Hlavní navigace

FIRMA OKK Koksovny, a.s. IČO: 47675829

OKK Koksovny, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

OKK Koksovny, a.s. (47675829) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Koksární 1112, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. OKK Koksovny, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o OKK Koksovny, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro OKK Koksovny, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OKK Koksovny, a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 1. 1. 1994
Spisová značka: B 740
IČO (identifikační číslo osoby): 47675829
Jméno: OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Zapsána dne: 1.1.1994
V důsledku procesu rozdělení společnosti OKK Koksovny, a.s., se sídlem Koksární 1112, Přívoz, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 702 24, IČO: 476 75 829, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 740, jakožto rozdělo vané společnosti, formou odštěpení sloučením přešla na společnost MTX Group a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11000, IČO: 274 41 261, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10649, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti OKK Koksovny, a.s. specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 22.11.2022. 28.12.2022
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti MTX Koksovny a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00, IČ : 241 71 557, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17585 a k přechodu jejího j mění na nástupnickou společnost OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24, IČ : 476 75 829, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 740. Společnost OKK Koksovny,a.s. se stala un iverzálním nástupcem společnosti MTX Koksovny a.s. a vstoupila tak do právního postavení společnosti MTX Koksovny a.s. 31.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.3.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKK Koksovny, a.s.o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.11.2013 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 288.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých ) se zvyšuje o částku 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) na novou výši 500.000.000,- Kč ( slovy: pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydána 1 ( slovy: jedna ) kmenová akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) (dále jen „Akcie“). 4. Přednostní právo na úpis Akcie 4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcie 6.1. Emisní kurs Akcie činí 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií, tedy částka ve výši 2.419.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta devatenáct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ) tak tvoří emisní ážio. 7. Smlouva o upsání Akcií 7.1. Jediný akcionář upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o upsání akcie“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 8. Lhůta a místo pro upsání Akcie 8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 3 (slovy: tři) měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního r ejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanoví sídlo Společnosti. 9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti. 9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 2.631.279.736,78 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm s et třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů) proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o půjčce, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 (slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisí cedevět), ve znění pozdějších dodatků a úprav tak, jak ji představuje konsolidované znění ze dne 21.10.2010 (slovy: dvacátéhoprvního října roku dvatisícedeset), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 1.378.674 .588,45 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát osm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů) (z toho jistina 1.372.566.666,78 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva milionů pět set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých sedmdesát osm haléřů) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 6.107.921,67 Kč (slovy: šest milionů sto sedm tisíc devět set dvacet jedna korun českých šedesát sedm haléř ů)) a proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o vnitropodnikovém revolvingovém úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 14.1.2011 (slovy: čtrnáctého ledna roku dvatisícejedenáct), ve znění pozdějších dodatků, a to dodatku ze dne 14.9.2011 (slovy: čtrnáctého září roku dvatisícejedenáct), dodatku číslo 2 ze dne 25.10.2012 (slovy: dvacátéhopátého října roku dvatisícedvanáct) a dodatku číslo 3 ze dne 6.9.2013 (slovy: šestého září dvatisícetřiná ct), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 2.083.048.588,54 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát tři milionů čtyřicet osm tisíc pět set osmdesát osm korun českých padesát čtyři haléřů) (z toho jistina 2.078.113.0 70,- Kč (slovy: dvě miliardy sedmdesát osm milionů sto třináct tisíc sedmdesát korun českých) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 4.935.518,54 Kč (slovy: čtyři miliony devět set třicet pět tisíc pět set osmnáct ko run českých padesát čtyři haléřů)). Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedených pohledávek Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen „Dohoda o započtení“), jejíž n ávrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : • Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platné m znění, • v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ; • peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů ) na sp lacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem; • uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může dojí t též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 25.11.2013 - 5.12.2013
1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 219.735.000,- Kč ( slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých ) se zvyšuje o částku 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) na novou výši 288.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře, a to ve výši 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ). 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 ( slovy: jeden ) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) (dále jen "Akcie"). 4. Přednostní právo na úpis Akcie 4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcie 6.1. Emisní kurs Akcie činí 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcie, tedy částka ve výši 679.735.000,- Kč ( slovy: šest set sedmdesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých ) tak tvoří emisní ážio. 7. Smlouva o upsání Akcie 7.1. Jediný akcionář upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upsání Akcie bude vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcie"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 8. Lhůta a místo pro upsání Akcie 8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcio náře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanov í sídlo Společnosti. 9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti. 9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) proti pohledávce Jediného akcioná ře za Společností na splacení části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 ( slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisícedevět ), a to ve znění pozdějších dodatků. Ke sp lacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen "Dohoda o započtení"), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavřen í Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : - Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, - v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) na splacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem na zvýšení základního kapitálu; - uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může d ojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. 20.12.2010 - 1.1.2011
(A)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) z částky 1.831.125.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet jeden milion sto dvacet pět ti síc korun českých) na částku 219.735.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) (dále jen "Snížení základního kapitálu"), Snížení základního kapitálu bude realizováno z důvodů potřeby navýšení disponibilních zdrojů Společnosti k úhradě očekávané ztráty Společnosti, přičemž částka odpovídající Snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna mi liarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Společnosti. (B)Snížení základního kapitálu bude provedeno v celém rozsahu snížení poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti takto: - Jmenovitá hodnota každé ze tří kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude snížena o částku 528.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet osm milionů korun českých), tedy na část ku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony korun českých); - Jmenovitá hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.125.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých) bude snížena o částku 27.390.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů tři sta devadesát tisí c korun českých), tedy na částku 3.735.000,- Kč (slovy tři miliony sedm set třicet pět tisíc korun českých). (C)Představenstvo Společnosti zašle jedinému akcionáři do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Spol ečnosti o snížené jmenovité hodnotě (dále jen "Výzva k výměně"). Představenstvo společnosti zašle Výzvu k výměně do sídla jediného akcionáře, případně k rukám zmocněnce. (D)Veškeré listinné akcie Společnosti budou předloženy za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do dvou týdnů ode dne doručení Výzvy k výměně akcionáři s tím, že pokud se Společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probí hat v sídle Společnosti, a to vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Listinnými akciemi Společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie Společnosti. (E)Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla převedena ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů Společnosti do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.12.2009 - 27.4.2010
Došlo ke sloučení společnosti OKD, OKK, a.s. se společností NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 27817113, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 3336 a  na nástupnickou společnost OKD, OKK, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti NWR Coking, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14.4.2008. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2008. 30.4.2008
Omezení převiditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno není žádným způsobem omezena. 27.11.2007
Omezení převiditelnosti akcií: Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že platnost smlouvy o převodu těchto akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů po doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti. 10.12.2001 - 27.11.2007
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 12.1.2000 o snížení základního jmění společnosti z částky 2.280.025.000,-Kč o částku 448.900.000,-Kč (čtyřistačtyřicetosm miliónů devětset tisíc korun českých) na částku 1.831.125.000,-Kč: * za účelem úhrady ztráty minulých let v rozsahu 220.903.264,41 Kč, * za účelem převodu do rezervního fondu (na krytí budoucích ztrát) v rozsahu 227.996.736,59 Kč,   a to metodou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti poměrně o 19,69 %. Snížení základního jmění bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích, poměrně u všech akcií s podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.   Lhůta pro předložení stávajících akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí 30 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 29.3.2000 - 27.7.2000

Aktuální kontaktní údaje OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, akciová společnost

Kapitál OKK Koksovny, a.s.

Základní kapitál 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2013
Základní kapitál 288 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2011  - 5.12.2013
Základní kapitál 219 735 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2010  - 1.1.2011
Základní kapitál 1 831 125 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.2001  - 27.4.2010
Základní kapitál 1 831 125 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.2000  - 10.1.2001
Základní kapitál 2 280 025 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994  - 27.7.2000

Akcie OKK Koksovny, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 212 000 000 Kč 1 5.12.2013
Kmenové akcie na jméno 68 265 000 Kč 1 1.1.2011
Kmenové akcie na jméno 72 000 000 Kč 3 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 3 735 000 Kč 1 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 600 000 000 Kč 3 24.8.2005  - 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 31 125 000 Kč 1 24.8.2005  - 27.4.2010
Kmenové akcie na jméno 80 311 619 Kč 22 27.7.2000  - 24.8.2005
Kmenové akcie na jméno 64 269 382 Kč 1 27.7.2000  - 24.8.2005
Akcie na jméno 80 025 000 Kč 1 14.8.1996  - 27.7.2000
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 22 14.8.1996  - 27.7.2000
Akcie na jméno 500 000 000 Kč 1 1.1.1994  - 14.8.1996
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 9 1.1.1994  - 14.8.1996
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 750 1.1.1994  - 14.8.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 1.1.1994  - 14.8.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 500 1.1.1994  - 14.8.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 025 1.1.1994  - 14.8.1996

Sídlo OKK Koksovny, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Koksární 1112, Ostrava 70200, Česká republika 13.3.2019
Adresa: Koksární ulice 1112, Ostrava-Přívoz 70224, Česká republika 22.4.2010 - 13.3.2019
Adresa: Koksární ul. , Ostrava-Přívoz 70224, Česká republika 14.8.1996 - 10.12.2001
Adresa: Koksární ul. , Ostrava 1 70224, Česká republika 1.1.1994 - 14.8.1996

Předmět podnikání OKK Koksovny, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) velkoobchod a maloobchod pronájem a půjčování věcí movitých testování, měření, analýzy a kontroly 10.1.2022
zámečnictví, nástrojářství 6.3.2012
obráběčství 6.3.2012
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 6.3.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.12.2010 - 10.1.2022
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.12.2004 - 6.3.2012
prodej chemických látek a přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 10.12.2001 - 6.3.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 10.1.2001 - 10.12.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 10.1.2001 - 10.12.2001
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 10.1.2001 - 10.12.2001
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.1.2001 - 29.12.2004
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 10.1.2001 - 29.12.2004
technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb. 10.1.2001 - 6.12.2010
ostatní vzdělávání v oboru koksárenství 10.1.2001 - 6.12.2010
jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb. 10.1.2001 - 6.12.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.1.2001 - 6.12.2010
kovoobráběčství 10.1.2001 - 6.3.2012
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako: - hořlavé - zdraví škodlivé - žíravé - dráždivé - senzibilující 29.3.2000 - 10.1.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako: - výbušné - oxidující - extrémně hořlavé - vysoce hořlavé - vysoce toxické - toxické - karcinogenní - mutagenní - toxické pro reprodukci - nebezpečné pro životní prostředí 29.3.2000 - 10.1.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.4.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné) 14.8.1996 - 6.12.2010
kovoobrábění 1.1.1994 - 10.1.2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.1.1994 - 10.1.2001
revize a zkoušky vyhrazených plyn. zařízení 1.1.1994 - 10.1.2001
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 10.1.2001
technické testování a analýzy 1.1.1994 - 10.1.2001
ostatní vzdělávání dospělých 1.1.1994 - 10.1.2001
jiné ubytovací možnosti 1.1.1994 - 10.1.2001
nákup a prodej za účelem dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 10.1.2001
těžba uhelných kalů (provozování odkališť) 1.1.1994 - 10.1.2001
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 12.6.2001
investorská a inženýrská činnost 1.1.1994 - 12.6.2001
reklama, propagace, inzerce 1.1.1994 - 30.11.2002
zpracování tuhých a plynných paliv - výroba koksu a ostatních koksochemických výrobků 1.1.1994 - 6.12.2010
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 1.1.1994 - 6.12.2010
pronájem strojů a přístrojů 1.1.1994 - 6.12.2010
zámečnictví 1.1.1994 - 6.3.2012

Vedení firmy OKK Koksovny, a.s.

Statutární orgán OKK Koksovny, a.s.

člen představenstva Ing. Zdeněk Durčák
Ve funkci od 21.6.2022
Adresa 710, 73912 Čeladná
místopředseda představenstva Ing. Mojmír Trojek
Ve funkci od 21.6.2022
Adresa Vančurova 176, 74792 Háj ve Slezsku
předseda představenstva Ing. Pavel Woznica
Ve funkci od 21.6.2022
Adresa Okrajní 662, 73924 Krmelín
místopředseda představenstva Ing. Mojmír Trojek
Ve funkci od 3.6.2021 do 21.6.2022
Adresa Vančurova 176, 74792 Háj ve Slezsku
člen představenstva Ing. Zdeněk Durčák
Ve funkci od 3.6.2021 do 21.6.2022
Adresa 710, 73912 Čeladná
předseda představenstva Ing. Pavel Woznica
Ve funkci od 3.6.2021 do 21.6.2022
Adresa Okrajní 662, 73924 Krmelín
místopředseda představenstva Ing. Pavel Woznica
Ve funkci od 24.7.2019 do 3.6.2021
Adresa Okrajní 662, 73924 Krmelín
člen představenstva Ing. Mojmír Trojek
Ve funkci od 24.7.2019 do 3.6.2021
Adresa Vančurova 176, 74792 Háj ve Slezsku
předseda představenstva Ing. Zdeněk Durčák
Ve funkci od 24.7.2019 do 3.6.2021
Adresa 710, 73912 Čeladná
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Durčák
Ve funkci od 19.9.2017 do 24.7.2019
Adresa 710, 73912 Čeladná
člen představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 25.8.2018 do 24.7.2019
Adresa Kukulova 24, 16900 Praha
člen představenstva Ing. David Bečvář
Ve funkci od 1.11.2016 do 24.7.2019
Adresa Veslařská 85/202, 63700 Brno
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 17.1.2017 do 24.7.2019
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 1.11.2016 do 25.8.2018
Adresa Lidická 1441/28, 32300 Plzeň
člen představenstva Ing. Miroslav Záhorec
Ve funkci od 1.11.2016 do 25.8.2018
Adresa Lidická 1441/28, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Zdeněk Durčák
Ve funkci od 15.8.2014 do 19.9.2017
Adresa 710, 73912 Čeladná
místopředseda představenstva Zdeněk Durčák
Ve funkci od 15.8.2014 do 19.9.2017
Adresa 710, 73912 Čeladná
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 9.12.2016 do 17.1.2017
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 9.12.2016 do 17.1.2017
Adresa Hanzelkova 2757/2a, 16000 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 4.8.2015 do 9.12.2016
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
předseda představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 4.8.2015 do 9.12.2016
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
místopředseda představenstva Ing. Simona Otavová
Ve funkci od 4.8.2015 do 23.8.2016
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Simona Otavová
Ve funkci od 4.8.2015 do 23.8.2016
Adresa Na Míčánce 2640/2, 16000 Praha
místopředseda představenstva Petr Otava
Ve funkci od 20.2.2014 do 4.8.2015
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha
předseda představenstva Petr Otava
Ve funkci od 12.12.2013 do 22.6.2015
Adresa Štěpánská 621/34, 11000 Praha
člen představenstva Petr Labuzík
Ve funkci od 20.2.2014 do 7.3.2015
Adresa Bajkalská 673/12, 10000 Praha 10
místopředseda představenstva Michal Kuča
Ve funkci od 12.12.2013 do 15.8.2014
Adresa Těšínská 797, 73543 Albrechtice
člen představenstva Petr Otava
Ve funkci od 12.12.2013 do 20.2.2014
Adresa Trojská 725/181b, 17100 Praha 7
člen představenstva Antonín Klimša
Ve funkci od 25.11.2013 do 12.12.2013
Adresa Křížkovského 726/38, 71200 Ostrava
místopředseda představenstva Radim Tabášek
Ve funkci od 25.11.2013 do 12.12.2013
Adresa 718, 73941 Palkovice
předseda představenstva Michal Kuča
Ve funkci od 25.11.2013 do 12.12.2013
Adresa Těšínská 797, 73543 Albrechtice
člen představenstva Ing. Antonín Klimša
Ve funkci od 27.12.2010 do 25.11.2013
Adresa Křížkovského 726/38, Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Radim Tabášek
Ve funkci od 27.12.2010 do 25.11.2013
Adresa 718, Palkovice
předseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 27.12.2010 do 25.11.2013
Adresa Těšínská 797, 73543 Albrechtice
předseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 27.11.2007 do 27.12.2010
Adresa Těšínská 797, Albrechtice
místopředseda představenstva Ing. Ján Fabián
Ve funkci od 15.4.2009 do 27.12.2010
Adresa Hošťálkova 1c/392, 16900 Praha 6
člen představenstva Dr. Klaus-Dieter Beck
Ve funkci od 15.4.2009 do 27.12.2010
Adresa Harness Creek View Drive , 21403 Annapolis
člen představenstva Ing. Petr Otava
Ve funkci od 27.11.2007 do 4.8.2009
Adresa Trojská 181/b, Praha 7
místopředseda představenstva Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D.
Ve funkci od 2.10.2006 do 15.4.2009
Adresa Na Marsu 1125, 25228 Černošice
člen představenstva Ing. Leo Bayer
Ve funkci od 27.11.2007 do 15.4.2009
Adresa Pardubická 760, Albrechtice
předseda představenstva Marek Jelínek
Ve funkci od 2.10.2006 do 27.11.2007
Adresa Koulova 13, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Petr Poledník
Ve funkci od 24.8.2005 do 2.10.2006
Adresa Zemědělská 14, Chotěbuz
předseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 24.8.2005 do 2.10.2006
Adresa Těšínská 797, Albrechtice
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná
Ve funkci od 24.8.2005 do 2.10.2006
Adresa Lumírova 50, Ostrava
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná
Ve funkci od 16.10.2002 do 24.8.2005
Adresa Lumírova 50, Ostrava-Výškovice
předseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 16.10.2002 do 24.8.2005
Adresa Těšínská 797, Albrechtice
místopředseda představenstva Ing. Petr Poledník
Ve funkci od 16.10.2002 do 24.8.2005
Adresa Zemědělská 14, Chotěbuz
místopředseda představenstva Ing. Petr Poledník
Ve funkci od 8.2.1999 do 16.10.2002
Adresa Zemědělská 14, Chotěbuz
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná
Ve funkci od 8.2.1999 do 16.10.2002
Adresa Lumírova 50, Ostrava-Výškovice
předseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 8.2.1999 do 16.10.2002
Adresa Těšínská 797, Albrechtice
předseda představenstva Ing. Vítězslav Hladík
Ve funkci od 1.1.1994 do 8.2.1999
Adresa 17. listopadu 75, Frýdek-Místek
místopředseda představenstva Ing. Ludmila Novotná
Ve funkci od 14.8.1996 do 8.2.1999
Adresa Lumírova 50, Ostrava-Výškovice
člen představenstva Ing. Vladimír Durčák
Ve funkci od 5.3.1998 do 8.2.1999
Adresa Osvobození 1766, Karviná-Město
místopředseda představenstva Ing. Michal Kuča
Ve funkci od 8.2.1999 do 8.2.1999
Adresa Těšínská 797, Albrechtice
člen představenstva Ing. Petr Poledník
Ve funkci od 8.2.1999 do 8.2.1999
Adresa Zemědělská 14, Chotěbuz
člen představenstva Ing. Josef Goj
Ve funkci od 14.8.1996 do 5.3.1998
Adresa Panelová 1573, Petřvald u Karviné
člen představenstva Ing. Vladimír Durčák
Ve funkci od 1.1.1994 do 14.8.1996
Adresa tř. Osvoboditelů 1776 , Karviná 6-Nové Město
člen představenstva Ing. Oldřich Baran
Ve funkci od 1.1.1994 do 14.8.1996
Adresa Mánesova 10 , Ostrava 1
místopředseda představenstva Ing. Luboš Míček
Ve funkci od 1.1.1994 do 14.8.1996
Adresa J. Kotase 13 , Ostrava 3
člen představenstva Ing. Ludmila Novotná
Ve funkci od 1.1.1994 do 14.8.1996
Adresa Lumírova 50 , Ostrava-Výškovice
člen představenstva Ing. Petr Ryška
Ve funkci od 1.1.1994 do 14.8.1996
Adresa Provaznická 11 , Ostrava 3
člen představenstva Ing. Lubomír Šiška
Ve funkci od 18.9.1995 do 14.8.1996
Adresa Sokolská 77 , Ostrava 1
člen představenstva Ing. Vladimír Stáňa
Ve funkci od 1.1.1994 do 18.9.1995
Adresa Nerudova 179, Klimkovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OKK Koksovny, a.s.

IČO (identifikační číslo): 47675829
Jméno: OKK Koksovny, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1994
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 5

Sídlo OKK Koksovny, a.s.

Sídlo: Koksární 1112, Ostrava 70224

Živnosti OKK Koksovny, a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 11. 1999

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 2. 1999

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1994

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1994

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 1. 1994

Statutární orgán OKK Koksovny, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Durčák
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Woznica
Člen statutárního orgánu: Ing. Mojmír Trojek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OKK Koksovny, a.s.

IČO: 47675829
Firma: OKK Koksovny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1994

Sídlo OKK Koksovny, a.s.

Sídlo: Koksární 1112, Ostrava 70200

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba koksárenských produktů
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost