Firma OVANET a.s. IČO 25857568


OVANET a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OVANET a.s. (25857568) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hájkova 1100/13, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2000 a je stále aktivní. OVANET a.s. má celkem jednu provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o OVANET a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OVANET a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OVANET a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OVANET a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OVANET a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2335
IČO (identifikační číslo osoby) 25857568
Jméno OVANET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.6.2000
Na společnost OVA!!!CLOUD.net a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 293 99 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4505, vč etně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. 1.7.2016
Společnost uzavřela dne 28.2.2012 smlouvu o vkladu části podniku do nově založené společnosti OVANET a.s., a to samostatného hospodářského střediska "71 - Ovanet 1", na kterém je odděleně účtováno o majetku, závazcích, nákladech a výnosech části podniku, která reprezentuje komerční činnosti jediného zakladatele. Společně se vkladem části podniku byla na nově založenou společnost OVANET a.s. v souladu s § 11 odst. 4 obchodního zákoníku převedena firma "OVANET a.s.". 1.4.2012
Akcie jsou vydávány jako neregistrované cenné papíry v listinné podobě. 3.2.2010
a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti ze stávajícího 121.700.000,- Kč (slovy:sto dvacet jedna milionů sedm set tisíc korun českých) o 6.500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíc korun českých) na 128.200.000,- Kč (slovy: sto dvacet osm miliónů dvě sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se n e p ř i p o u š t í . b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 65 (slovy: šedesáti pěti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- každá,v listinné podobě. c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva t a k t o : - Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti OVANET, a.s., a to Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100, PSČ 702 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. - Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl ve výši 65/1217 na jedné nové akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. - S využitím přednostního práva lze upsat 65 ks kmenových akcií na jméno a jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě, v emisním kursu 100.000,- kč za každou akcii. - Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ 00845451. e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Přívoze, Hájkova 1100, PSČ 702 00 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem . Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v plné výši na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na jméno emitenta u banky: Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava, č.ú. 17813323/0300. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 kalendářních dní od úpisu akcií. 20.6.2007 - 24.8.2007
Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady, podle ust. § 190 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, IČ:25857568, jejímž jediným akcionář em je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: 16.6.2004 - 8.9.2004
rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, IČ: 25857568, o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy takto: 16.6.2004 - 8.9.2004
1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s. se zvyšuje o 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 105.000.000,- Kč (slovy: jedno sto pět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu zákl adního kapitálu 121.700.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet jedna miliónů sedm set tisíc korun českých). 16.6.2004 - 8.9.2004
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. 16.6.2004 - 8.9.2004
3. Počet všech upisovaných akcií činí 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů), z toho 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech upiso vaných akcií činí 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů sedm set tisíc korun českých). Druh upisovaných akcií: kmenové akcie Forma upisovaných akcií: akcie na jméno Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 16.6.2004 - 8.9.2004
4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30, IČ 0084545. 16.6.2004 - 8.9.2004
5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla a to nejpozději třetí (3) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí K rajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 16.6.2004 - 8.9.2004
6. Emisní kurz každé upisované akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 16.6.2004 - 8.9.2004
7. Emisní kurz upisovaných akcií může byl splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s.: Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13 PSČ: 702 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: t řicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. 16.6.2004 - 8.9.2004
8. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou: a) optické kabely v optických trasách metropolitní sítě v Ostravě, a to v trasách: * Prokešovo nám. - ul. Sokolská * Tř. 17. listopadu - ul. Klimkovická * Spojka ul. Sokolovská - ÚMOb Poruba "B" * Spojka ul. Martinovská - HZSMO Martinov * Spojka Vodárna - spojka Výškovická * Spojka Výškovická - ÚMOb Ostrava-Jih * Spojka Výškovická - HZSMO Zábřeh * DPO budova "B" - spojka Hutní projekt * Spojka Dr. Malého - MP Hlubinská * MMO místnost 245 - vnitřní spojka MMO * Vnitřní spojka MMO - ÚMOb Slezská Ostrava * VŠB TUO budova "A" - koleje VŠB TUO * Koleje VŠB TUO - koleje budova "B" * Koleje VŠB TUO - VTP Ostrava * VTP Ostrava - ING.ELECTRIC * ÚMOb Slezská Ostrava vnitř. Spojka - rozvaděč * Ředitelství DP Ostrava - rozvaděč * HZSMO Ostrava - Zábřeh * PČR, ul. Bohumínská 1 do OS č. 14 - most Pionýrů * PČR DI, ul. Výstavní 55 na křižovatku Ruská x Vítkovická * PČR, ul. Bohumínská 1 - vnitřní spojka PČR * PČR DI, ul. Výstavní 55 serverovna - vnitřní spojka DI Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) a doplňku znaleckého posudku ze dne 5.8.2003 (slovy: pátého srpna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 10.370.784,- Kč (slovy: deset miliónů tři sta sedmdesát tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české). b) Spoluvlastnický podíl statutárního města Ostravy ve výši 22/36 (slovy: dvacet dva třiceti šestin) na optickém kabelu v trase optického kabelu ul. Sokolská - tř. 17. listopadu. Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 5.240.279,- Kč (slovy: pět miliónů dvě stě čtyřicet tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých). c) spoluvlastnické podíly statutárního města Ostravy na níže uvedených optických kabelech v trasách stavby "II. Etapa rozšíření fyzické vrstvy metropolitní sítě Ostrava", a to: trasa - výše podílu spojka ul. Opavská - spojka ul. Sokolská - 16/48 (slovy: šestnáct čtyřicet osmin) spojka ul. Opavská - spojka ul. Martinovská - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) spojka ul. Martinovská - ÚD DP Ostrava v Martinově - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) spojka ul. Vítkovická - DPO budova "B" - 42/48 (slovy: čtyřicet dva čtyřicet osmin) spojka ul. Vítkovická - Ředitelství DP Ostrava - 32/48 (slovy: třicet dva čtyřicet osmin) Ředitelství DP Ostrava - Smetanovo náměstí - 38/48 (slovy: třicet osm čtyřicet osmin) spojka Smetanovo náměstí - DP Ostrava Hranečník - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) VŠB TUO EkF - DP Ostrava, vozovna Sokolská - 10/16 (slovy: deset šestnáctin) Spojka ul. Českobratrská - DPO Křivá - 8/16 (slovy: osm šestnáctin) Tento předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera, kterým byl oceněn částkou 1.149.369,- Kč (slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát devět korun českých). Přesná identifikace předmětu nepeněžitého vkladu je uvedena ve znaleckém posudku č. 009/2003 ze dne 2.1.2003 (slovy: druhého ledna roku dva tisíce tři) znalce Ing. Oldřicha Schindlera (ověřený opis znaleckého posudku a doplňku tvoří přílohu č. 1 č. 2 k no tářskému zápisu). 16.6.2004 - 8.9.2004
9. Za nepeněžitý vklad uvedený výše v odst. 8. se vydává 167 ks (slovy: jedno sto šedesát sedm) akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnoto u nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři - statutárnímu městu Ostrava jako protiplnění ve výši 60.432,- Kč (slovy: šedesát tisíc čtyři sta třicet dvě koruny české), bude zaúčtován do rezervního fondu společnosti. 16.6.2004 - 8.9.2004
Rada Statutárního města Ostrava v působnosti valné hromady podle ust. § 190 obchodního zákoníku v platném znění, obchodní společnost OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568, jejímž jediným akcionářem j e statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla takto: 17.12.2003 - 23.2.2004
rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, IČ 25857568 o 6.000.000,-Kč (slovy: šest miliónů korun českých) a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního m ěsta Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého přínosu takto: 17.12.2003 - 23.2.2004
1. Základní kapitál společnosti OVANET a.s.: se zvyšuje o 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun českých), ze současné hodnoty základního kapitálu 99.000.000,- Kč (slovy: devadesát devět miliónů korun českých) na zvýšenou hodnotu základního kapitálu 10 5.000.000,- Kč (slovy: sto pět miliónů korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem. 17.12.2003 - 23.2.2004
3. Počet všech upisovaných akcií činí 60 ks (slovy: šedesát kusů), z toho 60 ks (slovy: šedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 6.000.000,- Kč (slov y: šest miliónů korun českých). Druh upisovaných akcií: kmenové akcie Forma upisovaných akcií: akcie na jméno Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 17.12.2003 - 23.2.2004
4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČ 00845451. 17.12.2003 - 23.2.2004
5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději třetí (3) náledující den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolen í zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 17.12.2003 - 23.2.2004
6. Emisní kurs každé z těchto upisovaných akcií: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
7. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti OVANET a.s. : Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100, or. č. 13, PSČ 702 00. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. 17.12.2003 - 23.2.2004
8. Schvaluje se upisování akcií nenepěžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek zapsaný na LV č. 1375 pro obec 554821 Ostrava, katastrální území 713767 Přívoz, a to: * budova - č. p. 1100 (Hájkova 13), na pozemku p. č. st. 1678 (část obce Přívoz) * pozemek - p. č. st. 1678 - zast. pl. a nádvoří o výměře 591 m2 * pozemek - p. p. č. 373/12 - ost. pl., manipulační plocha o výměře 411 m2 Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Jana Andrleho, znalecký posudek č. 2116/03 ze dne 28.7.2003 (slovy: dvacátého osmého července roku dva tisíce tři), kterým byl oceněn částkou 6.000.000,- Kč (slovy: šest miliónů korun č eských). Za tento nepeněžitý vklad se vydává 60 (slovy: šedesát) kusů akcií, každá z nich kmenová, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 17.12.2003 - 23.2.2004
Akcie: 990 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 14.11.2002 - 3.2.2010
Rozhodnutí valné hromady ze dne 28.3.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií a základní kapitál ve výši 71.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátjednamilionů korun českých) je tak zcela splacen. 3.7.2002 - 14.11.2002
2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména: a) potřeba aktivního zvýšení základního kapitálu pro realizaci dalších podnikatelských záměrů společnosti; b) možnost využití nového peněžitého vkladu pro rozšíření podnikatelské činnosti společnosti. 3.7.2002 - 14.11.2002
3. Základní kapitál se zvyšuje z částky 71.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátjednamilionů korun českých) na částku 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých), tedy o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3.7.2002 - 14.11.2002
4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 280 ks (dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každá v listinné podobě s tím, že akcie nebudou registrovány. 3.7.2002 - 14.11.2002
5. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy se akcionář, a to obchodní společnost Dopravní podnik Ostrava, a.s. svým prohlášením učiněným do tohoto notářského zápisu vzdal svého přednostního práva k upsání nových akcií a akcionář, a to Statutární město Ostrava prohlásil do tohoto notářského zápisu, že využije zcela své přednostní právo k upsání 279 ks (dvěstěsedmdesáti kusů) nových akcií, určuje valná hromada, že zbývající část akcií, tedy celkem 1 ks (jeden kus) akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta k upsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, identifikační číslo: 00 84 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, který splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem. 3.7.2002 - 14.11.2002
6. Podmínky pro výkon přednostního práva: - představenstvo je povinno informaci o přednostním právu akcionářů na upisování akcií zveřejnit v Obchodním věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ji uveřejnit, přičemž informace musí obsahovat tyto údaje: a) místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo obchodní společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Moravská Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 87 75 68, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti OVANET a.s. zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) připadá podíl ve výši 0,3943 na nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie; d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: - jmenovitá hodnota činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), - druh: kmenové akcie, - forma: akcie na jméno, - podoba: listinná, - emisní kurs: rovná se jmenovité hodnotě, tedy částce 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). S využitím přednostního práva lze tedy upsat 279 ks (dvěstěsedmdesátdevět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, každá v listinné podobě za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 3.7.2002 - 14.11.2002
7. Místem pro upisování akcie bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je nové sídlo společnosti OVANET a.s., a to Ostrava - Moravská Ostrava, Hájkova č.p. 1100, or.č. 13, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25 87 75 68, a to kancelář předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 3.7.2002 - 14.11.2002
8. Lhůta pro upsání akcie předem určeným zájemcem činí 15 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději třetí (3) následující den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Předem určený zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcie musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání této akcie se poskytuje lhůta 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Předem určený zájemce může upsat jeden (1) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. 3.7.2002 - 14.11.2002
9. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 3.7.2002 - 14.11.2002
10. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 3.7.2002 - 14.11.2002
Akcie: 710 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 27.8.2001 - 14.11.2002
Usnesení valné hromady ze dne 6.6.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 18.7.2001 - 27.8.2001
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 38.000.000,-Kč (slovy: třicetosmmilionů korun českých) ze stávajících 33.000.000,-Kč na 71.000.000,-Kč. 18.7.2001 - 27.8.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 18.7.2001 - 27.8.2001
3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 380 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě. 18.7.2001 - 27.8.2001
4. S ohledem na prohlášení učiněná akcionáři před vlastním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, kdy se akcionář Dopravní podnik Ostrava, a.s. svým prohlášením vzdal svého přednostního práva k upsání nových akcií, a akcionář Statutární město Ostrava prohlásil, že využije zcela své přednostní právo k upsání 377 kusů nových akcií, valná hromada určuje, že zbývající část akcií, tj. celkem 3 kusy akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Ostrava, IČ: 00 84 54 51, sídlem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, který splatí emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem . 18.7.2001 - 27.8.2001
5. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti OVANET, a.s., zapsané ke dni konání valné hromady v obchodním rejstříku, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. 18.7.2001 - 27.8.2001
6. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 dnů počínaje dnem následujícím od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu. 18.7.2001 - 27.8.2001
7. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 1,152 na nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. 18.7.2001 - 27.8.2001
8. S využitím přednostního práva lze upsat 377 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii. 18.7.2001 - 27.8.2001
9. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem je sídlo společnosti OVANET a.s., zapsané ke dni konání valné hromady v obchodním rejstříku, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. 18.7.2001 - 27.8.2001
10. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 15 dnů ode dne kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy bude předem určenému zájemci zaslán představenstvem společnosti, nejpozději třetí následující pracovní den od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu na adresu jeho sídla, t.j. Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30. 18.7.2001 - 27.8.2001
11. Předem určený zájemce může upsat 3 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v listinné podobě za emisní kurs 100.000,-Kč za jednu akcii. 18.7.2001 - 27.8.2001
12. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u banky ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 309430543/0300, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 18.7.2001 - 27.8.2001
Akcie: 330 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 21.3.2001 - 27.8.2001
Valná hromada rozhodla dne 1.11.2000 o zvýšení základního jmění společnosti ze stávajícího 1.000.000,- Kč o 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých) na 33.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 13.11.2000 - 21.3.2001
Na zvýšení základního jmění bude upsáno 320 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě. 13.11.2000 - 21.3.2001
Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů k úpisu akcií: 13.11.2000 - 21.3.2001
Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, přednostní právo lze vykonat ve lhůtě 15 dnů počínaje dnem následujícím po právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 13.11.2000 - 21.3.2001
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat 32 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 13.11.2000 - 21.3.2001
S využitím přednostního práva lze upsat 320 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v listinné podobě v emisním kursu 100.000,- Kč každá. 13.11.2000 - 21.3.2001
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 13.11.2000 - 21.3.2001
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obch. zák. 13.11.2000 - 21.3.2001
Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva (pro uzavření dohody dle ust. § 205 obch. zák.) je sídlo společnosti OVANET a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71 a takto lze upsat akcie ve lhůtě 15 dnů počínaje 16. dnem od nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 13.11.2000 - 21.3.2001
Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč na jednu akcii. 13.11.2000 - 21.3.2001
Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií bezhotovostně převodem ve prospěch účtu společnosti OVANET a.s. u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č. ú. 8010-0209268403/0300 ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne úpisu akcií. 13.11.2000 - 21.3.2001
Akcie: 10 ks kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností těchto akcií. K platnosti a účinnosti převodu akcií na jméno je nutný souhlas valné hromady. 6.6.2000 - 21.3.2001
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč je splaceno v celém rozsahu. 6.6.2000 - 27.8.2001

Kapitál OVANET a.s.

zakladni jmění 128 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.2007
zakladni jmění 121 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.2004 - 24.8.2007
zakladni jmění 105 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.2.2004 - 8.9.2004
zakladni jmění 99 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.2002 - 23.2.2004
zakladni jmění 71 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.8.2001 - 14.11.2002
zakladni jmění 33 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2001 - 27.8.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.2000 - 21.3.2001

Akcie OVANET a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 282 24.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 217 8.9.2004 - 24.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 050 23.2.2004 - 8.9.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 990 14.11.2002 - 23.2.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 710 27.8.2001 - 14.11.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 330 21.3.2001 - 27.8.2001
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 6.6.2000 - 21.3.2001

Sídlo OVANET a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 25.3.2015
Adresa Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 17.12.2003 - 25.3.2015
Adresa Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 14.11.2002 - 17.12.2003
Adresa Hájkova 1100/13 , Ostrava 702 00 21.5.2002 - 14.11.2002
Adresa Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 13.11.2000 - 21.5.2002
Adresa Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 6.6.2000 - 13.11.2000

Předmět podnikání OVANET a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.3.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.3.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.3.2011
provádění staveb, jejich změn a oodstraňování 1.3.2011
projektová činnost ve výstavbě 1.3.2011
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.3.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2009 - 1.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.6.2007 - 1.3.2011
reklamní činnost a marketing 21.2.2005 - 12.1.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.2.2005 - 12.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 21.2.2005 - 12.1.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 21.2.2005 - 1.3.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 21.5.2002 - 12.1.2009
projektová činnost ve výstavbě 21.5.2002 - 1.3.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.5.2002 - 1.3.2011
poskytování telekomunikačních služeb 13.11.2000 - 20.6.2007
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.11.2000 - 1.3.2011
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 13.11.2000 - 1.3.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.6.2000 - 12.1.2009
zprostředkování v oblasti obchodu 6.6.2000 - 12.1.2009
zprostředkování v oblasti výpočetní techniky 6.6.2000 - 12.1.2009
vývoj a projektování SW a poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky 6.6.2000 - 12.1.2009
konzultační a poradenská činnost v oblasti telekomunikací 6.6.2000 - 12.1.2009

vedení firmy OVANET a.s.

Statutární orgán OVANET a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. 11.4.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. 15.11.2014 - 11.4.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost podepisuje samostatně člen představenstva. 28.5.2010 - 15.11.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 24.4.2006 - 28.5.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda společnosti samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 21.2.2005 - 24.4.2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda společnosti nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 23.2.2004 - 21.2.2005
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti vždy společně alespoň dva členové představenstva. 6.6.2000 - 23.2.2004
člen představenstva Ing. Michal Hrotík 20.2.2018
Vznik členství 2.2.2018
Adresa: Hlavní třída 565/77 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Jan Soukup 6.6.2000 - 21.5.2002
Zánik členství 17.12.2001
Adresa: Tichá 630/5 , Ostrava 721 00
člen představenstva Ing. Pavel Eliáš 6.6.2000 - 21.5.2002
Zánik členství 17.12.2001
Adresa: Vítězná 2606/6 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Milada Venhudová 6.6.2000 - 21.5.2002
Zánik členství 17.12.2001
Adresa: Jiráskova 1190/5 , Ostrava 725 25
předseda představenstva Ing. Tomáš Zych 21.5.2002 - 27.6.2002
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 10.3.2002
Vznik funkce 18.12.2001
Adresa: Příborská 498/20 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Aleš Sommer 21.5.2002 - 27.6.2002
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 4.3.2002
Adresa: Zelená 2672/47 , Ostrava 702 00
člen představenstva Jiří Hloušek 21.5.2002 - 14.11.2002
Vznik členství 18.12.2001
Zánik členství 3.5.2002
Adresa: Výškovická 447/153 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Vladimír Kubášek 27.6.2002 - 15.5.2003
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 9.1.2003
Vznik funkce 11.3.2002
Zánik funkce 9.1.2003
Adresa: Nádražní 2683/60 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Petr Matěj 27.6.2002 - 15.5.2003
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 23.1.2003
Adresa: Údolní 44/5, 0 , 725 29 Ostrava, Petřkovice Česká republika
člen představenstva Ing. Slavomír Sklenák 14.11.2002 - 15.5.2003
Vznik členství 3.5.2002
Zánik členství 24.1.2003
Adresa: Zimmlerova 2888/37 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 15.5.2003 - 17.9.2003
Vznik členství 9.1.2003
Vznik funkce 9.1.2003
Adresa: ul. ČSA 104 , 715 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Richtar 15.5.2003 - 23.2.2004
Vznik členství 24.1.2003
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. David Kurdziel 15.5.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 24.1.2003
Zánik členství 31.7.2005
Adresa: Datyňská 465/11 , Vratimov 739 32
předseda představenstva Ing. Vladimír Procházka 17.9.2003 - 27.12.2006
Vznik členství 9.1.2003
Zánik členství 7.12.2006
Vznik funkce 9.1.2003
Zánik funkce 7.12.2006
Adresa: Matěje Kopeckého 486/9 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 23.2.2004 - 27.12.2006
Vznik členství 24.1.2003
Vznik funkce 1.2.2004
Zánik funkce 12.12.2006
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Petra Kašíková 24.11.2005 - 27.12.2006
Vznik členství 1.11.2005
Zánik členství 4.12.2006
Adresa: Gen. Píky 2889/6 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Stanislav Richtar 27.12.2006 - 6.4.2007
Vznik členství 24.1.2003
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jaromír Tomala 27.12.2006 - 4.5.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 11.4.2007
Adresa: Zauliční 133/23 , Ostrava 725 26
předseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 6.4.2007 - 4.5.2007
Vznik členství 24.1.2003
Vznik funkce 16.2.2006
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva JUDr. Ivan Štefek 27.12.2006 - 27.2.2008
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 19.2.2008
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Zborovská 2501/22 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 4.5.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 24.1.2003
Zánik členství 19.2.2008
Vznik funkce 16.2.2007
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
člen představenstva Ludmila Gelnarová 4.5.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 19.2.2008
Adresa: Maroldova 2996/12 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 27.2.2008 - 12.1.2009
Vznik členství 19.2.2008
Vznik funkce 22.2.2008
Adresa: Šrámkova 1373/14 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Bc. Petr Žabenský 27.2.2008 - 12.1.2009
Vznik členství 19.2.2008
Vznik funkce 22.2.2008
Adresa: 523 , Fryčovice 739 45
člen představenstva Ludmila Gelnarová 27.2.2008 - 3.8.2009
Vznik členství 19.2.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Maroldova 2996/12 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 12.1.2009 - 24.3.2010
Vznik členství 19.2.2008
Zánik členství 8.3.2010
Vznik funkce 22.2.2008
Zánik funkce 8.3.2010
Adresa: V Zahradách 547 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Bc. Petr Žabenský 12.1.2009 - 24.3.2010
Vznik členství 19.2.2008
Zánik členství 8.3.2010
Vznik funkce 22.2.2008
Zánik funkce 8.3.2010
Adresa: 105 , Fryčovice 739 45
člen představenstva Ing. Martin Rubina 3.8.2009 - 24.3.2010
Vznik členství 21.7.2009
Adresa: 386 , Petřvald 742 60
předseda představenstva Ing. Martin Rubina 24.3.2010 - 28.5.2010
Vznik členství 21.7.2009
Vznik funkce 9.3.2010
Zánik funkce 12.5.2010
Adresa: 386 , Petřvald 742 60
člen představenstva Ing. Martin Rubina 28.5.2010 - 1.3.2011
Vznik členství 21.7.2009
Zánik členství 21.7.2009
Adresa: 386 , Petřvald 742 60
místopředseda představenstva Ing. Martin Rubina 1.3.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 21.7.2009
Zánik členství 22.5.2012
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 22.5.2012
Adresa: 386 , Petřvald 742 60
člen představenstva Bc. Vladan Lipka 1.3.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 8.2.2011
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Křižíkova 1228/3 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Petr Olšanský 29.8.2012 - 26.11.2012
Vznik členství 23.5.2012
Vznik funkce 23.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Richtar 1.3.2011 - 12.4.2013
Vznik členství 8.2.2011
Zánik členství 2.1.2013
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 2.1.2013
Adresa: V Zahradách 547 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Aleš Husník 29.8.2012 - 15.11.2014
Vznik členství 22.5.2012
Adresa: 613 , Bystřice 739 95
místopředseda představenstva Petr Olšanský 26.11.2012 - 15.11.2014
Vznik členství 22.5.2012
Vznik funkce 23.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Michal Hrotík 12.4.2013 - 15.11.2014
Vznik členství 1.2.2013
Vznik funkce 1.2.2013
Adresa: Hlavní třída 565/77 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Petr Olšanský 15.11.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 1.9.2014
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Hlavní třída 840/64 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Husník 15.11.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 1.9.2014
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: 613 , Bystřice 739 95
člen představenstva Michal Hrotík 15.11.2014 - 20.2.2018
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.2.2018
Adresa: Hlavní třída 565/77 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada OVANET a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Rostislav Řeha 3.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Vznik funkce 30.4.2019
Adresa: Petra Křičky 2711/8 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Mika 3.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Vznik funkce 30.4.2019
Adresa: V Korunce 742/14 , Ostrava 713 00
člen dozorčí rady Zdeněk Rodek 3.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Kosmická 1564/9 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Svozil 3.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Nádražní 2683/60 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing.et Ing. Jiří Srba MBA 3.6.2019
Vznik členství 27.3.2019
Adresa: Jubilejní 617/91 , Ostrava 700 30
člen Ing. Milan Horňák 6.6.2000 - 21.5.2002
Zánik členství 17.12.2001
Adresa: U Haldy 56 , 700 30 Ostrava - Jih, Hrabůvka Česká republika
člen Ing. Jiří Pobořil 6.6.2000 - 3.7.2002
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 28.3.2002
Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11 , Ostrava 708 00
člen Ing. Jaromír Ručka 6.6.2000 - 3.7.2002
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 28.3.2002
Adresa: Na Parcelaci 1413 , Petřvald 735 41
předseda Mgr. Jarmila Chlopková 6.6.2000 - 14.11.2002
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 23.4.2002
Vznik funkce 6.6.2000
Zánik funkce 23.4.2002
Adresa: Švédská 652/27 , Ostrava 712 00
člen Ing. Ivan Mariánek 6.6.2000 - 14.11.2002
Vznik členství 6.6.2000
Zánik členství 23.4.2002
Adresa: Lechowiczova 2835/31 , Ostrava 702 00
člen Jan Soukup 21.5.2002 - 14.11.2002
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 23.4.2002
Adresa: Tichá 630/5 , Ostrava 721 00
člen Ing. Pavel Eliáš 21.5.2002 - 14.11.2002
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 23.4.2002
Adresa: Vítězná 2606/6 , Ostrava 702 00
člen Prof. Ing. Zdeněk Diviš CSc. 14.11.2002 - 17.9.2003
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Porubská 947/9 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vasil Waliszewski 14.11.2002 - 17.9.2003
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 22.4.2003
Adresa: Křižíkova 2831/2 , Ostrava 702 00
člen MUDr. Jaroslav Lux 14.11.2002 - 8.9.2004
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 25.11.2003
Adresa: Kubalova 381/33 , Ostrava 700 30
člen Ing. Vít Ruprich 17.9.2003 - 24.4.2006
Vznik členství 22.4.2003
Adresa: Hlavní třída 564/81 , Ostrava 708 00
předseda Mgr. Jarmila Chlopková 14.11.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 13.2.2007
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 13.2.2007
Adresa: Švédská 652/27 , Ostrava 712 00
místopředseda Ing. Jan Holuša 14.11.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 13.2.2007
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 13.2.2007
Adresa: Studentská 1771/2 , Ostrava 708 00
člen JUDr. Josef Babka 14.11.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 23.4.2002
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
člen Tomáš Kuřec 17.9.2003 - 6.4.2007
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Oborného 856/13 , Ostrava 709 00
člen Dr. Ing. David Mrkvica 8.9.2004 - 6.4.2007
Vznik členství 11.5.2004
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Mitrovická 162 , 724 00 Ostrava Česká republika
člen Ing. Vít Ruprich 24.4.2006 - 6.4.2007
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 13.2.2007
Adresa: Výletní 2311/33 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Tomala 12.1.2009 - 11.11.2009
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 24.9.2009
Adresa: Zauliční 133/23 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Mgr. Jana Vybíralová 12.1.2009 - 29.11.2010
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 15.7.2010
Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Marek Přibyl 12.1.2009 - 29.11.2010
Vznik členství 8.12.2008
Zánik členství 27.8.2010
Adresa: Ke dvoru 330 , Řepiště 739 32
předseda dozorčí rady Dr.Ing. David Mrkvica 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 13.2.2007
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Mitrovická 161/162 , Ostrava 724 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jarmila Chlopková 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 13.2.2007
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Švédská 652/27 , Ostrava 712 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Babka 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Gregorova 1572/18 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady David Látka 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Gen. Janouška 2926/14 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Matěj 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Údolní 44/8 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Lux 6.4.2007 - 1.3.2011
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Kubalova 381/33 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Petr Olšanský 11.11.2009 - 29.8.2012
Vznik členství 26.10.2009
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Hlavní třída 840/64 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Lucie Hrbáčková 29.11.2010 - 29.8.2012
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Výškovická 2646/59 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady David Trubka 29.11.2010 - 29.8.2012
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Větrná 1070/2 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Planka 1.3.2011 - 29.8.2012
Zánik členství 22.5.2012
Zánik funkce 22.5.2012
Adresa: Bohumíra Četyny 933/8 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Dr.Ing. David Mrkvica 1.3.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 22.5.2012
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 22.5.2012
Adresa: Mitrovická 161/162 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Rudolf Volný 1.3.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Hlavní 58/44 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Bc. Robert Timko 1.3.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: Na Landeku 415/11 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Vladimír Marek 1.3.2011 - 11.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Františka Čechury 4467/18 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Leo Luzar 1.3.2011 - 11.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Ladislava Hosáka 998/7 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Bc. Aleš Boháč 29.8.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Rokycanova 641/1 , Ostrava 716 00
místopředseda dozorčí rady Rudolf Volný 29.8.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 15.12.2014
Adresa: Hlavní 58/44 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Ing. et Ing. Jiří Srba 29.8.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Jubilejní 617/91 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady doc. Ing. Zuzana Kučerová Ph.D. 29.8.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Koncová 742/1 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Tomášek 11.4.2015 - 25.6.2015
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 20.2.2015
Adresa: Dolní 2129/73 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Paul 11.4.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 20.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Tlapákova 1248/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Jan Kovács Ph.D. 11.4.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Sousedská 386/4 , Ostrava 717 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Domašík 11.4.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Svornosti 2313/24 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Vasil Waliszewski 11.4.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Křižíkova 2831/2 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 11.4.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Komenského 654/24 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Tomášek 25.6.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 20.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Lumírova 546/76 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Mika 14.6.2016 - 3.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Vznik funkce 29.2.2016
Zánik funkce 26.3.2019
Adresa: V Korunce 742/14 , Ostrava 713 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Pivoda 14.6.2016 - 3.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Vznik funkce 29.2.2016
Zánik funkce 26.3.2019
Adresa: Jaromíra Matuška 18/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Lukáš Král 14.6.2016 - 3.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Svazácká 58/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Paul 12.8.2016 - 3.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Tlapákova 1248/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Ivan Tomášek 12.8.2016 - 3.6.2019
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 26.3.2019
Adresa: Lumírova 546/76 , Ostrava 700 30

Sbírka Listin OVANET a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2335/SL 62 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 20.7.2015 44
B 2335/SL 61 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnes. sch. rady města Krajský soud v Ostravě 30.1.2015 11.3.2015 14.4.2015 3
B 2335/SL 60 notářský zápis [Nz 705/2014,N 614/2014] Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 11.3.2015 14.4.2015 15
B 2335/SL 58 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 21.1.2015 22.1.2015 36
B 2335/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 12.8.2013 13.8.2013 32
B 2335/SL 56 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.z., § 66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 10.7.2012 17.9.2012 30
B 2335/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.3.2012 23.3.2012 14
B 2335/SL 54 notářský zápis NZ 115/2012 Krajský soud v Ostravě 28.2.2012 12.3.2012 23.3.2012 6
B 2335/SL 53 výroční zpráva r.2010 vč. ÚZ, aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 1.11.2011 1.11.2011 32
B 2335/SL 52 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 9.3.2011 2
B 2335/SL 51 notářský zápis Nz 73/2011 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 9.2.2011 1.3.2011 9.3.2011 4
B 2335/SL 50 stanovy společnosti k 9.2.2011 Krajský soud v Ostravě 28.2.2011 7.3.2011 13
B 2335/SL 49 výroční zpráva r. 2009 vč. ÚZ, audit + § 66a Krajský soud v Ostravě 13.7.2010 19.7.2010 32
B 2335/SL 48 notářský zápis NZ 208/2010 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 12.5.2010 27.5.2010 31.5.2010 4
B 2335/SL 47 zakladatelské dokumenty - stanovy ke dni 12.5.2010 Krajský soud v Ostravě 27.5.2010 31.5.2010 14
B 2335/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.2.2010 3.2.2010 14
B 2335/SL 45 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 31.8.2009 34
B 2335/SL 44 podpisové vzory Ing. Martin Rubina Krajský soud v Ostravě 30.7.2009 30.7.2009 5.8.2009 1
B 2335/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -výpis z usn. rady města Krajský soud v Ostravě 21.7.2009 30.7.2009 5.8.2009 1
B 2335/SL 42 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.3.2008 13.1.2009 27.1.2009 32
B 2335/SL 41 notářský zápis NZ 618/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 11.11.2008 8.1.2009 13.1.2009 3
B 2335/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.1.2009 13.1.2009 14
B 2335/SL 39 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 26.2.2008 3.3.2008 3
B 2335/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 16.10.2007 22.10.2007 14
B 2335/SL 37 notářský zápis Nz 598/2007 změna stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 16.10.2007 22.10.2007 5
B 2335/SL 36 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 21.8.2007 25.9.2007 32
B 2335/SL 35 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 7.8.2007 27.8.2007 3
B 2335/SL 34 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 3.5.2007 17.5.2007 1
B 2335/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.4.2000 3.5.2007 17.5.2007 15
B 2335/SL 32 notářský zápis Nz 91/2007 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 3.5.2007 17.5.2007 5
B 2335/SL 31 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp. č.6/06 Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 30 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn. ze záp.č. 7/06 Krajský soud v Ostravě 8.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 29 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp.č. 130/06 Krajský soud v Ostravě 11.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 28 rozhod. o statut. orgánu výp.z usn.ze záp.č.7/06 Krajský soud v Ostravě 8.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 27 rozhod. o statut. orgánu výp.usn.ze záp.6/06 Krajský soud v Ostravě 4.12.2006 22.1.2007 24.1.2007 1
B 2335/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 5.1.2007 2
B 2335/SL 25 účetní závěrka r. 2005, vč. §66a/9 Krajský soud v Ostravě 6.11.2006 13.11.2006 28
B 2335/SL 24 výroční zpráva r. 2005, vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.11.2006 13.11.2006 35
B 2335/SL 23 notářský zápis NZ 101/2006-zúž.spol.jm.manž. Krajský soud v Ostravě 20.2.2006 27.2.2006 27.2.2006 4
B 2335/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.11.2005 1
B 2335/SL 21 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 25
B 2335/SL 20 výroční zpráva r. 2004 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 20
B 2335/SL 19 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2004) Krajský soud v Ostravě 15.6.2005 20.6.2005 4
B 2335/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.1.2005 24.2.2005 15
B 2335/SL 17 ostatní § 66a/9o.z. r. 2003 Krajský soud v Ostravě 31.3.2004 2.7.2004 7.7.2004 2
B 2335/SL 16 účetní závěrka r. 2003, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 26
B 2335/SL 15 ostatní zpráva audit. o ověř.vý.zpr. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 4
B 2335/SL 14 výroční zpráva r. 2003, zpr.audit., úč.z. Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 7.7.2004 18
B 2335/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 26.2.2004 15
B 2335/SL 12 notářský zápis Nz 1061/2003 Krajský soud v Ostravě 18.11.2003 29.12.2003 25
B 2335/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. představ. + usn. Krajský soud v Ostravě 9.1.2003 3.9.2003 5
B 2335/SL 10 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 3.9.2003 3
B 2335/SL 9 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.8.2003 12.8.2003 14
B 2335/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -výpis ze schůze rady města Krajský soud v Ostravě 23.4.2002 11.6.2003 2
B 2335/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 20.11.2002 2
B 2335/SL 6 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 3.5.2002 20.11.2002 4
B 2335/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 8
B 2335/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.8.2001 5.8.2002 32
B 2335/SL 3 notářský zápis NZ 310/2002 Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 5.8.2002 11
B 2335/SL 2 výroční zpráva r.2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 11.7.2002 19.7.2002 17
B 2335/SL 1 notářský zápis NZ 328/2000 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 11.4.2000 1.6.2000 6.6.2000 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OVANET a.s.

IČO (identifikační číslo) 25857568
Jméno OVANET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 6.6.2000
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 7

Sídlo OVANET a.s.

Živnosti a provozovny OVANET a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1002036194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2004

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2001

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2001

Živnost č. 6 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2004

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2005

Živnost č. 8 Konzultační a poradenská činnost v oblasti telekomunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vývoj a projektování SW a poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 14 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OVANET a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Hrotík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OVANET a.s.

IČO: 25857568
Firma: OVANET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 6.6.2000

Sídlo OVANET a.s.

Sídlo: Hájkova 1100/13, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Architektonické činnosti
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Informační a komunikační činnosti

Podobné firmy

tracking image