Firma OKD, a.s. IČO 05979277


OKD, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OKD, a.s. (05979277) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Stonavská 2179, Karviná 735 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2017 a je stále aktivní. OKD, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o OKD, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OKD, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OKD, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OKD, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OKD, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10919
IČO (identifikační číslo osoby) 05979277
Jméno OKD, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.3.2017
Obchodní společnost OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2900 (dále také jen jako Jediný akcionář nebo společnost OKD ) rozhodla dne 27.3.2018, jako jediný akcionář obchodní společnosti OKD Nástupnická, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 059 79 277, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 10919 (dále také jen jako Společnost) při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následovně: 1.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu 1.1.Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) po zvýšení základního kap itálu Společnosti. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku se nepřipouští. 1.2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 50 ks (slovy: padesáti kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) (dále také jen jako Nové akcie). 1.3.Jediný akcionář nemá přednostní právo upsat Nové akcie, když emisní kurs Nových akcií nebude splácen v penězích. 1.4.Všechny Nové akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti, tedy osobou Jediného akcionáře. 1.5.Nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 1.6.Upisovací lhůta trvá do 31.12.2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct). 1.7.Nové akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 10.800.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých) za jednu Novou akcii. 2.Nepeněžitý vklad a způsob jeho vnesení 2.1.Určuje se, že splacení emisního kursu všech Nových akcií Jediným akcionářem bude provedeno výlučně vnosem nepeněžitého vkladu a jako tento nepeněžitý vklad se schvaluje jediný obchodní závod Jediného akcionáře, který se skládá zejména z organizačních jednotek, která vždy každá tvoří samostatný účetní okruh nebo okruhy vymezený ve vnitřní organizační struktuře společnosti OKD jako: - Důlní závod 1, - Důlní závod 2, - Závod Útlum Jih, - Podnik OKD, - Závod servisních služeb, - Závod úpraven, (dále také jen jako Obchodní závod), s výjimkou položek vyloučených z vnosu, které zůstávají nadále ve vlastnictví společnosti OKD, resp. nadále zavazují společnost OKD, a kterými jsou: - pohledávky společnosti OKD za společností New World Resources N.V., registrační číslo: 342 39 108, se sídlem c/o Duff & Phelps Ltd, The Shard, 32 London Bridge Street, Postal Code: SE19SG, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dál e také jen jako společnost New World Resources N.V.) a Zdeňkem Bakalou, datum narození 7.2.1961, bytem Modrava 14, 341 92 (dále také jen jako Zdeněk Bakala), ve výši 65.273.405.025,- Kč (slovy: šedesát pět miliard dvě stě sedmdesát tři milionů čtyři sta p ět tisíc dvacet pět korun českých), vzniklé na základě nároků společnosti OKD na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které společnosti OKD vznikly v souvislosti s neoprávněným rozhodnutím o rozdělení a výplatách zisku a ostatních kapitálových f ondů společnosti OKD za účetní období od roku 2006 do roku 2011, kdy příslušné finanční prostředky byly neoprávněně převedeny na společnost New World Resources N.V. a následně na Zdeňka Bakalu; za účelem vymožení části shora uvedeného nároku (konkrétně v rozsahu 24.546.499.252 Kč (slovy: dvacet čtyři miliard pět set čtyřicet šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě padesát dva korun českých)) byl podán návrh na zahájení řízení, které je vedeno Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. 15 Cm 225/201 6; - pohledávky společnosti OKD za členy představenstva společnosti OKD: panem Klaus-Dieter Beckem (datum narození 8.3.1955), panem Jánem Fabiánem (datum narození 2.5.1966), panem Karlem Friedrichem Jacobem (datum narození 24.9.1951), panem Markem Jelínkem ( datum narození 27.12.1972), panem Miklosem Salamonem (datum narození 14.4.1955), Stanley C. Subolewskim (datum narození 25.7.1941) a paní Miloslavou Trgiňovou (datum narození 30.12.1960), a členy dozorčí rady společnosti OKD: panem Lubošem Řežábkem (datum narození 31.7.1960), panem Janem Hanouskem (datum narození 28.10.1963), panem Otto Jelínkem (datum narození 20.5. 1940), panem Miroslavem Syrovým (datum narození 16.8.1956), panem Františkem Válkem (datum narození 2.4.1952) a panem Jaroslavem Vlachem (da tum narození 2.12.1952) ve výši 2.786.785.110 Kč (slovy: dvě miliardy sedm set osmdesát šest milionů sedm set osmdesát pět tisíc jedno sto deset korun českých), z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením péče řádného hospodáře, když namísto využití vlastních zdrojů společnosti OKD rozhodli o zadlužení vnitroskupinovým úvěrem za účelem výplaty vysokých dividend jedinému akcionáři společnosti OKD; - pohledávky společnosti OKD z odporovatelných právních jednání ve smyslu § 589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a neúčinných právních úkonů ve smyslu § 235 a násl. Insolvenčního zákona; - jakékoliv další pohledávky společnosti OKD za Peterem Kadasem, datum narození 27.2.1962, bytem 3 Streatley Place, NW3 1HP Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen jako Peter Kadas), Zdeňkem Bakalou, členy orgánů, akcion áři či řídícími osobami společnosti OKD a dalšími osobami ze skupiny Petera Kadase či Zdeňka Bakaly a skupiny osob řízených či ovlivněných Peterem Kadasem a/nebo Zdeňkem Bakalou, zejména pak pohledávky vzniklé v souvislosti s porušením péče řádného hospod áře ze strany těchto osob či z titulu náhrady škody za těmito osobami; - částky ve výši 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých); - závazků společnosti OKD vzniklých před prohlášením úpadku společnosti OKD a dluhy z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s odmítnutím plnění smluv o vzájemném plnění společnosti OKD dle § 330a Insolvenčního zákona ve spojení s § 253 Insolvenčního zákona, ať již byly nebo nebyly uplatněny v rámci probíhajícího insolvenčního řízení přihláškou včetně závazků, které byly popřeny v insolvenčním řízení a u nichž byla podaná žaloba na určení výše a/nebo pravosti pohledávky; - případné existující i budoucí závazky včetně smluvních pokut a náhrad škod vzniklých do převzetí rubopisovaných akcií společnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická, obchodní společností PRISKO, a.s. se sídlem Thámova 181/20, Karlín, 186 00 Praha 8, ide ntifikační číslo: 463 55 901 (dále také jen jako společnost PRISKO), ze smlouvy s obchodní společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Doručovací číslo: 70974, identifikační číslo: 278 26 554 (dá le také jen jako společnost Veolia Průmyslové služby ČR), jejíž plnění bylo ze strany společnosti OKD odmítnuto, případně obdobných smluv; - nevyčerpané části rezervy vytvořené společností OKD na uspokojení sporných pohledávek společnosti Veolia Průmyslové služby ČR za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň vzniklých do okamžiku převzetí rubopisovaných veškerých akcií spo lečnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická společností PRISKO, které v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřené dne 6.4.2017 mezi společností OKD a společnosti OKD Nástupnická náleží společnosti OKD, tj. částku ve výši 40.736.659,86 Kč (slovy: čtyřicet milionů sedm set třicet šest tisíc šest set padesát devět korun českých a osmdesát šest haléřů); - pohledávky společnosti OKD vůči obchodní společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70262, identifikační číslo: 476 75 977, ve výši 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) bez DPH vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 21.3.2018; - částky odpovídající závazku společnosti OKD z titulu veřejnoprávních závazků vůči České republice a závazků z titulu daňových a odvodových povinností evidovaných společností OKD ke dni předcházejícímu okamžiku nabytí vlastnického práva k Obchodnímu závo du společností OKD Nástupnická; - účetní okruh 89 (Středisko správy pohledávek) evidován v účetním systému společnosti OKD; - veškerých akcií společnosti OKD ve společnosti OKD Nástupnická; (Obchodní závod s výjimkou výše uvedených položek vyloučených z vnosu dále také jen jako Nepeněžitý vklad). 2.2.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 7/2018 vyhotoveným dne 7.3.2018 obchodní společností A-Consult plus, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Palladium, Na Poříčí 3a, PSČ 11000, identifikační číslo: 411 86 907, znaleckým ústavem s oborem znal ecké činnosti ekonomika, na částku 540.000.000 Kč (slovy: pět set čtyřicet milionů korun českých). 2.3.Nepeněžitý vklad bude do základního kapitálu Společnosti vnesen okamžikem účinnosti smlouvy o vkladu Nepeněžitého vkladu. Místem pro vnesení Nepeněžitého vkladu je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese Ostra va, Moravská Ostrava, 28. října 1610/95. Lhůta pro vnesení Nepeněžitého vkladu trvá do 31.12.2018 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct). 2.4.Za Nepeněžitý vklad se Jedinému akcionáři vydají Nové akcie, tedy celkem 50 ks (slovy: padesát kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Nové akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 10.800.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých) za jednu akcii. 2.5.Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a souhrnnou jmenovitou hodnotou Nových akcií, tedy částka ve výši 530.000.000,- Kč (slovy: pět set třicet milionů korun českých), tvoří emisní ážio. 2.6.Možnost započtení pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií se nepřipouští. 28.3.2018 - 1.4.2018

Kapitál OKD, a.s.

zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2017 - 1.4.2018

Akcie OKD, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 60 1.4.2018
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 31.3.2017 - 1.4.2018

Sídlo OKD, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Stonavská 2179 , Karviná 735 06 31.3.2017

Předmět podnikání OKD, a.s.

Platnost údajů od - do
Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřická činnost. 15.1.2018
Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny, -projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, 15.1.2018
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.1.2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.1.2018
Hostinská činnost 15.1.2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 15.1.2018
Obráběčství 15.1.2018
Zámečnictví, nástrojářství 15.1.2018
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 15.1.2018
Výkon zeměměřických činností 15.1.2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.1.2018
Nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění trhacích prací 15.1.2018
Vedení spisovny 15.1.2018
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 15.1.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv, -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -zasilatelství a zastupování v celním řízení, -ubytovací služby, -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -pronájem a půjčování věcí movitých, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -testování, měření, analýzy a kontroly, -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -poskytování technických služeb, -opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, -výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 15.1.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, -výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv, -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, -povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -zasilatelství a zastupování v celním řízení, -ubytovací služby, -poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, -pronájem a půjčování věcí movitých, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -testování, měření, analýzy a kontroly, -reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, -mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kultur-ních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, -provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, -poskytování technických služeb, -opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, -výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 31.3.2017 - 15.1.2018

vedení firmy OKD, a.s.

Statutární orgán OKD, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost jsou oprávněni zastupovat: (i) dva členové představenstva společně nebo (ii) jeden člen představenstva pověřený k tomu usnesením představenstva, a to vždy v rozsahu vyplývajícím z pověření. 31.3.2017
místopředseda představenstva Mgr. Jan Solich 11.4.2018
Vznik členství 2.4.2018
Vznik funkce 3.4.2018
Adresa: Rychvaldská 1406 , Dolní Lutyně 735 53
člen představenstva Ing. Petr Hanzlík 11.4.2018
Vznik členství 2.4.2018
Adresa: Stanislavského 582/10 , Ostrava 721 00
předseda představenstva Ing. Michal Heřman MBA 24.5.2019
Vznik členství 15.5.2019
Vznik funkce 15.5.2019
Adresa: Na Malé Šárce 786 , Praha 164 00
předseda představenstva Mgr. Jan Solich 31.3.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 1.4.2018
Vznik funkce 31.3.2017
Zánik funkce 1.4.2018
Adresa: Rychvaldská 1406 , Dolní Lutyně 735 53
člen představenstva Ing. Michal Kuča 31.3.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: Těšínská 797 , Albrechtice 735 43
člen představenstva Ing. Antonín Klimša MBA 31.3.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: Křížkovského 726/38 , Ostrava 712 00
člen představenstva Ing. Boleslav Kowalczyk 31.3.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: Strmá 237 , Albrechtice 735 43
předseda představenstva Ing. Boleslav Kowalczyk 11.4.2018 - 7.3.2019
Vznik členství 2.4.2018
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 3.4.2018
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Strmá 237 , Albrechtice 735 43
člen představenstva Ing. Marian Klásek 11.4.2018 - 18.9.2019
Vznik členství 2.4.2018
Zánik členství 30.8.2019
Adresa: 19 , Pyšely 251 67

Dozorčí rada OKD, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Michal Kuča 11.4.2018
Vznik členství 2.4.2018
Vznik funkce 4.4.2018
Adresa: Těšínská 797 , Albrechtice 735 43
místopředseda dozorčí rady Mgr. Bc. David Rais 11.4.2018
Vznik členství 2.4.2018
Vznik funkce 4.4.2018
Adresa: Thámova 116/30 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Rostislav Palička 11.4.2018
Vznik členství 2.4.2018
Adresa: 321 , Rychvald 735 32
člen dozorčí rady Michal Sládek 31.3.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 31.3.2017
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: Nad Šárkou 1720/5 , Praha 160 00

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OKD, a.s.

IČO (identifikační číslo) 05979277
Jméno OKD, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karviné
Vznik první živnosti: 31.3.2017
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 13

Sídlo OKD, a.s.

Živnosti a provozovny OKD, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 528, Staříč 739 43
Identifikační číslo provozovny 1012108678
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 20.3.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Ostravská 2066/31, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1012108686
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 20.3.2018
Provozovna č. 3
Provozovna 866, Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny 1012108651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 20.3.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Na Jánské 1940/45, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1012108660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.3.2018
Provozovna č. 5
Provozovna 60, Trojanovice 744 01
Identifikační číslo provozovny 1012263452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 6
Provozovna ČSA 1, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1011864452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 8
Provozovna 1077, Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny 1011864461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 9
Provozovna 605, Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny 1012263444
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Uhlířská 1834/10, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1011799383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 3 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 1077, Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny 1011864461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Na Desátém 3341/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012277160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2018

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.7.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.2017
Provozovna č. 1
Provozovna ČSA 1, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1011864452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Stonavská 2179, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1012263436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2018

Živnost č. 10 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 866, Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny 1012108651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Ostravská 2066/31, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1012108686
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2018

Živnost č. 11 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Uhlířská 1834/10, Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny 1011799383
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2017

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.9.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 866, Orlová 735 11
Identifikační číslo provozovny 1012108651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2018

Živnost č. 13 Nákup, prodej a skladování výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 1077, Stonava 735 34
Identifikační číslo provozovny 1011864461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna ČSA 1, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1011864452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2017

Statutární orgán OKD, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jan Solich
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hanzlík
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Heřman MBA
Člen statutárního orgánu Mgr. Vanda Staňková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OKD Nástupnická, a.s.

IČO: 05979277
Firma: OKD Nástupnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Karviná
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.3.2017

Sídlo OKD Nástupnická, a.s.

Sídlo: Stonavská 2179, Karviná 735 06
tracking image