Menu Zavřít

FIRMA ORLEN Unipetrol a.s. IČO: 61672190

ORLEN Unipetrol a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ORLEN Unipetrol a.s. (61672190) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Milevská 2095/5, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1995 a je stále aktivní. ORLEN Unipetrol a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ORLEN Unipetrol a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ORLEN Unipetrol a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ORLEN Unipetrol a.s.

Soud: Městský soud v Praze 17. 2. 1995
Spisová značka: B 3020
IČO (identifikační číslo osoby): 61672190
Jméno: UNIPETROL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.2.1995
Zapsána dne: 17.2.1995
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 4. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 člen výboru pro audit Robert Jasiński dat.nar. 2.6.1970 bytem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7, 02-797 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 5.11.2018 - 14.2.2019
Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnota činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky; b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Unipetrol. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. 30.8.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 místopředseda výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: ul. Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 16.8.2016 - 5.11.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 4.9.2015 - 16.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Varšava, Hajoty 49, 01-821 Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 6.9.2013 - 4.9.2015
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 6.9.2013
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Slawomir Robert Jedrzejczyk dat.nar. 5.5.1969 bytem: ul. Rabatkowa 9, 94214 Lodz Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 10.12.2009 5.2.2010 - 6.9.2013
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. 21.7.1997 - 19.11.2019
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem liivínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 21.7.1997 - 6.9.2013
Valná hromada konaná dne 14.1.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 27.614.000,- Kč na celkovou částku 7.582.672.000,- Kč, a to vydáním 27614 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě. 3.3.1997 - 21.7.1997
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. Společnost má jediného akcionáře, jímž je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 10.12.1996 - 21.7.1997

Kapitál ORLEN Unipetrol a.s.

Základní kapitál 18 133 476 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1997
Základní kapitál 7 582 672 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1997  - 21.7.1997
Základní kapitál 7 555 058 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1996  - 5.5.1997
Základní kapitál 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.1995  - 22.1.1996

Akcie ORLEN Unipetrol a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.8.2014
akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.7.1997  - 21.8.2014
akcie na jméno 1 000 Kč 7 582 672 5.5.1997  - 21.7.1997
akcie na jméno 1 000 Kč 7 555 058 22.1.1996  - 5.5.1997
akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 17.2.1995  - 22.1.1996

Sídlo ORLEN Unipetrol a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Milevská 2095/5, Praha 14000, Česká republika 12.12.2018
Adresa: Na Pankráci 1683/127, Praha 14000, Česká republika 21.8.2008 - 12.12.2018
Adresa: Klimentská 1207/10, Praha 11000, Česká republika 21.5.2003 - 21.8.2008
Adresa: Trojská , Praha 8 , Česká republika 16.1.2002 - 21.5.2003
Adresa: O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika 21.1.1999 - 16.1.2002
Adresa: areál Kaučuk, a.s. , Kralupy nad Vltavou , Česká republika 17.2.1995 - 21.1.1999

Předmět podnikání ORLEN Unipetrol a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor 16.8.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.1.2002 - 20.10.2009
činnost technických poradců v oblasti: - výzkumu a vývoje - chemie - ochrany životního prostředí - logistiky 16.1.2002 - 20.10.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 16.1.2002 - 20.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 16.1.2002
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.1.2002 - 20.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování obchodu 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování služeb 16.1.2002 - 20.10.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování úvěrů a půjček (bez účasti veřejnosti) 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti ochrany životního prostředí 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti řízení a informačních systémů 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti výzkumu a vývoje 21.1.1999 - 16.1.2002
výzkum v oblasti rafinérské, petrochemické a anorganické výroby 21.1.1999 - 16.1.2002
obstarání a organizace školení a vzdělávání 7.8.1997 - 16.1.2002
poradenství ve stavebnictví a investicích 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech obchodu a služeb 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech personalistiky 5.5.1997 - 16.1.2002
činnost ekonomických a organizačních poradců 17.2.1995 - 16.1.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 17.2.1995 - 16.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.2.1995 - 16.1.2002

Vedení firmy ORLEN Unipetrol a.s.

Statutární orgán ORLEN Unipetrol a.s.

člen představenstva Adam Jarosz
Ve funkci od 23.3.2023
Adresa Na vrstvách 1168/49, 14000 Praha
člen představenstva Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.
Ve funkci od 25.1.2024
Adresa Partyzánská 107, 43603 Litvínov
místopředseda představenstva Ryszard Pilch
Ve funkci od 23.3.2023
Adresa Sikorskiego 53 , Myślenice
člen představenstva Maciej Romanów
Ve funkci od 27.4.2022
Adresa Rydygiera 14 m.58 , Varšava
předseda představenstva Tomasz Wiatrak
Ve funkci od 14.5.2024
Adresa Ke kapslovně 2855/3, 13000 Praha
místopředsedkyně představenstva Katarzyna Barbara Woś
Ve funkci od 14.5.2024
Adresa Ul. Stara Stocznia , Gdańsk
předseda představenstva Tomasz Wiatrak
Ve funkci od 18.5.2022 do 14.5.2024
Adresa Ke kapslovně 2855/3, 13000 Praha
místopředsedkyně představenstva Katarzyna Barbara Woś
Ve funkci od 25.1.2024 do 14.5.2024
Adresa Ul. Stara Stocznia 12/33 , Gdańsk
člen představenstva Zbigniew Mariusz Leszczyński
Ve funkci od 27.4.2022 do 14.5.2024
Adresa Sikorskiego 12 m. 12 , Płock
místopředsedkyně představenstva Katarzyna Barbara Woś
Ve funkci od 26.4.2021 do 25.1.2024
Adresa Węgrzce Wielkie 412 , Węgrzce Wielkie
člen představenstva Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.
Ve funkci od 21.10.2020 do 25.1.2024
Adresa Partyzánská 107, 43603 Litvínov
místopředseda představenstva Ryszard Pilch
Ve funkci od 27.4.2022 do 23.3.2023
Adresa Sikorskiego 53 , Myślenice
člen představenstva Adam Jarosz
Ve funkci od 7.4.2020 do 23.3.2023
Adresa ul. Widok 13 , Podolsze
předseda představenstva Tomasz Wiatrak
Ve funkci od 26.4.2021 do 18.5.2022
Adresa DOLNA 11/11 , VARŠAVA
místopředseda představenstva Maciej Andrzej Libiszewski
Ve funkci od 26.4.2021 do 27.4.2022
Adresa Władysława Jurgo 13b/7 , Tczew
člen představenstva Ryszard Pilch
Ve funkci od 7.4.2020 do 27.4.2022
Adresa ul. Sikorskiego 53 , Myślenice
předseda představenstva Tomasz Wiatrak
Ve funkci od 21.8.2019 do 26.4.2021
Adresa DOLNA 11/11 , VARŠAVA
místopředsedkyně představenstva Katarzyna Barbara Woś
Ve funkci od 21.8.2019 do 26.4.2021
Adresa Węgrzce Wielkie 412 , Węgrzce Wielkie
místopředseda představenstva Maciej Andrzej Libiszewski
Ve funkci od 21.8.2019 do 26.4.2021
Adresa Władysława Jurgo 13b/7 , Tczew
člen představenstva Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.
Ve funkci od 11.4.2017 do 21.10.2020
Adresa Partyzánská 107, 43603 Litvínov
člen představenstva Marek Eugeniusz Kaszuba
Ve funkci od 21.8.2019 do 7.4.2020
Adresa ul. Sobieskiego 9A/21 , Zabrze
Člen představenstva Przemysław Wacławski
Ve funkci od 12.12.2018 do 7.4.2020
Adresa ul. Profesora Bobrzyńskiego 39/83 , Krakov
člen představenstva Maciej Andrzej Libiszewski
Ve funkci od 1.6.2018 do 21.8.2019
Adresa Władysława Jurgo 13b/7 , Tczew
člen představenstva Katarzyna Barbara Woś
Ve funkci od 1.6.2018 do 21.8.2019
Adresa Węgrzce Wielkie 412 , Węgrzce Wielkie
místopředseda představenstva Tomasz Wiatrak
Ve funkci od 1.6.2018 do 21.8.2019
Adresa DOLNA 11/11 , VARŠAVA
předseda představenstva Krzysztof Jerzy Zdziarski
Ve funkci od 1.6.2018 do 21.8.2019
Adresa Okęcka 8 m.28 , Varšava
místopředseda představenstva Mirosław Kastelik
Ve funkci od 8.11.2016 do 12.12.2018
Adresa ul. Zajaczka , Bielsko - Biala
předseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski
Ve funkci od 20.9.2016 do 1.6.2018
Adresa Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź
místopředseda představenstva Krzysztof Zdziarski
Ve funkci od 16.8.2016 do 1.6.2018
Adresa uł. Okęcka 8 m.28 , Varšava
člen představenstva Robert Dominik Małłek
Ve funkci od 11.7.2016 do 1.6.2018
Adresa ul. Hery 25c/2 , Varšava
člen představenstva Andrzej Kozłowski
Ve funkci od 18.5.2016 do 21.2.2018
Adresa ul Górnośląska 29A/75 , 00-432 Varšava
člen představenstva Lukasz Piotrowski
Ve funkci od 21.8.2014 do 21.8.2017
Adresa Gasiorowskich 9/19 , Poznaň
člen Ing. Martin Durčák
Ve funkci od 11.1.2016 do 18.1.2017
Adresa V Lukách 1166, 25242 Jesenice
místopředseda představenstva Mirosław Kastelik
Ve funkci od 20.9.2016 do 8.11.2016
Adresa Zajaczka 3 , Bielsko-Biala
člen představenstva Mirosław Kastelik
Ve funkci od 5.8.2016 do 20.9.2016
Adresa Zajaczka 3 , Bielsko-Biala
místopředseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski
Ve funkci od 5.8.2016 do 20.9.2016
Adresa Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź
místopředseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski
Ve funkci od 11.7.2016 do 5.8.2016
Adresa Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź
člen představenstva Mirosław Kastelik
Ve funkci od 3.3.2016 do 5.8.2016
Adresa Zajaczka 3 , Bielsko-Biala
předseda představenstva Marek Świtajewski
Ve funkci od 4.9.2015 do 5.8.2016
Adresa Łomżyńska 208 Konarzyce , Łomża
místopředseda představenstva Piotr Jan Wielowieyski
Ve funkci od 28.5.2015 do 11.7.2016
Adresa Bruna J. 4A m. 82 , Varšava
člen Andrzej Kozłowski
Ve funkci od 22.5.2013 do 18.5.2016
Adresa ul. Górnośląska 29A/75 , Varšava
člen Mirosław Kastelik
Ve funkci od 25.3.2013 do 3.3.2016
Adresa Zajaczka 3 , Bielsko-Biala
člen Martin Durčák
Ve funkci od 18.1.2013 do 11.1.2016
Adresa V Lukách 1166, 25242 Jesenice
předseda představenstva Marek Świtajewski
Ve funkci od 22.4.2013 do 4.9.2015
Adresa Lomžyńska 208, Lomža
místopředseda představenstva Piotr Jan Wielowieyski
Ve funkci od 17.4.2012 do 28.5.2015
Adresa Bruna J. 4A m. 82 4, Varšava
člen Artur Paździor
Ve funkci od 18.1.2013 do 26.6.2014
Adresa , 61131 Poznaň, Katowicka 63B/24
předseda Piotr Chelmiński
Ve funkci od 18.1.2013 do 22.4.2013
Adresa , Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
místopředseda představenstva Marek Świtajewski
Ve funkci od 10.10.2012 do 22.4.2013
Adresa Lomžyńska 208, Lomža
člen představenstva Mariusz Kędra
Ve funkci od 25.10.2010 do 25.3.2013
Adresa , Minoga 128, 32046
člen představenstva Marek Świtajewski
Ve funkci od 23.7.2012 do 4.3.2013
Adresa Lomźyńska 208A , Lomźa
člen představenstva Ing. Martin Durčák
Ve funkci od 21.12.2009 do 18.1.2013
Adresa V Lukách 1166, 25242 Jesenice
předseda představenstva Piotr Chelmiński
Ve funkci od 19.8.2010 do 18.1.2013
Adresa , Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
člen představenstva Artur Paździor
Ve funkci od 21.12.2009 do 18.1.2013
Adresa Katowicka , Poznań
člen představenstva Ing. Ivan Ottis
Ve funkci od 11.8.2010 do 23.7.2012
Adresa I. Olbrachta 750, 27801 Kralupy nad Vltavou
místopředseda představenstva Marek Serafin
Ve funkci od 17.4.2009 do 4.1.2012
Adresa , Posada, Malczewskiego 7, 62530
místopředseda představenstva Wojciech Ostrowski
Ve funkci od 27.9.2010 do 25.10.2010
Adresa , Pluck, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, 09410
místopředseda představenstva Wojciech Ostrowski
Ve funkci od 19.10.2007 do 27.9.2010
Adresa , 09-410 Płock 12, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85
předseda představenstva Piotr Chelmiński
Ve funkci od 11.8.2010 do 19.8.2010
Adresa , Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
předseda představenstva Piotr Chelmiński
Ve funkci od 5.2.2010 do 11.8.2010
Adresa ks.T.Boguckiego , Varšava
člen představenstva Ing. Ivan Ottis
Ve funkci od 20.10.2009 do 11.8.2010
Adresa sídl. V Zátiší 1024, 27801 Kralupy nad Vltavou
člen představenstva Piotr Chelmiński
Ve funkci od 21.12.2009 do 5.2.2010
Adresa ks.T.Boguckiego , Varšava
předseda představenstva Krzysztof Urbanowicz
Ve funkci od 2.4.2009 do 5.2.2010
Adresa , Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384
člen představenstva Ing. Martin Durčák
Ve funkci od 12.2.2007 do 21.12.2009
Adresa K Šátalce 889, 25242 Jesenice
člen představenstva Ing. Ivan Ottis
Ve funkci od 18.10.2006 do 20.10.2009
Adresa sídl. V Zátiší 1024, 27801 Kralupy nad Vltavou
člen představenstva Arkadiusz Bogumil Kotlicki
Ve funkci od 13.9.2007 do 23.6.2009
Adresa , 91-485 Łódź, Sovińskiego 22a
předseda představenstva Francois Vleugels
Ve funkci od 8.9.2006 do 2.4.2009
Adresa Oblouková 204, 25245 Ohrobec
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí
Ve funkci od 20.11.2006 do 10.9.2008
Adresa Mánesova 1668, 35601 Sokolov
místopředseda představenstva Dariusz Robert Marzec
Ve funkci od 21.3.2007 do 23.10.2007
Adresa Krokusa , Lomianki , 05-092
Člen statutárního orgánu Dariusz Robert Marzec
Ve funkci od 6.12.2005 do 21.3.2007
Adresa Krokusa , Lomianki , 05-092
člen představenstva Ing. Petr Bodlák
Ve funkci od 8.9.2006 do 13.11.2006
Adresa Mikulandská 122/4, 11000 Praha
Člen statutárního orgánu Frederik Jules Emich
Ve funkci od 6.12.2005 do 13.11.2006
Adresa Nebušická 228, 16400 Praha
místopředseda představenstva Marek Mroczkowski
Ve funkci od 23.9.2005 do 13.11.2006
Adresa Andersa , Płock 09-410
místopředseda představenstva Ing. Vít Šubert
Ve funkci od 6.12.2005 do 8.9.2006
Adresa Příčná 236, 25203 Řitka
Člen statutárního orgánu Adam Życzkowski
Ve funkci od 23.9.2005 do 8.9.2006
Adresa Kościuszki , Konstancin - Jeziorna
místopředseda představenstva Ing. Vít Šubert
Ve funkci od 6.1.2005 do 6.12.2005
Adresa Klapálkova 2238/1, 14900 Praha
předseda představenstva Ing. Pavel Švarc, CSc
Ve funkci od 18.5.2004 do 6.12.2005
Adresa Místecká 451, 19900 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Krtek
Ve funkci od 6.1.2005 do 23.9.2005
Adresa Milánská 418, 10900 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jan Landa
Ve funkci od 18.5.2004 do 23.9.2005
Adresa 28. října 836/27, 41002 Lovosice
člen představenstva Doc.Ing. Jiří Havel, CSc.
Ve funkci od 18.5.2004 do 23.9.2005
Adresa Na Balkáně 2118/130, 13000 Praha
místopředseda Ing. Vít Šubert
Ve funkci od 1.5.2004 do 6.1.2005
Adresa Klapálkova 2238/1, 14900 Praha
člen Ing. Pavel Krtek
Ve funkci od 7.9.1999 do 6.1.2005
Adresa Milánská 418, 10900 Praha
člen Ing. Vít Šubert
Ve funkci od 7.9.1999 do 1.5.2004
Adresa Klapálkova 2238/1, 14900 Praha
předseda představenstva Ing. Pavel Švarc CSc.
Ve funkci od 7.4.1999 do 1.5.2004
Adresa Místecká 451, 19900 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jan Landa
Ve funkci od 7.4.1999 do 1.5.2004
Adresa 28. října 836/27, 41002 Lovosice
místopředseda představenstva Ing. Václav Přibyl
Ve funkci od 7.4.1999 do 1.5.2004
Adresa Jinonická 768/31, 15000 Praha
člen představenstva Ing. Miroslav Kuliha
Ve funkci od 7.4.1999 do 7.9.1999
Adresa Durychova 1392/4, 50012 Hradec Králové
člen-místopředseda představenstva JUDr. Filip Šedivý
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa Alešova 773, 43601 Litvínov
člen představenstva Ing. Vladimír Kubiš, CSc.
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa Hrdličkova 2187/16, 14800 Praha
člen představenstva Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa , Horní Jirčany
člen přestavenstva Ing. Josef Holub
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa Sokolská 306, 40505 Děčín
člen představenstva Ing. Ladislav Zelinka
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa , Vavřinec-Žíšov
člen-předseda představenstva Doc.Ing. Josef Koubek, CSc.
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa Škábova 3057/1, 10600 Praha
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Téra
Ve funkci od 7.8.1997 do 7.4.1999
Adresa Kryblická 366, 54101 Trutnov
člen představenstva Ing. Radomil Štěpánek
Ve funkci od 10.12.1996 do 7.4.1999
Adresa Perlitová 1082/5, 14000 Praha
člen představenstva Ing. Ivan Souček
Ve funkci od 21.1.1999 do 7.4.1999
Adresa Na staré mlýnské cestě 494, 27801 Kralupy nad Vltavou
předseda představenstva JUDr. Filip Šedivý
Ve funkci od 7.8.1997 do 21.1.1999
Adresa Alešova 773, 43601 Litvínov
člen představenstva Mgr. Jaromír Mikušek
Ve funkci od 7.8.1997 do 21.1.1999
Adresa Výletní 689, 75701 Valašské Meziříčí
člen představenstva Ing. Josef Koubek
Ve funkci od 10.12.1996 do 21.1.1999
Adresa Škábova 3057/1, 10600 Praha
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kornalík
Ve funkci od 10.12.1996 do 21.1.1999
Adresa Tylova 2075, 43601 Litvínov
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí
Ve funkci od 10.12.1996 do 21.1.1999
Adresa Mánesova 1668, 35601 Sokolov
člen představenstva Ing. Ivan Ottis
Ve funkci od 10.12.1996 do 21.1.1999
Adresa V zátiší 1024 , Kralupy n /Vltavou
člen představenstva Ing. Ivan Souček
Ve funkci od 10.12.1996 do 21.1.1999
Adresa U cukrovaru 1071 , Kralupy n/ Vltavou
předseda představenstva Ing. Miroslav Téra
Ve funkci od 10.12.1996 do 7.8.1997
Adresa Kryblická 366, 54101 Trutnov
člen představenstva Ing. Dušan Nepejchal
Ve funkci od 10.12.1996 do 7.8.1997
Adresa Komořanská 3111/5, 43401 Most
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Nevosad
Ve funkci od 10.12.1996 do 7.8.1997
Adresa Na vyhlídce 1107 , Kralupy n. Vltavou
člen představenstva Ing. Radomil Štěpánek
Ve funkci od 16.11.1995 do 10.12.1996
Adresa Perlitová 1082/5, 14000 Praha
předseda představenstva Ing. Miroslav Téra
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa Kryblická 366, 54101 Trutnov
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kornalík
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa Tylova 2075, 43601 Litvínov
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa Mánesova 1668, 35601 Sokolov
člen představenstva Ing. Josef Koubek
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa Škábova 3057/1, 10600 Praha
člen představenstva Ing. Dušan Nepejchal
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa Komořanská 3111/5, 43401 Most
člen představenstva Ing. Ivan Ottis
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa V zátiší 1024 , Kralupy n /Vltavou
člen představenstva Ing. Ivan Souček
Ve funkci od 11.10.1995 do 10.12.1996
Adresa U cukrovaru 1071 , Kralupy n/ Vltavou
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Nevosad
Ve funkci od 22.1.1996 do 10.12.1996
Adresa Na vyhlídce 1107 , Kralupy n. Vltavou
člen představenstva Ing. Miroslav Nevosad
Ve funkci od 11.10.1995 do 22.1.1996
Adresa Na vyhlídce 1107 , Kralupy n. Vltavou
člen představenstva Ing. Josef Stanislav
Ve funkci od 11.10.1995 do 16.11.1995
Adresa Habartická 502/44, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí
Ve funkci od 17.2.1995 do 11.10.1995
Adresa Mánesova 1668, 35601 Sokolov
člen představenstva ing. Vladimír Linda
Ve funkci od 17.2.1995 do 11.10.1995
Adresa Masarykova 635, 27801 Kralupy nad Vltavou
člen představenstva Ing. Miroslav Kornalík
Ve funkci od 17.2.1995 do 11.10.1995
Adresa Tylova 2075, 43601 Litvínov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ORLEN Unipetrol a.s.

IČO (identifikační číslo): 61672190
Jméno: ORLEN Unipetrol a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 17. 2. 1995
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Sídlo ORLEN Unipetrol a.s.

Sídlo: Milevská 2095/5, Praha 14000

Živnosti ORLEN Unipetrol a.s.

Živnost č. 1 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 6. 1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 2. 1995

Statutární orgán ORLEN Unipetrol a.s.

Člen statutárního orgánu: Tomáš Herink
Člen statutárního orgánu: Tomasz Wiatrak
Člen statutárního orgánu: Katarzyna Barbara Woš
Člen statutárního orgánu: Ryszard Pilch
Člen statutárního orgánu: Zbigniew Mariusz Leszczyński
Člen statutárního orgánu: Adam Jarosz
Člen statutárního orgánu: Maciej Romanów

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ORLEN Unipetrol a.s.

IČO: 61672190
Firma: ORLEN Unipetrol a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17. 2. 1995

Sídlo ORLEN Unipetrol a.s.

Sídlo: Milevská 2095/5, Praha 4 14000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Administrativní a kancelářské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.