31.7.2009 19.1.2010 21.1.2010 3
B 2268/SL 89 účetní závěrka příloha k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 31.7.2009 19.1.2010 21.1.2010 17
B 2268/SL 88 účetní závěrka VZZ k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 31.7.2009 19.1.2010 21.1.2010 2
B 2268/SL 87 účetní závěrka rozvaha k 31. 7. 2009 Krajský soud v Ostravě 31.7.2009 19.1.2010 21.1.2010 4
B 2268/SL 86 ostatní návrh na vypoř.výsl.hosp. 2008 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 11.12.2009 18.12.2009 1
B 2268/SL 85 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 24.4.2009 11.12.2009 18.12.2009 5
B 2268/SL 84 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 20.4.2009 11.12.2009 18.12.2009 5
B 2268/SL 83 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 11.12.2009 18.12.2009 7
B 2268/SL 82 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 21.4.2009 11.12.2009 18.12.2009 3
B 2268/SL 81 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Ostravě 31.12.2008 11.12.2009 18.12.2009 15
B 2268/SL 80 účetní závěrka 2008 - VZZ Krajský soud v Ostravě 31.12.2008 11.12.2009 18.12.2009 2
B 2268/SL 79 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Ostravě 31.12.2008 11.12.2009 18.12.2009 4
B 2268/SL 78 notářský zápis NZ 372/2008 Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 1.12.2009 2.12.2009 19
B 2268/SL 77 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 1.12.2009 2.12.2009 20
B 2268/SL 76 ostatní -návrh na vypořádání zisku Krajský soud v Ostravě 23.4.2008 15.5.2008 16.5.2008 1
B 2268/SL 75 zpráva auditora k výroční zprávě za r.2007 Krajský soud v Ostravě 24.4.2008 15.5.2008 16.5.2008 4
B 2268/SL 74 zpráva auditora k ÚZ za r.2007 Krajský soud v Ostravě 22.4.2008 15.5.2008 16.5.2008 4
B 2268/SL 73 zpráva o vztazích za r.2007 Krajský soud v Ostravě 31.12.2007 15.5.2008 16.5.2008 4
B 2268/SL 72 výroční zpráva r.2007 Krajský soud v Ostravě 23.4.2008 15.5.2008 16.5.2008 7
B 2268/SL 71 účetní závěrka r.2007-příloha Krajský soud v Ostravě 31.12.2007 15.5.2008 16.5.2008 17
B 2268/SL 70 účetní závěrka r.2007-VZaZ Krajský soud v Ostravě 31.12.2007 15.5.2008 16.5.2008 2
B 2268/SL 69 účetní závěrka r.2007-rozvaha Krajský soud v Ostravě 31.12.2007 15.5.2008 16.5.2008 4
B 2268/SL 67 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 1
B 2268/SL 66 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 2
B 2268/SL 65 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 7
B 2268/SL 64 zpráva o vztazích r.2006 Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 4
B 2268/SL 63 účetní závěrka 2006-příloha Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 19
B 2268/SL 62 účetní závěrka 2006-VZZ Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 1
B 2268/SL 61 účetní závěrka 2006-rozvaha Krajský soud v Ostravě 31.12.2006 23.8.2007 31.8.2007 2
B 2268/SL 68 podpisové vzory -2x Krajský soud v Ostravě 25.4.2007 8.6.2007 4
B 2268/SL 59 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 25.4.2007 17.5.2007 18.5.2007 0
B 2268/SL 58 ostatní - zápis z náhradní VH Krajský soud v Ostravě 25.4.2007 17.5.2007 18.5.2007 0
B 2268/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 567/2006 Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 27.2.2007 35
B 2268/SL 56 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 6.6.2005 21.2.2007 7
B 2268/SL 55 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 7.6.2005 21.2.2007 2
B 2268/SL 54 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 12.12.2006 3
B 2268/SL 52 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 29.8.2006 1
B 2268/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 29.8.2006 1
B 2268/SL 50 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 29.8.2006 7
B 2268/SL 48 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.4.2005 17.1.2006 18.1.2006 1
B 2268/SL 47 ostatní -rozdělení zisku r.2004 Krajský soud v Ostravě 22.6.2005 17.1.2006 18.1.2006 1
B 2268/SL 46 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Ostravě 31.12.2004 9.5.2005 24.5.2005 27
B 2268/SL 45 účetní závěrka rozhodnutí jed.akcionáře-4x Krajský soud v Ostravě 21.3.2005 24.5.2005 1
B 2268/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 6.6.2002 18.1.2005 3
B 2268/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.11.1999 18.1.2005 2
B 2268/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.11.1996 18.1.2005 2
B 2268/SL 41 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.10.2004 18.1.2005 2
B 2268/SL 40 notářský zápis NZ 294/2004 Krajský soud v Ostravě 27.10.2004 18.1.2005 8
B 2268/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 466/2004 Krajský soud v Ostravě 16.9.2004 18.1.2005 25
B 2268/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 18.1.2005 2
B 2268/SL 37 stanovy společnosti -bez data Krajský soud v Ostravě 29.9.2004 27.10.2004 20
B 2268/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 24.6.2004 13.7.2004 29
B 2268/SL 35 notářský zápis NZ 570/2003+rozhod jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.12.2003 6.2.2004 13.2.2004 12
B 2268/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Krajský soud v Ostravě 31.12.2001 8.8.2002 16.1.2004 23
B 2268/SL 33 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 182/1993 Krajský soud v Ostravě 31.8.1993 16.1.2004 20
B 2268/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3/1994 Krajský soud v Ostravě 6.1.1994 16.1.2004 19
B 2268/SL 31 notářský zápis NZ 254/1996 Krajský soud v Ostravě 26.8.1996 16.1.2004 12
B 2268/SL 30 notářský zápis NZ 162/1995 Krajský soud v Ostravě 18.7.1995 16.1.2004 7
B 2268/SL 29 podpisové vzory 4x Krajský soud v Ostravě 16.1.2004 4
B 2268/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 1.11.1999 16.1.2004 1
B 2268/SL 27 podpisové vzory rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 27.2.2003 16.1.2004 2
B 2268/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ140/2002 Krajský soud v Ostravě 19.3.2002 16.1.2004 25
B 2268/SL 25 notářský zápis -NZ493/2002 Krajský soud v Ostravě 29.11.2002 16.1.2004 2
B 2268/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Krajský soud v Ostravě 31.12.2002 3.7.2003 4.7.2003 63
B 2268/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 140/2002 Krajský soud v Ostravě 19.3.2002 9.5.2002 14.5.2002 23
B 2268/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Ostravě 31.12.1996 25.3.2002 25.3.2002 17
B 2268/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.7.1995 25.3.2002 25.3.2002 18
B 2268/SL 7 notářský zápis NZ 162/95 Krajský soud v Ostravě 18.7.1995 25.3.2002 25.3.2002 9
B 2268/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1995 Krajský soud v Ostravě 31.12.1995 25.3.2002 25.3.2002 20
B 2268/SL 5 notářský zápis NZ 3/94 Krajský soud v Ostravě 6.1.1994 25.3.2002 25.3.2002 5
B 2268/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1994 Krajský soud v Ostravě 31.12.1994 25.3.2002 25.3.2002 13
B 2268/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 182/93 Krajský soud v Ostravě 31.8.1993 25.3.2002 25.3.2002 20
B 2268/SL 22 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.6.2001 25.3.2002 25.3.2002 1
B 2268/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.6.2000 25.3.2002 25.3.2002 20
B 2268/SL 20 notářský zápis NZ 258/2000 Krajský soud v Ostravě 12.6.2000 25.3.2002 25.3.2002 5
B 2268/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Krajský soud v Ostravě 31.12.2000 25.3.2002 25.3.2002 18
B 2268/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 1.11.1999 25.3.2002 25.3.2002 1
B 2268/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Krajský soud v Ostravě 31.12.1999 25.3.2002 25.3.2002 28
B 2268/SL 16 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 18.9.1998 25.3.2002 25.3.2002 1
B 2268/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Krajský soud v Ostravě 31.12.1998 25.3.2002 25.3.2002 26
B 2268/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.8.1997 25.3.2002 25.3.2002 25
B 2268/SL 13 notářský zápis NZ 356/97 Krajský soud v Ostravě 14.8.1997 25.3.2002 25.3.2002 2
B 2268/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Krajský soud v Ostravě 31.12.1997 25.3.2002 25.3.2002 18
B 2268/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.8.1996 25.3.2002 25.3.2002 18
B 2268/SL 10 notářský zápis NZ 254/96 Krajský soud v Ostravě 26.8.1996 25.3.2002 25.3.2002 12
B 2268/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.8.1996 2.7.1997 12
B 2268/SL 60 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 25.4.2007 17.5.2007 0
B 2268/SL 53 ostatní -čest.prohl. Městský soud v Praze 11.7.2006 0
B 2268/SL 2 účetní závěrka r.1996,1997 Krajský soud v Ostravě 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PANTHER, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 60192691
Jméno PANTHER, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Těšín
Vznik první živnosti: 25.11.1993
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 1

Sídlo PANTHER, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny PANTHER, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1993

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PANTHER, a.s. v likvidaci

IČO: 60192691
Firma: PANTHER, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Český Těšín
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.11.1993

Sídlo PANTHER, a.s. v likvidaci

Sídlo: Havlíčkova 190/12, Český Těšín 737 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba magnetických a optických médií
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image