Hlavní navigace

FIRMA OTAVAN Třeboň a.s. IČO: 13503031

OTAVAN Třeboň a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

OTAVAN Třeboň a.s. (13503031) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 641, 37901 Třeboň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 1991 a je stále aktivní. OTAVAN Třeboň a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o OTAVAN Třeboň a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro OTAVAN Třeboň a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OTAVAN Třeboň a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 19. 3. 1991
Spisová značka: B 88
IČO (identifikační číslo osoby): 13503031
Jméno: OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN
Právní forma: Akciová společnost 19.3.1991
Zapsána dne: 19.3.1991
Jediný akcionář učinil dne 01.11.2018 formou notářského zápisu toto rozhodnutí: "Ve smyslu §529 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a §434 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích v platném znění, rozhodujeme o přeměně všech 313 108 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČ: 13503031 na zaknihované akcie." 4.11.2018
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.08.2018 přijala toto usnesení: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, Doručovací číslo: 37920, IČO: 135 03 031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 88 (Společnost) je společnost Otavan Holding s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 06827233, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 289667 (dále též jen Hlavní akcionář), k terý vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady ze dne 6.8.2018 přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 6.8.2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti 5 (slovy: pět) kusy hromadné listiny nahrazující 309.311 (slovy: tři-sta-devět-tisíc-tři-sta-jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) v listinné pod obě, pořadové číslo akcií 1 až 309.311, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí 3.093.110,- Kč (slovy: tři miliony devadesát tři tisíc sto deset korun českých), což odpovídá 98.79% základního kapitálu ve společnosti a 98.79% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5,- Kč (pět korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 437-18/2018 ze dne 8. května 2018 vypracovaného Ing. Evou Jiráčkovou, Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, soudním znalcem v oboru Ekonomika ceny a odhady podniků, čímž byla splněna podmínka podle § 376 odst. 1 ZOK. V bodě číslo 9 na straně číslo 42 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uvedeno následující shrnutí: 9 Závěrečné shrnutí Pro účely odhadu hodnoty jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. jsem vycházela z následujících metodických postupů s těmito dílčími výsledky: 1) Účetní hodnota vlastního kapitálu => - 3 632 tis. Kč; 2) Substanční metoda => 1 464 tis. Kč; 3) Výnosová metoda diskontovaných provozních peněžních toků DCF equity (dvoufázová metoda) => 0 Kč; Výše uvedenými metodickými postupy bylo zjištěno, že ocenění různými metodami má podstatný rozptyl dílčích hodnot jmění společnosti, pohybují se od + 1 464 tis. Kč až do - 3 632 tis. Kč. Výnosový potenciál společnosti odpovídá situaci, kdy není v souladu s majetkovým vybavením. Rekapitulace základních principů použitých metodických přístupů je tato: a) Výnosová metoda DCF equity zohledňuje hledisko investora, který na svou potenciální investici pohlíží z hlediska budoucích výnosů (tzn. porovnává vynaložené prostředky s jejich návratností v budoucnosti). Investor porovnává výnosnost investice z hledis ka času s jinými alternativními možnostmi pro investování. Použitá výnosová metoda DCF je praktikována při hledání hodnoty podniku z pohledu vlastníků; b) Substanční metoda (individuálního přecenění jednotlivých položek majetku a závazků) je založena na simulaci principu náhrady výdajů na pořízení majetkové podstaty (substance) podniku. c) Účetní hodnota vlastního kapitálu vyjadřuje historický pohled na hodnotu majetku a závazků. Tuto metodu považuji za vhodnou jako srovnávací a doplňkovou k další metodě. Pro ocenění jmění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pro účely nepeněžitého vkladu (příplatku mimo základní kapitál), jsem se, po zvážení dle mého názoru všech významných aspektů ovlivňujících rozhodování, přiklonila k výsledku ocenění dosaženému substanční m etodou. Dle mého názoru výsledek dosažený touto metodou odpovídá požadavku na stanovení ceny obvyklé, je odpovídající, respektuje potřeby tohoto daného případu ocenění z hlediska praktického použití a současně se mi jeví jako nejvíce vhodný a přiměřený. Stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění na jednu akcii Společnost OTAVAN Třeboň a.s. je emitentem 313 108 ks kmenových akcií na jméno. Celková hodnota jmění dosažená výše uvedeným oceněním bude rozpočítána na každou jednu akcii takto: 1 464 000 Kč/313 108 ks akcií = 4,6757 Kč/1 akcie Hodnota čistého jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. byla k 31.12.2017, v souladu s použitými principy výše popsaných metodických postupů, stanovena na částku 1 464 tis. Kč. Hodnota přiměřeného vypořádání na jednu akcii emitenta sp olečnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (po zaokrouhlení). V bodě číslo 10 na straně číslo 43 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uveden následující výsledek ocenění: 10 Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Jmění (100 % akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. bylo k datu 31.12.2017, v souladu s výše popsanou metodikou, oceněno částkou 1 464 tis. Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíce korun českých) Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (slovy: Pět korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen Obchodník s cennými papíry), a to složením n a bankovní účet vedený Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále též jen Banka). Předání peněžních pro středků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod Termín nahlédn utí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: +420 384 751 177 nebo + 420 384 751 106 V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Obchodníka s cennými papíry, který dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději vš ak do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, anebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel čísle + 420 384 751 177 nebo+ 420 384 751 106 VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těm to cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 17.9.2018
Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účele m úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimi lionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,- Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajíc ích akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Sp olečnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset koru n českých). 18.7.2016
Mimořádná valná hromada dne 4.4.1996 schválila změnu stanov společnosti 29.8.1996 - 17.1.2002
Rozhodnutím valné hromady a.s. ze dne 12.5.1995 byly přijaty změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu k notářskému zápisu z uvedené valné hromady. 10.10.1995 - 17.1.2002
Zapisuje se změna stanov a.s. v článku VII., písm. B, odstavci 4 a článku VII písm. C, odst. 2. Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. Článek VII, písm. D se ruší. 3.4.1992 - 25.2.1994
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Dále společnost zastupuje ředitel, výrobní ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, ředitel nebo výrobní ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista". 12.11.1991 - 25.2.1994
V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "Zakladatel" ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu kdekoli je v textu v závorce uvedeno v souvislosti se státním podnikem Otavan Třeboň. 2./ Zapisuje se: Základní kapitál společnosti činí 222 073 tis. Kčs. V základním kapitálu společnosti není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla veškerá práva a závazky zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň, včetně práv k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům. 29.3.1991 - 25.2.1994
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která byla převedena ze zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň rozhodnutím č. 203/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále byla vydána jedna akcie o nominální hodnotě 221 973 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 29.3.1991 - 25.2.1994
Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 203/1991 ze dne 27.3.1991 o zrušení státního podniku Otavan se sídlem v Třeboni, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. OTAVAN Třeboň schválila valná hromada akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. dne 27.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám. 29.3.1991 - 17.1.2002
K majetku v hodnotě 12 986 tis. Kčs, který sloužil zrušenému státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání, a který představuje hodnotu středního odborného učiliště v Třeboni má akciová společnost pouze právo hospodaření. 29.3.1991 - 17.1.2002
Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem nepověří jiné orgány společnosti/, a to do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií stane akcionář společnosti. Rozhodnutí č. 203/ 1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Otavan, a.s. se sídlem v Třeboni, byly připojeny. 29.3.1991 - 17.1.2002
Den vzniku 19. 3. 1991. 19.3.1991
Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydaná jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel. 19.3.1991 - 29.3.1991
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se značí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. 19.3.1991 - 12.11.1991
Akciová společnost byla založena jednorázově jediným státním podnikem OTAVAN Třeboň podle zakladatelského plánu za dne 12.2.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem průmyslu ČR dne 7.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR byly připojeny. 19.3.1991 - 17.1.2002

Aktuální kontaktní údaje OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN

Kapitál OTAVAN Třeboň a.s.

Základní kapitál 3 131 080 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.2016
Základní kapitál 313 108 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.1994  - 18.7.2016

Akcie OTAVAN Třeboň a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 313 108 4.11.2018
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 313 108 18.7.2016  - 4.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 313 108 22.5.2015  - 18.7.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 313 108 27.3.2006  - 22.5.2015
Akcie na majitele 1 000 Kč 313 108 21.12.1995  - 27.3.2006

Sídlo OTAVAN Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Nádražní 641, Třeboň 37901, Česká republika 16.11.2016
Adresa: Nádražní 641, Třeboň 37920, Česká republika 27.3.2006 - 16.11.2016
Adresa: Nádražní 641, Třeboň , Česká republika 19.3.1991 - 27.3.2006

Předmět podnikání OTAVAN Třeboň a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 18.8.2022
Hostinská činnost 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009 - 18.8.2022
4. Ubytovací služby 30.6.1994 - 21.1.2009
5. Provoz předškolního zařízení 30.6.1994 - 21.1.2009
1. Výroba oděvů 25.2.1994 - 21.1.2009
2. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 25.2.1994 - 21.1.2009
3. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/1066 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci 25.2.1994 - 21.1.2009
Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výroba a prodej svrchních oděvů 2./ provoz maloobchodních podnikových prodejen 3./ maloobchodní prodej textilních výrobků a odpadů 4./ provoz předškolních zařízení 5./ provoz závodního stravování 6./ stavební činnost investičního a neinvestičního charakteru 19.3.1991 - 25.2.1994
7./ renovace strojů z dovozu, výroba náhradních dílů pro výrobní techniku a prodej jiným organizacím 8./ provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 9./ provoz a správa ubytovacích zařízení a bytového hospodářství 10./ provoz veřejného stravování 11./ provoz a poskytování služeb autodopravy 12./ zprostředkování služeb nevýrobní povahy 19.3.1991 - 25.2.1994
13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s vyjímkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení. 19.3.1991 - 25.2.1994
13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s výjimkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení 19.3.1991 - 25.2.1994

Vedení firmy OTAVAN Třeboň a.s.

Statutární orgán OTAVAN Třeboň a.s.

člen představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 29.6.2017
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň
předseda představenstva ing. Rastislav Renko
Ve funkci od 29.6.2017
Adresa Pod Klaudiánkou 1155/2e, 14700 Praha
člen představenstva Ing. Jaromír Petrásek
Ve funkci od 5.6.2018
Adresa Fr. Sochora 579, 37816 Lomnice nad Lužnicí
člen představenstva Andrej Keblúšek
Ve funkci od 29.6.2017 do 5.6.2018
Adresa U Habrovky 394/17, 14000 Praha
člen představenstva Andrej Keblúšek
Ve funkci od 29.6.2017 do 5.6.2018
Adresa U Habrovky 394/17, 14000 Praha
předseda představenstva Važa Kiknavelidze
Ve funkci od 25.5.2016 do 29.6.2017
Adresa Lysolajská 156/2, 16500 Praha
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 18.10.2014 do 29.6.2017
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň
předseda představenstva Važa Kiknavelidze
Ve funkci od 25.5.2016 do 29.6.2017
Adresa Lysolajská 156/2, 16500 Praha
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 18.10.2014 do 29.6.2017
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň
předseda představenstva Važa Kiknavelidze
Ve funkci od 9.9.2015 do 25.5.2016
Adresa Buková 434, 25267 Tuchoměřice
předseda představenstva Važa Kiknavelidze
Ve funkci od 9.9.2015 do 25.5.2016
Adresa Buková 434, 25267 Tuchoměřice
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 15.12.2013 do 9.9.2015
Adresa Kosmonautů 1213/5, 73601 Havířov
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek
Ve funkci od 18.10.2014 do 9.9.2015
Adresa Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov
předseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 23.9.2010 do 18.10.2014
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň II
místopředseda představenstva Ing. Václav Ryšánek
Ve funkci od 16.11.2013 do 18.10.2014
Adresa Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 17.8.2012 do 15.12.2013
Adresa Kosmonautů 5, 73601 Havířov
místopředseda představenstva Ing. Václav Ryšánek
Ve funkci od 23.9.2010 do 16.11.2013
Adresa Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 4.9.2007 do 17.8.2012
Adresa Kosmonautů 5, 73601 Havířov
předseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 11.12.2004 do 23.9.2010
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň II
místopředseda představenstva Ing. Václav Ryšánek
Ve funkci od 9.6.2005 do 23.9.2010
Adresa Nad Olšinou 1400, 73934 Šenov
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 11.12.2004 do 4.9.2007
Adresa Kosmonautů 5, 73601 Havířov
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Petrásek
Ve funkci od 11.12.2004 do 9.6.2005
Adresa Nádražní 640, 37901 Třeboň II
člen představenstva Ing. Jiří Němec
Ve funkci od 29.8.1996 do 11.12.2004
Adresa Kosmonautů 5, Havířov
předseda představenstva Ing. Josef Vlasák
Ve funkci od 22.10.2002 do 11.12.2004
Adresa Šunychelská 981, 73581 Bohumín
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 22.10.2002 do 11.12.2004
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň II
člen představenstva Ing. Jan Vojáček
Ve funkci od 29.8.1996 do 22.10.2002
Adresa Pionýrů 801, Frýdek-Místek
člen představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 11.10.2000 do 22.10.2002
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň II
místopředseda představenstva Ing. Josef Vlasák
Ve funkci od 19.10.2001 do 22.10.2002
Adresa Šunychelská 981, 73581 Bohumín
předseda představentva Ing. Miroslav Kurka
Ve funkci od 19.10.2001 do 22.10.2002
Adresa Mirotická 956/11, Praha 4-Lhotka
předseda představentva Ing. Miroslav Kurka
Ve funkci od 29.8.1996 do 19.10.2001
Adresa Mirotická 11/956, Praha 4
místopřed.předst.a gen.ředitel Ing. Josef Vlasák
Ve funkci od 11.10.2000 do 19.10.2001
Adresa Šunychelská 981, 73581 Bohumín
člen představenstva Ing. Bedřich Tauš
Ve funkci od 20.2.1997 do 11.10.2000
Adresa Krašovská 10, Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 1.3.2000 do 11.10.2000
Adresa U Francouzů 1131, 37901 Třeboň
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 16.12.1997 do 1.3.2000
Adresa Táboritská 1102/II, 37901 Třeboň
místopředseda a generální ředitel Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 29.8.1996 do 16.12.1997
Adresa Táboritská 1102/II, 37901 Třeboň
člen představenstva Ing. David Miřejovský
Ve funkci od 29.8.1996 do 20.2.1997
Adresa Peroutkova 3, Praha 5
předseda předst.a gen.ředitel ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 20.7.1994 do 29.8.1996
Adresa Táboritská 1102/II. , 37901 Třeboň
člen představenstva Ing. Marie Korandová
Ve funkci od 10.10.1995 do 29.8.1996
Adresa Dobrovodská 149, České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Eliška Rohlová CSc.
Ve funkci od 10.10.1995 do 29.8.1996
Adresa Bergerova 1115/2, Praha 8
člen představenstva Ing. Soňa Kašparová
Ve funkci od 10.10.1995 do 29.8.1996
Adresa Plickova 572, Praha 4
člen představenstva Ing. Tomáš Machanec
Ve funkci od 10.10.1995 do 29.8.1996
Adresa 212, Střítež nad Ludinou
člen představenstva Ing. František Skok
Ve funkci od 19.3.1991 do 10.10.1995
Adresa Ertova 719 , Praha 4 - Háje
místpř. předst. a prokurista Ing. Jiří Lexa
Ve funkci od 12.11.1991 do 10.10.1995
Adresa Táboritská 1104, Třeboň
výrobní ředitel,stat.zást.řed. Stanislav Trnka
Ve funkci od 12.11.1991 do 10.10.1995
Adresa Česká 16, Český Krumlov
ekonom. řed. spol. Ing. Jiří Karger
Ve funkci od 25.2.1994 do 10.10.1995
Adresa B. Němcové 812, Třeboň II
člen představenstva ing. Zdeněk Fridrich
Ve funkci od 30.6.1994 do 10.10.1995
Adresa Ledvinova 717 , Praha - Chodov
člen představenstva ing. Hynek Jan
Ve funkci od 30.6.1994 do 10.10.1995
Adresa Jindřicha Jindřicha 16, České Budějovice
člen. předst. a gen. ředitel ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 25.2.1994 do 20.7.1994
Adresa Táboritská 1102/II, Třeboň
člen představenstva Ing. Jan Hynek
Ve funkci od 19.3.1991 do 30.6.1994
Adresa Jindřicha Jindřicha 6 , České Budějovice - Suché Vrbné
člen představenstva Ing. Zdeněk Fridřich
Ve funkci od 25.2.1994 do 30.6.1994
Adresa Ledvinova 1717 , Praha 4 - Chodov
člen představenstva Ing. Josef Hebnar
Ve funkci od 19.3.1991 do 25.2.1994
Adresa Hovorčovická 15, Praha 8
předseda předst.a ředitel a.s. Ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 12.11.1991 do 25.2.1994
Adresa Táboritská 11O2/II, Třeboň
místopředseda Zdeněk Staněk
Ve funkci od 19.3.1991 do 3.4.1992
Adresa Svobody 1020/II, Třeboň
předseda představenstva ing. Lubomír Skála
Ve funkci od 19.3.1991 do 12.11.1991
Adresa Táboritská 1102/II, Třeboň

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OTAVAN Třeboň a.s.

IČO (identifikační číslo): 13503031
Jméno: OTAVAN Třeboň a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 19. 3. 1991
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo OTAVAN Třeboň a.s.

Sídlo: Nádražní 641, Třeboň 37920

Živnosti OTAVAN Třeboň a.s.

Živnost č. 1 HOSTINSKÁ ČINNOST

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 11. 1995

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 9. 1992

Statutární orgán OTAVAN Třeboň a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Skála
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Petrásek
Člen statutárního orgánu: ing. Rastislav Renko

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OTAVAN Třeboň a.s.

IČO: 13503031
Firma: OTAVAN Třeboň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Třeboň
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19. 3. 1991

Sídlo OTAVAN Třeboň a.s.

Sídlo: Nádražní 641, Třeboň 37901

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba pracovních oděvů
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Specializované návrhářské činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost