Firma Olšanské papírny a.s. IČO 00012351


Olšanské papírny a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Olšanské papírny a.s. (00012351) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hněvkovská 1228/50, Praha 148 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 1990 a je stále aktivní. Olšanské papírny a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Olšanské papírny a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Olšanské papírny a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Olšanské papírny a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Olšanské papírny a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Olšanské papírny a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20824
IČO (identifikační číslo osoby) 00012351
Jméno Olšanské papírny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.11.1990
Společnost prodala část svého podniku obchodní společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s., závod Velké Losiny, se sídlem Velké Losiny 9, PSČ 788 15, identifikační číslo: 277 68 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíl e B, vložce 3028, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 14.5.2007, která nabyla účinnosti ke dni 1.9.2007. 21.9.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Olšanské papírny a.s. se sídlem Lukavice č.p. 21, PSČ 789 01, identifikační číslo: 00012351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 87, konaná v zasedací místnosti Závodního klu bu společnosti v obci Lukavice, č.p. 104 /1.patro/ dne 12.9.2005 schválila toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti Olšanské papírny a.s., se sídlem Lukavice č.p. 21, PSČ 789 01, identifikační číslo: 00012351, je společnost BRUGG a.s., identifikační číslo: 61974684, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 2871/5, PSČ 787 01 (dále jen "hlavní akcionář"), který tuto skutečnost doložil "Aktuálním výpisem stavu cenných papírů na účtu majitele" z 23.8.2005, který potvrzuje vlastnictví zaknihovaných akcií (dále jen "potvrzení"). Dle potvrzení vlastní hlavní akcionář 1.181.458 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 120,- Kč, což představuje podíl ve výši 90,118 % na základním kapitálu společnosti. Rovněž z výpisu ze Střediska cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni a z listin y přítomných na této mimořádné valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností od uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu toh oto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tedy přechází: - 129.555 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 120,- Kč. 3. Hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 120,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 1865-01-2005, zpracovaným ke dni 16.8.2005 společností - znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03, identifikační číslo: 25260138, dále jen "znalecký posudek". Výtah ze závěru posudku zní: "S ohledem na výsledky podnikání a charakter podnikatelské činnosti je podle našeho názoru nejvhodnější metodou pro ocenění čistého obchodního majetku společnosti Olšanské papírny a.s. metoda diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Na základě použití výše popsané oceňovací metody jsme nejprve odhadli tržní hodnotu čistého obchodního majetku společnosti Olšanské papírny a.s. k datu 30. června 2005. Alikvotní podíl tržní hodnoty čistého obchodního majetku připadajícího na jednu kmenov ou akcii společnosti Olšanské papírny a.s. jsme ke stejnému datu, tj. 30. červnu 2005, stanovili částkou Kč 19 (slovy devatenáct korun českých). Hlavním akcionářem navrhovaná výše protiplnění za jednu kmenovou akcii společnosti Olšanské papírny a.s. představuje částku Kč 20 (slovy dvacet korun českých). Tuto částku považujeme za přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění ve smyslu § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ostatním akcionářům společnosti Olšanské papírny a.s." Znalecký posudek je přílohou žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí od data uveř ejnění oznámení o konání valné hromady. Představenstvo společnosti na základě závěru výše uvedeného posudku, ve kterém kontrolovalo správnost uvedených údajů, na základě znalosti všech známých skutečností a s přihlédnutím k cenám, za které byly dle informací dostupných představenstvu akcie obch odovány v předešlém období, považuje protiplnění ve výši 20,- kč za spravedlivé. 4. Hlavní akcionář je povinen vyplatit ostatním akcionářům společnosti protiplnění za jejich akcie bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne převodu jejich akcií na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Proti plnění poskytne hlavní akcionář akcionářům společnosti na základě smlouvy prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 tak, že tato společnost poukáže v uvedené lhůtě každému z akc ionářů společnosti částku protiplnění, odpovídající součinu počtu skutečně převedených akcií ve Středisku cenných papírů (vlastněných ke dni účinnosti daným akcionářem) a výše protiplnění, poštovní poukázkou na jeho adresu uvedenou dle výpisu ze Střediska cenných papírů, popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo na adresu sdělenou akcionářem písemně s jeho úředně ověřeným podpisem. 5. Pokud bude při převodu akcií prokázáno jejich zastavení a nebude prokázáno, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem akcie a zástavním věřitelem určuje jinak, poskytne hlavní akcionář zástavnímu věřiteli částku odpovídající hodnotě zastavených akcií. Ohledně částky a způsobu výplaty se obdobně použijí ustanovení předchozího odstavce 4. 6. Představenstvo do seznamu akcionářů získaného na základě žádosti ze Střediska cenných papírů doplní částky protiplnění u jednotlivých akcionářů, uvede údaje o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni účinnosti a předá tento seznam hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po dni účinnosti za účelem zaslání protiplnění akcionářům společnosti (popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům) v souladu s bodem 4 tohoto usnesení. Předst avenstvo dále předá hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu případné změny údajů nahlášené společnosti ze strany akcionářů za účelem možnosti opakovaného zaslání částek, které se vrátily zpět jako nedoručitelné nebo neuplatněné akcionáři k výplatě. 30.9.2005
Usnesení mimořádné valné hromady z 19.11.1999 o záměru snížit základní jmění společnosti. Mimořádná valná hromada rozhodla: 15.6.2000 - 30.4.2001
Základní jmění se snižuje za účelem ozdravení společnosti a to tak, že společnost nejprve základní jmění sníží a tím se vypořádá se ztrátovými finančními investicemi pořízenými v minulosti a stane se důvěryhodným partnerem pro vstup přímého investora. Tento krok je nezbytnou podmínkou pro získání finančních zdrojů zvýšením základního jmění a vyrovnání reálné hodnoty akcií stávajících akcionářů s akciemi emitovanými při navrhovaném zvýšení základního jmění. 15.6.2000 - 30.4.2001
a) Důvod snížení: Základní jmění se snižuje z důvodu ztráty vykázané v mimořádné účetní závěrce k 30.9.1999 v souladu s ustanovením § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. 15.6.2000 - 30.4.2001
b) Rozsah snížení: Základní jmění se snižuje dle § 216a odst. 1 písm. b) o 1 153 691 440,- Kč, a to z původní výše základního jmění 1 311 013 000,- Kč na 157 321 560,- Kč. 15.6.2000 - 30.4.2001
c) Způsob snížení: Základní jmění bude sníženo podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných veřejně obchodovatelných akcií znějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1 000,- Kč, ISIN: CZ 0005097550 se snižuje na jmenovitou hodnotu 120,- Kč, a to bezúplatně. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazu společnosti, poté co bude doložen výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis o snížení základního jmění. 15.6.2000 - 30.4.2001
Akcie: Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 16.3.1994 - 25.5.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu a přijatých stanov. 29.11.1990
Název společnosti - jazyková mutace OLŠANSKÉ PAPÍRNY Company Limited OLŠANSKÉ PAPÍRNY Aktiengesellschaft OLŠANSKÉ PAPÍRNY Societé Anonyme OLŠANSkÉ PAPÍRNY SOCIEDAD anonima OLŠANSKÉ PAPÍRNY Akcioněrnoe obščestvo 29.11.1990
Den vzniku: 1. prosince 1990 29.11.1990

Aktuální kontaktní údaje Olšanské papírny a.s.

Kapitál Olšanské papírny a.s.

zakladni jmění 157 322 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2001
zakladni jmění 1 311 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.1994 - 30.4.2001
zakladni jmění 911 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1990 - 16.3.1994

Akcie Olšanské papírny a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 732 200 Kč 10 30.6.2015
Akcie na majitele 120 Kč 1 311 013 15.3.2006 - 30.6.2015
Akcie na majitele 120 Kč 1 311 013 30.4.2001 - 15.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 311 013 16.3.1994 - 30.4.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 20 000 29.11.1990 - 16.3.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 4 000 29.11.1990 - 16.3.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 118 29.11.1990 - 16.3.1994

Sídlo Olšanské papírny a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hněvkovská 1228/50 , Praha 148 00 30.6.2015
Adresa 21 , Lukavice 789 01 28.12.2001 - 30.6.2015
Adresa Zábřeh , 789 01 Lukavice 21 Česká republika
10.10.2000 - 28.12.2001
Adresa Lukavice 21 , 789 01 Zábřeh Česká republika
15.6.2000 - 10.10.2000
Adresa Zábřežská 69/41 , Šumperk 787 01 18.12.1998 - 15.6.2000
Adresa 18 , Olšany 789 62 13.1.1998 - 18.12.1998
Adresa 789 62 Olšany u Šumperka Česká republika
29.11.1990 - 13.1.1998

Předmět podnikání Olšanské papírny a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2015
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 25.5.2002 - 30.6.2015
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 28.12.2001 - 30.6.2015
silniční motorová doprava osobní 10.10.2000 - 30.6.2015
silniční motorová doprava nákladní 10.10.2000 - 30.6.2015
silniční motorová doprava 3.3.1993 - 10.10.2000
papírenská výroba 3.3.1993 - 30.6.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.3.1993 - 30.6.2015
výroba a prodej elektrické energie z malých vodních elektráren 3.3.1993 - 30.6.2015
poskytování dočasného ubytování 3.3.1993 - 30.6.2015
hostinská činnost 3.3.1993 - 30.6.2015
dopravní činnost 27.11.1991 - 3.3.1993
výroba elektrické energie 27.11.1991 - 3.3.1993
projektová činnost 11.4.1991 - 3.3.1993
1. Hlavní činnosti 29.11.1990 - 3.3.1993
výroba a zpracování dřeviny, hadroviny, papírů, lepenek, výroba obalů z jiných materiálů 29.11.1990 - 3.3.1993
výroba netkaného textilu, dámských hygienických potřeb, výroba vrstvených izolací, výroba dalších výrobků souvisejících s těmito činnostmi 29.11.1990 - 3.3.1993
obchodní činnost a technické služby spojené s výrobním programem 29.11.1990 - 3.3.1993
2. Vedlejší činnost: 29.11.1990 - 3.3.1993
kontrolní činnost 29.11.1990 - 3.3.1993
údržbářská činnost 29.11.1990 - 3.3.1993
programátorská, operační a systémová činnost v oblasti ASŘP a řízení a realizace sociálně ekonomických informací 29.11.1990 - 3.3.1993
ubytovací činnost, veřejné stravování, provoz rekreačních zařízení 29.11.1990 - 3.3.1993
ekonomická činnost 29.11.1990 - 3.3.1993
činnost MTZ 29.11.1990 - 3.3.1993
cenová činnost 29.11.1990 - 3.3.1993
plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 29.11.1990 - 3.3.1993
inženýrská činnost 29.11.1990 - 3.3.1993
maloobchodní činnost a poskytování služeb 29.11.1990 - 3.3.1993
zahraničně obchodní činnost na základě rozhodnutí Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 1.11.1990, č.j. 13/12828/90, registr. čislo: 108 003657 v tomto rozsahu: 29.11.1990 - 3.3.1993
1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze rozhodnutí 29.11.1990 - 3.3.1993
2. dovoz věcí do ČSFR určených k využítí ve výrobě organizace 29.11.1990 - 3.3.1993

vedení firmy Olšanské papírny a.s.

Statutární orgán Olšanské papírny a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. 30.6.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 15.11.2011 - 30.6.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že za společnost jedná vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 10.10.2000 - 15.11.2011
J e d n á n í: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná každý člen představenstva samostatně. 22.10.1999 - 10.10.2000
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen představenstva, a to na základě písemného pověření předsedy představenstva. 18.12.1998 - 22.10.1999
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva. 13.1.1998 - 18.12.1998
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva. 3.3.1993 - 13.1.1998
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocnění, nebo ředitel společnosti - v rozsahu zmocnění představenstva akciové společnosti. 29.11.1990 - 3.3.1993
předseda představenstva Jaroslav Hrda 30.6.2015
Vznik členství 23.11.2012
Vznik funkce 22.5.2015
Adresa: Erbenova 908/5 , Blansko 678 01
zmocněný člen Ing. Jaroslav Hranický 29.11.1990 - 3.3.1993
Adresa: Severovýchod 507/29 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Tomáš Šabatka 29.11.1990 - 3.3.1993
Adresa: Deštná 17 , 472 01 Dubá Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Banďouch 29.11.1990 - 3.3.1993
Adresa: Týmlova 229/14 , Praha 140 00
člen představenstva prof. Ing. Vladimír Líbal CSc. 29.11.1990 - 3.3.1993
Adresa: Škroupovo náměstí 1283/4 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vítězslav Jurčík 3.3.1993 - 16.11.1993
Adresa: Denisova 784/1 , Jeseník 790 01
zmocněný člen Ing. Alexej Krines CSc. 29.11.1990 - 4.8.1995
Adresa: Tyršova 1217/31 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Josef Vais 29.11.1990 - 21.5.1997
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva Doc. JUDr. Pavel Hungr CSc. 29.11.1990 - 13.1.1998
Adresa: Hakenova 7 , Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Tylšar 3.3.1993 - 13.1.1998
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. František Němec 4.8.1995 - 13.1.1998
Adresa: Nad strouhou 1332/16 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Petr Böhm 21.5.1997 - 5.3.1998
Adresa: 66 , Bohdíkov 789 64
předseda představenstva Ing. Vítězslav Jurčík 16.11.1993 - 18.12.1998
Adresa: Denisova 784/1 , Jeseník 790 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Tylšar 13.1.1998 - 18.12.1998
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Vítězslav Jurčík ml. 13.1.1998 - 18.12.1998
Adresa: Gagarinova 2375/9 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Ivan Krejsa 18.12.1998 - 22.10.1999
Adresa: Severovýchod 480/20 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Jiří Homola 18.12.1998 - 22.10.1999
Adresa: Školní 695 , Bludov 789 61
předseda představenstva Mgr. Vratislav Kutal 18.12.1998 - 15.6.2000
Adresa: Bořivojova 1102/43 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Václav Baženov 22.10.1999 - 15.6.2000
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen představenstvo Ing. Alois Mazák 22.10.1999 - 15.6.2000
Adresa: Hlavní 119 , Hanušovice 788 33
předseda představenstva PhDr. Miroslav Soukup 15.6.2000 - 27.6.2000
Adresa: Hegerova 391/36 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. Pavel Šoch 15.6.2000 - 27.6.2000
Adresa: Tyršova 1217/31 , Šumperk 787 01
člen představenstva Ing. Jan Sztwiertnia 15.6.2000 - 27.6.2000
Adresa: 713 , Vendryně 739 94
předseda představenstva Ing. Radomír Paclík 27.6.2000 - 25.8.2000
Adresa: Tylova 1136/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Vladimír Loukota 27.6.2000 - 25.8.2000
Adresa: Okružní 2172/11 , Blansko 678 01
člen představenstva PhDr. Miroslav Soukup 27.6.2000 - 10.10.2000
Adresa: Hegerova 391/36 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Dusílek 25.8.2000 - 28.12.2001
Adresa: Krásnopolská 4323 , 708 00 Ostrava-Pustkovec Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Šoch 10.10.2000 - 28.12.2001
Adresa: Tyršova 1217/31 , Šumperk 787 01
člen představenstva JUDr. Jan Slouka 25.8.2000 - 25.5.2002
Zánik členství 19.10.2001
Adresa: Mánesova 598/25 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva PhDr. Miroslav Soukup 10.10.2000 - 25.5.2002
Zánik členství 19.10.2001
Adresa: Hegerova 391/36 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Dusílek 28.12.2001 - 25.5.2002
Vznik členství 15.6.2000
Zánik členství 17.12.2001
Adresa: Krásnopolská 323/15 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Pavel Šoch 28.12.2001 - 25.5.2002
Vznik členství 4.8.2000
Adresa: Dobrovského 1157/25 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Marie Doleželová 25.5.2002 - 25.5.2002
Vznik členství 19.10.2001
Zánik členství 17.12.2001
Vznik funkce 19.10.2001
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: 123 , Bohuslavice 789 72
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Mikulenka 25.5.2002 - 3.6.2002
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 22.2.2002
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Zábřežská 21 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen představenstva Ing. Radim Hemzal 10.10.2000 - 23.7.2003
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
člen představenstva Ing. Václav Baženov 25.5.2002 - 23.7.2003
Vznik členství 19.10.2001
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Kavala 3.6.2002 - 23.7.2003
Vznik členství 22.2.2002
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 22.2.2002
Adresa: Nábřežní 1213/29 , Ostrava 725 25
člen představenstva Ing. Radim Hemzal 23.7.2003 - 1.9.2003
Vznik členství 4.8.2000
Vznik funkce 30.5.2003
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
člen představenstva JUDr. Jan Slouka 25.5.2002 - 25.10.2004
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Mánesova 598/25 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Radim Hemzal 1.9.2003 - 25.10.2004
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
předseda představenstva Ing. Pavel Šoch 25.5.2002 - 15.10.2008
Vznik členství 4.8.2000
Zánik členství 10.9.2008
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 10.9.2008
Adresa: Dobrovského 1157/25 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Baženov 25.10.2004 - 15.10.2008
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 10.9.2008
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.9.2008
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen představenstva Mgr. Pavel Lunga 25.10.2004 - 15.10.2008
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: 352 , Rokytnice 751 04
místopředseda představenstva Ing. Václav Baženov 15.10.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 5.1.2009
Vznik funkce 11.9.2008
Zánik funkce 5.1.2009
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen představenstva Mgr. Pavel Lunga 15.10.2008 - 19.1.2009
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 5.1.2009
Adresa: 352 , Rokytnice 751 04
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Mikulenka 19.1.2009 - 29.3.2010
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 25.1.2010
Vznik funkce 5.1.2009
Zánik funkce 25.1.2010
Adresa: Zábřežská 1492/23 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Ing. Pavel Šoch 15.10.2008 - 15.11.2011
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 10.10.2011
Vznik funkce 11.9.2008
Zánik funkce 10.10.2011
Adresa: Dobrovského 1157/25 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Pavel Švesták 19.1.2009 - 5.12.2012
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: Komenského 428 , Velké Losiny 788 15
člen představenstva Jaroslav Hrda 5.12.2012 - 30.6.2015
Vznik členství 23.11.2012
Adresa: Erbenova 908/5 , Blansko 678 01

Dozorčí rada Olšanské papírny a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Švesták 30.6.2015
Vznik členství 22.5.2015
Vznik funkce 22.5.2015
Adresa: Komenského 428 , Velké Losiny 788 15
člen Doc. Ing. Jan Jílek 29.6.1993 - 22.4.1994
Adresa: Skalička 1882/59 , Zábřeh 789 01
člen Ing. František Čermák 29.6.1993 - 4.8.1995
Adresa: Nad strouhou 1451/18 , Praha 147 00
člen Ing. Ervín Matýsek 29.6.1993 - 13.1.1998
Adresa: Lukavice 89 Česká republika
člen Ing. Ladislav Baláž 4.8.1995 - 13.1.1998
Adresa: Josefa Skupy 1705/6 , Ostrava 708 00
člen Doc. Ing. Jan Jílek CSc 22.4.1994 - 18.12.1998
Adresa: Skalička 1882/59 , Zábřeh 789 01
předseda Ing. Ervín Matýsek 13.1.1998 - 18.12.1998
Adresa: 89 , Lukavice 789 01
člen Ivana Tylšarová 13.1.1998 - 18.12.1998
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
předseda Doc.Ing. Jan Jílek CSc. 18.12.1998 - 22.10.1999
Adresa: Skalička 1882/59 , Zábřeh 789 01
člen Ing. Vladimír Šantora 18.12.1998 - 22.10.1999
Adresa: Nad strouhou 1332/16 , Praha 147 00
člen Ing. Jan Beneš 18.12.1998 - 22.10.1999
Adresa: Nechvílova 1838/15 , Praha 148 00
předseda Ing. Alois Přibyl 22.10.1999 - 15.6.2000
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen Ing. Jiří Blahna 22.10.1999 - 15.6.2000
Adresa: Vřesová 1953/2 , Šumperk 787 01
člen Ing. Aleš Michálek 22.10.1999 - 15.6.2000
Adresa: Žerotínov 984/8 , Zábřeh 789 01
předseda Ing. Radomír Paclík 15.6.2000 - 27.6.2000
Adresa: Tylova 1136/6 , Olomouc 779 00
člen Slavomír Pospíšil 15.6.2000 - 25.8.2000
Adresa: Nad strouhou 1332/16 , Praha 147 00
člen Petr Štefanec 15.6.2000 - 25.8.2000
Adresa: Nechvílova 1838/15 , Praha 148 00
předseda Ing. Alois Mazák 27.6.2000 - 25.8.2000
Adresa: Hlavní 119 , Hanušovice 788 33
člen Ing. Alois Mazák 15.6.2000 - 10.10.2000
Adresa: Hlavní 119 , Hanušovice 788 33
člen Ing. Petr Salaquarda 25.8.2000 - 10.10.2000
Adresa: Ševcovská 4055 , 760 01 Zlín Česká republika
člen JUDr. Věra Nedomová 25.8.2000 - 28.12.2001
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: Masarykova 546/25 , Mohelnice 789 85
člen Ing. Václav Baženov 10.10.2000 - 28.12.2001
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
předseda Ing. Alois Přibyl 25.8.2000 - 25.5.2002
Zánik členství 19.10.2001
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen Marie Doleželová 28.12.2001 - 25.5.2002
Vznik členství 22.12.2000
Zánik členství 19.10.2001
Adresa: 123 , Bohuslavice 789 72
člen Mgr. Vratislav Kutal 28.12.2001 - 25.5.2002
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 18.12.2001
Adresa: Bořivojova 1102/43 , Praha 130 00
předseda Ing. Aleš Michálek 25.5.2002 - 23.7.2003
Vznik členství 19.10.2001
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 19.10.2001
Adresa: Příční 731/4 , Zábřeh 789 01
člen Marie Doleželová 25.5.2002 - 23.7.2003
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 18.12.2001
Adresa: 123 , Bohuslavice 789 72
místopředseda Ing. Petr Salaquarda 10.10.2000 - 25.10.2004
Zánik členství 30.6.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Ševcovská 4055 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda Ing. Václav Baženov 23.7.2003 - 25.10.2004
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Žižkova 2840/1 , Šumperk 787 01
člen Slavomír Pospíšil 30.4.2001 - 5.5.2005
Zánik členství 15.2.2005
Adresa: nám. Kosmonautů 1127/11 , Mohelnice 789 85
člen Petr Štefanec 30.4.2001 - 5.5.2005
Zánik členství 15.2.2005
Adresa: Na Holbě 491 , Hanušovice 788 33
člen Anna Homolová 25.5.2002 - 15.10.2008
Vznik členství 19.10.2001
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: Rudolfa Pavlů 1933/25 , Zábřeh 789 01
člen Bronislava Braunerová 23.7.2003 - 15.10.2008
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 10.9.2008
Adresa: 37 , 788 15 Velké Losiny Česká republika
předseda Ing. Radim Hemzal 25.10.2004 - 15.10.2008
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 10.9.2008
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.9.2008
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
místopředseda Štefan Loncnar 25.10.2004 - 15.10.2008
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 10.9.2008
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 10.9.2008
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Hemzal 15.10.2008 - 1.12.2008
Vznik členství 10.9.2008
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 15.10.2008 - 1.12.2008
Vznik členství 10.9.2008
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Bronislava Braunerová 15.10.2008 - 9.3.2009
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 26.1.2009
Adresa: 37 , 788 15 Velké Losiny Česká republika
člen Petr Štefanec 5.5.2005 - 30.6.2015
Vznik členství 16.2.2005
Zánik členství 16.5.2010
Adresa: Na Holbě 491 , Hanušovice 788 33
člen dozorčí rady Ing. Milan Brádler 5.5.2005 - 30.6.2015
Vznik členství 16.2.2005
Zánik členství 16.5.2010
Adresa: Za Penzionem 288/1 , Mohelnice 789 85
předseda dozorčí rady Ing. Radim Hemzal 1.12.2008 - 30.6.2015
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 10.12.2013
Vznik funkce 16.10.2008
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: 574 , Nový Malín 788 03
místopředseda dozorčí rady Štefan Loncnar 1.12.2008 - 30.6.2015
Vznik členství 10.9.2008
Zánik členství 10.12.2013
Vznik funkce 16.10.2008
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00

Sbírka Listin Olšanské papírny a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 87/SL 78 notářský zápis [NZ 206/2015 RJA - Stanovy] Městský soud v Praze 22.5.2015 2.6.2015 1.7.2015 13
B 87/SL 77 notářský zápis NZ 166/2012 Městský soud v Praze 23.11.2012 3.12.2012 6.12.2012 4
B 87/SL 76 insolvenční rozhodnutí ,KSOL 16 INS 5130/2008-B37(38) Městský soud v Praze 20.2.2009 25.3.2009 2
B 87/SL 75 ostatní ,zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 26.1.2009 13.2.2009 25.3.2009 3
B 87/SL 74 rozhod. o statut. orgánu , rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 5.1.2009 15.1.2009 23.1.2009 2
B 87/SL 73 ostatní , zápis ze schůze Městský soud v Praze 5.1.2009 15.1.2009 23.1.2009 2
B 87/SL 72 podpisové vzory , čestné prohlášení (2x) Městský soud v Praze 15.1.2009 23.1.2009 2
B 87/SL 71 insolvenční rozhodnutí , KSOS 16 INS 5130/2008-A4 Městský soud v Praze 17.12.2008 23.1.2009 3
B 87/SL 70 ostatní vyhláška o insolvenčním řízení Městský soud v Praze 16.12.2008 23.12.2008 1
B 87/SL 69 rozhod. o statut. orgánu volba předs.a místopředs. Městský soud v Praze 11.9.2008 26.11.2008 6.12.2008 2
B 87/SL 68 podpisové vzory Šoch, Linga, Baženov Městský soud v Praze 26.11.2008 6.12.2008 3
B 87/SL 67 podpisové vzory Braunerová,Hemzal,Loncnar Městský soud v Praze 26.11.2008 6.12.2008 4
B 87/SL 66 notářský zápis NZ 1656/2008 Městský soud v Praze 10.9.2008 26.11.2008 6.12.2008 6
B 87/SL 65 účetní závěrka r. 2007 vč. zpr. audit. Městský soud v Praze 26.11.2008 6.12.2008 29
B 87/SL 64 výroční zpráva r.2007 vč.zpr.audit,úč.záv,§66 Městský soud v Praze 26.11.2008 6.12.2008 36
B 87/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 16.10.2008 28.11.2008 5.12.2008 3
B 87/SL 62 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 23.2.2006 22.7.2008 3.10.2008 34
B 87/SL 61 účetní závěrka r. 2006 zpr.aud.,§ 66a/9 Městský soud v Praze 25.5.2007 7.6.2007 30
B 87/SL 60 výroční zpráva r. 2006 úč.záv. Městský soud v Praze 25.5.2007 7.6.2007 39
B 87/SL 59 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Městský soud v Praze 29.6.2006 17.7.2006 36
B 87/SL 58 výroční zpráva r. 1996 vč. úč. záv. Městský soud v Praze 6.4.2006 12.4.2006 20
B 87/SL 57 výroční zpráva r. 1997 vč. úč.záv. Městský soud v Praze 6.4.2006 12.4.2006 21
B 87/SL 56 výroční zpráva r. 1998 vč.úč. záv. Městský soud v Praze 6.4.2006 12.4.2006 23
B 87/SL 55 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv, Městský soud v Praze 6.4.2006 12.4.2006 51
B 87/SL 54 notářský zápis NZ 91/2006 rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 23.2.2006 13.3.2006 29.3.2006 7
B 87/SL 53 notářský zápis Nz 389/2005 Městský soud v Praze 12.9.2005 18.10.2005 72
B 87/SL 52 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Městský soud v Praze 4.7.2005 14.7.2005 34
B 87/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2005 2
B 87/SL 50 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2004) Městský soud v Praze 15.4.2005 25.4.2005 3
B 87/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.8.2004 26.10.2004 2
B 87/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2004 26.10.2004 34
B 87/SL 47 notářský zápis NZ 310/2004 Městský soud v Praze 30.6.2004 26.10.2004 13
B 87/SL 46 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 26.10.2004 3
B 87/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 26.10.2004 3
B 87/SL 44 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2003) Městský soud v Praze 22.4.2004 26.4.2004 3
B 87/SL 43 rozhod. o statut. orgánu výpis z části zápisu zased. př Městský soud v Praze 30.5.2003 20.8.2003 1
B 87/SL 42 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení jednání d.r. Městský soud v Praze 30.5.2003 20.8.2003 2
B 87/SL 41 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení jednání d.r. Městský soud v Praze 30.5.2003 20.8.2003 2
B 87/SL 40 notářský zápis NZ 294/2003 Městský soud v Praze 30.5.2003 20.8.2003 14
B 87/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2003 20.8.2003 34
B 87/SL 26 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Městský soud v Praze 4.8.2003 11.8.2003 58
B 87/SL 14 ostatní § 66 /9 o.z. za rok 2002 Městský soud v Praze 3.4.2003 14.4.2003 4
B 87/SL 38 výroční zpráva r. 2001 Městský soud v Praze 2.9.2002 5.9.2002 65
B 87/SL 37 notářský zápis NZ 231/96 Městský soud v Praze 28.6.1996 29.7.2002 1.8.2002 5
B 87/SL 36 notářský zápis NZ 47/94 Městský soud v Praze 9.2.1994 29.7.2002 1.8.2002 9
B 87/SL 35 notářský zápis NZ 176/95 Městský soud v Praze 16.6.1995 29.7.2002 1.8.2002 5
B 87/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2001 2.7.2002 34
B 87/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.10.2001 2.7.2002 2
B 87/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis z představ.+DR Městský soud v Praze 17.12.2001 2.7.2002 7
B 87/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Městský soud v Praze 19.10.2001 2.7.2002 3
B 87/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis z předst.a DR Městský soud v Praze 22.2.2002 2.7.2002 3
B 87/SL 29 notářský zápis NZ 490/2001-VH Městský soud v Praze 19.10.2001 2.7.2002 18
B 87/SL 28 notářský zápis NZ 489/2001-VH Městský soud v Praze 19.10.2001 2.7.2002 3
B 87/SL 27 účetní závěrka r- 2000 Městský soud v Praze 11.10.2001 15.10.2001 39
B 87/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 3.10.2001 5.10.2001 34
B 87/SL 24 výroční zpráva r.2000 + doplnění Městský soud v Praze 13.9.2001 20.9.2001 39
B 87/SL 23 ostatní zpr.aud.o sníž.zákl.jm. Městský soud v Praze 22.8.2001 9
B 87/SL 22 účetní závěrka -září 1999+ zpráva auditora Městský soud v Praze 25.11.1999 22.8.2001 17
B 87/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.10.2000 22.8.2001 37
B 87/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2001 26.7.2001 15.8.2001 36
B 87/SL 19 účetní závěrka r. 1999 Městský soud v Praze 15.9.2000 10.10.2000 53
B 87/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápisy (3x) Městský soud v Praze 15.9.2000 10.10.2000 8
B 87/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.2000 15.9.2000 10.10.2000 37
B 87/SL 16 notářský zápis NZ 104/2000-VH Městský soud v Praze 4.8.2000 15.9.2000 10.10.2000 9
B 87/SL 9 notářský zápis NZ 217/99-VH Městský soud v Praze 29.11.1999 12.7.2000 25.8.2000 8
B 87/SL 15 ostatní statut DR Městský soud v Praze 14.4.2000 12.7.2000 25.8.2000 5
B 87/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápisy z jedn. DR(4x) Městský soud v Praze 12.7.2000 25.8.2000 9
B 87/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápisy z jedn. představ.(5x) Městský soud v Praze 12.7.2000 25.8.2000 9
B 87/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2000 12.7.2000 25.8.2000 38
B 87/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2000 12.7.2000 25.8.2000 37
B 87/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.9.1999 29.9.1999 22.10.1999 36
B 87/SL 7 notářský zápis NZ 166/99-VH Městský soud v Praze 10.9.1999 29.9.1999 22.10.1999 5
B 87/SL 6 stanovy společnosti úpl.znění Městský soud v Praze 30.11.1998 14.12.1998 18.12.1998 39
B 87/SL 5 notářský zápis NZ 238/98-VH Městský soud v Praze 30.11.1998 14.12.1998 18.12.1998 4
B 87/SL 2 notářský zápis NZ 94/97vč.předst.a stanov Městský soud v Praze 27.6.1997 9.12.1997 5.3.1998 43
B 87/SL 4 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 27.6.1997 9.12.1997 1
B 87/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 27.6.1997 9.12.1997 1
B 87/SL 1 notářský zápis NZ 86/97 Městský soud v Praze 30.4.1997 9.12.1997 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Olšanské papírny a.s.

IČO (identifikační číslo) 00012351
Jméno Olšanské papírny a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 11
Vznik první živnosti: 10.9.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 1

Sídlo Olšanské papírny a.s.

Živnosti a provozovny Olšanské papírny a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.1992

Živnost č. 2 Papírenská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování dočasného ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba a prodej elektrické energie z malých vodních elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 8.5.2010

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava /v rozsahu stanovených podmínek/

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 1.3.1996

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 8.5.2010

Živnost č. 12 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Olšanské papírny a.s.

Člen statutárního orgánu Jaroslav Hrda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Olšanské papírny a.s.

IČO: 00012351
Firma: Olšanské papírny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 11
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1990

Sídlo Olšanské papírny a.s.

Sídlo: Hněvkovská 1228/50, Praha 148 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba výrobků z papíru a lepenky
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Ostatní ubytování
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image