Firma OSEVA UNI, a.s. IČO 15061612


OSEVA UNI, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OSEVA UNI, a.s. (15061612) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Bílé 1231, Choceň 565 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 1991 a je stále aktivní. OSEVA UNI, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o OSEVA UNI, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OSEVA UNI, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OSEVA UNI, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OSEVA UNI, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OSEVA UNI, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 141
IČO (identifikační číslo osoby) 15061612
Jméno OSEVA UNI, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Došlo k fúzi sloučením společnosti SALINA a.s., IČ 64789527, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, se společností OSEVA UNI, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, dle projektu fúze ze dne 6.6.2012. V důsledku této fúze na nástupnickou společnost OSEVA UN I, a.s., IČ 15061612, sídlem Choceň, Na Bílé 1231, přešlo jmění zanikající společnosti SALINA a.s., IČ 64789527, sídlem Choceň, Na Bílé 1231. 3.8.2012
Dne 30.3.2012 schválila valná hromada společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 150 61 612, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 141 (dále jen "Sp olečnost"), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku toto usnesení: a) Určuje hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost SALINA a.s., se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, IČ: 647 89 527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1412 (dále jen "hlavní akcionář"), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií Společnosti podle stanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, když vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96,30 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: výpisem ze seznamu akcionářů vlastnících akcie na jméno Společnosti ke dni konání valné hromady 30.3.2012, který Společnost vede v souladu s § 156 odst. 2 obch.zák., v němž je hlavní akcionář evidován jako vlastník akcií na jméno o celkové jmenovité hodno tě 113.298.000,- Kč, listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě vlastní kmenové listinné akcie emitované Společností, a to 878 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, 1726 ks listinných akcií na j méno ve jmenovité hodnotě 5000,- Kč každá, 2549 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10000,- Kč každá, 83 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč každá, 70 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč k aždá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113 298 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 96,30 %, prohlášením představenstva Společnosti ze dne 30.3.2012, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku, čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.2.2012, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,30 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, stanovami Společnosti, podle jejichž článku 13, odst. 2 se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho držených akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč připadá jeden hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 5000 Kč připadá pět hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10000 Kč připadá deset hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100000 Kč připadá sto hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000000 Kč připadá tisíc hlasů. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 96,30 %. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny lis tinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 10000,- Kč, všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 100000,- Kč a všechny listinné akcie na jméno vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených § 183i a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c) stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu akcií ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku činí: - částku ve výši 1 896 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, - částku ve výši 9 480 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5000,-Kč, - částku ve výši 18 960 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10000,-Kč, - částku ve výši 189 600 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100000,-Kč, - částku ve výši 1 896 000 Kč za jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1000000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 4087-01-2012, zpracovaným dne 23.2.2012 znaleckým ústavem - Česká znalecká, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03, IČ: 252 60 138, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2223. d) stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzení společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, že pře dal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřena společnost CYRRUS CORPORATE FI NANCE, a.s., IČ: 277 58 419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 (dále jen "obchodník s cennými papíry"). e) Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Poku d dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbyte čného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 nebo na pobočce obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 5 - Smíchov, Radlická 14b, PSČ 150 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). 13.4.2012 - 19.6.2012
Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: 7.5.1997 - 30.5.2000
Převod akcií na jméno je možný po předchozím souhlasu představenstva, účinnost převodu je dále podmíněna převodem akcie v seznamu akcionářů a ve Středisku cenných papírů. 7.5.1997 - 30.5.2000
Převod akcií na jméno prodejem jiné osobě podléhá právu prvního odmítnutí tohoto prodeje ostatními akcionáři. 7.5.1997 - 30.5.2000
Akcionář, který hodlá akcie prodat je povinen tuto skutečnost oznámit představenstvu společnosti, které zveřejní na dobu 30 dnů nabídku k prodeji. Jestliže v této lhůtě neprojeví nikdo ze stávajících akcionářů o koupi akcií zájem, je akcionář oprávněn akcie nabídnout a prodat kterékoliv osobě, avšak nejméně za původní požadovanou cenu. Jestliže akcionář dodatečně požadovanou cenu sníží, mají stávající akcionáři opětovně předkupní právo a postup se opakuje. 7.5.1997 - 30.5.2000
Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č.j.1965/91-550 ze dne 27.3.1991 a dodatku č.1 ze dne 27.3.1991 ke stanovám akciové společnosti se zapisují změny. 28.3.1991 - 13.5.1996
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 15 a násl. zákona č.104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově zakladatelským plánem ze dne 19.3.1991 zakladatelem státním podnikem OSEVA, Choceň. 25.3.1991

Aktuální kontaktní údaje OSEVA UNI, a.s.

Kapitál OSEVA UNI, a.s.

zakladni jmění 117 647 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.10.2014
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.3.1991 - 28.3.1991

Akcie OSEVA UNI, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 440 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 425 Kč 2 840 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 116 440 3.8.2012 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 425 Kč 2 840 3.8.2012 - 21.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 19.5.2006 - 3.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 20.11.2001 - 19.5.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 397 20.11.2001 - 3.8.2012
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 070 20.11.2001 - 3.8.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 750 20.11.2001 - 3.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 84 20.11.2001 - 3.8.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 114 470 13.5.1996 - 20.11.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 114 470 7.9.1993 - 13.5.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 3 177 7.9.1993 - 20.11.2001
Akcie na jméno 200 000 Kč 1 25.3.1991 - 7.9.1993

Sídlo OSEVA UNI, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Bílé 1231 , Choceň 565 01 21.10.2014
Adresa Na Bílé 1231 , Choceň 565 01 25.3.1991 - 21.10.2014

Předmět podnikání OSEVA UNI, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny 19.6.2012
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.6.2012
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 2.8.2008 - 19.6.2012
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících 19.5.2006
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.5.2006 - 2.8.2008
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.5.2006 - 19.6.2012
Skladování zboží a manipulace s nákladem 19.5.2006 - 19.6.2012
Výroba krmiv a krmných směsí 11.2.2003 - 19.6.2012
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 20.11.2001
Ubytovací služby 20.11.2001 - 19.6.2012
Specializovaný maloobchod 20.11.2001 - 19.6.2012
Velkoobchod 20.11.2001 - 19.6.2012
Zprostředkování služeb 20.11.2001 - 19.6.2012
Zprostředkování obchodu 20.11.2001 - 19.6.2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.11.2001 - 19.6.2012
Testování, měření a analýzy 20.11.2001 - 19.6.2012
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 6.3.2000 - 19.5.2006
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikované jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 6.3.2000 - 19.5.2006
Šlechtění nových odrůd pícnin 20.1.1998
Semenářství 20.1.1998
Hostinská činnost 20.1.1998 - 19.5.2006
Silniční motorová doprava nákladní 20.1.1998 - 19.6.2012
Zemědělská výroba 11.5.1995
Šlechtění a semenářství plodin 11.5.1995 - 20.1.1998
Zemědělství 1.6.1993 - 11.5.1995
Silniční motorová doprava 1.6.1993 - 20.1.1998
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 1.6.1993 - 20.1.1998
Provoz turistické noclehárny 1.6.1993 - 20.11.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.6.1993 - 20.11.2001
Zprostředkování prodeje zboží 1.6.1993 - 20.11.2001
Výroba osiv a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení. 25.3.1991 - 1.6.1993
Zavádění nových odrůd do zemědělské praxe včetně předstihového množení perspektivních odrůd. 25.3.1991 - 1.6.1993
Provozování semenářských laboratoří s účelovou laboratorní rozborovou činností. 25.3.1991 - 1.6.1993
Obchodní činnost. 25.3.1991 - 1.6.1993
Zahraničně obchodní činnost. 25.3.1991 - 1.6.1993
Poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odborných služeb pro zemědělské podniky v oblasti rostlinné výroby, posklizňové úpravy, skladování osiv a sadby. 25.3.1991 - 1.6.1993
Zajišťování reservních fondů osiv a sadby. 25.3.1991 - 1.6.1993
Ošetřování osiv a sadby novými přípravky biologicky a ekologicky čistými na bázi stimulátorů růstu (např. Ekost). 25.3.1991 - 1.6.1993
Výroba a obchod s krmnými směsmi pro drobná zvířata a exoty. 25.3.1991 - 1.6.1993
Obchodní činnost v oblasti potřeb pro zemědělské závody a zahrádkáře (mechanizace, zemědělské potřeby, nářadí, chemické ochranné přípravky a pod.). 25.3.1991 - 1.6.1993
Neveřejná silniční doprava dle zvl. povolení. 25.3.1991 - 1.6.1993
Provozování stravovacích, ubytovacích a rekreačních zařízení. 25.3.1991 - 1.6.1993
Poskytování služeb a prací pro ostatní hospodářské organizace a občany. 25.3.1991 - 1.6.1993
Čištění, provádění účinné ekologické předseťové úpravy osiv a sadby a jejich skladování, popřípadě zajišťování těchto organizací v jiných organizacích včetně zabezpečení uznávacího řízení v porostu a ve vzorku. 25.3.1991 - 1.6.1993

vedení firmy OSEVA UNI, a.s.

Statutární orgán OSEVA UNI, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 24.7.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají jednotliví členové předstvenstva samostatně. 20.11.2001 - 24.7.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Představenstvo je oprávněno stanovit okruh pracovníků společnosti, kteří zavazují společnost v případech a v rozsahu, kdy právní řád uznává zastupování právnické osoby v podepisování za ni na základě organizačního řádu společnosti nebo jak je obvyklé v hospodářském styku. Za společnost podepisuje buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo představenstvem jmenovaný generální ředitel společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 7.9.1993 - 20.11.2001
Zastupování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.6.1993 - 7.9.1993
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, které je statutárním orgánem. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 25.3.1991 - 1.6.1993
předseda představenstva Ing. Antonín Doleček 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Vznik funkce 27.3.2017
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Vznik funkce 27.3.2017
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jana Pavlíčková 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
Člen představenstva Ing. Pavel Dostál 25.3.1991 - 28.3.1991
Adresa: 19 , Ústí nad Orlicí 562 01
Člen představenstva Ing. Jan Papáček 25.3.1991 - 28.3.1991
Adresa: 61 , České Libchavy 561 14
Člen představenstva Ing. Jarmila Peterová CSc. 25.3.1991 - 7.9.1993
Adresa: Maroldova 1429/11 , Praha 140 00
Člen představenstva Prof.Doc.Ing. Jan Štráfelda CSc. 25.3.1991 - 7.9.1993
Adresa: Osvobození 719/36 , Praha 165 00
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Dostál 28.3.1991 - 7.9.1993
Adresa: 19 , Ústí nad Orlicí 562 01
Předseda představenstva Ing. Jan Papáček 28.3.1991 - 7.9.1993
Adresa: 61 , České Libchavy 561 14
Člen představenstva Ing. František Bartoš 1.6.1993 - 7.9.1993
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
Člen představenstva Ing. Milan Pavlíček 25.3.1991 - 3.6.1994
Adresa: Na Bílé 1231 , Choceň 565 01
Místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: 49 , Sebranice u Litomyšle Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Malíř 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: 32 , Všestary Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Rotter 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: 122 , Krasíkov 563 01
Člen představenstva Ing. Milan Pavlíček 3.6.1994 - 13.5.1996
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
Předseda představenstva Ing. František Bartoš 7.9.1993 - 20.11.2001
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Pavlíček 13.5.1996 - 20.11.2001
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
Člen představenstva Ing. Leoš Kvapil 13.5.1996 - 20.11.2001
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Václav Klíma 13.5.1996 - 20.11.2001
Adresa: Ruská 1074 , Choceň 565 01
Člen představenstva Ing. František Bartoš 20.11.2001 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
Předseda představenstva Ing. Milan Pavlíček 20.11.2001 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
Místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 20.11.2001 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
Člen představenstva Ing. Václav Klíma 20.11.2001 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: Ruská 1074 , Choceň 565 01
předseda představenstva Ing. Milan Pavlíček 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 22.4.2008
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 22.4.2008
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 13.6.2008
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 13.6.2008
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. František Bartoš 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
člen představenstva Ing. Václav Klíma 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: Ruská 1074 , Choceň 565 01
předseda představenstva Ing. Antonín Doleček 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Vznik funkce 13.6.2008
Zánik funkce 30.3.2012
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Vznik funkce 13.6.2008
Zánik funkce 30.3.2012
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. František Bartoš 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: 38 , Svatý Jiří 565 01
člen představenstva Ing. Václav Klíma 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: Ruská 1074 , Choceň 565 01
předseda představenstva Ing. Antonín Doleček 13.4.2012 - 18.7.2013
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 13.4.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jana Pavlíčková 13.4.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
předseda představenstva Ing. Antonín Doleček 18.7.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 24.7.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jana Pavlíčková 24.7.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 30.3.2012
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01
předseda představenstva Ing. Antonín Doleček 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 27.3.2017
Vznik funkce 30.3.2012
Zánik funkce 27.3.2017
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 27.3.2017
Vznik funkce 30.3.2012
Zánik funkce 27.3.2017
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jana Pavlíčková 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 27.3.2017
Adresa: Záměstí 149 , Choceň 565 01

Dozorčí rada OSEVA UNI, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Štěpán Gat 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Vznik funkce 27.3.2017
Adresa: Sádky 397 , Želešice 664 43
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bárta 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: Muchova 1857 , Choceň 565 01
člen dozorčí rady Stanislav Műller 13.4.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: Kpt. Jaroše 1468 , Choceň 565 01
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Dlouhý 1.6.1993 - 7.9.1993
Adresa: Kozmíkova 1101/4 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Toušek 1.6.1993 - 13.5.1996
Adresa: T. G. Masaryka 418 , Ústí nad Orlicí 562 01
Člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 1.6.1993 - 13.5.1996
Adresa: Na Sídlišti 506 , Libáň 507 23
Člen dozorčí rady Ing. Václav Klejch 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: Komenského nám. 1042 , Litomyšl 570 01
Člen dozorčí rady Ing. Oldřich Vašina 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Člen dozorčí rady Ing. Alena Váňová 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: Šmeralova 331/21 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Papáček 7.9.1993 - 13.5.1996
Adresa: 61 , České Libchavy 561 14
Člen dozorčí rady Ing. Antonín Doleček 13.5.1996 - 20.11.2001
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
Člen dozorčí rady Ing. Václav Klejch 13.5.1996 - 20.11.2001
Adresa: Lidická 903 , Litomyšl 570 01
Člen dozorčí rady Štěpán Gat 13.5.1996 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: 24. dubna 289 , Želešice 664 43
Člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 20.1.1998 - 19.5.2006
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 5.4.2006
Adresa: Na Sídlišti 506 , Libáň 507 23
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Doleček 20.11.2001 - 19.5.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Doleček 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 13.6.2008
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 13.6.2008
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
Člen dozorčí rady Štěpán Gat 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: Sádky 397 , 664 43 Želešice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 19.5.2006 - 2.8.2008
Vznik členství 5.4.2006
Adresa: Školní 382 , Libáň 507 23
předseda dozorčí rady Štěpán Gat 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Vznik funkce 13.6.2008
Zánik funkce 30.3.2012
Adresa: Sádky 397 , 664 43 Želešice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Antonín Šik 2.8.2008 - 13.4.2012
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: Anenská 161 , Silůvky 664 46
člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 2.8.2008 - 12.6.2012
Vznik členství 5.4.2006
Zánik členství 5.4.2011
Adresa: Školní 382 , Libáň 507 23
předseda dozorčí rady Štěpán Gat 13.4.2012 - 18.7.2013
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Sádky 397 , 664 43 Želešice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Klíma 13.4.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 30.3.2012
Adresa: Ruská 1074 , Choceň 565 01
člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 12.6.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Školní 382 , Libáň 507 23
předseda dozorčí rady Štěpán Gat 18.7.2013 - 21.10.2014
Vznik členství 30.3.2012
Vznik funkce 30.3.2012
Adresa: Sádky 397 , Želešice 664 43
člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 24.7.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Školní 382 , Libáň 507 23
člen dozorčí rady Ing. Václav Klíma 24.7.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 30.3.2012
Adresa: Okružní 1790 , Choceň 565 01
předseda dozorčí rady Štěpán Gat 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 27.3.2017
Vznik funkce 30.3.2012
Zánik funkce 27.3.2017
Adresa: Sádky 397 , Želešice 664 43
člen dozorčí rady Ing. Květoslav Šedivý 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 27.3.2017
Adresa: Školní 382 , Libáň 507 23
člen dozorčí rady Ing. Václav Klíma 21.10.2014 - 13.4.2017
Vznik členství 30.3.2012
Zánik členství 27.3.2017
Adresa: Okružní 1790 , Choceň 565 01

Sbírka Listin OSEVA UNI, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 141/SL 50 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2015 9.9.2015 14.9.2015 30
B 141/SL 49 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2015 3.7.2015 9.7.2015 70
B 141/SL 48 účetní závěrka [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2015 7.7.2015 8.7.2015 38
B 141/SL 47 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2015 7.7.2015 8.7.2015 11
B 141/SL 46 výroční zpráva [2013], zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2014 27.11.2014 28.11.2014 28
B 141/SL 44 výroční zpráva [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2014 30.6.2014 1.7.2014 60
B 141/SL 43 výroční zpráva [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2013 5.9.2013 6.9.2013 27
B 141/SL 42 výroční zpráva [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2013 3.6.2013 6.6.2013 47
B 141/SL 41 výroční zpráva [2011]  el. Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2012 3.6.2013 6.6.2013 70
B 141/SL 40 notářský zápis, účetní závěrka NZ 83,84/2012,CD Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2012 20.7.2012 10.8.2012 126
B 141/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2012 21.6.2012 21.6.2012 24
B 141/SL 38 ostatní zápis o volbách Krajský soud v Hradci Králové 9.5.2012 21.6.2012 21.6.2012 2
B 141/SL 37 ostatní fúze,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2012 6.6.2012 6.6.2012 20
B 141/SL 36 posudek znalce část 5,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 2.4.2012 19.4.2012 68
B 141/SL 35 posudek znalce část 4,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 2.4.2012 19.4.2012 5
B 141/SL 34 posudek znalce část 3,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 2.4.2012 19.4.2012 355
B 141/SL 33 posudek znalce část 2,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 2.4.2012 19.4.2012 2 009
B 141/SL 32 posudek znalce část 1,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 2.4.2012 19.4.2012 521
B 141/SL 31 notářský zápis, ostatní NZ 52/2012,3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2012 2.4.2012 19.4.2012 18
B 141/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti , (NZ 24/2011) Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2011 26.8.2011 30.8.2011 31
B 141/SL 29 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2011 14.7.2011 26.7.2011 69
B 141/SL 28 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2010 12.7.2010 20.8.2010 72
B 141/SL 27 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2009 7.8.2009 73
B 141/SL 26 účetní závěrka výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2009 24.4.2009 72
B 141/SL 24 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2007 11.5.2007 11.5.2007 71
B 141/SL 22 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2006 3.5.2006 3.5.2006 67
B 141/SL 21 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2005 7.7.2005 7.7.2005 78
B 141/SL 20 ostatní - informace emitentů Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 7
B 141/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2001 18.9.2001 18.9.2001 31
B 141/SL 18 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 28
B 141/SL 17 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 15
B 141/SL 16 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 16.6.2000 16.6.2000 28
B 141/SL 15 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2000 16.6.2000 16.6.2000 6
B 141/SL 14 notářský zápis - NZ 44/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2000 26.5.2000 26.5.2000 29
B 141/SL 13 notářský zápis - NZ 44/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2000 2.5.2000 2.5.2000 29
B 141/SL 11 notářský zápis - NZ 121/99 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1999 16.2.2000 16.2.2000 4
B 141/SL 9 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1999 28.6.1999 28.6.1999 16
B 141/SL 10 výroční zpráva - za r. 1998 2x Krajský soud v Hradci Králové 14.4.1999 28.6.1999 28.6.1999 31
B 141/SL 5 ostatní - výroční zpráva za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1998 30.6.1998 30.6.1998 32
B 141/SL 4 ostatní - výroční zpráva za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1998 30.6.1998 30.6.1998 32
B 141/SL 3 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.1998 30.6.1998 30.6.1998 12
B 141/SL 8 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1997 27.6.1997 27.6.1997 12
B 141/SL 7 ostatní - výroční zpráva za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.1997 27.6.1997 27.6.1997 33
B 141/SL 6 ostatní - výroční zpráva za r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.1997 27.6.1997 27.6.1997 33
B 141/SL 1 notářský zápis - NZ 34/96 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.1996 24.2.1997 24.2.1997 30
B 141/SL 25 notářský zápis - NZ 91/2008 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2008 7
B 141/SL 2 notářský zápis - NZ 96/97 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.1997 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OSEVA UNI, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15061612
Jméno OSEVA UNI, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vysoké Mýto
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 3

Sídlo OSEVA UNI, a.s.

Živnosti a provozovny OSEVA UNI, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 51, Nadějkov 399 01
Identifikační číslo provozovny 1009434373
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 7.2.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Plzeňská 257, Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny 1007201061
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Na Bílé 1231, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1007201070
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 20.5.2002
Provozovna č. 4
Provozovna 583 01 Chotěboř
Identifikační číslo provozovny 1008000833
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.10.1992
Provozovna č. 5
Provozovna 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny 1008000876
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 6
Provozovna Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1007201053
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 7
Provozovna 507 24 Dětenice
Identifikační číslo provozovny 1008000850
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.10.1992
Provozovna č. 8
Provozovna Soukenická 164, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1007201045
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 9
Provozovna Konecchlumského 1072, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1007201037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 10
Provozovna 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Identifikační číslo provozovny 1008000841
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.10.1992
Provozovna č. 11
Provozovna 398 53 Chyšky
Identifikační číslo provozovny 1008000884
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 12
Provozovna 538 32 Úhřetice
Identifikační číslo provozovny 1008000825
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.10.1992
Provozovna č. 13
Provozovna 547 01 Náchod
Identifikační číslo provozovny 1008000868
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 4.6.2001
Provozovna č. 14
Provozovna Cukrovarská 176, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1007201096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 9.11.2005

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Na Bílé 1231, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1007201070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2015

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Na Bílé 1231, Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny 1007201070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 583 01 Chotěboř
Identifikační číslo provozovny 1008000833
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2000
Provozovna č. 3
Provozovna 507 24 Dětenice
Identifikační číslo provozovny 1008000850
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2000
Provozovna č. 4
Provozovna 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Identifikační číslo provozovny 1008000841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2000
Provozovna č. 5
Provozovna 538 32 Úhřetice
Identifikační číslo provozovny 1008000825
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.2000

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provoz turistické noclehárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 23.5.2006

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování prodeje zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1999
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 14 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1999
Zánik oprávnění 3.1.2002

Živnost č. 15 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2000
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 16 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OSEVA UNI, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Pavlíčková
Člen statutárního orgánu Ing. Leoš Kvapil
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Doleček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OSEVA UNI, a.s.

IČO: 15061612
Firma: OSEVA UNI, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Orlicí
Základní územní jednotka: Choceň
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.3.1991

Sídlo OSEVA UNI, a.s.

Sídlo: Na Bílé 1231, Choceň 565 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image